شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 2.793 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,243 101.00 4.72 12:29 11,479 254.801 میلیون 571.419 میلیارد 11,644.27 2,142 2,181 2,181 2,249 8 155.527 میلیون 2,249 3082 140,157 2,250 131.741 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 234.801 میلیون 20 میلیون 183.206 میلیون 71.595 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,500 5,500.00 550.00 1398/10/30 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
توسعه نیشکر4

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/02/20 1 100 میلیون 100 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
حکمتح2

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 55 2.00 3.51 55 2.00 3.51 1396/07/4 5 77.733 میلیون 4.275 میلیارد - 57 55 55 55 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 77.733 میلیون - 77.733 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,044 7.00 0.23 3,056 5.00 0.16 12:29 11,132 59.044 میلیون 180.423 میلیارد 7,737.47 3,051 3,061 3,027 3,100 18 82,660 3,042 2 22,928 3,042 73.667 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 58.839 میلیون 204,900 54.201 میلیون 4.843 میلیون
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 4,118 0.00 0.00 4,118 0.00 0.00 1398/11/7 1 59 میلیون 242.962 میلیارد - 4,118 4,118 4,118 4,118 0 - - 0 - - 24.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59 میلیون - 59 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 911 0.00 0.00 901 10.00 1.10 1396/05/9 800 58.913 میلیون 53.085 میلیارد - 911 910 900 911 1 15,000 951 1 16,900 1,002 - - - - - - - - - - - 37.326 میلیون 21.587 میلیون - 58.913 میلیون
کتوکا4

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 1,190 9,559.00 88.93 1,190 9,559.00 88.93 1398/02/4 1 55.302 میلیون 65.809 میلیارد - 10,749 1,190 1,190 1,190 - - - - 178.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 55.302 میلیون - 55.302 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 4,081 100.00 2.51 4,138 157.00 3.94 12:30 5,925 43.546 میلیون 180.195 میلیارد 10,831.65 3,981 4,127 4,060 4,180 1 2,270 4,080 1 24,617 4,081 25.478 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 41.846 میلیون 1.7 میلیون 42.936 میلیون 609,730
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - - - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 15,592 742.00 5.00 15,557 707.00 4.76 12:29 27,433 40.62 میلیون 631.941 میلیارد 519.35 14,850 15,592 15,022 15,592 13 630,722 15,592 203 2,249 15,592 8.91 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 40.312 میلیون 308,138 28.256 میلیون 12.364 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 8,699 92.00 1.05 8,921 130.00 1.48 12:30 6,347 32.072 میلیون 286.132 میلیارد 12,671.04 8,791 8,900 8,492 9,223 3 1,000 8,666 1 10,002 8,700 11.692 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 31.628 میلیون 444,755 27.648 میلیون 4.424 میلیون
اتکای2

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 4,000 32.00 0.81 4,000 32.00 0.81 1398/11/7 1 32 میلیون 128 میلیارد - 3,968 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 13 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 میلیون - 32 میلیون
حسیر2

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 193.00 3.32 6,000 193.00 3.32 1398/09/2 1 29.834 میلیون 179.004 میلیارد - 5,807 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.834 میلیون - 29.834 میلیون
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 22,180 35.00 0.16 22,173 28.00 0.13 12:29 842 28.498 میلیون 631.892 میلیارد - 22,145 22,151 22,149 22,223 1 580,000 22,181 6 1,000 22,287 22.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.29 میلیون 25.208 میلیون 3.548 میلیون 24.95 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,935 227.00 2.61 9,004 296.00 3.40 12:30 7,376 28.198 میلیون 253.892 میلیارد 4,831.49 8,708 8,888 8,800 9,112 3 3,976 8,935 2 10,948 8,940 26.124 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 27.34 میلیون 857,795 26.677 میلیون 1.52 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 14,000 13,000.00 1.00 14,000 13,000.00 1.00 16:17 549,876 27.673 میلیون 387.417 میلیارد - 1,000 14,000 14,000 14,000 1 - - 0 73,171 14,000 8.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.951 میلیون 24,742 - 20.976 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,702 35.00 0.27 12,760 23.00 0.18 12:30 9,636 26.854 میلیون 342.66 میلیارد 6,945.5 12,737 12,805 12,600 13,100 2 2,038 12,698 2 1,189 12,702 30.003 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 25.2 میلیون 1.654 میلیون 26.304 میلیون 550,000
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
بجهرم2

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,055 59.00 1.89 3,055 59.00 1.89 1398/11/7 1 25 میلیون 76.375 میلیارد - 3,114 3,055 3,055 3,055 0 - - 0 - - 73.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 4,284 204.00 5.00 4,284 204.00 5.00 12:27 1,498 24.575 میلیون 105.271 میلیارد 7,574 4,080 4,284 4,250 4,284 0 3.356 میلیون 4,284 156 - - 4.896 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 24.075 میلیون 500,000 24.415 میلیون 160,000
ودی2

بیمه دی

سهام فرابورس 2,600 56.00 2.20 2,600 56.00 2.20 1398/05/30 1 24.5 میلیون 63.7 میلیارد - 2,544 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.5 میلیون - 24.5 میلیون
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
اعتلا2

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 6,004 221.00 3.82 6,004 221.00 3.82 1398/11/7 1 24 میلیون 144.096 میلیارد - 5,783 6,004 6,004 6,004 0 - - 0 - - 4.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,784 0.00 0.00 8,784 0.00 0.00 1398/08/19 1 23 میلیون 202.032 میلیارد - 8,784 8,784 8,784 8,784 0 - - 0 - - 20.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 23 میلیون - 23 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,883 362.00 4.81 7,691 170.00 2.26 1398/11/1 5,425 22.82 میلیون 175.514 میلیارد 4,572.43 7,521 7,702 7,521 7,889 3 11,000 7,883 2 14,323 7,883 26.149 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 22.322 میلیون 498,381 17.023 میلیون 5.797 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 4,345 206.00 4.98 4,331 192.00 4.64 12:28 1,392 21.279 میلیون 92.158 میلیارد - 4,139 4,139 4,139 4,345 0 23.64 میلیون 4,345 312 - - 26.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.154 میلیون 4.125 میلیون 19.479 میلیون 1.8 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,320 10.00 0.23 4,316 14.00 0.32 12:29 3,608 20.605 میلیون 88.927 میلیارد 8,593.75 4,330 4,290 4,254 4,389 1 9,027 4,320 1 41,401 4,365 8.487 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 20.505 میلیون 100,000 18.672 میلیون 1.933 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 24,410 762.00 3.03 24,893 279.00 1.11 12:30 10,238 20.175 میلیون 502.224 میلیارد - 25,172 25,650 23,981 26,400 1 56,044 24,410 1 1,212 24,440 79.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.36 میلیون 3.816 میلیون 19.495 میلیون 680,183
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شتوکا4

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 1,499 13,826.00 90.22 1,499 13,826.00 90.22 1398/02/4 1 19.99 میلیون 29.965 میلیارد - 15,325 1,499 1,499 1,499 - - - - 224.85 میلیارد - - - - - - - - - - - 19.99 میلیون - 19.99 میلیون
آکورد2

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 1 22,144.00 100.00 1 22,144.00 100.00 12:29 198 19.8 میلیون 19.8 میلیون - 22,145 1 1 1 1 100,000 1 1 100,000 1 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 19.8 میلیون - 19.8 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,170 174.00 2.09 8,391 47.00 0.56 12:29 2,781 19.549 میلیون 164.034 میلیارد 5,996.37 8,344 8,647 7,940 8,761 1 200 8,400 2 10,000 8,400 5.031 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 19.043 میلیون 506,000 11.698 میلیون 7.85 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 4,800 20.00 0.42 4,887 107.00 2.24 12:29 2,143 19.376 میلیون 94.682 میلیارد 6,852.59 4,780 4,970 4,690 5,017 3 1,738 4,800 1 34,380 4,870 6.214 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 13.441 میلیون 5.935 میلیون 17.376 میلیون 2 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 8,190 390.00 5.00 8,188 388.00 4.97 12:23 1,733 19.32 میلیون 158.191 میلیارد 16,245.55 7,800 8,190 8,003 8,190 7 1.635 میلیون 8,190 110 92,397 8,209 10.92 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 19.25 میلیون 70,472 6.892 میلیون 12.428 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
ثالوندح

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 690 12.00 1.77 690 12.00 1.77 1397/10/11 379 18.626 میلیون 12.851 میلیارد - 678 678 678 711 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.226 میلیون 13.4 میلیون - 18.626 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 1,012 0.00 0.00 1,012 0.00 0.00 1397/04/4 1 18.145 میلیون 18.362 میلیارد - 1,012 1,012 1,012 1,012 0 - - 0 - - 3.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.145 میلیون - 18.145 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
بزاگرس2

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,908 0.00 0.00 4,908 0.00 0.00 1398/06/10 1 18 میلیون 88.344 میلیارد - 4,908 4,908 4,908 4,908 - - - - 14.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18 میلیون - 18 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,037.00 99.99 1 10,037.00 99.99 1398/10/8 1,792 17.92 میلیون 17.92 میلیون - 10,038 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 17.92 میلیون - 17.92 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,200 32.00 0.62 5,200 32.00 0.62 11:01 1 17.174 میلیون 89.306 میلیارد - 5,168 5,200 5,200 5,200 0 - - 0 - - 184.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17.174 میلیون - 17.174 میلیون
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 4.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
خدیزل2

بهمن دیزل

سهام فرابورس 3,110 0.00 0.00 3,110 0.00 0.00 1397/05/14 1 16.95 میلیون 52.715 میلیارد - 3,110 3,110 3,110 3,110 - - - - 3.11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.95 میلیون - 16.95 میلیون
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,740 0.00 0.00 3,764 0.00 0.00 12:29 1,651 16.282 میلیون 61.29 میلیارد 9,905.64 - 3,667 3,660 3,802 1 16,385 3,635 2 5,000 3,635 3.388 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,790 202.00 3.37 5,721 271.00 4.52 12:29 2,524 15.89 میلیون 90.907 میلیارد 4,509.39 5,992 5,850 5,693 5,850 1 200 5,720 1 49,900 5,798 7.909 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 15.882 میلیون 8,126 14.696 میلیون 1.195 میلیون
تبرک2

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 3,380 0.00 0.00 3,380 0.00 0.00 1398/03/26 1 15.237 میلیون 51.5 میلیارد - 3,380 3,380 3,380 3,380 0 - - 0 - - 7.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.237 میلیون - 15.237 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 3,767 8,958.00 70.40 3,767 8,958.00 70.40 1396/07/25 1 15.056 میلیون 56.717 میلیارد - 12,725 3,767 3,767 3,767 - - - - 4.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 15.056 میلیون
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,818 78.00 0.89 8,818 78.00 0.89 1398/09/25 1 15 میلیون 132.27 میلیارد - 8,740 8,818 8,818 8,818 0 - - 0 - - 44.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
میدکوح2

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

سهام فرابورس 4,200 21.00 0.50 4,200 21.00 0.50 11:02 1 15 میلیون 63 میلیارد - 4,221 4,200 4,200 4,200 0 - - 0 - - 27.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
افاد81

منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 76 15 میلیون 15 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
نوین2

بیمه نوین

سهام فرابورس 1,337 0.00 0.00 1,337 0.00 0.00 1398/01/25 1 14.5 میلیون 19.387 میلیارد - 1,337 1,337 1,337 1,337 0 - - 0 - - 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.5 میلیون - 14.5 میلیون
ودی4

بیمه دی

سهام فرابورس 1,156 32.00 2.85 1,156 32.00 2.85 1397/03/20 2 14.451 میلیون 16.705 میلیارد - 1,124 1,156 1,156 1,156 0 - - 0 - - 2.89 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.451 میلیون - - 14.451 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,940 0.00 0.00 5,092 0.00 0.00 12:29 2,276 14.423 میلیون 73.45 میلیارد 6,218.96 - 5,100 4,930 5,205 1 1,000 5,048 1 10,372 5,049 5.092 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

حق تقدم فرابورس 8,285 436.00 5.00 8,307 414.00 4.75 1398/10/5 646 14.168 میلیون 117.693 میلیارد 21,932.11 8,721 9,000 8,500 9,000 0 5,000 8,336 1 - - 1.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.168 میلیون 10 میلیون - 14.168 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,499 0.00 0.00 24,170 0.00 0.00 12:29 2,143 13.777 میلیون 333 میلیارد 1,395.28 - 25,089 24,115 25,090 1 14,672 24,499 2 100 24,510 145.02 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 14,430 674.00 4.90 14,428 672.00 4.89 12:29 3,565 13.707 میلیون 197.756 میلیارد - 13,756 14,443 14,200 14,443 2 1,095 14,315 2 30,000 14,428 7.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.107 میلیون 600,000 9.918 میلیون 3.788 میلیون
دسانکو2

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 1,526 44.00 2.97 1,526 44.00 2.97 1397/06/14 1 13.2 میلیون 20.143 میلیارد - 1,482 1,526 1,526 1,526 - - - - 1.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.2 میلیون - 13.2 میلیون