شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
گویان2

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 251 749.00 74.90 251 749.00 74.90 1398/12/17 2 1.797 میلیارد 451.003 میلیارد - 1,000 251 251 251 - - - - 6.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.797 میلیارد - 1.797 میلیارد
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 4.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,293 117.00 2.26 5,293 117.00 2.26 1399/02/8 1 250 میلیون 1.323 هزار میلیارد - 5,176 5,293 5,293 5,293 0 - - 0 - - 127.801 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 180 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 59,706 1,714.00 2.96 59,706 1,714.00 2.96 1398/12/25 1 228.684 میلیون 13.654 هزار میلیارد - 57,992 59,706 59,706 59,706 0 - - 0 - - 68.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228.684 میلیون - 228.684 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,668 89.00 1.60 5,686 107.00 1.92 12:30 19,113 217.632 میلیون 1.237 هزار میلیارد 11,704.63 5,579 5,550 5,401 5,850 19 233,629 5,669 57 99,602 5,669 349.709 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - - - - -
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 8,310 98.00 1.19 8,310 98.00 1.19 1399/01/31 2 197.393 میلیون 1.64 هزار میلیارد - 8,212 8,310 8,310 8,310 0 - - 0 - - 295.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 197.393 میلیون - 197.393 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,695 299.00 4.99 5,767 227.00 3.79 12:30 23,345 178.558 میلیون 1.03 هزار میلیارد 141.178 میلیون 5,994 5,740 5,695 6,117 174 240,337 5,695 78 3.773 میلیون 5,695 139.246 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - - - - -
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,791 5,791.00 579.10 1399/02/14 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
توسعه نیشکر4

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/02/20 1 100 میلیون 100 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 25,284 2,350.00 10.25 25,239 2,305.00 10.05 1399/02/14 14,869 78.25 میلیون 1.975 هزار میلیارد 2,255.9 22,934 24,080 24,080 25,284 1 23,626 25,284 21 1,000 25,284 59.453 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 68.88 میلیون 9.371 میلیون 64.737 میلیون 13.513 میلیون
حکمتح2

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 55 2.00 3.51 55 2.00 3.51 1396/07/4 5 77.733 میلیون 4.275 میلیارد - 57 55 55 55 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 77.733 میلیون - 77.733 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 10,650 227.00 2.09 10,792 85.00 0.78 1399/03/12 30,355 61.941 میلیون 668.437 میلیارد - 10,877 10,700 10,500 11,174 148 228,172 10,652 90 183,538 10,652 258.551 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 56.463 میلیون 5.478 میلیون 57.044 میلیون 4.896 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,710 1,446.00 7.55 17,692 1,464.00 7.64 1399/03/12 14,334 60.159 میلیون 1.064 هزار میلیارد 3,648.07 19,156 18,900 17,241 18,900 20 42,630 17,720 17 75,485 17,720 79.614 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 54.245 میلیون 5.914 میلیون 47.485 میلیون 12.674 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 6,240 255.00 3.93 6,198 297.00 4.57 12:29 2,906 59.713 میلیون 370.09 میلیارد 16,114.13 6,495 6,171 6,171 6,494 2 7,196 6,240 4 9,154 6,240 9.297 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - - - - -
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 13,158 0.00 0.00 13,158 0.00 0.00 1399/01/25 1 59 میلیون 776.322 میلیارد - 13,158 13,158 13,158 13,158 0 - - 0 - - 79.737 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59 میلیون 59 میلیون -
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 12,351 588.00 5.00 12,245 482.00 4.10 1399/03/7 7,727 58.544 میلیون 716.887 میلیارد - 11,763 11,188 11,188 12,351 0 1,623 12,351 2 - - 74.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.771 میلیون 13.773 میلیون 42.562 میلیون 15.982 میلیون
آسامید4

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 10,395 12.00 0.12 10,395 12.00 0.12 1399/02/28 3 58.5 میلیون 608.108 میلیارد - 10,407 10,395 10,395 10,395 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 58.5 میلیون - 58.5 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 17,128 815.00 5.00 17,051 738.00 4.52 12:29 5,119 55.354 میلیون 943.82 میلیارد 8,376.44 16,313 16,500 16,489 17,128 16 15.695 میلیون 17,128 1650 235,344 17,128 109.126 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - - - - -
کتوکا4

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 1,190 9,559.00 88.93 1,190 9,559.00 88.93 1398/02/4 1 55.302 میلیون 65.809 میلیارد - 10,749 1,190 1,190 1,190 - - - - 178.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 55.302 میلیون - 55.302 میلیون
دمعیار2

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 1 10,063.00 99.99 1 10,063.00 99.99 1399/03/12 7 51.5 میلیون 51.5 میلیون - 10,064 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 51.5 میلیون - 51.5 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 21,998 467.00 2.08 22,096 369.00 1.64 12:30 40,233 51.33 میلیون 1.134 هزار میلیارد 625.79 22,465 21,808 21,610 23,000 6 560,803 21,998 29 16,677 21,999 331.44 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - - - - -
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
دی2

بانک دی

سهام فرابورس 4,150 106.00 2.62 4,150 106.00 2.62 1398/12/6 1 50 میلیون 207.5 میلیارد - 4,044 4,150 4,150 4,150 - - - - 26.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون - 50 میلیون
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

صندوق فرابورس 10,075 11.00 0.11 10,075 11.00 0.11 1399/03/12 923 45.913 میلیون 462.567 میلیارد - 10,064 45.913 میلیون 10,075 462.567 میلیارد 86 1,110 10,066 2 8.6 میلیون 10,075 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.62 میلیون 44.293 میلیون 712,873 45.2 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - 3.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - 3.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
اعتلا2

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,870 97.00 1.68 5,870 97.00 1.68 1398/11/26 1 39 میلیون 228.93 میلیارد - 5,773 5,870 5,870 5,870 0 - - 0 - - 4.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 39 میلیون - 39 میلیون
آریا4

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,119 135.00 0.21 65,119 135.00 0.21 1399/03/11 127 38.554 میلیون 2.511 هزار میلیارد - 65,254 65,119 65,119 65,119 0 - - 0 - - 298.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.554 میلیون - 38.554 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 6,049 143.00 2.31 6,135 57.00 0.92 12:29 4,891 32.135 میلیون 197.15 میلیارد 8,172.31 6,192 6,225 5,920 6,400 11 15,982 6,050 10 43,678 6,050 20.399 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - - - - -
گویان4

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,232 550.00 4.67 11,232 550.00 4.67 1399/02/31 1 31.161 میلیون 350 میلیارد - 11,782 11,232 11,232 11,232 0 - - 0 - - 269.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 31.161 میلیون - 31.161 میلیون
اتکای2

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 8,847 0.00 0.00 8,847 0.00 0.00 1399/02/15 1 31 میلیون 274.257 میلیارد - 8,847 8,847 8,847 8,847 0 - - 0 - - 28.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 31 میلیون - 31 میلیون
حسیر2

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 193.00 3.32 6,000 193.00 3.32 1398/09/2 1 29.834 میلیون 179.004 میلیارد - 5,807 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.834 میلیون - 29.834 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 275.00 4.99 5,232 275.00 4.99 1398/12/19 1 29.234 میلیون 152.955 میلیارد - 5,507 5,232 5,232 5,232 0 - - 0 - - 17.266 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.234 میلیون - 29.234 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 13,370 636.00 4.99 13,065 331.00 2.60 12:29 10,269 26.202 میلیون 342.32 میلیارد 583.63 12,734 12,700 12,511 13,370 55 693,052 13,370 83 60,062 13,370 130.65 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - - - - -
آکورد4

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 22,920 30.00 0.13 22,920 30.00 0.13 1398/12/26 1 25.75 میلیون 590.19 میلیارد - 22,890 22,920 22,920 22,920 0 - - 0 - - 22.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25.75 میلیون - 25.75 میلیون
بجهرم2

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,055 59.00 1.89 3,055 59.00 1.89 1398/11/7 1 25 میلیون 76.375 میلیارد - 3,114 3,055 3,055 3,055 0 - - 0 - - 73.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
ودی2

بیمه دی

سهام فرابورس 2,600 56.00 2.20 2,600 56.00 2.20 1398/05/30 1 24.5 میلیون 63.7 میلیارد - 2,544 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.5 میلیون - 24.5 میلیون
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,028 8.00 0.08 10,031 5.00 0.05 1399/03/12 807 22.405 میلیون 224.75 میلیارد - 10,036 10,065 10,020 10,065 1 170,492 10,028 6 14,000 10,040 1.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.995 میلیون 8.41 میلیون 9.115 میلیون 13.29 میلیون
اراد224

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

سهام فرابورس 962,500 22,500.00 2.28 980,964 4,036.00 0.41 1399/01/19 2 20.9 میلیون 20.502 هزار میلیارد - 985,000 1.001 میلیون 962,500 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.791 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20.9 میلیون - 20.9 میلیون
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
دارا4

صندوق س. دارا الگوریتم-د

سهام فرابورس 10,205 32.00 0.31 10,205 32.00 0.31 1399/02/13 3 20 میلیون 204.1 میلیارد - 10,173 10,205 10,205 10,205 0 - - 0 - - 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شتوکا4

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 1,499 13,826.00 90.22 1,499 13,826.00 90.22 1398/02/4 1 19.99 میلیون 29.965 میلیارد - 15,325 1,499 1,499 1,499 - - - - 224.85 میلیارد - - - - - - - - - - - 19.99 میلیون - 19.99 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
ثالوندح

ح . سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 690 12.00 1.77 690 12.00 1.77 1397/10/11 379 18.626 میلیون 12.851 میلیارد - 678 678 678 711 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.226 میلیون 13.4 میلیون - 18.626 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
اراد114

مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206

سهام فرابورس 982,000 3,000.00 0.30 989,595 4,595.00 0.47 1399/02/1 4 18.4 میلیون 18.209 هزار میلیارد - 985,000 1,000,000 982,000 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.4 میلیون - 18.4 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
بزاگرس2

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 4,908 0.00 0.00 4,908 0.00 0.00 1398/06/10 1 18 میلیون 88.344 میلیارد - 4,908 4,908 4,908 4,908 - - - - 14.724 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18 میلیون - 18 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 50,254 2,393.00 5.00 49,870 2,009.00 4.20 12:29 3,432 17.732 میلیون 884.32 میلیارد 1,546.21 47,861 47,861 45,500 50,254 2 233,708 50,254 25 1,080 50,254 613.401 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - - - - -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,660 267.00 3.85 6,602 325.00 4.69 12:30 1,733 17.602 میلیون 116.21 میلیارد 6,039.46 6,927 6,600 6,581 6,900 3 60,639 6,660 6 50,758 6,660 7.922 هزار میلیارد 9.602 میلیون 1.766 میلیون 900,000 931,712 968,751 621,309 -34,085 - - - - - - -
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 11,328 386.00 3.30 11,317 397.00 3.39 12:29 3,854 17.234 میلیون 195.04 میلیارد 7,082.85 11,714 11,129 11,129 11,940 7 22,352 11,355 5 38,008 11,355 14.712 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - - - - -
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 4.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 21,916 1,153.00 5.00 22,037 1,032.00 4.47 12:30 4,628 16.751 میلیون 369.15 میلیارد 4,784.08 23,069 21,916 21,916 23,000 474 2,825 21,916 6 8.039 میلیون 21,916 8.815 هزار میلیارد 10.398 میلیون 842,532 400,000 56,949 460,064 592,159 564,162 - - - - - - -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 22,981 1,209.00 5.00 23,078 1,112.00 4.60 1399/03/12 5,163 16.73 میلیون 386.088 میلیارد - 24,190 22,981 22,981 24,070 223 11,351 22,981 12 1.008 میلیون 22,981 15.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.681 میلیون 48,960 16.726 میلیون 4,100
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
سرچشمهح

ح .شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

حق تقدم فرابورس 6,394 304.00 4.99 6,277 187.00 3.07 1399/01/26 1,174 16.395 میلیون 102.905 میلیارد 4,827.44 6,090 5,786 5,786 6,394 2 3.951 میلیون 6,394 52 2,075 6,394 10.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.923 میلیون 11.472 میلیون 13.292 میلیون 3.103 میلیون
تبرک2

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 3,380 0.00 0.00 3,380 0.00 0.00 1398/03/26 1 15.237 میلیون 51.5 میلیارد - 3,380 3,380 3,380 3,380 0 - - 0 - - 7.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.237 میلیون - 15.237 میلیون
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 8,669 453.00 4.97 8,751 371.00 4.07 12:29 3,067 15.043 میلیون 131.64 میلیارد 5,426.18 9,122 8,888 8,666 9,111 5 20,660 8,670 11 9,440 8,670 10.501 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - - - - -
میدکوح2

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

سهام فرابورس 4,200 21.00 0.50 4,200 21.00 0.50 1398/11/8 1 15 میلیون 63 میلیارد - 4,221 4,200 4,200 4,200 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
خدیزل2

بهمن دیزل

سهام فرابورس 34,535 1,644.00 5.00 34,535 1,644.00 5.00 1399/02/3 1 15 میلیون 518.025 میلیارد - 32,891 34,535 34,535 34,535 - - - - 34.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,818 78.00 0.89 8,818 78.00 0.89 1398/09/25 1 15 میلیون 132.27 میلیارد - 8,740 8,818 8,818 8,818 0 - - 0 - - 44.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
نوین2

بیمه نوین

سهام فرابورس 8,207 56.00 0.68 8,207 56.00 0.68 1399/03/3 1 14.9 میلیون 122.284 میلیارد - 8,263 8,207 8,207 8,207 0 - - 0 - - 12.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.9 میلیون - 14.9 میلیون
ومعلم2

بیمه معلم

سهام فرابورس 12,827 0.00 0.00 12,827 0.00 0.00 1399/02/22 1 14.9 میلیون 191.122 میلیارد - 12,827 12,827 12,827 12,827 0 - - 0 - - 19.241 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.9 میلیون - 14.9 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی