شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
صنایع امید4

توسعه صنایع معدنی امید

سهام فرابورس 941 59.00 5.90 941 59.00 5.90 1396/03/24 2 1.5 میلیارد 1.411 هزار میلیارد - 1,000 941 941 941 0 1.5 میلیارد 940 2 - - 1.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیارد - 1.5 میلیارد
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
حریل4

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 1,425 36.00 2.59 1,425 36.00 2.59 1395/09/28 1 784 میلیون 1.117 هزار میلیارد - 1,389 1,425 1,425 1,425 0 - - 0 - - 4.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 784 میلیون - 784 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
بمپنا4

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 1,000 47,217.00 97.93 1,000 47,217.00 97.93 1398/09/3 1 634.814 میلیون 634.814 میلیارد - 48,217 1,000 1,000 1,000 - - - - 728 میلیارد - - - - - - - - - - - 634.814 میلیون - 634.814 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
حکمت2

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 788 212.00 21.20 788 212.00 21.20 1398/03/21 7 598.978 میلیون 471.995 میلیارد - 1,000 788 788 788 0 - - 0 - - 4.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 598.978 میلیون - 598.978 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 6,930 186.00 2.76 7,021 277.00 4.11 1399/06/26 33,170 367.045 میلیون 2.577 هزار میلیارد 11,065.57 6,744 7,081 6,792 7,081 90 1.162 میلیون 6,937 310 916,877 6,937 431.816 هزار میلیارد 539.421 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 63.37 7.31 3.66 339.436 میلیون 27.609 میلیون 282.443 میلیون 84.602 میلیون
انرژی سپهر4

توسعه برق و انرژی سپهر

سهام فرابورس 1,007 7.00 0.70 1,007 7.00 0.70 1396/04/31 1 300 میلیون 302.1 میلیارد - 1,000 1,007 1,007 1,007 - - - - 302.1 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,293 117.00 2.26 5,293 117.00 2.26 1399/02/8 1 250 میلیون 1.323 هزار میلیارد - 5,176 5,293 5,293 5,293 0 - - 0 - - 127.801 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 540 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
سخنم4

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 10,207 82.00 0.81 10,207 82.00 0.81 1399/05/11 1 193 میلیون 1.97 هزار میلیارد - 10,125 10,207 10,207 10,207 0 - - 0 - - 510.35 میلیارد - - - - - - - - - - - 193 میلیون - 193 میلیون
سخنم2

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 1 10,124.00 99.99 1 10,124.00 99.99 1399/05/11 1,927 192.7 میلیون 192.7 میلیون - 10,125 1 1 1 2 - - 0 200,000 1 50 میلیون - - - - - - - - - - - 192.7 میلیون - 192.7 میلیون
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
اتکای4

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 20,000 7,890.00 65.15 20,000 7,890.00 65.15 1399/04/24 1 162.445 میلیون 3.249 هزار میلیارد - 12,110 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 162.445 میلیون - 162.445 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 16,940 806.00 5.00 16,928 794.00 4.92 1399/06/26 23,739 140.526 میلیون 2.379 هزار میلیارد - 16,134 16,940 16,501 16,940 80 11.308 میلیون 16,940 2084 207,561 16,940 405.555 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 136.763 میلیون 3.763 میلیون 136.49 میلیون 4.036 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,870 68.00 1.42 4,968 166.00 3.46 1399/06/26 14,613 119.327 میلیون 592.848 میلیارد 8,165.82 4,802 5,042 4,810 5,042 37 768,978 4,870 111 259,861 4,870 119.954 هزار میلیارد 122.092 میلیون 29.041 میلیون 24.145 میلیون 2.138 میلیون 26.904 میلیون 2.945 میلیون 596,384 201.14 4.46 40.73 118.594 میلیون 733,370 116.793 میلیون 2.534 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,791 5,791.00 579.10 1399/02/14 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
توسعه نیشکر4

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/02/20 1 100 میلیون 100 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 8,155 331.00 3.90 8,115 371.00 4.37 1399/05/27 2 95 میلیون 770.9 میلیارد - 8,486 8,110 8,110 8,155 0 - - 0 - - 499.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 95 میلیون - 95 میلیون
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,542 449.00 4.94 9,542 449.00 4.94 1399/03/27 1 92 میلیون 877.864 میلیارد - 9,093 9,542 9,542 9,542 0 - - 0 - - 89.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 92 میلیون 92 میلیون -
ومللح2

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 10,400 334.00 3.11 10,400 334.00 3.11 1399/05/6 3 90 میلیون 936 میلیارد - 10,734 10,400 10,400 10,400 - - - - 40.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 90 میلیون - 90 میلیون
برق مپنا4

تولید برق پرند مپنا

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 100,000 0.00 0.00 1396/07/11 1 88.963 میلیون 8.896 هزار میلیارد - 100,000 100,000 100,000 100,000 0 - - 0 - - 8.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 88.963 میلیون - 88.963 میلیون
مفاخر4

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 46,311 9,621.00 26.22 46,311 9,621.00 26.22 1399/05/11 1 85 میلیون 3.936 هزار میلیارد - 36,690 46,311 46,311 46,311 0 - - 0 - - 7.873 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85 میلیون - 85 میلیون
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 15.729 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
حکمتح2

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 55 2.00 3.51 55 2.00 3.51 1396/07/4 5 77.733 میلیون 4.275 میلیارد - 57 55 55 55 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 77.733 میلیون - 77.733 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 32,371 16.00 0.05 32,371 16.00 0.05 1399/06/26 2,120 75.869 میلیون 2.456 هزار میلیارد - 32,355 32,371 32,368 32,377 8 400 32,373 1 752,970 32,373 32.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.279 میلیون 59.59 میلیون 36.461 میلیون 39.408 میلیون
مدیر

ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س

صندوق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/05/14 10,781 75.554 میلیون 755.537 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 3.967 میلیون 10,000 962 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 54.472 میلیون 21.082 میلیون - 75.554 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 44,170 807.00 1.86 44,868 1,505.00 3.47 1399/06/26 31,567 73.54 میلیون 3.3 هزار میلیارد 2,329.65 43,363 45,500 43,000 45,531 102 194,314 44,170 155 193,017 44,170 287.155 هزار میلیارد 641.97 میلیون 273.446 میلیون -3.5 285.146 میلیون 48.5 64.357 میلیون 5.879 میلیون 48.85 -3.53 4.46 66.759 میلیون 6.781 میلیون 68.964 میلیون 4.576 میلیون
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
ومعلم4

بیمه معلم

سهام فرابورس 25,000 6,211.00 33.06 25,000 6,211.00 33.06 1399/04/28 1 60.076 میلیون 1.502 هزار میلیارد - 18,789 25,000 25,000 25,000 0 - - 0 - - 37.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 60.076 میلیون - 60.076 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 17,708 1,609.00 9.99 17,361 1,262.00 7.84 1399/05/12 6,070 60.04 میلیون 1.042 هزار میلیارد - 16,099 16,510 16,510 17,708 17 1.306 میلیون 17,708 43 23,136 17,708 105.368 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.883 میلیون 42.157 میلیون 57.38 میلیون 2.66 میلیون
نوین4

بیمه نوین

سهام فرابورس 10,282 0.00 0.00 10,282 0.00 0.00 1399/03/21 1 60 میلیون 616.92 میلیارد - 10,282 10,282 10,282 10,282 0 - - 0 - - 26.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 60 میلیون - 60 میلیون
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 13,158 0.00 0.00 13,158 0.00 0.00 1399/01/25 1 59 میلیون 776.322 میلیارد - 13,158 13,158 13,158 13,158 0 - - 0 - - 131.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59 میلیون 59 میلیون -
کتوکا4

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 1,190 9,559.00 88.93 1,190 9,559.00 88.93 1398/02/4 1 55.302 میلیون 65.809 میلیارد - 10,749 1,190 1,190 1,190 - - - - 178.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 55.302 میلیون - 55.302 میلیون
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
اراد314

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/13 4 50 میلیون 50 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 50 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون - 50 میلیون
اراد324

مرابحه عام دولت3-ش.خ0211

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/03/20 4 49 میلیون 49 هزار میلیارد - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 50 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 49 میلیون - 49 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 18,230 440.00 2.36 19,025 355.00 1.90 1399/06/26 4,844 47.059 میلیون 895.293 میلیارد 9,714.85 18,670 19,000 18,200 19,302 20 363,394 18,450 16 395,655 18,450 85.613 هزار میلیارد 87.084 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 1.471 میلیون 9.148 میلیون 2.406 میلیون 2.043 میلیون 41.91 9.36 35.58 13.571 میلیون 33.487 میلیون 14.829 میلیون 32.23 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
هوایی سامان4

خدمات هوایی سامان

سهام فرابورس 12,500 0.00 0.00 12,500 0.00 0.00 1396/09/4 2 43.2 میلیون 540 میلیارد - 12,500 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 660 میلیارد - - - - - - - - - - 30 میلیون 13.2 میلیون - 43.2 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - 3.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - 3.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
اعتلا2

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,870 97.00 1.68 5,870 97.00 1.68 1398/11/26 1 39 میلیون 228.93 میلیارد - 5,773 5,870 5,870 5,870 0 - - 0 - - 6.751 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 39 میلیون - 39 میلیون
آریا4

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,119 135.00 0.21 65,119 135.00 0.21 1399/03/11 127 38.554 میلیون 2.511 هزار میلیارد - 65,254 65,119 65,119 65,119 0 - - 0 - - 298.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.554 میلیون - 38.554 میلیون
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون -
وپویا4

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 4,100 0.00 0.00 4,100 0.00 0.00 1399/04/7 108 37.131 میلیون 152.237 میلیارد - 4,100 4,100 4,100 4,100 0 - - 0 - - 16.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.131 میلیون - 37.131 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,567 292.00 4.98 5,690 169.00 2.88 1399/06/26 4,952 37.098 میلیون 211.087 میلیارد 7,491.56 5,859 5,900 5,567 6,060 350 36,456 5,567 12 6.424 میلیون 5,567 26.245 هزار میلیارد 26.998 میلیون 3.664 میلیون 1.33 میلیون 752,331 2.912 میلیون 2.285 میلیون 1.166 میلیون 22.51 9.01 11.48 33.973 میلیون 3.126 میلیون 36.398 میلیون 700,000
اعتماد2

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 32,354.00 100.00 1 32,354.00 100.00 1399/06/26 4 35 میلیون 35 میلیون - 32,355 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 35 میلیون - 35 میلیون
آکورد4

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 28,000 76.00 0.27 28,000 76.00 0.27 1399/05/4 1 34 میلیون 952 میلیارد - 27,924 28,000 28,000 28,000 0 - - 0 - - 28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34 میلیون - 34 میلیون
ثروتم4

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

سهام فرابورس 33,316 74,637.00 69.14 33,316 74,637.00 69.14 1399/04/31 1 33.191 میلیون 1.106 هزار میلیارد - 107,953 33,316 33,316 33,316 0 - - 0 - - 1.666 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33.191 میلیون - 33.191 میلیون
حریل2

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 9,000 97.00 1.09 9,000 97.00 1.09 1399/05/7 2 33 میلیون 297 میلیارد - 8,903 9,000 9,000 9,000 0 - - 0 - - 29.925 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33 میلیون - 33 میلیون
اراد404

مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207

سهام فرابورس 953,000 47,000.00 4.70 953,000 47,000.00 4.70 1399/04/31 2 32 میلیون 30.496 هزار میلیارد - 1,000,000 953,000 953,000 953,000 0 - - 0 - - 38.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 میلیون - 32 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 21,300 272.00 1.29 21,300 272.00 1.29 1399/06/22 1 31.4 میلیون 668.82 میلیارد - 21,028 21,300 21,300 21,300 0 - - 0 - - 962.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 31.4 میلیون - 31.4 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,605 295.00 5.00 5,727 173.00 2.93 1399/06/26 1,942 30.256 میلیون 173.261 میلیارد 15,579.71 5,900 5,705 5,605 6,050 3 264,948 5,605 4 4,856 5,605 8.591 هزار میلیارد 11.853 میلیون 4.1 میلیون 1.5 میلیون 3.262 میلیون 837,443 2.298 میلیون 21,234 404.56 10.26 3.74 30.048 میلیون 207,827 24.256 میلیون 6 میلیون
اراد394

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204

سهام فرابورس 969,000 31,000.00 3.10 969,000 31,000.00 3.10 1399/04/24 1 30 میلیون 29.07 هزار میلیارد - 1,000,000 969,000 969,000 969,000 0 - - 0 - - 29.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 275.00 4.99 5,232 275.00 4.99 1398/12/19 1 29.234 میلیون 152.955 میلیارد - 5,507 5,232 5,232 5,232 0 - - 0 - - 20.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.234 میلیون - 29.234 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 15,310 33.00 0.22 15,696 419.00 2.74 1399/06/26 4,452 28.824 میلیون 452.422 میلیارد - 15,277 16,040 15,010 16,040 74 454,001 15,750 7 503,057 15,750 156.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.537 میلیون 3.287 میلیون 27.704 میلیون 1.12 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 84,521 4,448.00 5.00 87,806 1,163.00 1.31 1399/06/26 14,284 28.252 میلیون 2.481 هزار میلیارد 1,977.88 88,969 89,530 84,521 93,410 525 3,330 84,521 17 2.522 میلیون 84,521 97.491 هزار میلیارد 97.766 میلیون 1.739 میلیون 600,300 274,877 1.465 میلیون 709,591 390,448 249.69 66.57 137.39 27.173 میلیون 1.079 میلیون 22.863 میلیون 5.389 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 18,806 895.00 5.00 18,772 861.00 4.81 1399/06/26 4,166 28.03 میلیون 526.17 میلیارد 6,726.64 17,911 18,806 17,240 18,806 13 2.052 میلیون 18,806 146 46,143 18,806 187.72 هزار میلیارد 194.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 10.69 5.16 10.51 18.464 میلیون 9.566 میلیون 15.692 میلیون 12.337 میلیون
دی2

بانک دی

سهام فرابورس 41,391 2,131.00 4.90 41,391 2,131.00 4.90 1399/06/24 1 27.9 میلیون 1.155 هزار میلیارد - 43,522 41,391 41,391 41,391 0 - - 0 - - 264.902 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 27.9 میلیون - 27.9 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 11,160 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 1399/06/26 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 4,251.78 - 4.953 میلیون 12,000 56.861 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 11.48 هزار میلیارد 13.867 میلیون 3.663 میلیون 1,000,000 2.387 میلیون 1.276 میلیون 1.266 میلیون 576,608 19.91 8.99 9.07 - - - -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,684 246.00 4.99 4,792 138.00 2.80 1399/06/26 3,845 26.376 میلیون 126.391 میلیارد 6,859.71 4,930 5,140 4,684 5,140 29 5.199 میلیون 4,684 35 244,401 4,684 15.933 هزار میلیارد 18.874 میلیون 6.999 میلیون 3.325 میلیون 2.941 میلیون 4.058 میلیون 2.384 میلیون 266,441 59.8 3.93 6.68 26.312 میلیون 63,327 26.326 میلیون 50,000
آسامید4

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 10,660 11.00 0.10 10,660 11.00 0.10 1399/06/25 1 26.37 میلیون 281.106 میلیارد - 10,649 10,660 10,660 10,660 0 - - 0 - - 1.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.37 میلیون - 26.37 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 73.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
بپیوند4

برق و انرژی پیوندگستر پارس

سهام فرابورس 18,500 0.00 0.00 18,500 0.00 0.00 1399/06/15 109 25.961 میلیون 480.279 میلیارد - 18,500 18,500 18,500 18,500 0 - - 0 - - 55.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25.961 میلیون - 25.961 میلیون
زملارد

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

سهام فرابورس 40,852 1,945.00 5.00 39,579 672.00 1.73 1399/06/26 103,740 25.851 میلیون 1.023 هزار میلیارد 249.19 38,907 40,852 36,962 40,852 1497 242,771 40,852 266 34,737 40,852 11.874 هزار میلیارد 12.475 میلیون 987,514 300,000 601,150 386,364 734,371 204,288 58.12 30.73 16.18 25.416 میلیون 435,254 24.62 میلیون 1.231 میلیون
بجهرم2

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,055 59.00 1.89 3,055 59.00 1.89 1398/11/7 1 25 میلیون 76.375 میلیارد - 3,114 3,055 3,055 3,055 0 - - 0 - - 73.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
ودی2

بیمه دی

سهام فرابورس 2,600 56.00 2.20 2,600 56.00 2.20 1398/05/30 1 24.5 میلیون 63.7 میلیارد - 2,544 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.5 میلیون - 24.5 میلیون
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 10,740 143.00 1.35 11,168 571.00 5.39 1399/06/26 4,288 23.138 میلیون 258.394 میلیارد - 10,597 11,380 10,610 11,600 10 47,030 10,750 24 29,953 10,750 1.117 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.909 میلیون 228,794 19.491 میلیون 3.647 میلیون
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
ومهان2

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 19,975 0.00 0.00 19,975 0.00 0.00 1399/06/10 2 22 میلیون 439.45 میلیارد - 19,975 19,975 19,975 19,975 - - - - 199.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22 میلیون - 22 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 10,251 488.00 5.00 10,240 477.00 4.89 1399/06/26 2,047 21.86 میلیون 223.852 میلیارد 10,679.09 9,763 10,251 9,898 10,251 6 7.756 میلیون 10,251 180 12,245 10,251 52.224 هزار میلیارد 55.883 میلیون 13.094 میلیون 3.4 میلیون 3.659 میلیون 9.436 میلیون 3.964 میلیون 3.468 میلیون 15.06 5.53 13.18 19.765 میلیون 2.095 میلیون 17.434 میلیون 4.426 میلیون
گویان2

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 23,065 0.00 0.00 23,065 0.00 0.00 1399/05/1 1 21.5 میلیون 495.898 میلیارد - 23,065 23,065 23,065 23,065 - - - - 552.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21.5 میلیون - 21.5 میلیون
اراد224

مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212

سهام فرابورس 962,500 22,500.00 2.28 980,964 4,036.00 0.41 1399/01/19 2 20.9 میلیون 20.502 هزار میلیارد - 985,000 1.001 میلیون 962,500 1.001 میلیون 0 - - 0 - - 10.791 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20.9 میلیون - 20.9 میلیون
اتکامح

ح. شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 650 34.00 4.97 650 34.00 4.97 1398/04/23 484 20.174 میلیون 13.113 میلیارد - 684 710 650 710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.071 میلیون 10.103 میلیون - 20.174 میلیون
اتکای2

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 10,982 0.00 0.00 10,982 0.00 0.00 1399/03/27 1 20 میلیون 219.64 میلیارد - 10,982 10,982 10,982 10,982 0 - - 0 - - 35.692 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
سرچشمه2

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,600 6.00 0.05 11,600 6.00 0.05 1399/03/19 1 20 میلیون 232 میلیارد - 11,606 11,600 11,600 11,600 0 - - 0 - - 59.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
گنجین2

صندوق س. گنجینه یکم آوید-د

سهام فرابورس 1 11,271.00 99.99 1 11,271.00 99.99 1399/06/25 200 20 میلیون 20 میلیون - 11,272 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
دارا4

صندوق س. دارا الگوریتم-د

سهام فرابورس 10,205 32.00 0.31 10,205 32.00 0.31 1399/02/13 3 20 میلیون 204.1 میلیارد - 10,173 10,205 10,205 10,205 0 - - 0 - - 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
شتوکا4

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 1,499 13,826.00 90.22 1,499 13,826.00 90.22 1398/02/4 1 19.99 میلیون 29.965 میلیارد - 15,325 1,499 1,499 1,499 - - - - 224.85 میلیارد - - - - - - - - - - - 19.99 میلیون - 19.99 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,643.00 99.99 1 10,643.00 99.99 1399/06/23 197 19.7 میلیون 19.7 میلیون - 10,644 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 19.7 میلیون - 19.7 میلیون
وهورح2

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 320 15.00 4.92 320 15.00 4.92 1396/05/23 1 19.515 میلیون 6.245 میلیارد - 305 320 320 320 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 19.515 میلیون - 19.515 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
افرا2

افرانت

سهام فرابورس 77,450 2,811.00 3.77 77,450 2,811.00 3.77 1399/06/5 1 19 میلیون 1.472 هزار میلیارد - 74,639 77,450 77,450 77,450 0 - - 0 - - 48.406 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19 میلیون - 19 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی