شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 9,099 40.00 0.44 9,390 331.00 3.65 12:30 72,832 512.884 میلیون 4.816 هزار میلیارد 11,704.63 9,059 512.884 میلیون 9,380 4.816 هزار میلیارد 110 2.033 میلیون 9,090 535 688,519 9,090 557.161 هزار میلیارد 299.375 میلیون 582.623 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 498.826 میلیون 14.058 میلیون 373.11 میلیون 139.774 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,628 97.00 1.11 8,983 258.00 2.96 12:30 47,990 256.618 میلیون 2.305 هزار میلیارد 141.178 میلیون 8,725 256.618 میلیون 9,140 2.305 هزار میلیارد 166 1.372 میلیون 8,630 375 1.066 میلیون 8,630 210.668 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 252.645 میلیون 3.973 میلیون 250.129 میلیون 6.489 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 133,787 7,041.00 5.00 136,619 4,209.00 2.99 12:30 37,107 14.395 میلیون 1.967 هزار میلیارد 36.65 140,828 14.395 میلیون 133,787 1.967 هزار میلیارد 2959 25,714 133,787 159 960,670 133,787 91.538 هزار میلیارد 13.067 میلیون 88.76 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 14.208 میلیون 187,207 14.002 میلیون 393,334
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 225.00 1.86 12,628 503.00 4.15 12:30 25,961 166.005 میلیون 2.096 هزار میلیارد 13,012.04 12,125 166.005 میلیون 12,731 2.096 هزار میلیارد 83 962,762 12,350 347 583,746 12,350 113.467 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 164.883 میلیون 1.122 میلیون 108.208 میلیون 57.797 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 153,615 7,315.00 5.00 149,575 3,275.00 2.24 1399/04/12 23,159 16.968 میلیون 2.538 هزار میلیارد 1,221.6 146,300 16.968 میلیون 153,100 2.538 هزار میلیارد 13 288,566 153,615 358 9,026 153,615 209.405 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 14.803 میلیون 2.165 میلیون 15.779 میلیون 1.189 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 98,000 2,337.00 2.44 99,876 4,213.00 4.40 1399/04/22 22,649 31.881 میلیون 3.184 هزار میلیارد - 95,663 100,446 95,500 100,446 41 54,957 98,000 160 37,019 98,000 275.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.194 میلیون 1.687 میلیون 13.437 میلیون 18.444 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 38,909 1,852.00 5.00 38,846 1,789.00 4.83 12:29 22,468 57.854 میلیون 2.247 هزار میلیارد 625.79 37,057 57.854 میلیون 38,909 2.247 هزار میلیارد 147 2.816 میلیون 38,909 376 211,639 38,909 555.855 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 51.057 میلیون 6.797 میلیون 30.659 میلیون 27.194 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 29,790 934.00 3.04 30,771 47.00 0.15 12:29 18,552 32.255 میلیون 992.517 میلیارد 12,671.04 30,724 32.255 میلیون 31,100 992.517 میلیارد 133 380,201 30,180 11 373,869 30,180 40.863 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 32.24 میلیون 14,989 24.965 میلیون 7.289 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 37,013 1,790.00 4.61 39,291 488.00 1.26 12:30 15,325 32.195 میلیون 1.265 هزار میلیارد 4,762.04 38,803 32.195 میلیون 40,743 1.265 هزار میلیارد 100 106,312 37,013 181 140,299 37,013 86.589 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - 31.387 میلیون 807,620 27.185 میلیون 5.01 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 21,150 1,172.00 5.87 21,793 1,815.00 9.08 12:29 14,454 65.31 میلیون 1.423 هزار میلیارد 3,224.28 19,978 65.31 میلیون 21,100 1.423 هزار میلیارد 18 66,912 21,186 35 38,991 21,186 89.901 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 53.48 میلیون 11.83 میلیون 59.115 میلیون 6.195 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 42,049 2,002.00 5.00 42,005 1,958.00 4.89 12:29 13,904 43.94 میلیون 1.846 هزار میلیارد 8,376.44 40,047 43.94 میلیون 42,049 1.846 هزار میلیارد 32 1.711 میلیون 42,049 395 99,220 42,049 256.301 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 41.906 میلیون 2.034 میلیون 43.121 میلیون 819,438
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 113,435 5,970.00 5.00 115,581 3,824.00 3.20 12:29 12,809 11.784 میلیون 1.362 هزار میلیارد 736.92 119,405 11.784 میلیون 113,435 1.362 هزار میلیارد 177 3,820 113,435 32 816,452 113,435 41.792 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - 10.62 میلیون 1.164 میلیون 11.03 میلیون 754,081
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 47,350 978.00 2.11 48,183 1,811.00 3.91 12:29 11,388 12.369 میلیون 595.991 میلیارد 2,619.46 46,372 12.369 میلیون 46,420 595.991 میلیارد 28 27,611 47,490 45 20,764 47,490 27.797 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 12.282 میلیون 86,936 12.369 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 50,800 1,332.00 2.56 53,400 1,268.00 2.43 12:29 10,782 10.725 میلیون 572.743 میلیارد 1,615.63 52,132 10.725 میلیون 51,920 572.743 میلیارد 22 18,031 50,900 28 29,157 50,900 67.772 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 10.259 میلیون 466,830 9.854 میلیون 871,505
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 72,400 1,049.00 1.47 74,365 3,014.00 4.22 12:29 10,123 7.703 میلیون 572.833 میلیارد 687.93 71,351 7.703 میلیون 74,918 572.833 میلیارد 35 31,270 72,400 66 21,722 72,400 42.811 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - 7.703 میلیون - 6.74 میلیون 963,243
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,857 707.00 5.00 14,200 50.00 0.35 12:29 10,088 249,588 3.708 میلیارد 24.68 14,150 249,588 14,857 3.708 میلیارد 694 10.874 میلیون 14,857 3322 9,967 14,857 2.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 249,588 - 199,803 49,785
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 79,900 1,685.00 2.07 83,196 1,611.00 1.97 12:29 10,041 11.835 میلیون 984.615 میلیارد 7,176.95 81,585 11.835 میلیون 84,980 984.615 میلیارد 31 20,273 80,000 34 65,032 80,000 48.951 هزار میلیارد 25.601 میلیون 3.186 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 - - - 9.49 میلیون 2.345 میلیون 11.205 میلیون 630,120
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 50,755 2,416.00 5.00 48,779 440.00 0.91 13:30 9,282 189,784 9.632 میلیارد - 48,339 189,784 50,755 9.632 میلیارد 0 14.169 میلیون 50,755 3990 - - 24.653 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 189,784 - 124,712 65,072
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 9,851 7.00 0.07 10,226 368.00 3.73 12:29 9,056 67.197 میلیون 687.141 میلیارد 8,172.31 9,858 67.197 میلیون 10,280 687.141 میلیارد 37 371,089 9,860 50 265,003 9,860 32.777 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 67.006 میلیون 190,208 66.397 میلیون 800,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 22,290 518.00 2.38 22,706 934.00 4.29 12:29 8,898 34.157 میلیون 775.581 میلیارد 2,718.53 21,772 34.157 میلیون 22,655 775.581 میلیارد 24 31,758 22,260 29 32,428 22,260 217.72 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - 20.384 میلیون 13.773 میلیون 33.5 میلیون 656,870
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 42,220 950.00 2.30 43,085 1,815.00 4.40 1399/04/22 8,197 14.326 میلیون 617.225 میلیارد - 41,270 43,000 42,000 43,333 17 45,619 42,220 38 24,833 42,220 137.872 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.345 میلیون 980,371 13.053 میلیون 1.273 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,090 408.00 2.60 16,383 701.00 4.47 12:30 8,149 45.204 میلیون 740.603 میلیارد 14,288.58 15,682 45.204 میلیون 16,466 740.603 میلیارد 16 239,501 16,090 45 124,410 16,090 392.05 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 43.546 میلیون 1.659 میلیون 30.804 میلیون 14.4 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 11,285 537.00 5.00 11,279 531.00 4.94 1399/04/22 7,872 92.31 میلیون 1.041 هزار میلیارد - 10,748 11,200 11,000 11,285 13 44.312 میلیون 11,285 567 21,597 11,285 112.79 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 74.473 میلیون 17.837 میلیون 30.745 میلیون 61.565 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 12,970 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 12:30 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 3,562.12 - 16.726 میلیون 13,060 224.084 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 12.97 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 72,300 480.00 0.66 75,663 2,883.00 3.96 12:29 7,291 10.754 میلیون 813.695 میلیارد 2,746.16 72,780 10.754 میلیون 75,000 813.695 میلیارد 20 21,184 72,300 40 95,599 72,300 80.808 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 9.453 میلیون 1.301 میلیون 9.109 میلیون 1.645 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 131,999 6,181.00 4.91 127,577 1,759.00 1.40 1399/04/18 7,270 3.095 میلیون 394.883 میلیارد 1,741.77 125,818 3.095 میلیون 123,650 394.883 میلیارد 1 382 130,000 1 100 135,900 12.763 هزار میلیارد 10.284 میلیون 594,275 100,043 295,573 291,694 1.154 میلیون 198,748 - - - 3.073 میلیون 21,840 3.045 میلیون 50,000
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 290,000 17,633.00 6.47 295,249 22,882.00 8.40 1399/04/22 7,236 3.127 میلیون 923.287 میلیارد - 272,367 295,000 286,001 298,600 7 3,903 291,000 20 3,019 291,000 295.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.072 میلیون 54,677 2.627 میلیون 500,135
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 40,805 858.00 2.06 42,664 1,001.00 2.40 12:29 7,018 12.101 میلیون 516.264 میلیارد 906.4 41,663 12.101 میلیون 43,620 516.264 میلیارد 13 70,212 40,531 38 407,704 40,531 62.495 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 11.039 میلیون 1.062 میلیون 11.562 میلیون 539,091
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 19,413 924.00 5.00 19,413 924.00 5.00 1399/04/22 6,988 55.365 میلیون 1.075 هزار میلیارد - 18,489 19,413 19,413 19,413 70 33.95 میلیون 19,413 9746 472,964 19,413 465.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.465 میلیون 17.9 میلیون 10.244 میلیون 45.12 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 28,932 497.00 1.69 30,271 842.00 2.86 12:29 6,966 16.769 میلیون 507.615 میلیارد 2,646.53 29,429 16.769 میلیون 29,390 507.615 میلیارد 5 23,763 28,900 32 17,609 28,900 94.173 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 16.768 میلیون 750 16.659 میلیون 110,000
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 20,114 399.00 1.95 20,578 65.00 0.32 12:29 6,757 25.63 میلیون 527.417 میلیارد 4,784.08 20,513 25.63 میلیون 21,290 527.417 میلیارد 8 5,596 20,100 9 16,753 20,100 8.205 هزار میلیارد 10.398 میلیون 842,532 400,000 56,949 460,064 592,159 564,162 - - - 24.033 میلیون 1.597 میلیون 17.981 میلیون 7.649 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 104,777 4,989.00 5.00 101,784 1,996.00 2.00 13:29 6,634 408,315 42.782 میلیارد - 99,788 408,315 104,777 42.782 میلیارد 0 54.183 میلیون 104,777 9999 - - 457.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408,315 - 328,218 80,097
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 83,810 1,759.00 2.06 87,636 2,067.00 2.42 12:29 6,385 4.052 میلیون 355.121 میلیارد 566.6 85,569 4.052 میلیون 87,900 355.121 میلیارد 8 6,685 83,810 28 7,115 83,810 51.341 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - 4.052 میلیون - 4.052 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 26,544 160.00 0.61 27,373 989.00 3.75 12:29 6,322 16.84 میلیون 460.971 میلیارد 1,548.98 26,384 16.84 میلیون 26,008 460.971 میلیارد 18 19,170 26,555 6 27,359 26,555 14.867 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 16.84 میلیون - 14.835 میلیون 2.006 میلیون
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 31,040 1,633.00 5.00 32,284 389.00 1.19 12:29 6,016 11.384 میلیون 367.529 میلیارد 4,445.16 32,673 11.384 میلیون 32,040 367.529 میلیارد 130 6,469 31,040 16 1.408 میلیون 31,040 31.399 هزار میلیارد 19.8 میلیون 3.507 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.862 میلیون 150,622 - - - 10.559 میلیون 825,100 10.986 میلیون 398,700
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 9,550 244.00 2.62 9,703 397.00 4.27 12:29 5,991 65.422 میلیون 634.767 میلیارد 8,115.4 9,306 65.422 میلیون 9,620 634.767 میلیارد 7 68,194 9,501 16 27,351 9,501 30.71 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - 32.251 میلیون 33.171 میلیون 47.176 میلیون 18.246 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 15,667 824.00 5.00 16,067 424.00 2.57 12:29 5,939 40.461 میلیون 650.091 میلیارد 4,402.68 16,491 40.461 میلیون 15,667 650.091 میلیارد 13 47,050 15,667 6 82,222 15,667 21.768 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - 40.358 میلیون 102,519 40.435 میلیون 25,598
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 23,180 634.00 2.81 23,554 1,008.00 4.47 12:29 5,542 21.917 میلیون 516.248 میلیارد 6,266.37 22,546 21.917 میلیون 23,673 516.248 میلیارد 18 37,015 23,280 35 26,264 23,280 202.914 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 21.483 میلیون 434,797 13.004 میلیون 8.914 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 98,499 1,279.00 1.28 102,513 2,735.00 2.74 12:29 5,531 3.278 میلیون 336.014 میلیارد 316.51 99,778 3.278 میلیون 101,162 336.014 میلیارد 19 1,021 98,497 10 10,258 98,497 32.677 هزار میلیارد - - - - - - 930,903 - - - 3.232 میلیون 45,300 2.721 میلیون 556,789
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 199,950 4,754.00 2.44 204,270 9,074.00 4.65 12:29 5,217 4.901 میلیون 1.001 هزار میلیارد 854.99 195,196 4.901 میلیون 204,955 1.001 هزار میلیارد 4 6,256 199,998 40 10,733 199,998 223.191 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 3.397 میلیون 1.504 میلیون 1.928 میلیون 2.973 میلیون
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 45,909 80.00 0.17 47,637 1,648.00 3.58 12:29 5,029 5.519 میلیون 262.93 میلیارد 1,222.13 45,989 5.519 میلیون 46,100 262.93 میلیارد 9 8,239 45,909 15 6,197 45,909 18.396 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - 5.492 میلیون 27,000 5.482 میلیون 37,001
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 16,900 97.00 0.58 16,649 154.00 0.92 12:29 5,018 22.53 میلیون 375.109 میلیارد 7,712.13 16,803 22.53 میلیون 16,500 375.109 میلیارد 20 114,845 16,900 9 96,918 16,900 759.496 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 18.769 میلیون 3.761 میلیون 14.294 میلیون 8.236 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 174,643 8,316.00 5.00 174,390 8,063.00 4.85 12:29 5,006 2.404 میلیون 419.273 میلیارد 348.79 166,327 2.404 میلیون 174,643 419.273 میلیارد 26 3,768 174,643 26 171,973 174,643 170.909 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 2.306 میلیون 98,567 1.043 میلیون 1.361 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 27,500 789.00 2.95 27,937 1,226.00 4.59 12:29 4,922 21.098 میلیون 589.419 میلیارد 4,534.13 26,711 21.098 میلیون 28,046 589.419 میلیارد 6 18,492 27,601 36 18,633 27,601 80.133 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 20.511 میلیون 586,870 19.988 میلیون 1.11 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 191,999 1,328.00 0.69 200,783 7,456.00 3.86 12:30 4,725 4.529 میلیون 909.281 میلیارد 3,798.72 193,327 4.529 میلیون 193,770 909.281 میلیارد 12 2,216 193,000 4 6,089 193,000 463.985 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 2.642 میلیون 1.887 میلیون 2.674 میلیون 1.855 میلیون
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 4,924 234.00 4.99 4,818 128.00 2.73 13:29 4,717 5.976 میلیون 29.426 میلیارد - 4,690 5.976 میلیون 4,924 29.426 میلیارد 0 254.271 میلیون 4,924 9999 - - 18.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.876 میلیون 100,000 963,766 5.012 میلیون
رنیکح

ح.جنرال مکانیک

حق تقدم فرابورس 26,415 1,257.00 5.00 25,936 778.00 3.09 1399/02/27 4,671 4.145 میلیون 107.506 میلیارد - 25,158 25,001 25,001 26,415 2 210 25,841 1 144 27,281 12.968 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.449 میلیون 2.696 میلیون 4.145 میلیون 156
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 92,500 3,142.00 3.29 97,701 2,059.00 2.15 12:29 4,367 2.147 میلیون 209.756 میلیارد 882.85 95,642 2.147 میلیون 96,000 209.756 میلیارد 19 9,155 92,500 15 8,386 92,500 57.385 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.027 میلیون 120,200 2.132 میلیون 14,627
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 17,194 818.00 5.00 16,902 526.00 3.21 1399/03/24 4,285 8.411 میلیون 142.166 میلیارد 2,244.11 16,376 16,900 16,574 17,194 4 302,183 17,194 108 15,103 17,194 19.603 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 8.311 میلیون 100,000 8.402 میلیون 9,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 16,989 1.00 0.01 17,596 608.00 3.58 12:29 4,030 9.736 میلیون 171.319 میلیارد 2,327.52 16,988 9.736 میلیون 17,668 171.319 میلیارد 19 48,487 16,990 15 84,077 16,990 10.193 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 9.489 میلیون 247,557 8.986 میلیون 750,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 21,190 838.00 3.80 22,159 131.00 0.59 12:29 3,932 8.988 میلیون 199.159 میلیارد 2,275.86 22,028 8.988 میلیون 22,400 199.159 میلیارد 11 16,192 21,200 9 16,961 21,200 17.622 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 8.928 میلیون 60,000 8.988 میلیون -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 16,190 214.00 1.34 16,614 638.00 3.99 12:29 3,871 15.24 میلیون 253.194 میلیارد 10,601.23 15,976 15.24 میلیون 16,774 253.194 میلیارد 14 51,572 16,190 36 48,021 16,190 81.478 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 15.23 میلیون 10,000 13.121 میلیون 2.119 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 104,770 2,970.00 2.92 105,675 3,875.00 3.81 12:30 3,818 3.941 میلیون 416.51 میلیارد 3,177.24 101,800 3.941 میلیون 106,890 416.51 میلیارد 9 15,787 106,760 39 7,806 106,760 64.439 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 3.924 میلیون 17,847 3.936 میلیون 5,000
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 45,440 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 12:30 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,623.73 - 8.662 میلیون 48,010 412.631 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 912.576 هزار میلیارد 1.081 میلیارد 283.936 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 173.122 میلیون 36.054 میلیون - - - - - - -
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 22,999 464.00 1.98 23,913 450.00 1.92 12:29 3,456 10.152 میلیون 242.774 میلیارد 3,767.2 23,463 10.152 میلیون 24,600 242.774 میلیارد 9 24,093 23,000 17 12,839 23,000 18.77 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 9.62 میلیون 532,033 9.782 میلیون 370,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 47,550 2,442.00 4.88 50,077 85.00 0.17 12:29 3,426 5.27 میلیون 263.905 میلیارد 1,777.15 49,992 5.27 میلیون 50,120 263.905 میلیارد 8 6,998 47,550 22 22,433 47,550 47.492 هزار میلیارد 70.334 میلیون 24.446 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 28.592 میلیون 770,915 - - - 5.214 میلیون 56,000 3.932 میلیون 1.338 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 29,400 395.00 1.36 30,182 1,177.00 4.06 12:29 3,363 8.283 میلیون 250.008 میلیارد 2,381.95 29,005 8.283 میلیون 29,450 250.008 میلیارد 16 34,328 29,475 8 46,155 29,475 10.732 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 7.164 میلیون 1.119 میلیون 8.208 میلیون 75,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 44,680 595.00 1.31 46,593 1,318.00 2.91 12:29 3,304 3.141 میلیون 146.335 میلیارد 4,634.09 45,275 3.141 میلیون 46,800 146.335 میلیارد 13 7,908 44,680 21 9,030 44,680 90.55 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - 3.141 میلیون - 2.829 میلیون 311,247
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 36,514 1,738.00 5.00 34,861 85.00 0.24 12:29 3,297 70,475 2.573 میلیارد 25.92 34,776 70,475 36,514 2.573 میلیارد 96 7.209 میلیون 36,514 1441 1,948 36,514 6.955 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - 70,475 - 70,412 63
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/04/22 3,289 14.2 میلیون 141.998 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 2 385,470 10,000 149 10.804 میلیون 10,000 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 13.539 میلیون 660,500 - 14.2 میلیون
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 16,400 758.00 4.85 16,414 772.00 4.94 12:30 3,266 23.234 میلیون 381.37 میلیارد 6,103.93 15,642 23.234 میلیون 16,424 381.37 میلیارد 9 293,859 16,424 36 15,452 16,424 37.541 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - 23.184 میلیون 50,000 15.363 میلیون 7.871 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 41,800 510.00 1.24 42,993 1,703.00 4.12 12:29 3,068 4.818 میلیون 207.143 میلیارد 1,324.18 41,290 4.818 میلیون 43,300 207.143 میلیارد 8 7,055 41,810 14 1,776 41,810 13.626 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 4.818 میلیون - 3.773 میلیون 1.045 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 166,000 3,458.00 2.13 161,876 666.00 0.41 1399/04/11 2,979 931,333 150.76 میلیارد 1,193.9 162,542 931,333 154,415 150.76 میلیارد 13 5,001 166,000 10 2,748 166,000 117.846 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - 767,090 164,243 559,333 372,000
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 13,634 649.00 5.00 13,629 644.00 4.96 12:29 2,952 27.463 میلیون 374.276 میلیارد 7,082.85 12,985 27.463 میلیون 13,634 374.276 میلیارد 19 2.254 میلیون 13,634 299 141,396 13,634 16.881 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - 27.463 میلیون - 14.438 میلیون 13.025 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 33,170 1,204.00 3.77 33,448 1,482.00 4.64 12:29 2,799 4.098 میلیون 137.066 میلیارد 1,283.59 31,966 4.098 میلیون 32,980 137.066 میلیارد 4 9,838 33,180 17 3,959 33,180 15.344 هزار میلیارد 18.338 میلیون 1.167 میلیون 480,000 388,771 726,096 607,787 182,347 - - - 4.098 میلیون - 4.045 میلیون 53,103
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 214,250 14,587.00 7.31 215,121 15,458.00 7.74 1399/04/22 2,782 702,981 151.226 میلیارد - 199,663 213,100 212,011 217,800 25 5,284 214,300 64 3,145 214,300 215.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,770 22,211 631,085 71,896
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 65,469 3,012.00 4.82 65,214 2,757.00 4.41 1399/04/22 2,751 4.099 میلیون 267.333 میلیارد - 62,457 65,579 63,001 65,579 9 15,552 65,469 24 139,254 65,469 19.564 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.024 میلیون 75,539 1.979 میلیون 2.12 میلیون
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 56,266 2,679.00 5.00 55,615 2,028.00 3.78 1399/04/22 2,728 3.563 میلیون 198.128 میلیارد 1,196.01 53,587 3.563 میلیون 51,600 198.128 میلیارد 4 344,916 56,266 159 1,532 56,266 15.572 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - 3.544 میلیون 18,860 3.563 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 86,000 3,814.00 4.25 89,496 318.00 0.35 12:29 2,721 2.855 میلیون 255.519 میلیارد 1,420.03 89,814 2.855 میلیون 91,490 255.519 میلیارد 6 1,319 86,000 5 10,045 86,000 17.963 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - 2.153 میلیون 702,425 2.234 میلیون 620,800
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 129,900 750.00 0.58 133,366 4,216.00 3.26 12:30 2,706 1.787 میلیون 238.366 میلیارد 922.26 129,150 1.787 میلیون 128,500 238.366 میلیارد 3 880 129,900 5 633 129,900 10.332 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - 1.787 میلیون - 1.787 میلیون -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 70,682 3,720.00 5.00 74,671 269.00 0.36 12:29 2,689 4.964 میلیون 370.703 میلیارد 2,182.72 74,402 4.964 میلیون 78,121 370.703 میلیارد 23 4,721 70,682 9 180,051 70,682 18.601 هزار میلیارد 13.027 میلیون 1.626 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.572 میلیون 239,357 - - - 4.173 میلیون 791,124 4.964 میلیون -
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 238,400 14,914.00 6.67 239,663 16,177.00 7.24 1399/04/22 2,648 2.452 میلیون 587.659 میلیارد - 223,486 238,200 236,010 242,014 3 5,262 238,400 15 1,600 238,400 239.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.275 میلیون 176,964 1.257 میلیون 1.196 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 41,170 1,399.00 3.52 41,657 1,886.00 4.74 12:30 2,602 3.911 میلیون 162.912 میلیارد 1,313.31 39,771 3.911 میلیون 41,759 162.912 میلیارد 5 3,954 41,170 12 2,112 41,170 20.681 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 3.911 میلیون - 2.488 میلیون 1.423 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 17,322 911.00 5.00 18,182 51.00 0.28 12:29 2,479 6.996 میلیون 127.2 میلیارد 5,996.37 18,233 6.996 میلیون 18,000 127.2 میلیارد 22 8,340 17,322 8 556,051 17,322 10.994 هزار میلیارد 8.532 میلیون 1.728 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 428,927 55,183 - - - 6.861 میلیون 134,860 6.676 میلیون 320,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 107,147 5,639.00 5.00 109,055 3,731.00 3.31 12:29 2,412 1.697 میلیون 185.074 میلیارد 1,286.74 112,786 1.697 میلیون 112,786 185.074 میلیارد 193 2,720 107,147 5 339,044 107,147 50.754 هزار میلیارد 52.288 میلیون 22.779 میلیون 450,000 20.825 میلیون 1.954 میلیون 29.055 میلیون 1.366 میلیون - - - 1.387 میلیون 309,606 1.244 میلیون 452,649
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 36,841 1,938.00 5.00 38,131 648.00 1.67 12:29 2,364 3.165 میلیون 120.672 میلیارد 2,082.66 38,779 3.165 میلیون 38,775 120.672 میلیارد 26 18,425 36,841 13 64,871 36,841 15.512 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - 2.844 میلیون 321,015 2.987 میلیون 178,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 70,000 2,231.00 3.29 70,771 3,002.00 4.43 12:29 2,316 5.681 میلیون 402.058 میلیارد 1,945.55 67,769 5.681 میلیون 71,157 402.058 میلیارد 6 4,343 69,900 3 978 69,900 33.885 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 5.507 میلیون 174,420 3.651 میلیون 2.03 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,791 5,791.00 579.10 1399/02/14 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 15,100 624.00 4.31 15,508 1,032.00 7.13 1399/04/22 2,108 13.017 میلیون 201.861 میلیارد - 14,476 15,197 14,510 15,919 4 2,375 15,090 3 22,975 15,090 23.262 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.015 میلیون 1,975 13.017 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 31,389 1,494.00 5.00 31,360 1,465.00 4.90 12:29 2,006 5.215 میلیون 163.534 میلیارد 4,930.74 29,895 5.215 میلیون 31,000 163.534 میلیارد 6 30,202 31,389 12 14,079 31,389 29.895 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 4.043 میلیون 1.172 میلیون 4.714 میلیون 500,792
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99

تسهیلات مسکن فرابورس 808,222 38,486.00 5.00 798,050 28,314.00 3.68 1399/04/22 1,899 25,594 20.425 میلیارد - 769,736 771,200 771,200 808,222 3 245 808,222 2 20 808,222 1.122 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24,956 638 24,213 1,381
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 71,253 3,750.00 5.00 75,330 327.00 0.44 12:29 1,892 1.985 میلیون 149.542 میلیارد 1,325.28 75,003 1.985 میلیون 77,900 149.542 میلیارد 8 3,823 71,253 8 17,245 71,253 37.502 هزار میلیارد 27.45 میلیون 6.182 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.315 میلیون 1.412 میلیون - - - 1.611 میلیون 373,777 1.885 میلیون 100,000
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 39,300 1,308.00 3.44 39,855 1,863.00 4.90 12:29 1,833 2.017 میلیون 80.394 میلیارد 601.57 37,992 2.017 میلیون 39,891 80.394 میلیارد 5 8,163 39,300 15 8,453 39,300 11.018 هزار میلیارد 15.594 میلیون 4.971 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 3.361 میلیون 376,371 - - - 1.968 میلیون 49,011 1.039 میلیون 978,621
داریک

صندوق س.بادرآمد ثابت داریک-د

صندوق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 11:43 1,814 50.023 میلیون 500.23 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 630,667 10,000 142 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 67.773 میلیون - -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 11,161 531.00 5.00 11,149 519.00 4.88 12:29 1,802 18.055 میلیون 201.3 میلیارد 11,519.83 10,630 18.055 میلیون 10,650 201.3 میلیارد 1 3.162 میلیون 11,161 205 1,000 11,161 15.945 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - 8.055 میلیون 10 میلیون 11.716 میلیون 6.339 میلیون
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 8,286 394.00 4.99 8,274 382.00 4.84 1399/04/22 1,772 20.758 میلیون 171.749 میلیارد - 7,892 7,990 7,990 8,286 7 2.869 میلیون 8,286 71 5,267 8,286 32.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.515 میلیون 8.243 میلیون 13.245 میلیون 7.512 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 47,303 1,356.00 2.79 49,772 1,113.00 2.29 12:29 1,745 1.718 میلیون 85.499 میلیارد 1,426.93 48,659 1.718 میلیون 50,790 85.499 میلیارد 4 15,793 47,101 9 12,706 47,101 9.732 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - 1.718 میلیون - 1.518 میلیون 200,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 69,040 3,287.00 5.00 68,915 3,162.00 4.81 12:29 1,676 4.352 میلیون 299.902 میلیارد 1,162.77 65,753 4.352 میلیون 68,000 299.902 میلیارد 5 368,885 69,040 29 26,693 69,040 26.301 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 4.352 میلیون - 2.783 میلیون 1.569 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 56,090 2,281.00 4.24 56,305 2,496.00 4.64 12:29 1,672 4.244 میلیون 238.945 میلیارد 5,043.92 53,809 4.244 میلیون 56,000 238.945 میلیارد 6 7,451 56,090 16 33,056 56,090 274.587 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 3.619 میلیون 625,000 4.091 میلیون 152,569
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 34,700 31,158.00 879.67 1399/04/22 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 416.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 108,010 0.00 0.00 76,403 0.00 0.00 12:30 1,666 1.887 میلیون 144.17 میلیارد 1,395.28 - 5.674 میلیون 110,000 616.755 میلیارد 10 50,066 77,350 2 6,690 77,350 657.66 هزار میلیارد - - 6 میلیون 46.238 میلیون 40.824 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 48,200 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 1399/04/10 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 3,319.54 - 7.078 میلیون 45,100 329.631 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 642.666 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 24,700 332.00 1.33 25,717 685.00 2.74 1399/04/18 1,592 5.778 میلیون 148.592 میلیارد - 25,032 26,283 23,781 26,283 1 - - 0 1,000 25,500 6.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.513 میلیون 1.265 میلیون 5.778 میلیون -
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 50,420 128.00 0.25 50,966 674.00 1.34 12:29 1,534 1.658 میلیون 84.509 میلیارد 1,956.04 50,292 1.658 میلیون 51,000 84.509 میلیارد 2 2,627 50,420 5 2,375 50,420 27.158 هزار میلیارد 22.418 میلیون 1.593 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 2.353 میلیون 529,895 - - - 1.617 میلیون 41,000 1.63 میلیون 28,138
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 73,500 26.00 0.04 76,224 2,698.00 3.67 12:30 1,529 1.311 میلیون 99.901 میلیارد 1,020.23 73,526 1.311 میلیون 73,450 99.901 میلیارد 2 3,406 73,000 7 906 73,000 14.669 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.311 میلیون 65 833,801 476,821
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 8,100 178.00 2.25 8,294 372.00 4.70 12:29 1,518 11.014 میلیون 91.348 میلیارد 5,030.25 7,922 11.014 میلیون 8,270 91.348 میلیارد 2 40,757 8,060 10 2,195 8,060 4.753 هزار میلیارد 5.198 میلیون 1.505 میلیون 300,000 657,320 707,502 321,931 141,926 - - - 11.014 میلیون - 9.714 میلیون 1.3 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی