شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 83,970 2,315.00 2.84 84,967 3,312.00 4.06 12:30 46,492 4.825 میلیون 409.932 میلیارد 32.2 81,655 81,662 82,610 85,737 40 2,584 83,960 11 2,396 83,960 27.827 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.807 میلیون 17,808 4.658 میلیون 166,914
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 38,493 1,833.00 5.00 38,396 1,736.00 4.74 12:30 38,031 8.989 میلیون 345.128 میلیارد 736.97 36,660 36,680 37,500 38,493 228 334,916 38,493 269 18,766 38,493 23.038 هزار میلیارد 29.016 میلیون 28.605 میلیون - - - - - - - - 8.983 میلیون 5,679 5.804 میلیون 3.184 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 11,145 530.00 4.99 11,112 497.00 4.68 12:30 35,967 31.655 میلیون 351.766 میلیارد 583.63 10,615 10,621 11,012 11,145 106 3.25 میلیون 11,145 833 36,907 11,145 111.12 هزار میلیارد 189.108 میلیون 122.81 میلیون - - - - - - - - 31.258 میلیون 397,240 31.64 میلیون 14,573
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 23,387 1,113.00 5.00 22,566 292.00 1.31 12:30 28,339 605,661 14.165 میلیارد 21.02 22,274 22,274 23,387 23,387 179 6.502 میلیون 23,387 1915 3,747 23,387 4.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 605,661 - 605,346 315
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 65,320 3,109.00 5.00 65,039 2,828.00 4.55 13:11 25,979 33.576 میلیون 2.184 هزار میلیارد - 62,211 62,774 63,500 65,321 4 2,702 65,319 9 4,123 65,319 179.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.152 میلیون 1.424 میلیون 22.088 میلیون 11.488 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 29,114 0.00 0.00 27,728 0.00 0.00 12:29 22,694 840.341 23.93 میلیارد 35.05 - 29,114 29,114 29,114 8 8.046 میلیون 28,482 3094 294 28,482 18.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,287 204.00 5.00 4,267 184.00 4.51 12:30 21,216 370.301 میلیون 1.58 هزار میلیارد 5,992.67 4,083 4,085 4,125 4,287 9 2.437 میلیون 4,287 181 9,907 4,287 103.028 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 338.34 میلیون 31.961 میلیون 181.936 میلیون 188.365 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 7,579 360.00 4.99 7,579 360.00 4.99 12:30 21,117 20.782 میلیون 157.509 میلیارد - 7,219 7,223 7,579 7,579 130 48.932 میلیون 7,579 5877 162,111 7,579 181.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.282 میلیون 500,000 20.772 میلیون 10,701
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 86,600 3,042.00 3.64 86,258 2,700.00 3.23 12:30 19,742 19.936 میلیون 1.72 هزار میلیارد 2,440.78 83,558 83,983 80,000 87,735 4 5,014 86,600 13 3,323 86,600 120.761 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 18.69 میلیون 1.246 میلیون 18.808 میلیون 1.128 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 32,730 1,100.00 3.25 32,919 911.00 2.69 12:30 10,850 13.165 میلیون 433.371 میلیارد - 33,830 33,819 32,139 33,809 5 12,477 32,700 13 5,794 32,700 105.341 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.016 میلیون 1.149 میلیون 12.689 میلیون 475,822
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 13,700 382.00 2.71 13,879 203.00 1.44 12:30 10,709 14.517 میلیون 201.482 میلیارد 2,437.68 14,082 14,083 13,600 14,280 54 55,000 13,800 2 54,133 13,800 8.328 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 13.8 میلیون 717,096 14.404 میلیون 113,396
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,387 161.00 4.99 3,370 144.00 4.46 12:30 10,009 174.548 میلیون 588.275 میلیارد 20,557.45 3,226 3,227 3,281 3,387 4 26.848 میلیون 3,387 1490 3,014 3,387 207.267 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 165.356 میلیون 9.192 میلیون 123.455 میلیون 51.092 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,355 239.00 1.40 17,488 372.00 2.17 12:30 9,695 32.571 میلیون 569.613 میلیارد 3,275.2 17,116 17,115 17,100 17,971 1 39,569 17,353 9 30,000 17,353 51.348 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 30.955 میلیون 1.617 میلیون 32.121 میلیون 450,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,764 50.00 1.35 3,749 35.00 0.94 12:30 7,959 71.582 میلیون 268.39 میلیارد 6,037.4 3,714 3,714 3,660 3,847 1 30,000 3,765 1 50,000 3,767 12.349 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 71.582 میلیون - 71.54 میلیون 42,480
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 30,545 119.00 0.39 30,309 117.00 0.38 13:11 7,528 5.972 میلیون 181.008 میلیارد 1,057.71 30,426 30,426 28,905 31,000 16 12,500 30,530 5 7,120 30,530 45.464 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 5.571 میلیون 401,555 5.021 میلیون 950,892
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 8,130 344.00 4.42 8,156 370.00 4.75 1399/01/17 7,133 45.228 میلیون 368.884 میلیارد 11,522.82 7,786 8,175 7,800 8,175 1 600 8,110 1 7,000 8,129 10.122 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 44.892 میلیون 336,500 29.628 میلیون 15.601 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 24,510 0.00 0.00 24,660 0.00 0.00 12:30 5,810 16.82 میلیون 414.77 میلیارد 3,266.91 - 25,500 24,000 25,500 2 1.015 میلیون 24,796 336 350 24,796 472.896 هزار میلیارد 553.979 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 219.399 میلیون 47.951 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 48,434 2,306.00 5.00 48,176 2,048.00 4.44 12:30 5,476 1.953 میلیون 94.064 میلیارد 882.85 46,128 46,127 46,001 48,434 4 183,849 48,434 194 245 48,434 27.675 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 1.852 میلیون 100,848 1.902 میلیون 51,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 6,270 22.00 0.35 6,322 74.00 1.18 12:30 5,200 41.225 میلیون 260.62 میلیارد 11,580.43 6,248 6,248 6,050 6,495 2 6,353 6,270 3 1,100 6,270 39.987 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 35.989 میلیون 5.236 میلیون 41.131 میلیون 94,418
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 46.293 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
رنیکح

ح.جنرال مکانیک

سهام فرابورس 26,582 165.00 0.62 26,208 209.00 0.79 12:30 4,801 2.822 میلیون 73.956 میلیارد - 26,417 26,100 25,600 26,749 16 10,000 26,600 1 2,951 26,600 13.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.637 میلیون 185,000 2.82 میلیون 1,767
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 31,136 1,482.00 5.00 30,943 1,289.00 4.35 12:30 4,708 5.431 میلیون 168.04 میلیارد 1,057.34 29,654 29,645 29,000 31,136 1 35,039 31,136 21 200 31,136 14.853 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 5.424 میلیون 7,000 5.331 میلیون 100,000
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 15,783 751.00 5.00 15,715 683.00 4.54 12:30 4,252 15.439 میلیون 242.632 میلیارد 2,255.9 15,032 15,040 15,171 15,783 1 2.375 میلیون 15,783 394 20 15,783 37.018 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 12.245 میلیون 3.194 میلیون 12.339 میلیون 3.1 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 65,700 19.00 0.03 66,989 1,270.00 1.93 13:12 4,007 2.542 میلیون 170.269 میلیارد 1,741.77 65,719 65,761 63,033 69,004 1 60 65,999 2 2,347 65,999 6.702 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 2.414 میلیون 127,774 2.489 میلیون 53,001
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 27,390 1,304.00 5.00 27,317 1,231.00 4.72 12:29 3,982 8.82 میلیون 240.93 میلیارد 2,619.46 26,086 26,192 26,300 27,390 0 949,564 27,390 424 - - 16.375 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 8.804 میلیون 15,400 8.598 میلیون 222,220
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 19,730 478.00 2.48 19,932 680.00 3.53 12:30 3,785 9.92 میلیون 197.726 میلیارد 2,534.09 19,252 19,248 18,850 20,214 5 3,255 19,730 7 11,147 19,730 11.96 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 9.563 میلیون 356,946 9.744 میلیون 176,277
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 31,675 1,508.00 5.00 31,168 1,001.00 3.32 12:30 3,503 7.191 میلیون 224.135 میلیارد 2,098.5 30,167 30,172 29,150 31,675 1 509,783 31,675 116 1,659 31,675 9.955 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 7.015 میلیون 176,450 5.191 میلیون 2 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 59,000 2,367.00 4.18 58,840 2,207.00 3.90 12:30 3,298 3.811 میلیون 224.241 میلیارد 880.7 56,633 56,742 57,100 59,464 4 1,036 59,000 1 16,062 59,000 11.326 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 3.706 میلیون 104,673 3.395 میلیون 416,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 35,603 1,694.00 5.00 34,664 755.00 2.23 12:29 3,254 4.743 میلیون 164.393 میلیارد 970.99 33,909 33,916 32,300 35,604 1 610 35,500 2 100 35,603 17.332 هزار میلیارد 16.697 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 3.82 میلیون 922,724 4.162 میلیون 580,926
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 44,196 2,104.00 5.00 42,997 905.00 2.15 12:30 3,120 5.174 میلیون 222.479 میلیارد 1,690.32 42,092 42,109 41,460 44,196 1 780 44,196 2 280 44,196 9.906 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 5.114 میلیون 60,000 4.423 میلیون 750,985
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,719 272.00 4.99 5,698 251.00 4.61 12:29 2,636 36.737 میلیون 209.313 میلیارد 6,124.43 5,447 5,447 5,409 5,719 1 6.479 میلیون 5,719 58 4,000 5,750 136.15 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 33.8 میلیون 2.937 میلیون 12.115 میلیون 24.622 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 32,989 0.00 0.00 31,419 0.00 0.00 12:29 2,630 7.163 میلیون 225.06 میلیارد 2,920.14 - 32,989 32,989 32,989 0 1.594 میلیون 31,611 451 - - 22.905 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 83,000 2,323.00 2.88 80,182 495.00 0.61 12:30 2,609 890,667 71.415 میلیارد 849.85 80,677 80,677 79,000 83,612 9 822 83,000 3 2,800 83,000 9.681 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 890,667 - 890,667 -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 11,954 569.00 5.00 11,907 522.00 4.58 12:28 2,602 10.507 میلیون 125.106 میلیارد 6,925.78 11,385 11,954 11,061 11,954 0 24,687 11,954 6 - - 26.571 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 10.254 میلیون 252,190 10.507 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 11,076 527.00 5.00 10,980 431.00 4.09 12:30 2,573 9.999 میلیون 109.792 میلیارد 10,078.58 10,549 10,552 10,670 11,076 0 34,711 11,076 8 - - 4.392 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 9.999 میلیون - 8.695 میلیون 1.304 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 45,148 2,149.00 5.00 44,379 1,380.00 3.21 12:29 2,487 1.394 میلیون 61.858 میلیارد 792.76 42,999 43,000 42,600 45,148 1 172,335 45,148 173 92 45,148 8.876 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.393 میلیون 489 1.244 میلیون 150,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 21,775 1,036.00 5.00 21,740 1,001.00 4.83 12:30 2,483 10.102 میلیون 219.619 میلیارد 16,245.55 20,739 20,766 21,101 21,775 1 84,266 21,775 44 1,000 21,775 30.436 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 10.002 میلیون 100,000 8.227 میلیون 1.875 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 42,713 1,935.00 4.75 42,427 1,649.00 4.04 12:30 2,458 2.53 میلیون 107.352 میلیارد 1,352.62 40,778 40,798 40,502 42,816 1 424 42,713 1 300 42,713 12.233 هزار میلیارد 9.457 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 2.411 میلیون 119,000 2.008 میلیون 522,323
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,751 104.00 2.14 4,869 14.00 0.29 12:30 2,441 28.291 میلیون 137.741 میلیارد 12,171.11 4,855 4,855 4,670 5,088 1 31,317 4,750 5 1,799 4,750 7.304 هزار میلیارد 19.136 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 26.13 میلیون 2.16 میلیون 28.178 میلیون 112,375
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 75,899 564.00 0.75 75,885 550.00 0.73 12:30 2,428 1.712 میلیون 129.912 میلیارد 2,093.96 75,335 75,328 74,890 76,700 3 172 75,900 3 2,561 75,900 180.806 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.658 میلیون 53,620 1.345 میلیون 366,651
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,500 5,500.00 550.00 1398/10/30 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 32,980 1,488.00 4.73 32,509 1,017.00 3.23 12:30 2,263 1.534 میلیون 49.901 میلیارد 1,490.3 31,492 31,493 31,600 33,000 2 3,676 32,970 7 1,124 32,970 9.751 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.534 میلیون - 1.534 میلیون -
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 8,450 230.00 2.80 8,362 142.00 1.73 12:29 2,146 8.016 میلیون 67.023 میلیارد 3,257.53 8,220 8,220 8,219 8,620 1 1,211 8,450 1 120 8,450 75.249 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 7.336 میلیون 680,035 6.929 میلیون 1.087 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 19,019 22.00 0.12 19,112 115.00 0.61 12:30 2,124 3.48 میلیون 66.518 میلیارد 5,003.89 18,997 18,961 18,048 19,900 1 68,978 18,051 17 50,000 18,051 15.29 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 3.404 میلیون 76,381 3.253 میلیون 227,219
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 73,001 139.00 0.19 72,306 556.00 0.76 12:30 2,085 1.487 میلیون 107.548 میلیارد 1,082.04 72,862 72,827 69,219 74,399 4 50,000 74,000 1 1,733 74,000 6.074 هزار میلیارد 5.081 میلیون 581,831 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 - - - 908,787 578,629 1.487 میلیون -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 11,814 168.00 1.44 11,776 130.00 1.12 12:30 2,080 4.111 میلیون 48.423 میلیارد 2,071.26 11,646 11,646 11,136 12,050 1 2,771 11,814 4 187 11,814 10.138 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 4.091 میلیون 20,000 4.111 میلیون -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 50,890 22.00 0.04 50,746 166.00 0.33 12:29 2,069 1.872 میلیون 94.997 میلیارد 854.99 50,912 50,913 49,001 51,600 1 700 50,893 3 218 50,893 58.214 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.352 میلیون 520,000 1.699 میلیون 172,606
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,300 367.00 3.69 10,381 448.00 4.51 12:30 2,035 22.404 میلیون 232.583 میلیارد 11,822.04 9,933 9,934 10,000 10,429 3 9,617 10,351 1 4,137 10,351 24.833 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 11.283 میلیون 11.121 میلیون 10.68 میلیون 11.724 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 55,400 1,140.00 2.02 55,787 753.00 1.33 12:30 2,026 1.378 میلیون 76.869 میلیارد 2,594.96 56,540 56,517 54,400 57,999 1 250 55,401 2 2,360 55,401 5.579 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 1.378 میلیون 85 1.208 میلیون 170,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 38,550 685.00 1.81 37,921 56.00 0.15 12:30 1,993 1.134 میلیون 43.004 میلیارد 627.21 37,865 37,864 37,270 39,000 3 610 38,600 3 952 38,600 5.688 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 1.134 میلیون - 1.134 میلیون -
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 11,398 542.00 4.99 11,393 537.00 4.95 12:30 1,991 62.232 میلیون 708.998 میلیارد - 10,856 10,876 11,066 11,398 0 4.739 میلیون 11,398 172 - - 69.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47.952 میلیون 14.28 میلیون 13.639 میلیون 48.594 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 33,900 1,113.00 3.18 34,407 606.00 1.73 12:30 1,982 1.963 میلیون 67.554 میلیارد 1,259.6 35,013 34,994 33,502 35,713 2 16,163 33,900 4 3,918 33,900 21.008 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 1.832 میلیون 131,775 1.949 میلیون 14,000
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 5,449 259.00 4.99 5,405 215.00 4.14 12:30 1,982 14.174 میلیون 76.608 میلیارد 16,536.8 5,190 5,192 5,250 5,449 1 2.085 میلیون 5,449 86 1,000 5,492 6.485 هزار میلیارد 4.725 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 14.174 میلیون - 12.973 میلیون 1.201 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,117.00 99.99 1 10,117.00 99.99 1398/12/21 1,976 19.76 میلیون 19.76 میلیون - 10,118 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 19.76 میلیون - 19.76 میلیون
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 41,494 1,975.00 5.00 40,393 874.00 2.21 12:30 1,929 3.862 میلیون 156.01 میلیارد 1,195.13 39,519 39,520 38,000 41,494 1 50 41,489 1 1,765 41,494 18.177 هزار میلیارد 15.225 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 3.566 میلیون 296,555 2.208 میلیون 1.655 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 59,335 2,825.00 5.00 59,295 2,785.00 4.93 12:29 1,913 1.876 میلیون 111.238 میلیارد - 56,510 56,664 58,300 59,335 1 2,578 59,335 7 5,201 59,335 5.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.826 میلیون 50,000 1.476 میلیون 400,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 6,683 318.00 5.00 6,539 174.00 2.73 12:30 1,813 12.164 میلیون 79.549 میلیارد 6,852.59 6,365 6,365 6,333 6,683 1 3,806 6,680 2 262 6,680 8.275 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 11.414 میلیون 750,000 11.564 میلیون 600,000
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 16,828 801.00 5.00 16,823 796.00 4.97 12:30 1,804 3.966 میلیون 66.718 میلیارد 2,381.95 16,027 16,066 16,668 16,828 1 1.384 میلیون 16,828 361 283 16,828 6.225 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.966 میلیون - 3.896 میلیون 70,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 8,121 49.00 0.61 8,067 5.00 0.06 12:30 1,788 10.387 میلیون 83.789 میلیارد 4,509.39 8,072 8,072 7,670 8,401 1 1,000 8,200 1 2,000 8,200 10.648 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 10.387 میلیون - 10.387 میلیون -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 31,596 1,445.00 4.79 30,911 760.00 2.52 12:30 1,778 3.987 میلیون 123.233 میلیارد 4,614.48 30,151 30,159 29,001 31,658 2 167 31,510 1 1,049 31,596 15.455 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 2.836 میلیون 1.151 میلیون 3.107 میلیون 879,471
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,312 138.00 0.84 16,262 188.00 1.14 12:30 1,741 3.675 میلیون 59.769 میلیارد 4,634.09 16,450 16,448 16,000 16,789 3 8,200 16,312 2 719 16,312 32.524 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 3.175 میلیون 500,000 3.564 میلیون 111,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 10,868 517.00 4.99 10,808 457.00 4.42 12:29 1,739 6.465 میلیون 69.876 میلیارد 4,534.13 10,351 10,355 10,352 10,868 0 893,095 10,868 162 - - 31.047 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 6.377 میلیون 88,200 4.965 میلیون 1.5 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 7,828 372.00 4.99 7,712 256.00 3.43 12:30 1,714 8.36 میلیون 64.473 میلیارد 6,553.93 7,456 7,461 7,356 7,828 0 318,947 7,828 60 - - 11.568 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 5.3 میلیون 3.06 میلیون 8.221 میلیون 139,283
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 8,712 5,170.00 145.96 1398/12/3 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 104.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 190.00 3.77 5,096 54.00 1.07 12:30 1,656 9.724 میلیون 49.571 میلیارد 5,351.51 5,042 5,042 4,925 5,250 1 19,000 5,232 1 5,000 5,236 16.814 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 7.85 میلیون 1.874 میلیون 9.624 میلیون 100,000
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 16,310 0.00 0.00 16,642 0.00 0.00 12:29 1,592 3.626 میلیون 60.35 میلیارد 2,604.19 - 16,429 15,842 16,500 3 9,240 16,495 6 5,624 16,495 48.868 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 8,850 421.00 4.99 8,795 366.00 4.34 12:29 1,589 8.638 میلیون 75.966 میلیارد 3,873.72 8,429 8,440 8,555 8,850 1 2,462 8,850 5 1,420 8,850 4.398 هزار میلیارد 3.839 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 8.637 میلیون 1,000 8.638 میلیون -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 21,696 1,033.00 5.00 21,517 854.00 4.13 12:29 1,566 2.256 میلیون 48.918 میلیارد 1,712.86 20,663 20,676 21,284 21,696 1 145,152 21,696 48 139 21,696 10.745 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 2.241 میلیون 15,000 1.556 میلیون 700,005
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 33,700 1,145.00 3.29 34,574 271.00 0.78 15:13 1,556 3.973 میلیون 137.374 میلیارد 1,482.5 34,845 34,817 33,140 35,790 2 1,090 33,700 4 2,575 33,700 5.894 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 - - - 1.816 میلیون 2.157 میلیون 3.963 میلیون 10,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 18,200 0.00 0.00 18,159 0.00 0.00 12:29 1,544 6.326 میلیون 114.87 میلیارد 3,319.54 - 18,424 17,511 18,424 1 166 17,900 1 48,637 17,977 249.049 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 114,167 5,360.00 4.93 112,541 3,734.00 3.43 12:30 1,540 742,619 83.575 میلیارد - 108,807 110,000 110,000 114,180 4 3,382 114,171 7 15,733 114,171 112.541 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 738,238 4,381 369,627 372,992
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,680 90.00 1.96 4,599 9.00 0.20 12:30 1,532 8.115 میلیون 37.35 میلیارد 6,103.93 4,590 4,590 4,462 4,728 2 3,598 4,682 1 2,220 4,682 11.038 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 8.058 میلیون 56,700 8.064 میلیون 50,231
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 8,288 394.00 4.99 8,287 393.00 4.98 12:29 1,507 9.295 میلیون 77.025 میلیارد 7,621.68 7,894 7,907 8,250 8,288 1 5.156 میلیون 8,288 413 500 8,387 9.473 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 9.295 میلیون - 7.695 میلیون 1.6 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 69,256 3,297.00 5.00 69,252 3,293.00 4.99 12:30 1,500 5.01 میلیون 346.954 میلیارد 3,152.45 65,959 66,118 66,666 69,256 1 509,606 69,256 339 500 69,256 5.54 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 - - - 4.9 میلیون 110,000 4.96 میلیون 50,000
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 13,990 236.00 1.72 13,946 192.00 1.40 12:30 1,479 2.92 میلیون 40.881 میلیارد - 13,754 13,753 13,510 14,200 1 608 13,902 1 1,062 13,902 3.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.92 میلیون - 2.92 میلیون -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 37,879 0.00 0.00 36,079 0.00 0.00 12:29 1,474 14.142 میلیون 510.24 میلیارد 1,395.28 - 37,000 34,500 37,882 2 3.697 میلیون 36,079 214 1,585 36,079 221.712 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
تسه9812

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,711 23,843.00 5.00 480,950 4,082.00 0.86 12:28 1,470 48,564 23.357 میلیارد - 476,868 466,000 466,000 500,711 1 170 500,711 1 66 586,000 795.301 میلیارد - - - - - - - - - - 48,564 - 32,044 16,520
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 42,431 2,020.00 5.00 42,360 1,949.00 4.82 12:29 1,469 1.604 میلیون 67.963 میلیارد 891.64 40,411 40,413 40,632 42,431 1 6,359 42,431 4 650 43,698 6.354 هزار میلیارد 6.844 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 - - - 1.597 میلیون 7,038 758,766 845,635
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 80,110 342.00 0.43 80,765 997.00 1.25 12:30 1,396 1.299 میلیون 104.914 میلیارد 504.55 79,768 79,788 78,000 83,499 2 124 80,100 1 494 80,100 12.115 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.191 میلیون 108,079 1.299 میلیون -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 34,290 836.00 2.50 33,957 503.00 1.50 13:12 1,392 1.209 میلیون 41.19 میلیارد 775.29 33,454 33,454 33,110 34,350 1 100 34,295 1 628 34,295 2.377 هزار میلیارد - - 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 - - - 1.209 میلیون - 1.209 میلیون -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 47,442 2,259.00 5.00 46,967 1,784.00 3.95 12:30 1,341 1.385 میلیون 65.053 میلیارد 1,020.23 45,183 45,239 45,254 47,442 0 93,998 47,442 66 - - 9.393 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.385 میلیون - 1.382 میلیون 3,070
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 52,890 2,783.00 5.00 52,890 2,783.00 5.00 13:12 1,306 1.354 میلیون 71.623 میلیارد 1,235.42 55,673 55,641 52,890 52,890 980 2,211 52,890 5 1.638 میلیون 52,890 14.809 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.15 میلیون 204,423 1.354 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 6,017 0.00 0.00 5,731 0.00 0.00 12:29 1,222 9.648 میلیون 55.33 میلیارد 9,905.64 - 6,017 6,017 6,017 1 1.288 میلیون 5,788 135 5,000 5,794 5.269 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,630 157.00 1.01 15,628 155.00 1.00 12:30 1,209 3.124 میلیون 48.823 میلیارد 2,936.66 15,473 15,473 15,301 15,918 2 50 15,630 1 6,553 15,650 37.507 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 3.023 میلیون 100,456 3.119 میلیون 5,073
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 43,189 2,056.00 5.00 42,749 1,616.00 3.93 12:30 1,188 939,431 40.573 میلیارد 1,286.74 41,133 41,267 43,189 43,189 3 355,552 43,189 175 418 43,189 18.509 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 939,431 - 912,931 26,500
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 51,998 1,571.00 3.12 52,326 1,899.00 3.77 12:30 1,187 1.495 میلیون 78.251 میلیارد 669.5 50,427 50,431 50,829 53,370 1 2,000 51,930 1 1,000 51,930 2.389 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 - - - 1.437 میلیون 58,219 1.083 میلیون 412,809
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 5,176 246.00 4.99 5,133 203.00 4.12 12:30 1,185 11.4 میلیون 58.513 میلیارد - 4,930 4,930 4,902 5,176 1 2.363 میلیون 5,176 79 2,600 5,176 16.682 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.107 میلیون 4.293 میلیون 7.06 میلیون 4.34 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 24,144 1,149.00 5.00 23,889 894.00 3.89 12:29 1,185 2.197 میلیون 52.485 میلیارد 3,364.06 22,995 23,000 23,431 24,144 1 686,574 24,144 193 90 24,210 14.371 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 2.167 میلیون 30,000 1.606 میلیون 591,000
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 22,806 1,086.00 5.00 22,517 797.00 3.67 12:30 1,182 1.936 میلیون 44.16 میلیارد 2,048.67 21,720 21,747 22,806 22,806 0 1.029 میلیون 22,806 438 - - 12.687 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.936 میلیون - 1.916 میلیون 20,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 81,132 3,863.00 5.00 79,634 2,365.00 3.06 12:29 1,146 1.316 میلیون 104.808 میلیارد 1,193.9 77,269 77,267 75,250 81,132 1 329,342 81,132 16 608 84,000 56.253 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 647,462 668,652 887,900 428,214
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 26,840 1,278.00 5.00 26,806 1,244.00 4.87 12:30 1,132 2.477 میلیون 66.403 میلیارد 3,010.1 25,562 25,565 25,997 26,840 0 168,254 26,840 64 - - 10.221 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 2.404 میلیون 73,276 959,028 1.518 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,876 1,089.00 5.00 22,797 1,010.00 4.64 12:30 1,085 2.335 میلیون 53.229 میلیارد 1,423.09 21,787 21,786 21,201 22,876 2 344,734 22,876 186 1,410 23,000 15.958 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 2.335 میلیون - 1.485 میلیون 850,000
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 34,120 1,624.00 5.00 34,120 1,624.00 5.00 12:30 1,085 2.274 میلیون 77.586 میلیارد 601.57 32,496 32,528 34,120 34,120 1 523,583 34,120 295 49 34,129 9.895 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 2.274 میلیون - 183,927 2.09 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 9,019 429.00 4.99 8,885 295.00 3.43 12:30 1,064 4.241 میلیون 38.203 میلیارد 5,996.37 8,590 8,596 8,868 9,019 1 561,063 9,019 133 2,000 9,090 5.357 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 4.241 میلیون - 3.841 میلیون 400,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی