شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 14,000 13,000.00 1.00 14,000 13,000.00 1.00 15:57 477,299 24.048 میلیون 336.668 میلیارد - 1,000 14,000 14,000 14,000 1 - - 0 73,171 14,000 8.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.249 میلیون 23,592 - 19.273 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 15,592 742.00 5.00 15,557 707.00 4.76 12:29 27,433 40.62 میلیون 631.941 میلیارد 519.35 14,850 15,592 15,022 15,592 13 630,722 15,592 203 2,249 15,592 8.91 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 40.312 میلیون 308,138 28.256 میلیون 12.364 میلیون
تماوند

تامین سرمایه دماوند

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/11/2 27,314 600 میلیون 600 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 594.028 میلیون 5.972 میلیون - 600 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,243 101.00 4.72 12:29 11,479 254.801 میلیون 571.419 میلیارد 11,644.27 2,142 2,181 2,181 2,249 8 155.527 میلیون 2,249 3082 140,157 2,250 131.741 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 234.801 میلیون 20 میلیون 183.206 میلیون 71.595 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,044 7.00 0.23 3,056 5.00 0.16 12:29 11,132 59.044 میلیون 180.423 میلیارد 7,737.47 3,051 3,061 3,027 3,100 18 82,660 3,042 2 22,928 3,042 73.667 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 58.839 میلیون 204,900 54.201 میلیون 4.843 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 24,410 762.00 3.03 24,893 279.00 1.11 12:30 10,238 20.175 میلیون 502.224 میلیارد - 25,172 25,650 23,981 26,400 1 56,044 24,410 1 1,212 24,440 79.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.36 میلیون 3.816 میلیون 19.495 میلیون 680,183
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,702 35.00 0.27 12,760 23.00 0.18 12:30 9,636 26.854 میلیون 342.66 میلیارد 6,945.5 12,737 12,805 12,600 13,100 2 2,038 12,698 2 1,189 12,702 30.003 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 25.2 میلیون 1.654 میلیون 26.304 میلیون 550,000
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 37,858 772.00 2.00 38,115 515.00 1.33 12:29 8,444 2.827 میلیون 107.767 میلیارد 438.02 38,630 37,900 37,746 39,497 9 1,000 37,999 1 1,325 37,999 23.178 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.577 میلیون 250,130 2.428 میلیون 399,725
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,935 227.00 2.61 9,004 296.00 3.40 12:30 7,376 28.198 میلیون 253.892 میلیارد 4,831.49 8,708 8,888 8,800 9,112 3 3,976 8,935 2 10,948 8,940 26.124 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 27.34 میلیون 857,795 26.677 میلیون 1.52 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 8,699 92.00 1.05 8,921 130.00 1.48 12:30 6,347 32.072 میلیون 286.132 میلیارد 12,671.04 8,791 8,900 8,492 9,223 3 1,000 8,666 1 10,002 8,700 11.692 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 31.628 میلیون 444,755 27.648 میلیون 4.424 میلیون
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 469,000 18,547.00 4.12 444,792 5,661.00 1.26 12:29 6,164 98,082 43.626 میلیارد - 450,453 469,999 428,133 469,999 3 13 444,640 1 45 472,000 683.3 میلیارد - - - - - - - - - - 98,082 - 89,765 8,317
دی

بانک دی

سهام فرابورس 4,081 100.00 2.51 4,138 157.00 3.94 12:30 5,925 43.546 میلیون 180.195 میلیارد 10,831.65 3,981 4,127 4,060 4,180 1 2,270 4,080 1 24,617 4,081 25.478 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 41.846 میلیون 1.7 میلیون 42.936 میلیون 609,730
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,883 362.00 4.81 7,691 170.00 2.26 1398/11/1 5,425 22.82 میلیون 175.514 میلیارد 4,572.43 7,521 7,702 7,521 7,889 3 11,000 7,883 2 14,323 7,883 26.149 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 22.322 میلیون 498,381 17.023 میلیون 5.797 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 53,386 1,180.00 2.26 54,255 2,049.00 3.92 12:29 4,926 3.221 میلیون 174.75 میلیارد 599.78 52,206 52,578 51,800 54,816 1 37 53,386 1 400 53,445 31.324 هزار میلیارد 40.673 میلیون 9.675 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون - - - 3.217 میلیون 4,351 2.412 میلیون 808,376
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 26,229 317.00 1.22 26,296 384.00 1.48 12:29 4,245 3.18 میلیون 83.609 میلیارد 3,396.16 25,912 25,851 25,700 26,820 8 1,319 26,229 2 1,240 26,229 25.912 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 3.01 میلیون 169,673 2.933 میلیون 246,831
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 26,150 1,008.00 3.71 26,660 498.00 1.83 12:29 3,827 3.773 میلیون 100.597 میلیارد 2,905.75 27,158 27,440 26,000 27,889 3 4,000 26,149 1 395 26,150 13.036 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 3.673 میلیون 100,000 3.734 میلیون 38,932
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 21,000 843.00 3.86 21,235 608.00 2.78 12:31 3,715 5.288 میلیون 112.287 میلیارد - 21,843 21,500 20,801 21,980 1 95 20,995 1 625 21,000 6.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.178 میلیون 110,000 5.288 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 24,010 151.00 0.63 24,119 260.00 1.09 12:29 3,626 3.565 میلیون 85.993 میلیارد 2,098.5 23,859 24,000 23,550 24,630 1 1,500 24,010 1 500 24,090 7.873 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 3.564 میلیون 1,500 3.563 میلیون 2,023
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,320 10.00 0.23 4,316 14.00 0.32 12:29 3,608 20.605 میلیون 88.927 میلیارد 8,593.75 4,330 4,290 4,254 4,389 1 9,027 4,320 1 41,401 4,365 8.487 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 20.505 میلیون 100,000 18.672 میلیون 1.933 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 14,430 674.00 4.90 14,428 672.00 4.89 12:29 3,565 13.707 میلیون 197.756 میلیارد - 13,756 14,443 14,200 14,443 2 1,095 14,315 2 30,000 14,428 7.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.107 میلیون 600,000 9.918 میلیون 3.788 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 56,832 909.00 1.57 57,980 239.00 0.41 12:30 3,558 3.517 میلیون 203.917 میلیارد 1,291.49 57,741 59,197 56,700 60,000 2 5,970 56,832 3 11,955 56,900 34.662 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 3.343 میلیون 174,182 3.509 میلیون 8,000
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 40,698 1,352.00 3.44 40,563 1,217.00 3.09 12:29 3,556 2.827 میلیون 114.663 میلیارد 916.01 39,346 39,980 39,700 41,300 1 16,600 40,500 11 20,000 40,500 9.628 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 2.826 میلیون 1,050 1.394 میلیون 1.432 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 42,150 927.00 2.15 42,396 681.00 1.58 12:29 3,193 1.864 میلیون 79.023 میلیارد 792.76 43,077 43,000 41,000 44,200 1 25 42,110 1 100 42,199 8.615 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.855 میلیون 8,722 1.863 میلیون 1,340
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 13,053 242.00 1.82 13,356 61.00 0.46 12:29 3,057 6.186 میلیون 82.617 میلیارد 7,812.58 13,295 13,750 13,000 13,800 2 21,584 13,020 1 1,030 13,053 42.544 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 6.1 میلیون 86,200 6.176 میلیون 10,052
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 21,192 1,009.00 5.00 21,171 988.00 4.90 12:28 3,014 13.085 میلیون 277.014 میلیارد 2,030.59 20,183 21,192 20,451 21,192 0 385,773 21,192 119 - - 10.899 هزار میلیارد 9.913 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 12.9 میلیون 184,933 11.15 میلیون 1.935 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 34,385 104.00 0.30 34,542 53.00 0.15 12:29 3,012 1.913 میلیون 66.096 میلیارد 1,286.74 34,489 34,290 34,005 35,500 9 4,496 34,385 1 1,017 34,385 15.52 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 1.909 میلیون 4,972 1.83 میلیون 83,860
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 11,711 417.00 3.44 11,882 246.00 2.03 12:30 2,967 7.771 میلیون 92.329 میلیارد 2,534.09 12,128 12,300 11,522 12,398 1 13,952 11,701 2 1,540 11,711 7.277 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 7.681 میلیون 90,000 7.701 میلیون 70,000
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 16,552 788.00 5.00 16,385 621.00 3.94 12:29 2,906 4.113 میلیون 67.395 میلیارد 1,712.86 15,764 16,379 15,931 16,552 1 601 16,552 1 67 16,552 8.197 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 4.113 میلیون 66 3.501 میلیون 612,619
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,170 174.00 2.09 8,391 47.00 0.56 12:29 2,781 19.549 میلیون 164.034 میلیارد 5,996.37 8,344 8,647 7,940 8,761 1 200 8,400 2 10,000 8,400 5.031 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 19.043 میلیون 506,000 11.698 میلیون 7.85 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 20,800 772.00 3.58 21,028 544.00 2.52 12:29 2,698 2.909 میلیون 61.169 میلیارد 1,452.47 21,572 21,697 20,502 21,697 1 4,238 20,730 1 21,681 20,800 8.629 هزار میلیارد 9.102 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 2.808 میلیون 101,283 2.826 میلیون 82,874
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 9,926 472.00 4.99 9,544 90.00 0.95 12:29 2,631 13.062 میلیون 124.666 میلیارد 9,318.31 9,454 9,300 9,001 9,926 0 3.863 میلیون 9,926 118 - - 4.727 هزار میلیارد 4.274 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - 13.062 میلیون - 13.062 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,790 202.00 3.37 5,721 271.00 4.52 12:29 2,524 15.89 میلیون 90.907 میلیارد 4,509.39 5,992 5,850 5,693 5,850 1 200 5,720 1 49,900 5,798 7.909 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 15.882 میلیون 8,126 14.696 میلیون 1.195 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 34,495 1,545.00 4.69 34,415 1,465.00 4.45 12:29 2,295 4.21 میلیون 144.876 میلیارد 2,594.96 32,950 34,597 33,000 34,597 1 3,347 34,495 2 8,294 34,496 3.295 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 4.209 میلیون 1,000 3.882 میلیون 327,541
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,500 5,500.00 550.00 1398/10/30 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,940 0.00 0.00 5,092 0.00 0.00 12:29 2,276 14.423 میلیون 73.45 میلیارد 6,218.96 - 5,100 4,930 5,205 1 1,000 5,048 1 10,372 5,049 5.092 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 8,168 60.00 0.73 8,263 35.00 0.43 12:29 2,219 5.663 میلیون 46.791 میلیارد 6,925.78 8,228 8,300 8,060 8,530 1 3,641 8,169 1 18,000 8,180 18.361 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 4.988 میلیون 675,141 5.613 میلیون 50,000
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 71,894 962.00 1.36 71,087 155.00 0.22 12:29 2,180 2.995 میلیون 212.898 میلیارد 2,093.96 70,932 71,500 70,571 71,900 1 1,000 71,610 1 50 71,897 170.237 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 2.331 میلیون 664,323 2.098 میلیون 896,629
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 4,800 20.00 0.42 4,887 107.00 2.24 12:29 2,143 19.376 میلیون 94.682 میلیارد 6,852.59 4,780 4,970 4,690 5,017 3 1,738 4,800 1 34,380 4,870 6.214 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 13.441 میلیون 5.935 میلیون 17.376 میلیون 2 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,499 0.00 0.00 24,170 0.00 0.00 12:29 2,143 13.777 میلیون 333 میلیارد 1,395.28 - 25,089 24,115 25,090 1 14,672 24,499 2 100 24,510 145.02 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 5,940 113.00 1.94 5,993 166.00 2.85 12:29 2,080 11.262 میلیون 67.496 میلیارد 10,078.58 5,827 5,800 5,800 6,118 1 48,600 5,940 4 3,308 5,963 2.331 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 10.638 میلیون 624,000 11.102 میلیون 160,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 40,455 224.00 0.55 41,153 474.00 1.17 12:29 2,050 1.191 میلیون 49.016 میلیارد 1,490.3 40,679 41,944 40,350 42,000 1 525 40,452 2 1,480 40,455 8.136 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.191 میلیون - 891,068 300,000
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 39,240 25.00 0.06 39,949 684.00 1.74 12:29 2,025 1.716 میلیون 68.544 میلیارد 1,741.77 39,265 40,500 39,000 40,500 2 4,400 39,240 1 589 39,265 3.928 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 1.566 میلیون 150,027 1.58 میلیون 135,420
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,608 23.00 0.41 5,675 44.00 0.78 12:29 2,020 7.599 میلیون 43.125 میلیارد 6,705.11 5,631 5,696 5,550 5,845 1 195 5,600 1 9,130 5,608 4.505 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 7.479 میلیون 120,002 7.489 میلیون 110,000
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 25,499 267.00 1.04 25,508 258.00 1.00 12:29 1,921 1.734 میلیون 44.226 میلیارد 1,426.93 25,766 25,766 25,060 26,000 3 6,211 25,480 3 5,579 25,499 5.153 هزار میلیارد 5.419 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 1.734 میلیون - 1.725 میلیون 8,613
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,880 125.00 1.85 6,820 65.00 0.96 12:29 1,896 8.328 میلیون 56.798 میلیارد 3,873.72 6,755 7,080 6,546 7,080 1 3,000 6,770 1 4,500 6,800 3.378 هزار میلیارد 3.839 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 8.328 میلیون - 8.328 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,595 228.00 4.73 4,633 190.00 3.94 12:29 1,879 9.635 میلیون 44.639 میلیارد 7,284.52 4,823 4,602 4,590 4,750 1 20,217 4,590 11 31,988 4,595 2.894 هزار میلیارد 3.743 میلیون 1.696 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 - - - 9.635 میلیون - 9.374 میلیون 261,497
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,700 428.00 3.00 14,723 451.00 3.16 12:30 1,868 4.876 میلیون 71.79 میلیارد 5,032.45 14,272 14,320 14,272 14,985 4 2,332 14,699 3 24,812 14,750 14.272 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 4.598 میلیون 278,443 4.369 میلیون 507,510
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 17,903 456.00 2.48 18,245 114.00 0.62 12:29 1,853 3.684 میلیون 67.224 میلیارد 3,741.39 18,359 18,400 17,800 18,787 1 999 17,904 1 10,795 17,904 2.46 هزار میلیارد 2.913 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 3.684 میلیون 303 3.684 میلیون -
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,037.00 99.99 1 10,037.00 99.99 1398/10/8 1,792 17.92 میلیون 17.92 میلیون - 10,038 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 17.92 میلیون - 17.92 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,889 104.00 1.74 5,952 41.00 0.68 12:29 1,749 7.253 میلیون 43.169 میلیارد 3,767.2 5,993 6,000 5,817 6,160 1 13,413 5,885 1 5,000 5,888 4.794 هزار میلیارد 4.206 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 - - - 7.153 میلیون 100,000 7.153 میلیون 100,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 8,190 390.00 5.00 8,188 388.00 4.97 12:23 1,733 19.32 میلیون 158.191 میلیارد 16,245.55 7,800 8,190 8,003 8,190 7 1.635 میلیون 8,190 110 92,397 8,209 10.92 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 19.25 میلیون 70,472 6.892 میلیون 12.428 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 12,050 109.00 0.90 12,079 80.00 0.66 12:29 1,705 2.825 میلیون 34.122 میلیارد 2,112.33 12,159 12,150 12,002 12,160 2 5,292 12,040 3 9,613 12,050 8.39 هزار میلیارد 8.665 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 2.768 میلیون 56,932 2.824 میلیون 489
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 14,850 316.00 2.17 14,858 324.00 2.23 12:29 1,697 5.062 میلیون 75.211 میلیارد 4,634.09 14,534 14,900 14,650 14,989 2 4,977 14,782 3 14,405 14,850 29.068 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 4.55 میلیون 512,201 1.698 میلیون 3.364 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 34,238 1,630.00 5.00 33,873 1,265.00 3.88 12:29 1,659 5.174 میلیون 175.253 میلیارد 5,012.87 32,608 33,350 32,600 34,238 1 2.327 میلیون 34,238 456 1,000 34,482 45.651 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 5.138 میلیون 35,502 4.39 میلیون 784,224
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,740 0.00 0.00 3,764 0.00 0.00 12:29 1,651 16.282 میلیون 61.29 میلیارد 9,905.64 - 3,667 3,660 3,802 1 16,385 3,635 2 5,000 3,635 3.388 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,370 59.00 0.79 7,373 56.00 0.75 12:45 1,648 5.445 میلیون 40.147 میلیارد 4,534.13 7,429 7,380 7,251 7,496 1 336 7,369 2 27,564 7,370 22.287 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 5.317 میلیون 127,960 5.445 میلیون -
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 11,742 0.00 0.00 11,183 0.00 0.00 12:29 1,564 7.654 میلیون 85.59 میلیارد 2,604.19 - 11,390 11,280 11,742 1 6,100 11,201 1 100 11,218 32.838 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,700 0.00 0.00 14,744 0.00 0.00 12:30 1,563 8.047 میلیون 118.65 میلیارد 3,319.54 - 14,930 14,550 14,976 1 205 14,826 2 100,000 14,826 203.467 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,507 1.00 0.02 5,419 89.00 1.62 12:29 1,544 10.86 میلیون 58.853 میلیارد 6,553.93 5,508 5,498 5,300 5,517 1 2,000 5,507 1 15,256 5,517 8.262 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 6.791 میلیون 4.069 میلیون 10.462 میلیون 398,316
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 17,600 392.00 2.18 17,842 150.00 0.83 12:29 1,529 3.195 میلیون 57.012 میلیارد 1,454.61 17,992 18,140 17,300 18,190 2 1,281 17,600 2 393 17,679 7.197 هزار میلیارد 7.755 میلیون 1.548 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 - - - 2.882 میلیون 313,666 3.144 میلیون 51,569
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,239 9.00 0.17 5,278 48.00 0.92 12:29 1,525 6.653 میلیون 35.111 میلیارد 6,124.43 5,230 5,338 5,200 5,340 1 951 5,233 1 5,000 5,240 130.75 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 5.65 میلیون 1.003 میلیون 6.605 میلیون 47,637
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 4,284 204.00 5.00 4,284 204.00 5.00 12:27 1,498 24.575 میلیون 105.271 میلیارد 7,574 4,080 4,284 4,250 4,284 0 3.356 میلیون 4,284 156 - - 4.896 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 24.075 میلیون 500,000 24.415 میلیون 160,000
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 12,650 256.00 1.98 12,665 241.00 1.87 12:28 1,471 2.492 میلیون 31.556 میلیارد 1,777.15 12,906 12,915 12,403 12,965 2 230 12,655 1 3,214 12,670 12.261 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 2.392 میلیون 100,000 2.399 میلیون 92,876
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 26,950 994.00 3.83 26,622 666.00 2.57 12:29 1,451 2.063 میلیون 54.916 میلیارد 970.99 25,956 26,295 25,800 27,253 1 2,907 26,900 2 7,477 26,950 12.978 هزار میلیارد 16.697 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.862 میلیون 200,500 2.063 میلیون -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 16,454 462.00 2.73 16,729 187.00 1.11 12:30 1,434 3.408 میلیون 57.004 میلیارد 4,614.48 16,916 17,100 16,351 17,100 1 1,000 16,454 1 200 16,497 8.458 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 3.393 میلیون 15,000 3.408 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 38,990 382.00 0.97 38,907 465.00 1.18 12:29 1,424 1.482 میلیون 57.678 میلیارد 1,401.14 39,372 39,799 37,900 39,799 1 150 38,500 1 3,262 38,990 7.008 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 931,861 550,602 1.465 میلیون 17,469
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,467 0.00 0.00 16,702 0.00 0.00 12:29 1,396 2.385 میلیون 39.83 میلیارد 3,266.91 - 16,703 16,447 16,799 2 6,137 16,825 2 2,935 16,848 320.678 هزار میلیارد 550.427 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,590 130.00 3.49 3,614 106.00 2.85 12:29 1,394 9.273 میلیون 33.512 میلیارد 6,103.93 3,720 3,770 3,561 3,770 1 107,116 3,570 4 8,055 3,590 8.928 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 9.123 میلیون 150,000 7.516 میلیون 1.757 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 4,345 206.00 4.98 4,331 192.00 4.64 12:28 1,392 21.279 میلیون 92.158 میلیارد - 4,139 4,139 4,139 4,345 0 23.64 میلیون 4,345 312 - - 26.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.154 میلیون 4.125 میلیون 19.479 میلیون 1.8 میلیون
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 19,196 620.00 3.34 19,321 745.00 4.01 12:29 1,357 2.32 میلیون 44.831 میلیارد - 18,576 19,321 18,952 19,504 1 3,000 19,191 1 1,000 19,191 20.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.32 میلیون - 1.9 میلیون 419,945
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 20,370 903.00 4.64 20,112 645.00 3.31 12:29 1,349 3.889 میلیون 78.223 میلیارد 3,177.24 19,467 19,600 19,500 20,438 2 3,103 20,330 2 24,760 20,370 12.323 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 2.329 میلیون 1.56 میلیون 3.467 میلیون 422,769
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 9,624 894.00 10.24 9,480 750.00 8.59 12:29 1,345 6.141 میلیون 58.218 میلیارد 2,619.46 8,730 9,166 9,166 9,624 0 517,916 9,624 73 - - 5.233 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 6.115 میلیون 26,155 6.141 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,299 66.00 0.43 15,766 533.00 3.50 12:30 1,305 5.807 میلیون 91.56 میلیارد 2,936.66 15,233 15,811 15,238 15,994 1 645 15,259 1 3,864 15,299 36.562 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 5.707 میلیون 100,000 3.234 میلیون 2.573 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,701 45.00 1.20 3,729 17.00 0.45 12:29 1,290 7.224 میلیون 26.942 میلیارد 6,984.07 3,746 3,790 3,633 3,829 1 1,000 3,700 1 12,267 3,727 3.371 هزار میلیارد 4.082 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 7.224 میلیون - 7.224 میلیون -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 33,634 1,601.00 5.00 33,406 1,373.00 4.29 12:28 1,276 1.419 میلیون 47.39 میلیارد 1,020.23 32,033 32,800 32,640 33,634 6 537,736 33,634 278 46,420 33,720 6.407 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.419 میلیون - 1.419 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 31,500 181.00 0.58 31,683 364.00 1.16 12:29 1,244 1.599 میلیون 50.668 میلیارد 880.7 31,319 31,400 31,321 32,180 1 62,649 31,500 5 1,500 31,596 6.264 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 1.599 میلیون - 1.494 میلیون 105,328
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 6,430 89.00 1.40 6,454 113.00 1.78 12:29 1,242 7.331 میلیون 47.314 میلیارد 3,380.14 6,341 6,230 6,230 6,600 2 7,110 6,400 2 2,651 6,430 11.1 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 7.331 میلیون - 4.79 میلیون 2.541 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,100 119.00 3.70 3,209 10.00 0.31 12:30 1,235 8.414 میلیون 27.001 میلیارد 16,114.13 3,219 3,300 3,100 3,339 1 1,000 3,090 1 62,296 3,100 4.829 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 8.414 میلیون - 8.414 میلیون -
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 46,700 1,136.00 2.49 47,198 1,634.00 3.59 12:29 1,211 1.007 میلیون 47.531 میلیارد 669.5 45,564 45,153 44,286 47,842 1 1,779 46,700 1 22 46,707 2.08 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 - - - 736,940 270,118 1.002 میلیون 5,000
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,293 80.00 1.90 4,352 139.00 3.30 12:31 1,204 6.982 میلیون 30.384 میلیارد 5,351.51 4,213 4,230 4,230 4,400 1 970 4,292 1 3,442 4,293 12.639 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 6.782 میلیون 200,000 6.282 میلیون 700,437
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,300 4.00 0.06 6,308 4.00 0.06 12:29 1,135 5.352 میلیون 33.756 میلیارد 3,257.53 6,304 6,351 6,236 6,470 1 1,000 6,257 1 7,204 6,307 56.736 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 4.19 میلیون 1.162 میلیون 5.352 میلیون -
تسه9706

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 440,000 4,765.00 1.07 439,984 4,781.00 1.07 12:29 1,124 84,602 37.224 میلیارد - 444,765 440,000 435,009 440,000 59 200 430,000 1 16,453 440,000 822.844 میلیارد - - - - - - - - - - 84,602 - 764 83,838
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 24,670 467.00 1.86 24,918 219.00 0.87 12:29 1,123 1.274 میلیون 31.74 میلیارد 1,423.09 25,137 25,596 24,501 25,596 1 2,348 24,560 2 827 24,670 8.798 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 1.1 میلیون 174,198 1.205 میلیون 69,165
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 28,190 63.00 0.22 28,175 48.00 0.17 12:29 1,114 8.958 میلیون 252.401 میلیارد - 28,127 28,128 28,128 28,195 1 150 28,153 1 34,100 28,190 1.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.872 میلیون 6.086 میلیون 4.15 میلیون 4.809 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 16,086 766.00 5.00 16,016 696.00 4.54 12:29 1,097 7.508 میلیون 120.254 میلیارد 4,273.34 15,320 15,450 15,450 16,086 0 1.576 میلیون 16,086 39 - - 19.916 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 1.572 میلیون 5.936 میلیون 4.331 میلیون 3.178 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 24,814 792.00 3.09 25,061 545.00 2.13 12:29 1,085 895,724 22.447 میلیارد 736.92 25,606 25,500 24,700 25,997 1 8,791 24,810 4 3,467 24,814 8.962 هزار میلیارد 9.803 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 895,724 - 895,724 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 33,804 347.00 1.02 33,957 194.00 0.57 12:29 1,077 695,996 23.634 میلیارد 627.21 34,151 34,240 33,700 34,500 1 35 33,801 1 960 33,804 5.123 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 695,996 - 689,766 6,230
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 18,824 896.00 5.00 18,673 745.00 4.16 12:22 1,038 2.604 میلیون 48.623 میلیارد - 17,928 18,002 17,973 18,824 1 336,886 18,824 81 18,757 19,049 65.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.083 میلیون 521,462 1.994 میلیون 610,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,900 1,246.00 2.99 41,621 33.00 0.08 12:29 1,009 936,051 38.96 میلیارد 854.99 41,654 41,655 40,000 42,999 2 5,100 42,415 2 697 42,900 47.628 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 935,551 500 936,051 -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 14,667 0.00 0.00 13,969 0.00 0.00 12:29 974 3.246 میلیون 45.34 میلیارد 2,920.14 - 14,001 13,500 14,667 2 9,619 14,100 3 100,000 14,100 9.778 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,687 552.00 2.20 25,622 487.00 1.94 12:29 970 1.202 میلیون 30.793 میلیارد 1,690.32 25,135 25,501 24,604 26,299 1 50 25,686 1 2,060 25,687 5.791 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 1.109 میلیون 92,500 1.027 میلیون 174,923
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 7,715 367.00 4.99 7,676 328.00 4.46 1398/09/21 965 4.115 میلیون 31.589 میلیارد 3,181.83 7,348 7,650 7,370 7,715 0 - - 0 - - 2.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.115 میلیون - 4.115 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 52,236 2,007.00 4.00 52,243 2,014.00 4.01 12:29 949 758,278 39.614 میلیارد 1,193.9 50,229 51,499 51,201 52,699 1 14,408 52,002 1 27 52,135 36.567 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 574,823 183,455 560,541 197,737
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 9,085 127.00 1.38 9,196 16.00 0.17 12:29 936 2.048 میلیون 18.83 میلیارد 2,071.26 9,212 9,204 9,050 9,390 1 125 9,087 1 15,400 9,087 7.932 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 1.987 میلیون 60,372 2.028 میلیون 20,000