شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,225 71.00 3.09 2,242 54.00 2.35 12:30 19,344 277.45 میلیون 621.92 میلیارد 11,644.27 2,296 2,279 2,203 2,305 4 100,000 2,226 1 115,006 2,226 141.212 هزار میلیارد 554.589 میلیون 138.075 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون 14.23 2.54 1.43 263.381 میلیون 14.069 میلیون 235.097 میلیون 42.353 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,940 600.00 4.43 13,016 524.00 3.87 12:29 13,601 41.009 میلیون 533.756 میلیارد 6,945.5 13,540 13,030 12,863 13,300 1 5,000 12,928 1 1,100 12,933 31.895 هزار میلیارد 48.245 میلیون 32.707 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.86 8.62 7.28 40.075 میلیون 933,953 39.958 میلیون 1.051 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 9,080 153.00 1.71 9,122 195.00 2.18 12:30 11,911 58.883 میلیون 537.158 میلیارد 4,831.49 8,927 9,050 8,701 9,370 1 2,457 9,080 4 6,142 9,080 26.781 هزار میلیارد 27.667 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 55.221 میلیون 3.662 میلیون 52.578 میلیون 6.306 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,922 63.00 2.11 2,917 68.00 2.28 12:29 9,143 65.718 میلیون 191.703 میلیارد 7,737.47 2,985 2,959 2,890 2,960 1 5,822 2,920 2 2,000 2,922 72.074 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 128.5 2.62 29.9 65.608 میلیون 110,000 65.718 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,720 21.00 0.56 3,726 15.00 0.40 12:29 6,525 59.893 میلیون 223.149 میلیارد 10,831.65 3,741 3,698 3,600 3,850 6 3,800 3,700 1 379,247 3,720 23.942 هزار میلیارد 361.719 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 -0.57 -0.23 0.99 59.693 میلیون 200,000 59.393 میلیون 500,000
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 52,408 2,495.00 5.00 51,565 1,652.00 3.31 12:29 5,771 19.557 میلیون 1.008 هزار میلیارد 1,291.49 49,913 49,900 48,120 52,408 0 45,197 52,408 23 - - 29.963 هزار میلیارد 31.011 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 32.6 20.08 41.66 19.247 میلیون 310,000 18.407 میلیون 1.15 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 53,500 1,703.00 3.08 53,778 1,425.00 2.58 13:51 5,589 3.095 میلیون 166.436 میلیارد 599.78 55,203 55,590 53,002 55,590 1 923 53,500 2 1,810 53,507 33.122 هزار میلیارد 9.861 میلیون 31.72 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون 32.12 20.18 1.33 3.042 میلیون 53,145 3.093 میلیون 1,650
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,210 89.00 2.07 4,267 32.00 0.74 12:30 5,557 34.52 میلیون 147.307 میلیارد 8,593.75 4,299 4,369 4,085 4,440 1 1,250 4,210 2 2,000 4,214 8.426 هزار میلیارد 10.874 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 26.72 1.82 4.59 33.814 میلیون 705,418 33.02 میلیون 1.5 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 34,221 932.00 2.65 34,512 641.00 1.82 12:29 4,694 2.059 میلیون 71.067 میلیارد 438.02 35,153 34,670 33,771 35,153 1 2,500 34,181 1 10,000 34,390 21.092 هزار میلیارد 45.644 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 21.87 14.75 0.58 2.059 میلیون 130 2.059 میلیون 80
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,000 1,564.00 6.15 27,632 2,196.00 8.63 12:29 4,296 7.511 میلیون 207.538 میلیارد 3,396.16 25,436 26,707 26,555 28,042 1 21,766 27,000 1 120 27,000 27.632 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 6.401 میلیون 1.11 میلیون 6.351 میلیون 1.16 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 3,896 113.00 2.99 3,924 141.00 3.73 13:49 4,040 67.536 میلیون 264.998 میلیارد - 3,783 3,888 3,790 3,972 1 1,488 3,880 1 10,000 3,896 23.779 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58.836 میلیون 8.7 میلیون 51.996 میلیون 15.54 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 7,459 355.00 5.00 7,444 340.00 4.79 12:29 3,679 47.912 میلیون 356.65 میلیارد 12,671.04 7,104 7,459 7,190 7,459 0 3.338 میلیون 7,459 147 - - 9.448 هزار میلیارد 10.198 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 12.68 4.85 3.84 44.088 میلیون 3.823 میلیون 35.916 میلیون 11.995 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 23,642 1,125.00 5.00 23,413 896.00 3.98 12:29 3,509 6.892 میلیون 161.362 میلیارد 2,098.5 22,517 23,450 22,579 23,642 2 230,952 23,642 161 17,417 24,282 7.431 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 74.14 24.54 5.77 6.892 میلیون - 6.892 میلیون -
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 20,466 974.00 5.00 20,310 818.00 4.20 12:29 3,438 10.488 میلیون 213.009 میلیارد - 19,492 19,880 19,112 20,466 4 113,356 20,466 29 6,709 20,676 6.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.867 میلیون 1.621 میلیون 7.105 میلیون 3.383 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 26,878 1,279.00 5.00 26,843 1,244.00 4.86 12:28 3,350 9.374 میلیون 251.638 میلیارد 2,905.75 25,599 26,878 26,100 26,878 1 245,958 26,878 77 26,856 26,878 12.288 هزار میلیارد 12.911 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 77.66 17.73 22.86 9.312 میلیون 62,407 8.004 میلیون 1.371 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,200 25.00 0.40 6,120 105.00 1.69 12:29 3,130 22.5 میلیون 137.695 میلیارد 10,078.58 6,225 6,150 5,914 6,432 1 59,978 6,155 2 20,000 6,250 2.49 هزار میلیارد 2.525 میلیون 517,013 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 9.53 4.71 8.28 18.465 میلیون 4.035 میلیون 19.827 میلیون 2.673 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,811 94.00 1.92 4,743 162.00 3.30 12:29 3,128 27.026 میلیون 128.187 میلیارد 17,819.1 4,905 4,782 4,660 4,856 4 8,200 4,770 2 53,390 4,820 12.263 هزار میلیارد 49.64 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون 7.14 3.35 1.19 22.823 میلیون 4.203 میلیون 26.592 میلیون 434,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 44,600 2,038.00 4.37 44,978 1,660.00 3.56 12:30 2,925 1.961 میلیون 88.213 میلیارد 792.76 46,638 45,400 44,400 46,630 2 500 44,513 1 3,020 44,600 9.328 هزار میلیارد 8.709 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 86.73 31.22 15.5 1.961 میلیون - 1.911 میلیون 50,533
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,020 286.00 4.99 6,014 280.00 4.88 12:27 2,904 54.607 میلیون 328.419 میلیارد 16,245.55 5,734 6,020 5,800 6,020 0 6.593 میلیون 6,020 121 - - 8.42 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 47.482 میلیون 7.126 میلیون 39.657 میلیون 14.95 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,491 114.00 1.50 7,521 84.00 1.10 12:29 2,861 9.601 میلیون 72.207 میلیارد 4,572.43 7,605 7,590 7,330 7,625 1 2,694 7,491 1 11,496 7,499 25.857 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 9.52 4.24 8.81 8.844 میلیون 757,268 8.876 میلیون 724,588
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,417 0.00 0.00 16,929 0.00 0.00 12:29 2,786 8.945 میلیون 151.43 میلیارد 3,266.91 - 16,900 16,395 16,999 1 500 16,801 1 180 16,810 325.037 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون 9.53 8.17 2 3.642 میلیون 5.303 میلیون 7.023 میلیون 1.922 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 14,622 696.00 5.00 14,505 579.00 4.16 1398/10/25 2,663 16.964 میلیون 246.06 میلیارد 7,812.58 13,926 14,622 14,094 14,622 1 8.435 میلیون 14,622 399 790 14,803 29.01 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 16.324 میلیون 640,000 15.419 میلیون 1.544 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 11,706 557.00 5.00 11,706 557.00 5.00 12:29 2,340 2.723 میلیون 31.874 میلیارد 519.35 11,149 11,706 11,706 11,706 0 4.4 میلیون 11,706 993 - - 6.689 هزار میلیارد 5.236 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 9.81 - 2.723 میلیون - 1.723 میلیون 1 میلیون
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,250 382.00 9.88 4,273 405.00 10.47 12:29 2,294 17.503 میلیون 74.794 میلیارد 4,432.02 3,868 4,232 4,180 4,442 2 5,000 4,243 1 14,000 4,259 5.028 هزار میلیارد 5.771 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 5.43 2.31 5.27 15.618 میلیون 1.885 میلیون 16.208 میلیون 1.295 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 12,100 275.00 2.22 12,398 23.00 0.19 12:29 2,290 6.495 میلیون 80.524 میلیارد - 12,375 12,470 11,803 12,740 1 1,000 12,082 1 781 12,197 6.199 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.965 میلیون 530,000 6.215 میلیون 280,000
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 5,382 4,382.00 438.20 1398/10/25 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 4.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,860 0.00 0.00 4,814 0.00 0.00 12:29 2,263 18.945 میلیون 91.21 میلیارد 6,218.96 - 4,900 4,711 5,038 1 566,647 4,847 18 100,000 4,847 4.814 هزار میلیارد 7.951 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 11.53 3.47 2.72 18.905 میلیون 40.856 18.345 میلیون 600.08
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 28,062 1,336.00 5.00 28,012 1,286.00 4.81 12:29 2,219 10.48 میلیون 293.572 میلیارد 5,012.87 26,726 28,062 27,511 28,062 0 777,510 28,062 219 - - 37.416 هزار میلیارد 34.593 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 41.13 18.75 34.01 10.331 میلیون 149,418 8.773 میلیون 1.707 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,350 685.00 4.88 13,613 422.00 3.01 12:30 2,205 4.611 میلیون 62.765 میلیارد 5,232.59 14,035 13,720 13,335 13,990 2 450 13,345 2 19,214 13,430 5.193 هزار میلیارد 5.128 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 43.47 15.82 6.76 4.466 میلیون 144,976 4.591 میلیون 20,000
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 38,300 1,674.00 4.19 38,728 1,246.00 3.12 12:29 2,108 1.424 میلیون 55.132 میلیارد 1,490.3 39,974 39,974 37,995 39,975 1 2,000 38,070 1 1,092 38,300 7.995 هزار میلیارد 8.552 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 41.29 18.29 7.19 1.419 میلیون 5,000 1.392 میلیون 31,860
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 7,686 86.00 1.13 7,663 63.00 0.83 13:49 2,029 8.074 میلیون 61.868 میلیارد 6,925.78 7,600 7,660 7,300 7,850 2 8,418 7,685 2 63,420 7,700 16.959 هزار میلیارد 17.01 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون 16.45 5.61 16.18 6.969 میلیون 1.105 میلیون 8.074 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,120 248.00 0.79 31,261 107.00 0.34 12:29 1,983 1.509 میلیون 47.164 میلیارد 1,286.74 31,368 31,899 30,500 31,899 2 1,200 31,110 1 10,000 31,135 14.116 هزار میلیارد 33.144 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 13.14 11.44 0.53 1.507 میلیون 1,571 1.419 میلیون 89,979
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 38,968 1,855.00 5.00 38,107 994.00 2.68 12:29 1,978 2.968 میلیون 113.109 میلیارد 1,401.14 37,113 37,110 35,300 38,968 0 241 38,968 3 - - 6.606 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 32.78 18.64 5.79 2.958 میلیون 10,000 2.968 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,872 271.00 3.79 6,931 212.00 2.97 12:29 1,960 7.277 میلیون 50.437 میلیارد 4,534.13 7,143 7,050 6,802 7,098 2 18,450 6,850 7 15,350 6,900 21.429 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 31.16 5.19 13.87 6.517 میلیون 759,669 6.98 میلیون 296,168
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,548 99.00 1.49 6,361 286.00 4.30 12:29 1,942 8.95 میلیون 56.937 میلیارد 3,257.53 6,647 6,618 6,315 6,618 1 10,000 6,401 1 33,250 6,548 59.823 هزار میلیارد 62.119 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 9.09 5.41 1.92 6.144 میلیون 2.806 میلیون 8.93 میلیون 20,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 50,833 2,052.00 3.88 50,440 2,445.00 4.62 12:29 1,846 1.545 میلیون 77.92 میلیارد 1,193.9 52,885 52,750 50,241 52,750 1 7,311 50,241 7 10,000 50,850 38.5 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 50.59 5.12 19.52 1.326 میلیون 218,462 1.545 میلیون -
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,037.00 99.99 1 10,037.00 99.99 1398/10/8 1,792 17.92 میلیون 17.92 میلیون - 10,038 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 17.92 میلیون - 17.92 میلیون
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,900 136.00 3.61 3,873 109.00 2.90 12:29 1,784 13.422 میلیون 51.98 میلیارد 6,984.07 3,764 3,739 3,606 3,952 1 9,000 3,900 1 34,326 3,927 3.388 هزار میلیارد 3.555 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 13.397 میلیون 25,000 10.684 میلیون 2.738 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,040 150.00 2.89 5,050 140.00 2.70 12:29 1,774 8.256 میلیون 41.694 میلیارد 6,705.11 5,190 5,001 5,000 5,200 1 3,955 5,034 1 2,247 5,040 4.152 هزار میلیارد 4.969 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 21.82 3.53 5.63 7.891 میلیون 365,047 8.196 میلیون 60,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,384 128.00 2.32 5,416 96.00 1.74 12:29 1,717 7.971 میلیون 43.173 میلیارد 6,124.43 5,512 5,500 5,345 5,500 1 6,962 5,375 2 1,444 5,384 137.8 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون 10.69 3.56 2.83 7.383 میلیون 588,000 6.484 میلیون 1.487 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 13,817 320.00 2.37 13,758 261.00 1.93 12:29 1,715 2.811 میلیون 38.678 میلیارد 1,712.86 13,497 13,613 12,830 14,140 1 200 13,817 1 5,547 13,865 7.018 هزار میلیارد 8.516 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 36.17 9.61 5.42 2.772 میلیون 39,474 2.73 میلیون 81,250
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,336 82.00 0.72 11,385 33.00 0.29 12:29 1,707 2.613 میلیون 29.755 میلیارد 2,112.33 11,418 11,445 11,009 11,630 1 260 11,281 1 87 11,337 7.878 هزار میلیارد 9.047 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 22 8.37 2.56 2.613 میلیون - 2.578 میلیون 35,000
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 30,680 226.00 0.73 30,672 234.00 0.76 12:29 1,705 1.659 میلیون 50.891 میلیارد 1,020.23 30,906 30,660 30,000 31,369 1 240 30,657 1 500 30,692 6.181 هزار میلیارد 7.909 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 75.66 21.17 1.56 1.659 میلیون - 1.659 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,294 1,155.00 4.37 25,312 1,137.00 4.30 12:29 1,700 2.412 میلیون 61.043 میلیارد 1,690.32 26,449 25,850 25,127 26,000 1 3,970 25,127 5 7,932 25,294 6.094 هزار میلیارد 6.196 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 11.88 6.17 3.79 2.02 میلیون 391,477 2.312 میلیون 100,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,027 0.00 0.00 14,312 0.00 0.00 12:33 1,681 8.409 میلیون 120.34 میلیارد 3,319.54 - 14,490 14,290 15,027 1 62,000 14,250 6 656 14,290 197.506 هزار میلیارد 244.187 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون 6.37 4.47 1.63 7.029 میلیون 1.379 میلیون 3.931 میلیون 4.477 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,423 163.00 5.00 3,419 159.00 4.88 12:29 1,670 37.316 میلیون 127.573 میلیارد 12,171.11 3,260 3,423 3,325 3,423 0 1.381 میلیون 3,423 27 - - 4.89 هزار میلیارد 18.623 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 11.06 2.64 0.91 36.816 میلیون 500,000 28.816 میلیون 8.5 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 37,372 857.00 2.24 37,845 384.00 1.00 12:30 1,651 1.655 میلیون 62.633 میلیارد 1,741.77 38,229 38,200 37,300 38,730 1 500 37,222 1 4,943 37,379 3.825 هزار میلیارد 3.783 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 21.97 12.93 3.47 1.615 میلیون 40,000 1.635 میلیون 20,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,973 189.00 4.99 3,934 150.00 3.96 12:29 1,614 31.991 میلیون 125.858 میلیارد 6,852.59 3,784 3,800 3,650 3,973 1 286,538 3,973 11 25,000 4,040 4.919 هزار میلیارد 6.081 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 50.2 3.35 63.74 25.641 میلیون 6.35 میلیون 23.091 میلیون 8.9 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,170 290.00 3.07 9,254 206.00 2.18 13:50 1,499 11.127 میلیون 102.964 میلیارد 9,081.28 9,460 9,370 8,987 9,499 1 1,700 9,123 1 10,648 9,200 37.84 هزار میلیارد 39.689 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 43.6 7.8 39.57 6.453 میلیون 4.674 میلیون 11.124 میلیون 3,081
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,882 223.00 2.21 9,994 111.00 1.10 13:49 1,492 4.519 میلیون 45.162 میلیارد 2,534.09 10,105 10,201 9,710 10,300 1 83 9,882 1 150 9,889 6.063 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 48.67 8.1 4.14 4.458 میلیون 61,000 4.142 میلیون 376,924
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,380 356.00 2.22 16,612 588.00 3.67 12:29 1,469 5.774 میلیون 95.924 میلیارد 4,634.09 16,024 16,789 16,300 16,820 1 1,177 16,376 1 5,963 16,495 32.048 هزار میلیارد 44.047 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون 10.14 6.39 1.24 4.38 میلیون 1.394 میلیون 2.147 میلیون 3.628 میلیون
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 39,321 1,872.00 5.00 39,145 1,696.00 4.53 12:24 1,464 2.787 میلیون 109.093 میلیارد 916.01 37,449 37,900 37,000 39,321 3 77,331 39,321 45 10,032 39,681 9.164 هزار میلیارد 11.992 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 70.45 25.27 2.05 2.787 میلیون 395 2.787 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 14,250 426.00 3.08 14,393 569.00 4.12 12:29 1,457 7.428 میلیون 106.913 میلیارد 4,273.34 13,824 13,990 13,824 14,515 1 13,495 14,230 1 2,291 14,250 17.971 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 4.718 میلیون 2.71 میلیون 4.635 میلیون 2.793 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 18,563 976.00 5.00 19,165 374.00 1.91 12:29 1,449 3.15 میلیون 60.371 میلیارد 3,177.24 19,539 19,500 18,563 19,890 1 2,000 18,566 1 2,820 18,775 12.368 هزار میلیارد 47.679 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 -42.14 20.84 3.88 3.08 میلیون 70,446 3.044 میلیون 106,000
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 19,375 922.00 5.00 19,359 906.00 4.91 12:29 1,438 9.583 میلیون 185.505 میلیارد - 18,453 19,375 18,702 19,375 0 2.149 میلیون 19,375 263 - - 61.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.065 میلیون 517,515 6.156 میلیون 3.427 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 74,899 47.00 0.06 74,754 98.00 0.13 12:29 1,398 992,645 74.204 میلیارد 2,093.96 74,852 76,900 74,000 76,900 1 5,000 74,802 1 80 74,900 179.645 هزار میلیارد 187.918 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون 4.96 6.77 2.17 646,929 345,716 631,287 361,358
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 51,205 2,437.00 5.00 51,043 2,275.00 4.66 12:29 1,373 2.622 میلیون 133.817 میلیارد 635.82 48,768 50,000 47,104 51,206 1 4,008 51,205 1 16,000 51,206 5.852 هزار میلیارد 6.548 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 28.34 21.94 2.01 2.612 میلیون 10,000 1.938 میلیون 683,249
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 23,895 1,137.00 5.00 23,654 896.00 3.94 12:28 1,356 2.615 میلیون 61.851 میلیارد 1,426.93 22,758 23,800 22,887 23,895 1 522,548 23,895 106 2,000 23,900 4.552 هزار میلیارد 4.999 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 22.19 13.14 5.88 2.615 میلیون - 2.554 میلیون 60,705
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 21,063 1,003.00 5.00 20,803 743.00 3.70 12:25 1,319 4.958 میلیون 103.131 میلیارد 8,909.17 20,060 20,900 20,060 21,063 0 459,903 21,063 23 - - 5.015 هزار میلیارد 5.083 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 29.88 9.69 3.73 4.77 میلیون 187,441 4.958 میلیون -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,270 189.00 1.31 14,358 101.00 0.70 12:29 1,317 3.65 میلیون 52.403 میلیارد 5,032.45 14,459 13,950 13,950 14,788 1 200 14,233 1 2,277 14,270 14.459 هزار میلیارد 15.714 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 28.1 9.91 8.07 3.336 میلیون 313,784 3.364 میلیون 285,679
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,500 214.00 4.99 4,499 213.00 4.97 12:28 1,294 13.256 میلیون 59.64 میلیارد 7,284.52 4,286 4,500 4,426 4,500 0 525,600 4,500 35 - - 2.572 هزار میلیارد 3.003 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 17.9 3.43 8.5 13.256 میلیون - 9.446 میلیون 3.81 میلیون
تسه9809

امتیاز تسهیلات مسکن آذر98

تسهیلات مسکن فرابورس 465,000 2,152.00 0.46 473,351 6,199.00 1.33 12:28 1,290 22,435 10.62 میلیارد - 467,152 490,509 443,795 490,509 1 200 445,000 1 26 488,000 699.287 میلیارد - - - - - - - - - - 22,435 - 19,842 2,593
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,054 0.00 0.00 23,960 0.00 0.00 12:29 1,266 5.985 میلیون 143.41 میلیارد 1,395.28 - 23,161 23,161 24,092 1 28,898 23,740 1 50 23,800 143.76 هزار میلیارد 166.842 میلیون 65.408 میلیون 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون 5.62 4.28 2.59 2.941 میلیون 3.044 میلیون 1.812 میلیون 4.173 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 30,530 986.00 3.34 30,009 465.00 1.57 13:49 1,265 1.138 میلیون 34.136 میلیارد 880.7 29,544 30,160 29,200 30,790 1 3,653 30,502 2 721 30,586 5.909 هزار میلیارد 7.317 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 99.78 20.27 6.51 1.137 میلیون 164 1.028 میلیون 110,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 84,046 4,002.00 5.00 83,045 3,001.00 3.75 12:29 1,220 650,609 54.03 میلیارد 849.85 80,044 83,999 80,000 84,046 0 53,951 84,046 33 - - 9.605 هزار میلیارد 9.336 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 171.91 56.49 5.51 650,609 - 650,609 -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 32,993 972.00 3.04 32,598 577.00 1.80 12:29 1,202 1.345 میلیون 43.837 میلیارد 627.21 32,021 32,365 31,811 33,000 2 320 33,000 1 6,762 33,000 4.803 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 27.43 18.27 6.85 1.345 میلیون - 1.345 میلیون -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 51,172 2,693.00 5.00 52,232 1,633.00 3.03 12:29 1,175 897,826 46.896 میلیارد 1,082.04 53,865 53,800 51,172 54,487 1 1,463 51,172 3 134 51,870 4.525 هزار میلیارد 4.394 میلیون 549,816 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 45.57 66.46 10.49 897,826 - 897,826 -
خدیزل

بهمن دیزل

سهام فرابورس 11,979 570.00 5.00 11,767 358.00 3.14 12:29 1,174 7.353 میلیون 86.521 میلیارد - 11,409 11,430 10,950 11,979 0 177,628 11,979 35 - - 11.767 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.953 میلیون 400,000 5.053 میلیون 2.3 میلیون
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,248 297.00 4.99 6,228 277.00 4.65 12:29 1,162 9.295 میلیون 57.892 میلیارد 3,873.72 5,951 6,230 6,031 6,248 0 633,629 6,248 34 - - 2.976 هزار میلیارد 3.709 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 147.06 5.36 6.6 9.275 میلیون 20,000 9.285 میلیون 10,000
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 29,200 678.00 2.38 28,846 324.00 1.14 12:29 1,075 1.929 میلیون 55.655 میلیارد 1,881.38 28,522 28,000 27,902 29,726 1 10,000 29,300 1 9,294 29,300 8.557 هزار میلیارد 10.025 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 14.58 9.87 3.39 1.295 میلیون 634,466 1.929 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,962 185.00 1.08 16,965 182.00 1.06 12:30 1,051 2.247 میلیون 38.127 میلیارد 1,454.61 17,147 16,603 16,602 17,429 1 786 16,962 1 837 16,973 6.859 هزار میلیارد 8.122 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 28.98 11.79 3.77 2.066 میلیون 181,528 2.246 میلیون 1,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 33,189 1,746.00 5.00 33,464 1,471.00 4.21 12:29 1,045 1.13 میلیون 37.808 میلیارد - 34,935 35,450 33,189 35,450 24 5,000 29,050 1 31,272 33,189 3.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.08 میلیون 50,000 1.13 میلیون -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,712 388.00 2.03 18,442 658.00 3.45 12:30 1,024 1.753 میلیون 32.331 میلیارد 3,010.1 19,100 18,995 18,145 18,995 1 9,320 18,640 1 16,697 18,712 7.64 هزار میلیارد 8.896 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 1.483 میلیون 269,886 1.753 میلیون -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 25,699 461.00 1.76 26,072 88.00 0.34 12:29 995 630,844 16.447 میلیارد 736.92 26,160 26,514 25,230 26,900 1 3,873 25,700 1 1 25,896 9.156 هزار میلیارد 10.192 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 39.8 25.98 3.76 569,344 61,500 528,784 102,060
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,017 104.00 2.66 4,016 103.00 2.63 1398/10/26 991 4.723 میلیون 18.968 میلیارد 5,351.51 3,913 4,077 3,950 4,077 2 12,711 3,905 1 66,000 4,099 12.048 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 13.23 2.75 7.11 4.711 میلیون 12,525 3.103 میلیون 1.62 میلیون
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 40,217 1,915.00 5.00 39,678 1,376.00 3.59 12:28 979 920,134 36.509 میلیارد 669.5 38,302 38,800 38,000 40,217 1 12,273 40,217 12 100 41,000 1.748 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 35.36 19.81 9.52 901,390 18,744 700,134 220,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,350 405.00 2.42 16,386 369.00 2.20 12:29 976 1.791 میلیون 29.354 میلیارد 2,030.59 16,755 16,900 16,201 16,980 1 4,553 16,275 1 450 16,370 9.048 هزار میلیارد 10.62 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 19.14 8.81 4.7 1.791 میلیون - 1.791 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,205 433.00 3.72 11,321 317.00 2.72 12:29 969 1.515 میلیون 17.153 میلیارد 1,777.15 11,638 11,500 11,198 11,780 1 143 11,205 1 6,053 11,225 11.056 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 1.415 میلیون 100,000 1.515 میلیون -
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 7,715 367.00 4.99 7,676 328.00 4.46 1398/09/21 965 4.115 میلیون 31.589 میلیارد 3,181.83 7,348 7,650 7,370 7,715 0 - - 0 - - 2.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.115 میلیون - 4.115 میلیون -
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 3,320 59.00 1.81 3,256 5.00 0.15 1398/09/17 936 4.061 میلیون 13.223 میلیارد 7,415.78 3,261 3,151 3,151 3,350 2 5,790 3,300 1 16,013 3,320 9.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.335 میلیون 725,477 3.835 میلیون 226,284
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 24,500 558.00 2.33 24,993 1,051.00 4.39 12:29 918 1.277 میلیون 31.928 میلیارد 970.99 23,942 25,139 24,500 26,300 2 126 24,498 1 5,844 24,600 11.971 هزار میلیارد 18.265 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.277 میلیون - 1.277 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 17,130 216.00 1.25 17,003 343.00 1.98 12:29 914 1.551 میلیون 26.374 میلیارد 1,452.47 17,346 17,370 16,825 17,370 1 2,226 17,131 1 1,000 17,150 6.938 هزار میلیارد 9.257 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 16.65 8.42 2.11 1.513 میلیون 37,903 1.551 میلیون -
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,190 0.00 0.00 10,299 0.00 0.00 12:29 908 3.963 میلیون 40.82 میلیارد 2,604.19 - 10,291 9,938 10,448 1 10,000 10,105 1 361 10,158 30.242 هزار میلیارد 30.008 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 11.72 5.07 5.42 2.77 میلیون 1.193 میلیون 1.917 میلیون 2.046 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,295 276.00 1.77 15,510 61.00 0.39 12:29 905 2.348 میلیون 36.416 میلیارد 4,614.48 15,571 15,400 15,202 15,800 1 100 15,294 1 4,200 15,399 7.786 هزار میلیارد 11.083 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 20.09 7.08 0.89 2.348 میلیون - 1.818 میلیون 529,894
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,412 0.00 0.00 3,250 0.00 0.00 12:29 902 12.28 میلیون 39.91 میلیارد 9,905.64 - 3,300 3,126 3,412 0 2.983 میلیون 3,262 72 - - 2.925 هزار میلیارد 3.626 میلیون 1.879 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 55.05 2.95 5.51 9.693 میلیون 2.587 میلیون 12.28 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,917 190.00 0.84 22,537 190.00 0.84 12:29 896 1.489 میلیون 33.547 میلیارد 1,423.09 22,727 22,800 21,860 23,098 1 8,708 22,916 1 19,500 22,917 7.954 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 16.98 12.16 1.98 1.151 میلیون 337,410 1.439 میلیون 50,000
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,148 1,007.00 5.00 20,802 661.00 3.28 12:27 891 1.172 میلیون 24.379 میلیارد 891.64 20,141 19,510 19,510 21,148 0 7,507 21,148 8 - - 3.021 هزار میلیارد 6.366 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 42.82 11.64 2.15 1.17 میلیون 2,000 1.154 میلیون 18,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 16,304 776.00 5.00 15,889 361.00 2.32 12:28 875 8.123 میلیون 129.076 میلیارد - 15,528 15,684 15,684 16,304 1 831,873 16,304 118 313 16,382 56.053 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.323 میلیون 800,000 3.123 میلیون 5 میلیون
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 18,047 859.00 5.00 17,941 753.00 4.38 12:29 867 2.755 میلیون 49.427 میلیارد 3,741.39 17,188 18,000 17,300 18,047 0 387,925 18,047 150 - - 2.303 هزار میلیارد 2.505 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 34.6 9.44 1.65 2.755 میلیون - 2.755 میلیون -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 23,920 1,256.00 4.99 23,972 1,204.00 4.78 12:29 862 1.779 میلیون 42.655 میلیارد 775.29 25,176 25,000 23,918 25,000 1 239 20,760 1 414 24,088 1.762 هزار میلیارد 1.827 میلیون 137,684 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 66.81 16.09 14.29 1.779 میلیون - 1.779 میلیون -
غشهدابح

ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 2,210 105.00 4.99 2,210 105.00 4.99 1398/04/15 845 23 میلیون 50.83 میلیارد - 2,105 2,210 2,210 2,210 0 7.076 میلیون 2,210 159 - - - - - - - - - - - - - 14.324 میلیون 8.676 میلیون - 23 میلیون
وهورح

ح .مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 175 9.00 4.89 175 9.00 4.89 1396/10/10 843 82.918 میلیون 14.511 میلیارد - 184 175 175 175 0 26,266 175 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 82.918 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,154 721.00 5.00 15,147 714.00 4.95 12:29 823 7.023 میلیون 106.384 میلیارد 2,936.66 14,433 15,154 14,775 15,154 0 476,767 15,154 39 - - 34.639 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 14.61 7.41 1.17 5.923 میلیون 1.101 میلیون 6.993 میلیون 30,500
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,000 192.00 2.46 7,913 105.00 1.34 12:29 811 4.151 میلیون 32.846 میلیارد 5,996.37 7,808 7,779 7,610 8,150 1 1,500 7,962 1 17,369 8,000 4.708 هزار میلیارد 5.736 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 27.49 5.6 8.61 3.791 میلیون 359,951 3.919 میلیون 231,882