شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

نوسان قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کلر4

کلر پارس

سهام فرابورس 29,500 28,500.00 2.00 29,500 28,500.00 2.00 1398/11/16 1 1.005 میلیون 29.648 میلیارد - 1,000 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 9.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.005 میلیون - 1.005 میلیون
دتوزیع4

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 23,000 22,000.00 2.00 23,000 22,000.00 2.00 1398/07/21 1 4.5 میلیون 103.5 میلیارد - 1,000 23,000 23,000 23,000 0 - - 0 - - 13.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
هجرت4

پخش هجرت

سهام فرابورس 18,500 17,500.00 1.00 18,500 17,500.00 1.00 1398/05/19 2 3.674 میلیون 67.977 میلیارد - 1,000 18,500 18,500 18,500 0 - - 0 - - 8.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.674 میلیون - 3.674 میلیون
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 3,355 33.00 0.99 49,808 46,486.00 1.00 12:16 2 4 میلیون 13.42 میلیارد - 3,322 3,355 3,355 3,355 0 - - 0 - - 34.866 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
گکوثر4

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 12,200 11,200.00 1.00 12,200 11,200.00 1.00 1396/06/12 1 790,000 9.638 میلیارد - 1,000 12,200 12,200 12,200 - - - - 1.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 790,000
خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

سهام فرابورس 2,035 85.00 4.36 22,217 20,267.00 1.00 1399/02/23 225 1.41 میلیون 2.858 میلیارد - 1,950 1,984 1,980 2,047 1 1,000 2,035 1 2,000 2,044 2.222 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.31 میلیون 100,000 1.074 میلیون 335,974
اخزا11خ4

اختیارخ اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 104 94.00 940.00 104 94.00 940.00 1396/03/30 1 5 5,200 - 10 104 104 104 0 - - 0 - - 1,040 - - - - - - - - - - - 5 - 5
اخزا11ف3

اختیار ف اخزا11-932171-960331

سهام فرابورس 810 730.00 912.50 810 730.00 912.50 1396/03/30 1 5 40,500 - 80 810 810 810 0 - - 0 - - 8,100 - - - - - - - - - - - 5 - 5
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 97,000 85,736.00 761.15 12:29 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 173.621 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
زفکا4

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,300 7,300.00 730.00 8,300 7,300.00 730.00 1397/11/24 1 7.532 میلیون 62.516 میلیارد - 1,000 8,300 8,300 8,300 - - - - 2.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.532 میلیون - 7.532 میلیون
رنیک4

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 7,900 6,900.00 690.00 7,900 6,900.00 690.00 1398/06/13 1 1.785 میلیون 14.102 میلیارد - 1,000 7,900 7,900 7,900 0 - - 0 - - 11.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.785 میلیون - 1.785 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام فرابورس 4,999 40.00 0.81 33,820 28,861.00 581.99 1399/04/14 77 469,575 2.324 میلیارد - 4,959 4,760 4,760 4,999 3 1,671 4,930 1 8,172 5,000 25.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 441,274 28,301 469,575 -
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 170 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 6,791 5,791.00 579.10 1399/02/14 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 5.772 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 4,147 3,434.00 481.63 1399/02/10 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 24.882 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
دکپسول4

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 5,700 4,700.00 470.00 5,700 4,700.00 470.00 1398/03/5 1 4 میلیون 22.8 میلیارد - 1,000 5,700 5,700 5,700 0 - - 0 - - 1.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 19,130 15,588.00 440.09 1399/04/2 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 229.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
سیسکو4

فولاد سیرجان ایرانیان

سهام فرابورس 5,300 4,300.00 430.00 5,300 4,300.00 430.00 1397/06/31 1 1,000,000 5.3 میلیارد - 1,000 5,300 5,300 5,300 0 - - 0 - - 10.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
آرمانی

ص.س.ج.فناوری آرمانی10%تادیه

سهام فرابورس 100,000 0.00 0.00 500,000 400,000.00 400.00 1399/02/17 - - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 1 - - 0 2,000 680,000 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 61.59 میلیون - -
نطرین4

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,914 3,914.00 391.40 4,914 3,914.00 391.40 1397/06/20 1 5 میلیون 24.57 میلیارد - 1,000 4,914 4,914 4,914 0 - - 0 - - 491.611 میلیارد - - - - - - - - - - - - 5 میلیون -
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
سمایه

بانک سرمایه

سهام فرابورس 1,226 0.00 0.00 5,217 3,991.00 325.53 1399/04/2 1 10,000 12.26 میلیون - 1,226 1,226 1,226 1,226 1 1,250 990 1 2,000 1,249 20.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,037 - 101,037 -
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - 3.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - 3.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
زشگزا4

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 3,490 2,490.00 249.00 3,490 2,490.00 249.00 1396/10/26 1 1,000,000 3.49 میلیارد - 1,000 3,490 3,490 3,490 0 - - 0 - - 279.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
درهآور4

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 3,150 2,150.00 215.00 3,150 2,150.00 215.00 1398/04/12 1 4 میلیون 12.6 میلیارد - 1,000 3,150 3,150 3,150 0 - - 0 - - 630 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
زیسکو4

فولاد زرند ایرانیان

سهام فرابورس 2,600 1,600.00 160.00 2,600 1,600.00 160.00 1397/06/31 1 1,000,000 2.6 میلیارد - 1,000 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 10.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اخزا11ف2

اختیار ف اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 100 60.00 150.00 100 60.00 150.00 1396/03/30 1 5 5,000 - 40 100 100 100 0 - - 0 - - 1,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
زقیام4

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,369 1,369.00 136.90 2,369 1,369.00 136.90 1397/04/25 1 3.5 میلیون 8.292 میلیارد - 1,000 2,369 2,369 2,369 0 - - 0 - - 1.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
غدیس4

پاکدیس

سهام فرابورس 2,310 1,310.00 131.00 2,310 1,310.00 131.00 1395/10/19 1 3.75 میلیون 8.663 میلیارد - 1,000 2,310 2,310 2,310 - - - - 646.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.75 میلیون - 3.75 میلیون
اخزا11ف4

اختیار ف اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 2,230 1,230.00 123.00 2,230 1,230.00 123.00 1396/02/2 1 5 111,500 - 1,000 2,230 2,230 2,230 0 - - 0 - - 22,300 - - - - - - - - - - - 5 - 5
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
زدشت4

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 1,950 950.00 95.00 1,950 950.00 95.00 1397/10/23 1 3.175 میلیون 6.191 میلیارد - 1,000 1,950 1,950 1,950 - - - - 1.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.175 میلیون - 3.175 میلیون
اخزا11خ2

اختیارخ اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 1,948 948.00 94.80 1,948 948.00 94.80 1396/02/2 1 5 97,400 - 1,000 1,948 1,948 1,948 0 - - 0 - - 19,480 - - - - - - - - - - - 5 - 5
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تاپکیش4

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/06/31 1 8 میلیون 13.6 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 680 میلیارد - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
هرمزف4

اختیارف هرمز-2570-960310

سهام فرابورس 203 77.00 61.11 203 77.00 61.11 1396/03/7 1 10 20.3 میلیون - 126 203 203 203 0 - - 0 - - 2.03 میلیون - - - - - - - - - - - 10 - 10
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,200 1,944.00 59.71 5,200 1,944.00 59.71 1398/11/2 130 12.465 میلیون 64.82 میلیارد 7,415.78 3,256 5,200 5,200 5,200 0 3.751 میلیون 5,200 38 - - 54.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
زبینا4

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 1,524 524.00 52.40 1,524 524.00 52.40 1397/04/19 1 3.21 میلیون 4.892 میلیارد - 1,000 1,524 1,524 1,524 0 - - 0 - - 609.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.21 میلیون - 3.21 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
هرمزف2

اختیارف هرمز-2170-960310

سهام فرابورس 7 2.00 40.00 7 2.00 40.00 1396/03/6 1 4 280,000 - 5 7 7 7 0 - - 0 - - 70,000 - - - - - - - - - - - 4 - 4
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
دریشمک2

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 27,500 6,544.00 31.23 27,500 6,544.00 31.23 1397/05/9 1 2 میلیون 55 میلیارد - 20,956 27,500 27,500 27,500 0 - - 0 - - 8.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2 میلیون
هرمزف3

اختیارف هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 13 3.00 30.00 13 3.00 30.00 1396/03/6 1 5 650,000 - 10 13 13 13 0 - - 0 - - 130,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
هرمزخ3

اختیارخ هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 10 2.00 25.00 10 2.00 25.00 1396/03/6 1 5 500,000 - 8 10 10 10 0 - - 0 - - 100,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 120,020 22,592.00 23.19 120,020 22,592.00 23.19 1399/03/31 1 445,898 53.517 میلیارد - 97,428 120,020 120,020 120,020 0 445,898 120,010 1 - - 960.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 445,898 - 445,898
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
ثباغ4

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,160 393.00 22.24 2,160 393.00 22.24 1396/07/24 1 300,000 648 میلیون - 1,767 2,160 2,160 2,160 0 - - 0 - - 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 229.63 میلیون
نوآور

ص.اعتبارسرمایه نوآفرین35%تادیه

صندوق فرابورس 420,000 70,000.00 20.00 420,000 70,000.00 20.00 1399/04/2 1 1,000 420 میلیون - 350,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
رویش4

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

سهام فرابورس 420,000 62,000.00 17.32 420,000 62,000.00 17.32 1397/05/20 5 83,720 35.162 میلیارد - 358,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,720 - 83,720
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.089 میلیون 99,000.00 10.00 1.089 میلیون 99,000.00 10.00 15:16 2 19 20.691 میلیون - 990,000 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 0 222 1.089 میلیون 9 - - 3.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1399/03/27 1 1 1.067 میلیون - 970,000 1.067 میلیون 1.067 میلیون 1.067 میلیون 0 44 1.067 میلیون 4 - - 533.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.084 میلیون 98,575.00 10.00 1.084 میلیون 98,575.00 10.00 1399/04/15 1 5 5.422 میلیون - 985,750 1.084 میلیون 1.084 میلیون 1.084 میلیون 0 1,851 1.084 میلیون 16 - - 3.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 15:21 1 18 19.83 میلیون - 1.002 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 0 2,185 1.102 میلیون 65 - - 7.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 15:50 1 20 22.572 میلیون - 1.026 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1 22 1.129 میلیون 2 5,327 1.129 میلیون 5.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 979,000 89,000.00 10.00 979,000 89,000.00 10.00 10:53 2 10 9.79 میلیون - 890,000 979,000 979,000 979,000 0 104 979,000 5 - - 979 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 15:08 1 6 6.429 میلیون - 974,157 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1 22 1.072 میلیون 2 2 1.122 میلیون 1.072 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,124.00 10.00 1.101 میلیون 100,124.00 10.00 15:37 3 47 51.764 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1 105 1.003 میلیون 1 5 1.003 میلیون 5.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 795,471 72,315.00 10.00 795,471 72,315.00 10.00 1399/04/16 2 15 11.932 میلیون - 723,156 795,471 795,471 795,471 0 513 795,471 6 - - 731.833 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1.101 میلیون 100,046.00 9.99 15:25 3 33 36.338 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 4 20 1.101 میلیون 2 648 1.101 میلیون 4.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 1.07 میلیون 94,816.00 9.72 1.07 میلیون 94,816.00 9.72 09:03 2 58 62.06 میلیون - 975,184 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1.07 میلیون 0 1,885 970,000 2 - - 1.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آتیمس4

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 182,000 16,068.00 9.68 182,000 16,068.00 9.68 1399/04/3 1 676,054 123.042 میلیارد - 165,932 182,000 182,000 182,000 0 - - 0 - - 182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 676,054 - 676,054
تابان032

اجاره تابان سپهر14021206

سهام فرابورس 1 میلیون 70,300.00 7.56 1 میلیون 70,300.00 7.56 1399/04/11 1 837,000 837.251 میلیارد - 930,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 - - 0 - - 4.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 837,000 - 837,000
کیش14022

اجاره س. و توسعه کیش14020820

سهام فرابورس 1,000,000 67,317.00 7.22 1,000,000 67,317.00 7.22 1398/12/4 1 460,000 460 میلیارد - 932,683 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 460,000 - 460,000
آشناتک

ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه

صندوق فرابورس 174,494 10,994.00 6.72 174,494 10,994.00 6.72 1399/02/28 1 8,700 1.518 میلیارد - 163,500 174,494 174,494 174,494 0 - - 0 - - 17.449 میلیارد - - - - - - - - - - - 8,700 - 8,700
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001113

اوراق فرابورس 980,379 60,379.00 6.56 980,379 60,379.00 6.56 1399/02/10 3 3,000 2.941 میلیارد - 920,000 980,379 980,379 980,379 0 1,250 961,156 1 - - 980.379 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 234,723 13,688.00 6.19 234,723 13,688.00 6.19 1399/04/16 1 500,000 117.362 میلیارد - 221,035 234,723 234,723 234,723 0 - - 0 - - 234.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
تملی611

تسهیلات مسکن بانک ملی-بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 608,552 28,978.00 5.00 608,552 28,978.00 5.00 10:01 1 7 4.26 میلیون - 579,574 7 608,552 4.26 میلیون 0 67 608,552 4 - - 59.638 میلیون - - - - - - - - - - 7 - 7 -
تملی807

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 167,618 7,981.00 5.00 167,618 7,981.00 5.00 1399/04/5 1 56 9.387 میلیون - 159,637 167,618 167,618 167,618 0 77 167,618 1 - - 2.897 میلیارد - - - - - - - - - - 56 - 56 -
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

سهام فرابورس 33,800 1,609.00 5.00 33,800 1,609.00 5.00 1399/02/27 43 399,262 13.495 میلیارد 4,582.92 32,191 33,800 33,800 33,800 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 399,262 - - 399,262
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 189,369 9,017.00 5.00 189,369 9,017.00 5.00 10:11 2 5 946,845 - 180,352 5 189,369 946,845 1 218 189,369 4 17 212,044 2.663 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 28,851 1,373.00 5.00 28,851 1,373.00 5.00 16:32 37 776,636 22.407 میلیارد - 27,478 28,851 28,851 28,851 3 20,071 28,851 3 120,000 30,030 11.129 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 409,305 367,331 747,300 29,336
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 28,345 1,349.00 5.00 28,345 1,349.00 5.00 1399/04/16 1,069 5.066 میلیون 143.591 میلیارد - 26,996 28,345 28,345 28,345 2 6.922 میلیون 28,345 1508 17,000 28,345 18.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.031 میلیون 35,000 5.017 میلیون 49,135
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 10,168 484.00 5.00 10,168 484.00 5.00 12:30 1,819 16.626 میلیون 169.05 میلیارد 8,172.31 9,684 10,168 10,168 10,168 7 16.352 میلیون 10,168 2560 14,464 10,168 32.199 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 16.081 میلیون 544,460 15.126 میلیون 1.5 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 34,469 1,641.00 5.00 34,469 1,641.00 5.00 12:30 10,385 26.026 میلیون 897.092 میلیارد 625.79 32,828 34,469 34,469 34,469 123 12.627 میلیون 34,469 3259 83,458 34,469 492.42 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 6.601 میلیون 19.425 میلیون 20.625 میلیون 5.401 میلیون
اوان2

مبین وان کیش

سهام فرابورس 77,306 3,681.00 5.00 77,306 3,681.00 5.00 1399/02/10 3 9.9 میلیون 765.329 میلیارد - 73,625 77,306 77,306 77,306 0 - - 0 - - 15.461 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.9 میلیون - 9.9 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 28,007 1,333.00 5.00 28,007 1,333.00 5.00 12:30 3,217 32.723 میلیون 916.483 میلیارد 4,534.13 26,674 28,007 28,006 28,007 5 2.184 میلیون 28,007 251 45,997 28,007 80.022 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 30.523 میلیون 2.2 میلیون 8.673 میلیون 24.05 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 149,139 7,101.00 5.00 149,139 7,101.00 5.00 12:30 5,530 479,475 71.508 میلیارد 36.65 142,038 149,139 149,139 149,139 117 675,547 149,139 2265 6,926 149,139 92.325 هزار میلیارد 33.015 میلیون 3.369 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 479,475 - 479,365 110
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 999,000 319.00 0.03 1.049 میلیون 49,965.00 5.00 1398/12/25 1 5 5.246 میلیون - 999,319 1,000,000 999,000 1,000,000 0 30 1,000,000 3 - - 5.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
گکوثر2

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 16,888 804.00 5.00 16,888 804.00 5.00 1398/03/28 1 4.612 میلیون 77.886 میلیارد - 16,084 16,888 16,888 16,888 0 - - 0 - - 1.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.612 میلیون - 4.612 میلیون
تملی704

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر97

سهام فرابورس 532,326 25,348.00 5.00 532,326 25,348.00 5.00 1397/09/5 1 2 1.065 میلیون - 506,978 532,326 532,326 532,326 3 - - 0 43 505,710 5.379 میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 142,122 6,767.00 5.00 142,122 6,767.00 5.00 13:58 1 10 1.421 میلیون - 135,355 142,122 142,122 142,122 1 410 142,122 3 4 149,601 2.183 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 102,133 4,863.00 5.00 102,133 4,863.00 5.00 12:30 1,297 1.749 میلیون 178.665 میلیارد 3,177.24 97,270 102,133 102,133 102,133 0 1.446 میلیون 102,133 1562 - - 61.572 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 1.749 میلیون - 1.505 میلیون 244,563
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی