شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 45,100 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 1399/06/26 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 1,924.74 - 7.487 میلیون 46,890 346.675 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 888.96 هزار میلیارد 1.158 میلیارد 306.056 میلیون 19.2 میلیون 268.912 میلیون 37.143 میلیون 184.542 میلیون 37.255 میلیون 23.86 23.93 4.82 - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 48,690 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 1399/06/26 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 7,901.06 - 4.448 میلیون 48,690 216.588 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 671.922 هزار میلیارد 713.115 میلیون 113.99 میلیون 13.8 میلیون 41.193 میلیون 72.798 میلیون 142.695 میلیون 37.545 میلیون 17.9 9.23 4.71 - - - -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 140,000 4,665.00 3.45 140,983 5,648.00 4.17 1399/06/26 1,922 2.361 میلیون 332.924 میلیارد 1,228.65 135,335 142,101 135,400 142,101 7 8,554 140,000 37 95,296 140,000 1127.864 هزار میلیارد 1.147 میلیارد 90.608 میلیون 8 میلیون 18.848 میلیون 71.76 میلیون 120.455 میلیون 47.416 میلیون 23.79 15.72 9.36 1.847 میلیون 514,300 488,599 1.873 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 114,400 1,100.00 0.95 118,494 2,994.00 2.59 1399/06/26 1,784 2.227 میلیون 263.897 میلیارد 1,248.37 115,500 121,275 111,100 121,275 9 2,389 114,900 8 1,688 114,900 121.758 هزار میلیارد 143.087 میلیون 31.759 میلیون 1.028 میلیون 21.329 میلیون 10.431 میلیون 118.365 میلیون 2.665 میلیون 45.68 11.67 1.03 2.077 میلیون 150,431 1.434 میلیون 793,185
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 6,930 186.00 2.76 7,021 277.00 4.11 1399/06/26 33,170 367.045 میلیون 2.577 هزار میلیارد 11,065.57 6,744 7,081 6,792 7,081 90 1.162 میلیون 6,937 310 916,877 6,937 431.816 هزار میلیارد 539.421 میلیون 166.698 میلیون 61.504 میلیون 107.605 میلیون 59.093 میلیون 117.875 میلیون 6.815 میلیون 63.37 7.31 3.66 339.436 میلیون 27.609 میلیون 282.443 میلیون 84.602 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 133,676 7,035.00 5.00 140,381 330.00 0.23 1399/06/26 3,167 2.437 میلیون 342.166 میلیارد 769.63 140,711 147,500 133,676 147,500 88 6,363 133,676 14 693,575 133,676 160.515 هزار میلیارد 189.559 میلیون 35.401 میلیون 1.143 میلیون 29.045 میلیون 6.356 میلیون 97.686 میلیون 1.974 میلیون 81.3 25.25 1.64 2.272 میلیون 165,000 2.288 میلیون 149,000
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 174,985 8,332.00 5.00 174,985 8,332.00 5.00 1399/06/26 46,025 6.42 میلیون 1.123 هزار میلیارد 139.48 166,653 174,985 174,985 174,985 520 4.682 میلیون 174,985 3173 29,035 174,985 802.103 هزار میلیارد 827.168 میلیون 88.378 میلیون 4.584 میلیون 25.065 میلیون 63.314 میلیون 91.077 میلیون 45.233 میلیون 17.73 12.67 8.81 5.47 میلیون 950,000 6.011 میلیون 408,715
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 160,231 7,630.00 5.00 160,231 7,630.00 5.00 1399/06/26 313 703,849 112.778 میلیارد 2,248.72 152,601 160,231 160,231 160,231 1 33.043 میلیون 160,231 1542 5,000 160,231 384.554 هزار میلیارد 423.734 میلیون 58.533 میلیون 2.4 میلیون 39.179 میلیون 19.353 میلیون 75.612 میلیون 22.916 میلیون 16.78 19.87 5.09 539,974 163,875 75,079 628,770
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 32,537 1,549.00 5.00 32,537 1,549.00 5.00 1399/06/6 4,150 9.407 میلیون 306.06 میلیارد 2,266.63 30,988 9.407 میلیون 32,537 306.06 میلیارد 30 18.667 میلیون 32,537 4894 55,126 32,537 488.055 هزار میلیارد 493.241 میلیون 103.647 میلیون 15 میلیون 5.186 میلیون 98.461 میلیون 68.225 میلیون 66.262 میلیون - - - 9.207 میلیون 200,000 5.288 میلیون 4.119 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 122,310 0.00 0.00 76,403 0.00 0.00 1399/06/26 1,666 1.887 میلیون 144.17 میلیارد 3,138.02 - 12.627 میلیون 122,310 1.544 هزار میلیارد 10 50,066 77,350 2 6,690 77,350 733.74 هزار میلیارد 771.362 میلیون 89.491 میلیون 6 میلیون 37.622 میلیون 51.869 میلیون 64.595 میلیون 33.755 میلیون 21.74 14.15 11.36 - - - -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 44,170 807.00 1.86 44,868 1,505.00 3.47 1399/06/26 31,567 73.54 میلیون 3.3 هزار میلیارد 2,329.65 43,363 45,500 43,000 45,531 102 194,314 44,170 155 193,017 44,170 287.155 هزار میلیارد 641.97 میلیون 273.446 میلیون -3.5 285.146 میلیون 48.5 64.357 میلیون 5.879 میلیون 48.85 -3.53 4.46 66.759 میلیون 6.781 میلیون 68.964 میلیون 4.576 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 49,351 2,350.00 5.00 49,351 2,350.00 5.00 1399/06/26 996 5.433 میلیون 268.1 میلیارد 5,454.32 47,001 49,351 49,351 49,351 1 430,330 49,351 95 300 60,000 1233.775 هزار میلیارد 1.285 میلیارد 83.586 میلیون 12.3 میلیون 51.423 میلیون 32.162 میلیون 63.88 میلیون 26.827 میلیون 45.99 38.36 19.31 4.502 میلیون 930,674 2.383 میلیون 3.049 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,055 669.00 5.00 13,942 556.00 4.15 1399/06/26 1,185 8.314 میلیون 116.853 میلیارد 7,016.03 13,386 14,055 14,055 14,055 16 20.886 میلیون 14,055 675 65,999 14,055 348.55 هزار میلیارد 377.509 میلیون 73.366 میلیون 25 میلیون 28.959 میلیون 44.406 میلیون 63.286 میلیون 15.87 میلیون 21.96 7.85 5.51 7.283 میلیون 1.031 میلیون 4.514 میلیون 3.8 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 54,508 2,868.00 5.00 55,039 2,337.00 4.07 1399/06/26 1,503 1.227 میلیون 67.506 میلیارد 816.05 57,376 59,000 54,508 59,000 15 10,710 54,508 4 4,680 54,508 33.023 هزار میلیارد 62.501 میلیون 30.501 میلیون 600,000 29.477 میلیون 1.023 میلیون 41.711 میلیون 1.031 میلیون 32.03 32.28 0.79 920,146 306,372 1.227 میلیون -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 17,626 839.00 5.00 17,626 839.00 5.00 1399/06/26 883 4.798 میلیون 84.575 میلیارد 5,434.13 16,787 17,626 17,626 17,626 9 49.138 میلیون 17,626 968 5,364 17,626 211.512 هزار میلیارد 225.949 میلیون 31.374 میلیون 9 میلیون 14.437 میلیون 16.937 میلیون 37.581 میلیون 9.188 میلیون 23.02 12.49 5.63 4.498 میلیون 300,000 1.798 میلیون 3 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,997 1,262.00 5.00 24,535 724.00 2.87 1399/06/26 1,342 3.165 میلیون 77.662 میلیارد 2,358.66 25,259 26,450 23,997 26,450 13 209,204 24,000 8 44,029 24,000 58.884 هزار میلیارد 66.755 میلیون 12.758 میلیون 2.4 میلیون 7.871 میلیون 4.888 میلیون 33.032 میلیون 1.312 میلیون 44.87 12.05 1.78 3.165 میلیون - 2.99 میلیون 175,081
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 32,499 810.00 2.56 32,514 825.00 2.60 1399/06/26 731 1.297 میلیون 42.299 میلیارد 1,774.04 31,689 33,273 30,700 33,273 1 155 32,400 1 457 32,400 30.888 هزار میلیارد 56.636 میلیون 27.801 میلیون 950,000 25.748 میلیون 2.054 میلیون 30.894 میلیون 938,258 32.92 15.04 1 1.093 میلیون 204,137 1.08 میلیون 216,326
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 28,690 1,366.00 5.00 28,296 972.00 3.56 1399/06/26 282 1.371 میلیون 39.324 میلیارد 4,860.48 27,324 28,690 28,690 28,690 1 3.876 میلیون 28,690 367 100 28,690 56.592 هزار میلیارد 70.796 میلیون 17.086 میلیون 2 میلیون 14.204 میلیون 2.882 میلیون 30.541 میلیون 2.818 میلیون 20.08 19.64 1.85 1.371 میلیون - 970,656 400,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 63,765 3,356.00 5.00 64,809 2,312.00 3.44 1399/06/26 694 714,681 46.318 میلیارد 1,029.8 67,121 63,800 63,765 68,240 125 - - 0 591,338 63,765 29.164 هزار میلیارد 51.833 میلیون 23.611 میلیون 450,000 22.669 میلیون 941,606 29.066 میلیون 1.448 میلیون 20.14 30.97 1 614,681 100,000 642,888 71,793
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 15,373 809.00 5.00 16,123 59.00 0.36 1399/06/26 116 221,313 3.402 میلیارد 1,907.87 16,182 15,373 15,373 15,373 1315 2,530 15,373 2 15.465 میلیون 15,373 47.161 هزار میلیارد 55.996 میلیون 11.292 میلیون 600,000 8.834 میلیون 2.458 میلیون 28.109 میلیون 2.307 میلیون 20.45 19.2 1.68 221,313 - 221,313 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 54,442 5,070.00 10.27 54,093 4,721.00 9.56 1399/06/26 1,480 9.378 میلیون 507.291 میلیارد 6,336.6 49,372 51,850 51,850 54,442 17 1.048 میلیون 54,442 192 13,449 54,442 552.073 هزار میلیارد 626.171 میلیون 90.276 میلیون 5.103 میلیون 74.098 میلیون 16.178 میلیون 23.938 میلیون 10.277 میلیون 53.72 34.14 23.06 6.474 میلیون 2.904 میلیون 1.607 میلیون 7.771 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 17,095 899.00 5.00 17,506 488.00 2.71 1399/06/26 751 2.553 میلیون 44.695 میلیارد 3,399.74 17,994 18,300 17,095 18,660 101 1,654 17,095 2 4.452 میلیون 17,095 26.259 هزار میلیارد 61.427 میلیون 37.809 میلیون 1.5 میلیون 35.168 میلیون 2.641 میلیون 19.819 میلیون 586,456 44.78 9.94 1.32 1.911 میلیون 641,798 2.453 میلیون 100,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 18,806 895.00 5.00 18,772 861.00 4.81 1399/06/26 4,166 28.03 میلیون 526.17 میلیارد 6,726.64 17,911 18,806 17,240 18,806 13 2.052 میلیون 18,806 146 46,143 18,806 187.72 هزار میلیارد 194.473 میلیون 43.128 میلیون 10 میلیون 6.753 میلیون 36.375 میلیون 17.864 میلیون 17.563 میلیون 10.69 5.16 10.51 18.464 میلیون 9.566 میلیون 15.692 میلیون 12.337 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 23,500 765.00 3.36 23,536 801.00 3.52 1399/06/26 2,358 11.719 میلیون 275.808 میلیارد 4,969.77 22,735 23,850 22,735 23,871 10 11,144 23,450 5 10,667 23,450 58.84 هزار میلیارد 119.96 میلیون 70.722 میلیون 2.5 میلیون 61.12 میلیون 9.602 میلیون 12.295 میلیون 6.508 میلیون 9.04 6.13 4.79 9.304 میلیون 2.415 میلیون 10.363 میلیون 1.356 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 43,933 2,092.00 5.00 43,737 1,896.00 4.53 1399/06/26 502 1.216 میلیون 53.425 میلیارد 2,422.43 41,841 43,933 43,933 43,933 3 18.799 میلیون 43,933 756 800 43,933 56.858 هزار میلیارد 61.767 میلیون 7.461 میلیون 1.3 میلیون 4.909 میلیون 2.552 میلیون 11.131 میلیون 2.796 میلیون 20.33 22.28 5.12 1.016 میلیون 200,000 616,062 600,000
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 22,400 419.00 1.91 22,202 221.00 1.01 1399/06/26 2,282 15.417 میلیون 342.292 میلیارد 6,755.95 21,981 22,440 21,790 22,999 13 52,758 22,400 4 14,426 22,400 1003.53 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 63.43 میلیون 35.5 میلیون 24.988 میلیون 38.441 میلیون 11.04 میلیون 10.763 میلیون 93.24 26.11 90.9 4.614 میلیون 10.803 میلیون 10.853 میلیون 4.564 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 25,321 1,332.00 5.00 25,532 1,121.00 4.21 1399/06/26 1,670 8.807 میلیون 224.858 میلیارد 5,273.58 26,653 26,250 25,321 27,100 8 5,500 25,430 5 9,147 25,430 44.694 هزار میلیارد 70.588 میلیون 32.198 میلیون 1.751 میلیون 25.894 میلیون 6.304 میلیون 10.822 میلیون 3.974 میلیون 11.25 7.09 4.13 3.038 میلیون 5.768 میلیون 8.276 میلیون 530,403
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 49,720 0.00 0.00 30,279 0.00 0.00 1399/06/26 1,371 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 2,250.86 - 5.778 میلیون 49,720 285.469 میلیارد 1 25,577 30,776 17 200 30,776 145.089 هزار میلیارد 152.258 میلیون 18.491 میلیون 2.936 میلیون 7.169 میلیون 11.322 میلیون 9.255 میلیون 10.462 میلیون 13.87 12.81 15.68 - - - -
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 106,875 5,624.00 5.00 111,283 1,216.00 1.08 1399/06/26 551 91,349 9.763 میلیارد 165.79 112,499 106,875 106,875 106,875 9999 649 106,875 9 3.167 میلیون 106,875 56.754 هزار میلیارد 60.42 میلیون 6.17 میلیون 510,000 3.666 میلیون 2.504 میلیون 7.912 میلیون 1.346 میلیون 42.15 22.67 7.17 91,349 - 91,336 13
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 6,450 339.00 4.99 6,708 81.00 1.19 1399/06/26 1,926 10.411 میلیون 69.833 میلیارد 5,405.41 6,789 7,100 6,450 7,128 35 5,700 6,450 4 479,445 6,450 17.602 هزار میلیارد 35.173 میلیون 21.759 میلیون 1.5 میلیون 17.572 میلیون 4.188 میلیون 7.555 میلیون 1.178 میلیون 14.94 4.2 2.33 6.47 میلیون 3.941 میلیون 8.041 میلیون 2.37 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 127,300 4,112.00 3.34 124,577 1,389.00 1.13 1399/06/26 1,201 1.449 میلیون 180.453 میلیارد 1,206.09 123,188 129,000 117,029 129,347 5 380 127,890 6 1,533 127,890 41.11 هزار میلیارد 43.196 میلیون 4.172 میلیون 330,000 2.086 میلیون 2.087 میلیون 7.483 میلیون 1.173 میلیون 35.04 19.7 5.49 1.235 میلیون 213,588 1.087 میلیون 361,103
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,570 1,312.00 5.00 27,422 1,164.00 4.43 1399/06/26 2,016 8.467 میلیون 232.193 میلیارد 4,200.06 26,258 26,500 26,260 27,570 4 1.149 میلیون 27,570 77 3,547 27,570 41.133 هزار میلیارد 54.713 میلیون 25.061 میلیون 1,000,000 13.58 میلیون 11.482 میلیون 6.75 میلیون 969,586 42.42 3.58 6.09 6.3 میلیون 2.167 میلیون 6.066 میلیون 2.401 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 15,390 0.00 0.00 24,889 0.00 0.00 1399/06/26 454 1.067 میلیون 27.28 میلیارد 2,112.37 - 3.589 میلیون 17,010 56.563 میلیارد 0 1.825 میلیون 25,570 814 - - 34.357 هزار میلیارد 37.792 میلیون 5.707 میلیون 700,000 3.435 میلیون 2.272 میلیون 6.576 میلیون 567,140 - - - - - - -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 17,578 837.00 5.00 17,553 812.00 4.85 1399/06/26 1,822 10.403 میلیون 182.598 میلیارد 5,709.52 16,741 17,578 16,800 17,578 5 17,463 17,578 8 6,393 17,578 56.17 هزار میلیارد 59.413 میلیون 9.309 میلیون 3.2 میلیون 3.244 میلیون 6.066 میلیون 6.371 میلیون 2.753 میلیون 20.4 9.26 8.82 10.311 میلیون 92,200 9.238 میلیون 1.165 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 37,580 1,878.00 4.76 38,373 1,085.00 2.75 1399/06/26 1,241 1.617 میلیون 62.043 میلیارد 1,302.85 39,458 41,430 37,486 41,430 10 1,733 37,990 2 6,219 37,990 19.187 هزار میلیارد 21.685 میلیون 3.518 میلیون 500,000 2.498 میلیون 1.02 میلیون 5.99 میلیون 399,416 48.04 18.82 3.2 1.615 میلیون 2,111 1.597 میلیون 19,950
بنو

بیمه تجارت نو

سهام فرابورس 26,547 1,264.00 5.00 26,547 1,264.00 5.00 1399/06/26 307 5.281 میلیون 140.197 میلیارد 17,202.22 25,283 26,547 26,547 26,547 1 4.405 میلیون 26,547 341 70 26,547 41.679 هزار میلیارد 50.183 میلیون 12.947 میلیون 1.57 میلیون 8.504 میلیون 4.443 میلیون 5.98 میلیون 2.354 میلیون 17.7 9.39 6.97 5.21 میلیون 70,918 3.899 میلیون 1.382 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 52,690 2,509.00 5.00 52,690 2,509.00 5.00 1399/06/26 219 1.003 میلیون 52.839 میلیارد 4,579.09 50,181 52,690 52,690 52,690 0 1.128 میلیون 52,690 67 - - 26.345 هزار میلیارد 30.036 میلیون 6.061 میلیون 500,000 3.691 میلیون 2.37 میلیون 5.555 میلیون 1.642 میلیون 16.04 11.12 4.74 339,382 663,439 139,598 863,223
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 10,125 532.00 4.99 10,575 82.00 0.77 1399/06/26 368 1.176 میلیون 12.157 میلیارد 3,194.48 10,657 10,650 10,125 10,800 137 2,000 10,125 2 2.062 میلیون 10,125 12.265 هزار میلیارد 14.282 میلیون 3.075 میلیون 1.16 میلیون 2.017 میلیون 1.058 میلیون 5.427 میلیون 97,878 125.31 11.6 2.26 950,570 225,000 1.09 میلیون 85,476
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 37,905 2,759.00 7.85 36,328 1,182.00 3.36 1399/06/26 481 723,977 27.126 میلیارد 1,505.15 35,146 36,100 36,100 37,905 6 6,886 37,905 23 28,501 37,905 10.535 هزار میلیارد 15.265 میلیون 5.779 میلیون 290,000 4.73 میلیون 1.048 میلیون 4.702 میلیون 723,217 14.57 10.06 2.25 697,485 26,492 587,744 136,233
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 73,644 3,875.00 5.00 75,228 2,291.00 2.96 1399/06/26 9,027 2.62 میلیون 197.093 میلیارد 290.23 77,519 78,100 73,644 80,200 2401 1,208 73,644 6 590,719 73,644 48.898 هزار میلیارد 51.631 میلیون 4.323 میلیون 650,000 2.732 میلیون 1.591 میلیون 4.438 میلیون 1.86 میلیون 26.29 30.74 11.02 2.36 میلیون 260,000 2.583 میلیون 36,529
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 57,100 2,607.00 4.37 59,800 93.00 0.16 1399/06/26 519 381,844 22.877 میلیارد 735.73 59,707 61,496 56,722 62,692 1 10,422 57,000 3 500 57,000 11.96 هزار میلیارد 13.667 میلیون 2.005 میلیون 200,000 1.707 میلیون 298,292 4.322 میلیون 129,438 92.4 40.1 2.77 161,066 220,778 381,844 -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 26,707 1,405.00 5.00 27,697 415.00 1.48 1399/06/26 410 657,086 17.779 میلیارد 1,602.65 28,112 28,100 26,707 28,100 37 400 26,707 1 202,562 26,707 19.388 هزار میلیارد 23.345 میلیون 4.832 میلیون 450,000 3.957 میلیون 874,922 4.244 میلیون 1.205 میلیون 16.08 22.16 4.57 594,773 62,313 621,063 36,023
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 30,838 1,623.00 5.00 31,038 1,423.00 4.38 1399/06/26 1,126 2.169 میلیون 67.308 میلیارد 1,925.93 32,461 32,000 30,838 33,000 71 974 30,838 1 633,682 30,838 21.727 هزار میلیارد 22.624 میلیون 2.032 میلیون 350,000 897,540 1.134 میلیون 4.22 میلیون 668,375 32.51 19.15 5.15 1.611 میلیون 557,279 2.121 میلیون 47,415
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 10,180 2,278.00 18.29 1399/05/26 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 69,700 2,480.00 3.69 69,778 2,558.00 3.81 1399/06/26 2,744 9.279 میلیون 647.442 میلیارد 3,381.43 67,220 70,000 65,500 70,581 224 1.626 میلیون 70,581 18 547,533 70,581 91.829 هزار میلیارد 96.337 میلیون 7.106 میلیون 1.316 میلیون 4.508 میلیون 2.598 میلیون 4.088 میلیون 1.339 میلیون 68.57 35.35 22.46 4.006 میلیون 5.273 میلیون 4.688 میلیون 4.59 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 73,865 3,887.00 5.00 77,561 191.00 0.25 1399/06/26 70 31,450 2.323 میلیارد 449.29 77,752 73,865 73,865 73,865 122 - - 0 242,025 73,865 13.108 هزار میلیارد 14.594 میلیون 1.804 میلیون 169,000 1.486 میلیون 317,600 4.038 میلیون 255,774 51.25 41.27 3.25 16,450 15,000 31,450 -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 10,251 488.00 5.00 10,240 477.00 4.89 1399/06/26 2,047 21.86 میلیون 223.852 میلیارد 10,679.09 9,763 10,251 9,898 10,251 6 7.756 میلیون 10,251 180 12,245 10,251 52.224 هزار میلیارد 55.883 میلیون 13.094 میلیون 3.4 میلیون 3.659 میلیون 9.436 میلیون 3.964 میلیون 3.468 میلیون 15.06 5.53 13.18 19.765 میلیون 2.095 میلیون 17.434 میلیون 4.426 میلیون
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 173,500 7,266.00 4.37 169,127 2,893.00 1.74 1399/06/26 596 442,172 74.783 میلیارد 741.9 166,234 165,000 164,000 174,000 12 2,446 173,900 5 3,669 173,900 23.678 هزار میلیارد 25.015 میلیون 2.026 میلیون 140,000 1.337 میلیون 688,441 3.934 میلیون 296,573 79.84 34.39 6.02 378,656 63,516 434,722 7,450
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 47,243 2,249.00 5.00 46,661 1,667.00 3.70 1399/06/26 956 1.047 میلیون 49.28 میلیارد 1,094.86 44,994 46,999 46,090 47,243 3 321,637 47,243 66 1,650 47,243 13.998 هزار میلیارد 15.944 میلیون 2.599 میلیون 300,000 1.946 میلیون 652,905 3.898 میلیون 698,850 20.03 21.44 3.59 1.017 میلیون 30,000 1.047 میلیون -
بگیلان

توسعه مسیر برق گیلان

سهام فرابورس 35,414 1,863.00 5.00 36,508 769.00 2.06 1399/06/26 65,774 13.13 میلیون 479.351 میلیارد 199.63 37,277 38,000 35,414 39,140 9039 35,656 35,414 75 816,298 35,414 156.984 هزار میلیارد 159.125 میلیون 7.685 میلیون 4.3 میلیون 2.14 میلیون 5.545 میلیون 3.851 میلیون 1.567 میلیون 100.18 28.31 40.78 13.107 میلیون 22,920 12.757 میلیون 373,394
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 31,650 1,545.00 4.65 31,608 1,587.00 4.78 1399/06/24 1,365 4.262 میلیون 134.708 میلیارد 3,122.25 33,195 31,550 31,536 32,480 4 12,010 31,650 5 18,721 31,650 12.643 هزار میلیارد 14.831 میلیون 3.133 میلیون 400,000 2.188 میلیون 944,964 3.832 میلیون 398,864 31.7 13.38 3.3 1.962 میلیون 2.3 میلیون 4.167 میلیون 95,125
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 36,005 1,894.00 5.00 36,710 1,189.00 3.14 1399/06/26 871 1.615 میلیون 59.272 میلیارد 1,853.71 37,899 38,000 36,005 39,000 108 653 36,005 1 287,895 36,005 10.279 هزار میلیارد 12.099 میلیون 2.721 میلیون 280,000 1.821 میلیون 899,880 3.598 میلیون 537,096 19.14 11.42 2.86 1.415 میلیون 200,000 1.605 میلیون 9,271
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 54,401 2,590.00 5.00 52,775 964.00 1.86 1399/06/26 468 424,925 23.116 میلیارد 907.96 51,811 54,401 54,401 54,401 1 10.254 میلیون 54,401 1368 1,439 57,000 147.77 هزار میلیارد 149.235 میلیون 6.113 میلیون 1.4 میلیون 1.465 میلیون 4.648 میلیون 3.326 میلیون 2.875 میلیون 51.4 31.79 44.43 424,925 - 422,925 2,000
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 19,764 941.00 5.00 18,923 100.00 0.53 1399/06/26 7,158 284,401 5.621 میلیارد 39.73 18,823 19,764 19,764 19,764 32 1.735 میلیون 19,764 590 659 19,764 13.246 هزار میلیارد 13.95 میلیون 1.644 میلیون 200,000 703,756 939,805 3.249 میلیون 468,037 28.3 14.09 4.08 284,401 - 281,649 2,752
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 27,129 1,427.00 5.00 28,344 212.00 0.74 1399/06/26 113 246,825 6.696 میلیارد 2,184.29 28,556 27,129 27,129 27,129 324 - - 0 1.497 میلیون 27,129 14.739 هزار میلیارد 15.763 میلیون 1.87 میلیون 520,000 1.024 میلیون 845,111 3.11 میلیون 387,644 38.03 17.45 4.74 246,825 - 246,825 -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,870 68.00 1.42 4,968 166.00 3.46 1399/06/26 14,613 119.327 میلیون 592.848 میلیارد 8,165.82 4,802 5,042 4,810 5,042 37 768,978 4,870 111 259,861 4,870 119.954 هزار میلیارد 122.092 میلیون 29.041 میلیون 24.145 میلیون 2.138 میلیون 26.904 میلیون 2.945 میلیون 596,384 201.14 4.46 40.73 118.594 میلیون 733,370 116.793 میلیون 2.534 میلیون
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 69,126 3,633.00 4.99 71,436 1,323.00 1.82 1399/06/26 2,387 1.424 میلیون 101.741 میلیارد 596.66 72,759 76,390 69,122 76,390 4 1,691 69,140 8 1,855 69,140 25.003 هزار میلیارد 25.538 میلیون 1.214 میلیون 350,000 534,906 679,168 2.9 میلیون 267,399 93.5 36.81 8.62 1.324 میلیون 100,000 1.424 میلیون -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 147,145 7,744.00 5.00 152,452 2,437.00 1.57 1399/06/26 989 363,324 55.39 میلیارد 367.37 154,889 162,590 147,145 162,590 64 670 147,145 2 32,988 147,145 22.868 هزار میلیارد 23.936 میلیون 1.696 میلیون 150,000 1.068 میلیون 628,494 2.894 میلیون 401,204 57 36.39 7.9 363,324 - 258,019 105,305
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 75,799 3,592.00 4.97 75,471 3,264.00 4.52 1399/06/26 4,264 4.78 میلیون 360.756 میلیارد 1,121.03 72,207 75,817 72,750 75,817 4 12,432 75,798 23 9,062 75,798 47.773 هزار میلیارد 111.527 میلیون 75.652 میلیون 633,000 63.754 میلیون 11.899 میلیون 2.883 میلیون -3,550,687 -13.45 4.01 16.57 4.52 میلیون 260,285 3.849 میلیون 930,608
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 61,584 2,932.00 5.00 61,256 2,604.00 4.44 1399/06/26 7,750 8.218 میلیون 503.416 میلیارد 1,060.42 58,652 61,584 58,660 61,584 15 118,767 61,584 87 6,870 61,584 36.754 هزار میلیارد 38.283 میلیون 4.601 میلیون 600,000 1.529 میلیون 3.071 میلیون 2.719 میلیون 2.928 میلیون 12.55 11.97 13.52 8.212 میلیون 6,400 7.678 میلیون 540,050
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 40,729 2,178.00 5.65 39,654 1,103.00 2.86 1399/06/26 2,090 5.406 میلیون 214.376 میلیارد 2,586.68 38,551 38,790 37,010 40,729 17 3.585 میلیون 40,729 133 9,068 40,729 23.792 هزار میلیارد 26.506 میلیون 3.578 میلیون 600,000 2.714 میلیون 864,195 2.62 میلیون 588,673 40.42 27.53 9.08 4.168 میلیون 1.238 میلیون 4.171 میلیون 1.235 میلیون
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 42,372 2,230.00 5.00 43,918 684.00 1.53 1399/06/26 415 452,548 19.473 میلیارد 1,090.48 44,602 44,000 42,372 46,100 12 119 42,372 1 27,601 42,372 23.716 هزار میلیارد 24.362 میلیون 2.134 میلیون 540,000 645,832 1.488 میلیون 2.62 میلیون 588,219 40.32 15.94 9.06 402,548 50,000 452,548 -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 9,829 405.00 3.96 10,085 149.00 1.46 1399/06/26 3,021 17.871 میلیون 180.233 میلیارد 5,915.51 10,234 10,350 9,750 10,590 5 16,794 9,829 8 15,177 9,829 13.111 هزار میلیارد 14.004 میلیون 5.407 میلیون 1.3 میلیون 893,826 4.513 میلیون 2.598 میلیون 2.551 میلیون 5.14 2.91 5.05 17.645 میلیون 226,000 16.801 میلیون 1.069 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 53,221 2,801.00 5.00 54,034 1,988.00 3.55 1399/06/26 134 584,766 31.122 میلیارد 4,363.93 56,022 53,221 53,221 53,221 834 936 53,221 1 3.655 میلیون 53,221 21.614 هزار میلیارد 22.491 میلیون 1.659 میلیون 400,000 877,407 781,652 2.419 میلیون 307,921 70.19 27.65 8.94 84,766 500,000 584,766 -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 18,230 440.00 2.36 19,025 355.00 1.90 1399/06/26 4,844 47.059 میلیون 895.293 میلیارد 9,714.85 18,670 19,000 18,200 19,302 20 363,394 18,450 16 395,655 18,450 85.613 هزار میلیارد 87.084 میلیون 10.619 میلیون 3 میلیون 1.471 میلیون 9.148 میلیون 2.406 میلیون 2.043 میلیون 41.91 9.36 35.58 13.571 میلیون 33.487 میلیون 14.829 میلیون 32.23 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,684 246.00 4.99 4,792 138.00 2.80 1399/06/26 3,845 26.376 میلیون 126.391 میلیارد 6,859.71 4,930 5,140 4,684 5,140 29 5.199 میلیون 4,684 35 244,401 4,684 15.933 هزار میلیارد 18.874 میلیون 6.999 میلیون 3.325 میلیون 2.941 میلیون 4.058 میلیون 2.384 میلیون 266,441 59.8 3.93 6.68 26.312 میلیون 63,327 26.326 میلیون 50,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 12,158 639.00 4.99 12,670 127.00 0.99 1399/06/26 579 1.159 میلیون 14.354 میلیارد 2,001.53 12,797 12,510 12,158 13,170 64 - - 0 657,108 12,158 10.136 هزار میلیارد 11.624 میلیون 2.542 میلیون 800,000 1.488 میلیون 1.054 میلیون 2.359 میلیون 164,144 61.75 9.61 4.3 1.059 میلیون 100,000 1.159 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 16,065 2,046.00 11.30 16,138 1,973.00 10.89 1399/06/26 759 2.703 میلیون 43.503 میلیارد 3,561 18,111 16,910 16,065 16,910 105 4,474 16,065 7 358,929 16,065 8.541 هزار میلیارد 9.574 میلیون 1.246 میلیون 120,000 1.033 میلیون 213,635 2.358 میلیون 86,703 98.51 39.98 3.62 2.177 میلیون 525,580 2.703 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 40,090 2,109.00 5.00 41,755 444.00 1.05 1399/06/26 1,014 691,892 28.703 میلیارد 682.34 42,199 43,490 40,090 44,128 19 10,847 40,090 4 16,154 40,090 8.351 هزار میلیارد 10.053 میلیون 2.078 میلیون 200,000 1.702 میلیون 375,681 2.316 میلیون 341,786 24.43 22.23 3.61 691,892 - 674,413 17,479
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 5,605 295.00 5.00 5,727 173.00 2.93 1399/06/26 1,942 30.256 میلیون 173.261 میلیارد 15,579.71 5,900 5,705 5,605 6,050 3 264,948 5,605 4 4,856 5,605 8.591 هزار میلیارد 11.853 میلیون 4.1 میلیون 1.5 میلیون 3.262 میلیون 837,443 2.298 میلیون 21,234 404.56 10.26 3.74 30.048 میلیون 207,827 24.256 میلیون 6 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,567 292.00 4.98 5,690 169.00 2.88 1399/06/26 4,952 37.098 میلیون 211.087 میلیارد 7,491.56 5,859 5,900 5,567 6,060 350 36,456 5,567 12 6.424 میلیون 5,567 26.245 هزار میلیارد 26.998 میلیون 3.664 میلیون 1.33 میلیون 752,331 2.912 میلیون 2.285 میلیون 1.166 میلیون 22.51 9.01 11.48 33.973 میلیون 3.126 میلیون 36.398 میلیون 700,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 104,340 5,491.00 5.00 105,389 4,442.00 4.04 1399/06/26 363 345,223 36.035 میلیارد 951.03 109,831 104,340 104,340 107,344 67 290 104,340 2 52,032 104,340 76.723 هزار میلیارد 87.116 میلیون 17.972 میلیون 728,000 10.392 میلیون 7.58 میلیون 2.251 میلیون 959,710 79.94 10.12 34.08 145,223 200,000 152,401 192,822
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 12,426 654.00 5.00 12,826 254.00 1.94 1399/06/26 795 1.389 میلیون 17.264 میلیارد 1,747.64 13,080 12,426 12,426 12,426 9999 8,178 12,426 13 42.412 میلیون 12,426 51.304 هزار میلیارد 51.386 میلیون 5.67 میلیون 4 میلیون 82,276 5.588 میلیون 2.237 میلیون 2.204 میلیون 23.27 9.18 22.93 1.389 میلیون - 1.389 میلیون -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 7,600 72.00 0.96 7,548 20.00 0.27 1399/06/26 217 1.26 میلیون 9.618 میلیارد 5,806.21 7,528 8,000 7,600 8,000 156 9,719 7,600 5 1.015 میلیون 7,600 29.437 هزار میلیارد 33.794 میلیون 9.484 میلیون 3.3 میلیون 4.357 میلیون 5.127 میلیون 2.194 میلیون 1.274 میلیون 23.11 5.74 13.42 1.158 میلیون 101,600 1.26 میلیون -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 26,287 1,383.00 5.00 26,963 707.00 2.56 1399/06/26 417 931,239 24.556 میلیارد 2,233.19 27,670 26,290 26,287 27,670 31 500 26,287 1 119,816 26,287 10.785 هزار میلیارد 11.496 میلیون 1.228 میلیون 400,000 711,103 517,030 2.079 میلیون -46,851 -230.2 20.86 5.19 931,239 - 931,239 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 28,983 1,243.00 4.48 28,670 930.00 3.35 1399/06/26 1,181 4.018 میلیون 115.202 میلیارد 3,402.36 27,740 29,000 27,220 29,127 2 2,413 28,980 1 5,885 28,980 28.67 هزار میلیارد 29.75 میلیون 3.737 میلیون 1,000,000 1.08 میلیون 2.657 میلیون 2.049 میلیون 1.397 میلیون 20.52 10.79 13.99 3.87 میلیون 148,604 2.297 میلیون 1.721 میلیون
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 74,301 3,538.00 5.00 73,452 2,689.00 3.80 1399/06/26 3,101 1.375 میلیون 101.002 میلیارد 443.43 70,763 74,301 71,300 74,301 6 76,999 74,301 44 256 74,301 24.056 هزار میلیارد 25.009 میلیون 2.675 میلیون 327,500 953,561 1.721 میلیون 2.016 میلیون 1.154 میلیون 20.84 13.98 11.93 1.27 میلیون 104,783 1.343 میلیون 31,672
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 27,315 1,437.00 5.00 27,380 1,372.00 4.77 1399/06/26 376 1.528 میلیون 41.729 میلیارد 4,063.03 28,752 27,315 27,315 27,315 596 1,070 27,315 3 2.416 میلیون 27,315 9.035 هزار میلیارد 9.343 میلیون 696,765 330,000 307,172 389,593 1.967 میلیون 75,971 118.93 23.19 4.59 527,699 1,000,000 1.528 میلیون -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 18,260 559.00 2.97 18,626 193.00 1.03 1399/06/26 1,026 2.051 میلیون 38.103 میلیارد 1,998.77 18,819 19,750 17,880 19,750 2 4,000 18,260 2 672 18,260 17.9 هزار میلیارد 20.634 میلیون 3.852 میلیون 861,000 2.734 میلیون 1.118 میلیون 1.964 میلیون 157,077 113.95 16.02 9.11 1.195 میلیون 856,184 1.962 میلیون 88,373
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 183,095 8,718.00 5.00 177,726 3,349.00 1.92 1399/06/26 432 126,438 23.059 میلیارد 292.68 174,377 183,095 178,272 183,095 1 10,083 183,095 3 7 183,095 17.773 هزار میلیارد 18.589 میلیون 1.274 میلیون 100,000 816,835 457,498 1.912 میلیون 278,472 63.82 38.85 9.31 82,918 43,520 125,438 1,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 96,874 5,097.00 5.00 97,124 4,847.00 4.75 1399/06/26 1,179 2.083 میلیون 202.267 میلیارد 1,766.39 101,971 101,000 96,873 101,000 107 100,000 106,500 1 105,893 106,500 7.77 هزار میلیارد 8.156 میلیون 778,335 80,000 385,794 392,541 1.899 میلیون 223,266 34.8 19.79 4.09 510,053 1.573 میلیون 1.186 میلیون 897,065
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 51,274 2,698.00 5.00 53,666 306.00 0.57 1399/06/26 139 102,303 5.245 میلیارد 735.99 53,972 51,274 51,274 51,274 1679 408 51,274 3 7.077 میلیون 51,274 7.191 هزار میلیارد 7.581 میلیون 799,367 134,000 389,852 409,515 1.898 میلیون 172,734 41.63 17.56 3.79 102,303 - 102,303 -
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 16,027 763.00 5.00 15,310 46.00 0.30 1399/06/26 12,781 199,357 3.195 میلیارد 15.6 15,264 16,027 16,027 16,027 81 7.966 میلیون 16,027 730 1,144 16,027 3.062 هزار میلیارد 3.699 میلیون 903,738 200,000 636,584 267,154 1.89 میلیون 81,706 37.48 11.46 1.62 199,357 - 193,873 5,484
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 43,284 2,278.00 5.00 43,613 1,949.00 4.28 1399/06/26 1,501 7.058 میلیون 307.823 میلیارد 4,702.25 45,562 45,000 43,284 45,562 25 3,126 43,284 7 1.127 میلیون 43,284 174.452 هزار میلیارد 183.045 میلیون 14.029 میلیون 4 میلیون 8.593 میلیون 5.436 میلیون 1.664 میلیون 1.329 میلیون 131.25 32.1 104.83 2.753 میلیون 4.305 میلیون 5.858 میلیون 1.2 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 35,359 1,861.00 5.00 36,282 938.00 2.52 1399/06/26 588 1.102 میلیون 39.707 میلیارد 1,873.57 37,220 38,500 35,359 38,700 12 - - 0 38,442 35,359 9.071 هزار میلیارد 10.342 میلیون 1.83 میلیون 250,000 1.272 میلیون 558,559 1.661 میلیون 285,466 31.77 16.24 5.46 743,732 357,928 998,035 103,625
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 30,196 1,589.00 5.00 30,240 1,545.00 4.86 1399/06/26 839 1.44 میلیون 43.497 میلیارد 1,716.91 31,785 30,196 30,196 30,196 1623 - - 0 8.393 میلیون 30,196 67.481 هزار میلیارد 67.635 میلیون 3.995 میلیون 2.232 میلیون 154,105 3.841 میلیون 1.653 میلیون 1.422 میلیون 47.45 17.57 40.82 1.44 میلیون - 1.279 میلیون 161,057
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 29,454 1,550.00 5.00 30,034 970.00 3.13 1399/06/26 1,699 2.809 میلیون 84.357 میلیارد 1,653.17 31,004 32,180 29,454 32,275 35 2,200 29,454 2 236,555 29,454 12.014 هزار میلیارد 12.656 میلیون 2.086 میلیون 400,000 642,809 1.443 میلیون 1.563 میلیون 625,901 19.2 8.32 7.69 2.449 میلیون 359,400 2.458 میلیون 351,235
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 52,517 2,764.00 5.00 52,517 2,764.00 5.00 1399/06/25 488 1.011 میلیون 53.099 میلیارد 2,071.89 55,281 52,517 52,517 52,517 15 - - 0 34,132 52,517 36.237 هزار میلیارد 36.876 میلیون 1.811 میلیون 690,000 639,365 1.172 میلیون 1.552 میلیون 363,346 99.73 30.92 23.34 511,081 500,000 1.011 میلیون -
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 13,150 651.00 4.72 13,457 344.00 2.49 1399/06/26 1,910 4.691 میلیون 63.131 میلیارد 2,456.23 13,801 14,250 13,111 14,279 14 17,661 13,199 2 5,691 13,199 8.074 هزار میلیارد 8.529 میلیون 2.606 میلیون 600,000 454,951 2.151 میلیون 1.525 میلیون 1.489 میلیون 5.42 3.75 5.29 4.59 میلیون 101,000 4.636 میلیون 55,842
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 16,256 855.00 5.00 16,455 656.00 3.83 1399/06/26 845 3.825 میلیون 62.937 میلیارد 4,526.45 17,111 16,260 16,256 17,111 719 3,769 16,256 3 15.434 میلیون 16,256 98.73 هزار میلیارد 106.703 میلیون 12.223 میلیون 3 میلیون 7.973 میلیون 4.25 میلیون 1.477 میلیون 676,270 145.99 23.23 66.86 3.258 میلیون 566,615 3.808 میلیون 16,615
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 15,390 810.00 5.00 15,477 723.00 4.46 1399/06/26 1,197 3.464 میلیون 53.612 میلیارد 2,893.83 16,200 15,990 15,390 16,010 256 1,408 15,390 4 1.643 میلیون 15,390 8.721 هزار میلیارد 9.224 میلیون 1.448 میلیون 563,488 502,825 945,188 1.393 میلیون 358,501 24.33 9.23 6.26 3.464 میلیون - 3.464 میلیون -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 50,237 2,644.00 5.00 52,394 487.00 0.92 1399/06/26 119 172,527 8.667 میلیارد 1,449.81 52,881 50,237 50,237 50,237 362 100 50,237 1 1.476 میلیون 50,237 7.859 هزار میلیارد 11.529 میلیون 3.979 میلیون 150,000 3.67 میلیون 309,629 1.335 میلیون 74,788 105.09 25.38 5.89 122,527 50,000 163,425 9,102
افرا

افرانت

سهام فرابورس 65,486 3,446.00 5.00 68,947 15.00 0.02 1399/06/26 985 2.039 میلیون 140.61 میلیارد 2,070.46 68,932 68,000 65,486 72,378 8 2,862 65,486 4 133,789 65,486 43.092 هزار میلیارد 43.778 میلیون 1.605 میلیون 625,000 686,213 918,527 1.329 میلیون 436,754 98.66 46.91 32.43 1.793 میلیون 246,000 1.895 میلیون 144,305
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 10,895 518.00 4.99 10,894 517.00 4.98 1399/06/26 782 12.642 میلیون 137.729 میلیارد 16,166.46 10,377 10,895 10,568 10,895 5 5.701 میلیون 10,895 114 38,640 10,895 26.146 هزار میلیارد 27.143 میلیون 4.939 میلیون 2 میلیون 997,728 3.942 میلیون 1.307 میلیون 1.241 میلیون 21.07 6.63 20.02 5.46 میلیون 7.182 میلیون 5.402 میلیون 7.24 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 33,431 1,759.00 5.00 34,024 1,166.00 3.31 1399/06/26 429 921,360 30.878 میلیارد 2,147.69 35,190 33,470 33,431 35,000 98 - - 0 295,756 33,431 10.207 هزار میلیارد 10.392 میلیون 751,870 300,000 185,204 566,666 1.296 میلیون 202,303 50.46 18.02 7.88 621,360 300,000 921,360 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 11,160 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 1399/06/26 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 4,251.78 - 4.953 میلیون 12,000 56.861 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 11.48 هزار میلیارد 13.867 میلیون 3.663 میلیون 1,000,000 2.387 میلیون 1.276 میلیون 1.266 میلیون 576,608 19.91 8.99 9.07 - - - -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 49,561 2,608.00 5.00 50,519 1,650.00 3.16 1399/06/26 678 864,854 43.678 میلیارد 1,272.97 52,169 52,290 49,561 52,800 23 750 49,561 1 284,538 49,561 10.104 هزار میلیارد 10.78 میلیون 1.11 میلیون 200,000 676,151 433,440 1.26 میلیون 165,369 61.1 23.31 8.02 550,428 314,426 825,328 39,526
شاروم

پتروشیمی ارومیه

سهام فرابورس 13,944 664.00 5.00 13,421 141.00 1.06 1399/06/19 47,277 848,975 11.838 میلیارد 17.96 13,280 13,944 13,944 13,944 16 140,808 13,944 99 237 13,944 9.395 هزار میلیارد 9.829 میلیون 1.487 میلیون 700,000 434,610 1.052 میلیون 1.238 میلیون 269,964 34.8 8.93 7.59 748,975 100,000 766,899 82,076
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 10,410 547.00 4.99 10,904 53.00 0.48 1399/06/26 95 428,941 4.465 میلیارد 4,515.17 10,957 10,410 10,410 10,410 374 - - 0 4.255 میلیون 10,410 8.723 هزار میلیارد 9.709 میلیون 2.241 میلیون 800,000 986,036 1.255 میلیون 1.221 میلیون 430,006 20.29 6.95 7.14 428,941 - 428,941 -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 18,700 982.00 4.99 19,246 436.00 2.22 1399/06/26 1,755 6.051 میلیون 116.451 میلیارد 3,447.73 19,682 20,000 18,698 20,140 5 2,963 18,703 2 2,814 18,703 7.121 هزار میلیارد 7.607 میلیون 958,917 370,000 486,015 472,902 1.059 میلیون 187,233 38.03 15.06 6.72 5.811 میلیون 239,408 5.534 میلیون 517,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی