شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 31,462 0.00 0.00 31,345 0.00 0.00 12:29 2,831 9.443 میلیون 296 میلیارد 2,623.73 - 30,678 29,200 31,462 7 581,465 31,462 84 4,799 31,462 601.824 هزار میلیارد 800.094 میلیون 282.929 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 175.122 میلیون 36.67 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 32,210 0.00 0.00 31,855 0.00 0.00 12:29 1,449 5.238 میلیون 166.87 میلیارد 3,319.54 - 30,300 30,300 32,220 6 1,505 32,070 6 3,214 32,070 439.599 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 87,393 4,161.00 5.00 84,888 1,656.00 1.99 12:29 557 619,002 53.58 میلیارد 703.17 83,232 86,400 84,001 87,393 1 57,133 87,393 27 5 87,393 679.104 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - - - - -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 86,104 4,100.00 5.00 84,100 2,096.00 2.56 12:29 371 327,738 28.22 میلیارد 348.79 82,004 86,104 83,001 86,104 1 91,422 86,104 89 2,618 86,104 86.417 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - - - - -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 98,399 12,145.00 14.08 98,399 12,145.00 14.08 12:29 458 619,719 60.98 میلیارد 854.99 86,254 98,399 98,399 98,399 - - - - 112.512 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - - - - -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 5,668 89.00 1.60 5,686 107.00 1.92 12:30 19,113 217.632 میلیون 1.237 هزار میلیارد 11,704.63 5,579 5,550 5,401 5,850 19 233,629 5,669 57 99,602 5,669 349.709 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - - - - -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 118,000 3,414.00 2.98 114,611 25.00 0.02 12:29 1,906 1.406 میلیون 161.19 میلیارد 3,798.72 114,586 114,100 112,002 119,999 10 733 118,000 3 15,358 118,000 275.066 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - - - - -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 64,444 0.00 0.00 64,329 0.00 0.00 12:29 1,053 2.127 میلیون 136.84 میلیارد 1,395.28 - 63,000 62,609 64,444 1 438,146 64,444 36 300 64,444 385.974 هزار میلیارد - - 6 میلیون 46.238 میلیون 40.824 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 50,254 2,393.00 5.00 49,870 2,009.00 4.20 12:29 3,432 17.732 میلیون 884.32 میلیارد 1,546.21 47,861 47,861 45,500 50,254 2 233,708 50,254 25 1,080 50,254 613.401 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - - - - -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 9,920 183.00 1.81 10,066 37.00 0.37 12:29 2,362 12.348 میلیون 124.29 میلیارد 14,288.58 10,103 10,031 9,622 10,446 8 25,867 9,920 9 47,544 9,920 251.65 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - - - - -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 66,176 3,151.00 5.00 65,962 2,937.00 4.66 12:29 1,162 867,522 57.22 میلیارد 882.85 63,025 66,000 64,180 66,176 12 764,944 66,176 605 1,810 66,176 39.577 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - - - - -
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 21,998 467.00 2.08 22,096 369.00 1.64 12:30 40,233 51.33 میلیون 1.134 هزار میلیارد 625.79 22,465 21,808 21,610 23,000 6 560,803 21,998 29 16,677 21,999 331.44 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - - - - -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 23,207 1,105.00 5.00 22,976 874.00 3.95 12:27 535 1.93 میلیون 44.75 میلیارد 2,936.66 22,102 23,207 22,551 23,207 1 1.131 میلیون 23,207 144 20 23,207 55.142 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - - - - -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 12,558 597.00 4.99 12,339 378.00 3.16 12:29 2,477 12.631 میلیون 155.86 میلیارد 6,266.37 11,961 11,999 11,922 12,559 8 26,420 12,559 19 931,586 12,559 111.051 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - - - - -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 62,990 350.00 0.55 62,967 373.00 0.59 12:29 1,225 1.137 میلیون 71.58 میلیارد 1,286.74 63,340 65,390 60,175 65,390 2 176 62,988 2 1,313 62,988 28.335 هزار میلیارد 52.288 میلیون 22.779 میلیون 450,000 20.825 میلیون 1.954 میلیون 29.055 میلیون 1.366 میلیون - - - - - - -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 60,013 2,857.00 5.00 59,967 2,811.00 4.92 12:28 252 941,575 56.51 میلیارد 1,777.15 57,156 60,013 60,013 60,013 0 1.431 میلیون 60,013 585 - - 56.969 هزار میلیارد 70.334 میلیون 24.446 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 28.592 میلیون 770,915 - - - - - - -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 29,435 1,401.00 5.00 29,333 1,299.00 4.63 12:29 1,412 4.567 میلیون 133.97 میلیارد 4,634.09 28,034 28,000 28,000 29,435 1 227,409 29,435 70 1,000 30,700 58.666 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - - - - -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 70,785 428.00 0.60 69,273 1,940.00 2.72 12:29 3,134 1.894 میلیون 131.22 میلیارد 566.6 71,213 68,295 67,700 72,780 9 1,623 70,000 3 2,486 70,000 41.564 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - - - - -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 17,128 815.00 5.00 17,051 738.00 4.52 12:29 5,119 55.354 میلیون 943.82 میلیارد 8,376.44 16,313 16,500 16,489 17,128 16 15.695 میلیون 17,128 1650 235,344 17,128 109.126 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - - - - -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 27,700 608.00 2.24 27,365 273.00 1.01 12:29 519 1.694 میلیون 46.45 میلیارد 5,043.92 27,092 28,000 26,000 28,000 2 10,480 27,700 3 17,325 27,700 139.644 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - - - - -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 11,581 551.00 5.00 11,536 506.00 4.59 12:27 1,111 4.691 میلیون 54.16 میلیارد 6,553.93 11,030 11,465 11,052 11,581 1 40,425 11,581 12 3,000 12,000 17.304 هزار میلیارد 45.909 میلیون 31.636 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 18.124 میلیون 549,671 - - - - - - -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 13,894 661.00 5.00 13,745 512.00 3.87 1399/03/10 1,531 7.056 میلیون 98.023 میلیارد 7,712.13 13,233 13,894 13,800 13,894 4 8,272 13,894 7 4,948 14,677 487.948 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 6.506 میلیون 550,000 5.269 میلیون 1.787 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 13,992 314.00 2.19 14,047 259.00 1.81 12:30 1,351 7.308 میلیون 102.66 میلیارد 3,834.85 14,306 14,000 13,718 14,442 1 5,000 14,001 1 707 14,001 35.118 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - - - - -
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 11,052 526.00 5.00 10,566 40.00 0.38 12:25 67 364,925 4.03 میلیارد 3,380.14 10,526 11,052 11,052 11,052 0 28.874 میلیون 11,052 316 - - 18.496 هزار میلیارد 38.746 میلیون 23.354 میلیون 1.5 میلیون 20.809 میلیون 2.545 میلیون 8.857 میلیون 530,628 - - - - - - -
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 13,370 636.00 4.99 13,065 331.00 2.60 12:29 10,269 26.202 میلیون 342.32 میلیارد 583.63 12,734 12,700 12,511 13,370 55 693,052 13,370 83 60,062 13,370 130.65 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - - - - -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 76,765 3,655.00 5.00 76,117 3,007.00 4.11 12:22 630 831,440 63.29 میلیارد 3,208.94 73,110 74,500 70,008 76,765 2 1.579 میلیون 76,765 43 620 76,765 25.119 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - - - - -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 59,627 2,839.00 5.00 59,503 2,715.00 4.78 12:28 556 1.309 میلیون 77.89 میلیارد 1,945.55 56,788 58,500 58,500 59,627 1 615,753 59,627 259 342 59,800 29.752 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - - - - -
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 8,426 160.00 1.94 8,426 160.00 1.94 12:29 1,589 8.728 میلیون 73.55 میلیارد 11,519.83 8,266 8,250 8,050 8,560 3 649 8,426 1 1,486 8,426 12.639 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - - - - -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 33,844 158.00 0.46 33,683 319.00 0.94 12:29 2,495 2.32 میلیون 78.16 میلیارد 906.4 34,002 33,123 33,001 34,900 10 606 33,844 3 4,941 33,844 50.525 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - - - - -
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 25,210 0.00 0.00 25,209 0.00 0.00 1399/03/11 1,389 9.578 میلیون 241.45 میلیارد 2,604.19 - 25,209 25,053 25,210 1 651,230 25,210 68 200 25,300 74.024 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 23,574 1,122.00 5.00 23,392 940.00 4.19 12:29 3,117 11.09 میلیون 259.42 میلیارد 2,646.53 22,452 22,931 21,500 23,574 3 1.1 میلیون 23,574 127 6,470 23,574 74.854 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - - - - -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 47,534 2,263.00 5.00 47,532 2,261.00 4.99 12:29 437 1.53 میلیون 72.71 میلیارد 1,325.28 45,271 47,534 47,010 47,534 1 1.334 میلیون 47,534 188 162 48,871 23.766 هزار میلیارد 27.45 میلیون 6.182 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.315 میلیون 1.412 میلیون - - - - - - -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 16,051 783.00 4.65 16,257 577.00 3.43 1399/03/12 2,018 3.61 میلیون 58.69 میلیارد 2,244.11 16,834 17,665 15,993 17,665 3 29,310 16,051 8 2,151 16,051 18.855 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 3.61 میلیون - 3.61 میلیون 300
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 21,050 0.00 0.00 21,439 0.00 0.00 12:29 4,421 10.339 میلیون 221.66 میلیارد 2,920.14 - 21,500 20,830 22,575 10 47,163 21,050 37 50,025 21,050 46.737 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 25,284 2,350.00 10.25 25,239 2,305.00 10.05 1399/02/14 14,869 78.25 میلیون 1.975 هزار میلیارد 2,255.9 22,934 24,080 24,080 25,284 1 23,626 25,284 21 1,000 25,284 59.453 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 68.88 میلیون 9.371 میلیون 64.737 میلیون 13.513 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 86,111 4,100.00 5.00 83,493 1,482.00 1.81 12:29 2,171 3.123 میلیون 260.77 میلیارد 1,020.23 82,011 81,999 77,950 86,111 2 306,410 86,111 27 1,812 86,111 16.699 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - - - - -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 60,507 2,881.00 5.00 59,662 2,036.00 3.53 12:29 18,387 4.945 میلیون 295.03 میلیارد 36.65 57,626 58,175 57,800 60,507 158 926,220 60,507 968 5,593 60,507 38.78 هزار میلیارد 33.015 میلیون 3.369 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - - - - -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 38,300 1,464.00 3.68 39,033 731.00 1.84 12:29 1,569 2.245 میلیون 87.62 میلیارد 2,422.14 39,764 39,450 37,776 41,000 2 2,824 38,400 5 753 38,400 15.613 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - - - - -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 57,860 2,740.00 4.97 55,573 453.00 0.82 12:29 392 351,660 19.8 میلیارد 468.12 55,120 55,999 54,000 57,870 1 590 57,861 2 2,995 57,870 7.78 هزار میلیارد 8.83 میلیون 1.629 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 3.764 میلیون 244,447 - - - - - - -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 61,030 86.00 0.14 62,318 1,374.00 2.25 12:29 4,261 4.037 میلیون 251.6 میلیارد 1,077.45 60,944 61,997 59,001 63,991 5 13,363 61,031 25 4,982 61,031 18.695 هزار میلیارد 16.447 میلیون 2.297 میلیون 300,000 800,861 852,497 3.735 میلیون 649,713 - - - - - - -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 38,040 890.00 2.40 37,002 148.00 0.40 1399/03/10 1,412 1.697 میلیون 62.775 میلیارد 601.57 37,150 36,410 35,390 38,999 1 150 33,750 1 3,000 39,007 10.731 هزار میلیارد 15.594 میلیون 4.971 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 3.361 میلیون 376,371 - - - 1.245 میلیون 451,004 1.622 میلیون 75,000
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 32,199 1,533.00 5.00 30,847 181.00 0.59 12:29 4,299 193,918 6.24 میلیارد 25.92 30,666 32,199 32,199 32,199 91 15.657 میلیون 32,199 1695 1,873 32,199 6.169 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - - - - -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 53,895 704.00 1.29 54,931 332.00 0.61 12:29 1,607 1.79 میلیون 98.35 میلیارد 3,177.24 54,599 55,800 53,000 57,110 6 3,427 53,895 4 33,805 53,895 34.771 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - - - - -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 53,400 1,192.00 2.18 53,468 1,124.00 2.06 12:29 1,947 1.654 میلیون 88.45 میلیارد 1,196.01 54,592 53,550 52,311 55,856 4 1,610 53,400 6 1,547 53,400 14.971 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - - - - -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 10,113 175.00 1.70 10,129 159.00 1.55 12:29 2,508 11.497 میلیون 116.45 میلیارد 10,601.23 10,288 9,990 9,807 10,650 5 27,968 10,113 7 13,386 10,113 51.658 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - - - - -
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 48,492 2,309.00 5.00 47,926 1,743.00 3.77 12:29 9,925 9.631 میلیون 461.56 میلیارد 687.93 46,183 45,029 45,029 48,492 31 2.142 میلیون 48,492 180 7,355 48,492 28.756 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - - - - -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 90,267 4,750.00 5.00 94,681 336.00 0.35 12:29 105 35,817 3.23 میلیارد 635.82 95,017 90,267 90,267 90,267 291 171 90,267 2 339,506 90,267 16.001 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - - - - -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 35,904 1,889.00 5.00 36,079 1,714.00 4.54 12:29 2,466 3.311 میلیون 119.45 میلیارد 1,313.31 37,793 37,000 35,904 37,316 12 7,343 35,904 9 25,743 35,904 18.761 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - - - - -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 41,464 1,974.00 5.00 40,850 1,360.00 3.44 12:29 6,813 14.317 میلیون 584.85 میلیارد 12,671.04 39,490 39,540 37,717 41,464 6 1.748 میلیون 41,464 712 9,696 41,464 54.331 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - - - - -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 36,751 3,886.00 11.82 36,272 3,407.00 10.37 12:29 1,490 6.093 میلیون 221 میلیارد 1,386.77 32,865 35,001 35,001 36,751 5 1.976 میلیون 36,751 223 3,394 36,751 47.735 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - - - - -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,695 299.00 4.99 5,767 227.00 3.79 12:30 23,345 178.558 میلیون 1.03 هزار میلیارد 141.178 میلیون 5,994 5,740 5,695 6,117 174 240,337 5,695 78 3.773 میلیون 5,695 139.246 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - - - - -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 101,499 3,993.00 3.79 104,597 895.00 0.85 12:29 1,112 632,755 66.18 میلیارد 1,127.12 105,492 106,000 100,218 110,000 4 248 101,499 3 2,100 101,499 15.69 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - - - - -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 50,282 2,394.00 5.00 48,691 803.00 1.68 12:29 1,887 3.046 میلیون 148.33 میلیارد 1,162.77 47,888 45,600 45,494 50,282 4 417,359 50,282 39 5,520 50,282 19.476 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - - - - -
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 44,604 2,124.00 5.00 43,882 1,402.00 3.30 12:28 606 1.344 میلیون 58.99 میلیارد 1,956.04 42,480 43,000 41,602 44,604 1 287,367 44,604 54 800 44,604 23.696 هزار میلیارد 22.418 میلیون 1.593 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 2.353 میلیون 529,895 - - - - - - -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 31,276 1,489.00 5.00 31,141 1,354.00 4.55 12:29 3,058 7.673 میلیون 238.95 میلیارد 1,366.54 29,787 29,789 29,560 31,276 1 213,074 31,276 44 198 31,276 21.799 هزار میلیارد 21.633 میلیون 1.829 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 2.177 میلیون 597,342 - - - - - - -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,652 1,078.00 5.00 22,348 774.00 3.59 12:29 2,150 7.652 میلیون 171 میلیارد 2,275.86 21,574 20,600 20,600 22,652 2 4.195 میلیون 22,652 80 365 23,504 17.878 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - - - - -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 48,907 2,328.00 5.00 48,283 1,704.00 3.66 12:30 6,410 11.849 میلیون 572.12 میلیارد 7,176.95 46,579 46,500 45,102 48,907 7 28,087 48,907 57 69,479 48,907 28.97 هزار میلیارد 25.601 میلیون 3.186 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 - - - - - - -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 6,380 106.00 1.63 6,452 34.00 0.52 12:29 1,514 9.454 میلیون 61 میلیارد 8,115.4 6,486 6,306 6,264 6,700 3 11,624 6,371 4 61,073 6,371 21.292 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - - - - -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 107,000 2,184.00 2.00 107,392 1,792.00 1.64 12:30 7,716 5.515 میلیون 592.32 میلیارد 1,221.6 109,184 103,725 103,725 112,910 15 2,569 107,000 15 6,319 107,000 150.349 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - - - - -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 127,356 6,064.00 5.00 124,063 2,771.00 2.28 12:29 247 223,407 28.2 میلیارد 1,193.9 121,292 120,400 120,400 127,356 1 133,297 127,356 51 150 128,898 90.318 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - - - - -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 11,328 386.00 3.30 11,317 397.00 3.39 12:29 3,854 17.234 میلیون 195.04 میلیارد 7,082.85 11,714 11,129 11,129 11,940 7 22,352 11,355 5 38,008 11,355 14.712 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - - - - -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 51,098 2,433.00 5.00 50,782 2,117.00 4.35 12:28 604 960,803 49.06 میلیارد 1,320.65 48,665 51,098 49,600 51,098 0 758,506 51,098 206 - - 10.156 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - - - - -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 6,049 143.00 2.31 6,135 57.00 0.92 12:29 4,891 32.135 میلیون 197.15 میلیارد 8,172.31 6,192 6,225 5,920 6,400 11 15,982 6,050 10 43,678 6,050 20.399 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - - - - -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 27,837 1,325.00 5.00 27,706 1,194.00 4.50 12:17 1,055 4.323 میلیون 119.76 میلیارد 4,930.74 26,512 27,300 26,512 27,837 1 5.839 میلیون 27,837 191 1,000 27,837 27.706 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - - - - -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 33,250 1,169.00 3.40 34,185 234.00 0.68 12:29 967 1.125 میلیون 38.36 میلیارد 2,082.66 34,419 35,176 32,981 36,000 1 4,174 33,250 6 100 33,250 13.674 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - - - - -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 41,295 809.00 2.00 40,492 6.00 0.01 12:29 2,046 2.772 میلیون 112.23 میلیارد 1,324.18 40,486 39,680 38,600 41,898 3 748 41,295 3 4,201 41,295 13.362 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - - - - -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 20,830 991.00 5.00 20,827 988.00 4.98 12:29 916 6.707 میلیون 139.69 میلیارد 4,445.16 19,839 20,830 20,528 20,830 0 2.167 میلیون 20,830 200 - - 20.015 هزار میلیارد 19.8 میلیون 3.507 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.862 میلیون 150,622 - - - - - - -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 71,773 3,777.00 5.00 71,883 3,667.00 4.85 12:29 1,803 868,593 62.44 میلیارد 471.41 75,550 71,773 71,773 73,999 176 284 71,773 3 189,390 71,773 8.626 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - - - - -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 89,695 4,271.00 5.00 88,556 3,132.00 3.67 12:22 400 497,547 44.49 میلیارد 2,594.96 85,424 89,690 85,719 89,695 2 151,141 89,695 71 237 89,695 8.856 هزار میلیارد 8.977 میلیون 1.297 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.734 میلیون 278,059 - - - - - - -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 29,091 1,531.00 5.00 29,160 1,462.00 4.77 12:30 1,796 9.654 میلیون 281.53 میلیارد 4,542.17 30,622 30,000 29,091 30,341 18 1,183 29,091 4 176,274 29,091 116.64 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - - - - -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 6,240 255.00 3.93 6,198 297.00 4.57 12:29 2,906 59.713 میلیون 370.09 میلیارد 16,114.13 6,495 6,171 6,171 6,494 2 7,196 6,240 4 9,154 6,240 9.297 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - - - - -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 52,773 2,513.00 5.00 52,773 2,513.00 5.00 12:29 187 2.232 میلیون 117.78 میلیارد 2,182.72 50,260 52,773 52,773 52,773 1 4.499 میلیون 52,773 703 15,000 55,275 13.193 هزار میلیارد 13.027 میلیون 1.626 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.572 میلیون 239,357 - - - - - - -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 38,000 43.00 0.11 38,556 599.00 1.58 12:29 2,444 4.406 میلیون 169.89 میلیارد 1,222.13 37,957 37,000 36,060 39,854 3 3,895 38,000 6 703 38,000 15.422 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - - - - -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 38,488 1,832.00 5.00 37,885 1,229.00 3.35 12:30 2,799 10.857 میلیون 411.3 میلیارد 2,706.01 36,656 35,050 35,010 38,488 7 391,613 38,488 77 103,885 38,488 26.141 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - - - - -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 25,386 245.00 0.96 25,166 465.00 1.81 12:29 1,300 3.089 میلیون 77.75 میلیارد 2,077.83 25,631 25,900 24,520 26,393 3 1,499 25,390 4 2,410 25,390 3.372 هزار میلیارد 4.13 میلیون 683,037 134,000 399,955 254,651 1.494 میلیون 71,230 - - - - - - -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 12,218 437.00 3.45 12,439 216.00 1.71 12:29 1,329 4.567 میلیون 56.81 میلیارد 4,534.13 12,655 12,550 12,100 13,107 4 5,180 12,217 5 13,306 12,217 37.317 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - - - - -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 97,470 4,641.00 5.00 96,244 3,415.00 3.68 12:29 1,551 1.86 میلیون 178.98 میلیارد 736.92 92,829 94,740 89,050 97,470 2 743,327 97,470 175 44,200 97,470 33.685 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - - - - -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 27,186 1,294.00 5.00 27,067 1,175.00 4.54 12:29 514 1.882 میلیون 50.95 میلیارد 3,364.06 25,892 26,890 25,461 27,186 1 528,040 27,186 25 1,000 29,300 16.917 هزار میلیارد 18.034 میلیون 1.432 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.323 میلیون 383,332 - - - - - - -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 9,035 472.00 4.96 9,149 358.00 3.77 12:29 1,124 4.927 میلیون 44.9 میلیارد 4,491.43 9,507 9,032 9,032 9,495 2 63,783 9,032 5 1,176 9,032 7.319 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - - - - -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 45,297 2,157.00 5.00 44,576 1,436.00 3.33 12:26 646 904,297 40.78 میلیارد 1,284.14 43,140 44,001 44,001 45,297 1 125,172 45,297 119 31 45,297 6.686 هزار میلیارد 10.478 میلیون 4.128 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.249 میلیون 67,572 - - - - - - -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 9,950 232.00 2.39 9,903 185.00 1.90 12:29 1,433 6.218 میلیون 61.58 میلیارد 6,103.93 9,718 9,500 9,311 10,170 3 2,144 9,950 3 3,377 9,950 23.767 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - - - - -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 67,260 2,280.00 3.51 66,723 1,743.00 2.68 12:29 848 1.019 میلیون 68.02 میلیارد 1,420.03 64,980 64,550 63,671 67,998 1 3,000 67,000 1 5,502 67,000 13.345 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - - - - -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 103,090 5,035.00 4.66 106,055 2,070.00 1.91 12:29 2,087 1.033 میلیون 109.59 میلیارد 1,741.77 108,125 106,844 102,719 110,785 7 6,570 103,100 4 1,286 103,100 10.61 هزار میلیارد 10.284 میلیون 594,275 100,043 295,573 291,694 1.154 میلیون 198,748 - - - - - - -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 23,319 1,227.00 5.00 23,580 966.00 3.94 12:29 2,623 3.706 میلیون 87.39 میلیارد 1,548.98 24,546 24,699 23,319 24,699 78 11,470 23,319 8 323,022 23,319 13.287 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - - - - -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 100,565 4,788.00 5.00 100,538 4,761.00 4.97 12:29 758 882,369 88.71 میلیارد 922.26 95,777 100,565 97,500 100,565 0 1.707 میلیون 100,565 686 - - 8.043 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - - - - -
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 16,611 791.00 5.00 16,577 757.00 4.79 12:30 2,536 6.841 میلیون 113.4 میلیارد 2,327.52 15,820 16,611 15,950 16,611 2 1.75 میلیون 16,611 526 183 16,611 9.946 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - - - - -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 24,509 884.00 3.48 24,919 474.00 1.87 12:29 5,608 9.839 میلیون 245.18 میلیارد 4,762.04 25,393 25,000 24,124 26,100 13 48,726 24,509 30 11,948 24,509 55.607 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - - - - -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 8,669 453.00 4.97 8,751 371.00 4.07 12:29 3,067 15.043 میلیون 131.64 میلیارد 5,426.18 9,122 8,888 8,666 9,111 5 20,660 8,670 11 9,440 8,670 10.501 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - - - - -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 20,788 989.00 5.00 20,405 606.00 3.06 12:29 2,601 7.149 میلیون 145.88 میلیارد 2,381.95 19,799 19,500 19,100 20,788 3 81,616 20,788 35 3,536 20,788 7.55 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - - - - -
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 14,758 776.00 5.00 14,818 716.00 4.61 12:29 2,745 8.562 میلیون 126.87 میلیارد 4,236.57 15,534 14,845 14,758 15,261 146 2,269 14,758 3 1.029 میلیون 14,758 20.745 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - - - - -
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 13,584 646.00 4.99 13,315 377.00 2.91 12:29 779 2.532 میلیون 34.28 میلیارد 3,767.2 12,938 13,509 13,150 13,584 0 527,504 13,584 77 - - 10.652 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - - - - -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 47,200 139.00 0.30 47,016 45.00 0.10 12:29 893 995,686 46.81 میلیارد 1,426.93 47,061 46,310 44,810 48,581 6 878 47,200 5 10,691 47,200 9.403 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - - - - -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,886 2,089.00 5.00 43,769 1,972.00 4.72 12:29 346 1.118 میلیون 49.07 میلیارد 1,545.27 41,797 43,886 43,886 43,886 3 320,055 43,886 99 3,825 43,886 7.441 هزار میلیارد 7.826 میلیون 1.16 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 872,919 45,113 - - - - - - -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 46,115 268.00 0.58 45,999 152.00 0.33 12:29 921 696,057 32.08 میلیارد 1,094.85 45,847 45,000 44,600 47,685 1 2,500 46,115 2 92 46,115 9.2 هزار میلیارد 11.045 میلیون 1.127 میلیون 200,000 413,390 288,252 850,484 159,425 - - - - - - -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 40,202 1,914.00 5.00 39,491 1,203.00 3.14 12:26 665 878,894 35.32 میلیارد 1,044.65 38,288 40,200 38,987 40,202 1 306,210 40,202 155 2 40,967 5.924 هزار میلیارد 6.039 میلیون 793,255 70,000 449,661 263,783 774,159 180,645 - - - - - - -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 9,320 313.00 3.25 9,388 245.00 2.54 12:29 741 4.261 میلیون 39.79 میلیارد 4,402.68 9,633 9,201 9,160 9,634 1 10,000 9,218 1 477 9,311 12.392 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - - - - -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 77,100 2,666.00 3.34 76,533 3,233.00 4.05 1399/03/12 8,237 7.754 میلیون 593.412 میلیارد 2,746.16 79,766 79,400 75,778 79,400 13 17,254 77,190 19 16,372 77,190 45.943 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 7.554 میلیون 199,430 7.706 میلیون 48,110
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 53,773 2,830.00 5.00 54,245 2,358.00 4.17 12:29 7,129 9.039 میلیون 490.31 میلیارد 2,619.46 56,603 55,261 53,773 56,100 111 11,569 53,773 23 799,820 53,773 32.516 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - - - - -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 38,208 70.00 0.18 38,076 62.00 0.16 12:29 1,240 1.131 میلیون 43.07 میلیارد 1,011.4 38,138 36,538 36,538 39,488 7 3,450 38,208 4 3,757 38,208 11.423 هزار میلیارد 13.144 میلیون 719,910 200,000 251,157 421,907 656,432 187,397 - - - - - - -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 6,660 267.00 3.85 6,602 325.00 4.69 12:30 1,733 17.602 میلیون 116.21 میلیارد 6,039.46 6,927 6,600 6,581 6,900 3 60,639 6,660 6 50,758 6,660 7.922 هزار میلیارد 9.602 میلیون 1.766 میلیون 900,000 931,712 968,751 621,309 -34,085 - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی