شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 42,872 2,256.00 5.00 44,586 542.00 1.20 12:30 49,861 87.243 میلیون 3.89 هزار میلیارد 8,376.44 45,128 87.243 میلیون 45,000 3.89 هزار میلیارد 2063 137,433 42,872 193 31.831 میلیون 42,872 285.35 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 84.822 میلیون 2.422 میلیون 84.696 میلیون 2.548 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 35,777 1,883.00 5.00 35,777 1,883.00 5.00 12:29 11,566 18.324 میلیون 655.569 میلیارد 625.79 37,660 18.324 میلیون 35,777 655.569 میلیارد 9270 11,065 35,777 32 19.651 میلیون 35,777 536.655 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 11.321 میلیون 7.003 میلیون 15.823 میلیون 2.501 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 41,100 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 12:29 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,623.73 - 11.545 میلیون 41,100 474.637 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 789.312 هزار میلیارد 1.081 میلیارد 283.936 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 173.122 میلیون 36.054 میلیون - - - - - - -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 8,214 432.00 5.00 8,236 410.00 4.74 12:29 50,333 354.598 میلیون 2.92 هزار میلیارد 11,704.63 8,646 354.598 میلیون 8,214 2.92 هزار میلیارد 2328 636,448 8,214 235 66.487 میلیون 8,214 506.543 هزار میلیارد 299.375 میلیون 582.623 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 340.344 میلیون 14.254 میلیون 320.635 میلیون 33.963 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 61,390 1,696.00 2.84 60,397 703.00 1.18 12:29 1,719 3.183 میلیون 192.255 میلیارد 5,043.92 59,694 3.183 میلیون 62,000 192.255 میلیارد 4 66,611 61,390 18 3,219 61,390 308.206 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 1.36 میلیون 1.823 میلیون 3.033 میلیون 150,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 47,490 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 12:29 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 3,319.54 - 5.164 میلیون 49,400 249.974 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 667.92 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 152,834 7,277.00 5.00 151,130 5,573.00 3.83 1399/04/25 37 608,064 92.933 میلیارد 703.17 145,557 608,064 152,834 92.933 میلیارد 0 19.364 میلیون 152,834 2106 - - 1209.04 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 503,666 104,398 6,128 601,936
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 32,392 1,542.00 5.00 32,392 1,542.00 5.00 12:29 1,180 1.852 میلیون 59.983 میلیارد 12,671.04 30,850 1.852 میلیون 32,392 59.983 میلیارد 6 11.19 میلیون 32,392 4475 8,060 32,392 43.081 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 1.852 میلیون - 1.85 میلیون 1,550
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 98,450 0.00 0.00 76,403 0.00 0.00 12:29 1,666 1.887 میلیون 144.17 میلیارد 1,395.28 - 6.297 میلیون 98,450 621.281 میلیارد 10 50,066 77,350 2 6,690 77,350 592.02 هزار میلیارد - - 6 میلیون 46.238 میلیون 40.824 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 62,018 2,953.00 5.00 60,069 1,004.00 1.70 12:28 242 635,036 39.384 میلیارد 1,546.21 59,065 635,036 62,018 39.384 میلیارد 0 3.647 میلیون 62,018 1032 - - 1501.725 هزار میلیارد 1.529 میلیارد 82.463 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 635,036 - 629,036 6,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 92,433 4,864.00 5.00 92,433 4,864.00 5.00 12:29 1,661 1.409 میلیون 130.249 میلیارد 3,177.24 97,297 1.409 میلیون 92,433 130.249 میلیارد 856 4,683 92,433 15 2.089 میلیون 92,433 58.51 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 1.408 میلیون 1,600 1.409 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 28,624 1,363.00 5.00 28,624 1,363.00 5.00 12:29 624 4.535 میلیون 129.796 میلیارد 6,624.19 27,261 4.535 میلیون 28,624 129.796 میلیارد 3 7.684 میلیون 28,624 1612 727 28,624 71.56 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - 4.535 میلیون - 3.252 میلیون 1.282 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 154,546 8,133.00 5.00 156,535 6,144.00 3.78 12:28 962 310,478 47.983 میلیارد 348.79 162,679 310,478 154,546 47.983 میلیارد 1185 - - 0 758,212 154,546 160.847 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 310,338 140 310,432 46
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 118,076 6,214.00 5.00 118,076 6,214.00 5.00 12:29 1,376 614,736 72.586 میلیارد 36.65 124,290 614,736 118,076 72.586 میلیارد 9999 1,393 118,076 10 5.521 میلیون 118,076 76.749 هزار میلیارد 13.067 میلیون 88.76 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 614,736 - 614,736 -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 12,640 182.00 1.46 1399/04/25 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 188,921 9,943.00 5.00 189,034 9,830.00 4.94 12:29 3,252 2.188 میلیون 413.536 میلیارد 854.99 198,864 2.188 میلیون 188,921 413.536 میلیارد 244 1,803 188,921 8 869,102 188,921 216.146 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.869 میلیون 318,700 1.695 میلیون 492,806
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 83,629 3,982.00 5.00 80,832 1,185.00 1.49 12:29 7,833 4.788 میلیون 387.019 میلیارد 566.6 79,647 4.788 میلیون 76,000 387.019 میلیارد 8 40,254 83,629 51 16,325 83,629 48.499 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - 4.779 میلیون 9,249 4.743 میلیون 44,855
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 71,907 3,784.00 5.00 72,777 2,914.00 3.85 11:39 7,169 9.115 میلیون 663.323 میلیارد 7,176.95 75,691 9.115 میلیون 71,907 663.323 میلیارد 312 300 70,539 1 3.566 میلیون 71,907 43.666 هزار میلیارد 25.601 میلیون 3.186 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 - - - 7.58 میلیون 1.535 میلیون 8.052 میلیون 1.063 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 18,661 982.00 5.00 18,789 854.00 4.35 12:29 1,859 9.481 میلیون 178.134 میلیارد 6,553.93 19,643 9.481 میلیون 20,350 178.134 میلیارد 23 6,583 18,661 4 986,528 18,661 28.184 هزار میلیارد 45.909 میلیون 31.636 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 18.124 میلیون 549,671 - - - 6.607 میلیون 2.874 میلیون 9.474 میلیون 6,735
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 83,903 4,415.00 5.00 85,140 3,178.00 3.60 12:29 670 365,240 30.645 میلیارد 882.85 88,318 365,240 83,903 30.645 میلیارد 1237 72 83,903 1 1.598 میلیون 83,903 51.084 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 362,868 2,372 231,090 134,150
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 174,668 9,193.00 5.00 174,692 9,169.00 4.99 12:29 3,358 4.141 میلیون 723.425 میلیارد 3,798.72 183,861 4.141 میلیون 174,668 723.425 میلیارد 228 833 174,668 13 588,642 174,668 419.261 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.95 میلیون 2.191 میلیون 2.65 میلیون 1.491 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 94,702 4,984.00 5.00 95,487 4,199.00 4.21 12:28 638 357,657 33.884 میلیارد 1,286.74 99,686 357,657 94,702 33.884 میلیارد 277 159 94,702 2 316,244 94,702 42.969 هزار میلیارد 52.288 میلیون 22.779 میلیون 450,000 20.825 میلیون 1.954 میلیون 29.055 میلیون 1.366 میلیون - - - 257,657 100,000 257,657 100,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 13,303 633.00 5.00 12,786 116.00 0.92 12:26 53 733,183 9.754 میلیارد 3,380.14 12,670 733,183 13,303 9.754 میلیارد 0 21.081 میلیون 13,303 535 - - 22.382 هزار میلیارد 38.746 میلیون 23.354 میلیون 1.5 میلیون 20.809 میلیون 2.545 میلیون 8.857 میلیون 530,628 - - - 733,183 - 733,183 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,609 768.00 4.99 14,631 746.00 4.85 12:29 5,894 34.16 میلیون 499.801 میلیارد 14,288.58 15,377 34.16 میلیون 14,609 499.801 میلیارد 369 37,919 14,609 15 3.002 میلیون 14,609 365.775 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 31.26 میلیون 2.9 میلیون 33.11 میلیون 1.05 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 52,503 2,500.00 5.00 52,503 2,500.00 5.00 12:29 780 1.45 میلیون 76.134 میلیارد 1,777.15 50,003 1.45 میلیون 52,503 76.134 میلیارد 1 407,717 52,503 277 500 52,503 49.878 هزار میلیارد 70.334 میلیون 24.446 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 28.592 میلیون 770,915 - - - 1.45 میلیون - 730,094 720,000
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 11,600 505.00 4.17 12,165 60.00 0.50 12:29 4,388 14.653 میلیون 178.258 میلیارد 11,519.83 12,105 14.653 میلیون 12,700 178.258 میلیارد 9 63,479 11,720 15 116,671 11,720 18.248 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - 13.891 میلیون 761,851 13.946 میلیون 707,468
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 16,360 434.00 2.73 16,161 235.00 1.48 12:29 3,336 17.245 میلیون 278.686 میلیارد 7,712.13 15,926 17.245 میلیون 16,170 278.686 میلیارد 12 84,443 16,360 14 24,281 16,360 730.477 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 8.149 میلیون 9.096 میلیون 9.585 میلیون 7.66 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 20,809 1,095.00 5.00 20,927 977.00 4.46 12:29 12,328 33.367 میلیون 698.273 میلیارد 6,266.37 21,904 33.367 میلیون 20,809 698.273 میلیارد 21 39,446 20,880 20 47,222 20,880 188.343 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 31.617 میلیون 1.75 میلیون 30.628 میلیون 2.739 میلیون
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 39,949 2,102.00 5.00 40,538 1,513.00 3.60 12:29 568 763,211 30.49 میلیارد 4,634.09 42,051 763,211 39,949 30.49 میلیارد 949 858 39,949 4 2.839 میلیون 39,949 81.076 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - 678,211 85,000 763,211 -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 37,200 1,434.00 3.71 37,107 1,527.00 3.95 12:29 5,157 8.101 میلیون 300.623 میلیارد 906.4 38,634 8.101 میلیون 36,705 300.623 میلیارد 10 3,190 37,120 5 9,790 37,120 55.661 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 6.421 میلیون 1.68 میلیون 7.929 میلیون 172,881
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 166,000 3,458.00 2.13 161,876 666.00 0.41 1399/04/11 2,979 931,333 150.76 میلیارد 1,193.9 162,542 931,333 154,415 150.76 میلیارد 13 5,001 166,000 10 2,748 166,000 117.846 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - 767,090 164,243 559,333 372,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 29,333 1,396.00 5.00 28,947 1,010.00 3.62 1399/04/24 8,071 33.249 میلیون 962.457 میلیارد 4,534.13 27,937 33.249 میلیون 27,940 962.457 میلیارد 0 200 26,930 1 - - 86.841 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 31.929 میلیون 1.319 میلیون 21.203 میلیون 12.046 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 42,170 2,008.00 5.00 41,125 963.00 2.40 12:27 88 647,204 27.293 میلیارد 2,936.66 40,162 647,204 42,170 27.293 میلیارد 4 2.726 میلیون 42,170 136 66,017 42,170 98.7 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 647,204 - 637,204 10,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 46,836 2,465.00 5.00 46,836 2,465.00 5.00 12:29 1,482 3.214 میلیون 150.518 میلیارد 4,542.17 49,301 3.214 میلیون 46,836 150.518 میلیارد 1934 8,360 46,836 8 13.539 میلیون 46,836 187.344 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - 1.859 میلیون 1.355 میلیون 3.214 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 67,600 2,045.00 2.94 67,541 2,104.00 3.02 12:29 1,238 1.727 میلیون 116.61 میلیارد 1,325.28 69,645 1.727 میلیون 66,210 116.61 میلیارد 2 1,600 67,600 3 8,207 67,600 33.771 هزار میلیارد 27.45 میلیون 6.182 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.315 میلیون 1.412 میلیون - - - 789,269 937,252 934,838 791,683
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 26,380 0.00 0.00 24,889 0.00 0.00 12:29 454 1.067 میلیون 27.28 میلیارد 2,920.14 - 12.112 میلیون 24,000 302.797 میلیارد 0 1.825 میلیون 25,570 814 - - 54.5 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 15,673 824.00 4.99 15,720 777.00 4.71 12:29 3,603 14.542 میلیون 228.594 میلیارد 10,601.23 16,497 14.542 میلیون 16,480 228.594 میلیارد 261 31,099 15,673 12 1.737 میلیون 15,673 80.172 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 13.248 میلیون 1.294 میلیون 14.529 میلیون 12,419
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 35,617 1,874.00 5.00 36,188 1,303.00 3.48 12:28 1,081 1.009 میلیون 36.188 میلیارد 601.57 37,491 1.009 میلیون 35,617 36.188 میلیارد 6 250 35,617 1 16,208 35,617 10.495 هزار میلیارد 15.594 میلیون 4.971 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 3.361 میلیون 376,371 - - - 933,863 75,000 933,641 75,222
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 24,080 1,146.00 5.00 24,080 1,146.00 5.00 12:29 628 4.725 میلیون 113.785 میلیارد 4,236.57 22,934 4.725 میلیون 24,080 113.785 میلیارد 8 10.762 میلیون 24,080 1649 47,637 24,080 33.712 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 4.525 میلیون 200,000 4.725 میلیون 45
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 87,135 4,149.00 5.00 85,692 2,706.00 3.26 12:29 292 448,041 39.04 میلیارد 1,284.14 82,986 448,041 87,135 39.04 میلیارد 0 605,472 87,135 536 - - 12.854 هزار میلیارد 10.478 میلیون 4.128 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.249 میلیون 67,572 - - - 265,431 182,610 248,041 200,000
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 44,530 0.00 0.00 30,279 0.00 0.00 12:29 1,371 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 2,604.19 - 9.91 میلیون 44,530 443.278 میلیارد 1 25,577 30,776 17 200 30,776 131.346 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 51,233 2,439.00 5.00 51,086 2,292.00 4.70 12:29 5,307 9.164 میلیون 468.13 میلیارد 1,615.63 48,794 9.164 میلیون 51,233 468.13 میلیارد 11 1.866 میلیون 51,233 474 4,139 51,233 66.412 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 5.973 میلیون 3.19 میلیون 9.144 میلیون 19,772
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 8,797 462.00 4.99 8,797 462.00 4.99 12:29 2,324 10.96 میلیون 96.413 میلیارد 8,172.31 9,259 10.96 میلیون 8,797 96.413 میلیارد 1926 19,042 8,797 12 18.192 میلیون 8,797 29.25 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 10.935 میلیون 25,000 10.96 میلیون -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,200 407.00 1.87 21,813 20.00 0.09 1399/04/24 15,788 65.644 میلیون 1.432 هزار میلیارد 3,224.28 21,793 65.644 میلیون 21,400 1.432 هزار میلیارد 1 1,100 21,010 1 4,695 22,600 98.159 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 38.637 میلیون 27.007 میلیون 64.22 میلیون 1.425 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 13,779 656.00 5.00 13,779 656.00 5.00 12:29 267 11.684 میلیون 160.987 میلیارد 16,114.13 13,123 11.684 میلیون 13,779 160.987 میلیارد 2 13.563 میلیون 13,779 579 41,987 13,779 20.669 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 11.684 میلیون - 1.629 میلیون 10.054 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 29,669 1,412.00 5.00 29,075 818.00 2.89 12:29 6,853 17.327 میلیون 503.771 میلیارد 2,646.53 28,257 17.327 میلیون 27,710 503.771 میلیارد 6 5.397 میلیون 29,669 333 24,730 29,669 93.04 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 17.256 میلیون 71,000 14.889 میلیون 2.438 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 63,283 3,330.00 5.00 63,387 3,226.00 4.84 12:29 1,767 3.676 میلیون 232.999 میلیارد 1,945.55 66,613 3.676 میلیون 63,300 232.999 میلیارد 89 2,175 63,283 3 714,577 63,283 31.694 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 3.126 میلیون 550,000 2.822 میلیون 854,200
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 27,794 1,462.00 5.00 27,794 1,462.00 5.00 12:29 957 2.512 میلیون 69.81 میلیارد 4,445.16 29,256 2.512 میلیون 27,794 69.81 میلیارد 1061 10,694 27,794 9 3.697 میلیون 27,794 26.71 هزار میلیارد 19.8 میلیون 3.507 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.862 میلیون 150,622 - - - 2.342 میلیون 170,000 2.512 میلیون -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 55,550 2,868.00 4.91 56,759 1,659.00 2.84 12:29 1,101 1.053 میلیون 59.786 میلیارد 922.71 58,418 1.053 میلیون 55,650 59.786 میلیارد 2 1,000 55,560 1 835 55,560 25.542 هزار میلیارد - - 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون - - - - - 824,609 228,711 1.052 میلیون 1,038
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 9,390 426.00 4.34 9,493 323.00 3.29 12:29 4,588 26.594 میلیون 252.461 میلیارد 8,115.4 9,816 26.594 میلیون 9,400 252.461 میلیارد 7 39,070 9,390 11 101,940 9,390 31.327 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - 25.523 میلیون 1.072 میلیون 24.47 میلیون 2.124 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 13,270 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 12:29 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 3,562.12 - 8.632 میلیون 13,050 113.916 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 13.2 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 155,855 8,202.00 5.00 156,468 7,589.00 4.63 12:29 2,129 2.365 میلیون 370.073 میلیارد 3,208.94 164,057 2.365 میلیون 164,057 370.073 میلیارد 126 981 155,855 6 499,583 155,855 51.634 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - 585,540 1.78 میلیون 2.217 میلیون 148,349
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 47,911 2,521.00 5.00 48,310 2,122.00 4.21 12:29 1,905 2.332 میلیون 112.678 میلیارد 2,422.14 50,432 2.332 میلیون 47,911 112.678 میلیارد 82 4,389 47,911 5 794,291 47,911 19.324 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - 1.921 میلیون 411,000 2.332 میلیون -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,110 124.00 1.51 8,135 99.00 1.20 12:29 53,047 265.396 میلیون 2.159 هزار میلیارد 141.178 میلیون 8,234 265.396 میلیون 7,950 2.159 هزار میلیارد 114 611,235 8,121 121 493,624 8,121 196.422 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 259.058 میلیون 6.338 میلیون 264.503 میلیون 893,217
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 41,900 2,197.00 4.98 42,036 2,061.00 4.67 12:29 2,407 3.979 میلیون 167.276 میلیارد 1,386.77 44,097 3.979 میلیون 41,893 167.276 میلیارد 7 10,393 42,000 5 2,225 42,000 55.32 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 2.845 میلیون 1.135 میلیون 3.624 میلیون 355,558
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 120,000 2,678.00 2.28 112,470 4,852.00 4.14 1399/04/25 1,145 981,789 110.422 میلیارد 468.12 117,322 981,789 111,456 110.422 میلیارد 6 16,248 120,000 3 42,478 120,000 15.746 هزار میلیارد 8.83 میلیون 1.629 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 3.764 میلیون 244,447 - - - 961,789 20,000 981,789 -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 17,194 818.00 5.00 16,902 526.00 3.21 1399/03/24 4,285 8.411 میلیون 142.166 میلیارد 2,244.11 16,376 16,900 16,574 17,194 4 302,183 17,194 108 15,103 17,194 19.603 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 8.311 میلیون 100,000 8.402 میلیون 9,000
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 15,652 745.00 5.00 15,652 745.00 5.00 1399/04/25 532 3.912 میلیون 61.223 میلیارد 5,426.18 14,907 3.912 میلیون 15,652 61.223 میلیارد 0 27.483 میلیون 15,652 1377 - - 18.782 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 3.912 میلیون - 2.974 میلیون 937,872
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 48,800 2,491.00 4.86 48,949 2,342.00 4.57 12:30 3,342 3.433 میلیون 168.032 میلیارد 1,196.01 51,291 3.433 میلیون 48,750 168.032 میلیارد 5 2,672 48,800 4 7,675 48,800 13.706 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - 3.292 میلیون 140,965 3.433 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 47,300 2,252.00 5.00 46,831 1,783.00 3.96 12:29 6,112 5.792 میلیون 271.244 میلیارد 2,619.46 45,048 5.792 میلیون 46,500 271.244 میلیارد 4 4.227 میلیون 47,300 2408 3,028 47,300 28.072 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 5.617 میلیون 174,878 5.792 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 19,869 383.00 1.89 19,723 529.00 2.61 12:29 2,661 5.073 میلیون 100.047 میلیارد 2,275.86 20,252 5.073 میلیون 19,450 100.047 میلیارد 6 5,980 19,870 11 8,718 19,870 15.778 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 5.073 میلیون - 5.073 میلیون -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 73,290 1,806.00 2.53 70,182 1,302.00 1.82 12:29 1,637 1.607 میلیون 112.798 میلیارد 1,020.23 71,484 1.607 میلیون 70,000 112.798 میلیارد 2 300 73,280 3 672 73,280 14.036 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.332 میلیون 275,602 1.407 میلیون 200,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 42,709 1,779.00 4.00 42,698 1,790.00 4.02 12:29 2,544 3.711 میلیون 158.436 میلیارد 1,366.54 44,488 3.711 میلیون 43,500 158.436 میلیارد 4 1,250 42,700 2 1,753 42,700 29.889 هزار میلیارد 21.633 میلیون 1.829 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 2.177 میلیون 597,342 - - - 3.475 میلیون 235,380 3.562 میلیون 149,040
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 43,189 1,997.00 4.85 43,047 1,855.00 4.50 1399/04/24 1,565 2.888 میلیون 124.304 میلیارد 1,545.27 41,192 2.888 میلیون 43,251 124.304 میلیارد 1 50 41,200 1 30 43,511 7.318 هزار میلیارد 7.826 میلیون 1.16 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 872,919 45,113 - - - 2.888 میلیون - 2.553 میلیون 335,072
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,030 742.00 4.42 15,978 794.00 4.73 12:29 1,391 5.359 میلیون 85.618 میلیارد 5,996.37 16,772 5.359 میلیون 15,934 85.618 میلیارد 5 6,297 16,100 6 5,074 16,100 9.634 هزار میلیارد 8.532 میلیون 1.728 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 428,927 55,183 - - - 5.063 میلیون 295,582 5.249 میلیون 110,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 70,511 3,711.00 5.00 71,033 3,189.00 4.30 12:29 2,755 3.78 میلیون 268.504 میلیارد 1,162.77 74,222 3.78 میلیون 72,420 268.504 میلیارد 17 80,000 70,511 1 205,587 70,511 28.413 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 3.405 میلیون 374,512 3.624 میلیون 156,193
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 12,527 596.00 5.00 12,410 479.00 4.01 12:28 295 3.55 میلیون 44.473 میلیارد 6,039.46 11,931 3.55 میلیون 12,527 44.473 میلیارد 2 6.723 میلیون 12,527 275 10,700 12,527 14.892 هزار میلیارد 9.602 میلیون 1.766 میلیون 900,000 931,712 968,751 621,309 -34,085 - - - 2.659 میلیون 891,531 1.549 میلیون 2.002 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 65,289 3,436.00 5.00 65,289 3,436.00 5.00 12:29 495 1.127 میلیون 73.602 میلیارد 2,182.72 68,725 1.127 میلیون 65,289 73.602 میلیارد 539 129 65,289 1 2.25 میلیون 65,289 16.322 هزار میلیارد 13.027 میلیون 1.626 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.572 میلیون 239,357 - - - 1.014 میلیون 113,000 1.127 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 12,730 0.00 0.00 10,095 0.00 0.00 12:29 1,307 6.486 میلیون 65.48 میلیارد 9,905.64 - 6.463 میلیون 12,730 82.272 میلیارد 1 1.707 میلیون 10,117 220 1,000 10,117 11.457 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 13,127 690.00 4.99 13,148 669.00 4.84 12:29 4,486 24.724 میلیون 325.069 میلیارد 7,082.85 13,817 24.724 میلیون 13,127 325.069 میلیارد 13 14,220 13,127 5 22,090 13,127 17.092 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - 22.68 میلیون 2.044 میلیون 24.301 میلیون 423,500
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 33,688 1,773.00 5.00 33,688 1,773.00 5.00 12:29 1,284 3.323 میلیون 111.959 میلیارد 4,762.04 35,461 3.323 میلیون 33,688 111.959 میلیارد 5681 6,599 33,688 13 18.627 میلیون 33,688 75.175 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - 2.95 میلیون 373,000 3.319 میلیون 4,460
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 17,123 815.00 5.00 17,123 815.00 5.00 12:29 389 4.396 میلیون 75.271 میلیارد 13,870.07 16,308 4.396 میلیون 17,123 75.271 میلیارد 1 21.936 میلیون 17,123 909 350 17,123 22.26 هزار میلیارد 14.536 میلیون 2.303 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 59,574 85,267 - - - 3.996 میلیون 400,000 1.396 میلیون 3 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 91,600 4,187.00 4.79 89,191 1,778.00 2.03 12:29 821 519,655 46.409 میلیارد 635.82 87,413 519,655 91,783 46.409 میلیارد 4 150 91,600 1 4,157 91,600 15.073 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 259,655 260,000 419,655 100,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 47,700 261.00 0.54 48,084 123.00 0.26 12:29 733 1.103 میلیون 53.029 میلیارد 1,956.04 47,961 1.103 میلیون 46,530 53.029 میلیارد 1 500 47,500 1 455 47,500 25.965 هزار میلیارد 22.418 میلیون 1.593 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 2.353 میلیون 529,895 - - - 1.003 میلیون 100,000 1.095 میلیون 8,303
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 12,914 0.00 0.00 12,977 63.00 0.49 12:29 2,173 9.756 میلیون 126.608 میلیارد 4,491.43 12,914 9.756 میلیون 12,959 126.608 میلیارد 6 539 12,914 1 154,623 12,914 10.382 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - 9.756 میلیون - 7.265 میلیون 2.492 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 65,300 3,436.00 5.00 65,397 3,339.00 4.86 12:29 2,038 1.769 میلیون 115.697 میلیارد 1,077.45 68,736 1.769 میلیون 65,300 115.697 میلیارد 17 812 65,300 5 55,545 65,300 19.619 هزار میلیارد 16.447 میلیون 2.297 میلیون 300,000 800,861 852,497 3.735 میلیون 649,713 - - - 1.618 میلیون 151,561 1.769 میلیون -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 109,802 5,779.00 5.00 110,470 5,111.00 4.42 1399/04/24 9,643 6.589 میلیون 727.848 میلیارد 736.92 115,581 6.589 میلیون 113,800 727.848 میلیارد 1 - - 0 40 115,888 38.665 هزار میلیارد - - 210,000 799,825 356,009 1.45 میلیون 263,864 - - - 6.171 میلیون 417,716 6.589 میلیون -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 64,052 3,371.00 5.00 64,414 3,009.00 4.46 1399/04/25 2,942 3.63 میلیون 233.849 میلیارد 2,706.01 67,423 3.63 میلیون 66,500 233.849 میلیارد 789 2,745 64,052 7 4.24 میلیون 64,052 44.446 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - 2.87 میلیون 760,100 3.436 میلیون 194,124
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 31,650 1,585.00 4.77 31,984 1,251.00 3.76 12:29 2,568 5.405 میلیون 172.873 میلیارد 4,930.74 33,235 5.405 میلیون 32,800 172.873 میلیارد 6 7,786 31,650 6 17,755 31,650 31.984 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 4.886 میلیون 519,210 3.738 میلیون 1.667 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 39,999 1,658.00 3.98 40,239 1,418.00 3.40 1399/04/24 2,063 2.106 میلیون 84.724 میلیارد 1,313.31 41,657 2.106 میلیون 41,480 84.724 میلیارد 2 350 36,815 2 15,260 41,480 20.924 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 2.042 میلیون 63,345 2.106 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 89,700 353.00 0.39 93,224 3,171.00 3.52 12:30 3,944 2.579 میلیون 240.468 میلیارد 471.41 90,053 2.579 میلیون 94,555 240.468 میلیارد 7 1,245 89,701 3 1,180 89,701 11.187 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 2.279 میلیون 300,115 2.579 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 130,019 6,191.00 5.00 129,266 5,438.00 4.39 12:26 729 420,202 54.427 میلیارد 2,594.96 123,828 420,202 129,399 54.427 میلیارد 0 4,819 130,019 3 - - 12.927 هزار میلیارد 8.977 میلیون 1.297 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.734 میلیون 278,059 - - - 233,188 187,014 333,212 86,990
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 9,240 440.00 5.00 9,168 368.00 4.18 12:28 1,725 15.217 میلیون 139.511 میلیارد 5,030.25 8,800 15.217 میلیون 9,000 139.511 میلیارد 1 2.892 میلیون 9,240 176 2,900 9,240 5.501 هزار میلیارد 5.198 میلیون 1.505 میلیون 300,000 657,320 707,502 321,931 141,926 - - - 15.127 میلیون 90,000 12.908 میلیون 2.309 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 88,020 1,476.00 1.65 86,242 3,254.00 3.64 1399/04/24 2,187 4.022 میلیون 346.832 میلیارد 1,420.03 89,496 4.022 میلیون 86,010 346.832 میلیارد 1 - - 0 2,208 92,500 17.248 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - 1.356 میلیون 2.666 میلیون 3.438 میلیون 583,358
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 42,880 917.00 2.09 42,895 902.00 2.06 12:29 4,709 5.003 میلیون 214.584 میلیارد 1,222.13 43,797 5.003 میلیون 42,010 214.584 میلیارد 11 6,068 42,880 10 7,354 42,880 17.158 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - 4.883 میلیون 120,000 4.832 میلیون 170,653
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 54,286 2,857.00 5.00 54,903 2,240.00 3.92 12:29 2,033 1.885 میلیون 103.51 میلیارد 1,320.65 57,143 1.885 میلیون 59,500 103.51 میلیارد 19 200 54,286 2 26,610 54,286 10.981 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 1.885 میلیون - 1.866 میلیون 19,059
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 212,380 10,113.00 5.00 208,599 6,332.00 3.13 12:29 1,769 785,553 163.865 میلیارد 1,127.12 202,267 785,553 208,000 163.865 میلیارد 2 31,033 212,380 8 1,046 212,380 31.29 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 570,702 214,851 623,553 162,000
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 35,500 47.00 0.13 35,713 260.00 0.73 12:29 1,659 2.216 میلیون 79.154 میلیارد 2,082.66 35,453 2.216 میلیون 33,805 79.154 میلیارد 2 150 36,100 1 4,170 36,100 14.285 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - 2.214 میلیون 2,527 2.139 میلیون 77,000
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 14,383 757.00 5.00 14,601 539.00 3.56 12:29 901 2.365 میلیون 34.016 میلیارد 6,103.93 15,140 2.365 میلیون 14,383 34.016 میلیارد 606 7,848 14,383 5 4.631 میلیون 14,383 35.042 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - 2.365 میلیون - 2.365 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 42,086 2,004.00 5.00 40,806 724.00 1.81 12:29 3,666 5.29 میلیون 215.856 میلیارد 1,324.18 40,082 5.29 میلیون 40,600 215.856 میلیارد 3 54,093 42,086 23 3,746 42,086 13.466 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 5.27 میلیون 20,000 5.288 میلیون 1,858
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 16,378 779.00 4.99 16,148 549.00 3.52 12:29 869 2.467 میلیون 40.403 میلیارد 6,984.07 15,599 2.467 میلیون 16,378 40.403 میلیارد 2 682,360 16,378 177 23,348 16,378 16.148 هزار میلیارد 10.74 میلیون 1.557 میلیون 800,000 518,844 946,185 68,657 -49,812 - - - 2.467 میلیون - 2.458 میلیون 8,888
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 71,060 484.00 0.69 71,153 577.00 0.82 12:29 1,832 922,642 65.649 میلیارد 1,082.04 70,576 922,642 71,800 65.649 میلیارد 1 16,401 71,000 9 723 71,000 5.977 هزار میلیارد 6.693 میلیون 613,094 84,000 499,816 50,000 500,340 114,053 - - - 916,642 6,000 822,642 100,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 119,010 4,700.00 3.80 119,709 4,001.00 3.23 12:29 2,022 1.282 میلیون 153.434 میلیارد 922.26 123,710 1.282 میلیون 117,530 153.434 میلیارد 4 1,930 119,010 10 7,733 119,010 9.577 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - 1.181 میلیون 100,423 1.282 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 23,674 1,245.00 5.00 23,792 1,127.00 4.52 12:29 6,050 15.122 میلیون 359.775 میلیارد 1,548.98 24,919 15.122 میلیون 23,674 359.775 میلیارد 20 5,335 23,674 11 40,968 23,674 13.407 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 15.08 میلیون 41,722 14.971 میلیون 150,222
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 50,160 2,388.00 5.00 48,009 237.00 0.50 12:29 1,843 2.348 میلیون 112.72 میلیارد 1,426.93 47,772 2.348 میلیون 47,490 112.72 میلیارد 3 772,930 50,160 31 627 50,160 9.602 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - 1.599 میلیون 748,732 2.348 میلیون -
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 42,058 2,213.00 5.00 42,064 2,207.00 4.99 12:29 840 1.369 میلیون 57.579 میلیارد 1,044.65 44,271 1.369 میلیون 42,058 57.579 میلیارد 55 470 42,058 1 154,123 42,058 6.31 هزار میلیارد 6.039 میلیون 793,255 70,000 449,661 263,783 774,159 180,645 - - - 1.369 میلیون - 1.369 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 83,930 4,417.00 5.00 85,158 3,189.00 3.61 12:29 16,646 15.211 میلیون 1.295 هزار میلیارد 1,221.6 88,347 15.211 میلیون 88,890 1.295 هزار میلیارد 243 12,838 83,930 30 687,178 83,930 238.442 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 15.052 میلیون 158,983 14.867 میلیون 344,400
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 56,517 2,691.00 5.00 56,517 2,691.00 5.00 12:29 490 2.405 میلیون 135.915 میلیارد 1,094.85 53,826 2.405 میلیون 56,517 135.915 میلیارد 2 3.753 میلیون 56,517 1601 111 56,517 11.303 هزار میلیارد 11.045 میلیون 1.127 میلیون 200,000 413,390 288,252 850,484 159,425 - - - 2.389 میلیون 16,300 1.405 میلیون 1,000,000
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 35,126 1,672.00 5.00 34,603 1,149.00 3.43 12:29 401 1.134 میلیون 39.818 میلیارد 2,077.83 33,454 1.134 میلیون 35,126 39.818 میلیارد 1 3.087 میلیون 35,126 825 2,649 35,126 4.637 هزار میلیارد 4.13 میلیون 683,037 134,000 399,955 254,651 1.494 میلیون 71,230 - - - 1.134 میلیون - 1.134 میلیون -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 26,627 1,401.00 5.00 26,798 1,230.00 4.39 12:30 3,499 6.879 میلیون 184.346 میلیارد 2,381.95 28,028 6.879 میلیون 26,627 184.346 میلیارد 10 4,973 26,627 7 11,068 26,627 9.915 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 6.099 میلیون 779,508 6.749 میلیون 130,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی