شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,708 135.00 3.78 3,741 168.00 4.70 12:29 4,728 57.934 میلیون 216.72 میلیارد 10,831.65 3,573 3,751 3,660 3,751 1 5,506 3,703 2 10,000 3,703 23.942 هزار میلیارد 361.719 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 57.934 میلیون - 45.452 میلیون 12.482 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,801 0.00 0.00 16,929 0.00 0.00 12:29 2,786 8.945 میلیون 151.43 میلیارد 3,266.91 - 17,000 16,311 17,119 1 500 16,801 1 180 16,810 325.037 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون - - - 3.642 میلیون 5.303 میلیون 7.023 میلیون 1.922 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,269 24.00 1.07 2,296 51.00 2.27 12:30 21,086 310.378 میلیون 712.49 میلیارد 11,644.27 2,245 2,267 2,257 2,350 28 152,500 2,270 3 1.561 میلیون 2,270 141.212 هزار میلیارد 554.589 میلیون 138.075 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 270.433 میلیون 39.945 میلیون 273.023 میلیون 37.355 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 9,578 456.00 5.00 9,577 455.00 4.99 12:24 235 1.328 میلیون 12.72 میلیارد 5,043.92 9,122 9,578 9,549 9,578 0 733,797 9,578 25 - - 48.871 هزار میلیارد 98.825 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 370.672 957.273 977.704 350.241
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,290 0.00 0.00 14,312 0.00 0.00 12:29 1,681 8.409 میلیون 120.34 میلیارد 3,319.54 - 14,186 14,150 14,484 1 62,000 14,250 6 656 14,290 197.506 هزار میلیارد 244.187 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - 7.029 میلیون 1.379 میلیون 3.931 میلیون 4.477 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 55,509 2,643.00 5.00 54,710 1,844.00 3.49 12:28 763 612.135 33.49 میلیارد 703.17 52,866 54,500 52,900 55,509 1 799,153 55,509 34 400 56,500 437.68 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 314.311 297.824 512.055 100.08
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,740 48.00 1.00 4,905 117.00 2.44 12:29 3,968 42.426 میلیون 208.09 میلیارد 17,819.1 4,788 4,997 4,600 5,027 1 32,266 4,666 5 17,515 4,740 12.263 هزار میلیارد 49.64 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 30.537 میلیون 11.889 میلیون 28.146 میلیون 14.28 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,799 2,074.00 4.09 52,427 1,702.00 3.36 12:29 630 938.468 49.2 میلیارد 348.79 50,725 51,001 51,001 53,000 3 2,000 52,523 1 40,475 52,800 53.871 هزار میلیارد 88.716 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 655.101 283.367 814.584 123.884
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 19,401 89.00 0.46 19,539 227.00 1.18 12:29 1,807 5.011 میلیون 97.91 میلیارد 3,177.24 19,312 19,750 19,100 20,250 2 500 19,450 1 3,000 19,620 12.368 هزار میلیارد 47.679 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 3.847 میلیون 1.164 میلیون 3.132 میلیون 1.878 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 24,700 659.00 2.74 24,864 823.00 3.42 12:29 845 3.244 میلیون 80.67 میلیارد 1,546.21 24,041 25,243 24,200 25,243 1 1,346 24,600 3 262 24,700 305.827 هزار میلیارد 297.193 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 1.638 میلیون 1.606 میلیون 1.992 میلیون 1.253 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,280 247.00 1.83 13,540 13.00 0.10 14:21 15,415 51.897 میلیون 702.67 میلیارد 6,945.5 13,527 13,700 13,140 13,980 2 472 13,280 1 2,496 13,295 31.895 هزار میلیارد 48.245 میلیون 32.707 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 47.792 میلیون 4.105 میلیون 50.127 میلیون 1.77 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 44,295 975.00 2.25 44,484 1,164.00 2.69 12:29 737 1.093 میلیون 48.6 میلیارد 854.99 43,320 43,880 43,500 45,400 2 297 44,001 1 5,126 44,295 50.864 هزار میلیارد 83.523 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.064 میلیون 28.317 978.365 114.235
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,800 0.00 0.00 23,960 0.00 0.00 12:35 1,266 5.985 میلیون 143.41 میلیارد 1,395.28 - 24,140 23,620 24,150 1 28,898 23,740 1 50 23,800 143.76 هزار میلیارد 166.842 میلیون 65.408 میلیون 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 51.895 میلیون 23.51 میلیون - - - 2.941 میلیون 3.044 میلیون 1.812 میلیون 4.173 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 54,370 710.00 1.29 55,203 123.00 0.22 12:29 7,024 4.253 میلیون 234.78 میلیارد 599.78 55,080 56,500 54,067 56,500 1 2,643 54,370 3 100 54,394 33.122 هزار میلیارد 9.861 میلیون 31.72 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.206 میلیون - - - 4.099 میلیون 153.543 4.129 میلیون 123.896
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,850 211.00 4.55 4,863 224.00 4.83 12:29 1,029 10.232 میلیون 49.76 میلیارد 6,553.93 4,639 4,750 4,740 4,870 1 715 4,849 1 200 4,850 7.295 هزار میلیارد 32.606 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 8.217 میلیون 2.015 میلیون 9.802 میلیون 430
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 34,790 358.00 1.04 35,153 721.00 2.09 12:29 4,952 2.468 میلیون 86.74 میلیارد 438.02 34,432 34,500 34,500 35,900 1 200 34,752 1 65 34,752 21.092 هزار میلیارد 45.644 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.468 میلیون - 2.413 میلیون 54.579
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 75,381 3,589.00 5.00 74,852 3,060.00 4.26 12:29 1,996 1.951 میلیون 146 میلیارد 2,093.96 71,792 72,001 72,001 75,381 0 17,102 75,381 8 - - 179.645 هزار میلیارد 187.918 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.431 میلیون 519.73 1.731 میلیون 219.972
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 6,205 295.00 4.99 6,202 292.00 4.94 1398/10/24 618 3.772 میلیون 23.394 میلیارد 3,380.14 5,910 6,205 6,132 6,205 1 1.854 میلیون 6,205 104 2,500 6,505 9.303 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 3.472 میلیون 300,000 2.772 میلیون 1,000,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,200 639.00 2.09 31,368 807.00 2.64 12:30 2,250 1.766 میلیون 55.39 میلیارد 1,286.74 30,561 30,800 30,611 31,850 1 1,000 31,280 1 1,173 31,280 14.116 هزار میلیارد 33.144 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 1.746 میلیون 20 1.75 میلیون 15.831
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,240 172.00 3.39 5,233 165.00 3.26 12:29 913 9.992 میلیون 52.29 میلیارد 7,712.13 5,068 5,120 5,100 5,298 2 90,000 5,133 3 5,500 5,250 185.772 هزار میلیارد 201.323 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 4.252 میلیون 5.74 میلیون 3.983 میلیون 6.009 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,411 103.00 0.91 11,638 330.00 2.92 12:29 959 2.881 میلیون 33.53 میلیارد 1,777.15 11,308 11,824 11,308 11,873 1 2,500 11,410 2 10,000 11,488 11.056 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 2.699 میلیون 181.897 2.681 میلیون 200
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,460 75.00 1.39 5,512 127.00 2.36 12:29 2,996 16.271 میلیون 89.68 میلیارد 6,124.43 5,385 5,500 5,400 5,598 1 4,796 5,460 1 2,000 5,463 137.8 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 15.817 میلیون 453.934 8.594 میلیون 7.677 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,260 155.00 4.99 3,260 155.00 4.99 12:28 319 12.777 میلیون 41.65 میلیارد 12,171.11 3,105 3,260 3,260 3,260 1 6.033 میلیون 3,260 99 2,179 3,299 4.89 هزار میلیارد 18.623 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 12.777 میلیون - 839.312 11.937 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,509 106.00 1.66 6,647 244.00 3.81 12:29 1,278 5.151 میلیون 34.24 میلیارد 3,257.53 6,403 6,670 6,501 6,722 3 5,758 6,509 1 4,045 6,550 59.823 هزار میلیارد 62.119 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 4.833 میلیون 318.441 4.343 میلیون 808.272
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,073 765.00 5.00 16,024 716.00 4.68 12:27 521 8.852 میلیون 141.84 میلیارد 4,634.09 15,308 15,300 15,212 16,073 1 889,661 16,073 134 73 16,237 32.048 هزار میلیارد 44.047 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 6.824 میلیون 2.029 میلیون 1.018 میلیون 7.834 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,000 1,564.00 6.15 27,632 2,196.00 8.63 12:29 4,296 7.511 میلیون 207.54 میلیارد 3,396.16 25,436 26,707 26,555 28,042 1 21,766 27,000 1 120 27,000 27.632 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 6.401 میلیون 1.11 میلیون 6.351 میلیون 1.16 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 52,000 834.00 1.63 52,885 1,719.00 3.36 12:29 1,118 727.227 38.46 میلیارد 1,193.9 51,166 53,724 51,667 53,724 1 192 51,900 1 10 52,230 38.5 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 628.716 98.511 627.572 99.655
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,050 17.00 0.24 7,143 76.00 1.08 12:29 2,009 8.344 میلیون 59.6 میلیارد 4,534.13 7,067 7,270 7,000 7,270 1 500 7,045 1 2,000 7,050 21.429 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,622 - - - 8.328 میلیون 15.936 6.616 میلیون 1.728 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 14,433 687.00 5.00 14,433 687.00 5.00 12:26 163 3.24 میلیون 46.76 میلیارد 2,936.66 13,746 14,433 14,433 14,433 2 4.21 میلیون 14,433 100 2,180 15,093 34.639 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 1.64 میلیون 1.6 میلیون 220.689 3.019 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,300 244.00 2.69 9,460 404.00 4.46 12:29 1,106 13.394 میلیون 126.71 میلیارد 9,081.28 9,056 9,500 9,200 9,508 2 2,372 9,299 2 105,213 9,300 37.84 هزار میلیارد 39.689 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 8.198 میلیون 5.196 میلیون 10.039 میلیون 3.355 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 23,722 921.00 3.74 23,942 701.00 2.84 1398/10/25 1,099 1.515 میلیون 36.263 میلیارد 970.99 24,643 24,950 23,500 24,950 1 5,000 23,800 1 2,580 23,900 11.971 هزار میلیارد 18.265 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.415 میلیون 100,000 1.502 میلیون 12,500
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 11,977 0.00 0.00 11,956 0.00 0.00 12:29 431 3.066 میلیون 36.66 میلیارد 2,920.14 - 11,701 11,699 11,977 1 2.958 میلیون 11,977 135 400 12,040 8.369 هزار میلیارد 13.365 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - 3.066 میلیون 497 866.176 2.2 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,485 46.00 0.62 7,605 166.00 2.23 12:30 4,305 19.494 میلیون 148.24 میلیارد 4,572.43 7,439 7,755 7,470 7,800 2 4,116 7,480 2 20,100 7,488 25.857 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 18.543 میلیون 950.417 9.202 میلیون 10.292 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,880 23.00 0.09 26,551 694.00 2.68 12:29 601 744.566 19.77 میلیارد 601.57 25,857 25,000 25,000 27,000 1 3,142 25,870 3 2,000 26,480 7.7 هزار میلیارد 11.826 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 734.566 10 696.723 47.843
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,020 286.00 4.99 6,014 280.00 4.88 12:27 2,904 54.607 میلیون 328.42 میلیارد 16,245.55 5,734 6,020 5,800 6,020 0 6.593 میلیون 6,020 121 - - 8.42 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 47.482 میلیون 7.126 میلیون 39.657 میلیون 14.95 میلیون
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 20,160 960.00 5.00 20,141 941.00 4.90 12:29 736 1.637 میلیون 32.97 میلیارد 891.64 19,200 20,160 19,810 20,160 0 221 20,080 2 - - 3.021 هزار میلیارد 6.366 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 - - - 1.634 میلیون 2.5 1.637 میلیون -
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,120 0.00 0.00 10,299 0.00 0.00 12:29 908 3.963 میلیون 40.82 میلیارد 2,604.19 - 10,380 9,943 10,440 1 10,000 10,105 1 361 10,158 30.242 هزار میلیارد 30.008 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - 2.77 میلیون 1.193 میلیون 1.917 میلیون 2.046 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 13,825 658.00 5.00 13,824 657.00 4.99 12:29 589 7.371 میلیون 101.9 میلیارد 4,273.34 13,167 13,780 13,450 13,825 0 853,635 13,825 41 - - 17.971 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 6.071 میلیون 1.3 میلیون 2.589 میلیون 4.782 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,301 204.00 4.98 4,299 202.00 4.93 12:29 3,712 33.999 میلیون 146.15 میلیارد 8,593.75 4,097 4,301 4,230 4,301 0 169,092 4,301 11 - - 8.426 هزار میلیارد 10.874 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 30.999 میلیون 3 میلیون 31.099 میلیون 2.9 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,995 541.00 6.40 8,927 473.00 5.59 12:29 13,464 66.174 میلیون 590.7 میلیارد 4,160.38 8,454 8,501 8,500 9,200 1 42,730 8,995 2 389 8,997 26.781 هزار میلیارد 27.667 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 62.878 میلیون 3.296 میلیون 64.557 میلیون 1.618 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,042 144.00 4.97 3,042 144.00 4.97 12:28 89 1.786 میلیون 5.43 میلیارد 16,114.13 2,898 3,042 3,042 3,042 0 680,769 3,042 28 - - 4.563 هزار میلیارد 7.157 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 1.786 میلیون - 786.183 1,000
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 14,622 696.00 5.00 14,505 579.00 4.16 1398/10/25 2,663 16.964 میلیون 246.06 میلیارد 7,812.58 13,926 14,622 14,094 14,622 1 8.435 میلیون 14,622 399 790 14,803 29.01 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 16.324 میلیون 640,000 15.419 میلیون 1.544 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,273 341.00 2.28 15,571 639.00 4.28 12:29 884 2.575 میلیون 40.09 میلیارد 4,614.48 14,932 15,249 15,020 15,678 1 5,100 15,240 3 20,907 15,273 7.786 هزار میلیارد 11.083 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 2.574 میلیون 1.205 2.248 میلیون 326.544
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,900 312.00 3.63 8,919 331.00 3.85 12:29 1,091 3.707 میلیون 33.06 میلیارد 2,071.26 8,588 8,600 8,600 9,017 1 170 8,866 1 2,998 8,910 7.679 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 3.657 میلیون 50 3.657 میلیون 50
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 27,167 1,293.00 5.00 27,089 1,215.00 4.70 12:27 551 986.185 26.71 میلیارد 1,195.13 25,874 26,991 26,502 27,167 0 9,177 27,167 4 - - 12.19 هزار میلیارد 13.133 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 536.185 450 936.185 50
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,017 104.00 2.66 4,016 103.00 2.63 1398/10/26 991 4.723 میلیون 18.968 میلیارد 5,351.51 3,913 4,077 3,950 4,077 2 12,711 3,905 1 66,000 4,099 12.048 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 13.23 2.75 7.11 4.711 میلیون 12,525 3.103 میلیون 1.62 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,847 0.00 0.00 4,814 0.00 0.00 12:29 2,263 18.945 میلیون 91.21 میلیارد 6,218.96 - 4,754 4,405 4,847 1 566,647 4,847 18 100,000 4,847 4.814 هزار میلیارد 7.951 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - 18.905 میلیون 40.856 18.345 میلیون 600.08
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 24,581 1,170.00 5.00 24,576 1,165.00 4.98 12:27 301 3.449 میلیون 84.77 میلیارد 1,289.06 23,411 24,581 23,851 24,581 2 526,428 24,581 65 1,860 24,746 8.11 هزار میلیارد 10.047 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 3.449 میلیون - 319.131 3.13 میلیون
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 17,101 71.00 0.42 17,346 316.00 1.86 12:29 869 1.438 میلیون 24.94 میلیارد 1,452.47 17,030 17,300 17,030 17,640 1 3,000 17,101 1 17,480 17,151 6.938 هزار میلیارد 9.257 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 1.264 میلیون 174.099 1.367 میلیون 71.554
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,957 36.00 1.23 2,985 64.00 2.19 14:23 9,049 63.103 میلیون 188.34 میلیارد 6,672.37 2,921 2,958 2,940 3,047 2 36,800 2,955 6 2,985 2,955 72.074 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 - - - 63.101 میلیون 2 62.658 میلیون 445.161
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,580 247.00 1.16 21,905 572.00 2.68 12:29 608 912.287 19.98 میلیارد 1,259.6 21,333 21,496 21,496 22,300 1 168 21,570 1 5,374 21,580 13.143 هزار میلیارد 15.694 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 790.369 121.918 876.85 35.437
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,999 308.00 3.18 10,105 414.00 4.27 12:29 1,680 5.541 میلیون 55.99 میلیارد 2,534.09 9,691 9,800 9,701 10,175 1 1,200 10,010 1 301 10,010 6.063 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 5.491 میلیون 50 5.141 میلیون 400
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 43,495 248.00 0.57 43,320 73.00 0.17 12:29 789 398.267 17.25 میلیارد 468.12 43,247 44,190 42,501 44,550 1 25 42,601 1 3,488 43,495 6.065 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 1.657 میلیون 241,283 - - - 398.267 - 398.267 -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 37,683 680.00 1.84 37,449 446.00 1.21 12:29 424 318.435 11.93 میلیارد 916.01 37,003 36,790 36,219 38,679 1 65 37,310 1 1,000 37,687 9.164 هزار میلیارد 11.992 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 318.435 - 312.935 5.5
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,090 88.00 2.77 3,076 102.00 3.21 1398/10/25 2,374 20.844 میلیون 64.109 میلیارد 7,574 3,178 3,229 3,020 3,229 2 30,763 3,086 2 123,304 3,097 3.691 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 20.778 میلیون 66,457 20.181 میلیون 663,102
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 7,104 338.00 5.00 7,104 338.00 5.00 12:29 343 1.451 میلیون 10.31 میلیارد 4,807 6,766 7,104 7,104 7,104 0 6.082 میلیون 7,104 230 - - 9.448 هزار میلیارد 10.198 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 1.451 میلیون - 1.45 میلیون 704
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 23,043 1,097.00 5.00 22,993 1,047.00 4.77 12:26 721 1.393 میلیون 32.04 میلیارد 1,235.42 21,946 22,770 22,749 23,043 1 36,417 23,043 9 2,196 23,500 6.438 هزار میلیارد 8.047 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.393 میلیون - 1.117 میلیون 275.797
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 7,440 127.00 1.74 7,456 143.00 1.96 1398/10/25 1,853 5.946 میلیون 44.33 میلیارد 2,619.46 7,313 7,599 7,180 7,601 4 11,429 7,440 2 25,742 7,440 4.469 هزار میلیارد 6.056 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 5.946 میلیون - 5.946 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,768 512.00 4.99 10,734 478.00 4.66 12:29 719 2.887 میلیون 30.99 میلیارد 5,003.89 10,256 10,549 10,444 10,768 1 11,580 10,681 3 250 10,900 8.587 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 2.155 میلیون 732.134 2.887 میلیون -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 30,550 700.00 2.24 30,906 344.00 1.10 14:21 2,478 2.72 میلیون 84.05 میلیارد 1,020.23 31,250 29,800 29,800 31,870 1 36 30,500 1 1,465 30,550 6.181 هزار میلیارد 7.909 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 2.72 میلیون - 2.585 میلیون 134.651
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,516 256.00 1.15 22,727 467.00 2.10 12:29 831 986.058 22.41 میلیارد 1,423.09 22,260 22,222 22,222 23,199 1 10,000 22,516 1 6,666 22,549 7.954 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 986.058 - 964.647 21.411
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 15,106 37.00 0.25 15,312 243.00 1.61 12:29 775 2.134 میلیون 32.68 میلیارد 1,482.5 15,069 15,400 14,560 15,800 2 2,500 15,101 1 6,786 15,200 2.603 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 - - - 1.986 میلیون 147.759 2.114 میلیون 20
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 7,800 277.00 3.68 7,808 285.00 3.79 14:22 1,130 6.431 میلیون 50.21 میلیارد 5,996.37 7,523 7,770 7,561 7,899 1 12,818 7,770 1 23,768 7,800 4.708 هزار میلیارد 5.736 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 6.219 میلیون 211.389 6.283 میلیون 147.605
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,920 17.00 0.10 17,147 210.00 1.24 12:29 1,295 2.488 میلیون 42.66 میلیارد 1,454.61 16,937 16,588 16,588 17,600 1 100 16,920 1 340 16,999 6.859 هزار میلیارد 8.122 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 - - - 2.431 میلیون 56.854 2.451 میلیون 37
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 3,846 183.00 5.00 3,825 162.00 4.42 12:29 2,178 26.671 میلیون 102.02 میلیارد 16,536.8 3,663 3,788 3,485 3,846 1 1.796 میلیون 3,846 44 5,000 3,896 3.443 هزار میلیارد 3.877 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 26.667 میلیون 3.568 26.071 میلیون 600
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 20,060 955.00 5.00 20,060 955.00 5.00 12:28 175 716.299 14.37 میلیارد 8,909.17 19,105 20,060 20,060 20,060 0 1.11 میلیون 20,060 59 - - 5.015 هزار میلیارد 5.083 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 - - - 716.299 - 716.299 -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,262 0.00 0.00 3,250 0.00 0.00 12:29 902 12.28 میلیون 39.91 میلیارد 9,905.64 - 3,112 3,112 3,262 0 2.983 میلیون 3,262 72 - - 2.925 هزار میلیارد 3.626 میلیون 1.879 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - 9.693 میلیون 2.587 میلیون 12.28 میلیون -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,602 734.00 18.98 3,868 0.00 0.00 1398/10/25 15 939,869 4.325 میلیارد 4,432.02 3,868 4,602 4,602 4,602 0 - - 0 - - 5.028 هزار میلیارد 5.771 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 5.43 2.31 5.27 - - - -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 7,578 289.00 3.96 7,600 311.00 4.27 12:29 1,944 9.577 میلیون 72.79 میلیارد 6,925.78 7,289 7,390 7,300 7,653 1 1,510 7,566 2 442 7,579 16.959 هزار میلیارد 17.01 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 8.554 میلیون 1.023 میلیون 7.477 میلیون 2.1 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,790 146.00 4.01 3,784 140.00 3.84 12:29 1,135 16.572 میلیون 62.71 میلیارد 6,852.59 3,644 3,766 3,701 3,826 1 20,000 3,733 1 12,216 3,805 4.919 هزار میلیارد 6.081 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 11.94 میلیون 4.632 میلیون 13.672 میلیون 2.9 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 48,880 2,278.00 4.89 48,768 2,166.00 4.65 12:29 352 391.237 19.08 میلیارد 635.82 46,602 48,932 47,001 48,932 1 215 48,655 1 130 48,922 5.852 هزار میلیارد 6.548 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 340.531 50.706 320.099 71.138
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,600 319.00 1.96 16,755 474.00 2.91 12:30 954 1.607 میلیون 26.93 میلیارد 2,030.59 16,281 16,790 16,450 17,068 1 2,000 16,503 1 5,952 16,600 9.048 هزار میلیارد 10.62 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 1.605 میلیون 2.587 1.607 میلیون -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,080 18.00 0.35 5,190 92.00 1.80 12:29 1,791 8.899 میلیون 46.19 میلیارد 6,705.11 5,098 5,199 4,844 5,310 1 200 5,065 1 300 5,109 4.152 هزار میلیارد 4.969 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 8.752 میلیون 147.4 8.899 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 28,450 837.00 3.03 28,522 909.00 3.29 12:29 1,286 3.172 میلیون 90.47 میلیارد 1,881.38 27,613 28,690 27,459 28,993 3 1,000 28,437 1 7,700 28,500 8.557 هزار میلیارد 10.025 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 2.712 میلیون 460 3.142 میلیون 30
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 26,036 884.00 3.51 26,160 1,008.00 4.01 14:22 723 1.005 میلیون 26.28 میلیارد 736.92 25,152 25,640 25,300 26,409 1 2,292 26,050 1 400 26,381 9.156 هزار میلیارد 10.192 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 992.203 12.3 901.42 103.083
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,390 401.00 3.65 11,418 429.00 3.90 12:30 1,878 3.747 میلیون 42.79 میلیارد 2,112.33 10,989 11,150 11,110 11,536 1 262 11,389 1 3,434 11,390 7.878 هزار میلیارد 9.047 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 3.747 میلیون - 3.634 میلیون 113.277
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,180 255.00 1.77 14,459 24.00 0.17 14:23 1,903 4.291 میلیون 62.05 میلیارد 5,032.45 14,435 14,999 14,180 14,999 6 710 14,170 4 27,776 14,240 14.459 هزار میلیارد 15.714 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 4.086 میلیون 205.063 4.291 میلیون -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 13,578 646.00 5.00 13,497 565.00 4.37 12:29 2,208 4.361 میلیون 58.86 میلیارد 1,712.86 12,932 13,398 13,050 13,578 1 3,600 13,452 1 1,800 13,613 7.018 هزار میلیارد 8.516 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 4.308 میلیون 53.268 3.565 میلیون 795.791
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 80,079 3,813.00 5.00 80,044 3,778.00 4.95 12:29 910 503.538 40.31 میلیارد 849.85 76,266 80,079 78,600 80,079 0 86,117 80,079 56 - - 9.605 هزار میلیارد 9.336 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 503.538 - 502.236 1.302
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 29,800 739.00 2.42 30,320 219.00 0.72 12:29 670 808.416 24.51 میلیارد 2,594.96 30,539 30,530 29,800 31,699 1 2,364 29,600 1 4,319 30,000 3.032 هزار میلیارد 3.855 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 703.416 105 218.747 589.669
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,286 204.00 5.00 4,286 204.00 5.00 12:28 329 2.629 میلیون 11.27 میلیارد 7,284.52 4,082 4,286 4,286 4,286 0 1.987 میلیون 4,286 108 - - 2.572 هزار میلیارد 3.003 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 - - - 2.629 میلیون - 828.666 1.8 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 29,449 229.00 0.78 29,544 324.00 1.11 12:29 1,578 2.024 میلیون 59.81 میلیارد 880.7 29,220 29,970 29,201 29,970 2 31,000 29,448 2 3,715 29,449 5.909 هزار میلیارد 7.317 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 2.024 میلیون - 1.924 میلیون 100
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,850 237.00 0.93 26,449 836.00 3.26 12:29 1,277 2.496 میلیون 66.03 میلیارد 1,690.32 25,613 26,893 25,458 26,893 1 50 25,802 1 100 26,000 6.094 هزار میلیارد 6.196 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 2.011 میلیون 485.808 1.601 میلیون 895.752
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 30,892 1,471.00 5.00 30,887 1,466.00 4.98 12:29 522 1.486 میلیون 45.91 میلیارد 689.58 29,421 30,892 29,700 30,892 0 62,570 30,892 12 - - 6.177 هزار میلیارد 6.131 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 636.194 850.17 1.3 میلیون 186.097
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 26,360 1,130.00 4.48 26,446 1,216.00 4.82 12:29 700 1.29 میلیون 34.12 میلیارد 504.55 25,230 26,150 25,931 26,491 1 109 26,301 1 75 26,360 3.967 هزار میلیارد 4.757 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.278 میلیون 12 1.29 میلیون -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,887 136.00 0.71 19,100 77.00 0.40 12:29 1,319 2.283 میلیون 43.6 میلیارد 3,010.1 19,023 19,537 18,755 19,537 1 54 18,880 1 23,230 18,887 7.64 هزار میلیارد 8.896 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 1.977 میلیون 306.171 1.954 میلیون 329.124
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,463 164.00 4.97 3,437 138.00 4.18 12:29 1,160 14.613 میلیون 50.22 میلیارد 6,103.93 3,299 3,360 3,299 3,463 1 656,593 3,463 18 1,500 3,465 8.249 هزار میلیارد 9.262 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 8.272 میلیون 6.341 میلیون 12.903 میلیون 1.71 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 22,517 1,072.00 5.00 22,517 1,072.00 5.00 12:27 382 758.912 17.09 میلیارد 1,282.03 21,445 22,517 22,517 22,517 1 619,349 22,517 334 2,000 23,500 7.431 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 - - - 758.912 - 758.912 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,730 46.00 1.25 3,764 80.00 2.17 12:29 1,947 14.695 میلیون 55.31 میلیارد 6,984.07 3,684 3,868 3,510 3,868 1 1,000 3,718 1 24,869 3,735 3.388 هزار میلیارد 3.555 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 14.695 میلیون - 11.814 میلیون 2.881 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 52,841 209.00 0.40 53,865 1,233.00 2.34 12:29 858 533.511 28.74 میلیارد 1,082.04 52,632 55,260 52,808 55,260 1 1,530 52,840 1 286 52,841 4.525 هزار میلیارد 4.394 میلیون 549,816 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 - - - 533.511 - 533.511 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 53,885 1,744.00 3.34 54,166 2,025.00 3.88 12:29 429 193.149 10.46 میلیارد 3,152.45 52,141 54,748 53,400 54,748 1 42 53,510 1 2,593 53,885 4.333 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 - - - 193.149 - 193.149 -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 37,122 1,767.00 5.00 37,113 1,758.00 4.97 12:29 1,389 2.457 میلیون 91.18 میلیارد 1,401.14 35,355 37,122 36,600 37,122 0 2,276 37,122 5 - - 6.606 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 2.457 میلیون - 2.457 میلیون -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 22,758 1,083.00 5.00 22,758 1,083.00 5.00 12:29 1,022 2.743 میلیون 62.42 میلیارد 1,426.93 21,675 22,758 22,752 22,758 1 397,707 22,758 76 106 22,900 4.552 هزار میلیارد 4.999 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 2.743 میلیون - 792.868 1.95 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 32,129 463.00 1.46 32,021 355.00 1.12 12:29 1,660 3.146 میلیون 100.75 میلیارد 627.21 31,666 32,000 31,790 32,480 1 3,045 32,000 2 122 32,130 4.803 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 2.031 میلیون 1.115 میلیون 3.146 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 26,726 1,272.00 5.00 26,726 1,272.00 5.00 12:28 418 2.527 میلیون 67.53 میلیارد 3,693.33 25,454 26,726 26,726 26,726 0 1.042 میلیون 26,726 250 - - 37.416 هزار میلیارد 34.593 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 2.427 میلیون 100 526.777 2 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 45,997 996.00 2.12 46,638 355.00 0.76 12:29 2,996 2.111 میلیون 98.47 میلیارد 792.76 46,993 46,808 45,000 48,500 1 225 45,992 1 92 45,992 9.328 هزار میلیارد 8.709 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 2.083 میلیون 28.709 2.017 میلیون 94.39
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 17,228 820.00 5.00 17,188 780.00 4.75 12:29 1,229 4.222 میلیون 72.56 میلیارد 3,741.39 16,408 17,000 16,554 17,228 0 175,331 17,228 15 - - 2.303 هزار میلیارد 2.505 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 4.222 میلیون - 4.17 میلیون 51.674
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,712 512.00 3.60 14,035 189.00 1.33 12:29 4,278 8.574 میلیون 120.33 میلیارد 5,232.59 14,224 14,599 13,600 14,800 1 1,451 13,709 1 1,300 13,714 5.193 هزار میلیارد 5.128 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 8.403 میلیون 170.5 8.35 میلیون 223.86
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 25,599 1,219.00 5.00 25,599 1,219.00 5.00 12:29 266 557.946 14.28 میلیارد 1,802.9 24,380 25,599 25,599 25,599 1 736,186 25,599 270 10 25,599 12.288 هزار میلیارد 12.911 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 557.946 - 532.946 25
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 37,882 24.00 0.06 38,229 323.00 0.85 14:21 1,895 1.791 میلیون 68.47 میلیارد 1,741.77 37,906 37,999 37,522 38,745 1 64 37,881 1 59 37,884 3.825 هزار میلیارد 3.783 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 1.751 میلیون 40 1.771 میلیون 20