شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,693 0.00 0.00 14,946 0.00 0.00 12:26 3,815 44.226 میلیون 660.99 میلیارد 3,319.54 - 15,640 15,500 15,693 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 55,000 1,409.00 2.50 55,020 1,389.00 2.46 13:18 557 306,014 16.837 میلیارد 703.17 56,409 56,871 54,000 56,998 1 3,981 54,503 1 300 55,099 451.272 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 306,014 - 306,014 -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,277 0.00 0.00 16,622 0.00 0.00 12:29 2,617 4.802 میلیون 79.81 میلیارد 3,266.91 - 16,417 16,040 16,417 5 350 16,414 2 1,837 16,420 319.142 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون - - - 4.483 میلیون 318.474 4.245 میلیون 556.897
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,293 123.00 2.27 5,321 95.00 1.75 12:29 1,837 7.056 میلیون 37.545 میلیارد 6,124.43 5,416 5,410 5,291 5,410 1 5,639 5,298 2 298 5,298 135.4 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 6.705 میلیون 351,387 6.528 میلیون 527,992
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 24,954 0.00 0.00 25,258 304.00 1.22 12:29 926 1.759 میلیون 44.439 میلیارد 1,546.21 24,954 26,000 24,214 26,000 1 4,000 24,735 1 3,000 25,044 306.934 هزار میلیارد 343.465 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 934,674 824,735 689,914 1.069 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,300 0.00 0.00 24,009 0.00 0.00 12:29 1,377 6.096 میلیون 146.35 میلیارد 1,395.28 - 24,891 24,200 24,891 1 1,000 24,050 1 9,925 24,054 144.054 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - 3.41 میلیون 2.685 میلیون 1.537 میلیون 4.559 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,270 27.00 0.51 5,246 3.00 0.06 12:29 563 6.527 میلیون 34.239 میلیارد 7,712.13 5,243 5,252 5,190 5,270 2 950 5,234 1 1,071 5,299 186.127 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 2.72 میلیون 3.807 میلیون 3.027 میلیون 3.5 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,903 14.00 0.48 2,905 12.00 0.41 12:30 9,311 70.453 میلیون 204.652 میلیارد 7,737.47 2,917 2,922 2,889 2,945 5 3,000 2,903 1 38,486 2,903 70.432 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 69.67 میلیون 783,620 68.125 میلیون 2.328 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 74,195 559.00 0.75 74,061 693.00 0.93 12:29 1,297 1.563 میلیون 115.729 میلیارد 2,093.96 74,754 75,350 74,000 75,350 2 660 74,052 1 244 74,195 179.41 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 731,905 830,720 1.045 میلیون 517,621
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,239 122.00 1.92 6,209 152.00 2.39 12:29 922 3.256 میلیون 20.216 میلیارد 3,257.53 6,361 6,290 6,102 6,350 2 2,000 6,200 1 4,472 6,240 57.249 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 3.156 میلیون 100,000 3.206 میلیون 50,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,300 648.00 1.22 52,802 146.00 0.28 12:29 417 262,651 13.869 میلیارد 348.79 52,948 53,100 51,930 54,100 1 3,000 51,961 1 388 52,300 54.407 هزار میلیارد 90.013 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 238,913 23,738 233,229 29,422
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 44,400 428.00 0.97 43,789 183.00 0.42 12:29 896 1.473 میلیون 64.481 میلیارد 854.99 43,972 44,100 42,811 44,500 2 67 44,200 1 3,340 44,499 50.279 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.353 میلیون 119,372 1.147 میلیون 325,126
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,600 32.00 0.12 27,733 101.00 0.37 12:29 3,579 4.683 میلیون 129.859 میلیارد 3,396.16 27,632 28,000 26,733 29,200 3 5,186 27,600 3 2,076 27,600 27.632 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 4.213 میلیون 469,146 3.953 میلیون 729,155
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 10,050 470.00 4.91 9,825 245.00 2.56 12:29 292 1.421 میلیون 13.958 میلیارد 5,043.92 9,580 10,000 9,581 10,050 2 4,000 9,840 1 12,380 10,050 48.887 هزار میلیارد 104.214 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 509,402 911,346 1.421 میلیون -
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 51,000 560.00 1.11 50,308 132.00 0.26 12:29 857 783,792 39.431 میلیارد 1,193.9 50,440 50,998 49,330 51,000 3 3,180 50,011 1 921 51,000 36.72 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 361,826 421,966 731,078 52,714
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,899 223.00 2.44 8,997 125.00 1.37 12:30 9,259 34.952 میلیون 314.454 میلیارد 4,831.49 9,122 9,219 8,830 9,301 1 2,270 8,899 2 1,390 8,899 27.366 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 34.457 میلیون 495,331 34.653 میلیون 299,232
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,883 362.00 4.81 7,691 170.00 2.26 12:29 5,425 22.82 میلیون 175.514 میلیارد 4,572.43 7,521 7,702 7,521 7,889 3 11,000 7,883 2 14,323 7,883 25.571 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 22.322 میلیون 498,381 17.023 میلیون 5.797 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,621 0.00 0.00 10,116 0.00 0.00 12:59 1,069 4.781 میلیون 48.36 میلیارد 2,604.19 - 10,116 9,930 10,621 1 100 10,121 1 4,500 10,200 29.705 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - 2.067 میلیون 2.713 میلیون 4.68 میلیون 100.759
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,592 20.00 0.12 16,415 197.00 1.19 13:17 946 3.882 میلیون 63.721 میلیارد 4,634.09 16,612 16,750 16,301 16,750 1 6,135 16,443 1 91 16,612 33.224 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 1.343 میلیون 2.539 میلیون 1.212 میلیون 2.67 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,904 757.00 5.00 15,656 509.00 3.36 12:28 1,786 8.363 میلیون 130.931 میلیارد 2,936.66 15,147 15,549 15,100 15,904 0 133,838 15,904 15 - - 36.353 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 5.868 میلیون 2.495 میلیون 7.26 میلیون 1.103 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,100 154.00 1.66 8,902 352.00 3.80 13:18 1,713 10.088 میلیون 89.806 میلیارد 9,081.28 9,254 9,333 8,792 9,333 1 1,373 9,060 1 10,300 9,145 37.016 هزار میلیارد 41.953 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 6.496 میلیون 3.592 میلیون 10.014 میلیون 73,820
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,127 140.00 3.28 4,171 96.00 2.25 12:29 4,616 28.91 میلیون 120.596 میلیارد 8,593.75 4,267 4,250 4,100 4,293 1 18,400 4,128 3 1,470 4,128 8.363 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 28.71 میلیون 200,000 27.91 میلیون 1,000,000
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,001 15.00 0.37 4,001 15.00 0.37 12:29 11 29,584 118.366 میلیون 5,351.51 4,016 4,001 4,001 4,001 0 - - 0 - - 12.048 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 13.23 2.75 7.11 29,584 - 29,584 -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 14,622 696.00 5.00 14,505 579.00 4.16 1398/10/25 2,663 16.964 میلیون 246.06 میلیارد 7,812.58 13,926 14,622 14,094 14,622 1 8.435 میلیون 14,622 399 790 14,803 29.01 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 16.324 میلیون 640,000 15.419 میلیون 1.544 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,900 31.00 0.45 6,881 50.00 0.72 12:29 1,655 6.792 میلیون 46.736 میلیارد 4,534.13 6,931 6,997 6,770 6,997 1 500 6,898 1 30,000 6,900 20.793 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 6.717 میلیون 75,000 5.312 میلیون 1.481 میلیون
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,367 59.00 1.72 3,352 74.00 2.16 12:30 716 3.615 میلیون 12.117 میلیارد 6,103.93 3,426 3,360 3,330 3,430 1 30,000 3,367 1 27,000 3,367 8.222 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 3.415 میلیون 200,000 3.615 میلیون -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,980 237.00 5.00 4,943 200.00 4.22 12:28 1,603 19.839 میلیون 98.07 میلیارد 17,819.1 4,743 4,879 4,720 4,980 1 3.555 میلیون 4,980 87 299 4,997 11.858 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 9.785 میلیون 10.054 میلیون 17.139 میلیون 2.7 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 8,046 383.00 5.00 7,891 228.00 2.98 12:29 2,141 7.232 میلیون 57.067 میلیارد 6,925.78 7,663 7,749 7,350 8,046 0 468,570 8,046 63 - - 17.1 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 5.59 میلیون 1.642 میلیون 7.224 میلیون 7,712
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 13,728 665.00 4.62 14,070 323.00 2.24 12:30 2,512 10.992 میلیون 154.654 میلیارد 4,273.34 14,393 14,750 13,674 14,750 1 9,898 13,674 2 10,000 13,766 18.711 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 8.344 میلیون 2.648 میلیون 9.094 میلیون 1.898 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 5,579 265.00 4.99 5,579 265.00 4.99 12:28 11 114,504 638.818 میلیون 3,380.14 5,314 5,579 5,579 5,579 0 864,029 5,579 103 - - 9.303 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 114,504 - 114,504 -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,990 123.00 2.53 4,910 43.00 0.88 12:29 970 4.203 میلیون 20.639 میلیارد 6,553.93 4,867 4,802 4,770 5,090 1 4,400 4,960 1 14,000 4,989 7.301 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 4.203 میلیون - 3.901 میلیون 302,092
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,130 143.00 3.35 4,157 116.00 2.71 12:29 1,191 8.017 میلیون 33.328 میلیارد 4,432.02 4,273 4,200 4,080 4,300 1 5,000 4,131 2 540 4,131 5.555 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 7.202 میلیون 814,423 6.899 میلیون 1.118 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 29,412 1,400.00 5.00 29,412 1,400.00 5.00 12:26 289 1.576 میلیون 46.352 میلیارد 5,012.87 28,012 29,412 29,412 29,412 0 1.756 میلیون 29,412 314 - - 39.217 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 1.176 میلیون 400,000 1.27 میلیون 306,200
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 7,590 146.00 1.96 7,534 90.00 1.21 09:19 1,403 9.915 میلیون 74.699 میلیارد 12,671.04 7,444 7,699 7,296 7,699 3 704 7,549 1 55,455 7,590 9.901 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 9.29 میلیون 625,205 8.7 میلیون 1.215 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,589 170.00 4.97 3,581 162.00 4.74 12:29 1,010 18.684 میلیون 66.916 میلیارد 12,171.11 3,419 3,549 3,503 3,589 0 1.075 میلیون 3,589 25 - - 5.129 هزار میلیارد 19.136 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 11.784 میلیون 6.9 میلیون 11.084 میلیون 7.6 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,473 260.00 4.99 5,455 242.00 4.64 12:25 652 6.317 میلیون 34.456 میلیارد 4,509.39 5,213 5,121 5,121 5,473 1 935,935 5,473 41 1,800 5,540 6.881 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 6.065 میلیون 252,170 3.662 میلیون 2.654 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,020 286.00 4.99 6,014 280.00 4.88 1398/10/29 2,904 54.607 میلیون 328.419 میلیارد 16,245.55 5,734 6,020 5,800 6,020 0 6.593 میلیون 6,020 121 - - 8.42 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 47.482 میلیون 7.126 میلیون 39.657 میلیون 14.95 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 54,143 2,578.00 5.00 54,133 2,568.00 4.98 12:29 1,039 3.367 میلیون 182.264 میلیارد 1,291.49 51,565 54,143 53,201 54,143 0 279,910 54,143 139 - - 30.954 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 3.194 میلیون 172,500 1.983 میلیون 1.384 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,034 120.00 2.33 5,057 97.00 1.88 12:29 1,145 5.433 میلیون 27.475 میلیارد 3,767.2 5,154 5,260 5,000 5,260 4 5,609 5,035 1 2,254 5,035 4.123 هزار میلیارد 4.206 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 - - - 5.403 میلیون 30,000 5.433 میلیون -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 4,130 196.00 4.98 4,121 187.00 4.75 12:29 1,214 24.604 میلیون 101.394 میلیارد 6,852.59 3,934 4,090 4,000 4,130 1 1.492 میلیون 4,130 60 259 4,269 5.114 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 22.549 میلیون 2.055 میلیون 9.182 میلیون 15.423 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,275 83.00 0.58 14,212 146.00 1.02 12:29 1,341 2.62 میلیون 37.233 میلیارد 5,032.45 14,358 14,409 14,014 14,409 4 7,000 14,299 1 4,702 14,299 14.358 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 2.484 میلیون 135,465 2.62 میلیون -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 35,005 493.00 1.43 34,688 176.00 0.51 12:29 5,180 2.333 میلیون 80.935 میلیارد 438.02 34,512 33,900 33,440 35,500 4 2,000 35,005 2 260 35,005 20.707 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.333 میلیون - 2.31 میلیون 22,981
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 27,094 1,290.00 5.00 27,094 1,290.00 5.00 12:21 167 1.701 میلیون 46.094 میلیارد 1,289.06 25,804 27,094 27,094 27,094 1 651,469 27,094 87 500 27,100 8.515 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 851,277 850,000 173,895 1.527 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,746 0.00 0.00 4,886 0.00 0.00 12:29 2,541 18.582 میلیون 90.79 میلیارد 6,218.96 - 4,985 4,680 5,004 1 17,000 4,851 1 4,100 4,870 4.886 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - 18.582 میلیون - 18.582 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,106 155.00 0.50 30,990 271.00 0.87 12:29 2,188 1.478 میلیون 45.797 میلیارد 1,286.74 31,261 31,261 30,711 31,599 1 1,000 31,106 1 113 31,106 14.067 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 1.351 میلیون 126,338 1.142 میلیون 335,603
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,112 62.00 1.23 5,062 12.00 0.24 13:19 1,747 8.321 میلیون 42.12 میلیارد 6,705.11 5,050 5,100 4,950 5,164 4 15,822 5,120 3 28,757 5,150 4.04 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 8.184 میلیون 137,471 8.201 میلیون 120,000
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,300 210.00 1.35 15,407 103.00 0.66 13:10 1,024 3.452 میلیون 53.193 میلیارد 4,614.48 15,510 15,400 15,110 15,744 1 1,000 15,300 1 4,000 15,410 7.755 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 3.32 میلیون 132,102 3.202 میلیون 250,000
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 24,799 194.00 0.78 24,293 700.00 2.80 12:29 1,242 1.73 میلیون 42.022 میلیارد 970.99 24,993 24,992 23,800 24,992 1 2,001 24,252 1 19,012 24,799 12.497 هزار میلیارد 16.697 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.616 میلیون 114,037 1.73 میلیون -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 27,700 497.00 1.76 28,119 78.00 0.28 12:29 945 1.125 میلیون 31.64 میلیارد 1,195.13 28,197 29,000 27,209 29,000 1 73 27,660 1 120 27,660 12.689 هزار میلیارد 15.225 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 668,580 456,644 951,676 173,548
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,598 123.00 0.57 21,643 168.00 0.78 12:29 469 638,238 13.814 میلیارد 1,259.6 21,475 21,551 21,470 21,880 1 4,631 21,501 1 500 21,665 12.885 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 638,238 - 588,238 50,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 17,205 819.00 5.00 16,951 565.00 3.45 12:29 880 1.96 میلیون 33.226 میلیارد 2,030.59 16,386 16,355 16,355 17,205 1 209,037 17,205 69 4,000 17,494 8.848 هزار میلیارد 9.913 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 1.949 میلیون 11,000 1.96 میلیون -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,601 225.00 2.55 8,646 180.00 2.04 12:29 618 1.489 میلیون 12.875 میلیارد 2,071.26 8,826 8,995 8,500 8,995 1 140,653 8,601 4 5,965 8,608 7.599 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 1.439 میلیون 50,000 1.489 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,524 0.00 0.00 3,357 0.00 0.00 12:29 1,413 16.321 میلیون 54.79 میلیارد 9,905.64 - 3,450 3,412 3,524 0 56,001 3,412 5 - - 3.021 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - 13.949 میلیون 2.372 میلیون 14.321 میلیون 2 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,249 72.00 0.64 11,066 255.00 2.25 12:29 1,124 2.351 میلیون 26.019 میلیارد 1,777.15 11,321 11,505 10,761 11,505 1 2,237 11,222 3 449 11,255 10.755 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 2.279 میلیون 71,815 2.351 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 21,405 1,019.00 5.00 21,355 969.00 4.75 12:26 598 1.719 میلیون 36.705 میلیارد 3,364.06 20,386 21,405 20,520 21,405 0 189,499 21,405 32 - - 12.741 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 1.719 میلیون - 1.719 میلیون -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 4,215 200.00 4.98 4,215 200.00 4.98 12:29 170 2.309 میلیون 9.731 میلیارد 16,536.8 4,015 4,215 4,215 4,215 0 798,201 4,215 65 - - 3.614 هزار میلیارد 4.725 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 2.309 میلیون - 2.309 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 11,590 551.00 4.99 11,555 516.00 4.67 12:25 400 1.993 میلیون 23.026 میلیارد 5,003.89 11,039 11,550 11,170 11,590 0 158,847 11,590 28 - - 8.831 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 1.043 میلیون 949,393 1.893 میلیون 100,000
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,864 9.00 0.23 3,935 62.00 1.60 12:29 1,784 14.782 میلیون 58.167 میلیارد 6,984.07 3,873 3,940 3,760 4,066 1 700 3,864 1 1,459 3,870 3.486 هزار میلیارد 4.082 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 14.782 میلیون - 14.757 میلیون 25,000
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,285 27.00 0.11 24,981 331.00 1.31 12:29 863 1.088 میلیون 27.184 میلیارد 1,690.32 25,312 24,650 24,580 25,500 1 10 25,189 1 500 25,400 5.832 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 905,707 182,493 988,200 100,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,544 159.00 1.40 11,447 62.00 0.54 12:29 1,813 3.125 میلیون 35.774 میلیارد 2,112.33 11,385 11,330 11,120 11,650 1 2,000 11,599 1 836 11,599 7.856 هزار میلیارد 8.665 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 3.104 میلیون 20,874 3.125 میلیون -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 13,180 0.00 0.00 12,553 0.00 0.00 12:27 351 3.643 میلیون 45.73 میلیارد 2,920.14 - 13,180 13,180 13,180 1 4.259 میلیون 12,553 234 1,000 12,800 8.787 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - 2.584 میلیون 1.059 میلیون 530.716 3.112 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 30,000 1,154.00 4.00 29,700 854.00 2.96 13:17 1,391 2.106 میلیون 62.562 میلیارد 1,881.38 28,846 29,300 28,500 30,288 1 255 30,000 1 660 30,051 8.654 هزار میلیارد 9.457 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 1.946 میلیون 160,900 1.647 میلیون 459,517
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,324 158.00 4.99 3,297 131.00 4.14 13:18 807 7.852 میلیون 25.892 میلیارد 16,114.13 3,166 3,220 3,165 3,324 1 1,000 3,310 1 15,000 3,323 4.749 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 7.452 میلیون 400,000 7.852 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,156 243.00 3.07 8,068 155.00 1.96 12:29 1,152 4.455 میلیون 35.946 میلیارد 5,996.37 7,913 7,800 7,800 8,298 1 6,000 8,155 1 4,374 8,168 4.771 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 4.455 میلیون - 4.307 میلیون 147,858
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 17,853 850.00 5.00 17,715 712.00 4.19 12:29 970 1.717 میلیون 30.412 میلیارد 1,452.47 17,003 17,006 17,006 17,853 1 263,007 17,853 145 15,000 17,995 6.801 هزار میلیارد 9.102 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 1.717 میلیون - 1.317 میلیون 400,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,717 277.00 2.77 9,733 261.00 2.61 12:29 1,623 4.344 میلیون 42.283 میلیارد 2,534.09 9,994 9,900 9,602 9,900 1 2,000 9,715 1 3,226 9,717 5.996 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 4.294 میلیون 50,000 4.194 میلیون 150,000
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 8,130 387.00 5.00 8,130 387.00 5.00 12:29 29 53,668 436.321 میلیون 9,318.31 7,743 8,130 8,130 8,130 0 4.802 میلیون 8,130 337 - - 3.872 هزار میلیارد 4.274 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - 53,668 - 53,668 -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 28,185 1,342.00 5.00 27,869 1,026.00 3.82 12:29 4,567 6.498 میلیون 181.094 میلیارد 2,905.75 26,843 27,490 27,000 28,185 1 173,730 28,185 103 500 28,400 12.885 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 6.497 میلیون 1,426 6.314 میلیون 184,346
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 12,291 585.00 5.00 12,291 585.00 5.00 12:29 1,795 2.265 میلیون 27.837 میلیارد 519.35 11,706 12,291 12,291 12,291 5 5.11 میلیون 12,291 1292 865 12,291 7.024 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 2.265 میلیون - 1.264 میلیون 1.001 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 14,445 687.00 4.99 14,255 497.00 3.61 12:28 2,130 4.884 میلیون 69.615 میلیارد 1,712.86 13,758 14,119 13,556 14,445 1 156,613 14,445 40 1,000 15,135 7.154 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 4.796 میلیون 87,775 4.058 میلیون 826,014
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,723 224.00 4.98 4,721 222.00 4.93 13:18 1,653 17.715 میلیون 83.638 میلیارد 7,284.52 4,499 4,723 4,623 4,723 0 3.851 میلیون 4,723 100 - - 2.699 هزار میلیارد 3.743 میلیون 1.696 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 - - - 15.066 میلیون 2.649 میلیون 8.066 میلیون 9.649 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 27,054 1,288.00 5.00 26,326 560.00 2.17 12:29 735 1.027 میلیون 27.036 میلیارد 601.57 25,766 25,660 24,700 27,054 2 1,000 27,054 1 16,121 27,054 7.472 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 1.015 میلیون 11,630 976,935 50,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 23,663 1,126.00 5.00 23,539 1,002.00 4.45 12:28 850 1.269 میلیون 29.875 میلیارد 1,423.09 22,537 23,450 23,000 23,663 1 68,713 23,663 34 2,627 23,859 7.888 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 1.244 میلیون 25,000 942,430 326,750
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 19,597 1,155.00 6.26 19,249 807.00 4.38 12:29 463 592,326 11.402 میلیارد 3,010.1 18,442 19,359 18,406 20,326 1 2,199 19,360 1 765 19,361 7.377 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 501,447 90,879 567,326 25,000
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 18,999 166.00 0.87 18,950 215.00 1.12 12:29 1,062 1.982 میلیون 37.554 میلیارد 3,177.24 19,165 18,990 18,500 19,500 1 4,094 18,942 1 238 19,000 12.131 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 1.837 میلیون 144,858 1.91 میلیون 72,231
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,539 311.00 4.99 6,495 267.00 4.29 12:29 2,305 11.189 میلیون 72.668 میلیارد 3,873.72 6,228 6,390 6,280 6,539 0 75,607 6,539 16 - - 3.114 هزار میلیارد 3.839 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 11.189 میلیون - 10.967 میلیون 221,782
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 24,999 1,190.00 5.00 24,851 1,042.00 4.38 12:23 597 893,239 22.198 میلیارد 1,235.42 23,809 24,900 24,000 24,999 0 61,771 24,999 16 - - 6.667 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 893,239 - 593,239 300,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 17,100 135.00 0.80 17,133 168.00 0.99 12:29 1,171 2.085 میلیون 35.718 میلیارد 1,454.61 16,965 17,296 16,952 17,299 1 10,445 17,020 3 10,000 17,020 6.786 هزار میلیارد 7.755 میلیون 1.548 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 - - - 1.779 میلیون 306,159 2.085 میلیون -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 21,843 1,040.00 5.00 21,731 928.00 4.46 12:29 1,352 3.764 میلیون 81.785 میلیارد 8,909.17 20,803 21,788 20,810 21,843 0 200 21,843 1 - - 5.201 هزار میلیارد 6.336 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 - - - 3.694 میلیون 70,000 3.764 میلیون -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 28,698 1,366.00 5.00 28,676 1,344.00 4.92 12:29 761 1.48 میلیون 42.451 میلیارد 504.55 27,332 28,673 27,760 28,698 0 58,453 28,698 7 - - 4.1 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.28 میلیون 200,000 1.477 میلیون 3,470
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 32,800 702.00 2.19 33,136 1,038.00 3.23 12:29 807 1.041 میلیون 34.5 میلیارد 689.58 32,098 33,701 32,200 33,701 1 260 32,800 1 925 32,945 6.42 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 601,187 440,000 941,187 100,000
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 42,001 47.00 0.11 40,757 1,197.00 2.85 12:29 736 421,500 17.179 میلیارد 468.12 41,954 41,980 40,000 42,585 1 273 41,870 1 652 42,000 5.874 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - 421,500 - 421,500 -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,420 300.00 4.90 6,406 286.00 4.67 12:29 2,120 14.769 میلیون 94.616 میلیارد 10,078.58 6,120 6,300 6,210 6,426 3 1,000 6,407 1 82,401 6,426 2.448 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 14.728 میلیون 41,000 14.056 میلیون 712,400
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 40,664 1,936.00 5.00 39,677 949.00 2.45 12:29 3,209 2.726 میلیون 108.153 میلیارد 1,490.3 38,728 38,188 37,600 40,664 1 153,144 40,664 24 527 41,500 7.746 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 2.726 میلیون - 1.852 میلیون 873,422
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,229 153.00 4.97 3,229 153.00 4.97 12:27 125 1.037 میلیون 3.348 میلیارد 7,574 3,076 3,229 3,229 3,229 0 1.473 میلیون 3,229 73 - - 3.691 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 936,878 100,000 1.037 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 30,646 1,302.00 4.44 29,973 629.00 2.14 12:29 662 642,449 19.256 میلیارد 2,594.96 29,344 29,000 28,500 30,799 1 50 30,645 1 1,000 30,698 2.934 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 552,373 90,076 596,865 45,584
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 39,243 98.00 0.25 40,572 1,427.00 3.65 12:29 2,626 2.854 میلیون 115.785 میلیارد 916.01 39,145 41,086 37,579 41,102 1 254 39,215 1 980 39,979 9.579 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 2.843 میلیون 11,200 2.104 میلیون 750,062
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 24,836 1,182.00 5.00 24,836 1,182.00 5.00 12:28 291 363,513 9.028 میلیارد 1,426.93 23,654 24,836 24,836 24,836 0 244,610 24,836 148 - - 4.731 هزار میلیارد 5.419 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 363,513 - 363,513 -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 25,909 163.00 0.63 25,777 295.00 1.13 12:29 335 297,711 7.674 میلیارد 736.92 26,072 26,550 25,501 26,550 1 205 25,800 1 10,000 25,915 9.125 هزار میلیارد 9.803 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 262,711 35,000 297,711 -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 24,583 1,170.00 5.00 24,497 1,084.00 4.63 12:29 2,185 3.491 میلیون 85.521 میلیارد 2,098.5 23,413 24,500 23,650 24,583 1 311,922 24,583 134 8,592 25,650 7.726 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 3.478 میلیون 13,273 3.491 میلیون -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 38,995 888.00 2.33 38,654 547.00 1.44 12:29 1,726 1.482 میلیون 57.276 میلیارد 1,401.14 38,107 39,997 37,800 39,997 2 3,132 38,995 3 4,075 38,995 6.783 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.481 میلیون 1,000 1.482 میلیون -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,148 465.00 3.42 13,263 350.00 2.57 12:29 1,860 3.592 میلیون 47.644 میلیارد 5,232.59 13,613 13,350 13,050 13,580 4 1,500 13,148 1 88,129 13,150 5.037 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.582 میلیون 10,000 3.589 میلیون 3,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 7,568 262.00 3.35 7,667 163.00 2.08 12:30 2,397 9.676 میلیون 74.187 میلیارد 2,619.46 7,830 7,999 7,511 7,999 1 1,000 7,561 1 671 7,577 4.694 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 9.373 میلیون 303,228 9.675 میلیون 480
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 38,009 164.00 0.43 38,199 354.00 0.94 12:29 1,490 1.221 میلیون 46.651 میلیارد 1,741.77 37,845 37,510 37,101 38,999 1 919 38,009 1 6,412 38,430 3.786 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 1.221 میلیون - 1.171 میلیون 50,000
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 32,205 1,533.00 5.00 31,900 1,228.00 4.00 12:29 1,907 2.612 میلیون 83.34 میلیارد 1,020.23 30,672 31,200 30,672 32,205 2 37 32,205 1 315 32,451 6.134 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 2.612 میلیون - 2.128 میلیون 484,264
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 30,500 491.00 1.64 30,781 772.00 2.57 12:30 1,112 1.165 میلیون 35.847 میلیارد 880.7 30,009 30,999 30,475 30,999 1 7,000 30,471 5 100 30,728 6.002 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 1.165 میلیون - 943,641 220,932
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 43,650 1,328.00 2.95 43,750 1,228.00 2.73 13:14 2,596 1.867 میلیون 81.699 میلیارد 792.76 44,978 45,999 42,900 45,999 1 620 43,551 2 216 43,551 8.996 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.867 میلیون 901 1.666 میلیون 201,180
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 51,100 57.00 0.11 51,477 434.00 0.85 12:29 874 904,423 46.557 میلیارد 635.82 51,043 52,999 50,000 52,999 2 20 51,245 1 2,018 51,250 6.125 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 781,670 122,753 859,835 44,588
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 33,000 402.00 1.23 32,525 73.00 0.22 12:29 1,586 2.501 میلیون 81.361 میلیارد 627.21 32,598 33,286 32,000 33,287 1 1,507 33,010 1 500 33,063 4.89 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 2.289 میلیون 212,889 2.501 میلیون -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,842 1,040.00 5.00 21,820 1,018.00 4.89 12:28 749 1.104 میلیون 24.08 میلیارد 891.64 20,802 21,500 21,160 21,842 0 30,118 21,842 21 - - 3.12 هزار میلیارد 6.844 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 - - - 1.104 میلیون - 891,618 212,000