شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 24,510 0.00 0.00 24,660 0.00 0.00 12:30 5,810 16.82 میلیون 414.77 میلیارد 3,266.91 - 25,500 24,000 25,500 2 1.015 میلیون 24,796 336 350 24,796 473.472 هزار میلیارد 553.979 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 219.399 میلیون 47.951 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 18,200 0.00 0.00 18,159 0.00 0.00 12:29 1,544 6.326 میلیون 114.87 میلیارد 3,319.54 - 18,424 17,511 18,424 1 166 17,900 1 48,637 17,977 250.608 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 61,105 184.00 0.30 60,889 32.00 0.05 12:30 294 224,026 13.595 میلیارد 703.17 60,921 60,921 59,210 62,344 1 1,000 61,105 1 40 61,105 487.368 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 224,026 - 198,338 25,688
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,719 272.00 4.99 5,698 251.00 4.61 12:29 2,636 36.737 میلیون 209.313 میلیارد 6,124.43 5,447 5,447 5,409 5,719 1 6.479 میلیون 5,719 58 4,000 5,750 136.15 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 33.8 میلیون 2.937 میلیون 12.115 میلیون 24.622 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 31,951 592.00 1.89 31,307 52.00 0.17 1399/01/11 570 1.583 میلیون 49.455 میلیارد 1,546.21 31,359 32,698 30,560 32,698 1 70 30,500 1 200 32,900 385.716 هزار میلیارد 426.453 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 15.07 11.05 7.38 438,597 1.144 میلیون 421,887 1.161 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 37,879 0.00 0.00 36,079 0.00 0.00 12:29 1,474 14.142 میلیون 510.24 میلیارد 1,395.28 - 37,000 34,500 37,882 2 3.697 میلیون 36,079 214 1,585 36,079 216.474 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,022 334.00 4.99 6,869 181.00 2.71 12:29 1,056 8.624 میلیون 59.777 میلیارد 7,712.13 6,688 6,688 6,600 7,022 0 1.415 میلیون 7,022 30 - - 237.424 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 6.422 میلیون 2.202 میلیون 7.755 میلیون 868,726
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,287 204.00 5.00 4,267 184.00 4.51 12:30 21,216 370.301 میلیون 1.58 هزار میلیارد 5,992.67 4,083 4,085 4,125 4,287 9 2.437 میلیون 4,287 181 9,907 4,287 98.585 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 338.34 میلیون 31.961 میلیون 181.936 میلیون 188.365 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 75,899 564.00 0.75 75,885 550.00 0.73 12:30 2,428 1.712 میلیون 129.912 میلیارد 2,093.96 75,335 75,328 74,890 76,700 3 172 75,900 3 2,561 75,900 180.806 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.658 میلیون 53,620 1.345 میلیون 366,651
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 8,450 230.00 2.80 8,362 142.00 1.73 12:29 2,146 8.016 میلیون 67.023 میلیارد 3,257.53 8,220 8,220 8,219 8,620 1 1,211 8,450 1 120 8,450 73.98 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 7.336 میلیون 680,035 6.929 میلیون 1.087 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 50,000 796.00 1.57 50,290 506.00 1.00 12:30 795 489,009 24.317 میلیارد 348.79 50,796 50,788 49,400 50,400 1 100 50,001 1 1,761 50,144 52.195 هزار میلیارد 90.013 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 479,153 9,856 487,382 1,627
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 50,890 22.00 0.04 50,746 166.00 0.33 12:29 2,069 1.872 میلیون 94.997 میلیارد 854.99 50,912 50,913 49,001 51,600 1 700 50,893 3 218 50,893 58.214 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.352 میلیون 520,000 1.699 میلیون 172,606
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 30,545 119.00 0.39 30,309 117.00 0.38 13:11 7,528 5.972 میلیون 181.008 میلیارد 1,057.71 30,426 30,426 28,905 31,000 16 12,500 30,530 5 7,120 30,530 45.639 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 5.571 میلیون 401,555 5.021 میلیون 950,892
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 14,152 673.00 4.99 14,116 637.00 4.73 13:11 565 4.225 میلیون 59.642 میلیارد 5,043.92 13,479 13,480 13,560 14,152 0 394,326 14,152 12 - - 68.773 هزار میلیارد 104.214 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 2.017 میلیون 2.208 میلیون 1.08 میلیون 3.145 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 81,132 3,863.00 5.00 79,634 2,365.00 3.06 12:29 1,146 1.316 میلیون 104.808 میلیارد 1,193.9 77,269 77,267 75,250 81,132 1 329,342 81,132 16 608 84,000 56.253 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 647,462 668,652 887,900 428,214
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,355 239.00 1.40 17,488 372.00 2.17 12:30 9,695 32.571 میلیون 569.613 میلیارد 3,275.2 17,116 17,115 17,100 17,971 1 39,569 17,353 9 30,000 17,353 51.348 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 30.955 میلیون 1.617 میلیون 32.121 میلیون 450,000
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,778 370.00 4.99 7,716 308.00 4.16 12:29 510 6.171 میلیون 47.996 میلیارد 5,057.98 7,408 7,415 7,778 7,778 1 50.905 میلیون 7,778 816 1,415 7,778 37.781 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 5.571 میلیون 600,000 5.071 میلیون 1.1 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 16,310 0.00 0.00 16,642 0.00 0.00 12:29 1,592 3.626 میلیون 60.35 میلیارد 2,604.19 - 16,429 15,842 16,500 3 9,240 16,495 6 5,624 16,495 48.868 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,312 138.00 0.84 16,262 188.00 1.14 12:30 1,741 3.675 میلیون 59.769 میلیارد 4,634.09 16,450 16,448 16,000 16,789 3 8,200 16,312 2 719 16,312 32.9 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 3.175 میلیون 500,000 3.564 میلیون 111,000
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,630 157.00 1.01 15,628 155.00 1.00 12:30 1,209 3.124 میلیون 48.823 میلیارد 2,936.66 15,473 15,473 15,301 15,918 2 50 15,630 1 6,553 15,650 37.135 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 3.023 میلیون 100,456 3.119 میلیون 5,073
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 16,675 794.00 5.00 16,669 788.00 4.96 12:29 525 3.738 میلیون 62.304 میلیارد 9,081.28 15,881 15,884 16,199 16,675 0 465,594 16,675 52 - - 63.524 هزار میلیارد 41.953 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 3.219 میلیون 518,412 1.888 میلیون 1.85 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,764 50.00 1.35 3,749 35.00 0.94 12:30 7,959 71.582 میلیون 268.39 میلیارد 6,037.4 3,714 3,714 3,660 3,847 1 30,000 3,765 1 50,000 3,767 12.349 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 71.582 میلیون - 71.54 میلیون 42,480
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 190.00 3.77 5,096 54.00 1.07 12:30 1,656 9.724 میلیون 49.571 میلیارد 5,351.51 5,042 5,042 4,925 5,250 1 19,000 5,232 1 5,000 5,236 16.639 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 7.85 میلیون 1.874 میلیون 9.624 میلیون 100,000
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 18,236 868.00 5.00 18,236 868.00 5.00 1399/01/18 743 5.122 میلیون 93.411 میلیارد 7,812.58 17,368 18,236 18,236 18,236 0 19.767 میلیون 18,236 499 - - 55.578 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 4.616 میلیون 506,230 5.022 میلیون 100,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 10,868 517.00 4.99 10,808 457.00 4.42 12:29 1,739 6.465 میلیون 69.876 میلیارد 4,534.13 10,351 10,355 10,352 10,868 0 893,095 10,868 162 - - 31.047 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 6.377 میلیون 88,200 4.965 میلیون 1.5 میلیون
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,680 90.00 1.96 4,599 9.00 0.20 12:30 1,532 8.115 میلیون 37.35 میلیارد 6,103.93 4,590 4,590 4,462 4,728 2 3,598 4,682 1 2,220 4,682 11.016 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 8.058 میلیون 56,700 8.064 میلیون 50,231
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,300 367.00 3.69 10,381 448.00 4.51 12:30 2,035 22.404 میلیون 232.583 میلیارد 11,822.04 9,933 9,934 10,000 10,429 3 9,617 10,351 1 4,137 10,351 24.833 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 11.283 میلیون 11.121 میلیون 10.68 میلیون 11.724 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 11,954 569.00 5.00 11,907 522.00 4.58 12:28 2,602 10.507 میلیون 125.106 میلیارد 6,925.78 11,385 11,954 11,061 11,954 0 24,687 11,954 6 - - 26.571 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 10.254 میلیون 252,190 10.507 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 37,746 1,797.00 5.00 37,716 1,767.00 4.92 12:29 1,010 2.492 میلیون 93.978 میلیارد 4,273.34 35,949 35,983 37,001 37,746 1 109,914 37,746 15 150 37,746 46.734 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 2.012 میلیون 480,000 1.628 میلیون 863,350
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 7,961 379.00 5.00 7,774 192.00 2.53 12:30 228 3.514 میلیون 27.974 میلیارد 3,380.14 7,582 7,587 7,961 7,961 0 3.646 میلیون 7,961 123 - - 13.272 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 3.514 میلیون - 3.48 میلیون 33,400
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 7,828 372.00 4.99 7,712 256.00 3.43 12:30 1,714 8.36 میلیون 64.473 میلیارد 6,553.93 7,456 7,461 7,356 7,828 0 318,947 7,828 60 - - 11.184 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 5.3 میلیون 3.06 میلیون 8.221 میلیون 139,283
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 8,130 344.00 4.42 8,156 370.00 4.75 1399/01/17 7,133 45.228 میلیون 368.884 میلیارد 11,522.82 7,786 8,175 7,800 8,175 1 600 8,110 1 7,000 8,129 10.122 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 44.892 میلیون 336,500 29.628 میلیون 15.601 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 86,600 3,042.00 3.64 86,258 2,700.00 3.23 12:30 19,742 19.936 میلیون 1.72 هزار میلیارد 2,440.78 83,558 83,983 80,000 87,735 4 5,014 86,600 13 3,323 86,600 116.98 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 18.69 میلیون 1.246 میلیون 18.808 میلیون 1.128 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 14,599 695.00 5.00 14,393 489.00 3.52 12:29 443 2.816 میلیون 41.116 میلیارد 12,671.04 13,904 13,911 14,599 14,599 0 14.306 میلیون 14,599 1261 - - 18.492 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 2.643 میلیون 173,598 816,380 2 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,751 104.00 2.14 4,869 14.00 0.29 12:30 2,441 28.291 میلیون 137.741 میلیارد 12,171.11 4,855 4,855 4,670 5,088 1 31,317 4,750 5 1,799 4,750 7.283 هزار میلیارد 19.136 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 26.13 میلیون 2.16 میلیون 28.178 میلیون 112,375
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 8,121 49.00 0.61 8,067 5.00 0.06 12:30 1,788 10.387 میلیون 83.789 میلیارد 4,509.39 8,072 8,072 7,670 8,401 1 1,000 8,200 1 2,000 8,200 10.655 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 10.387 میلیون - 10.387 میلیون -
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 21,775 1,036.00 5.00 21,740 1,001.00 4.83 12:30 2,483 10.102 میلیون 219.619 میلیارد 16,245.55 20,739 20,766 21,101 21,775 1 84,266 21,775 44 1,000 21,775 29.035 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 10.002 میلیون 100,000 8.227 میلیون 1.875 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 44.66 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 7,898 376.00 5.00 7,622 100.00 1.33 12:29 224 1.897 میلیون 14.979 میلیارد 3,767.2 7,522 7,531 7,898 7,898 1 2.686 میلیون 7,898 291 28 7,898 6.018 هزار میلیارد 4.206 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 - - - 1.897 میلیون - 1.473 میلیون 423,500
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 6,683 318.00 5.00 6,539 174.00 2.73 12:30 1,813 12.164 میلیون 79.549 میلیارد 6,852.59 6,365 6,365 6,333 6,683 1 3,806 6,680 2 262 6,680 8.275 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 11.414 میلیون 750,000 11.564 میلیون 600,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 17,669 841.00 5.00 17,525 697.00 4.14 12:29 1,047 4.337 میلیون 75.998 میلیارد 5,032.45 16,828 16,829 16,950 17,669 1 603,059 17,669 153 1,965 17,669 16.828 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 3.046 میلیون 1.291 میلیون 2.631 میلیون 1.705 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 48,434 2,306.00 5.00 48,176 2,048.00 4.44 12:30 5,476 1.953 میلیون 94.064 میلیارد 882.85 46,128 46,127 46,001 48,434 4 183,849 48,434 194 245 48,434 27.675 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 1.852 میلیون 100,848 1.902 میلیون 51,000
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 47,594 2,266.00 5.00 47,594 2,266.00 5.00 12:29 129 1.285 میلیون 61.145 میلیارد 1,289.06 45,328 45,342 47,594 47,594 1 1.283 میلیون 47,594 356 2,000 47,900 14.958 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 1.185 میلیون 100,000 53,715 1.231 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 43,189 2,056.00 5.00 42,749 1,616.00 3.93 12:30 1,188 939,431 40.573 میلیارد 1,286.74 41,133 41,267 43,189 43,189 3 355,552 43,189 175 418 43,189 18.509 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 939,431 - 912,931 26,500
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 7,388 351.00 4.99 7,216 179.00 2.54 12:27 1,023 4.797 میلیون 35.19 میلیارد 6,705.11 7,037 7,039 7,111 7,388 1 2.372 میلیون 7,388 199 200 7,388 5.63 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 4.797 میلیون - 4.796 میلیون 1,130
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 31,596 1,445.00 4.79 30,911 760.00 2.52 12:30 1,778 3.987 میلیون 123.233 میلیارد 4,614.48 30,151 30,159 29,001 31,658 2 167 31,510 1 1,049 31,596 15.074 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 2.836 میلیون 1.151 میلیون 3.107 میلیون 879,471
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 35,603 1,694.00 5.00 34,664 755.00 2.23 12:29 3,254 4.743 میلیون 164.393 میلیارد 970.99 33,909 33,916 32,300 35,604 1 610 35,500 2 100 35,603 16.954 هزار میلیارد 16.697 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 3.82 میلیون 922,724 4.162 میلیون 580,926
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 41,494 1,975.00 5.00 40,393 874.00 2.21 12:30 1,929 3.862 میلیون 156.01 میلیارد 1,195.13 39,519 39,520 38,000 41,494 1 50 41,489 1 1,765 41,494 17.781 هزار میلیارد 15.225 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 3.566 میلیون 296,555 2.208 میلیون 1.655 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 33,900 1,113.00 3.18 34,407 606.00 1.73 12:30 1,982 1.963 میلیون 67.554 میلیارد 1,259.6 35,013 34,994 33,502 35,713 2 16,163 33,900 4 3,918 33,900 21.008 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 1.832 میلیون 131,775 1.949 میلیون 14,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 34,175 1,627.00 5.00 33,632 1,084.00 3.33 12:30 234 1.116 میلیون 38.13 میلیارد 2,030.59 32,548 32,597 34,175 34,175 0 678,409 34,175 106 - - 17.576 هزار میلیارد 9.913 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 1.116 میلیون - 365,732 750,000
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 11,814 168.00 1.44 11,776 130.00 1.12 12:30 2,080 4.111 میلیون 48.423 میلیارد 2,071.26 11,646 11,646 11,136 12,050 1 2,771 11,814 4 187 11,814 10.027 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 4.091 میلیون 20,000 4.111 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 6,017 0.00 0.00 5,731 0.00 0.00 12:29 1,222 9.648 میلیون 55.33 میلیارد 9,905.64 - 6,017 6,017 6,017 1 1.288 میلیون 5,788 135 5,000 5,794 5.158 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 28,673 1,365.00 5.00 28,231 923.00 3.38 12:29 178 1.315 میلیون 37.701 میلیارد 1,777.15 27,308 27,311 28,673 28,673 0 293,719 28,673 152 - - 25.943 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 1.315 میلیون - 264,878 1.05 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 24,144 1,149.00 5.00 23,889 894.00 3.89 12:29 1,185 2.197 میلیون 52.485 میلیارد 3,364.06 22,995 23,000 23,431 24,144 1 686,574 24,144 193 90 24,210 14.371 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 2.167 میلیون 30,000 1.606 میلیون 591,000
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 5,449 259.00 4.99 5,405 215.00 4.14 12:30 1,982 14.174 میلیون 76.608 میلیارد 16,536.8 5,190 5,192 5,250 5,449 1 2.085 میلیون 5,449 86 1,000 5,492 6.228 هزار میلیارد 4.725 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 14.174 میلیون - 12.973 میلیون 1.201 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 19,019 22.00 0.12 19,112 115.00 0.61 12:30 2,124 3.48 میلیون 66.518 میلیارد 5,003.89 18,997 18,961 18,048 19,900 1 68,978 18,051 17 50,000 18,051 15.198 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 3.404 میلیون 76,381 3.253 میلیون 227,219
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 5,936 282.00 4.99 5,819 165.00 2.92 12:29 895 5.486 میلیون 32.551 میلیارد 6,984.07 5,654 5,657 5,856 5,936 0 204,333 5,936 50 - - 5.654 هزار میلیارد 4.082 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 4.752 میلیون 733,657 5.486 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 44,196 2,104.00 5.00 42,997 905.00 2.15 12:30 3,120 5.174 میلیون 222.479 میلیارد 1,690.32 42,092 42,109 41,460 44,196 1 780 44,196 2 280 44,196 9.698 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 5.114 میلیون 60,000 4.423 میلیون 750,985
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 19,648 935.00 5.00 19,447 734.00 3.92 12:29 382 2.432 میلیون 47.777 میلیارد 2,112.33 18,713 18,773 19,648 19,648 0 1.654 میلیون 19,648 330 - - 12.912 هزار میلیارد 8.665 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 2.432 میلیون - 1.431 میلیون 1.001 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 32,989 0.00 0.00 31,419 0.00 0.00 12:29 2,630 7.163 میلیون 225.06 میلیارد 2,920.14 - 32,989 32,989 32,989 0 1.594 میلیون 31,611 451 - - 21.993 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 42,713 1,935.00 4.75 42,427 1,649.00 4.04 12:30 2,458 2.53 میلیون 107.352 میلیارد 1,352.62 40,778 40,798 40,502 42,816 1 424 42,713 1 300 42,713 12.233 هزار میلیارد 9.457 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 2.411 میلیون 119,000 2.008 میلیون 522,323
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,719 177.00 5.00 3,577 35.00 0.99 12:29 149 2.956 میلیون 10.994 میلیارد 16,114.13 3,542 3,543 3,719 3,719 0 1.387 میلیون 3,719 97 - - 5.313 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 2.756 میلیون 200,000 1.093 میلیون 1.863 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 9,019 429.00 4.99 8,885 295.00 3.43 12:30 1,064 4.241 میلیون 38.203 میلیارد 5,996.37 8,590 8,596 8,868 9,019 1 561,063 9,019 133 2,000 9,090 5.179 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 4.241 میلیون - 3.841 میلیون 400,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 25,169 1,198.00 5.00 24,424 453.00 1.89 12:30 408 880,647 22.165 میلیارد 1,452.47 23,971 24,046 25,169 25,169 0 425,493 25,169 198 - - 9.588 هزار میلیارد 9.102 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 880,647 - 880,647 -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 19,730 478.00 2.48 19,932 680.00 3.53 12:30 3,785 9.92 میلیون 197.726 میلیارد 2,534.09 19,252 19,248 18,850 20,214 5 3,255 19,730 7 11,147 19,730 11.551 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 9.563 میلیون 356,946 9.744 میلیون 176,277
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 10,614 505.00 5.00 10,384 275.00 2.72 12:28 741 2.874 میلیون 30.499 میلیارد 9,318.31 10,109 10,114 10,520 10,614 1 1.921 میلیون 10,614 129 1,000 10,654 5.055 هزار میلیارد 4.274 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - 2.874 میلیون - 2.374 میلیون 500,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 31,136 1,482.00 5.00 30,943 1,289.00 4.35 12:30 4,708 5.431 میلیون 168.04 میلیارد 1,057.34 29,654 29,645 29,000 31,136 1 35,039 31,136 21 200 31,136 14.234 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 5.424 میلیون 7,000 5.331 میلیون 100,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 13,700 382.00 2.71 13,879 203.00 1.44 12:30 10,709 14.517 میلیون 201.482 میلیارد 2,437.68 14,082 14,083 13,600 14,280 54 55,000 13,800 2 54,133 13,800 8.449 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 13.8 میلیون 717,096 14.404 میلیون 113,396
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 21,696 1,033.00 5.00 21,517 854.00 4.13 12:29 1,566 2.256 میلیون 48.918 میلیارد 1,712.86 20,663 20,676 21,284 21,696 1 145,152 21,696 48 139 21,696 10.745 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 2.241 میلیون 15,000 1.556 میلیون 700,005
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 8,698 414.00 5.00 8,538 254.00 3.07 12:29 467 4.102 میلیون 35.683 میلیارد 7,284.52 8,284 8,289 8,698 8,698 0 1.364 میلیون 8,698 137 - - 4.97 هزار میلیارد 3.743 میلیون 1.696 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 - - - 4.102 میلیون - 3.802 میلیون 300,000
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 34,120 1,624.00 5.00 34,120 1,624.00 5.00 12:30 1,085 2.274 میلیون 77.586 میلیارد 601.57 32,496 32,528 34,120 34,120 1 523,583 34,120 295 49 34,129 9.424 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 2.274 میلیون - 183,927 2.09 میلیون
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,876 1,089.00 5.00 22,797 1,010.00 4.64 12:30 1,085 2.335 میلیون 53.229 میلیارد 1,423.09 21,787 21,786 21,201 22,876 2 344,734 22,876 186 1,410 23,000 15.251 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 2.335 میلیون - 1.485 میلیون 850,000
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 26,840 1,278.00 5.00 26,806 1,244.00 4.87 12:30 1,132 2.477 میلیون 66.403 میلیارد 3,010.1 25,562 25,565 25,997 26,840 0 168,254 26,840 64 - - 10.221 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 2.404 میلیون 73,276 959,028 1.518 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 32,796 1,561.00 5.00 31,451 216.00 0.69 12:29 150 241,543 7.922 میلیارد 3,177.24 31,235 31,236 32,796 32,796 0 1.585 میلیون 32,796 235 - - 19.772 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 241,543 - 241,543 -
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 8,850 421.00 4.99 8,795 366.00 4.34 12:29 1,589 8.638 میلیون 75.966 میلیارد 3,873.72 8,429 8,440 8,555 8,850 1 2,462 8,850 5 1,420 8,850 4.215 هزار میلیارد 3.839 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 8.637 میلیون 1,000 8.638 میلیون -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 52,890 2,783.00 5.00 52,890 2,783.00 5.00 13:12 1,306 1.354 میلیون 71.623 میلیارد 1,235.42 55,673 55,641 52,890 52,890 980 2,211 52,890 5 1.638 میلیون 52,890 15.588 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.15 میلیون 204,423 1.354 میلیون -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 42,072 2,003.00 5.00 42,072 2,003.00 5.00 12:29 616 2.849 میلیون 119.881 میلیارد 1,454.61 40,069 40,219 42,072 42,072 1 1.331 میلیون 42,072 286 10,000 42,099 16.017 هزار میلیارد 7.755 میلیون 1.548 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 - - - 2.849 میلیون - 962,950 1.886 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 31,899 1,519.00 5.00 31,899 1,519.00 5.00 12:29 280 2.71 میلیون 86.445 میلیارد 8,909.17 30,380 30,551 31,899 31,899 0 63,493 31,899 15 - - 7.595 هزار میلیارد 6.336 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 - - - 2.71 میلیون - 809,964 1.9 میلیون
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 80,110 342.00 0.43 80,765 997.00 1.25 12:30 1,396 1.299 میلیون 104.914 میلیارد 504.55 79,768 79,788 78,000 83,499 2 124 80,100 1 494 80,100 11.965 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.191 میلیون 108,079 1.299 میلیون -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 49,401 2,069.00 4.37 49,430 2,098.00 4.43 12:30 837 3.402 میلیون 168.163 میلیارد 689.58 47,332 47,337 47,000 49,698 1 50 49,696 1 268 49,696 9.465 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 1.864 میلیون 1.538 میلیون 3.402 میلیون -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 46,736 1,224.00 2.69 46,124 612.00 1.34 12:30 916 664,760 30.917 میلیارد 468.12 45,512 45,511 44,888 47,003 1 1,000 46,687 1 50 46,737 6.372 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - 564,760 100,000 644,760 20,000
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 11,076 527.00 5.00 10,980 431.00 4.09 12:30 2,573 9.999 میلیون 109.792 میلیارد 10,078.58 10,549 10,552 10,670 11,076 0 34,711 11,076 8 - - 4.22 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 9.999 میلیون - 8.695 میلیون 1.304 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 32,980 1,488.00 4.73 32,509 1,017.00 3.23 12:30 2,263 1.534 میلیون 49.901 میلیارد 1,490.3 31,492 31,493 31,600 33,000 2 3,676 32,970 7 1,124 32,970 9.448 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.534 میلیون - 1.534 میلیون -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 8,288 394.00 4.99 8,287 393.00 4.98 12:29 1,507 9.295 میلیون 77.025 میلیارد 7,621.68 7,894 7,907 8,250 8,288 1 5.156 میلیون 8,288 413 500 8,387 9.473 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 9.295 میلیون - 7.695 میلیون 1.6 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 55,400 1,140.00 2.02 55,787 753.00 1.33 12:30 2,026 1.378 میلیون 76.869 میلیارد 2,594.96 56,540 56,517 54,400 57,999 1 250 55,401 2 2,360 55,401 5.654 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 1.378 میلیون 85 1.208 میلیون 170,000
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 60,325 2,872.00 5.00 60,325 2,872.00 5.00 1398/12/18 337 942,921 56.882 میلیارد 916.01 57,453 60,325 60,325 60,325 0 1.326 میلیون 60,325 761 - - 14.762 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 82,923 - 82,923 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 29,959 1,426.00 5.00 28,970 437.00 1.53 12:30 700 546,582 16.375 میلیارد 1,426.93 28,533 28,539 29,959 29,959 1 557,757 29,959 246 189 29,959 5.707 هزار میلیارد 5.419 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 546,582 - 546,582 -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 36,568 1,741.00 5.00 36,165 1,338.00 3.84 12:27 235 1.275 میلیون 46.615 میلیارد 736.92 34,827 34,843 36,568 36,568 1 1.399 میلیون 36,568 444 20 36,568 12.189 هزار میلیارد 9.803 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 1.075 میلیون 200,000 474,756 800,000
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 31,675 1,508.00 5.00 31,168 1,001.00 3.32 12:30 3,503 7.191 میلیون 224.135 میلیارد 2,098.5 30,167 30,172 29,150 31,675 1 509,783 31,675 116 1,659 31,675 9.955 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 7.015 میلیون 176,450 5.191 میلیون 2 میلیون
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 22,806 1,086.00 5.00 22,517 797.00 3.67 12:30 1,182 1.936 میلیون 44.16 میلیارد 2,048.67 21,720 21,747 22,806 22,806 0 1.029 میلیون 22,806 438 - - 12.239 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.936 میلیون - 1.916 میلیون 20,000
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 16,828 801.00 5.00 16,823 796.00 4.97 12:30 1,804 3.966 میلیون 66.718 میلیارد 2,381.95 16,027 16,066 16,668 16,828 1 1.384 میلیون 16,828 361 283 16,828 5.93 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.966 میلیون - 3.896 میلیون 70,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 27,390 1,304.00 5.00 27,317 1,231.00 4.72 12:29 3,982 8.82 میلیون 240.93 میلیارد 2,619.46 26,086 26,192 26,300 27,390 0 949,564 27,390 424 - - 15.637 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 8.804 میلیون 15,400 8.598 میلیون 222,220
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 65,700 19.00 0.03 66,989 1,270.00 1.93 13:12 4,007 2.542 میلیون 170.269 میلیارد 1,741.77 65,719 65,761 63,033 69,004 1 60 65,999 2 2,347 65,999 6.575 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 2.414 میلیون 127,774 2.489 میلیون 53,001
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 47,442 2,259.00 5.00 46,967 1,784.00 3.95 12:30 1,341 1.385 میلیون 65.053 میلیارد 1,020.23 45,183 45,239 45,254 47,442 0 93,998 47,442 66 - - 9.037 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.385 میلیون - 1.382 میلیون 3,070
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 59,000 2,367.00 4.18 58,840 2,207.00 3.90 12:30 3,298 3.811 میلیون 224.241 میلیارد 880.7 56,633 56,742 57,100 59,464 4 1,036 59,000 1 16,062 59,000 11.326 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 3.706 میلیون 104,673 3.395 میلیون 416,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 45,148 2,149.00 5.00 44,379 1,380.00 3.21 12:29 2,487 1.394 میلیون 61.858 میلیارد 792.76 42,999 43,000 42,600 45,148 1 172,335 45,148 173 92 45,148 8.601 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.393 میلیون 489 1.244 میلیون 150,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 70,141 3,340.00 5.00 68,335 1,534.00 2.30 12:28 712 1.077 میلیون 73.584 میلیارد 635.82 66,801 66,801 64,712 70,141 0 101,443 70,141 14 - - 8.016 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 714,445 362,382 577,463 499,364
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 38,550 685.00 1.81 37,921 56.00 0.15 12:30 1,993 1.134 میلیون 43.004 میلیارد 627.21 37,865 37,864 37,270 39,000 3 610 38,600 3 952 38,600 5.68 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 1.134 میلیون - 1.134 میلیون -
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 42,431 2,020.00 5.00 42,360 1,949.00 4.82 12:29 1,469 1.604 میلیون 67.963 میلیارد 891.64 40,411 40,413 40,632 42,431 1 6,359 42,431 4 650 43,698 6.062 هزار میلیارد 6.844 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 - - - 1.597 میلیون 7,038 758,766 845,635
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 28,758 1,369.00 5.00 28,171 782.00 2.86 12:29 770 1.145 میلیون 32.929 میلیارد 3,741.39 27,389 27,429 28,758 28,758 0 557,260 28,758 117 - - 3.67 هزار میلیارد 2.913 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 1.145 میلیون - 1.145 میلیون -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی