شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,278 45.00 0.86 5,243 10.00 0.19 12:30 748 6.122 میلیون 32.1 میلیارد 7,712.13 5,233 5,240 5,140 5,289 1 6,000 5,192 1 190 5,260 186.127 هزار میلیارد 204.163 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 1.971 میلیون 4.151 میلیون 3.462 میلیون 2.66 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,922 63.00 2.11 2,917 68.00 2.28 12:29 9,143 65.718 میلیون 191.7 میلیارد 7,737.47 2,985 2,959 2,890 2,960 1 5,822 2,920 2 2,000 2,922 70.432 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 65.608 میلیون 110 65.718 میلیون -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,384 128.00 2.32 5,416 96.00 1.74 12:29 1,717 7.971 میلیون 43.17 میلیارد 6,124.43 5,512 5,500 5,345 5,500 1 6,962 5,375 2 1,444 5,384 135.4 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 7.383 میلیون 588 6.484 میلیون 1.487 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,027 0.00 0.00 14,946 0.00 0.00 12:33 3,815 44.226 میلیون 660.99 میلیارد 3,319.54 - 14,490 14,290 15,027 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد 256.4 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 26,000 1,136.00 4.57 24,954 90.00 0.36 12:29 799 4.127 میلیون 102.97 میلیارد 1,546.21 24,864 24,800 23,900 26,050 3 40 25,600 1 39,357 26,000 306.934 هزار میلیارد 339.726 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 638.495 3.488 میلیون 1.352 میلیون 2.775 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,417 0.00 0.00 16,622 0.00 0.00 12:29 2,617 4.802 میلیون 79.81 میلیارد 3,266.91 - 16,900 16,395 16,999 5 350 16,414 2 1,837 16,420 319.142 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون - - - 4.483 میلیون 318.474 4.245 میلیون 556.897
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 56,601 1,891.00 3.46 56,409 1,699.00 3.11 12:29 541 410.232 23.14 میلیارد 703.17 54,710 57,000 54,500 57,000 1 1,700 56,035 1 737 56,780 451.272 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 410.232 - 410.232 -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,720 21.00 0.56 3,726 15.00 0.40 12:29 6,525 59.893 میلیون 223.15 میلیارد 10,831.65 3,741 3,698 3,600 3,850 6 3,800 3,700 1 379,247 3,720 23.846 هزار میلیارد 364.593 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 59.693 میلیون 200 59.393 میلیون 500
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,054 0.00 0.00 24,009 0.00 0.00 12:29 1,377 6.096 میلیون 146.35 میلیارد 1,395.28 - 23,161 23,161 24,092 1 1,000 24,050 1 9,925 24,054 144.054 هزار میلیارد 166.842 میلیون 65.408 میلیون 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - 3.41 میلیون 2.685 میلیون 1.537 میلیون 4.559 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,548 99.00 1.49 6,361 286.00 4.30 12:29 1,942 8.95 میلیون 56.94 میلیارد 3,257.53 6,647 6,618 6,315 6,618 1 10,000 6,401 1 33,250 6,548 57.249 هزار میلیارد 70.084 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 6.144 میلیون 2.806 میلیون 8.93 میلیون 20
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 9,629 52.00 0.54 9,580 3.00 0.03 12:28 302 1.321 میلیون 12.66 میلیارد 5,043.92 9,577 10,000 9,100 10,000 2 500 9,620 1 1,236 9,640 48.887 هزار میلیارد 103.413 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 606.442 714.822 1.321 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,170 290.00 3.07 9,254 206.00 2.18 13:50 1,499 11.127 میلیون 102.96 میلیارد 9,081.28 9,460 9,370 8,987 9,499 1 1,700 9,123 1 10,648 9,200 37.016 هزار میلیارد 43.089 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 6.453 میلیون 4.674 میلیون 11.124 میلیون 3.081
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,491 114.00 1.50 7,521 84.00 1.10 12:29 2,861 9.601 میلیون 72.21 میلیارد 4,572.43 7,605 7,590 7,330 7,625 1 2,694 7,491 1 11,496 7,499 25.571 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 8.844 میلیون 757.268 8.876 میلیون 724.588
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 6,872 271.00 3.79 6,931 212.00 2.97 12:29 1,960 7.277 میلیون 50.44 میلیارد 4,534.13 7,143 7,050 6,802 7,098 2 18,450 6,850 7 15,350 6,900 20.793 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 6.517 میلیون 759.669 6.98 میلیون 296.168
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 9,080 153.00 1.71 9,122 195.00 2.18 17:37 11,910 58.883 میلیون 537.15 میلیارد 4,831.49 8,927 9,050 8,701 9,370 1 2,457 9,080 4 6,142 9,080 27.366 هزار میلیارد 30.646 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 55.221 میلیون 3.662 میلیون 52.578 میلیون 6.306 میلیون
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,017 104.00 2.66 4,016 103.00 2.63 1398/10/26 991 4.723 میلیون 18.968 میلیارد 5,351.51 3,913 4,077 3,950 4,077 2 12,711 3,905 1 66,000 4,099 12.048 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 13.23 2.75 7.11 4.711 میلیون 12,525 3.103 میلیون 1.62 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,190 0.00 0.00 10,116 0.00 0.00 12:29 1,069 4.781 میلیون 48.36 میلیارد 2,604.19 - 10,291 9,938 10,448 1 100 10,121 1 4,500 10,200 29.705 هزار میلیارد 33.2 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - 2.067 میلیون 2.713 میلیون 4.68 میلیون 100.759
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,811 94.00 1.92 4,743 162.00 3.30 12:29 3,128 27.026 میلیون 128.19 میلیارد 17,819.1 4,905 4,782 4,660 4,856 4 8,200 4,770 2 53,390 4,820 11.858 هزار میلیارد 50.222 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 22.823 میلیون 4.203 میلیون 26.592 میلیون 434
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,154 721.00 5.00 15,147 714.00 4.95 12:29 823 7.023 میلیون 106.38 میلیارد 2,936.66 14,433 15,154 14,775 15,154 0 476,767 15,154 39 - - 36.353 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 5.923 میلیون 1.101 میلیون 6.993 میلیون 30.5
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 74,899 47.00 0.06 74,754 98.00 0.13 12:29 1,398 992.645 74.2 میلیارد 2,093.96 74,852 76,900 74,000 76,900 1 5,000 74,802 1 80 74,900 179.41 هزار میلیارد 202.786 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 646.929 345.716 631.287 361.358
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 7,686 86.00 1.13 7,663 63.00 0.83 13:49 2,029 8.074 میلیون 61.87 میلیارد 6,925.78 7,600 7,660 7,300 7,850 2 8,418 7,685 2 63,420 7,700 17.1 هزار میلیارد 17.978 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 6.969 میلیون 1.105 میلیون 8.074 میلیون -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,380 57.00 1.66 3,426 11.00 0.32 12:29 806 6.374 میلیون 21.83 میلیارد 6,103.93 3,437 3,492 3,301 3,549 2 500 3,365 1 4,502 3,400 8.222 هزار میلیارد 8.763 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 5.36 میلیون 1.013 میلیون 6.294 میلیون 80
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,380 356.00 2.22 16,612 588.00 3.67 12:29 1,469 5.774 میلیون 95.92 میلیارد 4,634.09 16,024 16,789 16,300 16,820 1 1,177 16,376 1 5,963 16,495 33.224 هزار میلیارد 45.887 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 4.38 میلیون 1.394 میلیون 2.147 میلیون 3.628 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 14,622 696.00 5.00 14,505 579.00 4.16 1398/10/25 2,663 16.964 میلیون 246.06 میلیارد 7,812.58 13,926 14,622 14,094 14,622 1 8.435 میلیون 14,622 399 790 14,803 29.01 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 16.324 میلیون 640,000 15.419 میلیون 1.544 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,210 89.00 2.07 4,267 32.00 0.74 12:30 5,557 34.52 میلیون 147.31 میلیارد 8,593.75 4,299 4,369 4,085 4,440 1 1,250 4,210 2 2,000 4,214 8.363 هزار میلیارد 11.688 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 33.814 میلیون 705.418 33.02 میلیون 1.5 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,194 152.00 5.00 3,166 124.00 4.08 12:20 731 11.039 میلیون 34.94 میلیارد 16,114.13 3,042 3,129 3,013 3,194 0 77,003 3,194 6 - - 4.749 هزار میلیارد 7.73 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 11.039 میلیون - 9.539 میلیون 1.5 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,825 38.00 0.78 4,867 4.00 0.08 12:29 811 5.31 میلیون 25.84 میلیارد 6,553.93 4,863 4,900 4,730 4,920 1 1,032 4,821 1 5,683 4,825 7.301 هزار میلیارد 31.963 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 4.39 میلیون 919.56 4.929 میلیون 380.574
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 3,423 163.00 5.00 3,419 159.00 4.88 12:29 1,670 37.316 میلیون 127.57 میلیارد 12,171.11 3,260 3,423 3,325 3,423 0 1.381 میلیون 3,423 27 - - 5.129 هزار میلیارد 18.896 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 36.816 میلیون 500 28.816 میلیون 8.5 میلیون
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 6,205 295.00 4.99 6,202 292.00 4.94 1398/10/24 618 3.772 میلیون 23.394 میلیارد 3,380.14 5,910 6,205 6,132 6,205 1 1.854 میلیون 6,205 104 2,500 6,505 9.303 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 3.472 میلیون 300,000 2.772 میلیون 1,000,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 6,020 286.00 4.99 6,014 280.00 4.88 1398/10/29 2,904 54.607 میلیون 328.419 میلیارد 16,245.55 5,734 6,020 5,800 6,020 0 6.593 میلیون 6,020 121 - - 8.42 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 47.482 میلیون 7.126 میلیون 39.657 میلیون 14.95 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 28,062 1,336.00 5.00 28,012 1,286.00 4.81 12:29 2,219 10.48 میلیون 293.57 میلیارد 5,012.87 26,726 28,062 27,511 28,062 0 777,510 28,062 219 - - 39.217 هزار میلیارد 39.666 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 10.331 میلیون 149.418 8.773 میلیون 1.707 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 7,459 355.00 5.00 7,444 340.00 4.79 12:29 3,679 47.912 میلیون 356.65 میلیارد 12,671.04 7,104 7,459 7,190 7,459 0 3.338 میلیون 7,459 147 - - 9.901 هزار میلیارد 11.444 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 44.088 میلیون 3.823 میلیون 35.916 میلیون 11.995 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,201 93.00 1.76 5,213 81.00 1.53 12:29 623 3.293 میلیون 17.17 میلیارد 4,509.39 5,294 5,230 5,030 5,358 1 90 5,201 1 20,768 5,202 6.881 هزار میلیارد 7.255 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 2.847 میلیون 446 2.328 میلیون 964.785
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,250 382.00 9.88 4,273 405.00 10.47 12:29 2,294 17.503 میلیون 74.79 میلیارد 4,432.02 3,868 4,232 4,180 4,442 2 5,000 4,243 1 14,000 4,259 5.555 هزار میلیارد 6.45 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 15.618 میلیون 1.885 میلیون 16.208 میلیون 1.295 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,973 189.00 4.99 3,934 150.00 3.96 12:29 1,614 31.991 میلیون 125.86 میلیارد 6,852.59 3,784 3,800 3,650 3,973 1 286,538 3,973 11 25,000 4,040 5.114 هزار میلیارد 5.965 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 25.641 میلیون 6.35 میلیون 23.091 میلیون 8.9 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 14,250 426.00 3.08 14,393 569.00 4.12 12:29 1,457 7.428 میلیون 106.91 میلیارد 4,273.34 13,824 13,990 13,824 14,515 1 13,495 14,230 1 2,291 14,250 18.711 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 4.718 میلیون 2.71 میلیون 4.635 میلیون 2.793 میلیون
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,620 544.00 17.69 3,620 544.00 17.69 1398/10/29 1 12,000 43.44 میلیون 7,574 3,076 3,620 3,620 3,620 0 - - 0 - - 3.691 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - - - - -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 43,970 514.00 1.16 43,972 512.00 1.15 12:29 515 634.157 27.88 میلیارد 854.99 44,484 43,000 43,000 44,990 1 976 43,970 1 1,225 44,089 50.279 هزار میلیارد 82.655 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 634.157 - 634.157 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 53,297 870.00 1.66 52,948 521.00 0.99 12:29 563 511.933 27.11 میلیارد 348.79 52,427 52,900 51,441 54,000 1 18 53,296 1 434 53,450 54.407 هزار میلیارد 89.555 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 480.043 31.89 511.933 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,860 0.00 0.00 4,886 0.00 0.00 12:29 2,541 18.582 میلیون 90.79 میلیارد 6,218.96 - 4,900 4,711 5,038 1 17,000 4,851 1 4,100 4,870 4.886 هزار میلیارد 6.907 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - 18.582 میلیون - 18.582 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,000 1,564.00 6.15 27,632 2,196.00 8.63 1398/10/29 4,296 7.511 میلیون 207.538 میلیارد 3,396.16 25,436 26,707 26,555 28,042 1 21,766 27,000 1 120 27,000 27.632 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 6.401 میلیون 1.11 میلیون 6.351 میلیون 1.16 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 4,016 191.00 4.99 4,015 190.00 4.97 12:23 418 5.415 میلیون 21.74 میلیارد 16,536.8 3,825 4,016 3,913 4,016 0 2.364 میلیون 4,016 73 - - 3.614 هزار میلیارد 4.545 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 5.415 میلیون - 5.411 میلیون 4.513
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,412 0.00 0.00 3,357 0.00 0.00 12:29 1,413 16.321 میلیون 54.79 میلیارد 9,905.64 - 3,300 3,126 3,412 0 56,001 3,412 5 - - 3.021 هزار میلیارد 3.985 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - 13.949 میلیون 2.372 میلیون 14.321 میلیون 2 میلیون
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,764 155.00 1.74 8,826 93.00 1.04 12:29 750 1.494 میلیون 13.19 میلیارد 2,071.26 8,919 8,978 8,700 9,010 1 311,440 8,764 8 1,202 8,777 7.599 هزار میلیارد 9.995 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 1.47 میلیون 24.414 1.484 میلیون 10
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 11,170 436.00 4.06 11,039 305.00 2.84 12:29 623 1.999 میلیون 22.06 میلیارد 5,003.89 10,734 10,900 10,500 11,200 1 251,711 11,110 7 5,130 11,170 8.831 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 1.169 میلیون 830.009 1.998 میلیون 884
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,900 136.00 3.61 3,873 109.00 2.90 12:29 1,784 13.422 میلیون 51.98 میلیارد 6,984.07 3,764 3,739 3,606 3,952 1 9,000 3,900 1 34,326 3,927 3.486 هزار میلیارد 4.005 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 - - - 13.397 میلیون 25 10.684 میلیون 2.738 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,040 150.00 2.89 5,050 140.00 2.70 12:29 1,774 8.256 میلیون 41.69 میلیارد 6,705.11 5,190 5,001 5,000 5,200 1 3,955 5,034 1 2,247 5,040 4.04 هزار میلیارد 4.881 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 7.891 میلیون 365.047 8.196 میلیون 60
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,270 189.00 1.31 14,358 101.00 0.70 12:29 1,317 3.65 میلیون 52.4 میلیارد 5,032.45 14,459 13,950 13,950 14,788 1 200 14,233 1 2,277 14,270 14.358 هزار میلیارد 15.122 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 3.336 میلیون 313.784 3.364 میلیون 285.679
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 50,833 2,052.00 3.88 50,440 2,445.00 4.62 12:29 1,846 1.545 میلیون 77.92 میلیارد 1,193.9 52,885 52,750 50,241 52,750 1 7,311 50,241 7 10,000 50,850 36.72 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 1.326 میلیون 218.462 1.545 میلیون -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 12,553 0.00 0.00 12,553 0.00 0.00 12:29 351 3.643 میلیون 45.73 میلیارد 2,920.14 - 12,553 12,553 12,553 1 4.259 میلیون 12,553 234 1,000 12,800 8.787 هزار میلیارد 13.208 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - 2.584 میلیون 1.059 میلیون 530.716 3.112 میلیون
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,336 82.00 0.72 11,385 33.00 0.29 12:29 1,707 2.613 میلیون 29.75 میلیارد 2,112.33 11,418 11,445 11,009 11,630 1 260 11,281 1 87 11,337 7.856 هزار میلیارد 8.625 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 2.613 میلیون - 2.578 میلیون 35
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 18,563 976.00 5.00 19,165 374.00 1.91 12:29 1,449 3.15 میلیون 60.37 میلیارد 3,177.24 19,539 19,500 18,563 19,890 1 2,000 18,566 1 2,820 18,775 12.131 هزار میلیارد 46.437 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 3.08 میلیون 70.446 3.044 میلیون 106
افرا

افرانت

سهام فرابورس 20,518 977.00 5.00 20,386 845.00 4.32 12:29 269 1.354 میلیون 27.61 میلیارد 3,364.06 19,541 20,200 19,500 20,518 0 42,223 20,518 18 - - 12.741 هزار میلیارد 13.03 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 1.33 میلیون 24 1.354 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,000 192.00 2.46 7,913 105.00 1.34 12:29 811 4.151 میلیون 32.85 میلیارد 5,996.37 7,808 7,779 7,610 8,150 1 1,500 7,962 1 17,369 8,000 4.771 هزار میلیارد 5.78 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 3.791 میلیون 359.951 3.919 میلیون 231.882
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 52,408 2,495.00 5.00 51,565 1,652.00 3.31 12:29 5,771 19.557 میلیون 1.008 هزار میلیارد 1,291.49 49,913 49,900 48,120 52,408 0 45,197 52,408 23 - - 30.954 هزار میلیارد 31.235 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 19.247 میلیون 310 18.407 میلیون 1.15 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 11,706 557.00 5.00 11,706 557.00 5.00 17:37 2,339 2.723 میلیون 31.87 میلیارد 519.35 11,149 11,706 11,706 11,706 0 4.4 میلیون 11,706 993 - - 7.024 هزار میلیارد 7.136 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 2.723 میلیون - 1.723 میلیون 1,000,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,696 209.00 0.95 21,475 430.00 1.96 12:29 498 628.283 13.49 میلیارد 1,259.6 21,905 21,991 21,000 21,991 1 229 21,695 1 1,000 21,800 12.885 هزار میلیارد 14.835 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 497.722 130.561 588.762 39.521
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,205 433.00 3.72 11,321 317.00 2.72 12:29 969 1.515 میلیون 17.15 میلیارد 1,777.15 11,638 11,500 11,198 11,780 1 143 11,205 1 6,053 11,225 10.755 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 1.415 میلیون 100 1.515 میلیون -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 34,221 932.00 2.65 34,512 641.00 1.82 12:29 4,694 2.059 میلیون 71.07 میلیارد 438.02 35,153 34,670 33,771 35,153 1 2,500 34,181 1 10,000 34,390 20.707 هزار میلیارد 44.709 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.059 میلیون 130 2.059 میلیون 80
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,115 74.00 1.43 5,154 35.00 0.67 12:29 731 3.345 میلیون 17.24 میلیارد 3,767.2 5,189 5,240 5,060 5,300 2 1,990 5,113 2 25,258 5,115 4.123 هزار میلیارد 4.257 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 - - - 3.335 میلیون 10 3.335 میلیون 10
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 7,830 374.00 5.02 7,830 374.00 5.02 12:27 130 1.141 میلیون 8.93 میلیارد 2,619.46 7,456 7,830 7,830 7,830 - - - - 4.694 هزار میلیارد 6.205 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 1.141 میلیون - 1.141 میلیون -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 13,817 320.00 2.37 13,758 261.00 1.93 12:29 1,715 2.811 میلیون 38.68 میلیارد 1,712.86 13,497 13,613 12,830 14,140 1 200 13,817 1 5,547 13,865 7.154 هزار میلیارد 7.9 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 2.772 میلیون 39.474 2.73 میلیون 81.25
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 7,743 368.00 4.99 7,743 368.00 4.99 12:22 29 121.657 941.99 میلیون 9,318.31 7,375 7,743 7,743 7,743 0 7.052 میلیون 7,743 279 - - 3.872 هزار میلیارد 4.081 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - 121.657 - 121.657 -
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 15,295 276.00 1.77 15,510 61.00 0.39 12:29 905 2.348 میلیون 36.42 میلیارد 4,614.48 15,571 15,400 15,202 15,800 1 100 15,294 1 4,200 15,399 7.755 هزار میلیارد 10.53 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 2.348 میلیون - 1.818 میلیون 529.894
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 24,500 558.00 2.33 24,993 1,051.00 4.39 12:29 918 1.277 میلیون 31.93 میلیارد 970.99 23,942 25,139 24,500 26,300 2 126 24,498 1 5,844 24,600 12.497 هزار میلیارد 17.062 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 1.277 میلیون - 1.277 میلیون -
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,248 297.00 4.99 6,228 277.00 4.65 12:29 1,162 9.295 میلیون 57.89 میلیارد 3,873.72 5,951 6,230 6,031 6,248 0 633,629 6,248 34 - - 3.114 هزار میلیارد 3.726 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 9.275 میلیون 20 9.285 میلیون 10
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 26,878 1,279.00 5.00 26,843 1,244.00 4.86 12:28 3,350 9.374 میلیون 251.64 میلیارد 2,905.75 25,599 26,878 26,100 26,878 1 245,958 26,878 77 26,856 26,878 12.885 هزار میلیارد 13.273 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 9.312 میلیون 62.407 8.004 میلیون 1.371 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 31,120 248.00 0.79 31,261 107.00 0.34 12:29 1,983 1.509 میلیون 47.16 میلیارد 1,286.74 31,368 31,899 30,500 31,899 2 1,200 31,110 1 10,000 31,135 14.067 هزار میلیارد 32.462 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 1.507 میلیون 1.571 1.419 میلیون 89.979
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,712 388.00 2.03 18,442 658.00 3.45 12:30 1,024 1.753 میلیون 32.33 میلیارد 3,010.1 19,100 18,995 18,145 18,995 1 9,320 18,640 1 16,697 18,712 7.377 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 1.483 میلیون 269.886 1.753 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 17,130 216.00 1.25 17,003 343.00 1.98 12:29 914 1.551 میلیون 26.37 میلیارد 1,452.47 17,346 17,370 16,825 17,370 1 2,226 17,131 1 1,000 17,150 6.801 هزار میلیارد 8.824 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 1.513 میلیون 37.903 1.551 میلیون -
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,200 25.00 0.40 6,120 105.00 1.69 12:29 3,130 22.5 میلیون 137.69 میلیارد 10,078.58 6,225 6,150 5,914 6,432 1 59,978 6,155 2 20,000 6,250 2.448 هزار میلیارد 2.507 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 18.465 میلیون 4.035 میلیون 19.827 میلیون 2.673 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,962 185.00 1.08 16,965 182.00 1.06 12:29 1,051 2.247 میلیون 38.13 میلیارد 1,454.61 17,147 16,603 16,602 17,429 1 786 16,962 1 837 16,973 6.786 هزار میلیارد 8.122 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 - - - 2.066 میلیون 181.528 2.246 میلیون 1,000
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,882 223.00 2.21 9,994 111.00 1.10 13:49 1,492 4.519 میلیون 45.16 میلیارد 2,534.09 10,105 10,201 9,710 10,300 1 83 9,882 1 150 9,889 5.996 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 4.458 میلیون 61 4.142 میلیون 376.924
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,350 405.00 2.42 16,386 369.00 2.20 12:29 976 1.791 میلیون 29.35 میلیارد 2,030.59 16,755 16,900 16,201 16,980 1 4,553 16,275 1 450 16,370 8.848 هزار میلیارد 9.695 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 1.791 میلیون - 1.791 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,917 190.00 0.84 22,537 190.00 0.84 12:29 896 1.489 میلیون 33.55 میلیارد 1,423.09 22,727 22,800 21,860 23,098 1 8,708 22,916 1 19,500 22,917 7.888 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 1.151 میلیون 337.41 1.439 میلیون 50
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 23,642 1,125.00 5.00 23,413 896.00 3.98 12:29 3,509 6.892 میلیون 161.36 میلیارد 2,098.5 22,517 23,450 22,579 23,642 2 230,952 23,642 161 17,417 24,282 7.726 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 6.892 میلیون - 6.892 میلیون -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 25,804 1,228.00 5.00 25,804 1,228.00 5.00 12:19 232 3.343 میلیون 86.25 میلیارد 1,289.06 24,576 25,804 25,804 25,804 1 1.143 میلیون 25,804 106 250 25,890 8.515 هزار میلیارد 10.598 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 3.343 میلیون - 462.608 2.88 میلیون
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 29,200 678.00 2.38 28,846 324.00 1.14 12:29 1,075 1.929 میلیون 55.65 میلیارد 1,881.38 28,522 28,000 27,902 29,726 1 10,000 29,300 1 9,294 29,300 8.654 هزار میلیارد 9.455 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 1.295 میلیون 634.466 1.929 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,500 214.00 4.99 4,499 213.00 4.97 12:28 1,294 13.256 میلیون 59.64 میلیارد 7,284.52 4,286 4,500 4,426 4,500 0 525,600 4,500 35 - - 2.699 هزار میلیارد 3.609 میلیون 1.696 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 - - - 13.256 میلیون - 9.446 میلیون 3.81 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,600 951.00 3.58 25,766 785.00 2.96 12:29 743 905.309 23.33 میلیارد 601.57 26,551 26,551 25,400 26,551 1 500 25,600 1 3,864 25,600 7.472 هزار میلیارد 11.207 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 856.39 48.919 873.809 31.5
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 24,142 1,149.00 5.00 23,809 816.00 3.55 12:26 729 1.197 میلیون 28.51 میلیارد 1,235.42 22,993 23,150 22,000 24,142 1 5,068 24,142 3 500 24,400 6.667 هزار میلیارد 8.194 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.177 میلیون 20 977.455 220
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 21,063 1,003.00 5.00 20,803 743.00 3.70 12:25 1,319 4.958 میلیون 103.13 میلیارد 8,909.17 20,060 20,900 20,060 21,063 0 459,903 21,063 23 - - 5.201 هزار میلیارد 6.105 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 - - - 4.77 میلیون 187.441 4.958 میلیون -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 39,321 1,872.00 5.00 39,145 1,696.00 4.53 12:24 1,464 2.787 میلیون 109.09 میلیارد 916.01 37,449 37,900 37,000 39,321 3 77,331 39,321 45 10,032 39,681 9.579 هزار میلیارد 11.211 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 2.787 میلیون 395 2.787 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,294 1,155.00 4.37 25,312 1,137.00 4.30 12:29 1,700 2.412 میلیون 61.04 میلیارد 1,690.32 26,449 25,850 25,127 26,000 1 3,970 25,127 5 7,932 25,294 5.832 هزار میلیارد 6.463 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 2.02 میلیون 391.477 2.312 میلیون 100
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 25,699 461.00 1.76 26,072 88.00 0.34 12:29 995 630.844 16.45 میلیارد 736.92 26,160 26,514 25,230 26,900 1 3,873 25,700 1 1 25,896 9.125 هزار میلیارد 9.925 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 569.344 61.5 528.784 102.06
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 44,600 2,038.00 4.37 44,978 1,660.00 3.56 12:29 2,925 1.961 میلیون 88.21 میلیارد 792.76 46,638 45,400 44,400 46,630 2 500 44,513 1 3,020 44,600 8.996 هزار میلیارد 9.409 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.961 میلیون - 1.911 میلیون 50.533
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 30,680 226.00 0.73 30,672 234.00 0.76 12:29 1,705 1.659 میلیون 50.89 میلیارد 1,020.23 30,906 30,660 30,000 31,369 1 240 30,657 1 500 30,692 6.134 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.659 میلیون - 1.659 میلیون -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 38,300 1,674.00 4.19 38,728 1,246.00 3.12 12:29 2,108 1.424 میلیون 55.13 میلیارد 1,490.3 39,974 39,974 37,995 39,975 1 2,000 38,070 1 1,092 38,300 7.746 هزار میلیارد 7.997 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.419 میلیون 5 1.392 میلیون 31.86
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 32,431 1,544.00 5.00 32,098 1,211.00 3.92 12:29 643 1.214 میلیون 38.97 میلیارد 689.58 30,887 32,000 30,893 32,431 0 78,481 32,431 20 - - 6.42 هزار میلیارد 7.005 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 822.166 392.064 1.107 میلیون 106.737
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 23,895 1,137.00 5.00 23,654 896.00 3.94 12:28 1,356 2.615 میلیون 61.85 میلیارد 1,426.93 22,758 23,800 22,887 23,895 1 522,548 23,895 106 2,000 23,900 4.731 هزار میلیارد 5.182 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 2.615 میلیون - 2.554 میلیون 60.705
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 38,968 1,855.00 5.00 38,107 994.00 2.68 12:29 1,978 2.968 میلیون 113.11 میلیارد 1,401.14 37,113 37,110 35,300 38,968 0 241 38,968 3 - - 6.783 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 2.958 میلیون 10 2.968 میلیون -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 14,990 322.00 2.10 14,945 367.00 2.40 12:29 545 1.289 میلیون 19.27 میلیارد 1,482.5 15,312 14,621 14,586 15,297 1 110 14,835 1 5,000 14,999 2.541 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 - - - 1.112 میلیون 177.643 1.241 میلیون 48.321
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 13,350 685.00 4.88 13,613 422.00 3.01 12:29 2,205 4.611 میلیون 62.76 میلیارد 5,232.59 14,035 13,720 13,335 13,990 2 450 13,345 2 19,214 13,430 5.037 هزار میلیارد 5.436 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 4.466 میلیون 144.976 4.591 میلیون 20
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 21,148 1,007.00 5.00 20,802 661.00 3.28 12:27 891 1.172 میلیون 24.38 میلیارد 891.64 20,141 19,510 19,510 21,148 0 7,507 21,148 8 - - 3.12 هزار میلیارد 6.694 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 - - - 1.17 میلیون 2 1.154 میلیون 18
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 27,760 1,314.00 4.97 27,332 886.00 3.35 12:29 573 913.589 24.97 میلیارد 504.55 26,446 27,450 25,711 27,760 1 1,000 27,500 1 300 27,766 4.1 هزار میلیارد 4.683 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 913.589 - 913.589 -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 28,443 1,354.00 5.00 28,197 1,108.00 4.09 12:29 606 981.434 27.67 میلیارد 1,195.13 27,089 28,400 27,089 28,443 0 106 28,433 1 - - 12.689 هزار میلیارد 15.078 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 635.15 346.284 871.434 110
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 41,710 1,610.00 3.72 41,954 1,366.00 3.15 12:29 514 240.307 10.08 میلیارد 468.12 43,320 41,559 41,559 42,998 1 478 41,711 1 303 41,980 5.874 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - 240.307 - 240.307 -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 18,047 859.00 5.00 17,941 753.00 4.38 12:29 867 2.755 میلیون 49.43 میلیارد 3,741.39 17,188 18,000 17,300 18,047 0 387,925 18,047 150 - - 2.404 هزار میلیارد 2.804 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 2.755 میلیون - 2.755 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 84,046 4,002.00 5.00 83,045 3,001.00 3.75 12:29 1,220 650.609 54.03 میلیارد 849.85 80,044 83,999 80,000 84,046 0 53,951 84,046 33 - - 9.965 هزار میلیارد 10.65 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 650.609 - 650.609 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 51,205 2,437.00 5.00 51,043 2,275.00 4.66 12:29 1,373 2.622 میلیون 133.82 میلیارد 635.82 48,768 50,000 47,104 51,206 1 4,008 51,205 1 16,000 51,206 6.125 هزار میلیارد 6.979 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 2.612 میلیون 10 1.938 میلیون 683.249