شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 24,510 0.00 0.00 24,660 0.00 0.00 12:30 5,810 16.82 میلیون 414.77 میلیارد 3,266.91 - 25,500 24,000 25,500 2 1.015 میلیون 24,796 336 350 24,796 473.472 هزار میلیارد 553.979 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 219.399 میلیون 47.951 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 61,105 184.00 0.30 60,889 32.00 0.05 12:30 294 224,026 13.595 میلیارد 703.17 60,921 60,921 59,210 62,344 1 1,000 61,105 1 40 61,105 487.368 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 224,026 - 198,338 25,688
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 31,951 592.00 1.89 31,307 52.00 0.17 1399/01/11 570 1.583 میلیون 49.455 میلیارد 1,546.21 31,359 32,698 30,560 32,698 1 70 30,500 1 200 32,900 385.716 هزار میلیارد 426.453 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 15.07 11.05 7.38 438,597 1.144 میلیون 421,887 1.161 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 6,270 22.00 0.35 6,322 74.00 1.18 12:30 5,200 41.225 میلیون 260.62 میلیارد 11,580.43 6,248 6,248 6,050 6,495 2 6,353 6,270 3 1,100 6,270 39.987 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 35.989 میلیون 5.236 میلیون 41.131 میلیون 94,418
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 18,200 0.00 0.00 18,159 0.00 0.00 12:29 1,544 6.326 میلیون 114.87 میلیارد 3,319.54 - 18,424 17,511 18,424 1 166 17,900 1 48,637 17,977 250.608 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,387 161.00 4.99 3,370 144.00 4.46 12:30 10,009 174.548 میلیون 588.275 میلیارد 20,557.45 3,226 3,227 3,281 3,387 4 26.848 میلیون 3,387 1490 3,014 3,387 198.41 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 165.356 میلیون 9.192 میلیون 123.455 میلیون 51.092 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,022 334.00 4.99 6,869 181.00 2.71 12:29 1,056 8.624 میلیون 59.777 میلیارد 7,712.13 6,688 6,688 6,600 7,022 0 1.415 میلیون 7,022 30 - - 237.424 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 6.422 میلیون 2.202 میلیون 7.755 میلیون 868,726
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 75,899 564.00 0.75 75,885 550.00 0.73 12:30 2,428 1.712 میلیون 129.912 میلیارد 2,093.96 75,335 75,328 74,890 76,700 3 172 75,900 3 2,561 75,900 180.806 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.658 میلیون 53,620 1.345 میلیون 366,651
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 11,145 530.00 4.99 11,112 497.00 4.68 12:30 35,967 31.655 میلیون 351.766 میلیارد 583.63 10,615 10,621 11,012 11,145 106 3.25 میلیون 11,145 833 36,907 11,145 106.14 هزار میلیارد 189.108 میلیون 122.81 میلیون - - - - - - - - 31.258 میلیون 397,240 31.64 میلیون 14,573
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,719 272.00 4.99 5,698 251.00 4.61 12:29 2,636 36.737 میلیون 209.313 میلیارد 6,124.43 5,447 5,447 5,409 5,719 1 6.479 میلیون 5,719 58 4,000 5,750 136.15 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 33.8 میلیون 2.937 میلیون 12.115 میلیون 24.622 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 14,152 673.00 4.99 14,116 637.00 4.73 13:11 565 4.225 میلیون 59.642 میلیارد 5,043.92 13,479 13,480 13,560 14,152 0 394,326 14,152 12 - - 68.773 هزار میلیارد 104.214 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 2.017 میلیون 2.208 میلیون 1.08 میلیون 3.145 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 50,000 796.00 1.57 50,290 506.00 1.00 12:30 795 489,009 24.317 میلیارد 348.79 50,796 50,788 49,400 50,400 1 100 50,001 1 1,761 50,144 52.195 هزار میلیارد 90.013 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 479,153 9,856 487,382 1,627
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 50,890 22.00 0.04 50,746 166.00 0.33 12:29 2,069 1.872 میلیون 94.997 میلیارد 854.99 50,912 50,913 49,001 51,600 1 700 50,893 3 218 50,893 58.214 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.352 میلیون 520,000 1.699 میلیون 172,606
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,287 204.00 5.00 4,267 184.00 4.51 12:30 21,216 370.301 میلیون 1.58 هزار میلیارد 5,992.67 4,083 4,085 4,125 4,287 9 2.437 میلیون 4,287 181 9,907 4,287 98.585 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 338.34 میلیون 31.961 میلیون 181.936 میلیون 188.365 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 8,450 230.00 2.80 8,362 142.00 1.73 12:29 2,146 8.016 میلیون 67.023 میلیارد 3,257.53 8,220 8,220 8,219 8,620 1 1,211 8,450 1 120 8,450 73.98 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 7.336 میلیون 680,035 6.929 میلیون 1.087 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 10,300 367.00 3.69 10,381 448.00 4.51 12:30 2,035 22.404 میلیون 232.583 میلیارد 11,822.04 9,933 9,934 10,000 10,429 3 9,617 10,351 1 4,137 10,351 24.833 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 11.283 میلیون 11.121 میلیون 10.68 میلیون 11.724 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 32,796 1,561.00 5.00 31,451 216.00 0.69 12:29 150 241,543 7.922 میلیارد 3,177.24 31,235 31,236 32,796 32,796 0 1.585 میلیون 32,796 235 - - 19.772 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 241,543 - 241,543 -
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,312 138.00 0.84 16,262 188.00 1.14 12:30 1,741 3.675 میلیون 59.769 میلیارد 4,634.09 16,450 16,448 16,000 16,789 3 8,200 16,312 2 719 16,312 32.9 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 3.175 میلیون 500,000 3.564 میلیون 111,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 81,132 3,863.00 5.00 79,634 2,365.00 3.06 12:29 1,146 1.316 میلیون 104.808 میلیارد 1,193.9 77,269 77,267 75,250 81,132 1 329,342 81,132 16 608 84,000 56.253 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 647,462 668,652 887,900 428,214
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 48,434 2,306.00 5.00 48,176 2,048.00 4.44 12:30 5,476 1.953 میلیون 94.064 میلیارد 882.85 46,128 46,127 46,001 48,434 4 183,849 48,434 194 245 48,434 27.675 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 1.852 میلیون 100,848 1.902 میلیون 51,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 16,675 794.00 5.00 16,669 788.00 4.96 12:29 525 3.738 میلیون 62.304 میلیارد 9,081.28 15,881 15,884 16,199 16,675 0 465,594 16,675 52 - - 63.524 هزار میلیارد 41.953 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 3.219 میلیون 518,412 1.888 میلیون 1.85 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 86,600 3,042.00 3.64 86,258 2,700.00 3.23 12:30 19,742 19.936 میلیون 1.72 هزار میلیارد 2,440.78 83,558 83,983 80,000 87,735 4 5,014 86,600 13 3,323 86,600 116.98 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 18.69 میلیون 1.246 میلیون 18.808 میلیون 1.128 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,630 157.00 1.01 15,628 155.00 1.00 12:30 1,209 3.124 میلیون 48.823 میلیارد 2,936.66 15,473 15,473 15,301 15,918 2 50 15,630 1 6,553 15,650 37.135 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 3.023 میلیون 100,456 3.119 میلیون 5,073
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 70,866 3,374.00 5.00 69,167 1,675.00 2.48 12:30 683 402,629 28.533 میلیارد 460.92 67,492 67,676 70,866 70,866 0 690,279 70,866 613 - - 40.494 هزار میلیارد 40.673 میلیون 9.675 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون - - - 211,487 191,142 397,629 5,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 30,545 119.00 0.39 30,309 117.00 0.38 13:11 7,528 5.972 میلیون 181.008 میلیارد 1,057.71 30,426 30,426 28,905 31,000 16 12,500 30,530 5 7,120 30,530 45.639 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 5.571 میلیون 401,555 5.021 میلیون 950,892
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 16,310 0.00 0.00 16,642 0.00 0.00 12:29 1,592 3.626 میلیون 60.35 میلیارد 2,604.19 - 16,429 15,842 16,500 3 9,240 16,495 6 5,624 16,495 48.868 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 44.66 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 15,783 751.00 5.00 15,715 683.00 4.54 12:30 4,252 15.439 میلیون 242.632 میلیارد 2,255.9 15,032 15,040 15,171 15,783 1 2.375 میلیون 15,783 394 20 15,783 35.409 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 12.245 میلیون 3.194 میلیون 12.339 میلیون 3.1 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 43,189 2,056.00 5.00 42,749 1,616.00 3.93 12:30 1,188 939,431 40.573 میلیارد 1,286.74 41,133 41,267 43,189 43,189 3 355,552 43,189 175 418 43,189 18.509 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 939,431 - 912,931 26,500
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 7,828 372.00 4.99 7,712 256.00 3.43 12:30 1,714 8.36 میلیون 64.473 میلیارد 6,553.93 7,456 7,461 7,356 7,828 0 318,947 7,828 60 - - 11.184 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 5.3 میلیون 3.06 میلیون 8.221 میلیون 139,283
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 10,868 517.00 4.99 10,808 457.00 4.42 12:29 1,739 6.465 میلیون 69.876 میلیارد 4,534.13 10,351 10,355 10,352 10,868 0 893,095 10,868 162 - - 31.047 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 6.377 میلیون 88,200 4.965 میلیون 1.5 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 18,236 868.00 5.00 18,236 868.00 5.00 1399/01/18 743 5.122 میلیون 93.411 میلیارد 7,812.58 17,368 18,236 18,236 18,236 0 19.767 میلیون 18,236 499 - - 55.578 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 4.616 میلیون 506,230 5.022 میلیون 100,000
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,355 239.00 1.40 17,488 372.00 2.17 12:30 9,695 32.571 میلیون 569.613 میلیارد 3,275.2 17,116 17,115 17,100 17,971 1 39,569 17,353 9 30,000 17,353 51.348 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 30.955 میلیون 1.617 میلیون 32.121 میلیون 450,000
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 7,961 379.00 5.00 7,774 192.00 2.53 12:30 228 3.514 میلیون 27.974 میلیارد 3,380.14 7,582 7,587 7,961 7,961 0 3.646 میلیون 7,961 123 - - 13.272 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 3.514 میلیون - 3.48 میلیون 33,400
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 38,493 1,833.00 5.00 38,396 1,736.00 4.74 12:30 38,031 8.989 میلیون 345.128 میلیارد 736.97 36,660 36,680 37,500 38,493 228 334,916 38,493 269 18,766 38,493 21.996 هزار میلیارد 29.016 میلیون 28.605 میلیون - - - - - - - - 8.983 میلیون 5,679 5.804 میلیون 3.184 میلیون
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 28,673 1,365.00 5.00 28,231 923.00 3.38 12:29 178 1.315 میلیون 37.701 میلیارد 1,777.15 27,308 27,311 28,673 28,673 0 293,719 28,673 152 - - 25.943 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 - - - 1.315 میلیون - 264,878 1.05 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,778 370.00 4.99 7,716 308.00 4.16 12:29 510 6.171 میلیون 47.996 میلیارد 5,057.98 7,408 7,415 7,778 7,778 1 50.905 میلیون 7,778 816 1,415 7,778 37.781 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 5.571 میلیون 600,000 5.071 میلیون 1.1 میلیون
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 37,746 1,797.00 5.00 37,716 1,767.00 4.92 12:29 1,010 2.492 میلیون 93.978 میلیارد 4,273.34 35,949 35,983 37,001 37,746 1 109,914 37,746 15 150 37,746 46.734 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 2.012 میلیون 480,000 1.628 میلیون 863,350
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 4,751 104.00 2.14 4,869 14.00 0.29 12:30 2,441 28.291 میلیون 137.741 میلیارد 12,171.11 4,855 4,855 4,670 5,088 1 31,317 4,750 5 1,799 4,750 7.283 هزار میلیارد 19.136 میلیون 15.709 میلیون 1.5 میلیون 13.767 میلیون 1.941 میلیون 5.612 میلیون 463,341 - - - 26.13 میلیون 2.16 میلیون 28.178 میلیون 112,375
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 11,954 569.00 5.00 11,907 522.00 4.58 12:28 2,602 10.507 میلیون 125.106 میلیارد 6,925.78 11,385 11,954 11,061 11,954 0 24,687 11,954 6 - - 26.571 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - 10.254 میلیون 252,190 10.507 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 35,603 1,694.00 5.00 34,664 755.00 2.23 12:29 3,254 4.743 میلیون 164.393 میلیارد 970.99 33,909 33,916 32,300 35,604 1 610 35,500 2 100 35,603 16.954 هزار میلیارد 16.697 میلیون 5.642 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.086 میلیون 1.231 میلیون - - - 3.82 میلیون 922,724 4.162 میلیون 580,926
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 41,494 1,975.00 5.00 40,393 874.00 2.21 12:30 1,929 3.862 میلیون 156.01 میلیارد 1,195.13 39,519 39,520 38,000 41,494 1 50 41,489 1 1,765 41,494 17.781 هزار میلیارد 15.225 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 - - - 3.566 میلیون 296,555 2.208 میلیون 1.655 میلیون
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 190.00 3.77 5,096 54.00 1.07 12:30 1,656 9.724 میلیون 49.571 میلیارد 5,351.51 5,042 5,042 4,925 5,250 1 19,000 5,232 1 5,000 5,236 16.639 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 7.85 میلیون 1.874 میلیون 9.624 میلیون 100,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 17,669 841.00 5.00 17,525 697.00 4.14 12:29 1,047 4.337 میلیون 75.998 میلیارد 5,032.45 16,828 16,829 16,950 17,669 1 603,059 17,669 153 1,965 17,669 16.828 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 3.046 میلیون 1.291 میلیون 2.631 میلیون 1.705 میلیون
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 33,900 1,113.00 3.18 34,407 606.00 1.73 12:30 1,982 1.963 میلیون 67.554 میلیارد 1,259.6 35,013 34,994 33,502 35,713 2 16,163 33,900 4 3,918 33,900 21.008 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 1.832 میلیون 131,775 1.949 میلیون 14,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 31,136 1,482.00 5.00 30,943 1,289.00 4.35 12:30 4,708 5.431 میلیون 168.04 میلیارد 1,057.34 29,654 29,645 29,000 31,136 1 35,039 31,136 21 200 31,136 14.234 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 5.424 میلیون 7,000 5.331 میلیون 100,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 32,989 0.00 0.00 31,419 0.00 0.00 12:29 2,630 7.163 میلیون 225.06 میلیارد 2,920.14 - 32,989 32,989 32,989 0 1.594 میلیون 31,611 451 - - 21.993 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 24,144 1,149.00 5.00 23,889 894.00 3.89 12:29 1,185 2.197 میلیون 52.485 میلیارد 3,364.06 22,995 23,000 23,431 24,144 1 686,574 24,144 193 90 24,210 14.371 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 2.167 میلیون 30,000 1.606 میلیون 591,000
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 60,325 2,872.00 5.00 60,325 2,872.00 5.00 1398/12/18 337 942,921 56.882 میلیارد 916.01 57,453 60,325 60,325 60,325 0 1.326 میلیون 60,325 761 - - 14.762 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 82,923 - 82,923 -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 14,599 695.00 5.00 14,393 489.00 3.52 12:29 443 2.816 میلیون 41.116 میلیارد 12,671.04 13,904 13,911 14,599 14,599 0 14.306 میلیون 14,599 1261 - - 18.492 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 2.643 میلیون 173,598 816,380 2 میلیون
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,764 50.00 1.35 3,749 35.00 0.94 12:30 7,959 71.582 میلیون 268.39 میلیارد 6,037.4 3,714 3,714 3,660 3,847 1 30,000 3,765 1 50,000 3,767 12.349 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 71.582 میلیون - 71.54 میلیون 42,480
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 83,000 2,323.00 2.88 80,182 495.00 0.61 12:30 2,609 890,667 71.415 میلیارد 849.85 80,677 80,677 79,000 83,612 9 822 83,000 3 2,800 83,000 9.681 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 890,667 - 890,667 -
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 47,594 2,266.00 5.00 47,594 2,266.00 5.00 12:29 129 1.285 میلیون 61.145 میلیارد 1,289.06 45,328 45,342 47,594 47,594 1 1.283 میلیون 47,594 356 2,000 47,900 14.958 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 1.185 میلیون 100,000 53,715 1.231 میلیون
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 34,120 1,624.00 5.00 34,120 1,624.00 5.00 12:30 1,085 2.274 میلیون 77.586 میلیارد 601.57 32,496 32,528 34,120 34,120 1 523,583 34,120 295 49 34,129 9.424 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 2.274 میلیون - 183,927 2.09 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 21,775 1,036.00 5.00 21,740 1,001.00 4.83 12:30 2,483 10.102 میلیون 219.619 میلیارد 16,245.55 20,739 20,766 21,101 21,775 1 84,266 21,775 44 1,000 21,775 29.035 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - 10.002 میلیون 100,000 8.227 میلیون 1.875 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 31,596 1,445.00 4.79 30,911 760.00 2.52 12:30 1,778 3.987 میلیون 123.233 میلیارد 4,614.48 30,151 30,159 29,001 31,658 2 167 31,510 1 1,049 31,596 15.074 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 2.836 میلیون 1.151 میلیون 3.107 میلیون 879,471
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 11,814 168.00 1.44 11,776 130.00 1.12 12:30 2,080 4.111 میلیون 48.423 میلیارد 2,071.26 11,646 11,646 11,136 12,050 1 2,771 11,814 4 187 11,814 10.027 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 4.091 میلیون 20,000 4.111 میلیون -
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 34,175 1,627.00 5.00 33,632 1,084.00 3.33 12:30 234 1.116 میلیون 38.13 میلیارد 2,030.59 32,548 32,597 34,175 34,175 0 678,409 34,175 106 - - 17.576 هزار میلیارد 9.913 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 - - - 1.116 میلیون - 365,732 750,000
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 19,019 22.00 0.12 19,112 115.00 0.61 12:30 2,124 3.48 میلیون 66.518 میلیارد 5,003.89 18,997 18,961 18,048 19,900 1 68,978 18,051 17 50,000 18,051 15.198 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 - - - 3.404 میلیون 76,381 3.253 میلیون 227,219
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 36,568 1,741.00 5.00 36,165 1,338.00 3.84 12:27 235 1.275 میلیون 46.615 میلیارد 736.92 34,827 34,843 36,568 36,568 1 1.399 میلیون 36,568 444 20 36,568 12.189 هزار میلیارد 9.803 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 - - - 1.075 میلیون 200,000 474,756 800,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,876 1,089.00 5.00 22,797 1,010.00 4.64 12:30 1,085 2.335 میلیون 53.229 میلیارد 1,423.09 21,787 21,786 21,201 22,876 2 344,734 22,876 186 1,410 23,000 15.251 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 - - - 2.335 میلیون - 1.485 میلیون 850,000
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 42,713 1,935.00 4.75 42,427 1,649.00 4.04 12:30 2,458 2.53 میلیون 107.352 میلیارد 1,352.62 40,778 40,798 40,502 42,816 1 424 42,713 1 300 42,713 12.233 هزار میلیارد 9.457 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 - - - 2.411 میلیون 119,000 2.008 میلیون 522,323
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 45,148 2,149.00 5.00 44,379 1,380.00 3.21 12:29 2,487 1.394 میلیون 61.858 میلیارد 792.76 42,999 43,000 42,600 45,148 1 172,335 45,148 173 92 45,148 8.601 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.393 میلیون 489 1.244 میلیون 150,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 25,169 1,198.00 5.00 24,424 453.00 1.89 12:30 408 880,647 22.165 میلیارد 1,452.47 23,971 24,046 25,169 25,169 0 425,493 25,169 198 - - 9.588 هزار میلیارد 9.102 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 880,647 - 880,647 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 19,648 935.00 5.00 19,447 734.00 3.92 12:29 382 2.432 میلیون 47.777 میلیارد 2,112.33 18,713 18,773 19,648 19,648 0 1.654 میلیون 19,648 330 - - 12.912 هزار میلیارد 8.665 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 2.432 میلیون - 1.431 میلیون 1.001 میلیون
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,680 90.00 1.96 4,599 9.00 0.20 12:30 1,532 8.115 میلیون 37.35 میلیارد 6,103.93 4,590 4,590 4,462 4,728 2 3,598 4,682 1 2,220 4,682 11.016 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 8.058 میلیون 56,700 8.064 میلیون 50,231
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 52,890 2,783.00 5.00 52,890 2,783.00 5.00 13:12 1,306 1.354 میلیون 71.623 میلیارد 1,235.42 55,673 55,641 52,890 52,890 980 2,211 52,890 5 1.638 میلیون 52,890 15.588 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.15 میلیون 204,423 1.354 میلیون -
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 31,675 1,508.00 5.00 31,168 1,001.00 3.32 12:30 3,503 7.191 میلیون 224.135 میلیارد 2,098.5 30,167 30,172 29,150 31,675 1 509,783 31,675 116 1,659 31,675 9.955 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 7.015 میلیون 176,450 5.191 میلیون 2 میلیون
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 26,840 1,278.00 5.00 26,806 1,244.00 4.87 12:30 1,132 2.477 میلیون 66.403 میلیارد 3,010.1 25,562 25,565 25,997 26,840 0 168,254 26,840 64 - - 10.221 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 2.404 میلیون 73,276 959,028 1.518 میلیون
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 21,696 1,033.00 5.00 21,517 854.00 4.13 12:29 1,566 2.256 میلیون 48.918 میلیارد 1,712.86 20,663 20,676 21,284 21,696 1 145,152 21,696 48 139 21,696 10.745 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 2.241 میلیون 15,000 1.556 میلیون 700,005
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,719 177.00 5.00 3,577 35.00 0.99 12:29 149 2.956 میلیون 10.994 میلیارد 16,114.13 3,542 3,543 3,719 3,719 0 1.387 میلیون 3,719 97 - - 5.313 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 2.756 میلیون 200,000 1.093 میلیون 1.863 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 32,980 1,488.00 4.73 32,509 1,017.00 3.23 12:30 2,263 1.534 میلیون 49.901 میلیارد 1,490.3 31,492 31,493 31,600 33,000 2 3,676 32,970 7 1,124 32,970 9.448 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.534 میلیون - 1.534 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 19,730 478.00 2.48 19,932 680.00 3.53 12:30 3,785 9.92 میلیون 197.726 میلیارد 2,534.09 19,252 19,248 18,850 20,214 5 3,255 19,730 7 11,147 19,730 11.551 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 9.563 میلیون 356,946 9.744 میلیون 176,277
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 42,072 2,003.00 5.00 42,072 2,003.00 5.00 12:29 616 2.849 میلیون 119.881 میلیارد 1,454.61 40,069 40,219 42,072 42,072 1 1.331 میلیون 42,072 286 10,000 42,099 16.017 هزار میلیارد 7.755 میلیون 1.548 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 231,168 - - - 2.849 میلیون - 962,950 1.886 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 8,121 49.00 0.61 8,067 5.00 0.06 12:30 1,788 10.387 میلیون 83.789 میلیارد 4,509.39 8,072 8,072 7,670 8,401 1 1,000 8,200 1 2,000 8,200 10.655 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 10.387 میلیون - 10.387 میلیون -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 46,736 1,224.00 2.69 46,124 612.00 1.34 12:30 916 664,760 30.917 میلیارد 468.12 45,512 45,511 44,888 47,003 1 1,000 46,687 1 50 46,737 6.372 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - 564,760 100,000 644,760 20,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 13,700 382.00 2.71 13,879 203.00 1.44 12:30 10,709 14.517 میلیون 201.482 میلیارد 2,437.68 14,082 14,083 13,600 14,280 54 55,000 13,800 2 54,133 13,800 8.449 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 13.8 میلیون 717,096 14.404 میلیون 113,396
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 47,442 2,259.00 5.00 46,967 1,784.00 3.95 12:30 1,341 1.385 میلیون 65.053 میلیارد 1,020.23 45,183 45,239 45,254 47,442 0 93,998 47,442 66 - - 9.037 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.385 میلیون - 1.382 میلیون 3,070
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 49,401 2,069.00 4.37 49,430 2,098.00 4.43 12:30 837 3.402 میلیون 168.163 میلیارد 689.58 47,332 47,337 47,000 49,698 1 50 49,696 1 268 49,696 9.465 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 1.864 میلیون 1.538 میلیون 3.402 میلیون -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 70,141 3,340.00 5.00 68,335 1,534.00 2.30 12:28 712 1.077 میلیون 73.584 میلیارد 635.82 66,801 66,801 64,712 70,141 0 101,443 70,141 14 - - 8.016 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 714,445 362,382 577,463 499,364
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 42,431 2,020.00 5.00 42,360 1,949.00 4.82 12:29 1,469 1.604 میلیون 67.963 میلیارد 891.64 40,411 40,413 40,632 42,431 1 6,359 42,431 4 650 43,698 6.062 هزار میلیارد 6.844 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 - - - 1.597 میلیون 7,038 758,766 845,635
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 59,000 2,367.00 4.18 58,840 2,207.00 3.90 12:30 3,298 3.811 میلیون 224.241 میلیارد 880.7 56,633 56,742 57,100 59,464 4 1,036 59,000 1 16,062 59,000 11.326 هزار میلیارد 6.825 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 - - - 3.706 میلیون 104,673 3.395 میلیون 416,000
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 44,196 2,104.00 5.00 42,997 905.00 2.15 12:30 3,120 5.174 میلیون 222.479 میلیارد 1,690.32 42,092 42,109 41,460 44,196 1 780 44,196 2 280 44,196 9.698 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 5.114 میلیون 60,000 4.423 میلیون 750,985
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 8,130 344.00 4.42 8,156 370.00 4.75 1399/01/17 7,133 45.228 میلیون 368.884 میلیارد 11,522.82 7,786 8,175 7,800 8,175 1 600 8,110 1 7,000 8,129 10.122 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 44.892 میلیون 336,500 29.628 میلیون 15.601 میلیون
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 31,899 1,519.00 5.00 31,899 1,519.00 5.00 12:29 280 2.71 میلیون 86.445 میلیارد 8,909.17 30,380 30,551 31,899 31,899 0 63,493 31,899 15 - - 7.595 هزار میلیارد 6.336 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 - - - 2.71 میلیون - 809,964 1.9 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 6,683 318.00 5.00 6,539 174.00 2.73 12:30 1,813 12.164 میلیون 79.549 میلیارد 6,852.59 6,365 6,365 6,333 6,683 1 3,806 6,680 2 262 6,680 8.275 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 11.414 میلیون 750,000 11.564 میلیون 600,000
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 27,390 1,304.00 5.00 27,317 1,231.00 4.72 12:29 3,982 8.82 میلیون 240.93 میلیارد 2,619.46 26,086 26,192 26,300 27,390 0 949,564 27,390 424 - - 15.637 هزار میلیارد 6.157 میلیون 1.816 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 519,089 63,644 - - - 8.804 میلیون 15,400 8.598 میلیون 222,220
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 22,806 1,086.00 5.00 22,517 797.00 3.67 12:30 1,182 1.936 میلیون 44.16 میلیارد 2,048.67 21,720 21,747 22,806 22,806 0 1.029 میلیون 22,806 438 - - 12.239 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.936 میلیون - 1.916 میلیون 20,000
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 8,288 394.00 4.99 8,287 393.00 4.98 12:29 1,507 9.295 میلیون 77.025 میلیارد 7,621.68 7,894 7,907 8,250 8,288 1 5.156 میلیون 8,288 413 500 8,387 9.473 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - 9.295 میلیون - 7.695 میلیون 1.6 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 38,550 685.00 1.81 37,921 56.00 0.15 12:30 1,993 1.134 میلیون 43.004 میلیارد 627.21 37,865 37,864 37,270 39,000 3 610 38,600 3 952 38,600 5.68 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 1.134 میلیون - 1.134 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 9,019 429.00 4.99 8,885 295.00 3.43 12:30 1,064 4.241 میلیون 38.203 میلیارد 5,996.37 8,590 8,596 8,868 9,019 1 561,063 9,019 133 2,000 9,090 5.179 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 4.241 میلیون - 3.841 میلیون 400,000
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 29,959 1,426.00 5.00 28,970 437.00 1.53 12:30 700 546,582 16.375 میلیارد 1,426.93 28,533 28,539 29,959 29,959 1 557,757 29,959 246 189 29,959 5.707 هزار میلیارد 5.419 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - 546,582 - 546,582 -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 16,828 801.00 5.00 16,823 796.00 4.97 12:30 1,804 3.966 میلیون 66.718 میلیارد 2,381.95 16,027 16,066 16,668 16,828 1 1.384 میلیون 16,828 361 283 16,828 5.93 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.966 میلیون - 3.896 میلیون 70,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 69,256 3,297.00 5.00 69,252 3,293.00 4.99 12:30 1,500 5.01 میلیون 346.954 میلیارد 3,152.45 65,959 66,118 66,666 69,256 1 509,606 69,256 339 500 69,256 5.277 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 - - - 4.9 میلیون 110,000 4.96 میلیون 50,000
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 73,001 139.00 0.19 72,306 556.00 0.76 12:30 2,085 1.487 میلیون 107.548 میلیارد 1,082.04 72,862 72,827 69,219 74,399 4 50,000 74,000 1 1,733 74,000 6.12 هزار میلیارد 5.081 میلیون 581,831 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 - - - 908,787 578,629 1.487 میلیون -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 80,110 342.00 0.43 80,765 997.00 1.25 12:30 1,396 1.299 میلیون 104.914 میلیارد 504.55 79,768 79,788 78,000 83,499 2 124 80,100 1 494 80,100 11.965 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.191 میلیون 108,079 1.299 میلیون -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 7,388 351.00 4.99 7,216 179.00 2.54 12:27 1,023 4.797 میلیون 35.19 میلیارد 6,705.11 7,037 7,039 7,111 7,388 1 2.372 میلیون 7,388 199 200 7,388 5.63 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 4.797 میلیون - 4.796 میلیون 1,130
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 5,449 259.00 4.99 5,405 215.00 4.14 12:30 1,982 14.174 میلیون 76.608 میلیارد 16,536.8 5,190 5,192 5,250 5,449 1 2.085 میلیون 5,449 86 1,000 5,492 6.228 هزار میلیارد 4.725 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 - - - 14.174 میلیون - 12.973 میلیون 1.201 میلیون
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 51,998 1,571.00 3.12 52,326 1,899.00 3.77 12:30 1,187 1.495 میلیون 78.251 میلیارد 669.5 50,427 50,431 50,829 53,370 1 2,000 51,930 1 1,000 51,930 2.302 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 - - - 1.437 میلیون 58,219 1.083 میلیون 412,809
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 10,614 505.00 5.00 10,384 275.00 2.72 12:28 741 2.874 میلیون 30.499 میلیارد 9,318.31 10,109 10,114 10,520 10,614 1 1.921 میلیون 10,614 129 1,000 10,654 5.055 هزار میلیارد 4.274 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - 2.874 میلیون - 2.374 میلیون 500,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی