شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 50,770 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 12:29 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,623.73 - 9.546 میلیون 50,230 477.296 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 928.512 هزار میلیارد 1.081 میلیارد 283.936 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 173.122 میلیون 36.054 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 52,661 2,507.00 5.00 50,551 397.00 0.79 12:29 226 332,385 17.504 میلیارد 1,546.21 50,154 332,385 52,661 17.504 میلیارد 1 2.609 میلیون 52,661 1074 200 52,661 1253.85 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 249,598 82,787 326,243 6,142
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 118,245 5,630.00 5.00 114,242 1,627.00 1.44 12:30 34 264,188 31.239 میلیارد 703.17 112,615 264,188 118,245 31.239 میلیارد 1 4.61 میلیون 118,245 784 1,231 118,245 900.92 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 264,188 - 18,770 245,418
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 48,200 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 1399/04/10 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 3,319.54 - 7.078 میلیون 45,100 329.631 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 642.666 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 8,837 420.00 4.99 8,812 395.00 4.69 12:30 46,494 372.737 میلیون 3.284 هزار میلیارد 11,704.63 8,417 372.737 میلیون 8,760 3.284 هزار میلیارد 57 5.155 میلیون 8,837 887 185,421 8,837 517.675 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 340.365 میلیون 32.372 میلیون 331.747 میلیون 40.99 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 53,061 2,526.00 5.00 53,061 2,526.00 5.00 12:22 1,098 7.767 میلیون 412.121 میلیارد 5,043.92 50,535 7.767 میلیون 53,061 412.121 میلیارد 0 2.849 میلیون 53,061 367 - - 257.88 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 7.27 میلیون 496,689 470,740 7.296 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 18,417 877.00 5.00 18,346 806.00 4.60 12:30 3,897 25.624 میلیون 470.098 میلیارد 7,712.13 17,540 25.624 میلیون 18,290 470.098 میلیارد 15 29,165 18,417 25 2.326 میلیون 18,417 792.808 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 21.412 میلیون 4.212 میلیون 12.959 میلیون 12.665 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 200,007 9,524.00 5.00 199,934 9,451.00 4.96 12:30 2,345 2.689 میلیون 537.712 میلیارد 3,798.72 190,483 2.689 میلیون 199,900 537.712 میلیارد 5 134,456 200,007 75 1,367 200,007 457.159 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.533 میلیون 1.156 میلیون 775,955 1.914 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 153,615 7,315.00 5.00 149,575 3,275.00 2.24 1399/04/12 23,159 16.968 میلیون 2.538 هزار میلیارد 1,221.6 146,300 16.968 میلیون 153,100 2.538 هزار میلیارد 13 288,566 153,615 358 9,026 153,615 209.405 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 14.803 میلیون 2.165 میلیون 15.779 میلیون 1.189 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 9,550 454.00 4.99 9,547 451.00 4.96 12:30 21,874 132.577 میلیون 1.266 هزار میلیارد 141.178 میلیون 9,096 132.577 میلیون 9,550 1.266 هزار میلیارد 36 3.596 میلیون 9,550 615 152,503 9,550 219.626 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 132.546 میلیون 30,876 106.962 میلیون 25.615 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 23,402 1,114.00 5.00 23,396 1,108.00 4.97 12:30 7,041 25.219 میلیون 590.015 میلیارد 2,718.53 22,288 25.219 میلیون 23,400 590.015 میلیارد 41 22.584 میلیون 23,402 319 15,649 23,402 222.88 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - 16.679 میلیون 8.54 میلیون 20 میلیون 5.219 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 24,500 197.00 0.80 25,427 730.00 2.96 12:30 8,216 40.217 میلیون 1.023 هزار میلیارد 6,624.19 24,697 40.217 میلیون 25,931 1.023 هزار میلیارد 28 41,395 24,500 37 2.501 میلیون 24,500 61.743 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - 40.117 میلیون 100,000 16.276 میلیون 23.942 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 42,606 2,028.00 5.00 42,601 2,023.00 4.99 1399/04/16 3,443 11.882 میلیون 506.203 میلیارد 4,542.17 40,578 11.882 میلیون 42,606 506.203 میلیارد 1 1.653 میلیون 42,606 671 965 42,606 170.404 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - 10.512 میلیون 1.37 میلیون 6.212 میلیون 5.67 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,174 722.00 5.00 15,148 696.00 4.82 12:30 6,237 31.815 میلیون 481.949 میلیارد 14,288.58 14,452 31.815 میلیون 15,140 481.949 میلیارد 4 1 میلیون 15,174 148 7,792 15,174 361.3 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 29.969 میلیون 1.846 میلیون 25.401 میلیون 6.414 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 164,214 7,819.00 5.00 162,570 6,175.00 3.95 09:10 539 326,250 53.562 میلیارد 348.79 156,395 326,250 164,214 53.562 میلیارد 15 600 164,200 1 153,096 164,214 160.703 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 326,250 - 53,249 273,001
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 166,000 3,458.00 2.13 161,876 666.00 0.41 1399/04/11 2,979 931,333 150.76 میلیارد 1,193.9 162,542 931,333 154,415 150.76 میلیارد 13 5,001 166,000 10 2,748 166,000 117.846 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - 767,090 164,243 559,333 372,000
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 30,244 1,440.00 5.00 30,244 1,440.00 5.00 12:30 1,809 6.746 میلیون 204.041 میلیارد 2,646.53 28,804 6.746 میلیون 30,244 204.041 میلیارد 3 2.915 میلیون 30,244 698 1,272 30,244 92.173 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 6.746 میلیون - 6.196 میلیون 550,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 57,000 561.00 0.99 57,775 1,336.00 2.37 12:30 2,429 2.96 میلیون 171.031 میلیارد 1,777.15 56,439 2.96 میلیون 59,230 171.031 میلیارد 6 893 57,000 4 6,470 57,000 53.617 هزار میلیارد 70.334 میلیون 24.446 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 28.592 میلیون 770,915 - - - 2.231 میلیون 729,667 2.736 میلیون 224,622
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 45,303 2,157.00 5.00 45,259 2,113.00 4.90 12:29 647 1.148 میلیون 51.942 میلیارد 4,634.09 43,146 1.148 میلیون 45,303 51.942 میلیارد 1 1.895 میلیون 45,303 286 5 45,303 86.292 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - 296,053 851,617 847,670 300,000
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 21,785 1,037.00 5.00 21,785 1,037.00 5.00 12:29 596 11.23 میلیون 244.635 میلیارد 6,266.37 20,748 11.23 میلیون 21,785 244.635 میلیارد 10 14.642 میلیون 21,785 1137 10,144 21,785 186.732 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 11.23 میلیون - 1.762 میلیون 9.468 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 41,000 3,367.00 8.95 40,241 2,608.00 6.93 15:22 9,734 31.398 میلیون 1.264 هزار میلیارد 906.4 37,633 31.398 میلیون 41,250 1.264 هزار میلیارد 44 72,476 41,990 19 202,171 41,990 56.88 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 28.897 میلیون 2.502 میلیون 15.625 میلیون 15.774 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 38,192 1,818.00 5.00 38,192 1,818.00 5.00 12:30 5,378 16.597 میلیون 633.867 میلیارد 8,376.44 36,374 16.597 میلیون 38,192 633.867 میلیارد 14 9.886 میلیون 38,192 4511 35,708 38,192 232.794 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 16.576 میلیون 21,244 16.097 میلیون 500,000
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 36,956 1,759.00 5.00 36,956 1,759.00 5.00 12:29 778 1.976 میلیون 73.036 میلیارد 4,762.04 35,197 1.976 میلیون 36,956 73.036 میلیارد 6 7.418 میلیون 36,956 2570 1,617 36,956 78.542 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - 1.776 میلیون 200,000 1.171 میلیون 805,489
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,440 142.00 0.64 22,999 701.00 3.14 12:30 15,102 48.332 میلیون 1.112 هزار میلیارد 3,224.28 22,298 48.332 میلیون 23,300 1.112 هزار میلیارد 19 133,650 22,450 20 138,379 22,450 100.341 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 41.118 میلیون 7.214 میلیون 48.332 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 35,619 1,696.00 5.00 34,671 748.00 2.20 12:29 168 683,285 24.338 میلیارد 2,936.66 33,923 683,285 35,619 24.338 میلیارد 3 4.856 میلیون 35,619 834 2,832 35,619 81.415 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 683,285 - 683,285 -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 15,390 732.00 4.99 15,387 729.00 4.97 12:30 2,894 15.091 میلیون 232.213 میلیارد 10,601.23 14,658 15.091 میلیون 15,375 232.213 میلیارد 10 1.952 میلیون 15,390 230 84,042 15,390 74.756 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 13.691 میلیون 1.4 میلیون 13.091 میلیون 2 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 91,040 4,435.00 4.65 93,229 2,246.00 2.35 12:30 6,988 3.729 میلیون 347.662 میلیارد 566.6 95,475 3.729 میلیون 96,500 347.662 میلیارد 9 6,609 91,030 21 2,241 91,030 57.285 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - 3.643 میلیون 86,000 3.729 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 117,278 5,584.00 5.00 117,242 5,548.00 4.97 12:30 640 589,581 69.124 میلیارد 1,286.74 111,694 589,581 117,260 69.124 میلیارد 1 413,824 117,278 138 400 117,278 50.262 هزار میلیارد 52.288 میلیون 22.779 میلیون 450,000 20.825 میلیون 1.954 میلیون 29.055 میلیون 1.366 میلیون - - - 442,743 146,838 441,468 148,113
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 77,484 3,689.00 5.00 77,381 3,586.00 4.86 12:30 9,091 16.516 میلیون 1.278 هزار میلیارد 2,746.16 73,795 16.516 میلیون 77,484 1.278 هزار میلیارد 8 73,249 77,484 60 3,234 77,484 81.935 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 12.944 میلیون 3.573 میلیون 14.727 میلیون 1.789 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 27,423 1,305.00 5.00 26,674 556.00 2.13 12:28 332 877,785 24.071 میلیارد 4,534.13 26,118 877,785 27,423 24.071 میلیارد 2 9.953 میلیون 27,423 1003 415 27,423 78.354 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 745,851 131,934 877,335 450
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 97,270 4,631.00 5.00 97,270 4,631.00 5.00 12:30 820 1.297 میلیون 126.145 میلیارد 3,177.24 92,639 1.297 میلیون 97,270 126.145 میلیارد 0 1.67 میلیون 97,270 1859 - - 58.64 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 1.295 میلیون 2,050 1.297 میلیون -
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 18,877 898.00 4.99 18,795 816.00 4.54 12:30 1,515 4.961 میلیون 93.235 میلیارد 6,553.93 17,979 4.961 میلیون 18,850 93.235 میلیارد 3 4,616 18,877 6 1,583 18,877 26.969 هزار میلیارد 45.909 میلیون 31.636 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 18.124 میلیون 549,671 - - - 4.946 میلیون 14,232 4.372 میلیون 588,401
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 34,089 1,623.00 5.00 33,973 1,507.00 4.64 12:30 4,154 11.133 میلیون 378.208 میلیارد 12,671.04 32,466 11.133 میلیون 33,350 378.208 میلیارد 12 3.87 میلیون 34,089 1450 3,411 34,089 43.18 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 4.12 میلیون 7.013 میلیون 11.131 میلیون 1,409
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 109,000 1,126.00 1.04 107,830 44.00 0.04 12:30 11,692 5.748 میلیون 619.785 میلیارد 882.85 107,874 5.748 میلیون 108,000 619.785 میلیارد 15 7,288 109,000 41 27,100 109,000 64.724 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 4.699 میلیون 1.049 میلیون 5.707 میلیون 40,718
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 12,765 607.00 4.99 12,206 48.00 0.39 12:29 59 325,835 4.159 میلیارد 3,380.14 12,158 325,835 12,765 4.159 میلیارد 0 14.87 میلیون 12,765 320 - - 21.283 هزار میلیارد 38.746 میلیون 23.354 میلیون 1.5 میلیون 20.809 میلیون 2.545 میلیون 8.857 میلیون 530,628 - - - 325,835 - 325,835 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 52,520 915.00 1.71 53,269 166.00 0.31 12:30 22,580 17.877 میلیون 952.294 میلیارد 2,619.46 53,435 17.877 میلیون 53,450 952.294 میلیارد 32 22,933 52,550 18 24,622 52,550 32.03 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 17.827 میلیون 50,482 17.731 میلیون 145,831
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 72,597 3,457.00 5.00 72,597 3,457.00 5.00 11:31 673 1.993 میلیون 144.701 میلیارد 1,945.55 69,140 1.993 میلیون 72,597 144.701 میلیارد 47 824,160 72,597 616 573,550 72,597 34.57 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 1.593 میلیون 400,000 393,215 1.6 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 142,452 6,783.00 5.00 142,038 6,369.00 4.69 12:30 5,149 376,476 53.63 میلیارد 36.65 135,669 376,476 142,452 53.63 میلیارد 66 825,762 142,452 2193 2,461 142,452 88.185 هزار میلیارد 33.015 میلیون 3.369 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 376,476 - 376,329 147
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 51,180 0.00 0.00 30,279 0.00 0.00 10:32 1,371 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 2,604.19 - 1.235 میلیون 51,180 63.197 میلیارد 1 25,577 30,776 17 200 30,776 143.151 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,345 688.00 4.90 13,830 203.00 1.45 12:30 60,031 242.016 میلیون 3.347 هزار میلیارد 13,012.04 14,033 242.016 میلیون 14,200 3.347 هزار میلیارد 76 533,477 13,350 256 372,901 13,350 131.322 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 236.887 میلیون 5.129 میلیون 199.814 میلیون 42.202 میلیون
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 68,700 3,271.00 5.00 68,700 3,271.00 5.00 12:30 5,873 4.672 میلیون 320.986 میلیارد 687.93 65,429 4.672 میلیون 68,700 320.986 میلیارد 15 2.525 میلیون 68,700 2718 930 68,700 39.257 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - 4.468 میلیون 204,345 2.672 میلیون 2 میلیون
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 11,804 5.00 0.04 12,063 254.00 2.15 12:30 5,255 21.546 میلیون 259.911 میلیارد 11,519.83 11,809 21.546 میلیون 12,230 259.911 میلیارد 12 9,614 11,804 13 54,148 11,804 17.714 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - 21.346 میلیون 200,000 18.116 میلیون 3.43 میلیون
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 17,766 841.00 4.97 17,669 744.00 4.40 12:30 4,185 15.936 میلیون 281.58 میلیارد 4,236.57 16,925 15.936 میلیون 17,540 281.58 میلیارد 7 6,515 17,766 4 116,334 17,766 23.695 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 15.736 میلیون 200,000 15.936 میلیون -
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 79,695 3,795.00 5.00 79,695 3,795.00 5.00 12:29 524 1.065 میلیون 84.9 میلیارد 1,325.28 75,900 1.065 میلیون 79,695 84.9 میلیارد 0 956,533 79,695 387 - - 37.95 هزار میلیارد 27.45 میلیون 6.182 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.315 میلیون 1.412 میلیون - - - 1.065 میلیون - 265,313 800,000
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 14,703 333.00 2.21 15,024 12.00 0.08 12:29 4,899 14.761 میلیون 221.763 میلیارد 6,103.93 15,036 14.761 میلیون 15,379 221.763 میلیارد 11 20,813 14,703 21 20,246 14,703 36.086 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - 14.661 میلیون 100,000 14.712 میلیون 49,096
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 81,861 3,898.00 5.00 81,861 3,898.00 5.00 12:30 380 707,824 57.943 میلیارد 7,176.95 77,963 707,824 81,861 57.943 میلیارد 0 11.455 میلیون 81,861 1377 - - 46.778 هزار میلیارد 25.601 میلیون 3.186 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 - - - 707,824 - 523,332 184,492
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 53,474 2,546.00 5.00 53,474 2,546.00 5.00 12:29 347 978,334 52.315 میلیارد 2,706.01 50,928 978,334 53,474 52.315 میلیارد 5 11.731 میلیون 53,474 747 1,065 53,474 35.14 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - 824,272 154,062 678,334 300,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 9,684 461.00 5.00 9,684 461.00 5.00 12:30 1,216 12.24 میلیون 118.534 میلیارد 8,172.31 9,223 12.24 میلیون 9,684 118.534 میلیارد 6 18.941 میلیون 9,684 2578 24,429 9,684 30.666 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 12.24 میلیون - 11.24 میلیون 1,000,000
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 49,900 1,673.00 3.47 48,859 632.00 1.31 12:30 1,767 2.516 میلیون 122.905 میلیارد 1,956.04 48,227 2.516 میلیون 50,500 122.905 میلیارد 3 9,768 49,800 7 433 49,800 26.043 هزار میلیارد 22.418 میلیون 1.593 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 2.353 میلیون 529,895 - - - 2.016 میلیون 500,000 2.516 میلیون -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 17,194 818.00 5.00 16,902 526.00 3.21 1399/03/24 4,285 8.411 میلیون 142.166 میلیارد 2,244.11 16,376 16,900 16,574 17,194 4 302,183 17,194 108 15,103 17,194 19.603 هزار میلیارد 22.07 میلیون 2.172 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 5.205 میلیون 113,669 - - - 8.311 میلیون 100,000 8.402 میلیون 9,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 49,966 2,379.00 5.00 49,845 2,258.00 4.74 12:30 2,025 3.719 میلیون 185.384 میلیارد 1,366.54 47,587 3.719 میلیون 48,008 185.384 میلیارد 1 565,668 49,966 258 500 52,000 33.311 هزار میلیارد 21.633 میلیون 1.829 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 2.177 میلیون 597,342 - - - 3.219 میلیون 500,000 3.369 میلیون 350,000
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 39,777 300.00 0.75 40,340 263.00 0.66 12:30 4,341 5.391 میلیون 217.455 میلیارد 1,313.31 40,077 5.391 میلیون 41,400 217.455 میلیارد 12 8,558 39,777 16 22,078 39,777 20.84 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 5.348 میلیون 43,000 5.157 میلیون 233,848
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 24,999 1,190.00 5.00 24,804 995.00 4.18 12:28 670 1.766 میلیون 44.158 میلیارد 2,275.86 23,809 1.766 میلیون 24,999 44.158 میلیارد 3 2.126 میلیون 24,999 922 400 24,999 19.047 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 1.766 میلیون - 1.266 میلیون 500,000
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 73,191 3,485.00 5.00 73,123 3,417.00 4.90 12:30 3,033 6.266 میلیون 458.207 میلیارد 1,162.77 69,706 6.266 میلیون 72,850 458.207 میلیارد 2 916,061 73,191 59 569 73,191 27.882 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 5.421 میلیون 845,171 5.865 میلیون 401,303
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 36,886 1,756.00 5.00 36,769 1,639.00 4.67 22:45 4,190 6.68 میلیون 245.606 میلیارد 4,445.16 35,130 6.679 میلیون 36,886 245.587 میلیارد 6 6,900 36,320 16 4,937 36,320 33.76 هزار میلیارد 19.8 میلیون 3.507 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.862 میلیون 150,622 - - - 6.494 میلیون 185,550 6.51 میلیون 170,000
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 44,688 2,128.00 5.00 44,687 2,127.00 5.00 12:30 1,150 2.117 میلیون 94.625 میلیارد 2,422.14 42,560 2.117 میلیون 44,688 94.625 میلیارد 2 594,924 44,688 313 3,300 44,688 17.024 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - 2.117 میلیون - 1.601 میلیون 516,300
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 36,238 856.00 2.42 36,839 1,457.00 4.12 12:30 5,040 6.712 میلیون 247.278 میلیارد 1,283.59 35,382 6.712 میلیون 37,100 247.278 میلیارد 6 7,150 36,239 11 3,450 36,239 16.983 هزار میلیارد 18.338 میلیون 1.167 میلیون 480,000 388,771 726,096 607,787 182,347 - - - 6.678 میلیون 34,078 6.699 میلیون 13,049
افرا

افرانت

سهام فرابورس 38,546 1,835.00 5.00 38,471 1,760.00 4.79 12:30 186 1.393 میلیون 53.687 میلیارد 3,364.06 36,711 1.393 میلیون 38,546 53.687 میلیارد 0 1.201 میلیون 38,546 276 - - 22.944 هزار میلیارد 18.034 میلیون 1.432 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.323 میلیون 383,332 - - - 1.393 میلیون - 488,822 903,983
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 56,910 1,681.00 3.04 57,563 2,334.00 4.23 12:30 4,010 3.494 میلیون 201.115 میلیارد 1,196.01 55,229 3.494 میلیون 57,960 201.115 میلیارد 4 2,044 56,900 7 1,795 56,900 15.464 هزار میلیارد 17.621 میلیون 3.522 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 3.067 میلیون 394,786 - - - 3.494 میلیون - 3.493 میلیون 1,328
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 50,988 2,428.00 5.00 50,832 2,272.00 4.68 12:30 5,405 7.335 میلیون 372.853 میلیارد 1,222.13 48,560 7.335 میلیون 50,800 372.853 میلیارد 7 287,884 50,988 257 17,440 50,988 19.424 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - 7.335 میلیون - 7.26 میلیون 75,000
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 67,450 2,776.00 4.29 67,704 3,030.00 4.69 12:30 2,574 2.51 میلیون 169.95 میلیارد 1,077.45 64,674 2.51 میلیون 67,800 169.95 میلیارد 3 1,250 67,498 9 4,936 67,498 19.402 هزار میلیارد 16.447 میلیون 2.297 میلیون 300,000 800,861 852,497 3.735 میلیون 649,713 - - - 2.447 میلیون 63,061 2.25 میلیون 260,002
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 14,320 390.00 2.80 14,479 549.00 3.94 12:30 7,022 28.043 میلیون 406.022 میلیارد 7,082.85 13,930 28.043 میلیون 14,400 406.022 میلیارد 3 58,789 14,320 14 10,898 14,320 18.109 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - 27.504 میلیون 538,623 27.214 میلیون 828,307
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 181,000 4,639.00 2.63 182,025 5,664.00 3.21 12:30 1,920 1.188 میلیون 216.247 میلیارد 1,127.12 176,361 1.188 میلیون 184,500 216.247 میلیارد 2 510 181,000 5 1,659 181,000 26.454 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 1.118 میلیون 70,028 1.179 میلیون 9,403
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 88,190 512.00 0.58 86,785 1,917.00 2.16 12:30 4,011 4.939 میلیون 428.646 میلیارد 1,420.03 88,702 4.939 میلیون 90,000 428.646 میلیارد 4 2,286 87,040 2 1,009 87,040 17.74 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - 4.182 میلیون 757,150 4.144 میلیون 795,264
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 43,210 196.00 0.45 43,810 404.00 0.93 12:30 1,959 2.929 میلیون 128.336 میلیارد 601.57 43,406 2.929 میلیون 45,140 128.336 میلیارد 9 2,515 43,210 5 8,385 43,210 12.588 هزار میلیارد 15.594 میلیون 4.971 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 3.361 میلیون 376,371 - - - 2.858 میلیون 70,950 2.127 میلیون 802,640
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 43,401 148.00 0.34 44,675 1,422.00 3.29 12:30 5,198 7.593 میلیون 339.238 میلیارد 1,324.18 43,253 7.593 میلیون 44,970 339.238 میلیارد 7 4,768 43,400 16 2,720 43,400 14.273 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 7.573 میلیون 20,000 7.458 میلیون 135,328
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 45,500 1,178.00 2.66 46,355 2,033.00 4.59 12:30 2,377 3.498 میلیون 162.165 میلیارد 1,386.77 44,322 3.498 میلیون 46,538 162.165 میلیارد 4 4,224 45,600 15 1,443 45,600 58.329 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 2.745 میلیون 753,085 3.159 میلیون 339,690
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,600 407.00 2.54 16,286 279.00 1.74 12:30 3,965 16.69 میلیون 271.815 میلیارد 13,870.07 16,007 16.69 میلیون 16,397 271.815 میلیارد 5 2,418 15,760 4 14,330 15,760 20.809 هزار میلیارد 14.536 میلیون 2.303 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 59,574 85,267 - - - 15.44 میلیون 1.25 میلیون 16.688 میلیون 2,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 17,706 843.00 5.00 17,688 825.00 4.89 12:30 798 3.148 میلیون 55.732 میلیارد 4,402.68 16,863 3.148 میلیون 17,706 55.732 میلیارد 0 584,168 17,706 131 - - 22.259 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - 3.148 میلیون - 3.073 میلیون 75,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 27,860 0.00 0.00 24,889 0.00 0.00 12:29 454 1.067 میلیون 27.28 میلیارد 2,920.14 - 17.203 میلیون 29,010 495.69 میلیارد 0 1.825 میلیون 25,570 814 - - 63.918 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 48,946 2,330.00 5.00 48,066 1,450.00 3.11 12:29 379 713,446 34.92 میلیارد 1,011.4 46,616 713,446 48,946 34.92 میلیارد 2 2.361 میلیون 48,946 572 105 48,946 13.985 هزار میلیارد 13.144 میلیون 719,910 200,000 251,157 421,907 656,432 187,397 - - - 707,446 6,000 713,328 118
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 42,413 2,019.00 5.00 42,413 2,019.00 5.00 12:29 372 1.402 میلیون 59.463 میلیارد 2,082.66 40,394 1.402 میلیون 42,413 59.463 میلیارد 1 788,614 42,413 486 1,000 42,413 16.158 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - 1.402 میلیون - 502,004 900,000
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 70,000 1,597.00 2.33 71,050 2,647.00 3.87 12:30 1,953 3.892 میلیون 276.559 میلیارد 2,182.72 68,403 3.892 میلیون 71,700 276.559 میلیارد 1 192,883 70,000 16 1,250 70,000 17.101 هزار میلیارد 13.027 میلیون 1.626 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.572 میلیون 239,357 - - - 2.833 میلیون 1.059 میلیون 3.792 میلیون 100,000
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 78,018 3,715.00 5.00 75,320 1,017.00 1.37 12:29 307 181,456 14.157 میلیارد 471.41 74,303 181,456 78,018 14.157 میلیارد 2 474,406 78,018 396 131 78,018 8.916 هزار میلیارد 11.148 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 - - - 181,456 - 181,456 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 48,798 766.00 1.55 49,864 300.00 0.61 12:30 2,221 1.883 میلیون 93.912 میلیارد 1,094.85 49,564 1.883 میلیون 50,542 93.912 میلیارد 8 2,370 48,794 5 38,500 48,794 9.913 هزار میلیارد 11.045 میلیون 1.127 میلیون 200,000 413,390 288,252 850,484 159,425 - - - 1.883 میلیون - 1.883 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 15,289 804.00 5.00 15,567 526.00 3.27 12:30 3,627 11.72 میلیون 182.448 میلیارد 6,984.07 16,093 11.72 میلیون 15,741 182.448 میلیارد 82 13,013 15,289 15 1.355 میلیون 15,289 16.093 هزار میلیارد 10.74 میلیون 1.557 میلیون 800,000 518,844 946,185 68,657 -49,812 - - - 11.67 میلیون 50,000 11.42 میلیون 300,000
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 54,780 236.00 0.43 56,190 1,174.00 2.13 12:30 2,286 2.561 میلیون 143.875 میلیارد 1,426.93 55,016 2.561 میلیون 57,600 143.875 میلیارد 3 2,845 54,699 13 2,035 54,699 11.003 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - 2.561 میلیون - 1.96 میلیون 600,500
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 68,222 3,248.00 5.00 68,221 3,247.00 5.00 12:30 904 821,268 56.028 میلیارد 1,284.14 64,974 821,268 68,222 56.028 میلیارد 2 360,924 68,222 208 234 68,222 9.746 هزار میلیارد 10.478 میلیون 4.128 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.249 میلیون 67,572 - - - 821,268 - 737,503 83,765
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 22,600 487.00 2.11 23,271 184.00 0.80 12:30 5,298 17.056 میلیون 396.916 میلیارد 4,784.08 23,087 17.056 میلیون 23,384 396.916 میلیارد 14 6,647 22,600 6 25,172 22,600 9.235 هزار میلیارد 10.398 میلیون 842,532 400,000 56,949 460,064 592,159 564,162 - - - 16.751 میلیون 305,239 16.937 میلیون 118,714
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 169,173 8,055.00 5.00 167,977 6,859.00 4.26 12:30 7,415 3.188 میلیون 535.435 میلیارد 1,641.61 161,118 3.188 میلیون 169,000 535.435 میلیارد 1 103,358 169,173 239 1,080 169,173 7.355 هزار میلیارد 10.31 میلیون 420,838 110,000 233,713 214,550 479,291 111,004 - - - 3.138 میلیون 50,000 3.185 میلیون 2,080
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 123,630 6,233.00 4.80 125,818 4,045.00 3.11 12:30 9,101 4.554 میلیون 572.946 میلیارد 1,741.77 129,863 4.554 میلیون 124,402 572.946 میلیارد 6 3,915 123,700 21 4,669 123,700 12.992 هزار میلیارد 10.284 میلیون 594,275 100,043 295,573 291,694 1.154 میلیون 198,748 - - - 4.424 میلیون 130,000 4.529 میلیون 25,000
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 24,160 1,150.00 5.00 23,870 860.00 3.74 12:29 413 1.721 میلیون 41.58 میلیارد 3,767.2 23,010 1.721 میلیون 24,160 41.58 میلیارد 0 783,176 24,160 347 - - 18.408 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 1.721 میلیون - 1.221 میلیون 500,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 18,465 879.00 5.00 18,465 879.00 5.00 12:30 2,960 8.931 میلیون 164.899 میلیارد 2,327.52 17,586 8.931 میلیون 18,465 164.899 میلیارد 14 293,844 18,465 120 5,093 18,465 10.552 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 8.928 میلیون 2,972 7.927 میلیون 1.004 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 11,130 530.00 5.00 10,817 217.00 2.05 12:29 441 2.069 میلیون 23.023 میلیارد 6,039.46 10,600 2.069 میلیون 11,130 23.023 میلیارد 1 3.131 میلیون 11,130 285 2,100 11,130 12.72 هزار میلیارد 9.602 میلیون 1.766 میلیون 900,000 931,712 968,751 621,309 -34,085 - - - 2.069 میلیون - 2.069 میلیون -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 32,650 401.00 1.24 33,392 1,143.00 3.54 12:30 3,982 7.018 میلیون 234.358 میلیارد 2,381.95 32,249 7.018 میلیون 33,861 234.358 میلیارد 7 211,153 32,700 22 6,911 32,700 11.932 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 6.659 میلیون 359,601 6.94 میلیون 78,750
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 118,500 1,390.00 1.16 123,238 3,348.00 2.79 12:30 706 353,216 43.706 میلیارد 2,594.96 119,890 353,216 125,880 43.706 میلیارد 3 674 118,500 6 334 118,500 11.989 هزار میلیارد 8.977 میلیون 1.297 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.734 میلیون 278,059 - - - 346,356 6,860 333,216 20,000
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 103,236 4,916.00 5.00 101,799 3,479.00 3.54 12:27 379 433,185 44.505 میلیارد 468.12 98,320 433,185 100,000 44.505 میلیارد 1 51,336 103,236 20 1 103,236 13.765 هزار میلیارد 8.83 میلیون 1.629 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 3.764 میلیون 244,447 - - - 433,185 - 433,185 -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 14,860 707.00 5.00 14,786 633.00 4.47 12:30 2,127 12.635 میلیون 186.824 میلیارد 4,491.43 14,153 12.635 میلیون 14,010 186.824 میلیارد 1 3,700 14,850 5 30,000 14,850 11.322 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - 12.535 میلیون 100,000 12.435 میلیون 200,000
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 20,304 966.00 5.00 20,260 922.00 4.77 12:30 1,890 4.181 میلیون 84.703 میلیارد 5,996.37 19,338 4.181 میلیون 20,275 84.703 میلیارد 2 128,672 20,304 14 542 20,304 11.66 هزار میلیارد 8.532 میلیون 1.728 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 428,927 55,183 - - - 4.181 میلیون - 4.119 میلیون 61,400
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 136,979 4,060.00 3.05 136,989 4,070.00 3.06 12:30 4,495 2.713 میلیون 371.584 میلیارد 922.26 132,919 2.713 میلیون 134,000 371.584 میلیارد 2 239 136,979 3 368 136,979 11.079 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - 2.57 میلیون 142,169 2.658 میلیون 55,000
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 10,995 523.00 4.99 10,995 523.00 4.99 12:28 142 5.801 میلیون 63.777 میلیارد 16,114.13 10,472 5.801 میلیون 10,995 63.777 میلیارد 2 14.808 میلیون 10,995 518 10,736 10,995 15.708 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 5.601 میلیون 200,000 800,509 5 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 42,000 1,048.00 2.43 43,458 410.00 0.95 12:30 2,266 3.176 میلیون 138.037 میلیارد 1,545.27 43,048 3.176 میلیون 45,150 138.037 میلیارد 6 5,487 42,000 3 932 42,000 7.318 هزار میلیارد 7.826 میلیون 1.16 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 872,919 45,113 - - - 3.136 میلیون 40,000 3.106 میلیون 70,178
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 82,230 3,792.00 4.41 84,126 1,896.00 2.20 12:30 2,694 1.8 میلیون 151.417 میلیارد 1,020.23 86,022 1.8 میلیون 85,500 151.417 میلیارد 7 10,677 82,200 8 1,494 82,200 17.204 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.8 میلیون - 1.652 میلیون 148,188
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 56,149 2,673.00 5.00 55,759 2,283.00 4.27 12:28 643 756,638 42.484 میلیارد 1,320.65 53,476 756,638 56,149 42.484 میلیارد 4 406,152 56,149 249 1,213 56,859 10.695 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 756,638 - 756,638 -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 97,890 1.00 0.00 97,350 539.00 0.55 12:30 2,516 2.602 میلیون 253.306 میلیارد 635.82 97,889 2.602 میلیون 93,000 253.306 میلیارد 1 1,813 96,000 5 1,900 96,000 16.543 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 1.526 میلیون 1.076 میلیون 1.331 میلیون 1.271 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 14,800 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 12:29 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 3,562.12 - 8.921 میلیون 14,800 132.026 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 14.1 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 35,871 1,708.00 5.00 34,306 143.00 0.42 12:30 3,831 123,801 4.441 میلیارد 25.92 34,163 123,801 35,871 4.441 میلیارد 89 7.931 میلیون 35,871 1534 1,850 35,871 6.833 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - 123,801 - 123,717 84
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 79,916 3,805.00 5.00 79,471 3,360.00 4.41 12:29 2,057 1.56 میلیون 123.996 میلیارد 1,082.04 76,111 1.56 میلیون 75,990 123.996 میلیارد 3 19,429 79,916 7 10,150 79,916 6.393 هزار میلیارد 6.693 میلیون 613,094 84,000 499,816 50,000 500,340 114,053 - - - 1.56 میلیون - 1.548 میلیون 12,000
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 13,560 475.00 3.38 14,007 28.00 0.20 12:30 2,008 11.091 میلیون 155.35 میلیارد 3,873.72 14,035 11.091 میلیون 14,597 155.35 میلیارد 5 22,608 13,620 3 13,522 13,620 7.018 هزار میلیارد 6.644 میلیون 1.295 میلیون 500,000 - 576,703 276,999 -15,735 - - - 11.041 میلیون 50,000 11.091 میلیون -
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 15,099 477.00 3.26 15,265 643.00 4.40 12:30 1,160 5.551 میلیون 84.731 میلیارد 9,318.31 14,622 5.551 میلیون 15,250 84.731 میلیارد 4 15,841 15,099 3 39,957 15,099 7.311 هزار میلیارد 6.539 میلیون 1.116 میلیون 500,000 204,188 728,802 414,432 178,785 - - - 5.551 میلیون - 5.551 میلیون -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی