شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اراد37

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005

اوراق فرابورس 984,000 16,000.00 1.60 984,000 16,000.00 1.60 12:26 12 1.865 میلیون 1.835 هزار میلیارد - 1,000,000 984,000 984,000 984,000 1 30,000 950,000 1 17.069 میلیون 984,000 29.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
ثغرب2

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 978 0.00 0.00 978 0.00 0.00 1397/04/4 1 9.085 میلیون 8.885 میلیارد - 978 978 978 978 0 - - 0 - - 1.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.085 میلیون - 9.085 میلیون
غدیس2

پاکدیس

سهام فرابورس 5,183 2.00 0.04 5,183 2.00 0.04 1396/08/27 1 5.788 میلیون 29.999 میلیارد - 5,185 5,183 5,183 5,183 0 - - 0 - - 1.451 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.788 میلیون - 5.788 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 160,610 3,604.00 2.30 164,057 7,051.00 4.49 12:29 2,741 1.921 میلیون 315.191 میلیارد 3,208.94 157,006 1.921 میلیون 164,856 315.191 میلیارد 12 4,720 160,610 19 8,804 160,610 54.139 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - 1.286 میلیون 635,185 1.279 میلیون 642,205
دبالک2

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 2,500 43.00 1.75 2,500 43.00 1.75 1397/06/18 1 5 میلیون 12.5 میلیارد - 2,457 2,500 2,500 2,500 0 - - 0 - - 925 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
ومدکو22

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 5.00 0.00 1,000,000 5.00 0.00 1397/01/15 1 170,000 170 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 221,034.00 100.00 1 221,034.00 100.00 1399/04/16 10 1,000,000 1,000,000 - 221,035 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 16,554 788.00 5.00 16,508 742.00 4.71 12:29 2,823 14.346 میلیون 236.825 میلیارد 4,402.68 15,766 14.346 میلیون 16,554 236.825 میلیارد 3 160,037 16,554 18 7,455 16,554 21.791 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - 14.345 میلیون 1,500 11.879 میلیون 2.468 میلیون
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 229,090 6,406.00 2.72 233,797 1,699.00 0.72 1399/04/24 1,946 1.261 میلیون 294.78 میلیارد - 235,496 235,010 228,010 239,000 2 40,263 229,000 4 1,600 229,000 233.797 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 782,103 478,737 1.015 میلیون 245,751
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
صبوتا

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

سهام فرابورس 999,999 999.00 0.10 999,999 999.00 0.10 1397/04/2 2 264 264 میلیون - 999,000 999,999 999,999 999,999 1 4,810 990,000 1 395 999,999 928.599 میلیارد - - - - - - - - - - 264 - - 264
الماس2

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

سهام فرابورس 1 139,320.00 100.00 1 139,320.00 100.00 1399/04/17 4 400,000 400,000 - 139,321 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 14,917 785.00 5.00 15,377 325.00 2.07 12:29 11,443 50.878 میلیون 782.364 میلیارد 14,288.58 15,702 50.878 میلیون 15,600 782.364 میلیارد 236 55,621 14,917 53 5.021 میلیون 14,917 384.425 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 45.777 میلیون 5.1 میلیون 49.438 میلیون 1.44 میلیون
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 212,767.00 100.00 1 212,767.00 100.00 1399/04/24 24 240,000 240,000 - 212,768 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 240,000 - 240,000
صایان1

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/10 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 227.865 میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 31,598 242.00 0.77 31,372 16.00 0.05 1399/04/24 837 12.188 میلیون 382.373 میلیارد - 31,356 12.188 میلیون 31,359 382.373 میلیارد 1 2,530 31,599 2 1,100 31,599 31.372 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.942 میلیون 7.246 میلیون 7.491 میلیون 4.698 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 29,525 28,812.00 4.00 1399/04/24 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 177.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 159,505 3,063.00 1.88 161,619 949.00 0.58 1399/04/24 793 581,306 93.95 میلیارد - 162,568 581,306 163,000 93.95 میلیارد 5 124 160,000 1 26,208 160,000 161.619 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 409,717 171,589 576,997 4,309
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
کرمان2

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 32,829 0.00 0.00 32,829 0.00 0.00 1398/03/28 1 1,000,000 32.829 میلیارد - 32,829 32,829 32,829 32,829 0 - - 0 - - 36.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 92,130 4,848.00 5.00 93,198 3,780.00 3.90 1399/04/24 15,550 11.934 میلیون 1.112 هزار میلیارد - 96,978 93,601 92,130 97,000 2183 15,543 92,130 46 6.877 میلیون 92,130 257.226 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 1.604 میلیون 11.934 میلیون -
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
سکرد982

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1,000,000 101.00 0.01 1,000,000 101.00 0.01 1397/09/19 1 70,000 70 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 331.763 میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
صپارس

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 19 144,000 144 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 203,999 7,991.00 4.08 202,267 6,259.00 3.19 12:29 1,418 548,192 110.881 میلیارد 1,127.12 196,008 548,192 205,000 110.881 میلیارد 5 6,375 204,000 4 4,685 204,000 30.34 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 518,192 30,000 426,263 121,929
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تسه9401

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 399,729 21,038.00 5.00 399,729 21,038.00 5.00 1396/01/15 135 2,404 960.949 میلیون - 420,767 399,729 399,729 399,729 1 - - 0 27 399,729 401.067 میلیارد - - - - - - - - - - 2,404 - 748 1,656
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 134,880 6,422.00 5.00 134,676 6,218.00 4.84 1399/04/24 466 416,559 56.169 میلیارد - 128,458 134,880 131,010 134,880 3 853,724 134,880 118 243 134,880 13.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 387,559 29,000 416,559 -
کپرور2

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 4,700 99.00 2.15 4,700 99.00 2.15 1396/08/16 1 5 میلیون 23.5 میلیارد - 4,601 4,700 4,700 4,700 0 - - 0 - - 2.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون
پخشح

ح. پخش البرز

سهام فرابورس 19,540 1,028.00 5.00 19,540 1,028.00 5.00 1398/12/29 263 3.459 میلیون 67.585 میلیارد 3,181.83 20,568 20,568 19,540 20,568 0 52,850 21,596 6 - - 20.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.549 میلیون 910,000 - 3.459 میلیون
اخزا74

اسناد خزانه اسلامی960502

سهام فرابورس 972,000 1,864.00 0.19 972,000 1,864.00 0.19 1396/03/16 1 201,124 195.493 میلیارد - 970,136 972,000 972,000 972,000 0 1,000 971,000 1 - - 14.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 201,124 - 201,124
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
تسه9505

امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95

سهام فرابورس 597,484 28,288.00 4.52 620,364 5,408.00 0.86 1397/05/15 62 769 477.06 میلیون - 625,772 594,500 594,500 657,000 0 - - 0 - - 630.133 میلیارد - - - - - - - - - - 769 - 741 28
تسه9506

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95

سهام فرابورس 620,000 8,901.00 1.42 626,158 2,743.00 0.44 1397/06/14 35 692 433.301 میلیون - 628,901 660,000 597,456 660,000 1 - - 0 1 620,000 587.345 میلیارد - - - - - - - - - - 692 - 680 12
اخزا9

اسناد خزانه اسلامی960613

سهام فرابورس 995,172 170.00 0.02 995,245 243.00 0.02 1396/06/6 58 69,418 69.088 میلیارد - 995,002 995,010 995,001 995,600 1 1,110 995,200 1 170 995,699 14.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,924 67,494 6,714 62,704
تسه95042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95

سهام فرابورس 10 713,124.00 100.00 10 713,124.00 100.00 1396/11/17 1 9 90 - 713,134 10 10 10 0 - - 0 - - 6.724 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
تسه95062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95

سهام فرابورس 10 694,204.00 100.00 10 694,204.00 100.00 1397/03/29 1 30 300 - 694,214 10 10 10 0 - - 0 - - 9.38 میلیون - - - - - - - - - - 30 - 30 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 56,850 2,020.00 3.68 57,143 2,313.00 4.22 12:29 1,742 2.387 میلیون 136.377 میلیارد 1,320.65 54,830 2.387 میلیون 57,571 136.377 میلیارد 7 5,658 56,900 18 2,855 56,900 11.429 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 2.387 میلیون - 1.914 میلیون 472,795
غگلپا2

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 14,600 675.00 4.42 14,600 675.00 4.42 1396/01/26 1 3 میلیون 43.8 میلیارد - 15,275 14,600 14,600 14,600 0 - - 0 - - 2.467 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
کوثرح

ح . بیمه کوثر

سهام فرابورس 600 0.00 0.00 600 0.00 0.00 1395/11/18 330 19.041 میلیون 11.425 میلیارد - 600 600 600 600 0 338,603 600 23 - - - - - - - - - - - - - 2.241 میلیون 16.8 میلیون - 19.041 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 16,769 882.00 5.00 16,772 879.00 4.98 12:28 1,050 2.99 میلیون 50.146 میلیارد 5,996.37 17,651 2.99 میلیون 16,769 50.146 میلیارد 228 4,400 16,769 3 1.318 میلیون 16,769 10.113 هزار میلیارد 8.532 میلیون 1.728 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 428,927 55,183 - - - 2.989 میلیون 1,187 2.49 میلیون 500,000
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 85,842 4,517.00 5.00 87,413 2,946.00 3.26 12:29 857 441,107 38.227 میلیارد 635.82 90,359 441,107 91,800 38.227 میلیارد 12 983 85,842 3 7,849 85,842 14.773 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 435,694 5,413 441,107 -
حسیر2

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 193.00 3.32 6,000 193.00 3.32 1398/09/2 1 29.834 میلیون 179.004 میلیارد - 5,807 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.834 میلیون - 29.834 میلیون
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1.5 میلیون 490,000.00 48.51 1.5 میلیون 490,000.00 48.51 1399/04/24 2 48 72 میلیون - 1.01 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 1.5 میلیون 0 24 1.515 میلیون 4 - - 720 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه95012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95

سهام فرابورس 10 765,018.00 100.00 10 765,018.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 765,028 10 10 10 0 - - 0 - - 7.189 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
تسه9503

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95

سهام فرابورس 577,000 30,366.00 5.00 578,037 29,329.00 4.83 1397/03/13 97 3,355 1.939 میلیارد - 607,366 576,998 576,998 601,259 0 - - 0 - - 435.468 میلیارد - - - - - - - - - - 3,355 - 1,778 1,577
امید992

مشارکت لیزینگ امید9907

سهام فرابورس 991,500 1,575.00 0.16 991,500 1,575.00 0.16 1398/12/12 1 100,793 99.936 میلیارد - 989,925 991,500 991,500 991,500 0 - - 0 - - 991.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 100,793 - 100,793
تسه95072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95

سهام فرابورس 10 693,757.00 100.00 10 693,757.00 100.00 1397/03/29 1 2 20 - 693,767 10 10 10 0 - - 0 - - 9.832 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
لوتوس992

اجاره لوتوس پارسیان990717

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.94 1,000,000 19,000.00 1.94 1397/07/4 1 475,000 475 میلیارد - 981,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 475,000 - 475,000
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1,000,000 1,458.00 0.15 1.001 میلیون 451.00 0.05 1399/03/8 14 1,049 1.05 میلیارد - 1.001 میلیون 1.006 میلیون 1,000,000 1.006 میلیون 0 294 1,000,000 1 - - 2.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 343 706 1,049 -
اجاد12

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

سهام فرابورس 983,620 6,380.00 0.64 983,620 6,380.00 0.64 1398/07/6 2 447,000 439.678 میلیارد - 990,000 983,620 983,620 983,620 0 - - 0 - - 4.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 447,000 - 447,000
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 123,200 1,998.00 1.60 128,363 3,165.00 2.53 1399/04/24 1,394 633,860 81.364 میلیارد - 125,198 135,000 120,000 145,000 3 100 123,200 2 110 123,200 6.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 633,860 - 633,360 500
اتکای4

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 20,000 7,890.00 65.15 20,000 7,890.00 65.15 1399/04/24 1 162.445 میلیون 3.249 هزار میلیارد - 12,110 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 162.445 میلیون - 162.445 میلیون
تسه9408

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 749,501 205.00 0.03 751,696 2,400.00 0.32 1396/08/15 67 788 592.336 میلیون - 749,296 732,300 732,300 762,978 1 15 746,890 1 29 762,990 777.197 میلیارد - - - - - - - - - - 788 - 736 52
اخزا4

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,500 504.00 0.05 996,949 47.00 0.00 1395/08/17 20 6,767 6.746 میلیارد - 996,996 996,007 996,007 997,918 1 9,955 997,200 10 44 997,500 9.969 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 862 5,905 1,767 5,000
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 40,000 1,849.00 4.42 40,082 1,767.00 4.22 12:29 3,816 5.791 میلیون 232.135 میلیارد 1,324.18 41,849 5.791 میلیون 42,000 232.135 میلیارد 13 8,678 39,757 23 9,634 39,757 13.227 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 5.78 میلیون 11,558 5.791 میلیون -
اعتماد4

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 31,383 27.00 0.09 31,374 18.00 0.06 1399/04/24 3 31.971 میلیون 1.003 هزار میلیارد - 31,356 31,370 31,370 31,383 0 - - 0 - - 31.374 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 31.971 میلیون - 31.971 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 27,265 1,435.00 5.00 28,028 672.00 2.34 12:29 1,496 2.549 میلیون 71.444 میلیارد 2,381.95 28,700 2.549 میلیون 30,135 71.444 میلیارد 170 5,365 27,265 10 563,142 27,265 10.37 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 2.458 میلیون 91,000 2.548 میلیون 626
صینا1

اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/16 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 300 1,000,000 1 - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - - 10 -
اتکایح

ح . بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 350 0.00 0.00 350 0.00 0.00 1395/12/1 49 4.417 میلیون 1.546 میلیارد - 350 350 350 350 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 319,000 4.098 میلیون - 4.417 میلیون
اخزا7

اسناد خزانه اسلامی960502

سهام فرابورس 995,001 1.00 0.00 994,914 88.00 0.01 1396/04/26 88 226,442 225.29 میلیارد - 995,002 995,500 994,312 995,600 1 6,082 995,001 5 550 995,058 14.924 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 861 225,581 19,961 206,481
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
ومدکو12

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/25 1 226,500 226.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 226,500 - 226,500
حسینا2

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 22,612 461.00 2.00 22,612 461.00 2.00 1398/10/18 1 3 میلیون 67.836 میلیارد - 23,073 22,612 22,612 22,612 0 - - 0 - - 11.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 152,834 7,277.00 5.00 151,130 5,573.00 3.83 10:45 37 608,064 92.933 میلیارد 703.17 145,557 608,064 152,834 92.933 میلیارد 0 19.364 میلیون 152,834 2106 - - 1209.04 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 503,666 104,398 6,128 601,936
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,754 2,029.00 4.00 52,754 2,029.00 4.00 1398/10/28 1 1,000,000 52.754 میلیارد - 50,725 52,754 52,754 52,754 0 - - 0 - - 54.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 22,934 1,092.00 5.00 22,934 1,092.00 5.00 12:29 632 3.082 میلیون 70.674 میلیارد 4,236.57 21,842 3.082 میلیون 22,934 70.674 میلیارد 1 7.588 میلیون 22,934 1139 3,500 22,934 32.108 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 3.082 میلیون - 1.782 میلیون 1.3 میلیون
ثباغ4

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,160 393.00 22.24 2,160 393.00 22.24 1396/07/24 1 300,000 648 میلیون - 1,767 2,160 2,160 2,160 0 - - 0 - - 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 229.63 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 112.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 37,368 1,966.00 5.00 38,534 800.00 2.03 12:29 957 2.739 میلیون 105.539 میلیارد 3,364.06 39,334 2.739 میلیون 37,401 105.539 میلیارد 7 88,474 37,368 6 2,617 37,368 24.084 هزار میلیارد 18.034 میلیون 1.432 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.323 میلیون 383,332 - - - 972,315 1.767 میلیون 2.208 میلیون 531,350
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 999,000 319.00 0.03 1.049 میلیون 49,965.00 5.00 1398/12/25 1 5 5.246 میلیون - 999,319 1,000,000 999,000 1,000,000 0 30 1,000,000 3 - - 5.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 14,800 708.00 4.57 14,892 616.00 3.97 1399/04/23 2,213 13.26 میلیون 197.469 میلیارد - 15,508 14,920 14,000 15,700 1 40,000 14,310 1 40,000 15,470 22.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.26 میلیون 525 13.26 میلیون -
صایند4

صندوق س. گنجینه آینده روشن

سهام فرابورس 10,087 62.00 0.62 10,087 62.00 0.62 1397/05/28 1 1.97 میلیون 19.871 میلیارد - 10,025 10,087 10,087 10,087 0 - - 0 - - 5.044 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.97 میلیون - 1.97 میلیون
تسه93032

امتیاز تسهیلات مسکن خردادماه93

سهام فرابورس 10 777,484.00 100.00 777,494 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 777,494 10 - - 0 - - 0 - - 647.677 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تسه9501

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95

سهام فرابورس 540,003 2,202.00 0.41 538,814 1,013.00 0.19 1397/01/15 26 250 134.703 میلیون - 537,801 510,911 510,911 564,000 1 17 564,691 1 17 579,998 387.344 میلیارد - - - - - - - - - - 250 - 250 -
ومدکو2

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/22 78 12,801 12.801 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 1 16,543 1,000,000 1 300 1.001 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 169 12,632 9,912 2,889
اعتلا2

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,870 97.00 1.68 5,870 97.00 1.68 1398/11/26 1 39 میلیون 228.93 میلیارد - 5,773 5,870 5,870 5,870 0 - - 0 - - 4.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 39 میلیون - 39 میلیون
شرانل2

نفت ایرانول

سهام فرابورس 30,500 1,167.00 3.98 30,500 1,167.00 3.98 1399/03/13 2 6 میلیون 183 میلیارد - 29,333 30,500 30,500 30,500 0 - - 0 - - 61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
دزفول

%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/11 3 83,030 83.03 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,030 - 83,030
فولای2

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 2,505 119.00 4.99 2,505 119.00 4.99 1395/10/22 1 4.85 میلیون 12.149 میلیارد - 2,386 2,505 2,505 2,505 0 - - 0 - - 335.67 میلیارد - - - - - - - - - - - 4.85 میلیون 4.85 میلیون -
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 14,010 361.00 2.51 14,254 117.00 0.81 1399/04/24 770 3.644 میلیون 51.948 میلیارد 21,849.64 14,371 13,797 13,655 14,659 16 100,400 14,599 2 276,136 14,599 138.264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 710,554 2.934 میلیون 2.885 میلیون 759,489
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 59,020 2,138.00 3.76 59,694 2,812.00 4.94 12:29 1,642 4.649 میلیون 277.524 میلیارد 5,043.92 56,882 4.649 میلیون 59,726 277.524 میلیارد 7 11,954 59,002 21 11,530 59,002 304.618 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 4.649 میلیون 140 3.565 میلیون 1.084 میلیون
تسه9311

امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93

سهام فرابورس 740,000 27,773.00 3.90 726,209 13,982.00 1.96 1396/07/15 36 82 59.549 میلیون - 712,227 678,020 678,020 740,999 0 90 731,000 1 - - 756.581 میلیارد - - - - - - - - - - 82 - 82 -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 70,150 2,016.00 2.79 69,038 3,128.00 4.33 12:30 7,656 11.929 میلیون 823.564 میلیارد 2,746.16 72,166 11.929 میلیون 73,500 823.564 میلیارد 34 11,035 70,150 16 24,065 70,150 76.653 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 8.787 میلیون 3.143 میلیون 10.914 میلیون 1.015 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام فرابورس 4,999 40.00 0.81 33,820 28,861.00 581.99 1399/04/14 77 469,575 2.324 میلیارد - 4,959 4,760 4,760 4,999 3 1,671 4,930 1 8,172 5,000 25.365 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 441,274 28,301 469,575 -
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 43,434 2,068.00 5.00 42,524 1,158.00 2.80 12:27 634 811,274 34.921 میلیارد 775.29 41,366 811,274 42,298 34.921 میلیارد 6 550,228 43,434 73 2,149 43,434 2.977 هزار میلیارد 2.613 میلیون 172,762 40,000 48,301 89,383 130,035 33,211 - - - 811,274 - 811,274 -
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی