شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام فرابورس 29,975 27,275.00 1.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/26 1 50,000 1.499 میلیارد - 2,700 29,975 29,975 29,975 0 - - 0 - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - 37.06 15.84 35.98 - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 31,951 592.00 1.89 31,307 52.00 0.17 1399/01/11 570 1.583 میلیون 49.455 میلیارد 1,546.21 31,359 32,698 30,560 32,698 1 70 30,500 1 200 32,900 385.716 هزار میلیارد 426.453 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 15.07 11.05 7.38 438,597 1.144 میلیون 421,887 1.161 میلیون
تسه9401

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 399,729 21,038.00 5.00 399,729 21,038.00 5.00 1396/01/15 135 2,404 960.949 میلیون - 420,767 399,729 399,729 399,729 1 - - 0 27 399,729 401.067 میلیارد - - - - - - - - - - 2,404 - 748 1,656
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 80,110 342.00 0.43 80,765 997.00 1.25 12:30 1,396 1.299 میلیون 104.914 میلیارد 504.55 79,768 79,788 78,000 83,499 2 124 80,100 1 494 80,100 11.965 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.191 میلیون 108,079 1.299 میلیون -
صپارس

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 19 144,000 144 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000
سکرد982

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1,000,000 101.00 0.01 1,000,000 101.00 0.01 1397/09/19 1 70,000 70 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 331.763 میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
کپرور2

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 4,700 99.00 2.15 4,700 99.00 2.15 1396/08/16 1 5 میلیون 23.5 میلیارد - 4,601 4,700 4,700 4,700 0 - - 0 - - 2.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
تسه9812

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند98

تسهیلات مسکن فرابورس 500,711 23,843.00 5.00 480,950 4,082.00 0.86 12:28 1,470 48,564 23.357 میلیارد - 476,868 466,000 466,000 500,711 1 170 500,711 1 66 586,000 795.301 میلیارد - - - - - - - - - - 48,564 - 32,044 16,520
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 65,320 3,109.00 5.00 65,039 2,828.00 4.55 13:11 25,979 33.576 میلیون 2.184 هزار میلیارد - 62,211 62,774 63,500 65,321 4 2,702 65,319 9 4,123 65,319 179.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.152 میلیون 1.424 میلیون 22.088 میلیون 11.488 میلیون
کرمان2

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 32,829 0.00 0.00 32,829 0.00 0.00 1398/03/28 1 1,000,000 32.829 میلیارد - 32,829 32,829 32,829 32,829 0 - - 0 - - 19.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 63,210 1,580.00 2.56 63,309 1,679.00 2.72 12:29 130 58,083 3.677 میلیارد - 61,630 62,999 62,150 63,951 1 9,793 63,200 1 300 63,811 63.309 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,141 8,942 58,083 -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 4,123 3,410.00 478.26 1398/12/20 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 24.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 29,350 128.00 0.44 29,262 40.00 0.14 12:30 893 8.719 میلیون 255.128 میلیارد - 29,222 29,231 29,220 29,350 2 8,270 29,305 1 20,100 29,360 1.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.931 میلیون 6.788 میلیون 4.706 میلیون 4.013 میلیون
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
ومدکو12

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/25 1 226,500 226.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 226,500 - 226,500
آتیمس2

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 1 31,006.00 100.00 1 31,006.00 100.00 1398/02/9 1 100,000 100,000 - 31,007 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 13,990 236.00 1.72 13,946 192.00 1.40 12:30 1,479 2.92 میلیون 40.881 میلیارد - 13,754 13,753 13,510 14,200 1 608 13,902 1 1,062 13,902 3.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.92 میلیون - 2.92 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 55,400 1,140.00 2.02 55,787 753.00 1.33 12:30 2,026 1.378 میلیون 76.869 میلیارد 2,594.96 56,540 56,517 54,400 57,999 1 250 55,401 2 2,360 55,401 5.579 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 1.378 میلیون 85 1.208 میلیون 170,000
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 17,669 841.00 5.00 17,525 697.00 4.14 12:29 1,047 4.337 میلیون 75.998 میلیارد 5,032.45 16,828 16,829 16,950 17,669 1 603,059 17,669 153 1,965 17,669 16.828 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 3.046 میلیون 1.291 میلیون 2.631 میلیون 1.705 میلیون
تسه9309

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93

سهام فرابورس 726,000 4,156.00 0.57 726,918 3,238.00 0.44 1396/03/13 160 714 519.02 میلیون - 730,156 711,001 700,500 741,000 0 70 726,100 1 - - 731.153 میلیارد - - - - - - - - - - 714 - 714 -
صمپنا2

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 15.00 0.00 1,000,000 15.00 0.00 1395/03/11 1 100,000 100.83 میلیارد - 1 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 100,000
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 59,706 1,714.00 2.96 59,706 1,714.00 2.96 1398/12/25 1 228.684 میلیون 13.654 هزار میلیارد - 57,992 59,706 59,706 59,706 0 - - 0 - - 68.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228.684 میلیون - 228.684 میلیون
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
تسه9403

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94

سهام فرابورس 739,000 17,012.00 2.36 725,171 3,183.00 0.44 1396/03/13 369 1,630 1.182 میلیارد - 721,988 730,000 705,011 742,997 0 16 739,000 1 - - 697.527 میلیارد - - - - - - - - - - 1,630 - 1,602 28
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 4,680 90.00 1.96 4,599 9.00 0.20 12:30 1,532 8.115 میلیون 37.35 میلیارد 6,103.93 4,590 4,590 4,462 4,728 2 3,598 4,682 1 2,220 4,682 11.016 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 8.058 میلیون 56,700 8.064 میلیون 50,231
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 59,335 2,825.00 5.00 59,295 2,785.00 4.93 12:29 1,913 1.876 میلیون 111.238 میلیارد - 56,510 56,664 58,300 59,335 1 2,578 59,335 7 5,201 59,335 5.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.826 میلیون 50,000 1.476 میلیون 400,000
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 496.00 0.05 1.003 میلیون 761.00 0.08 12:22 9 58 58.189 میلیون - 1.002 میلیون 1.008 میلیون 1.002 میلیون 1.008 میلیون 1 474 1.002 میلیون 2 909 1.003 میلیون 2.107 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 58 - 58 -
اجاد12

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

سهام فرابورس 983,620 6,380.00 0.64 983,620 6,380.00 0.64 1398/07/6 2 447,000 439.678 میلیارد - 990,000 983,620 983,620 983,620 0 - - 0 - - 4.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 447,000 - 447,000
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 58,700 1,331.00 2.32 58,326 957.00 1.67 12:27 55 522,970 30.503 میلیارد - 57,369 57,171 57,126 58,800 1 200 58,700 1 480 58,700 2.916 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27,520 495,450 3,470 519,500
تسه9408

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 749,501 205.00 0.03 751,696 2,400.00 0.32 1396/08/15 67 788 592.336 میلیون - 749,296 732,300 732,300 762,978 1 15 746,890 1 29 762,990 777.197 میلیارد - - - - - - - - - - 788 - 736 52
اخزا4

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,500 504.00 0.05 996,949 47.00 0.00 1395/08/17 20 6,767 6.746 میلیارد - 996,996 996,007 996,007 997,918 1 9,955 997,200 10 44 997,500 9.969 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 862 5,905 1,767 5,000
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 31,675 1,508.00 5.00 31,168 1,001.00 3.32 12:30 3,503 7.191 میلیون 224.135 میلیارد 2,098.5 30,167 30,172 29,150 31,675 1 509,783 31,675 116 1,659 31,675 9.955 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 7.015 میلیون 176,450 5.191 میلیون 2 میلیون
اعتماد4

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 28,890 37.00 0.13 28,890 37.00 0.13 1398/12/26 1 3.455 میلیون 99.815 میلیارد - 28,853 28,890 28,890 28,890 0 - - 0 - - 1.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.455 میلیون - 3.455 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 16,828 801.00 5.00 16,823 796.00 4.97 12:30 1,804 3.966 میلیون 66.718 میلیارد 2,381.95 16,027 16,066 16,668 16,828 1 1.384 میلیون 16,828 361 283 16,828 6.225 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 3.966 میلیون - 3.896 میلیون 70,000
صینا1

اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/16 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 300 1,000,000 1 - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - - 10 -
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 19,540 1,028.00 5.00 19,540 1,028.00 5.00 1398/12/29 263 3.459 میلیون 67.585 میلیارد 3,181.83 20,568 20,568 19,540 20,568 0 52,850 21,596 6 - - 20.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.549 میلیون 910,000 - 3.459 میلیون
تسه95012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95

سهام فرابورس 10 765,018.00 100.00 10 765,018.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 765,028 10 10 10 0 - - 0 - - 7.189 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون
صایان1

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/10 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 227.865 میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
سدبیرح

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 382 20.00 4.98 383 19.00 4.73 1397/10/5 291 12.367 میلیون 4.732 میلیارد - 402 392 382 392 0 500,000 200 10 - - - - - - - - - - - - - 11.867 میلیون 500,000 - 12.367 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,719 272.00 4.99 5,698 251.00 4.61 12:29 2,636 36.737 میلیون 209.313 میلیارد 6,124.43 5,447 5,447 5,409 5,719 1 6.479 میلیون 5,719 58 4,000 5,750 136.15 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 33.8 میلیون 2.937 میلیون 12.115 میلیون 24.622 میلیون
الماس2

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

سهام فرابورس 1 38,583.00 100.00 1 38,583.00 100.00 1398/07/17 4 400,000 400,000 - 38,584 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
صبوتا

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

سهام فرابورس 999,999 999.00 0.10 999,999 999.00 0.10 1397/04/2 2 264 264 میلیون - 999,000 999,999 999,999 999,999 1 4,810 990,000 1 395 999,999 928.599 میلیارد - - - - - - - - - - 264 - - 264
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 82,349 2,389.00 2.99 81,039 1,079.00 1.35 12:28 178 106,052 8.594 میلیارد - 79,960 79,750 79,750 82,350 1 118 82,300 1 42 82,349 81.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97,511 8,541 77,120 28,932
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 81,937.00 100.00 1 81,937.00 100.00 12:18 120 1.2 میلیون 1.2 میلیون - 81,938 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 1.2 میلیون - 1.2 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 8,121 49.00 0.61 8,067 5.00 0.06 12:30 1,788 10.387 میلیون 83.789 میلیارد 4,509.39 8,072 8,072 7,670 8,401 1 1,000 8,200 1 2,000 8,200 10.648 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 10.387 میلیون - 10.387 میلیون -
ومدکو22

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 5.00 0.00 1,000,000 5.00 0.00 1397/01/15 1 170,000 170 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
دبالک2

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 2,500 43.00 1.75 2,500 43.00 1.75 1397/06/18 1 5 میلیون 12.5 میلیارد - 2,457 2,500 2,500 2,500 0 - - 0 - - 925 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 47,594 2,266.00 5.00 47,594 2,266.00 5.00 12:29 129 1.285 میلیون 61.145 میلیارد 1,289.06 45,328 45,342 47,594 47,594 1 1.283 میلیون 47,594 356 2,000 47,900 14.958 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 1.185 میلیون 100,000 53,715 1.231 میلیون
غدیس2

پاکدیس

سهام فرابورس 5,183 2.00 0.04 5,183 2.00 0.04 1396/08/27 1 5.788 میلیون 29.999 میلیارد - 5,185 5,183 5,183 5,183 0 - - 0 - - 1.451 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.788 میلیون - 5.788 میلیون
ثغرب2

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 978 0.00 0.00 978 0.00 0.00 1397/04/4 1 9.085 میلیون 8.885 میلیارد - 978 978 978 978 0 - - 0 - - 1.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.085 میلیون - 9.085 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 71,241.00 100.00 1 71,241.00 100.00 1399/01/9 10 1,000,000 1,000,000 - 71,242 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
نسیم

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 12,900 0.00 0.00 12,900 0.00 0.00 1397/02/23 5 4,120 53.148 میلیون - 12,900 12,900 12,900 12,900 2 31,880 12,900 2 30,000 13,076 381.84 میلیارد - - - - - - - - - - - 4,120 4,120 -
تسه94122

امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94

سهام فرابورس 10 768,262.00 100.00 10 768,262.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,272 10 10 10 0 - - 0 - - 7.186 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 34,120 1,624.00 5.00 34,120 1,624.00 5.00 12:30 1,085 2.274 میلیون 77.586 میلیارد 601.57 32,496 32,528 34,120 34,120 1 523,583 34,120 295 49 34,129 9.424 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 2.274 میلیون - 183,927 2.09 میلیون
حسینا2

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 22,612 461.00 2.00 22,612 461.00 2.00 1398/10/18 1 3 میلیون 67.836 میلیارد - 23,073 22,612 22,612 22,612 0 - - 0 - - 11.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
افرا

افرانت

سهام فرابورس 24,144 1,149.00 5.00 23,889 894.00 3.89 12:29 1,185 2.197 میلیون 52.485 میلیارد 3,364.06 22,995 23,000 23,431 24,144 1 686,574 24,144 193 90 24,210 14.371 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 2.167 میلیون 30,000 1.606 میلیون 591,000
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 8.245 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
دزفول

%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/11 3 83,030 83.03 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,030 - 83,030
فولای2

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 2,505 119.00 4.99 2,505 119.00 4.99 1395/10/22 1 4.85 میلیون 12.149 میلیارد - 2,386 2,505 2,505 2,505 0 - - 0 - - 335.67 میلیارد - - - - - - - - - - - 4.85 میلیون 4.85 میلیون -
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 5,200 100.00 1.96 5,208 108.00 2.12 1398/12/28 104 2.514 میلیون 13.093 میلیارد 21,849.64 5,100 5,355 5,200 5,355 0 420 5,201 1 - - 216.657 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,302 2.351 میلیون - 2.514 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 14,152 673.00 4.99 14,116 637.00 4.73 13:11 565 4.225 میلیون 59.642 میلیارد 5,043.92 13,479 13,480 13,560 14,152 0 394,326 14,152 12 - - 68.773 هزار میلیارد 104.214 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 2.017 میلیون 2.208 میلیون 1.08 میلیون 3.145 میلیون
تسه9311

امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93

سهام فرابورس 740,000 27,773.00 3.90 726,209 13,982.00 1.96 1396/07/15 36 82 59.549 میلیون - 712,227 678,020 678,020 740,999 0 90 731,000 1 - - 756.581 میلیارد - - - - - - - - - - 82 - 82 -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 44.66 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام فرابورس 4,999 40.00 0.81 14,605 9,646.00 194.52 1398/10/10 77 469,575 2.324 میلیارد - 4,959 4,760 4,760 4,999 3 1,671 4,930 1 8,172 5,000 10.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 441,274 28,301 469,575 -
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 34,290 836.00 2.50 33,957 503.00 1.50 13:12 1,392 1.209 میلیون 41.19 میلیارد 775.29 33,454 33,454 33,110 34,350 1 100 34,295 1 628 34,295 2.342 هزار میلیارد - - 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 - - - 1.209 میلیون - 1.209 میلیون -
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 61,105 184.00 0.30 60,889 32.00 0.05 12:30 294 224,026 13.595 میلیارد 703.17 60,921 60,921 59,210 62,344 1 1,000 61,105 1 40 61,105 487.368 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 224,026 - 198,338 25,688
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون
سخنم2

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 1 10,653.00 99.99 1 10,653.00 99.99 1399/01/18 4 400,000 400,000 - 10,654 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 275.00 4.99 5,232 275.00 4.99 1398/12/19 1 29.234 میلیون 152.955 میلیارد - 5,507 5,232 5,232 5,232 0 - - 0 - - 17.266 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.234 میلیون - 29.234 میلیون
تسه9404

امتیاز تسهیلات مسکن تیر94

سهام فرابورس 737,822 4,203.00 0.57 741,254 7,635.00 1.04 1396/04/14 165 582 431.41 میلیون - 733,619 723,334 723,334 754,998 2 19 738,222 1 4 740,000 712.625 میلیارد - - - - - - - - - - 582 - 567 15
کرمان4

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 12,865 1,178.00 8.39 12,865 1,178.00 8.39 1395/11/13 1 10.005 میلیون 128.714 میلیارد - 14,043 12,865 12,865 12,865 0 10.005 میلیون 12,864 1 - - 7.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.005 میلیون - 10.005 میلیون
تسه9405

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94

سهام فرابورس 710,000 4,001.00 0.56 717,258 3,257.00 0.46 1396/07/15 64 300 215.177 میلیون - 714,001 680,010 680,001 745,000 0 30 710,001 1 - - 687.991 میلیارد - - - - - - - - - - 300 - 300 -
سمایه4

بانک سرمایه

سهام فرابورس 1,226 0.00 0.00 1,226 0.00 0.00 1397/04/13 1 10,000 12.26 میلیون - 1,226 1,226 1,226 1,226 - - - - 4.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
آ س پح

ح. آ.س.پ

سهام فرابورس 4,120 146.00 3.67 4,031 57.00 1.43 12:30 450 2.833 میلیون 11.421 میلیارد - 3,974 4,140 3,951 4,140 2 5,500 4,070 1 8,534 4,120 403.1 میلیارد - - - - - - - - - - 2.823 میلیون 10,000 2.833 میلیون -
آگاس2

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 1 92,961.00 100.00 1 92,961.00 100.00 1398/12/27 10 1,000,000 1,000,000 - 92,962 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 55,763 2,655.00 5.00 55,763 2,655.00 5.00 1398/12/19 3 16.372 میلیون 912.952 میلیارد - 53,108 55,763 55,763 55,763 0 - - 0 - - 153.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.372 میلیون - 16.372 میلیون
ثروتم2

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 57,368.00 100.00 1 57,368.00 100.00 12:16 5 500,000 500,000 - 57,369 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 7,388 351.00 4.99 7,216 179.00 2.54 12:27 1,023 4.797 میلیون 35.19 میلیارد 6,705.11 7,037 7,039 7,111 7,388 1 2.372 میلیون 7,388 199 200 7,388 5.63 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 4.797 میلیون - 4.796 میلیون 1,130
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 32,989 0.00 0.00 31,419 0.00 0.00 12:29 2,630 7.163 میلیون 225.06 میلیارد 2,920.14 - 32,989 32,989 32,989 0 1.594 میلیون 31,611 451 - - 22.905 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 11,814 168.00 1.44 11,776 130.00 1.12 12:30 2,080 4.111 میلیون 48.423 میلیارد 2,071.26 11,646 11,646 11,136 12,050 1 2,771 11,814 4 187 11,814 10.138 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 4.091 میلیون 20,000 4.111 میلیون -
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 -
لوتوس992

اجاره لوتوس پارسیان990717

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.94 1,000,000 19,000.00 1.94 1397/07/4 1 475,000 475 میلیارد - 981,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 475,000 - 475,000
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,754 2,029.00 4.00 52,754 2,029.00 4.00 1398/10/28 1 1,000,000 52.754 میلیارد - 50,725 52,754 52,754 52,754 0 - - 0 - - 54.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی