شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 52,746 2,511.00 5.00 52,632 2,397.00 4.77 1398/10/26 465 516,817 27.201 میلیارد 1,082.04 50,235 52,741 51,415 52,746 0 1.224 میلیون 52,746 34 - - 4.421 هزار میلیارد 4.394 میلیون 549,816 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 45.85 66.87 10.55 516,817 - 516,817 -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 76,487 3,642.00 5.00 76,266 3,421.00 4.70 1398/10/26 630 382,671 29.185 میلیارد 849.85 72,845 73,902 73,902 76,487 0 31,425 76,487 20 - - 9.152 هزار میلیارد 9.336 میلیون 858,474 120,000 684,239 174,235 1.786 میلیون 57,251 159.87 52.53 5.12 382,671 - 382,671 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 46,997 1,758.00 3.61 46,993 1,762.00 3.61 1398/10/26 2,869 2.274 میلیون 106.883 میلیارد 792.76 48,755 48,000 46,323 48,000 1 1,000 46,955 1 92 47,000 9.399 هزار میلیارد 8.709 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 90.57 32.61 16.2 2.223 میلیون 51,913 1.629 میلیون 645,472
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 36,998 794.00 2.10 37,003 789.00 2.09 1398/10/26 249 193,251 7.151 میلیارد 916.01 37,792 37,302 35,942 37,302 1 130 36,900 2 50 37,407 9.055 هزار میلیارد 11.992 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 69.39 24.89 2.02 193,251 - 193,251 -
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 25,416 6.00 0.02 25,152 258.00 1.02 1398/10/26 652 883,091 22.212 میلیارد 736.92 25,410 25,890 24,700 25,890 1 2,000 25,332 1 4,000 25,415 8.803 هزار میلیارد 10.192 میلیون 1.156 میلیون 210,000 799,825 356,009 2.462 میلیون 232,366 37.89 24.73 3.57 883,091 - 548,234 334,857
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 21,475 1,022.00 5.00 21,445 992.00 4.85 1398/10/26 942 1.904 میلیون 40.839 میلیارد 1,282.03 20,453 21,470 21,000 21,475 1 499,095 21,475 184 2,000 23,500 7.077 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 68.16 22.56 5.3 1.904 میلیون - 1.904 میلیون -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 31,330 1,138.00 3.50 31,250 1,218.00 3.75 1398/10/26 1,386 1.24 میلیون 38.759 میلیارد 1,020.23 32,468 32,300 30,858 32,300 1 728 31,150 2 661 31,337 6.25 هزار میلیارد 7.909 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 77.02 21.54 1.58 1.24 میلیون - 1.24 میلیون -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 19,280 887.00 4.40 19,312 855.00 4.24 1398/10/26 1,475 3.291 میلیون 63.555 میلیارد 3,177.24 20,167 19,204 19,159 19,920 1 1,000 19,280 1 1,460 19,300 12.225 هزار میلیارد 47.679 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 -42.34 20.93 3.9 3.097 میلیون 194,047 3.291 میلیون -
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 46,938 2,235.00 5.00 46,602 1,899.00 4.25 1398/10/26 240 470,669 21.934 میلیارد 635.82 44,703 44,891 44,000 46,938 1 282,096 46,938 7 32 47,720 5.592 هزار میلیارد 6.548 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 26.88 20.81 1.91 332,654 138,015 309,743 160,926
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 54,720 997.00 1.79 55,080 637.00 1.14 1398/10/26 5,769 3.46 میلیون 190.583 میلیارد 599.78 55,717 56,500 53,525 56,500 1 20,000 54,700 1 124 54,800 33.048 هزار میلیارد 9.861 میلیون 31.72 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.206 میلیون 32.91 20.67 1.36 3.422 میلیون 37,952 3.319 میلیون 141,342
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 29,410 404.00 1.36 29,220 594.00 1.99 1398/10/26 1,408 1.513 میلیون 44.22 میلیارد 880.7 29,814 29,200 28,700 29,598 1 508 29,410 1 3,900 29,497 5.844 هزار میلیارد 7.317 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 99.27 20.16 6.48 1.493 میلیون 20,000 1.471 میلیون 42,601
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 47,840 3,770.00 8.55 47,840 3,770.00 8.55 1398/10/26 194 975,464 46.666 میلیارد 1,291.49 44,070 47,840 47,840 47,840 0 - - 0 - - 28.718 هزار میلیارد 31.011 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 31.67 19.52 40.47 867,964 107,500 819,454 156,010
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 37,100 204.00 0.55 36,733 571.00 1.53 1398/10/26 730 868,703 31.91 میلیارد 669.5 37,304 37,777 36,261 37,777 1 2,040 36,801 2 50 37,164 1.677 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 33.62 18.83 9.06 634,333 234,370 867,703 1,000
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 35,355 1,683.00 5.00 35,355 1,683.00 5.00 1398/10/26 86 184,855 6.536 میلیارد 1,401.14 33,672 35,355 35,355 35,355 0 283,220 35,355 186 - - 6.293 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 32.29 18.36 5.71 184,855 - 184,855 -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 38,700 471.00 1.23 38,510 281.00 0.74 1398/10/26 1,484 878,925 33.848 میلیارد 1,490.3 38,229 37,500 36,750 39,800 1 50 38,500 1 700 38,700 7.702 هزار میلیارد 8.552 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 41.22 18.27 7.18 838,925 40,000 838,925 40,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 31,500 201.00 0.63 31,666 35.00 0.11 1398/10/26 980 1.022 میلیون 32.356 میلیارد 627.21 31,701 31,502 30,700 32,410 1 316 31,491 1 2,818 31,700 4.75 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 27.03 18.02 6.75 1.022 میلیون - 1.022 میلیون -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 52,816 589.00 1.10 52,141 1,264.00 2.37 1398/10/26 267 127,928 6.67 میلیارد 3,152.45 53,405 51,900 51,200 53,387 2 809 52,816 1 1,225 52,999 4.171 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 21.82 17.81 2.71 127,928 - 127,928 -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 25,680 1,222.00 5.00 25,454 996.00 4.07 1398/10/26 2,699 9.968 میلیون 253.732 میلیارد 3,693.33 24,458 24,700 24,501 25,680 1 211,894 25,680 62 1,000 26,570 35.636 هزار میلیارد 34.593 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 37.39 17.04 30.91 9.803 میلیون 165,000 7.675 میلیون 2.294 میلیون
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 15,189 159.00 1.06 15,069 39.00 0.26 1398/10/26 420 1.091 میلیون 16.439 میلیارد 1,482.5 15,030 15,580 14,614 15,580 1 1,000 15,041 1 2,000 15,190 2.562 هزار میلیارد 3.846 میلیون 1.24 میلیون 170,000 1.089 میلیون 151,285 794,228 52,006 49.26 16.93 3.23 1.055 میلیون 36,224 1.071 میلیون 20,000
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 24,800 878.00 3.67 25,053 1,131.00 4.73 1398/10/26 586 1.349 میلیون 33.805 میلیارد 775.29 23,922 25,118 24,359 25,118 2 250 24,797 1 2,253 25,000 1.754 هزار میلیارد 1.827 میلیون 137,684 40,000 48,301 89,383 117,424 30,347 69.83 16.82 14.93 1.349 میلیون - 1.27 میلیون 78,974
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 14,550 636.00 4.57 14,224 310.00 2.23 1398/10/26 1,300 2.678 میلیون 38.096 میلیارد 5,232.59 13,914 14,181 13,520 14,550 7 53,084 14,550 32 53,850 14,550 5.263 هزار میلیارد 5.128 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 45.46 16.54 7.07 2.667 میلیون 11,117 2.638 میلیون 40,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 25,265 1,203.00 5.00 24,380 318.00 1.32 1398/10/26 4,283 7.722 میلیون 188.262 میلیارد 1,802.9 24,062 23,289 23,000 25,265 1 15,329 25,265 9 52 25,502 11.702 هزار میلیارد 12.911 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 70.6 16.12 20.78 7.571 میلیون 151,000 7.552 میلیون 170,000
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام فرابورس 29,975 27,275.00 1.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/26 1 50,000 1.499 میلیارد - 2,700 29,975 29,975 29,975 0 - - 0 - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - 37.06 15.84 35.98 - - - -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 34,100 30.00 0.09 34,432 362.00 1.06 1398/10/26 4,264 1.868 میلیون 64.309 میلیارد 438.02 34,070 34,270 33,300 34,921 7 1,180 33,900 3 455 33,900 20.659 هزار میلیارد 45.644 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 22.12 14.92 0.58 1.868 میلیون - 1.848 میلیون 20,065
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 37,999 142.00 0.37 37,906 235.00 0.62 1398/10/26 1,898 1.654 میلیون 62.681 میلیارد 1,741.77 38,141 38,400 37,101 38,400 5 150 37,990 1 4,407 38,000 3.792 هزار میلیارد 3.783 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 22.1 13 3.49 1.633 میلیون 20,150 1.616 میلیون 38,000
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 21,495 178.00 0.82 21,333 340.00 1.57 1398/10/26 644 895,454 19.102 میلیارد 1,259.6 21,673 21,748 20,957 21,748 1 2,371 21,495 1 370 21,496 12.8 هزار میلیارد 15.694 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 24.31 12.74 4.87 875,454 20,000 875,054 20,400
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 43,503 2,071.00 5.00 43,247 1,815.00 4.38 1398/10/26 397 318,127 13.758 میلیارد 468.12 41,432 43,400 42,100 43,503 0 18,104 43,503 23 - - 6.055 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 1.657 میلیون 241,283 25.09 12.51 3.65 318,127 - 318,127 -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 18,860 676.00 3.46 19,023 513.00 2.63 1398/10/26 770 1.289 میلیون 24.521 میلیارد 3,010.1 19,536 19,000 18,680 19,530 2 1,400 18,999 1 2,700 19,000 7.609 هزار میلیارد 8.896 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 36.03 12.46 4.68 1.051 میلیون 238,040 1.283 میلیون 5,755
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 29,421 1,401.00 5.00 29,421 1,401.00 5.00 1398/10/26 177 369,006 10.857 میلیارد 689.58 28,020 29,421 29,421 29,421 0 39,734 29,421 22 - - 5.884 هزار میلیارد 6.131 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 16.36 12.15 2.96 46,720 322,286 369,006 -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 22,272 251.00 1.11 22,260 263.00 1.17 1398/10/26 681 957,117 21.305 میلیارد 1,423.09 22,523 22,400 21,771 22,800 1 17,525 22,259 2 2,665 22,385 7.791 هزار میلیارد 9.64 میلیون 1.861 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 3.957 میلیون 460,397 16.93 12.12 1.97 873,850 83,267 916,242 40,875
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 22,300 886.00 4.14 21,675 261.00 1.22 1398/10/26 1,468 2.615 میلیون 56.69 میلیارد 1,426.93 21,414 21,101 20,929 22,300 1 1,000 22,030 1 10 22,333 4.335 هزار میلیارد 4.999 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 20.37 12.06 5.4 2.615 میلیون - 2.558 میلیون 57,110
افرا

افرانت

سهام فرابورس 18,621 886.00 5.00 18,621 886.00 5.00 1398/10/26 60 146,439 2.727 میلیارد 3,364.06 17,735 18,621 18,621 18,621 0 258,880 18,621 33 - - 11.638 هزار میلیارد 9.432 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 36.49 11.99 8.01 146,439 - 146,439 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 16,899 423.00 2.44 16,937 385.00 2.22 1398/10/26 1,129 2.129 میلیون 36.059 میلیارد 1,454.61 17,322 17,301 16,500 17,301 2 3,607 16,750 2 23,000 16,900 6.775 هزار میلیارد 8.122 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.239 میلیون 216,472 29.31 11.93 3.81 1.898 میلیون 230,802 2.095 میلیون 33,773
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 30,800 181.00 0.59 30,561 58.00 0.19 1398/10/26 2,225 1.923 میلیون 58.76 میلیارد 1,286.74 30,619 29,700 29,700 31,292 1 6,604 30,690 3 100 30,810 13.752 هزار میلیارد 33.144 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 12.94 11.26 0.52 1.923 میلیون - 1.251 میلیون 671,512
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 19,450 926.00 5.00 19,200 676.00 3.65 1398/10/26 868 1.119 میلیون 21.48 میلیارد 891.64 18,524 18,798 18,150 19,450 0 18,837 19,450 18 - - 2.88 هزار میلیارد 6.366 میلیون 3.83 میلیون 150,000 3.573 میلیون 257,150 1.393 میلیون 69,880 41.21 11.2 2.07 1.119 میلیون - 1.119 میلیون -
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 26,089 1,242.00 5.00 25,874 1,027.00 4.13 1398/10/26 429 785,313 20.319 میلیارد 1,195.13 24,847 25,000 24,100 26,089 0 29,386 26,089 14 - - 11.643 هزار میلیارد 13.133 میلیون 3.439 میلیون 150,000 2.39 میلیون 1.049 میلیون 3.06 میلیون 884,977 13.16 11.1 3.81 434,063 351,250 715,313 70,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 11,400 120.00 1.04 11,308 212.00 1.84 1398/10/26 841 1.968 میلیون 22.249 میلیارد 1,777.15 11,520 10,945 10,945 11,630 1 7,122 11,331 2 13,511 11,400 10.743 هزار میلیارد 28.513 میلیون 17.635 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 23.59 میلیون 490,573 21.9 11.05 0.46 1.944 میلیون 23,276 1.968 میلیون -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,655 431.00 1.65 25,857 229.00 0.88 1398/10/26 433 418,825 10.83 میلیارد 601.57 26,086 27,000 25,500 27,000 1 823 25,650 1 200 25,890 7.499 هزار میلیارد 11.826 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 30.42 10.99 2.96 408,825 10,000 418,825 -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 22,200 549.00 2.41 21,946 803.00 3.53 1398/10/26 696 1.312 میلیون 28.792 میلیارد 1,235.42 22,749 21,618 21,618 22,500 1 250 22,130 1 300 22,199 6.145 هزار میلیارد 8.047 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 23.57 10.87 2.37 1.282 میلیون 30,000 1.213 میلیون 99,055
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 53,500 1,593.00 2.89 52,866 2,227.00 4.04 1398/10/26 856 547,062 28.921 میلیارد 703.17 55,093 54,989 52,504 54,989 1 951 53,500 1 400 53,578 422.928 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون 8.68 10.6 3.87 497,062 50,000 547,062 -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,792 404.00 2.81 14,435 47.00 0.33 1398/10/26 1,355 3.153 میلیون 45.507 میلیارد 5,032.45 14,388 14,239 13,810 14,852 1 7,806 14,772 2 50,000 14,795 14.435 هزار میلیارد 15.714 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 28.57 10.08 8.2 2.903 میلیون 249,610 2.897 میلیون 255,621
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 27,898 17.00 0.06 27,613 268.00 0.96 1398/10/26 1,225 2.339 میلیون 64.583 میلیارد 1,881.38 27,881 27,393 26,902 28,399 1 16,769 27,700 1 3,560 27,900 8.284 هزار میلیارد 10.025 میلیون 1.653 میلیون 300,000 800,861 852,497 2.479 میلیون 577,229 14.35 9.73 3.34 1.534 میلیون 805,000 2.268 میلیون 70,609
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 13,000 205.00 1.55 12,932 273.00 2.07 1398/10/26 2,072 3.527 میلیون 45.605 میلیارد 1,712.86 13,205 12,901 12,700 13,200 2 400 12,995 1 7,631 13,017 6.725 هزار میلیارد 8.516 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 35.41 9.41 5.31 3.42 میلیون 107,067 3.523 میلیون 3,381
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 11,455 0.00 0.00 11,407 0.00 0.00 1398/10/26 1,043 2.909 میلیون 33.18 میلیارد 2,920.14 - 11,540 10,896 11,700 3 2,400 11,440 5 25,640 11,460 7.985 هزار میلیارد 13.365 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 145.24 9.12 1.85 2.298 میلیون 610.894 2.869 میلیون 40.293
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 19,341 921.00 5.00 19,105 685.00 3.72 1398/10/26 1,385 5.301 میلیون 101.28 میلیارد 8,909.17 18,420 19,000 18,201 19,341 0 117,023 19,341 7 - - 4.776 هزار میلیارد 5.083 میلیون 1.435 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.38 میلیون 172,159 27.74 9 3.46 5.031 میلیون 270,000 5.301 میلیون -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,456 403.00 3.09 13,527 474.00 3.63 1398/10/26 15,208 65.36 میلیون 884.102 میلیارد 6,945.5 13,053 12,900 12,900 13,703 1 129,376 13,429 19 100,000 13,429 31.864 هزار میلیارد 48.245 میلیون 32.707 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون 20.63 8.97 7.57 64.681 میلیون 679,015 58.638 میلیون 6.722 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 10,742 511.00 4.99 10,619 388.00 3.79 1398/10/26 14,114 44.054 میلیون 467.811 میلیارد 519.35 10,231 10,000 9,900 10,742 7 1.562 میلیون 10,742 468 1,211 10,742 6.371 هزار میلیارد 5.236 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 8.9 - 43.936 میلیون 118,640 23.044 میلیون 21.01 میلیون
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 16,312 192.00 1.16 16,281 223.00 1.35 1398/10/26 968 1.704 میلیون 27.746 میلیارد 2,030.59 16,504 17,000 16,000 17,000 1 500 16,311 1 500 16,312 8.792 هزار میلیارد 10.62 میلیون 1.85 میلیون 360,000 846,687 1.003 میلیون 1.886 میلیون 461,904 19.03 8.76 4.66 1.641 میلیون 62,709 1.704 میلیون -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 16,554 788.00 5.00 16,408 642.00 4.07 1398/10/26 1,175 3 میلیون 49.228 میلیارد 3,741.39 15,766 16,000 15,999 16,590 1 4,750 16,373 1 1,200 16,559 2.199 هزار میلیارد 2.505 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 31.65 8.64 1.51 3 میلیون - 3 میلیون -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 10,265 488.00 4.99 10,256 479.00 4.90 1398/10/26 768 4.799 میلیون 49.221 میلیارد 5,003.89 9,777 9,902 9,902 10,265 1 364,206 10,265 15 4,000 10,549 8.205 هزار میلیارد 9.838 میلیون 2.401 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 1.769 میلیون 114,208 71.84 8.56 4.64 4.799 میلیون - 4.799 میلیون -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 17,200 299.00 1.77 17,030 129.00 0.76 1398/10/26 916 2.17 میلیون 36.958 میلیارد 1,452.47 16,901 16,601 16,500 17,400 1 746 17,190 1 4,321 17,200 6.812 هزار میلیارد 9.257 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 16.74 8.47 2.12 2.07 میلیون 100,000 1.576 میلیون 593,792
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 30,200 334.00 1.09 30,539 5.00 0.02 1398/10/26 380 524,284 16.011 میلیارد 2,594.96 30,534 31,520 29,600 31,520 1 760 30,000 1 700 30,500 3.054 هزار میلیارد 3.855 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 12.77 8.25 1.81 362,866 161,418 302,667 221,617
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 11,093 55.00 0.50 10,989 49.00 0.44 1398/10/26 1,565 2.245 میلیون 24.672 میلیارد 2,112.33 11,038 10,941 10,616 11,288 1 21,206 11,080 2 4,531 11,093 7.582 هزار میلیارد 9.047 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 21.65 8.24 2.52 2.245 میلیون 640 2.21 میلیون 35,640
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,700 0.00 0.00 16,560 0.00 0.00 1398/10/26 2,351 5.458 میلیون 90.38 میلیارد 3,266.91 - 16,400 15,800 16,943 1 12,594 16,700 3 100 16,744 317.952 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون 9.56 8.19 2.01 3.653 میلیون 1.805 میلیون 4.315 میلیون 1.143 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 9,650 49.00 0.51 9,691 90.00 0.94 1398/10/26 1,320 3.904 میلیون 37.837 میلیارد 2,534.09 9,601 9,729 9,244 9,887 1 26,024 9,640 1 129 9,650 5.815 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 47.58 7.91 4.05 3.864 میلیون 40,000 3.864 میلیون 40,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,292 442.00 4.99 9,056 206.00 2.33 1398/10/26 1,067 11.975 میلیون 108.437 میلیارد 9,081.28 8,850 8,899 8,710 9,292 4 5.06 میلیون 9,292 79 28,218 9,292 36.224 هزار میلیارد 39.689 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 43.62 7.8 39.6 7.6 میلیون 4.375 میلیون 9.62 میلیون 2.354 میلیون
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 25,900 624.00 2.47 25,230 46.00 0.18 1398/10/26 475 576,507 14.545 میلیارد 504.55 25,276 25,699 24,300 25,900 1 2,544 25,820 1 134 25,900 3.785 هزار میلیارد 4.757 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 10.49 7.57 2.01 512,500 64,007 576,507 -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,633 199.00 2.36 8,588 154.00 1.83 1398/10/26 537 1.571 میلیون 13.49 میلیارد 2,071.26 8,434 8,491 8,021 8,695 5 35,861 8,633 11 67,486 8,633 7.394 هزار میلیارد 9.957 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 90.55 7.47 4.17 1.541 میلیون 30,000 1.536 میلیون 35,224
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 13,393 637.00 4.99 13,167 411.00 3.22 1398/10/26 882 4.114 میلیون 54.174 میلیارد 4,273.34 12,756 12,933 12,250 13,393 3 3.328 میلیون 13,393 47 124,300 13,435 17.117 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون 9.82 6.97 2.13 3.07 میلیون 1.044 میلیون 4.014 میلیون 100,500
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 14,979 192.00 1.27 14,932 239.00 1.58 1398/10/26 869 2.298 میلیون 34.311 میلیارد 4,614.48 15,171 15,295 14,750 15,295 1 226 14,900 1 184 14,988 7.466 هزار میلیارد 11.083 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 19.37 6.83 0.86 2.253 میلیون 45,041 2.29 میلیون 7,522
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 13,746 654.00 5.00 13,746 654.00 5.00 1398/10/26 132 1.552 میلیون 21.333 میلیارد 2,936.66 13,092 13,746 13,746 13,746 1 403,924 13,746 36 152 13,855 32.99 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 13.26 6.72 1.06 718,602 833,351 551,953 1,000,000
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 73,001 831.00 1.15 71,792 378.00 0.52 1398/10/26 1,842 1.735 میلیون 124.591 میلیارد 2,093.96 72,170 71,400 67,830 73,227 5 10,000 73,000 1 10,248 73,005 172.301 هزار میلیارد 187.918 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون 4.76 6.49 2.08 1.274 میلیون 461,579 1.548 میلیون 187,284
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 9,320 225.00 2.47 9,122 27.00 0.30 1398/10/26 410 2.82 میلیون 25.728 میلیارد 5,043.92 9,095 9,211 8,950 9,320 1 2,187 9,100 1 313 9,350 46.55 هزار میلیارد 98.825 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون 19.28 6.44 2.97 390,623 2.43 میلیون 2.617 میلیون 203,500
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 43,497 430.00 0.98 43,320 607.00 1.38 1398/10/26 509 562,888 24.384 میلیارد 854.99 43,927 43,800 42,750 44,090 1 4,615 43,415 1 476 43,497 49.533 هزار میلیارد 83.523 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون 7.04 6.42 0.49 362,888 200,000 555,842 7,046
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 23,690 25.00 0.11 23,411 304.00 1.28 1398/10/26 626 1.609 میلیون 37.657 میلیارد 1,289.06 23,715 23,850 23,000 23,992 1 15,000 23,651 1 3,240 23,730 7.726 هزار میلیارد 10.047 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون 6.85 6.3 1.25 1.272 میلیون 336,195 957,811 650,721
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,873 1,232.00 5.00 25,613 972.00 3.94 1398/10/26 1,070 1.772 میلیون 45.379 میلیارد 1,690.32 24,641 25,198 24,395 25,873 1 1,794 25,873 5 500 26,128 5.901 هزار میلیارد 6.196 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 12.05 6.26 3.84 1.772 میلیون - 1.657 میلیون 115,000
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 15,200 264.00 1.71 15,308 156.00 1.01 1398/10/26 343 1.152 میلیون 17.636 میلیارد 4,634.09 15,464 15,888 15,171 15,888 1 700 15,199 1 1,500 15,390 30.616 هزار میلیارد 44.047 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون 9.36 5.9 1.14 812,918 339,163 277,707 874,374
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,200 185.00 3.69 5,068 53.00 1.06 1398/10/26 616 6.578 میلیون 33.333 میلیارد 7,712.13 5,015 5,025 5,000 5,200 5 200 5,152 1 5,900 5,200 179.914 هزار میلیارد 201.323 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون 25.75 5.83 24.31 1.896 میلیون 4.681 میلیون 3.755 میلیون 2.822 میلیون
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 7,650 209.00 2.81 7,523 82.00 1.10 1398/10/26 827 3.42 میلیون 25.726 میلیارد 5,996.37 7,441 7,401 7,392 7,694 1 6,403 7,643 1 2,397 7,650 4.536 هزار میلیارد 5.736 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 26.92 5.48 8.43 3.401 میلیون 18,962 3.42 میلیون -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 7,280 102.00 1.42 7,289 111.00 1.55 1398/10/26 1,982 7.17 میلیون 52.266 میلیارد 6,925.78 7,178 7,298 7,051 7,350 2 5,000 7,279 1 951 7,310 16.265 هزار میلیارد 17.01 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون 16.05 5.48 15.8 6.98 میلیون 190,000 7.167 میلیون 3,500
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,413 304.00 4.98 6,403 294.00 4.81 1398/10/26 1,249 17.737 میلیون 113.569 میلیارد 3,257.53 6,109 6,250 6,130 6,414 5 6,550 6,412 2 8,539 6,414 57.627 هزار میلیارد 62.119 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 9.09 5.41 1.92 5.354 میلیون 12.382 میلیون 4.393 میلیون 13.344 میلیون
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,020 46.00 0.66 7,067 93.00 1.33 1398/10/26 1,236 6.956 میلیون 49.156 میلیارد 4,534.13 6,974 6,901 6,743 7,247 1 500 7,001 1 500 7,020 21.201 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,622 31.92 5.32 14.21 6.045 میلیون 911,000 5.038 میلیون 1.918 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 51,725 2,463.00 5.00 51,166 1,904.00 3.87 1398/10/26 1,043 1.311 میلیون 67.063 میلیارد 1,193.9 49,262 49,800 48,500 51,725 1 860 51,680 3 8,480 51,900 37.249 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 51.09 5.17 19.71 1.112 میلیون 198,481 900,722 409,968
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 2,968 141.00 4.99 2,898 71.00 2.51 1398/10/26 879 13.383 میلیون 38.786 میلیارد 16,114.13 2,827 2,751 2,751 2,968 2 5.855 میلیون 2,968 62 4,379 2,972 4.347 هزار میلیارد 7.157 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 -388.61 5.12 2.55 11.483 میلیون 1.9 میلیون 13.383 میلیون -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 51,136 327.00 0.64 50,725 84.00 0.17 1398/10/26 544 427,688 21.694 میلیارد 348.79 50,809 51,300 49,855 51,300 1 100 50,536 1 1,000 51,190 52.122 هزار میلیارد 88.716 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون 6.03 5.09 0.49 309,802 117,886 397,560 30,128
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,800 143.00 2.53 5,742 85.00 1.50 1398/10/26 1,185 4.536 میلیون 26.047 میلیارد 3,873.72 5,657 5,783 5,578 5,899 1 1,800 5,795 1 15,000 5,810 2.871 هزار میلیارد 3.709 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 136.25 4.97 6.11 4.262 میلیون 274,716 4.436 میلیون 100,000
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,076 0.00 0.00 9,943 0.00 0.00 1398/10/26 981 5.668 میلیون 56.36 میلیارد 2,604.19 - 9,705 9,550 10,076 1 572,784 10,076 34 10,000 14,180 29.197 هزار میلیارد 30.008 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 11.46 4.95 5.3 4.303 میلیون 1.365 میلیون 2.523 میلیون 3.145 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 6,218 296.00 5.00 6,199 277.00 4.68 1398/10/26 984 7.242 میلیون 44.891 میلیارد 10,078.58 5,922 6,130 6,001 6,218 0 158,833 6,218 24 - - 2.48 هزار میلیارد 2.525 میلیون 517,013 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 9.97 4.92 8.65 7.242 میلیون - 7.092 میلیون 150,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 5,734 273.00 5.00 5,734 273.00 5.00 1398/10/26 173 3.039 میلیون 17.423 میلیارد 16,245.55 5,461 5,734 5,734 5,734 0 6.627 میلیون 5,734 137 - - 8.028 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 70.94 4.89 8.74 2.939 میلیون 100,000 1.739 میلیون 1.3 میلیون
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 7,418 353.00 5.00 7,418 353.00 5.00 1398/10/22 167 1.063 میلیون 7.885 میلیارد 9,318.31 7,065 7,418 7,418 7,418 0 7.709 میلیون 7,418 420 - - 2.083 هزار میلیارد 3.198 میلیون 932,990 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 24.04 4.74 13.03 1.063 میلیون - 1.063 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,210 0.00 0.00 14,186 0.00 0.00 1398/10/26 755 1.753 میلیون 24.86 میلیارد 3,319.54 - 14,220 13,965 14,335 1 19,136 14,200 3 1,000 14,214 195.767 هزار میلیارد 244.187 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون 6.28 4.41 1.61 1.703 میلیون 50.1 1.3 میلیون 453.136
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 6,766 322.00 5.00 6,766 322.00 5.00 1398/10/26 854 16.223 میلیون 109.765 میلیارد 4,807 6,444 6,766 6,766 6,766 1 1.637 میلیون 6,766 128 1,000 6,892 8.999 هزار میلیارد 10.198 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 11.53 4.41 3.49 10.927 میلیون 5.296 میلیون 13.561 میلیون 2.662 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,050 0.00 0.00 23,780 0.00 0.00 1398/10/26 1,010 3.711 میلیون 88.23 میلیارد 1,395.28 - 23,700 22,701 24,100 2 681 24,026 2 4,642 24,050 142.68 هزار میلیارد 166.842 میلیون 65.408 میلیون 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 51.895 میلیون 23.51 میلیون 6.07 4.26 2.75 1.293 میلیون 2.418 میلیون 2.156 میلیون 1.554 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,530 341.00 4.74 7,439 250.00 3.48 1398/10/26 2,760 12.62 میلیون 93.884 میلیارد 4,572.43 7,189 7,414 7,200 7,539 1 5,000 7,509 1 200 7,530 25.293 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 9.49 4.22 8.78 12.23 میلیون 390,000 10.943 میلیون 1.677 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,368 32.00 0.38 8,454 118.00 1.42 1398/10/26 10,095 45.606 میلیون 385.539 میلیارد 4,160.38 8,336 8,390 8,001 8,650 1 1,000 8,362 1 20,000 8,380 25.362 هزار میلیارد 27.667 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 -135.13 3.69 102.83 45.295 میلیون 310,722 44.186 میلیون 1.419 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,120 129.00 2.58 5,098 107.00 2.14 1398/10/26 1,526 6.518 میلیون 33.224 میلیارد 6,705.11 4,991 5,000 4,930 5,180 1 400 5,117 1 2,832 5,130 4.078 هزار میلیارد 4.969 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 22.21 3.59 5.73 6.342 میلیون 176,000 6.396 میلیون 121,700
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,370 59.00 1.11 5,385 74.00 1.39 1398/10/26 2,335 14.009 میلیون 75.43 میلیارد 6,124.43 5,311 5,300 5,217 5,515 1 8,000 5,362 1 86,718 5,430 134.625 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون 10.62 3.54 2.81 13.235 میلیون 773,430 6.388 میلیون 7.621 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 25,436 1,211.00 5.00 25,436 1,211.00 5.00 1398/10/26 804 686,106 17.452 میلیارد 3,396.16 24,225 25,436 25,436 25,436 1 5.68 میلیون 25,436 387 155 25,436 25.436 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 31.58 3.51 4.78 336,106 350,000 686,106 -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 3,746 178.00 4.99 3,684 116.00 3.25 1398/10/26 797 6.095 میلیون 22.454 میلیارد 6,984.07 3,568 3,620 3,568 3,746 0 1.348 میلیون 3,746 52 - - 3.316 هزار میلیارد 3.555 میلیون 1.465 میلیون 800,000 518,844 946,185 91,725 -5,198 -637.86 3.5 36.15 5.394 میلیون 701,000 5.698 میلیون 397,143
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 4,818 229.00 4.99 4,788 199.00 4.34 1398/10/26 1,370 15 میلیون 71.825 میلیارد 17,819.1 4,589 4,700 4,521 4,818 0 2.305 میلیون 4,818 54 - - 11.97 هزار میلیارد 49.64 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون 7.29 3.42 1.21 10.407 میلیون 4.592 میلیون 10.132 میلیون 4.868 میلیون
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 3,666 48.00 1.29 3,663 51.00 1.37 1398/10/26 1,611 14.07 میلیون 51.533 میلیارد 16,536.8 3,714 3,566 3,529 3,800 1 91,847 3,660 5 13,529 3,660 3.297 هزار میلیارد 3.877 میلیون 1.9 میلیون 900,000 931,712 968,751 592,784 19,122 172.4 3.4 5.56 13.965 میلیون 104,941 14.07 میلیون -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,124 71.00 1.37 5,136 59.00 1.14 1398/10/26 393 2.298 میلیون 11.805 میلیارد 4,509.39 5,195 5,299 4,936 5,299 2 2,000 5,114 1 10,000 5,149 6.78 هزار میلیارد - - 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 27.97 3.37 14.11 2.172 میلیون 126,802 2.298 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,576 0.00 0.00 4,617 0.00 0.00 1398/10/26 3,663 22.78 میلیون 105.16 میلیارد 6,218.96 - 4,701 4,519 4,749 2 49,167 4,599 1 49,856 4,599 4.617 هزار میلیارد 7.951 میلیون 3.383 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 11.13 3.35 2.62 21.922 میلیون 857.711 16.363 میلیون 6.417 میلیون
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,750 72.00 1.96 3,644 34.00 0.92 1398/10/26 1,168 14.317 میلیون 52.174 میلیارد 6,852.59 3,678 3,600 3,523 3,799 1 458 3,749 1 2,000 3,750 4.737 هزار میلیارد 6.081 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 48.89 3.26 62.07 10.559 میلیون 3.758 میلیون 13.267 میلیون 1.05 میلیون
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,670 33.00 0.70 4,639 64.00 1.36 1398/10/26 843 4.367 میلیون 20.257 میلیارد 6,553.93 4,703 4,737 4,495 4,794 1 62,211 4,669 1 2,590 4,700 6.959 هزار میلیارد 32.606 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 -268.67 3.16 0.48 4.307 میلیون 60,000 4.367 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,089 194.00 4.98 4,082 187.00 4.80 1398/10/26 1,353 13.779 میلیون 56.25 میلیارد 7,284.52 3,895 4,036 3,950 4,089 1 498,663 4,089 27 900 4,140 2.449 هزار میلیارد 3.003 میلیون 1.365 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 16.24 3.12 7.71 13.779 میلیون - 11.757 میلیون 2.022 میلیون
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,125 0.00 0.00 3,107 0.00 0.00 1398/10/26 1,518 13.513 میلیون 41.99 میلیارد 9,905.64 - 3,100 3,001 3,182 2 26,017 3,125 1 10,229 3,140 2.796 هزار میلیارد 3.626 میلیون 1.879 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 53.52 2.87 5.36 13.473 میلیون 40.72 13.513 میلیون -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,017 104.00 2.66 4,016 103.00 2.63 1398/10/26 991 4.723 میلیون 18.968 میلیارد 5,351.51 3,913 4,077 3,950 4,077 1 500 4,017 1 9,939 4,017 12.048 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 13.23 2.75 7.11 4.711 میلیون 12,525 3.103 میلیون 1.62 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,079 120.00 2.31 5,058 141.00 2.71 1398/10/26 894 4.101 میلیون 20.742 میلیارد 3,767.2 5,199 5,144 4,950 5,144 2 24,740 5,052 2 11,500 5,080 4.046 هزار میلیارد 4.567 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 7.29 2.73 7.03 4.061 میلیون 40,000 4.101 میلیون -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,929 42.00 1.41 2,921 50.00 1.68 1398/10/26 8,096 54.02 میلیون 157.773 میلیارد 6,672.37 2,971 2,950 2,875 2,970 3 1,284 2,928 1 17,991 2,929 70.529 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 163.24 2.64 32.4 53.395 میلیون 625,000 54.013 میلیون 6,072