شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام فرابورس 29,975 27,275.00 1.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/26 1 50,000 1.499 میلیارد - 2,700 29,975 29,975 29,975 0 - - 0 - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - 37.06 15.84 35.98 - - - -
افاد734

منفعت دولت7-ش.خاص نوین0204

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/10/30 1 2.995 میلیون 2.995 هزار میلیارد - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.995 میلیون - 2.995 میلیون
آتیمس2

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 1 31,006.00 100.00 1 31,006.00 100.00 1398/02/9 1 100,000 100,000 - 31,007 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 14,440 684.00 4.97 14,349 593.00 4.31 12:30 549 2.175 میلیون 31.201 میلیارد - 13,756 14,440 13,800 14,443 1 50,101 14,430 2 26,942 14,440 3.587 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.865 میلیون 309,084 2.009 میلیون 165,600
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 29,975 2.00 0.01 30,349 376.00 1.25 12:28 279 207,987 6.312 میلیارد 2,594.96 29,973 31,000 29,974 31,410 1 200 29,529 1 10,835 30,001 2.997 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 192,987 15,000 152,884 55,103
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,198 14.00 0.10 14,356 144.00 1.01 12:39 1,274 2.161 میلیون 31.02 میلیارد 5,032.45 14,212 14,250 14,025 14,800 1 410 14,160 1 10,677 14,198 14.212 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 2.109 میلیون 51,739 1.949 میلیون 211,882
تسه9309

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93

سهام فرابورس 726,000 4,156.00 0.57 726,918 3,238.00 0.44 1396/03/13 160 714 519.02 میلیون - 730,156 711,001 700,500 741,000 0 70 726,100 1 - - 731.153 میلیارد - - - - - - - - - - 714 - 714 -
صمپنا2

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 15.00 0.00 1,000,000 15.00 0.00 1395/03/11 1 100,000 100.83 میلیارد - 1 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 100,000
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 3,767 8,958.00 70.40 3,767 8,958.00 70.40 1396/07/25 1 15.056 میلیون 56.717 میلیارد - 12,725 3,767 3,767 3,767 - - - - 4.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 15.056 میلیون
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
تسه9403

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94

سهام فرابورس 739,000 17,012.00 2.36 725,171 3,183.00 0.44 1396/03/13 369 1,630 1.182 میلیارد - 721,988 730,000 705,011 742,997 0 16 739,000 1 - - 697.527 میلیارد - - - - - - - - - - 1,630 - 1,602 28
سدبیرح

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 382 20.00 4.98 383 19.00 4.73 1397/10/5 291 12.367 میلیون 4.732 میلیارد - 402 392 382 392 0 500,000 200 10 - - - - - - - - - - - - - 11.867 میلیون 500,000 - 12.367 میلیون
ومدکو12

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/25 1 226,500 226.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 226,500 - 226,500
نسیم

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 12,900 0.00 0.00 12,900 0.00 0.00 1397/02/23 5 4,120 53.148 میلیون - 12,900 12,900 12,900 12,900 2 31,880 12,900 2 30,000 13,076 381.84 میلیارد - - - - - - - - - - - 4,120 4,120 -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 27,642 1,316.00 5.00 27,559 1,233.00 4.68 12:27 803 1.737 میلیون 47.87 میلیارد 601.57 26,326 27,600 26,326 27,642 1 3,556 27,642 3 1,000 27,825 7.635 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 1.065 میلیون 671,883 1.234 میلیون 503,266
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 3.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
کوثر2

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,644 0.00 0.00 2,644 0.00 0.00 1397/12/22 1 6.352 میلیون 16.795 میلیارد - 2,644 2,644 2,644 2,644 0 - - 0 - - 9.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.352 میلیون 6.352 میلیون -
تسه9410

امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94

سهام فرابورس 689,990 1,407.00 0.20 696,729 8,146.00 1.18 1396/10/13 30 450 313.528 میلیون - 688,583 661,000 661,000 709,999 0 83 680,020 1 - - 426.962 میلیارد - - - - - - - - - - 450 - 426 24
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
ثعمرا2

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,300 88.00 2.60 3,300 88.00 2.60 1398/09/23 1 12 میلیون 39.6 میلیارد - 3,388 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 4.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
مشهد973

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1,000,000 19,999.00 2.04 1,000,000 19,999.00 2.04 1397/10/18 1 500 500 میلیون - 980,001 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
آکورد2

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 1 22,009.00 100.00 1 22,009.00 100.00 12:25 68 6.8 میلیون 6.8 میلیون - 22,010 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 6.8 میلیون - 6.8 میلیون
صایتل

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1396/10/20 70 20,090 20.09 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 9,600 1,000,000 1 200 1.001 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,340 18,750 16,180 3,910
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.002 میلیون 1,844.00 0.18 1.002 میلیون 1,821.00 0.18 12:29 14 1,660 1.663 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1.002 میلیون 1 300 1.001 میلیون 1 80 1.002 میلیون 801.581 میلیارد - - - - - - - - - - 1,660 - 1,660 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 43,379 410.00 0.94 42,942 847.00 1.93 12:29 797 889,612 38.201 میلیارد 854.99 43,789 43,490 42,500 43,800 1 25 42,510 1 4,999 43,355 50.069 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 889,612 - 889,612 -
تسه94122

امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94

سهام فرابورس 10 768,262.00 100.00 10 768,262.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,272 10 10 10 0 - - 0 - - 7.186 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,286 66.00 1.97 3,329 23.00 0.69 12:30 875 4.87 میلیون 16.215 میلیارد 6,103.93 3,352 3,399 3,286 3,400 1 302 3,282 1 12,298 3,286 8.045 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 4.683 میلیون 187,192 4.87 میلیون -
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
کپرور2

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 4,700 99.00 2.15 4,700 99.00 2.15 1396/08/16 1 5 میلیون 23.5 میلیارد - 4,601 4,700 4,700 4,700 0 - - 0 - - 2.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 55,590 253.00 0.45 55,737 106.00 0.19 12:28 60 46,998 2.62 میلیارد - 55,843 56,000 54,982 56,286 1 1,000 55,005 1 10,000 55,490 55.737 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,660 4,338 28,369 18,629
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 61,568.00 100.00 1 61,568.00 100.00 12:28 7 70,000 70,000 - 61,569 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,650 195.00 3.57 5,678 223.00 4.09 12:40 1,035 7.691 میلیون 43.67 میلیارد 4,509.39 5,455 5,727 5,500 5,727 1 400 5,682 1 8,000 5,698 7.201 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 6.872 میلیون 819,077 6.047 میلیون 1.643 میلیون
ومدکو22

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 5.00 0.00 1,000,000 5.00 0.00 1397/01/15 1 170,000 170 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
دبالک2

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 2,500 43.00 1.75 2,500 43.00 1.75 1397/06/18 1 5 میلیون 12.5 میلیارد - 2,457 2,500 2,500 2,500 0 - - 0 - - 925 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 27,803 709.00 2.62 28,348 1,254.00 4.63 12:29 2,306 12.413 میلیون 351.891 میلیارد 1,289.06 27,094 28,448 27,112 28,448 1 200 27,900 1 1,330 27,900 8.941 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 9.867 میلیون 2.546 میلیون 10.983 میلیون 1.43 میلیون
غدیس2

پاکدیس

سهام فرابورس 5,183 2.00 0.04 5,183 2.00 0.04 1396/08/27 1 5.788 میلیون 29.999 میلیارد - 5,185 5,183 5,183 5,183 0 - - 0 - - 1.451 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.788 میلیون - 5.788 میلیون
ثغرب2

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 978 0.00 0.00 978 0.00 0.00 1397/04/4 1 9.085 میلیون 8.885 میلیارد - 978 978 978 978 0 - - 0 - - 880.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 9.085 میلیون - 9.085 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 55,634.00 100.00 1 55,634.00 100.00 1398/10/29 9 900,000 900,000 - 55,635 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 34,111 1,624.00 5.00 33,695 1,208.00 3.72 12:29 535 874,605 29.47 میلیارد - 32,487 31,280 31,280 34,111 1 160,531 34,111 27 1,000 34,550 3.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 728,605 146,000 874,605 -
کی بی سی2

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 2,700 72.00 2.74 2,700 72.00 2.74 1397/06/26 1 7 میلیون 18.9 میلیارد - 2,628 2,700 2,700 2,700 0 - - 0 - - 783 میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 2,089 1,376.00 192.99 1398/10/21 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 12.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 43,280 266.00 0.61 43,504 42.00 0.10 12:29 43 36,575 1.591 میلیارد - 43,546 43,762 42,750 43,836 1 1,224 43,210 1 492 43,280 43.504 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,446 129 20,137 16,438
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
کرمان2

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 32,829 0.00 0.00 32,829 0.00 0.00 1398/03/28 1 1,000,000 32.829 میلیارد - 32,829 32,829 32,829 32,829 0 - - 0 - - 19.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 48,800 656.00 1.33 48,408 1,048.00 2.12 12:29 516 231,712 11.217 میلیارد - 49,456 50,000 46,984 50,000 2 500 48,445 1 847 48,800 133.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 190,954 40,758 216,612 15,100
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
سکرد982

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1,000,000 101.00 0.01 1,000,000 101.00 0.01 1397/09/19 1 70,000 70 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 331.763 میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
صپارس

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 19 144,000 144 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 30,109 1,433.00 5.00 30,073 1,397.00 4.87 12:29 964 1.537 میلیون 46.223 میلیارد 504.55 28,676 30,109 29,302 30,109 1 60,000 30,109 2 8,500 30,109 4.301 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 1.522 میلیون 15,000 1.537 میلیون -
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تسه9401

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 399,729 21,038.00 5.00 399,729 21,038.00 5.00 1396/01/15 135 2,404 960.949 میلیون - 420,767 399,729 399,729 399,729 1 - - 0 27 399,729 401.067 میلیارد - - - - - - - - - - 2,404 - 748 1,656
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 28,089 46.00 0.16 28,055 12.00 0.04 12:30 602 6.908 میلیون 193.812 میلیارد - 28,043 28,043 28,043 28,089 2 2,430 28,045 2 1,300 28,045 1.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.828 میلیون 1.08 میلیون 5.202 میلیون 1.706 میلیون
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/21 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
مراز12

مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1395/10/14 1 230,000 230 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
کرج972

شهرداری کرج 1394

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 1 237,993 237.993 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 237,993 - 237,993
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 -
سخنم2

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 1 11,029.00 99.99 1 11,029.00 99.99 1398/07/8 1 100,000 100,000 - 11,030 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 1,012 0.00 0.00 1,012 0.00 0.00 1397/04/4 1 18.145 میلیون 18.362 میلیارد - 1,012 1,012 1,012 1,012 0 - - 0 - - 3.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.145 میلیون - 18.145 میلیون
تسه9404

امتیاز تسهیلات مسکن تیر94

سهام فرابورس 737,822 4,203.00 0.57 741,254 7,635.00 1.04 1396/04/14 165 582 431.41 میلیون - 733,619 723,334 723,334 754,998 2 19 738,222 1 4 740,000 712.625 میلیارد - - - - - - - - - - 582 - 567 15
کرمان4

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 12,865 1,178.00 8.39 12,865 1,178.00 8.39 1395/11/13 1 10.005 میلیون 128.714 میلیارد - 14,043 12,865 12,865 12,865 0 10.005 میلیون 12,864 1 - - 7.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.005 میلیون - 10.005 میلیون
تسه9405

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94

سهام فرابورس 710,000 4,001.00 0.56 717,258 3,257.00 0.46 1396/07/15 64 300 215.177 میلیون - 714,001 680,010 680,001 745,000 0 30 710,001 1 - - 687.991 میلیارد - - - - - - - - - - 300 - 300 -
سمایه4

بانک سرمایه

سهام فرابورس 1,226 0.00 0.00 1,226 0.00 0.00 1397/04/13 1 10,000 12.26 میلیون - 1,226 1,226 1,226 1,226 - - - - 4.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
آ س پح

ح. آ.س.پ

سهام فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 0 30,000 859 1 - - - - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
آگاس2

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 1 73,390.00 100.00 1 73,390.00 100.00 1398/10/30 1 100,000 100,000 - 73,391 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
ثروتم2

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 37,177.00 100.00 1 37,177.00 100.00 1398/10/21 3 150,000 150,000 - 37,178 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,310 248.00 4.90 5,282 220.00 4.35 12:29 2,569 17.485 میلیون 92.352 میلیارد 6,705.11 5,062 5,170 5,081 5,315 1 3,000 5,300 1 2,000 5,300 4.05 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 17.483 میلیون 1,397 15.103 میلیون 2.381 میلیون
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 13,350 0.00 0.00 13,180 0.00 0.00 12:29 219 753.535 9.93 میلیارد 2,920.14 - 13,839 13,200 13,839 1 2.696 میلیون 13,180 235 100 13,209 9.226 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
تسه94102

امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94

سهام فرابورس 10 760,950.00 100.00 10 760,950.00 100.00 1396/08/24 1 19 190 - 760,960 10 10 10 0 - - 0 - - 6.128 میلیون - - - - - - - - - - 19 - 19 -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,854 147.00 3.67 3,901 100.00 2.50 12:29 685 3.425 میلیون 13.361 میلیارد 5,351.51 4,001 4,054 3,850 4,100 1 8,235 3,850 3 1,446 3,890 12.003 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 3.375 میلیون 50,000 3.258 میلیون 167,238
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,520 477.00 5.30 8,676 321.00 3.57 12:30 11,160 45.057 میلیون 390.935 میلیارد 4,831.49 8,997 8,849 8,451 8,977 2 150 8,530 1 2,658 8,530 26.991 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 42.979 میلیون 2.078 میلیون 45.043 میلیون 13,871
صکاشی

اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 1.96 1,000,000 20,000.00 1.96 1397/04/12 1 5,000 5 میلیارد - 1.02 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
آساس2

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

سهام فرابورس 1 37,773.00 100.00 1 37,773.00 100.00 1398/10/21 4 400,000 400,000 - 37,774 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
مجد2

مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1 میلیون - - 0 40,760 1,000,000 1 - - 750 میلیارد - - - - - - - - - - 250 - - 250
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 31,560 340.00 1.07 32,502 602.00 1.89 12:29 1,380 1.274 میلیون 41.404 میلیارد 1,020.23 31,900 32,999 31,502 33,400 1 2,000 31,775 1 9,000 31,775 6.38 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.274 میلیون - 1.274 میلیون -
صایند2

صندوق س. گنجینه آینده روشن

سهام فرابورس 1 10,171.00 99.99 1 10,171.00 99.99 1398/10/29 202 20.2 میلیون 20.2 میلیون - 10,172 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 20.2 میلیون - 20.2 میلیون
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,250 34.00 0.33 10,242 26.00 0.25 12:26 15 84,610 866.608 میلیون - 10,216 10,250 10,211 10,300 3 10,000 10,213 1 22,590 10,300 512.1 میلیارد - - - - - - - - - - 84,610 - 32,390 52,220
وسبحان2

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 3,467 0.00 0.00 3,467 0.00 0.00 1398/06/12 1 12 میلیون 41.604 میلیارد - 3,467 3,467 3,467 3,467 0 - - 0 - - 4.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,534 185.00 4.97 3,611 108.00 2.90 12:30 5,957 60.377 میلیون 217.995 میلیارد 10,831.65 3,719 3,781 3,534 3,798 5 35,300 3,534 3 23,803 3,534 23.802 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 58.177 میلیون 2.2 میلیون 57.154 میلیون 3.223 میلیون
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 8,500 146.00 1.69 8,427 219.00 2.53 12:29 950 2.413 میلیون 20.333 میلیارد 2,071.26 8,646 8,600 8,222 8,640 1 120 8,499 1 4,999 8,500 7.444 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 2.38 میلیون 33,314 2.403 میلیون 10,000
صبوتا

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

سهام فرابورس 999,999 999.00 0.10 999,999 999.00 0.10 1397/04/2 2 264 264 میلیون - 999,000 999,999 999,999 999,999 1 4,810 990,000 1 395 999,999 928.599 میلیارد - - - - - - - - - - 264 - - 264
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
سخنم

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 10,661 13.00 0.12 10,665 17.00 0.16 1398/10/30 2 1,100 11.732 میلیون - 10,648 10,680 10,661 10,680 2 100,000 10,661 1 100,300 10,693 533.25 میلیارد - - - - - - - - - - 260 840 1,100 -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,132 77.00 1.24 6,104 105.00 1.69 12:29 838 3.853 میلیون 23.515 میلیارد 3,257.53 6,209 6,200 6,060 6,200 2 13,000 6,150 1 5,471 6,150 55.881 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 2.506 میلیون 1.347 میلیون 2.638 میلیون 1.215 میلیون
حکمتح4

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/15 1 43.997 میلیون 43.997 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 43.997 میلیون - - 43.997 میلیون
شرانل2

نفت ایرانول

سهام فرابورس 14,359 0.00 0.00 14,359 0.00 0.00 1398/10/1 1 2 میلیون 28.718 میلیارد - 14,359 14,359 14,359 14,359 0 - - 0 - - 28.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
ومدکو2

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/22 78 12,801 12.801 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 میلیون 1 16,543 1,000,000 1 300 1.001 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 169 12,632 9,912 2,889