شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 55,900 2,661.00 5.00 55,882 2,643.00 4.96 12:30 1,247 3.01 میلیون 168.211 میلیارد - 53,239 55,900 55,300 55,900 4 288,152 55,900 142 348 55,900 709.701 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.01 میلیون - 2.578 میلیون 432,495
کرمان2

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 32,829 0.00 0.00 32,829 0.00 0.00 1398/03/28 1 1,000,000 32.829 میلیارد - 32,829 32,829 32,829 32,829 0 - - 0 - - 36.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 163,900 1,684.00 1.02 164,904 680.00 0.41 12:29 1,307 721,653 119.004 میلیارد - 165,584 721,653 170,000 119.004 میلیارد 3 362 163,900 4 759 163,900 164.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 569,190 152,463 506,050 215,603
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 4,147 3,434.00 481.63 1399/02/10 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 24.882 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 31,270 16.00 0.05 31,269 15.00 0.05 14:04 596 18.227 میلیون 569.927 میلیارد - 31,254 31,270 31,240 31,320 20 8,200 31,280 3 1.999 میلیون 31,280 31.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.825 میلیون 14.402 میلیون 2.806 میلیون 15.421 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 94,687 4,508.00 5.00 94,649 4,470.00 4.96 12:30 18,549 30.71 میلیون 2.907 هزار میلیارد - 90,179 94,687 92,917 94,687 19 1.406 میلیون 94,687 1537 4,777 94,687 261.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.327 میلیون 5.384 میلیون 14.257 میلیون 16.454 میلیون
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 221,034.00 100.00 1 221,034.00 100.00 1399/04/16 10 1,000,000 1,000,000 - 221,035 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
ثغرب2

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 978 0.00 0.00 978 0.00 0.00 1397/04/4 1 9.085 میلیون 8.885 میلیارد - 978 978 978 978 0 - - 0 - - 1.174 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.085 میلیون - 9.085 میلیون
غدیس2

پاکدیس

سهام فرابورس 5,183 2.00 0.04 5,183 2.00 0.04 1396/08/27 1 5.788 میلیون 29.999 میلیارد - 5,185 5,183 5,183 5,183 0 - - 0 - - 1.451 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.788 میلیون - 5.788 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 130,856 6,231.00 5.00 130,443 5,818.00 4.67 12:30 1,537 5.118 میلیون 667.646 میلیارد 3,208.94 124,625 130,856 124,400 130,856 1 13,863 130,856 15 10 130,856 41.126 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - 2.154 میلیون 2.964 میلیون 2.61 میلیون 2.509 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 118,635 5,649.00 5.00 117,474 4,488.00 3.97 12:30 993 1.29 میلیون 151.522 میلیارد - 112,986 118,000 113,271 118,635 2 488,283 118,635 78 488 118,635 11.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.156 میلیون 134,061 896,839 392,992
دبالک2

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 2,500 43.00 1.75 2,500 43.00 1.75 1397/06/18 1 5 میلیون 12.5 میلیارد - 2,457 2,500 2,500 2,500 0 - - 0 - - 925 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
صپارس

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 19 144,000 144 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 191,126 9,101.00 5.00 184,963 2,938.00 1.61 12:30 2,156 3.741 میلیون 691.944 میلیارد 1,127.12 182,025 181,050 172,924 191,126 4 600,033 191,126 143 229 191,126 27.304 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 1.867 میلیون 1.874 میلیون 3.735 میلیون 5,597
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تسه9401

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 399,729 21,038.00 5.00 399,729 21,038.00 5.00 1396/01/15 135 2,404 960.949 میلیون - 420,767 399,729 399,729 399,729 1 - - 0 27 399,729 401.067 میلیارد - - - - - - - - - - 2,404 - 748 1,656
کپرور2

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 4,700 99.00 2.15 4,700 99.00 2.15 1396/08/16 1 5 میلیون 23.5 میلیارد - 4,601 4,700 4,700 4,700 0 - - 0 - - 2.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
ولامید

شرکت لیزینگ امید

سهام فرابورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 14,273 751.00 5.00 14,350 674.00 4.49 12:30 4,051 14.787 میلیون 212.191 میلیارد 6,103.93 15,024 15,000 14,273 15,000 68 7,682 14,273 12 1.062 میلیون 14,273 36.058 هزار میلیارد 26.188 میلیون 4.364 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.24 میلیون 1.176 میلیون - - - 14.736 میلیون 51,000 14.787 میلیون -
ومدکو12

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/25 1 226,500 226.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 226,500 - 226,500
آتیمس2

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 1 127,498.00 100.00 1 127,498.00 100.00 1399/03/12 5 500,000 500,000 - 127,499 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 25,298 1,204.00 5.00 25,032 938.00 3.89 12:30 297 1.632 میلیون 41.275 میلیارد - 24,094 25,298 25,298 25,298 2 2.035 میلیون 25,298 197 4,915 25,298 6.258 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.485 میلیون 146,759 1.632 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 119,065 4,173.00 3.39 119,122 4,116.00 3.34 12:30 1,228 1.202 میلیون 143.187 میلیارد 2,594.96 123,238 117,110 117,077 123,283 3 50,157 120,000 3 708 120,000 12.324 هزار میلیارد 8.977 میلیون 1.297 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.734 میلیون 278,059 - - - 602,564 599,464 1.149 میلیون 53,380
سکرد982

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1,000,000 101.00 0.01 1,000,000 101.00 0.01 1397/09/19 1 70,000 70 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 331.763 میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
ومدکو22

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 5.00 0.00 1,000,000 5.00 0.00 1397/01/15 1 170,000 170 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 214,912.00 100.00 1 214,912.00 100.00 12:24 15 150,000 150,000 - 214,913 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
اجاد12

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

سهام فرابورس 983,620 6,380.00 0.64 983,620 6,380.00 0.64 1398/07/6 2 447,000 439.678 میلیارد - 990,000 983,620 983,620 983,620 0 - - 0 - - 4.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 447,000 - 447,000
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1,000,000 1,458.00 0.15 1.001 میلیون 451.00 0.05 1399/03/8 14 1,049 1.05 میلیارد - 1.001 میلیون 1.006 میلیون 1,000,000 1.006 میلیون 0 294 1,000,000 1 - - 2.102 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 343 706 1,049 -
ماهان992

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

سهام فرابورس 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1.021 میلیون 2,230.00 0.22 1396/05/17 1 137,339 140.223 میلیارد - 1.019 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 1.021 میلیون 0 - - 0 - - 2.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 137,339
لوتوس992

اجاره لوتوس پارسیان990717

سهام فرابورس 1,000,000 19,000.00 1.94 1,000,000 19,000.00 1.94 1397/07/4 1 475,000 475 میلیارد - 981,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 475,000 - 475,000
تسه95072

امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95

سهام فرابورس 10 693,757.00 100.00 10 693,757.00 100.00 1397/03/29 1 2 20 - 693,767 10 10 10 0 - - 0 - - 9.832 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
امید992

مشارکت لیزینگ امید9907

سهام فرابورس 991,500 1,575.00 0.16 991,500 1,575.00 0.16 1398/12/12 1 100,793 99.936 میلیارد - 989,925 991,500 991,500 991,500 0 - - 0 - - 991.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 100,793 - 100,793
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 112,000 6,746.00 6.41 109,260 4,006.00 3.81 12:30 526 168,510 18.411 میلیارد - 105,254 113,800 106,010 113,800 2 5,880 112,000 31 1,200 112,000 5.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 152,800 15,710 139,230 29,280
اتکایح

ح . بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 350 0.00 0.00 350 0.00 0.00 1395/12/1 49 4.417 میلیون 1.546 میلیارد - 350 350 350 350 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 319,000 4.098 میلیون - 4.417 میلیون
تسه95062

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95

سهام فرابورس 10 694,204.00 100.00 10 694,204.00 100.00 1397/03/29 1 30 300 - 694,214 10 10 10 0 - - 0 - - 9.38 میلیون - - - - - - - - - - 30 - 30 -
اخزا74

اسناد خزانه اسلامی960502

سهام فرابورس 972,000 1,864.00 0.19 972,000 1,864.00 0.19 1396/03/16 1 201,124 195.493 میلیارد - 970,136 972,000 972,000 972,000 0 1,000 971,000 1 - - 14.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 201,124 - 201,124
گندم9707

مرابحه گندم 9707

سهام فرابورس 1 میلیون 102.00 0.01 1 میلیون 102.00 0.01 1397/07/15 2 83 83.008 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 2,750 1,000,000 1 817 1 میلیون 10.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 83
تسه9505

امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95

سهام فرابورس 597,484 28,288.00 4.52 620,364 5,408.00 0.86 1397/05/15 62 769 477.06 میلیون - 625,772 594,500 594,500 657,000 0 - - 0 - - 630.133 میلیارد - - - - - - - - - - 769 - 741 28
تسه9506

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95

سهام فرابورس 620,000 8,901.00 1.42 626,158 2,743.00 0.44 1397/06/14 35 692 433.301 میلیون - 628,901 660,000 597,456 660,000 1 - - 0 1 620,000 587.345 میلیارد - - - - - - - - - - 692 - 680 12
اخزا9

اسناد خزانه اسلامی960613

سهام فرابورس 995,172 170.00 0.02 995,245 243.00 0.02 1396/06/6 58 69,418 69.088 میلیارد - 995,002 995,010 995,001 995,600 1 1,110 995,200 1 170 995,699 14.929 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,924 67,494 6,714 62,704
تسه9503

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 95

سهام فرابورس 577,000 30,366.00 5.00 578,037 29,329.00 4.83 1397/03/13 97 3,355 1.939 میلیارد - 607,366 576,998 576,998 601,259 0 - - 0 - - 435.468 میلیارد - - - - - - - - - - 3,355 - 1,778 1,577
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 16,804 884.00 5.00 17,103 585.00 3.31 12:30 1,511 5.717 میلیون 97.773 میلیارد 4,402.68 17,688 18,200 16,804 18,200 406 2,775 16,804 5 5.731 میلیون 16,804 23.348 هزار میلیارد 14.151 میلیون 2.599 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 729,531 406,044 - - - 5.592 میلیون 125,000 5.717 میلیون -
تسه9408

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 749,501 205.00 0.03 751,696 2,400.00 0.32 1396/08/15 67 788 592.336 میلیون - 749,296 732,300 732,300 762,978 1 15 746,890 1 29 762,990 777.197 میلیارد - - - - - - - - - - 788 - 736 52
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 43,020 1,655.00 3.70 42,681 1,994.00 4.46 12:30 4,945 7.09 میلیون 302.616 میلیارد 1,324.18 44,675 43,000 42,442 43,500 14 13,625 43,000 15 39,526 43,000 14.743 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 7.084 میلیون 6,000 6.715 میلیون 375,190
اعتماد4

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

سهام فرابورس 31,200 200.00 0.65 31,200 200.00 0.65 1399/04/11 1 32 میلیون 998.4 میلیارد - 31,000 31,200 31,200 31,200 0 - - 0 - - 31.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 میلیون - 32 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 31,723 1,669.00 5.00 31,842 1,550.00 4.64 12:30 3,980 7.824 میلیون 249.131 میلیارد 2,381.95 33,392 32,000 31,723 33,500 169 14,757 31,723 14 1.008 میلیون 31,723 12.355 هزار میلیارد 8.997 میلیون 906,969 170,000 398,748 318,210 926,518 168,602 - - - 7.694 میلیون 130,000 7.824 میلیون -
صینا1

اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/16 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 300 1,000,000 1 - - 100 میلیارد - - - - - - - - - - - - 10 -
پخشح

ح. پخش البرز

سهام فرابورس 19,540 1,028.00 5.00 19,540 1,028.00 5.00 1398/12/29 263 3.459 میلیون 67.585 میلیارد 3,181.83 20,568 20,568 19,540 20,568 0 52,850 21,596 6 - - 20.839 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.549 میلیون 910,000 - 3.459 میلیون
تسه95012

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین95

سهام فرابورس 10 765,018.00 100.00 10 765,018.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 765,028 10 10 10 0 - - 0 - - 7.189 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون
صایان1

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/10 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 227.865 میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,905 757.00 5.00 15,391 243.00 1.60 12:30 10,135 64.574 میلیون 993.844 میلیارد 14,288.58 15,148 15,500 14,393 15,905 19 8.866 میلیون 15,905 1171 160,400 15,905 378.7 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 61.806 میلیون 2.769 میلیون 55.393 میلیون 9.181 میلیون
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
الماس2

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

سهام فرابورس 1 139,320.00 100.00 1 139,320.00 100.00 09:23 4 400,000 400,000 - 139,321 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
صبوتا

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

سهام فرابورس 999,999 999.00 0.10 999,999 999.00 0.10 1397/04/2 2 264 264 میلیون - 999,000 999,999 999,999 999,999 1 4,810 990,000 1 395 999,999 928.599 میلیارد - - - - - - - - - - 264 - - 264
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 238,300 3,379.00 1.44 237,722 2,801.00 1.19 12:30 3,224 2.355 میلیون 559.927 میلیارد - 234,921 240,003 231,000 244,990 1 7,675 238,400 12 2,000 238,400 237.722 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.912 میلیون 443,316 1.895 میلیون 460,672
اخزا4

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,500 504.00 0.05 996,949 47.00 0.00 1395/08/17 20 6,767 6.746 میلیارد - 996,996 996,007 996,007 997,918 1 9,955 997,200 10 44 997,500 9.969 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 862 5,905 1,767 5,000
تسه95042

امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95

سهام فرابورس 10 713,124.00 100.00 10 713,124.00 100.00 1396/11/17 1 9 90 - 713,134 10 10 10 0 - - 0 - - 6.724 میلیون - - - - - - - - - - 9 - - 9
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 32,272 1,338.00 3.98 32,238 1,372.00 4.08 12:30 3,780 6.572 میلیون 211.868 میلیارد 4,930.74 33,610 32,530 31,930 33,180 5 6,663 32,270 10 6,424 32,270 33.61 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 6.108 میلیون 464,125 6.318 میلیون 253,913
موج تامین

موج تامین ارتباطات پارس

سهام فرابورس - 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - - - - - - - - - 860.048 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 55,714 2,653.00 5.00 55,707 2,646.00 4.99 12:29 2,353 8.561 میلیون 476.891 میلیارد 5,043.92 53,061 55,714 54,500 55,714 1 1.104 میلیون 55,714 91 700 55,714 270.77 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 7.54 میلیون 1.021 میلیون 5.361 میلیون 3.2 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 15,391 331.00 2.11 15,652 70.00 0.45 12:30 1,047 3.33 میلیون 52.124 میلیارد 21,849.64 15,722 15,990 15,202 16,020 10 11,092 15,391 3 15,806 15,391 151.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.735 میلیون 1.595 میلیون 2.429 میلیون 901,690
فولای2

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 2,505 119.00 4.99 2,505 119.00 4.99 1395/10/22 1 4.85 میلیون 12.149 میلیارد - 2,386 2,505 2,505 2,505 0 - - 0 - - 335.67 میلیارد - - - - - - - - - - - 4.85 میلیون 4.85 میلیون -
دزفول

%مشارکت قائم دزفول سه ماهه 20

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/11 3 83,030 83.03 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,030 - 83,030
زنگانح

ح. صنعت روی زنگان

حق تقدم فرابورس 2,150 0.00 0.00 2,175 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 2,150 2,150 2,150 - - - - 6.848 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
تسه9311

امتیاز تسهیلات مسکن بهمنماه 93

سهام فرابورس 740,000 27,773.00 3.90 726,209 13,982.00 1.96 1396/07/15 36 82 59.549 میلیون - 712,227 678,020 678,020 740,999 0 90 731,000 1 - - 756.581 میلیارد - - - - - - - - - - 82 - 82 -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 40,394 1,923.00 5.00 40,210 1,739.00 4.52 12:30 236 1.313 میلیون 53.05 میلیارد 3,364.06 38,471 40,394 40,394 40,394 3 2.974 میلیون 40,394 211 5,055 40,394 24.044 هزار میلیارد 18.034 میلیون 1.432 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.323 میلیون 383,332 - - - 1.313 میلیون - 1.098 میلیون 215,000
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 119,954 5,712.00 5.00 119,947 5,705.00 4.99 12:26 60 912,783 109.492 میلیارد 703.17 114,242 119,954 119,954 119,954 1 4.921 میلیون 119,954 841 32 119,954 913.936 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 712,783 200,000 22,549 890,234
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,754 2,029.00 4.00 52,754 2,029.00 4.00 1398/10/28 1 1,000,000 52.754 میلیارد - 50,725 52,754 52,754 52,754 0 - - 0 - - 54.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 18,552 883.00 5.00 18,113 444.00 2.51 12:30 5,718 28.455 میلیون 515.422 میلیارد 4,236.57 17,669 17,900 16,800 18,552 12 1.32 میلیون 18,552 174 48,785 18,552 24.737 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 27.895 میلیون 560,677 28.455 میلیون -
ثباغ4

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,160 393.00 22.24 2,160 393.00 22.24 1396/07/24 1 300,000 648 میلیون - 1,767 2,160 2,160 2,160 0 - - 0 - - 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 229.63 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 112.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
صخابر2

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

سهام فرابورس 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1.03 میلیون 1,950.00 0.19 1396/12/15 1 120,000 123.6 میلیارد - 1.032 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 0 - - 0 - - 4.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 120,000 - 120,000
حسینا2

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 22,612 461.00 2.00 22,612 461.00 2.00 1398/10/18 1 3 میلیون 67.836 میلیارد - 23,073 22,612 22,612 22,612 0 - - 0 - - 11.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
اعتلا2

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,870 97.00 1.68 5,870 97.00 1.68 1398/11/26 1 39 میلیون 228.93 میلیارد - 5,773 5,870 5,870 5,870 0 - - 0 - - 4.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 39 میلیون - 39 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 75,200 2,181.00 2.82 76,260 1,121.00 1.45 12:30 14,983 17.188 میلیون 1.311 هزار میلیارد 2,746.16 77,381 78,000 73,512 80,500 25 17,001 75,200 52 9,281 75,200 85.916 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 15.832 میلیون 1.356 میلیون 15.694 میلیون 1.493 میلیون
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 44,100 1,924.00 4.18 44,425 1,599.00 3.47 12:30 1,406 1.293 میلیون 57.455 میلیارد 775.29 46,024 45,800 43,723 45,900 68 100,220 46,470 4 97,762 46,470 3.222 هزار میلیارد 2.613 میلیون 172,762 40,000 48,301 89,383 130,035 33,211 - - - 1.293 میلیون - 1.293 میلیون -
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,399 277.00 2.59 1399/02/16 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 840.447 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 -
سخنم2

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 1 11,898.00 99.99 1 11,898.00 99.99 1399/04/16 30 3 میلیون 3 میلیون - 11,899 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 5,232 275.00 4.99 5,232 275.00 4.99 1398/12/19 1 29.234 میلیون 152.955 میلیارد - 5,507 5,232 5,232 5,232 0 - - 0 - - 17.266 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.234 میلیون - 29.234 میلیون
تسه9404

امتیاز تسهیلات مسکن تیر94

سهام فرابورس 737,822 4,203.00 0.57 741,254 7,635.00 1.04 1396/04/14 165 582 431.41 میلیون - 733,619 723,334 723,334 754,998 2 19 738,222 1 4 740,000 712.625 میلیارد - - - - - - - - - - 582 - 567 15
کرمان4

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 12,865 1,178.00 8.39 12,865 1,178.00 8.39 1395/11/13 1 10.005 میلیون 128.714 میلیارد - 14,043 12,865 12,865 12,865 0 10.005 میلیون 12,864 1 - - 14.284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.005 میلیون - 10.005 میلیون
تسه9405

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94

سهام فرابورس 710,000 4,001.00 0.56 717,258 3,257.00 0.46 1396/07/15 64 300 215.177 میلیون - 714,001 680,010 680,001 745,000 0 30 710,001 1 - - 687.991 میلیارد - - - - - - - - - - 300 - 300 -
سمایه4

بانک سرمایه

سهام فرابورس 1,226 0.00 0.00 1,226 0.00 0.00 1397/04/13 1 10,000 12.26 میلیون - 1,226 1,226 1,226 1,226 - - - - 4.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی