شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام فرابورس 29,975 27,275.00 1.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/26 1 50,000 1.499 میلیارد - 2,700 29,975 29,975 29,975 0 - - 0 - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - 37.06 15.84 35.98 - - - -
افاد84

منفعت دولت8-ش.خاص سایر0205

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 61 12 میلیون 12 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
تسه94082

امتیازتسهیلات مسکن آبان ماه 94

سهام فرابورس 10 766,414.00 100.00 10 766,414.00 100.00 1396/07/18 1 4 40 - 766,424 10 10 10 0 - - 0 - - 10.339 میلیون - - - - - - - - - - 4 - 4 -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,590 130.00 3.49 3,614 106.00 2.85 12:29 1,394 9.273 میلیون 33.512 میلیارد 6,103.93 3,720 3,770 3,561 3,770 1 107,116 3,570 4 8,055 3,590 8.928 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 9.123 میلیون 150,000 7.516 میلیون 1.757 میلیون
ومدکو12

مشارکت میدکو ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/25 1 226,500 226.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 226,500 - 226,500
آتیمس2

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 1 31,006.00 100.00 1 31,006.00 100.00 1398/02/9 1 100,000 100,000 - 31,007 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 15,153 232.00 1.51 15,169 216.00 1.40 12:45 830 2.491 میلیون 37.785 میلیارد - 15,385 14,800 14,800 16,090 1 4,629 15,153 1 13,000 15,190 3.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.491 میلیون - 2.491 میلیون -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 34,495 1,545.00 4.69 34,415 1,465.00 4.45 12:29 2,295 4.21 میلیون 144.876 میلیارد 2,594.96 32,950 34,597 33,000 34,597 1 3,347 34,495 2 8,294 34,496 3.295 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 4.209 میلیون 1,000 3.882 میلیون 327,541
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,700 428.00 3.00 14,723 451.00 3.16 12:30 1,868 4.876 میلیون 71.79 میلیارد 5,032.45 14,272 14,320 14,272 14,985 4 2,332 14,699 3 24,812 14,750 14.272 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 4.598 میلیون 278,443 4.369 میلیون 507,510
تسه9309

امتیازتسهیلات مسکن آذرماه 93

سهام فرابورس 726,000 4,156.00 0.57 726,918 3,238.00 0.44 1396/03/13 160 714 519.02 میلیون - 730,156 711,001 700,500 741,000 0 70 726,100 1 - - 731.153 میلیارد - - - - - - - - - - 714 - 714 -
صمپنا2

اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 15.00 0.00 1,000,000 15.00 0.00 1395/03/11 1 100,000 100.83 میلیارد - 1 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 1.008 میلیون 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 100,000
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 3,767 8,958.00 70.40 3,767 8,958.00 70.40 1396/07/25 1 15.056 میلیون 56.717 میلیارد - 12,725 3,767 3,767 3,767 - - - - 4.307 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 15.056 میلیون
کپرور2

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 4,700 99.00 2.15 4,700 99.00 2.15 1396/08/16 1 5 میلیون 23.5 میلیارد - 4,601 4,700 4,700 4,700 0 - - 0 - - 2.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
سدبیرح

ح. س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 382 20.00 4.98 383 19.00 4.73 1397/10/5 291 12.367 میلیون 4.732 میلیارد - 402 392 382 392 0 500,000 200 10 - - - - - - - - - - - - - 11.867 میلیون 500,000 - 12.367 میلیون
نسیم

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 12,900 0.00 0.00 12,900 0.00 0.00 1397/02/23 5 4,120 53.148 میلیون - 12,900 12,900 12,900 12,900 2 31,880 12,900 2 30,000 13,076 381.84 میلیارد - - - - - - - - - - - 4,120 4,120 -
تسه94122

امتیازتسهیلات مسکن اسفندماه94

سهام فرابورس 10 768,262.00 100.00 10 768,262.00 100.00 1396/07/18 1 5 50 - 768,272 10 10 10 0 - - 0 - - 7.186 میلیون - - - - - - - - - - 5 - 5 -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 25,799 265.00 1.02 25,882 182.00 0.70 12:29 791 820,461 21.235 میلیارد 601.57 26,064 26,064 25,500 27,000 1 407 25,700 1 5,733 25,800 7.559 هزار میلیارد 10.972 میلیون 4.417 میلیون 290,000 3.735 میلیون 682,393 2.531 میلیون 246,531 - - - 780,461 40,000 730,451 90,010
توریل2

توکاریل

سهام فرابورس 1,501 6.00 0.40 1,501 6.00 0.40 1397/03/8 1 17 میلیون 25.517 میلیارد - 1,495 1,501 1,501 1,501 0 - - 0 - - 4.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17 میلیون - 17 میلیون
کوثر2

بیمه کوثر

سهام فرابورس 2,644 0.00 0.00 2,644 0.00 0.00 1397/12/22 1 6.352 میلیون 16.795 میلیارد - 2,644 2,644 2,644 2,644 0 - - 0 - - 9.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.352 میلیون 6.352 میلیون -
تسه9410

امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94

سهام فرابورس 689,990 1,407.00 0.20 696,729 8,146.00 1.18 1396/10/13 30 450 313.528 میلیون - 688,583 661,000 661,000 709,999 0 83 680,020 1 - - 426.962 میلیارد - - - - - - - - - - 450 - 426 24
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
ثعمرا2

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,300 88.00 2.60 3,300 88.00 2.60 1398/09/23 1 12 میلیون 39.6 میلیارد - 3,388 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 4.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
مشهد973

شهرداری مشهد1394-لوتوس پارسیان

سهام فرابورس 1,000,000 19,999.00 2.04 1,000,000 19,999.00 2.04 1397/10/18 1 500 500 میلیون - 980,001 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
آکورد2

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 1 22,144.00 100.00 1 22,144.00 100.00 12:29 198 19.8 میلیون 19.8 میلیون - 22,145 1 1 1 1 100,000 1 1 100,000 1 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 19.8 میلیون - 19.8 میلیون
صایتل

اجاره رایتل ماهانه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1396/10/20 70 20,090 20.09 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 9,600 1,000,000 1 200 1.001 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,340 18,750 16,180 3,910
صدانا2

اجاره پترو ریگ سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1.004 میلیون 3,822.00 0.38 1396/05/4 1 50,000 50.191 میلیارد - 1,000,000 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1.004 میلیون 0 - - 0 - - 777.962 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
تسه9403

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 94

سهام فرابورس 739,000 17,012.00 2.36 725,171 3,183.00 0.44 1396/03/13 369 1,630 1.182 میلیارد - 721,988 730,000 705,011 742,997 0 16 739,000 1 - - 697.527 میلیارد - - - - - - - - - - 1,630 - 1,602 28
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 3.00 0.00 11:14 19 305 306.428 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 50 1 میلیون 1 500 1.005 میلیون 803.746 میلیارد - - - - - - - - - - 305 - 305 -
تسه9401

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین94

سهام فرابورس 399,729 21,038.00 5.00 399,729 21,038.00 5.00 1396/01/15 135 2,404 960.949 میلیون - 420,767 399,729 399,729 399,729 1 - - 0 27 399,729 401.067 میلیارد - - - - - - - - - - 2,404 - 748 1,656
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 36,735 1,749.00 5.00 36,735 1,749.00 5.00 09:01 10 2,358 86.621 میلیون 504.55 34,986 36,735 36,735 36,735 0 5.026 میلیون 36,735 265 - - 5.248 هزار میلیارد 4.879 میلیون 1.083 میلیون 150,000 583,100 500,233 1.886 میلیون 360,732 - - - 2,358 - 2,358 -
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,239 9.00 0.17 5,278 48.00 0.92 12:29 1,525 6.653 میلیون 35.111 میلیارد 6,124.43 5,230 5,338 5,200 5,340 1 951 5,233 1 5,000 5,240 130.75 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 5.65 میلیون 1.003 میلیون 6.605 میلیون 47,637
الماس2

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

سهام فرابورس 1 38,583.00 100.00 1 38,583.00 100.00 1398/07/17 4 400,000 400,000 - 38,584 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
صبوتا

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

سهام فرابورس 999,999 999.00 0.10 999,999 999.00 0.10 1397/04/2 2 264 264 میلیون - 999,000 999,999 999,999 999,999 1 4,810 990,000 1 395 999,999 928.599 میلیارد - - - - - - - - - - 264 - - 264
تبریز972

مشارکت قطار شهری تبریز971218

سهام فرابورس 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1.02 میلیون 10,002.00 0.97 1396/06/26 1 43,358 44.225 میلیارد - 1.03 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 0 - - 0 - - 2.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 43,358
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 59,000 1,527.00 2.66 58,791 1,318.00 2.29 12:29 82 58,796 3.457 میلیارد - 57,473 58,104 57,801 59,000 6 5,341 58,750 2 136,085 59,000 58.791 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51,404 7,392 30,208 28,588
اطلس2

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 1 63,191.00 100.00 1 63,191.00 100.00 10:19 3 30,000 30,000 - 63,192 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,790 202.00 3.37 5,721 271.00 4.52 12:29 2,524 15.89 میلیون 90.907 میلیارد 4,509.39 5,992 5,850 5,693 5,850 1 200 5,720 1 49,900 5,798 7.909 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 15.882 میلیون 8,126 14.696 میلیون 1.195 میلیون
ومدکو22

اوراق مشارکت میدکو ماهانه %20

سهام فرابورس 1,000,000 5.00 0.00 1,000,000 5.00 0.00 1397/01/15 1 170,000 170 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
دبالک2

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 2,500 43.00 1.75 2,500 43.00 1.75 1397/06/18 1 5 میلیون 12.5 میلیارد - 2,457 2,500 2,500 2,500 0 - - 0 - - 925 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 32,892 1,566.00 5.00 32,732 1,406.00 4.49 13:33 897 4.122 میلیون 134.911 میلیارد 1,289.06 31,326 31,250 30,500 32,892 1 441,100 32,892 20 231 32,892 10.802 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 3.247 میلیون 874,662 2.255 میلیون 1.866 میلیون
غدیس2

پاکدیس

سهام فرابورس 5,183 2.00 0.04 5,183 2.00 0.04 1396/08/27 1 5.788 میلیون 29.999 میلیارد - 5,185 5,183 5,183 5,183 0 - - 0 - - 1.451 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.788 میلیون - 5.788 میلیون
ثغرب2

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 978 0.00 0.00 978 0.00 0.00 1397/04/4 1 9.085 میلیون 8.885 میلیارد - 978 978 978 978 0 - - 0 - - 880.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 9.085 میلیون - 9.085 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 10.023 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
کاریس2

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 1 55,720.00 100.00 1 55,720.00 100.00 1398/11/5 9 900,000 900,000 - 55,721 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 42,980 2,046.00 5.00 42,959 2,025.00 4.95 09:04 184 747,362 32.106 میلیارد - 40,934 42,980 42,000 42,980 13 20,000 42,200 1 127,789 42,980 4.296 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 740,630 6,732 647,362 100,000
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1.005 میلیون 5,000.00 0.50 1.001 میلیون 872.00 0.09 1398/10/18 3 86 86.075 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.05 میلیون 0 4 1.05 میلیون 1 - - 650.567 میلیارد - - - - - - - - - - 6 80 86 -
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 28,190 63.00 0.22 28,175 48.00 0.17 12:29 1,114 8.958 میلیون 252.401 میلیارد - 28,127 28,128 28,128 28,195 1 150 28,153 1 34,100 28,190 1.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.872 میلیون 6.086 میلیون 4.15 میلیون 4.809 میلیون
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 2,089 1,376.00 192.99 1398/10/21 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 12.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 45,844 1,237.00 2.77 45,717 1,110.00 2.49 12:27 63 29,979 1.371 میلیارد - 44,607 45,002 45,002 45,928 1 300 45,810 2 52 45,900 45.717 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29,979 - 7,730 22,249
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
کرمان2

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 32,829 0.00 0.00 32,829 0.00 0.00 1398/03/28 1 1,000,000 32.829 میلیارد - 32,829 32,829 32,829 32,829 0 - - 0 - - 19.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 48,990 118.00 0.24 49,195 323.00 0.66 12:27 316 116,069 5.71 میلیارد - 48,872 49,500 48,152 49,500 2 400 48,850 1 2,063 48,990 135.778 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 95,687 20,382 109,320 6,749
اخزا42

اسناد خزانه اسلامی950821

سهام فرابورس 997,750 754.00 0.08 997,750 754.00 0.08 1395/08/17 2 2.105 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 996,996 997,750 997,750 997,750 0 - - 0 - - 9.978 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.105 میلیون - 2.105 میلیون
سکرد982

مشارکت سیمان کردستان980219

سهام فرابورس 1,000,000 101.00 0.01 1,000,000 101.00 0.01 1397/09/19 1 70,000 70 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 331.763 میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
صپارس

اجاره پارس سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/4 19 144,000 144 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 144,000 - 144,000
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
صایان1

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/11/10 1 2,000 2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 227.865 میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 2,000 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,900 1,246.00 2.99 41,621 33.00 0.08 12:29 1,009 936,051 38.96 میلیارد 854.99 41,654 41,655 40,000 42,999 2 5,100 42,415 2 697 42,900 47.628 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 935,551 500 936,051 -
پرشیا

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سهام فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1397/01/21 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 50,000 1,000,000 2 1,740 1 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
صایان12

اجاره رایان سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1.002 میلیون 2,000.00 0.20 1395/08/22 1 199,301 199.7 میلیارد - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 - - 0 - - 228.321 میلیارد - - - - - - - - - - - 199,301 - 199,301
ثپردیسح

ح.سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 235 11.00 4.91 235 11.00 4.91 1397/03/20 213 10.632 میلیون 2.498 میلیارد - 224 235 235 235 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 10.632 میلیون - - 10.632 میلیون
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 -
سخنم2

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 1 11,029.00 99.99 1 11,029.00 99.99 1398/07/8 1 100,000 100,000 - 11,030 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اتکام2

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 1,012 0.00 0.00 1,012 0.00 0.00 1397/04/4 1 18.145 میلیون 18.362 میلیارد - 1,012 1,012 1,012 1,012 0 - - 0 - - 3.036 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.145 میلیون - 18.145 میلیون
تسه9404

امتیاز تسهیلات مسکن تیر94

سهام فرابورس 737,822 4,203.00 0.57 741,254 7,635.00 1.04 1396/04/14 165 582 431.41 میلیون - 733,619 723,334 723,334 754,998 2 19 738,222 1 4 740,000 712.625 میلیارد - - - - - - - - - - 582 - 567 15
کرمان4

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 12,865 1,178.00 8.39 12,865 1,178.00 8.39 1395/11/13 1 10.005 میلیون 128.714 میلیارد - 14,043 12,865 12,865 12,865 0 10.005 میلیون 12,864 1 - - 7.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.005 میلیون - 10.005 میلیون
تسه9405

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد94

سهام فرابورس 710,000 4,001.00 0.56 717,258 3,257.00 0.46 1396/07/15 64 300 215.177 میلیون - 714,001 680,010 680,001 745,000 0 30 710,001 1 - - 687.991 میلیارد - - - - - - - - - - 300 - 300 -
سمایه4

بانک سرمایه

سهام فرابورس 1,226 0.00 0.00 1,226 0.00 0.00 1397/04/13 1 10,000 12.26 میلیون - 1,226 1,226 1,226 1,226 - - - - 4.904 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 - - 10,000
آ س پح

ح. آ.س.پ

سهام فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 0 30,000 859 1 - - - - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
آگاس2

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 1 75,780.00 100.00 1 75,780.00 100.00 10:28 1 100,000 100,000 - 75,781 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 23,368 492.00 2.06 23,702 158.00 0.66 1398/11/7 908 1.551 میلیون 36.767 میلیارد 775.29 23,860 24,250 23,000 24,400 1 100 23,365 1 331 23,370 1.659 هزار میلیارد - - 40,000 48,301 89,383 117,424 25,114 - - - 1.551 میلیون - 1.551 میلیون -
ثروتم2

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

سهام فرابورس 1 37,177.00 100.00 1 37,177.00 100.00 1398/10/21 3 150,000 150,000 - 37,178 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 14,667 0.00 0.00 13,969 0.00 0.00 12:29 974 3.246 میلیون 45.34 میلیارد 2,920.14 - 14,001 13,500 14,667 2 9,619 14,100 3 100,000 14,100 9.778 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 9,085 127.00 1.38 9,196 16.00 0.17 12:29 936 2.048 میلیون 18.83 میلیارد 2,071.26 9,212 9,204 9,050 9,390 1 125 9,087 1 15,400 9,087 7.932 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 1.987 میلیون 60,372 2.028 میلیون 20,000
تسه94102

امتیازتسهیلات مسکن دی ماه94

سهام فرابورس 10 760,950.00 100.00 10 760,950.00 100.00 1396/08/24 1 19 190 - 760,960 10 10 10 0 - - 0 - - 6.128 میلیون - - - - - - - - - - 19 - 19 -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,293 80.00 1.90 4,352 139.00 3.30 12:31 1,204 6.982 میلیون 30.384 میلیارد 5,351.51 4,213 4,230 4,230 4,400 1 970 4,292 1 3,442 4,293 12.639 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 6.782 میلیون 200,000 6.282 میلیون 700,437
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,935 227.00 2.61 9,004 296.00 3.40 12:30 7,376 28.198 میلیون 253.892 میلیارد 4,831.49 8,708 8,888 8,800 9,112 3 3,976 8,935 2 10,948 8,940 26.124 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 27.34 میلیون 857,795 26.677 میلیون 1.52 میلیون
صکاشی

اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه20

سهام فرابورس 1,000,000 20,000.00 1.96 1,000,000 20,000.00 1.96 1397/04/12 1 5,000 5 میلیارد - 1.02 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 300 میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
شبصیر2

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,000 471.00 2.86 16,000 471.00 2.86 1398/05/6 1 16.4 میلیون 262.4 میلیارد - 16,471 16,000 16,000 16,000 0 - - 0 - - 5.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.4 میلیون - 16.4 میلیون
آساس2

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

سهام فرابورس 1 37,773.00 100.00 1 37,773.00 100.00 1398/10/21 4 400,000 400,000 - 37,774 1 1 1 0 - - 0 - - 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
مجد2

مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 1,000,000 1 میلیون - - 0 40,760 1,000,000 1 - - 750 میلیارد - - - - - - - - - - 250 - - 250
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 33,634 1,601.00 5.00 33,406 1,373.00 4.29 12:28 1,276 1.419 میلیون 47.39 میلیارد 1,020.23 32,033 32,800 32,640 33,634 6 537,736 33,634 278 46,420 33,720 6.407 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 1.419 میلیون - 1.419 میلیون -
صایند2

صندوق س. گنجینه آینده روشن

سهام فرابورس 1 10,345.00 99.99 1 10,345.00 99.99 12:23 1 50,000 50,000 - 10,346 1 1 1 0 - - 0 - - 50 میلیون - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,300 46.00 0.44 10,298 48.00 0.46 12:28 29 198,940 2.049 میلیارد - 10,346 10,394 10,295 10,394 2 130 10,297 1 187,150 10,300 514.9 میلیارد - - - - - - - - - - 121,020 77,920 36,090 162,850
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,608 23.00 0.41 5,675 44.00 0.78 12:29 2,020 7.599 میلیون 43.125 میلیارد 6,705.11 5,631 5,696 5,550 5,845 1 195 5,600 1 9,130 5,608 4.505 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 7.479 میلیون 120,002 7.489 میلیون 110,000
کی بی سی2

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 2,700 72.00 2.74 2,700 72.00 2.74 1397/06/26 1 7 میلیون 18.9 میلیارد - 2,628 2,700 2,700 2,700 0 - - 0 - - 783 میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
قم972

شهرداری قم 1394- سپهر

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/10 1 130 130 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 500 میلیارد - - - - - - - - - - - 130 130 -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 56,832 909.00 1.57 57,980 239.00 0.41 12:30 3,558 3.517 میلیون 203.917 میلیارد 1,291.49 57,741 59,197 56,700 60,000 2 5,970 56,832 3 11,955 56,900 34.662 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 3.343 میلیون 174,182 3.509 میلیون 8,000
مراز12

مشارکت شیراز سه ماهه 20 درصد

سهام فرابورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1395/10/14 1 230,000 230 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
کرج972

شهرداری کرج 1394

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/2 1 237,993 237.993 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 237,993 - 237,993
سخنم

صندوق.س.سپهرخبرگان نفت

سهام فرابورس 10,718 26.00 0.24 10,750 58.00 0.54 12:14 4 23,340 250.902 میلیون - 10,692 10,750 10,718 10,750 1 99,900 10,718 1 76,760 10,750 537.5 میلیارد - - - - - - - - - - 23,240 100 100 23,240
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,300 4.00 0.06 6,308 4.00 0.06 12:29 1,135 5.352 میلیون 33.756 میلیارد 3,257.53 6,304 6,351 6,236 6,470 1 1,000 6,257 1 7,204 6,307 56.736 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 4.19 میلیون 1.162 میلیون 5.352 میلیون -