شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 52,661 2,507.00 5.00 50,551 397.00 0.79 12:29 226 332,385 17.504 میلیارد 1,546.21 50,154 332,385 52,661 17.504 میلیارد 1 2.609 میلیون 52,661 1074 200 52,661 1253.85 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 249,598 82,787 326,243 6,142
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 120,020 22,592.00 23.19 120,020 22,592.00 23.19 1399/03/31 1 445,898 53.517 میلیارد - 97,428 120,020 120,020 120,020 0 445,898 120,010 1 - - 960.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 445,898 - 445,898
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 50,770 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 12:29 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,623.73 - 9.546 میلیون 50,230 477.296 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 928.512 هزار میلیارد 1.081 میلیارد 283.936 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 173.122 میلیون 36.054 میلیون - - - - - - -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 118,245 5,630.00 5.00 114,242 1,627.00 1.44 12:30 34 264,188 31.239 میلیارد 703.17 112,615 264,188 118,245 31.239 میلیارد 1 4.61 میلیون 118,245 784 1,231 118,245 900.92 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 264,188 - 18,770 245,418
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 18,417 877.00 5.00 18,346 806.00 4.60 12:30 3,897 25.624 میلیون 470.098 میلیارد 7,712.13 17,540 25.624 میلیون 18,290 470.098 میلیارد 15 29,165 18,417 25 2.326 میلیون 18,417 792.808 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 21.412 میلیون 4.212 میلیون 12.959 میلیون 12.665 میلیون
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 28,000 94.00 0.33 28,000 94.00 0.33 1398/12/27 1 3 میلیون 84 میلیارد - 28,094 28,000 28,000 28,000 0 - - 0 - - 700 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 53,239 2,535.00 5.00 53,239 2,535.00 5.00 1399/04/16 323 471,769 25.117 میلیارد - 50,704 53,239 53,239 53,239 7 2.622 میلیون 53,239 199 1,386 53,239 676.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 471,769 460,980 10,789
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 113,300 0.00 0.00 76,403 0.00 0.00 12:28 1,666 1.887 میلیون 144.17 میلیارد 1,395.28 - 4.492 میلیون 113,200 508.955 میلیارد 10 50,066 77,350 2 6,690 77,350 647.46 هزار میلیارد - - 6 میلیون 46.238 میلیون 40.824 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 48,200 0.00 0.00 34,257 0.00 0.00 1399/04/10 1,628 6.174 میلیون 211.51 میلیارد 3,319.54 - 7.078 میلیون 45,100 329.631 میلیارد 15 27,496 35,012 12 37,904 35,012 642.666 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 66,057 3,145.00 5.00 66,057 3,145.00 5.00 1399/01/26 1 770,600 50.904 میلیارد - 62,912 66,057 66,057 66,057 0 - - 0 - - 528.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 770,600 - 770,600
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 8,837 420.00 4.99 8,812 395.00 4.69 12:30 46,494 372.737 میلیون 3.284 هزار میلیارد 11,704.63 8,417 372.737 میلیون 8,760 3.284 هزار میلیارد 57 5.155 میلیون 8,837 887 185,421 8,837 517.675 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 340.365 میلیون 32.372 میلیون 331.747 میلیون 40.99 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 32,828 1,563.00 5.00 32,828 1,563.00 5.00 12:30 10,277 19.336 میلیون 634.759 میلیارد 625.79 31,265 19.336 میلیون 32,828 634.759 میلیارد 59 13.207 میلیون 32,828 2035 45,528 32,828 468.975 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 10.722 میلیون 8.614 میلیون 14.025 میلیون 5.311 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 200,007 9,524.00 5.00 199,934 9,451.00 4.96 12:30 2,345 2.689 میلیون 537.712 میلیارد 3,798.72 190,483 2.689 میلیون 199,900 537.712 میلیارد 5 134,456 200,007 75 1,367 200,007 457.159 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.533 میلیون 1.156 میلیون 775,955 1.914 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 18,106 862.00 5.00 17,608 364.00 2.11 1399/04/15 37,387 102.806 میلیون 1.81 هزار میلیارد - 17,244 16,831 16,650 18,106 76 7.103 میلیون 18,106 2543 69,395 18,106 421.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 96.149 میلیون 6.657 میلیون 95.689 میلیون 7.117 میلیون
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 95,840 4,563.00 5.00 93,388 2,111.00 2.31 14:07 10,358 516,313 49.483 میلیارد - 91,277 516,313 95,840 49.483 میلیارد 0 29.044 میلیون 95,840 9999 - - 418.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 340,347 175,966 515,855 458
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 8,310 98.00 1.19 8,310 98.00 1.19 1399/01/31 2 197.393 میلیون 1.64 هزار میلیارد - 8,212 8,310 8,310 8,310 0 - - 0 - - 375.612 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 197.393 میلیون - 197.393 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 15,174 722.00 5.00 15,148 696.00 4.82 12:30 6,237 31.815 میلیون 481.949 میلیارد 14,288.58 14,452 31.815 میلیون 15,140 481.949 میلیارد 4 1 میلیون 15,174 148 7,792 15,174 361.3 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 29.969 میلیون 1.846 میلیون 25.401 میلیون 6.414 میلیون
آریا4

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 65,119 135.00 0.21 65,119 135.00 0.21 1399/03/11 127 38.554 میلیون 2.511 هزار میلیارد - 65,254 65,119 65,119 65,119 0 - - 0 - - 298.495 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.554 میلیون - 38.554 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 296,500 19,947.00 7.21 296,492 19,939.00 7.21 1399/04/16 8,716 3.089 میلیون 915.846 میلیارد - 276,553 290,450 290,450 299,005 6 14,331 296,500 49 240 296,500 296.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.983 میلیون 106,079 2.408 میلیون 680,651
گویان4

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 11,232 550.00 4.67 11,232 550.00 4.67 1399/02/31 1 31.161 میلیون 350 میلیارد - 11,782 11,232 11,232 11,232 0 - - 0 - - 269.093 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 31.161 میلیون - 31.161 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 53,061 2,526.00 5.00 53,061 2,526.00 5.00 12:22 1,098 7.767 میلیون 412.121 میلیارد 5,043.92 50,535 7.767 میلیون 53,061 412.121 میلیارد 0 2.849 میلیون 53,061 367 - - 257.88 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 7.27 میلیون 496,689 470,740 7.296 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 90,179 4,294.00 5.00 90,179 4,294.00 5.00 1399/04/16 13,498 25.097 میلیون 2.263 هزار میلیارد - 85,885 90,179 90,100 90,179 24 5.718 میلیون 90,179 719 3,328 90,179 248.894 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.636 میلیون 1.461 میلیون 7.076 میلیون 18.021 میلیون
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 237,898 16,863.00 7.63 234,921 13,886.00 6.28 1399/04/16 3,052 3.656 میلیون 858.862 میلیارد - 221,035 230,767 230,000 239,900 1 5,461 237,999 13 500 237,999 234.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.649 میلیون 7,300 936,682 2.719 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 234,723 13,688.00 6.19 234,723 13,688.00 6.19 1399/04/16 1 500,000 117.362 میلیارد - 221,035 234,723 234,723 234,723 0 - - 0 - - 234.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 38,192 1,818.00 5.00 38,192 1,818.00 5.00 12:30 5,378 16.597 میلیون 633.867 میلیارد 8,376.44 36,374 16.597 میلیون 38,192 633.867 میلیارد 14 9.886 میلیون 38,192 4511 35,708 38,192 232.794 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 16.576 میلیون 21,244 16.097 میلیون 500,000
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 234,000 16,155.00 7.42 232,214 14,369.00 6.60 1399/04/16 1,696 1.154 میلیون 268.035 میلیارد - 217,845 233,340 225,001 234,000 2 1,335 234,000 17 4,513 234,000 232.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.094 میلیون 59,831 356,234 798,025
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 19,130 15,588.00 440.09 1399/04/2 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 229.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 23,402 1,114.00 5.00 23,396 1,108.00 4.97 12:30 7,041 25.219 میلیون 590.015 میلیارد 2,718.53 22,288 25.219 میلیون 23,400 590.015 میلیارد 41 22.584 میلیون 23,402 319 15,649 23,402 222.88 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - 16.679 میلیون 8.54 میلیون 20 میلیون 5.219 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 9,550 454.00 4.99 9,547 451.00 4.96 12:30 21,874 132.577 میلیون 1.266 هزار میلیارد 141.178 میلیون 9,096 132.577 میلیون 9,550 1.266 هزار میلیارد 36 3.596 میلیون 9,550 615 152,503 9,550 219.626 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 132.546 میلیون 30,876 106.962 میلیون 25.615 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 78,000 2,001.00 2.63 78,000 2,001.00 2.63 1399/04/2 3 27.5 میلیون 2.145 هزار میلیارد - 75,999 78,000 78,000 78,000 0 - - 0 - - 215.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 27.5 میلیون - 27.5 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 216,000 16,104.00 8.06 214,913 15,017.00 7.51 1399/04/16 3,404 736,078 158.193 میلیارد - 199,896 210,100 209,000 219,900 18 2,326 216,220 24 874 216,220 214.913 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 735,150 928 420,078 316,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 186,009 8,857.00 5.00 185,946 8,794.00 4.96 1399/04/16 1,760 3.02 میلیون 561.505 میلیارد 854.99 177,152 3.02 میلیون 186,009 561.505 میلیارد 1 343,364 186,009 312 50 186,009 212.615 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 2.163 میلیون 857,146 1.503 میلیون 1.517 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 153,615 7,315.00 5.00 149,575 3,275.00 2.24 1399/04/12 23,159 16.968 میلیون 2.538 هزار میلیارد 1,221.6 146,300 16.968 میلیون 153,100 2.538 هزار میلیارد 13 288,566 153,615 358 9,026 153,615 209.405 هزار میلیارد 163.085 میلیون 3.927 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 2.052 میلیون 1.718 میلیون - - - 14.803 میلیون 2.165 میلیون 15.779 میلیون 1.189 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 21,785 1,037.00 5.00 21,785 1,037.00 5.00 12:29 596 11.23 میلیون 244.635 میلیارد 6,266.37 20,748 11.23 میلیون 21,785 244.635 میلیارد 10 14.642 میلیون 21,785 1137 10,144 21,785 186.732 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 11.23 میلیون - 1.762 میلیون 9.468 میلیون
آتیمس4

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 182,000 16,068.00 9.68 182,000 16,068.00 9.68 1399/04/3 1 676,054 123.042 میلیارد - 165,932 182,000 182,000 182,000 0 - - 0 - - 182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 676,054 - 676,054
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 180 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 171,300 3,277.00 1.88 170,650 3,927.00 2.25 1399/02/13 2 10 میلیون 1.707 هزار میلیارد - 174,577 170,000 170,000 171,300 0 - - 0 - - 170.65 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 71,087 0.00 0.00 71,087 0.00 0.00 1398/11/12 1 1,000,000 71.087 میلیارد - 71,087 71,087 71,087 71,087 0 - - 0 - - 170.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 42,606 2,028.00 5.00 42,601 2,023.00 4.99 1399/04/16 3,443 11.882 میلیون 506.203 میلیارد 4,542.17 40,578 11.882 میلیون 42,606 506.203 میلیارد 1 1.653 میلیون 42,606 671 965 42,606 170.404 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - 10.512 میلیون 1.37 میلیون 6.212 میلیون 5.67 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 170 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 165,650 7,454.00 4.71 165,584 7,388.00 4.67 1399/04/16 1,228 875,998 145.052 میلیارد - 158,196 875,998 164,000 145.052 میلیارد 4 636 165,700 3 490 165,700 165.584 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 864,918 11,080 344,966 531,032
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 90,440 79,176.00 702.91 1399/04/15 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 161.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 164,214 7,819.00 5.00 162,570 6,175.00 3.95 09:10 539 326,250 53.562 میلیارد 348.79 156,395 326,250 164,214 53.562 میلیارد 15 600 164,200 1 153,096 164,214 160.703 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 326,250 - 53,249 273,001
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 15,723 748.00 4.99 15,722 747.00 4.99 1399/04/16 799 6.528 میلیون 102.633 میلیارد 21,849.64 14,975 15,723 15,000 15,723 5 795,734 15,723 41 32,365 15,723 152.503 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.104 میلیون 4.424 میلیون 2.43 میلیون 4.098 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 46,739 2,225.00 5.00 46,469 1,955.00 4.39 1399/04/16 13,471 19.008 میلیون 883.27 میلیارد - 44,514 46,099 44,950 46,739 22 621,154 46,739 143 20,196 46,739 148.701 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.988 میلیون 20,000 17.003 میلیون 2.005 میلیون
ومهان2

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 14,700 400.00 2.80 14,700 400.00 2.80 1399/03/18 2 10.5 میلیون 154.35 میلیارد - 14,300 14,700 14,700 14,700 - - - - 147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.5 میلیون - 10.5 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 51,180 0.00 0.00 30,279 0.00 0.00 10:32 1,371 4.195 میلیون 127.01 میلیارد 2,604.19 - 1.235 میلیون 51,180 63.197 میلیارد 1 25,577 30,776 17 200 30,776 143.151 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 139,000 6,791.00 5.14 139,321 7,112.00 5.38 1399/04/16 810 356,596 49.681 میلیارد - 132,209 146,000 136,000 146,000 2 303 140,958 3 1,665 140,958 139.321 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 353,276 3,320 198,573 158,023
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 13,158 0.00 0.00 13,158 0.00 0.00 1399/01/25 1 59 میلیون 776.322 میلیارد - 13,158 13,158 13,158 13,158 0 - - 0 - - 131.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59 میلیون 59 میلیون -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 13,345 688.00 4.90 13,830 203.00 1.45 12:30 60,031 242.016 میلیون 3.347 هزار میلیارد 13,012.04 14,033 242.016 میلیون 14,200 3.347 هزار میلیارد 76 533,477 13,350 256 372,901 13,350 131.322 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 236.887 میلیون 5.129 میلیون 199.814 میلیون 42.202 میلیون
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 132,000 4,426.00 3.47 131,304 3,730.00 2.92 1399/04/16 509 1.342 میلیون 176.176 میلیارد - 127,574 131,580 130,230 134,000 2 50 132,790 1 710 132,790 131.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 241,740 1.1 میلیون 93,970 1.248 میلیون
آساس4

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

سهام فرابورس 128,500 5,306.00 4.31 128,500 5,306.00 4.31 1399/03/31 4 365,000 46.903 میلیارد - 123,194 128,500 128,500 128,500 0 - - 0 - - 128.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 365,000 365,000 -
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 5,293 117.00 2.26 5,293 117.00 2.26 1399/02/8 1 250 میلیون 1.323 هزار میلیارد - 5,176 5,293 5,293 5,293 0 - - 0 - - 127.801 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 11,700 103.00 0.89 11,789 192.00 1.66 1399/04/16 15,193 102.898 میلیون 1.213 هزار میلیارد - 11,597 11,680 11,320 12,100 23 97,312 11,705 43 81,441 11,705 117.89 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.294 میلیون 41.604 میلیون 78.629 میلیون 24.269 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 166,000 3,458.00 2.13 161,876 666.00 0.41 1399/04/11 2,979 931,333 150.76 میلیارد 1,193.9 162,542 931,333 154,415 150.76 میلیارد 13 5,001 166,000 10 2,748 166,000 117.846 هزار میلیارد 107.053 میلیون 17.414 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 2.043 میلیون 813,581 - - - 767,090 164,243 559,333 372,000
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 112.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 23,290 359.00 1.57 23,290 359.00 1.57 1399/04/3 1 12.586 میلیون 293.121 میلیارد - 22,931 23,290 23,290 23,290 0 - - 0 - - 104.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.586 میلیون - 12.586 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 22,440 142.00 0.64 22,999 701.00 3.14 12:30 15,102 48.332 میلیون 1.112 هزار میلیارد 3,224.28 22,298 48.332 میلیون 23,300 1.112 هزار میلیارد 19 133,650 22,450 20 138,379 22,450 100.341 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 41.118 میلیون 7.214 میلیون 48.332 میلیون -
کرونا12

تامین مالی جمعی اهدای کامل

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/01/31 5 13,200 132 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13,200 13,200 -
کرونا1

تامین مالی جمعی اهدای کامل

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/03/1 62 5,378 53.78 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 1 20 10,000 2 94,622 10,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,378 - - 5,378
کرونا2

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 12:23 29 4,302 43.02 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 1 15,698 10,000 1 10 10,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کرونا22

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/01/30 6 10,398 103.98 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,398 10,398 -
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 25,780 252.00 0.99 26,167 639.00 2.50 1399/04/16 3,270 6.638 میلیون 173.705 میلیارد - 25,528 26,345 25,451 26,750 4 5,898 25,780 10 5,306 25,780 92.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.638 میلیون - 6.638 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 30,244 1,440.00 5.00 30,244 1,440.00 5.00 12:30 1,809 6.746 میلیون 204.041 میلیارد 2,646.53 28,804 6.746 میلیون 30,244 204.041 میلیارد 3 2.915 میلیون 30,244 698 1,272 30,244 92.173 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 6.746 میلیون - 6.196 میلیون 550,000
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,542 449.00 4.94 9,542 449.00 4.94 1399/03/27 1 92 میلیون 877.864 میلیارد - 9,093 9,542 9,542 9,542 0 - - 0 - - 89.295 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 92 میلیون 92 میلیون -
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 142,452 6,783.00 5.00 142,038 6,369.00 4.69 12:30 5,149 376,476 53.63 میلیارد 36.65 135,669 376,476 142,452 53.63 میلیارد 66 825,762 142,452 2193 2,461 142,452 88.185 هزار میلیارد 33.015 میلیون 3.369 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 376,476 - 376,329 147
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 45,303 2,157.00 5.00 45,259 2,113.00 4.90 12:29 647 1.148 میلیون 51.942 میلیارد 4,634.09 43,146 1.148 میلیون 45,303 51.942 میلیارد 1 1.895 میلیون 45,303 286 5 45,303 86.292 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - 296,053 851,617 847,670 300,000
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 77,484 3,689.00 5.00 77,381 3,586.00 4.86 12:30 9,091 16.516 میلیون 1.278 هزار میلیارد 2,746.16 73,795 16.516 میلیون 77,484 1.278 هزار میلیارد 8 73,249 77,484 60 3,234 77,484 81.935 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 12.944 میلیون 3.573 میلیون 14.727 میلیون 1.789 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 35,619 1,696.00 5.00 34,671 748.00 2.20 12:29 168 683,285 24.338 میلیارد 2,936.66 33,923 683,285 35,619 24.338 میلیارد 3 4.856 میلیون 35,619 834 2,832 35,619 81.415 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 683,285 - 683,285 -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 36,956 1,759.00 5.00 36,956 1,759.00 5.00 12:29 778 1.976 میلیون 73.036 میلیارد 4,762.04 35,197 1.976 میلیون 36,956 73.036 میلیارد 6 7.418 میلیون 36,956 2570 1,617 36,956 78.542 هزار میلیارد 61.488 میلیون 7.146 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.058 میلیون 1.021 میلیون - - - 1.776 میلیون 200,000 1.171 میلیون 805,489
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 27,423 1,305.00 5.00 26,674 556.00 2.13 12:28 332 877,785 24.071 میلیارد 4,534.13 26,118 877,785 27,423 24.071 میلیارد 2 9.953 میلیون 27,423 1003 415 27,423 78.354 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 745,851 131,934 877,335 450
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 15,390 732.00 4.99 15,387 729.00 4.97 12:30 2,894 15.091 میلیون 232.213 میلیارد 10,601.23 14,658 15.091 میلیون 15,375 232.213 میلیارد 10 1.952 میلیون 15,390 230 84,042 15,390 74.756 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 13.691 میلیون 1.4 میلیون 13.091 میلیون 2 میلیون
بجهرم2

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,055 59.00 1.89 3,055 59.00 1.89 1398/11/7 1 25 میلیون 76.375 میلیارد - 3,114 3,055 3,055 3,055 0 - - 0 - - 73.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 59,706 1,714.00 2.96 59,706 1,714.00 2.96 1398/12/25 1 228.684 میلیون 13.654 هزار میلیارد - 57,992 59,706 59,706 59,706 0 - - 0 - - 68.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228.684 میلیون - 228.684 میلیون
دیح

ح.بانک دی

حق تقدم فرابورس 230 0.00 0.00 230 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 230 230 230 - - - - 66.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 53,453 2,545.00 5.00 53,453 2,545.00 5.00 12:30 1,528 2.119 میلیون 113.261 میلیارد 1,615.63 50,908 2.119 میلیون 53,453 113.261 میلیارد 6 3.305 میلیون 53,453 1412 25,902 53,453 66.18 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 1.996 میلیون 123,038 1.119 میلیون 1,000,000
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 109,000 1,126.00 1.04 107,830 44.00 0.04 12:30 11,692 5.748 میلیون 619.785 میلیارد 882.85 107,874 5.748 میلیون 108,000 619.785 میلیارد 15 7,288 109,000 41 27,100 109,000 64.724 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 4.699 میلیون 1.049 میلیون 5.707 میلیون 40,718
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 27,860 0.00 0.00 24,889 0.00 0.00 12:29 454 1.067 میلیون 27.28 میلیارد 2,920.14 - 17.203 میلیون 29,010 495.69 میلیارد 0 1.825 میلیون 25,570 814 - - 63.918 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 24,500 197.00 0.80 25,427 730.00 2.96 12:30 8,216 40.217 میلیون 1.023 هزار میلیارد 6,624.19 24,697 40.217 میلیون 25,931 1.023 هزار میلیارد 28 41,395 24,500 37 2.501 میلیون 24,500 61.743 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - 40.117 میلیون 100,000 16.276 میلیون 23.942 میلیون
شرانل2

نفت ایرانول

سهام فرابورس 30,500 1,167.00 3.98 30,500 1,167.00 3.98 1399/03/13 2 6 میلیون 183 میلیارد - 29,333 30,500 30,500 30,500 0 - - 0 - - 61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
اراد36

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/04/3 6 1.001 میلیون 1.001 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000,000 956,000 5 34.499 میلیون 1,000,000 60 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.001 میلیون - 1.001 میلیون
اراد354

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/04/3 6 37.042 میلیون 37.042 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 60 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.042 میلیون - 37.042 میلیون
اراد35

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/04/3 17 3.002 میلیون 3.002 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 - - 0 19.956 میلیون 1,000,000 60 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.002 میلیون - 3.002 میلیون
سرچشمه2

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 11,600 6.00 0.05 11,600 6.00 0.05 1399/03/19 1 20 میلیون 232 میلیارد - 11,606 11,600 11,600 11,600 0 - - 0 - - 59.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اراد364

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104

سهام فرابورس 985,000 15,000.00 1.50 985,000 15,000.00 1.50 1399/04/10 4 34.499 میلیون 33.982 هزار میلیارد - 1,000,000 985,000 985,000 985,000 0 - - 0 - - 59.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.499 میلیون - 34.499 میلیون
کوثر2

بیمه کوثر

سهام فرابورس 16,705 0.00 0.00 16,705 0.00 0.00 1398/12/7 1 10 میلیون 167.05 میلیارد - 16,705 16,705 16,705 16,705 0 - - 0 - - 58.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 97,270 4,631.00 5.00 97,270 4,631.00 5.00 12:30 820 1.297 میلیون 126.145 میلیارد 3,177.24 92,639 1.297 میلیون 97,270 126.145 میلیارد 0 1.67 میلیون 97,270 1859 - - 58.64 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 1.295 میلیون 2,050 1.297 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 45,500 1,178.00 2.66 46,355 2,033.00 4.59 12:30 2,377 3.498 میلیون 162.165 میلیارد 1,386.77 44,322 3.498 میلیون 46,538 162.165 میلیارد 4 4,224 45,600 15 1,443 45,600 58.329 هزار میلیارد 14.943 میلیون 2.955 میلیون 600,000 1.95 میلیون 1.005 میلیون 2.627 میلیون 526,546 - - - 2.745 میلیون 753,085 3.159 میلیون 339,690
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 91,040 4,435.00 4.65 93,229 2,246.00 2.35 12:30 6,988 3.729 میلیون 347.662 میلیارد 566.6 95,475 3.729 میلیون 96,500 347.662 میلیارد 9 6,609 91,030 21 2,241 91,030 57.285 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - 3.643 میلیون 86,000 3.729 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 41,000 3,367.00 8.95 40,241 2,608.00 6.93 15:22 9,734 31.398 میلیون 1.264 هزار میلیارد 906.4 37,633 31.398 میلیون 41,250 1.264 هزار میلیارد 44 72,476 41,990 19 202,171 41,990 56.88 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 28.897 میلیون 2.502 میلیون 15.625 میلیون 15.774 میلیون
آسام4

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

سهام فرابورس 56,335 1,281.00 2.22 56,335 1,281.00 2.22 1399/01/20 1 1.6 میلیون 90.136 میلیارد - 57,616 56,335 - - 0 - - 0 - - 56.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,200 1,944.00 59.71 5,200 1,944.00 59.71 1398/11/2 130 12.465 میلیون 64.82 میلیارد 7,415.78 3,256 5,200 5,200 5,200 0 3.751 میلیون 5,200 38 - - 54.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,754 2,029.00 4.00 52,754 2,029.00 4.00 1398/10/28 1 1,000,000 52.754 میلیارد - 50,725 52,754 52,754 52,754 0 - - 0 - - 54.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 57,000 561.00 0.99 57,775 1,336.00 2.37 12:30 2,429 2.96 میلیون 171.031 میلیارد 1,777.15 56,439 2.96 میلیون 59,230 171.031 میلیارد 6 893 57,000 4 6,470 57,000 53.617 هزار میلیارد 70.334 میلیون 24.446 میلیون 600,000 16.663 میلیون 972,062 28.592 میلیون 770,915 - - - 2.231 میلیون 729,667 2.736 میلیون 224,622
مادیرا2

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 16,429 338.00 2.02 16,429 338.00 2.02 1398/03/20 1 11.95 میلیون 196.327 میلیارد - 16,767 16,429 16,429 16,429 0 - - 0 - - 52.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.95 میلیون - - 11.95 میلیون
اطلس4

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 52,406 13.00 0.02 52,406 13.00 0.02 1398/09/30 1 990,000 51.882 میلیارد - 52,393 52,406 52,406 52,406 0 - - 0 - - 52.406 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
وهور2

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 13,000 600.00 4.84 13,000 600.00 4.84 1399/01/9 1 2 میلیون 26 میلیارد - 12,400 13,000 13,000 13,000 0 - - 0 - - 52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی