شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 61,105 184.00 0.30 60,889 32.00 0.05 12:30 294 224,026 13.595 میلیارد 703.17 60,921 60,921 59,210 62,344 1 1,000 61,105 1 40 61,105 487.112 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 224,026 - 198,338 25,688
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 24,510 0.00 0.00 24,660 0.00 0.00 12:30 5,810 16.82 میلیون 414.77 میلیارد 3,266.91 - 25,500 24,000 25,500 2 1.015 میلیون 24,796 336 350 24,796 472.896 هزار میلیارد 553.979 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 219.399 میلیون 47.951 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 31,951 592.00 1.89 31,307 52.00 0.17 1399/01/11 570 1.583 میلیون 49.455 میلیارد 1,546.21 31,359 32,698 30,560 32,698 1 70 30,500 1 200 32,900 385.716 هزار میلیارد 426.453 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 15.07 11.05 7.38 438,597 1.144 میلیون 421,887 1.161 میلیون
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 28,000 94.00 0.33 28,000 94.00 0.33 1398/12/27 1 3 میلیون 84 میلیارد - 28,094 28,000 28,000 28,000 0 - - 0 - - 344.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,000 1,139.00 2.70 41,000 1,139.00 2.70 1398/07/15 1 1,000,000 41 میلیارد - 42,139 41,000 41,000 41,000 0 - - 0 - - 328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 -
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 18,200 0.00 0.00 18,159 0.00 0.00 12:29 1,544 6.326 میلیون 114.87 میلیارد 3,319.54 - 18,424 17,511 18,424 1 166 17,900 1 48,637 17,977 249.049 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 7,022 334.00 4.99 6,869 181.00 2.71 12:29 1,056 8.624 میلیون 59.777 میلیارد 7,712.13 6,688 6,688 6,600 7,022 0 1.415 میلیون 7,022 30 - - 237.424 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 6.422 میلیون 2.202 میلیون 7.755 میلیون 868,726
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 37,879 0.00 0.00 36,079 0.00 0.00 12:29 1,474 14.142 میلیون 510.24 میلیارد 1,395.28 - 37,000 34,500 37,882 2 3.697 میلیون 36,079 214 1,585 36,079 221.712 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 6,200 27.00 0.44 6,200 27.00 0.44 1399/01/9 2 708 میلیون 4.39 هزار میلیارد - 6,173 6,200 6,200 6,200 0 - - 0 - - 220.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 708 میلیون - 708 میلیون
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 5,200 100.00 1.96 5,208 108.00 2.12 1398/12/28 104 2.514 میلیون 13.093 میلیارد 21,849.64 5,100 5,355 5,200 5,355 0 420 5,201 1 - - 216.657 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 163,302 2.351 میلیون - 2.514 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 3,387 161.00 4.99 3,370 144.00 4.46 12:30 10,009 174.548 میلیون 588.275 میلیارد 20,557.45 3,226 3,227 3,281 3,387 4 26.848 میلیون 3,387 1490 3,014 3,387 207.267 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 165.356 میلیون 9.192 میلیون 123.455 میلیون 51.092 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 7,579 360.00 4.99 7,579 360.00 4.99 12:30 21,117 20.782 میلیون 157.509 میلیارد - 7,219 7,223 7,579 7,579 130 48.932 میلیون 7,579 5877 162,111 7,579 181.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.282 میلیون 500,000 20.772 میلیون 10,701
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 75,899 564.00 0.75 75,885 550.00 0.73 12:30 2,428 1.712 میلیون 129.912 میلیارد 2,093.96 75,335 75,328 74,890 76,700 3 172 75,900 3 2,561 75,900 180.806 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.658 میلیون 53,620 1.345 میلیون 366,651
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 65,320 3,109.00 5.00 65,039 2,828.00 4.55 13:11 25,979 33.576 میلیون 2.184 هزار میلیارد - 62,211 62,774 63,500 65,321 4 2,702 65,319 9 4,123 65,319 179.508 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.152 میلیون 1.424 میلیون 22.088 میلیون 11.488 میلیون
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 71,087 0.00 0.00 71,087 0.00 0.00 1398/11/12 1 1,000,000 71.087 میلیارد - 71,087 71,087 71,087 71,087 0 - - 0 - - 170.609 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 55,763 2,655.00 5.00 55,763 2,655.00 5.00 1398/12/19 3 16.372 میلیون 912.952 میلیارد - 53,108 55,763 55,763 55,763 0 - - 0 - - 153.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.372 میلیون - 16.372 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,719 272.00 4.99 5,698 251.00 4.61 12:29 2,636 36.737 میلیون 209.313 میلیارد 6,124.43 5,447 5,447 5,409 5,719 1 6.479 میلیون 5,719 58 4,000 5,750 136.15 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 33.8 میلیون 2.937 میلیون 12.115 میلیون 24.622 میلیون
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 86,600 3,042.00 3.64 86,258 2,700.00 3.23 12:30 19,742 19.936 میلیون 1.72 هزار میلیارد 2,440.78 83,558 83,983 80,000 87,735 4 5,014 86,600 13 3,323 86,600 120.761 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - 18.69 میلیون 1.246 میلیون 18.808 میلیون 1.128 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 114,167 5,360.00 4.93 112,541 3,734.00 3.43 12:30 1,540 742,619 83.575 میلیارد - 108,807 110,000 110,000 114,180 4 3,382 114,171 7 15,733 114,171 112.541 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 738,238 4,381 369,627 372,992
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 112.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 11,145 530.00 4.99 11,112 497.00 4.68 12:30 35,967 31.655 میلیون 351.766 میلیارد 583.63 10,615 10,621 11,012 11,145 106 3.25 میلیون 11,145 833 36,907 11,145 111.12 هزار میلیارد 189.108 میلیون 122.81 میلیون - - - - - - - - 31.258 میلیون 397,240 31.64 میلیون 14,573
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 32,730 1,100.00 3.25 32,919 911.00 2.69 12:30 10,850 13.165 میلیون 433.371 میلیارد - 33,830 33,819 32,139 33,809 5 12,477 32,700 13 5,794 32,700 105.341 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.016 میلیون 1.149 میلیون 12.689 میلیون 475,822
گویان4

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 4,380 0.00 0.00 4,380 0.00 0.00 1398/12/19 121 213.993 میلیون 937.291 میلیارد - 4,380 4,380 4,380 4,380 0 - - 0 - - 104.935 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 213.993 میلیون - 213.993 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 8,712 5,170.00 145.96 1398/12/3 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 104.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 4,287 204.00 5.00 4,267 184.00 4.51 12:30 21,216 370.301 میلیون 1.58 هزار میلیارد 5,992.67 4,083 4,085 4,125 4,287 9 2.437 میلیون 4,287 181 9,907 4,287 103.028 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 338.34 میلیون 31.961 میلیون 181.936 میلیون 188.365 میلیون
کرونا1

تامین مالی جمعی اهدای کامل

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 12:29 275 75,546 755.46 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 15 10,000 2 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,546 50,000 - 75,546
کرونا2

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود

اوراق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 12:29 148 36,568 365.68 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 500 10,000 1 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,568 - - 36,568
کرونا12

تامین مالی جمعی اهدای کامل

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/01/9 3 14,498 144.98 میلیون - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14,498 14,498 -
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 93,216 5,139.00 5.22 93,216 5,139.00 5.22 1398/12/10 1 3 میلیون 279.648 میلیارد - 98,355 93,216 93,216 93,216 0 - - 0 - - 93.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 85,811 3,873.00 4.73 85,132 3,194.00 3.90 12:29 565 1.359 میلیون 115.656 میلیارد - 81,938 83,100 82,500 86,000 1 15 85,940 1 143 85,940 85.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 123,832 1.235 میلیون 842,434 516,110
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 83,910 1,162.00 1.40 83,608 860.00 1.04 12:28 105 41,523 3.472 میلیارد - 82,748 82,805 81,990 84,333 1 1,872 83,856 1 49,915 83,910 83.608 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,006 4,517 20,985 20,538
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 82,349 2,389.00 2.99 81,039 1,079.00 1.35 12:28 178 106,052 8.594 میلیارد - 79,960 79,750 79,750 82,350 1 118 82,300 1 42 82,349 81.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97,511 8,541 77,120 28,932
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 8,450 230.00 2.80 8,362 142.00 1.73 12:29 2,146 8.016 میلیون 67.023 میلیارد 3,257.53 8,220 8,220 8,219 8,620 1 1,211 8,450 1 120 8,450 75.249 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 7.336 میلیون 680,035 6.929 میلیون 1.087 میلیون
بجهرم2

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,055 59.00 1.89 3,055 59.00 1.89 1398/11/7 1 25 میلیون 76.375 میلیارد - 3,114 3,055 3,055 3,055 0 - - 0 - - 73.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 20,594 980.00 5.00 19,920 306.00 1.56 12:30 417 890,665 18.342 میلیارد - 19,614 19,617 20,594 20,594 2 1.377 میلیون 20,594 195 470 20,594 70.273 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 690,665 200,000 890,665 -
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 11,398 542.00 4.99 11,393 537.00 4.95 12:30 1,991 62.232 میلیون 708.998 میلیارد - 10,856 10,876 11,066 11,398 0 4.739 میلیون 11,398 172 - - 69.042 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47.952 میلیون 14.28 میلیون 13.639 میلیون 48.594 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 14,152 673.00 4.99 14,116 637.00 4.73 13:11 565 4.225 میلیون 59.642 میلیارد 5,043.92 13,479 13,480 13,560 14,152 0 394,326 14,152 12 - - 68.773 هزار میلیارد 104.214 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 2.017 میلیون 2.208 میلیون 1.08 میلیون 3.145 میلیون
شاوان4

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 59,706 1,714.00 2.96 59,706 1,714.00 2.96 1398/12/25 1 228.684 میلیون 13.654 هزار میلیارد - 57,992 59,706 59,706 59,706 0 - - 0 - - 68.269 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228.684 میلیون - 228.684 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 16,675 794.00 5.00 16,669 788.00 4.96 12:29 525 3.738 میلیون 62.304 میلیارد 9,081.28 15,881 15,884 16,199 16,675 0 465,594 16,675 52 - - 66.676 هزار میلیارد 41.953 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 - - - 3.219 میلیون 518,412 1.888 میلیون 1.85 میلیون
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 66,170 47.00 0.07 66,170 47.00 0.07 1398/12/27 1 2.519 میلیون 166.703 میلیارد - 66,217 66,170 66,170 66,170 0 - - 0 - - 66.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.519 میلیون - 2.519 میلیون
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 63,210 1,580.00 2.56 63,309 1,679.00 2.72 12:29 130 58,083 3.677 میلیارد - 61,630 62,999 62,150 63,951 1 9,793 63,200 1 300 63,811 63.309 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49,141 8,942 58,083 -
کوثر2

بیمه کوثر

سهام فرابورس 16,705 0.00 0.00 16,705 0.00 0.00 1398/12/7 1 10 میلیون 167.05 میلیارد - 16,705 16,705 16,705 16,705 0 - - 0 - - 58.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 50,890 22.00 0.04 50,746 166.00 0.33 12:29 2,069 1.872 میلیون 94.997 میلیارد 854.99 50,912 50,913 49,001 51,600 1 700 50,893 3 218 50,893 58.214 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 1.352 میلیون 520,000 1.699 میلیون 172,606
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 57,900 1,773.00 3.16 57,616 1,489.00 2.65 12:28 44 6,960 401.01 میلیون - 56,127 57,000 56,003 58,000 1 800 56,101 1 4,500 58,000 57.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,700 260 3,620 3,340
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 15,253 1,417.00 10.24 14,997 1,161.00 8.39 1398/10/12 610 2.714 میلیون 40.702 میلیارد 4,582.92 13,836 14,527 14,527 15,253 0 812,526 15,253 33 - - 56.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 635,496 2.078 میلیون 2.604 میلیون 110,000
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 81,132 3,863.00 5.00 79,634 2,365.00 3.06 12:29 1,146 1.316 میلیون 104.808 میلیارد 1,193.9 77,269 77,267 75,250 81,132 1 329,342 81,132 16 608 84,000 56.253 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 647,462 668,652 887,900 428,214
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 56,561 1,140.00 2.06 56,029 608.00 1.10 12:29 56 5,251 294.211 میلیون - 55,421 46,000 46,000 56,561 2 255 56,010 2 9,163 56,561 56.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,103 148 3,790 1,461
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 18,236 868.00 5.00 18,236 868.00 5.00 1399/01/18 743 5.122 میلیون 93.411 میلیارد 7,812.58 17,368 18,236 18,236 18,236 0 19.767 میلیون 18,236 499 - - 55.578 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 4.616 میلیون 506,230 5.022 میلیون 100,000
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,200 1,944.00 59.71 5,200 1,944.00 59.71 1398/11/2 130 12.465 میلیون 64.82 میلیارد 7,415.78 3,256 5,200 5,200 5,200 0 3.751 میلیون 5,200 38 - - 54.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,754 2,029.00 4.00 52,754 2,029.00 4.00 1398/10/28 1 1,000,000 52.754 میلیارد - 50,725 52,754 52,754 52,754 0 - - 0 - - 54.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مادیرا2

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 16,429 338.00 2.02 16,429 338.00 2.02 1398/03/20 1 11.95 میلیون 196.327 میلیارد - 16,767 16,429 16,429 16,429 0 - - 0 - - 52.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.95 میلیون - - 11.95 میلیون
اطلس4

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 52,406 13.00 0.02 52,406 13.00 0.02 1398/09/30 1 990,000 51.882 میلیارد - 52,393 52,406 52,406 52,406 0 - - 0 - - 52.406 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
وهور2

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 13,000 600.00 4.84 13,000 600.00 4.84 1399/01/9 1 2 میلیون 26 میلیارد - 12,400 13,000 13,000 13,000 0 - - 0 - - 52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 50,000 796.00 1.57 50,290 506.00 1.00 12:30 795 489,009 24.317 میلیارد 348.79 50,796 50,788 49,400 50,400 1 100 50,001 1 1,761 50,144 51.676 هزار میلیارد 90.013 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 479,153 9,856 487,382 1,627
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 17,355 239.00 1.40 17,488 372.00 2.17 12:30 9,695 32.571 میلیون 569.613 میلیارد 3,275.2 17,116 17,115 17,100 17,971 1 39,569 17,353 9 30,000 17,353 51.348 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 30.955 میلیون 1.617 میلیون 32.121 میلیون 450,000
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 16,310 0.00 0.00 16,642 0.00 0.00 12:29 1,592 3.626 میلیون 60.35 میلیارد 2,604.19 - 16,429 15,842 16,500 3 9,240 16,495 6 5,624 16,495 48.868 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
شاوان2

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,000 611.00 1.48 42,000 611.00 1.48 1398/06/31 1 1,000,000 42 میلیارد - 41,389 42,000 42,000 42,000 - - - - 48.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
اشاد94

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1399/01/16 1 200,000 194 میلیارد - 970,000 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 47.845 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 11:09 1 2,900 2.813 میلیارد - 970,000 970,000 970,000 970,000 1 1,000 965,308 1 3,600 978,000 47.845 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,900 2,900 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 37,746 1,797.00 5.00 37,716 1,767.00 4.92 12:29 1,010 2.492 میلیون 93.978 میلیارد 4,273.34 35,949 35,983 37,001 37,746 1 109,914 37,746 15 150 37,746 46.734 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 2.012 میلیون 480,000 1.628 میلیون 863,350
اشاد92

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 945,012 23,746.00 2.45 945,012 23,746.00 2.45 1398/12/21 1 1 945,012 - 968,758 945,012 945,012 945,012 0 99 945,011 1 - - 46.613 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 - 1
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 78,115 3,719.00 5.00 77,118 2,722.00 3.66 13:12 5,114 18.811 میلیون 1.451 هزار میلیارد 1,288.56 74,396 74,410 73,100 78,115 1 338,367 78,115 95 100 78,115 46.293 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 17.592 میلیون 1.219 میلیون 11.081 میلیون 7.73 میلیون
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 25,500 14,236.00 126.38 1398/11/15 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 45.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 30,545 119.00 0.39 30,309 117.00 0.38 13:11 7,528 5.972 میلیون 181.008 میلیارد 1,057.71 30,426 30,426 28,905 31,000 16 12,500 30,530 5 7,120 30,530 45.464 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 5.571 میلیون 401,555 5.021 میلیون 950,892
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 900,001 10,663.00 1.17 900,001 10,663.00 1.17 1399/01/11 1 1,000 900.001 میلیون - 910,664 900,001 900,001 900,001 0 8,000 900,000 1 - - 45.071 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,818 78.00 0.89 8,818 78.00 0.89 1398/09/25 1 15 میلیون 132.27 میلیارد - 8,740 8,818 8,818 8,818 0 - - 0 - - 44.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام فرابورس 29,975 27,275.00 1.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/26 1 50,000 1.499 میلیارد - 2,700 29,975 29,975 29,975 0 - - 0 - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - 37.06 15.84 35.98 - - - -
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 14,980 265.00 1.80 14,980 265.00 1.80 1398/12/27 1 9.9 میلیون 148.302 میلیارد - 14,715 14,980 14,980 14,980 0 - - 0 - - 44.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.9 میلیون - 9.9 میلیون
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 70,866 3,374.00 5.00 69,167 1,675.00 2.48 12:30 683 402,629 28.533 میلیارد 460.92 67,492 67,676 70,866 70,866 0 690,279 70,866 613 - - 41.492 هزار میلیارد 40.673 میلیون 9.675 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون - - - 211,487 191,142 397,629 5,000
وعسکر2

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 6,800 278.00 3.93 6,800 278.00 3.93 1398/12/25 1 38 میلیون 258.4 میلیارد - 7,078 6,800 6,800 6,800 0 - - 0 - - 41.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38 میلیون - 38 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 6,270 22.00 0.35 6,322 74.00 1.18 12:30 5,200 41.225 میلیون 260.62 میلیارد 11,580.43 6,248 6,248 6,050 6,495 2 6,353 6,270 3 1,100 6,270 39.987 هزار میلیارد 386.302 میلیون 242.057 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 35.989 میلیون 5.236 میلیون 41.131 میلیون 94,418
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,778 370.00 4.99 7,716 308.00 4.16 12:29 510 6.171 میلیون 47.996 میلیارد 5,057.98 7,408 7,415 7,778 7,778 1 50.905 میلیون 7,778 816 1,415 7,778 37.781 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون - - - 5.571 میلیون 600,000 5.071 میلیون 1.1 میلیون
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,630 157.00 1.01 15,628 155.00 1.00 12:30 1,209 3.124 میلیون 48.823 میلیارد 2,936.66 15,473 15,473 15,301 15,918 2 50 15,630 1 6,553 15,650 37.507 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 3.023 میلیون 100,456 3.119 میلیون 5,073
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 916,002 7,849.00 0.86 918,110 9,957.00 1.10 12:28 81 42,225 38.767 میلیارد - 908,153 910,000 910,000 920,000 1 7,036 916,000 1 498 919,994 37.085 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,547 33,678 4,940 37,285
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 15,783 751.00 5.00 15,715 683.00 4.54 12:30 4,252 15.439 میلیون 242.632 میلیارد 2,255.9 15,032 15,040 15,171 15,783 1 2.375 میلیون 15,783 394 20 15,783 37.018 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 12.245 میلیون 3.194 میلیون 12.339 میلیون 3.1 میلیون
اخزا7032

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 907,711 0.00 0.00 907,711 0.00 0.00 1399/01/9 1 135,875 123.335 میلیارد - 907,711 907,711 907,711 907,711 0 - - 0 - - 36.665 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 135,875 - 135,875
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
چکاپا2

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 15,111 0.00 0.00 15,111 0.00 0.00 1399/01/10 1 7.627 میلیون 115.244 میلیارد - 15,111 15,111 15,111 15,111 0 - - 0 - - 35.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.627 میلیون - 7.627 میلیون
اخزا7034

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 881,200 9,807.00 1.10 881,200 9,807.00 1.10 1398/11/26 1 1,000 881.2 میلیون - 891,007 881,200 881,200 881,200 0 - - 0 - - 35.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اخزا702

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 995,804 213.00 0.02 995,834 243.00 0.02 1397/10/17 102 76,088 75.771 میلیارد - 995,591 995,500 995,500 996,500 1 - - 0 2 998,000 34.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,342 70,746 5,983 70,105
سخاب72

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 993,000 1,896.00 0.19 993,000 1,896.00 0.19 1397/12/18 2 296,310 294.236 میلیارد - 991,104 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 34.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,310 - 296,310
سخاب7

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 991,552 799.00 0.08 992,415 64.00 0.01 1397/12/20 149 271,408 269.349 میلیارد - 992,351 992,000 991,551 993,100 1 10,000 889,000 1 1,000 992,298 34.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,178 255,230 27,707 243,701
اخزا7022

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 986,000 659.00 0.07 986,000 659.00 0.07 1397/09/28 1 203,171 200.327 میلیارد - 985,341 986,000 986,000 986,000 0 - - 0 - - 34.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 203,171 - 203,171
سرچشمه2

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,700 220.00 3.18 6,700 220.00 3.18 1399/01/11 1 5 میلیون 33.5 میلیارد - 6,920 6,700 6,700 6,700 0 - - 0 - - 34.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
سخاب4

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 995,000 705.00 0.07 994,517 222.00 0.02 1396/10/10 90 209,653 208.503 میلیارد - 994,295 993,000 993,000 995,600 1 2,463 995,000 1 9,137 995,600 33.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 10,795 198,858
سخاب42

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 993,000 278.00 0.03 993,000 278.00 0.03 1396/10/5 1 100,000 99.3 میلیارد - 992,722 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 33.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا701

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 993,695 1,185.00 0.12 992,246 264.00 0.03 1397/09/10 117 145,947 144.815 میلیارد - 992,510 988,370 988,370 994,997 2 5,900 987,008 2 766 997,000 33.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,501 130,446 15,585 130,362
اخزا7012

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 992,000 510.00 0.05 992,000 510.00 0.05 1397/09/10 1 157,339 156.08 میلیارد - 992,510 992,000 992,000 992,000 0 - - 0 - - 33.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 157,339 - 157,339
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,312 138.00 0.84 16,262 188.00 1.14 12:30 1,741 3.675 میلیون 59.769 میلیارد 4,634.09 16,450 16,448 16,000 16,789 3 8,200 16,312 2 719 16,312 32.524 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 3.175 میلیون 500,000 3.564 میلیون 111,000
شغدیر2

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 24,891 1,178.00 4.97 24,891 1,178.00 4.97 1398/12/11 2 7 میلیون 174.237 میلیارد - 23,713 24,891 24,891 24,891 0 - - 0 - - 32.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 777,522 455.00 0.06 787,787 9,810.00 1.26 12:29 100 59,957 47.233 میلیارد - 777,977 776,750 775,001 799,000 1 5,000 777,416 1 500 799,000 31.426 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53,447 6,510 57,034 2,923
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی