شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 56,601 1,891.00 3.46 56,409 1,699.00 3.11 12:29 541 410,232 23.141 میلیارد 703.17 54,710 57,000 54,500 57,000 1 1,700 56,035 1 737 56,780 437.68 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 410,232 - 410,232 -
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,000 1,139.00 2.70 41,000 1,139.00 2.70 1398/07/15 1 1,000,000 41 میلیارد - 42,139 41,000 41,000 41,000 0 - - 0 - - 328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,417 0.00 0.00 16,929 0.00 0.00 12:29 2,786 8.945 میلیون 151.43 میلیارد 3,266.91 - 16,900 16,395 16,999 1 500 16,801 1 180 16,810 325.037 هزار میلیارد 492.321 میلیون 263.521 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 158.322 میلیون 33.294 میلیون 9.53 8.17 2 3.642 میلیون 5.303 میلیون 7.023 میلیون 1.922 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 26,000 1,136.00 4.57 24,954 90.00 0.36 12:29 799 4.127 میلیون 102.972 میلیارد 1,546.21 24,864 24,800 23,900 26,050 3 40 25,600 1 39,357 26,000 305.827 هزار میلیارد 297.193 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون 11.63 8.53 5.69 638,495 3.488 میلیون 1.352 میلیون 2.775 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 16,480 3.00 0.02 16,480 3.00 0.02 1398/09/13 1 12 میلیون 197.76 میلیارد - 16,483 16,480 16,480 16,480 0 - - 0 - - 202.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 15,027 0.00 0.00 14,312 0.00 0.00 12:33 1,681 8.409 میلیون 120.34 میلیارد 3,319.54 - 14,490 14,290 15,027 1 62,000 14,250 6 656 14,290 197.506 هزار میلیارد 244.187 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون 6.37 4.47 1.63 7.029 میلیون 1.379 میلیون 3.931 میلیون 4.477 میلیون
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,250 17.00 0.32 5,250 17.00 0.32 12:12 2 270 میلیون 1.418 هزار میلیارد - 5,233 5,250 5,250 5,250 0 - - 0 - - 186.375 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 270 میلیون - 270 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,278 45.00 0.86 5,243 10.00 0.19 12:30 748 6.122 میلیون 32.095 میلیارد 7,712.13 5,233 5,240 5,140 5,289 1 6,000 5,192 1 190 5,260 185.772 هزار میلیارد 201.323 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون 26.6 6.03 25.11 1.971 میلیون 4.151 میلیون 3.462 میلیون 2.66 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 74,899 47.00 0.06 74,754 98.00 0.13 12:29 1,398 992,645 74.204 میلیارد 2,093.96 74,852 76,900 74,000 76,900 1 5,000 74,802 1 80 74,900 179.645 هزار میلیارد 187.918 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون 4.96 6.77 2.17 646,929 345,716 631,287 361,358
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 61,344 395.00 0.65 61,344 395.00 0.65 1398/06/3 1 4.789 میلیون 293.757 میلیارد - 60,949 61,344 61,344 61,344 0 - - 0 - - 147.226 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.789 میلیون - 4.789 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,054 0.00 0.00 23,960 0.00 0.00 12:29 1,266 5.985 میلیون 143.41 میلیارد 1,395.28 - 23,161 23,161 24,092 1 28,898 23,740 1 50 23,800 143.76 هزار میلیارد 166.842 میلیون 65.408 میلیون 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون 5.62 4.28 2.59 2.941 میلیون 3.044 میلیون 1.812 میلیون 4.173 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,225 71.00 3.09 2,242 54.00 2.35 12:30 19,344 277.45 میلیون 621.92 میلیارد 11,644.27 2,296 2,279 2,203 2,305 4 100,000 2,226 1 115,006 2,226 141.212 هزار میلیارد 554.589 میلیون 138.075 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون 14.23 2.54 1.43 263.381 میلیون 14.069 میلیون 235.097 میلیون 42.353 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,384 128.00 2.32 5,416 96.00 1.74 12:29 1,717 7.971 میلیون 43.173 میلیارد 6,124.43 5,512 5,500 5,345 5,500 1 6,962 5,375 2 1,444 5,384 137.8 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 15 میلیون 15.468 میلیون 38.071 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون 10.69 3.56 2.83 7.383 میلیون 588,000 6.484 میلیون 1.487 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 49,900 846.00 1.67 49,755 991.00 1.95 12:29 310 250,029 12.44 میلیارد - 50,746 50,900 49,000 50,900 1 40 49,223 1 960 49,970 137.324 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 212,499 37,530 197,297 52,732
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,957 39.00 1.95 1,957 39.00 1.95 1398/10/18 1 18.557 میلیون 36.316 میلیارد - 1,996 1,957 1,957 1,957 0 - - 0 - - 120.362 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.557 میلیون - 18.557 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 112.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 74,000 591.00 0.81 73,391 18.00 0.02 12:29 277 135,736 9.962 میلیارد - 73,409 73,421 71,415 74,020 1 2,907 73,600 2 50,000 73,771 73.391 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 129,928 5,808 76,420 59,316
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,922 63.00 2.11 2,917 68.00 2.28 12:29 9,143 65.718 میلیون 191.703 میلیارد 7,737.47 2,985 2,959 2,890 2,960 1 5,822 2,920 2 2,000 2,922 72.074 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 128.5 2.62 29.9 65.608 میلیون 110,000 65.718 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 62,898 1,547.00 2.52 62,225 874.00 1.42 12:29 204 435,815 27.119 میلیارد - 61,351 63,000 62,000 63,000 1 330 62,100 1 18 64,000 62.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 114,215 321,600 64,264 371,551
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 19,375 922.00 5.00 19,359 906.00 4.91 12:29 1,438 9.583 میلیون 185.505 میلیارد - 18,453 19,375 18,702 19,375 0 2.149 میلیون 19,375 263 - - 61.949 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.065 میلیون 517,515 6.156 میلیون 3.427 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,548 99.00 1.49 6,361 286.00 4.30 12:29 1,942 8.95 میلیون 56.937 میلیارد 3,257.53 6,647 6,618 6,315 6,618 1 10,000 6,401 1 33,250 6,548 59.823 هزار میلیارد 62.119 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 9.09 5.41 1.92 6.144 میلیون 2.806 میلیون 8.93 میلیون 20,000
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 58,390 14.00 0.02 58,038 338.00 0.58 12:29 63 31,347 1.819 میلیارد - 58,376 58,049 57,166 58,390 1 18 58,390 1 50,000 58,723 58.038 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25,316 6,031 15,125 16,222
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 15,253 1,417.00 10.24 14,997 1,161.00 8.39 1398/10/12 610 2.714 میلیون 40.702 میلیارد 4,582.92 13,836 14,527 14,527 15,253 0 812,526 15,253 33 - - 56.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 635,496 2.078 میلیون 2.604 میلیون 110,000
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 16,304 776.00 5.00 15,889 361.00 2.32 12:28 875 8.123 میلیون 129.076 میلیارد - 15,528 15,684 15,684 16,304 1 831,873 16,304 118 313 16,382 56.053 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.323 میلیون 800,000 3.123 میلیون 5 میلیون
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,320 122.00 5.00 2,320 122.00 5.00 1398/08/13 1 250 میلیون 580 میلیارد - 2,442 2,320 2,320 2,320 0 - - 0 - - 56.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 میلیون - 250 میلیون
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 56,399 764.00 1.37 55,933 298.00 0.54 12:29 114 1.06 میلیون 59.299 میلیارد - 55,635 55,481 54,967 56,501 1 301,679 55,866 11 10,000 55,866 55.933 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100,695 959,484 90,909 969,270
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 52,754 2,029.00 4.00 52,754 2,029.00 4.00 1398/10/28 1 1,000,000 52.754 میلیارد - 50,725 52,754 52,754 52,754 0 - - 0 - - 54.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 53,297 870.00 1.66 52,948 521.00 0.99 12:29 563 511,933 27.106 میلیارد 348.79 52,427 52,900 51,441 54,000 1 18 53,296 1 434 53,450 53.871 هزار میلیارد 88.716 میلیون 45.398 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون 6.24 5.26 0.51 480,043 31,890 511,933 -
مادیرا2

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 16,429 338.00 2.02 16,429 338.00 2.02 1398/03/20 1 11.95 میلیون 196.327 میلیارد - 16,767 16,429 16,429 16,429 0 - - 0 - - 52.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.95 میلیون - - 11.95 میلیون
اطلس4

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

سهام فرابورس 52,406 13.00 0.02 52,406 13.00 0.02 1398/09/30 1 990,000 51.882 میلیارد - 52,393 52,406 52,406 52,406 0 - - 0 - - 52.406 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990,000 - 990,000
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 43,970 514.00 1.16 43,972 512.00 1.15 12:29 515 634,157 27.885 میلیارد 854.99 44,484 43,000 43,000 44,990 1 976 43,970 1 1,225 44,089 50.864 هزار میلیارد 83.523 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 634,157 - 634,157 -
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 9,629 52.00 0.54 9,580 3.00 0.03 12:28 302 1.321 میلیون 12.657 میلیارد 5,043.92 9,577 10,000 9,100 10,000 2 500 9,620 1 1,236 9,640 48.871 هزار میلیارد 98.825 میلیون 61.749 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 15.697 میلیون 2.414 میلیون - - - 606,442 714,822 1.321 میلیون -
شاوان2

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,000 611.00 1.48 42,000 611.00 1.48 1398/06/31 1 1,000,000 42 میلیارد - 41,389 42,000 42,000 42,000 - - - - 48.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 47,336 361.00 0.76 47,424 273.00 0.57 12:28 16 9,910 469.975 میلیون - 47,697 47,347 47,336 47,830 1 10,000 47,336 1 130 47,830 47.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,250 6,660 9,910 -
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 960,000 1,971.00 0.21 957,000 1,029.00 0.11 12:03 3 900 861.3 میلیون - 958,029 953,000 953,000 960,000 1 1,700 954,900 3 4,000 967,500 47.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900 500 400
اشاد92

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 950,000 8,029.00 0.84 950,000 8,029.00 0.84 09:20 1 77 73.15 میلیون - 958,029 950,000 950,000 950,000 0 99 950,000 1 - - 46.859 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 77 - 77
اشاد94

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 946,520 7,480.00 0.78 946,520 7,480.00 0.78 1398/09/5 1 185,000 175.106 میلیارد - 954,000 946,520 946,520 946,520 0 - - 0 - - 46.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 185,000 - 185,000
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 929,010 15,578.00 1.65 929,010 15,578.00 1.65 12:25 1 1,000 929.01 میلیون - 944,588 929,010 929,010 929,010 0 8,000 900,000 1 - - 46.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000 - - 1,000
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 25,901 14,637.00 129.94 1398/10/28 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 46.361 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 8,818 78.00 0.89 8,818 78.00 0.89 1398/09/25 1 15 میلیون 132.27 میلیارد - 8,740 8,818 8,818 8,818 0 - - 0 - - 44.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
سپرده

سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه

سهام فرابورس 29,975 27,275.00 1.00 29,975 27,275.00 1.00 1398/10/26 1 50,000 1.499 میلیارد - 2,700 29,975 29,975 29,975 0 - - 0 - - 44.963 هزار میلیارد - - - - - - - 37.06 15.84 35.98 - - - -
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 44,500 534.00 1.19 44,540 494.00 1.10 13:49 38 89,297 3.977 میلیارد - 45,034 51,883 44,200 51,883 1 9,838 44,500 1 10,000 45,232 44.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,473 54,824 57,484 31,813
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 43,500 714.00 1.67 43,080 294.00 0.69 12:26 54 43,222 1.862 میلیارد - 42,786 42,018 42,018 43,739 1 210 43,136 1 507 43,734 43.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42,201 1,021 39,477 3,745
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 41,579 1,942.00 4.90 41,579 1,942.00 4.90 1398/07/30 1 18.452 میلیون 767.233 میلیارد - 39,637 41,579 41,579 41,579 0 - - 0 - - 41.579 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.452 میلیون - 18.452 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 50,833 2,052.00 3.88 50,440 2,445.00 4.62 12:29 1,846 1.545 میلیون 77.92 میلیارد 1,193.9 52,885 52,750 50,241 52,750 1 7,311 50,241 7 10,000 50,850 38.5 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 50.59 5.12 19.52 1.326 میلیون 218,462 1.545 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 9,170 290.00 3.07 9,254 206.00 2.18 13:50 1,499 11.127 میلیون 102.964 میلیارد 9,081.28 9,460 9,370 8,987 9,499 1 1,700 9,123 1 10,648 9,200 37.84 هزار میلیارد 39.689 میلیون 10.718 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 914,988 830,366 43.6 7.8 39.57 6.453 میلیون 4.674 میلیون 11.124 میلیون 3,081
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 28,062 1,336.00 5.00 28,012 1,286.00 4.81 12:29 2,219 10.48 میلیون 293.572 میلیارد 5,012.87 26,726 28,062 27,511 28,062 0 777,510 28,062 219 - - 37.416 هزار میلیارد 34.593 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 41.13 18.75 34.01 10.331 میلیون 149,418 8.773 میلیون 1.707 میلیون
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 37,004 927.00 2.44 37,004 927.00 2.44 1398/02/25 1 1.122 میلیون 41.512 میلیارد - 37,931 37,004 37,004 37,004 0 - - 0 - - 37.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.122 میلیون - 1.122 میلیون
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 878,001 377.00 0.04 877,861 237.00 0.03 12:28 119 45,606 40.036 میلیارد - 877,624 878,151 877,002 878,870 1 1,000 875,100 1 14 878,870 35.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,075 41,531 11,953 33,653
اخزا7032

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 877,750 126.00 0.01 877,750 126.00 0.01 11:56 1 290,000 254.548 میلیارد - 877,624 877,750 877,750 877,750 0 - - 0 - - 35.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 290,000 - 290,000
اخزا7034

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 877,601 746.00 0.08 877,601 746.00 0.08 1398/10/28 1 10,000 8.776 میلیارد - 878,347 877,601 877,601 877,601 0 - - 0 - - 35.449 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
اخزا702

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 995,804 213.00 0.02 995,834 243.00 0.02 1397/10/17 102 76,088 75.771 میلیارد - 995,591 995,500 995,500 996,500 1 - - 0 2 998,000 34.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,342 70,746 5,983 70,105
سخاب72

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 993,000 1,896.00 0.19 993,000 1,896.00 0.19 1397/12/18 2 296,310 294.236 میلیارد - 991,104 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 34.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,310 - 296,310
سخاب7

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 991,552 799.00 0.08 992,415 64.00 0.01 1397/12/20 149 271,408 269.349 میلیارد - 992,351 992,000 991,551 993,100 1 10,000 889,000 1 1,000 992,298 34.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,178 255,230 27,707 243,701
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,154 721.00 5.00 15,147 714.00 4.95 12:29 823 7.023 میلیون 106.384 میلیارد 2,936.66 14,433 15,154 14,775 15,154 0 476,767 15,154 39 - - 34.639 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون 14.61 7.41 1.17 5.923 میلیون 1.101 میلیون 6.993 میلیون 30,500
اخزا7022

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 986,000 659.00 0.07 986,000 659.00 0.07 1397/09/28 1 203,171 200.327 میلیارد - 985,341 986,000 986,000 986,000 0 - - 0 - - 34.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 203,171 - 203,171
سخاب4

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 995,000 705.00 0.07 994,517 222.00 0.02 1396/10/10 90 209,653 208.503 میلیارد - 994,295 993,000 993,000 995,600 1 2,463 995,000 1 9,137 995,600 33.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 10,795 198,858
سخاب42

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 993,000 278.00 0.03 993,000 278.00 0.03 1396/10/5 1 100,000 99.3 میلیارد - 992,722 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 33.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا701

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 993,695 1,185.00 0.12 992,246 264.00 0.03 1397/09/10 117 145,947 144.815 میلیارد - 992,510 988,370 988,370 994,997 2 5,900 987,008 2 766 997,000 33.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,501 130,446 15,585 130,362
اخزا7012

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 992,000 510.00 0.05 992,000 510.00 0.05 1397/09/10 1 157,339 156.08 میلیارد - 992,510 992,000 992,000 992,000 0 - - 0 - - 33.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 157,339 - 157,339
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 53,500 1,703.00 3.08 53,778 1,425.00 2.58 13:51 5,589 3.095 میلیون 166.436 میلیارد 599.78 55,203 55,590 53,002 55,590 1 923 53,500 2 1,810 53,507 33.122 هزار میلیارد 9.861 میلیون 31.72 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون 32.12 20.18 1.33 3.042 میلیون 53,145 3.093 میلیون 1,650
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 16,380 356.00 2.22 16,612 588.00 3.67 12:29 1,469 5.774 میلیون 95.924 میلیارد 4,634.09 16,024 16,789 16,300 16,820 1 1,177 16,376 1 5,963 16,495 32.048 هزار میلیارد 44.047 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون 10.14 6.39 1.24 4.38 میلیون 1.394 میلیون 2.147 میلیون 3.628 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,940 600.00 4.43 13,016 524.00 3.87 12:29 13,601 41.009 میلیون 533.756 میلیارد 6,945.5 13,540 13,030 12,863 13,300 1 5,000 12,928 1 1,100 12,933 31.895 هزار میلیارد 48.245 میلیون 32.707 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.86 8.62 7.28 40.075 میلیون 933,953 39.958 میلیون 1.051 میلیون
سخاب74

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 864,995 10,666.00 1.25 864,995 10,666.00 1.25 1397/05/29 4 348,619 301.554 میلیارد - 854,329 864,995 864,995 864,995 0 - - 0 - - 30.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 348,619 - 348,619
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 10,190 0.00 0.00 10,299 0.00 0.00 12:29 908 3.963 میلیون 40.82 میلیارد 2,604.19 - 10,291 9,938 10,448 1 10,000 10,105 1 361 10,158 30.242 هزار میلیارد 30.008 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون 11.72 5.07 5.42 2.77 میلیون 1.193 میلیون 1.917 میلیون 2.046 میلیون
افاد614

منفعت دولت6-ش.خاص140109

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/24 2 750,000 750 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750,000 - 750,000
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1398/10/10 1 500,000 500 میلیارد - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
افاد61

منفعت دولت6-ش.خاص140109

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/16 1 10,000 10 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 999,999 10.00 0.00 999,999 10.00 0.00 12:29 3 300 300 میلیون - 999,989 999,999 999,999 999,999 1 400 971,017 1 25,000 1,000,000 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300 300 -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 52,408 2,495.00 5.00 51,565 1,652.00 3.31 12:29 5,771 19.557 میلیون 1.008 هزار میلیارد 1,291.49 49,913 49,900 48,120 52,408 0 45,197 52,408 23 - - 29.963 هزار میلیارد 31.011 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 32.6 20.08 41.66 19.247 میلیون 310,000 18.407 میلیون 1.15 میلیون
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 14,622 696.00 5.00 14,505 579.00 4.16 1398/10/25 2,663 16.964 میلیون 246.06 میلیارد 7,812.58 13,926 14,622 14,094 14,622 1 8.435 میلیون 14,622 399 790 14,803 29.01 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 16.324 میلیون 640,000 15.419 میلیون 1.544 میلیون
شرانل2

نفت ایرانول

سهام فرابورس 14,359 0.00 0.00 14,359 0.00 0.00 1398/10/1 1 2 میلیون 28.718 میلیارد - 14,359 14,359 14,359 14,359 0 - - 0 - - 28.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 717,000 1,956.00 0.27 716,221 1,177.00 0.16 12:29 231 59,114 42.339 میلیارد - 715,044 715,400 715,400 717,080 1 5,000 715,502 1 10 717,000 28.571 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,609 32,505 15,314 43,800
اخزا7212

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

سهام فرابورس 713,460 745.00 0.10 713,460 745.00 0.10 1398/10/25 1 176,729 126.089 میلیارد - 712,715 713,460 713,460 713,460 0 - - 0 - - 28.461 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 176,729 - 176,729
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 27,000 1,564.00 6.15 27,632 2,196.00 8.63 12:29 4,296 7.511 میلیون 207.538 میلیارد 3,396.16 25,436 26,707 26,555 28,042 1 21,766 27,000 1 120 27,000 27.632 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 6.401 میلیون 1.11 میلیون 6.351 میلیون 1.16 میلیون
اخزا8122

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

سهام فرابورس 679,480 387.00 0.06 679,480 387.00 0.06 11:57 1 374,000 254.126 میلیارد - 679,093 679,480 679,480 679,480 0 - - 0 - - 27.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 374,000 - 374,000
اخزا812

اسنادخزانه-م12بودجه98-001111

اوراق فرابورس 678,100 993.00 0.15 678,452 641.00 0.09 12:28 21 24,456 16.592 میلیارد - 679,093 679,000 677,029 679,945 1 400 677,030 1 1,050 680,499 27.138 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,692 22,764 1,841 22,615
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 4,191 43.00 1.04 4,164 16.00 0.39 12:26 194 4.532 میلیون 18.87 میلیارد 21,849.64 4,148 4,199 4,000 4,266 1 270,769 4,191 10 224 4,198 27.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 445,102 4.087 میلیون 480,461 4.052 میلیون
اخزا7074

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

سهام فرابورس 898,807 1,033.00 0.12 898,807 1,033.00 0.12 1397/12/19 2 111,539 100.252 میلیارد - 897,774 898,807 898,807 898,807 0 - - 0 - - 26.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 111,539 - 111,539
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 9,080 153.00 1.71 9,122 195.00 2.18 12:30 11,911 58.883 میلیون 537.158 میلیارد 4,831.49 8,927 9,050 8,701 9,370 1 2,457 9,080 4 6,142 9,080 26.781 هزار میلیارد 27.667 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 55.221 میلیون 3.662 میلیون 52.578 میلیون 6.306 میلیون
وهور2

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 6,600 30.00 0.46 6,600 30.00 0.46 1398/09/11 1 10 میلیون 66 میلیارد - 6,570 6,600 6,600 6,600 0 - - 0 - - 26.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,491 114.00 1.50 7,521 84.00 1.10 12:29 2,861 9.601 میلیون 72.207 میلیارد 4,572.43 7,605 7,590 7,330 7,625 1 2,694 7,491 1 11,496 7,499 25.857 هزار میلیارد 26.956 میلیون 9.905 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.881 میلیون 2.666 میلیون 9.52 4.24 8.81 8.844 میلیون 757,268 8.876 میلیون 724,588
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 918,112 384.00 0.04 918,502 774.00 0.08 12:29 30 21,066 19.349 میلیارد - 917,728 917,600 917,600 921,999 1 50 875,000 1 392 918,400 25.597 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,425 19,641 2,283 18,783
اخزا7062

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 908,350 308.00 0.03 908,350 308.00 0.03 1398/10/14 1 400,000 363.34 میلیارد - 908,658 908,350 908,350 908,350 0 - - 0 - - 25.314 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
اخزا8152

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

سهام فرابورس 629,999 2,686.00 0.43 629,999 2,686.00 0.43 10:57 1 220,000 138.6 میلیارد - 627,313 629,999 629,999 629,999 0 - - 0 - - 25.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 220,000 - 220,000
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 628,400 1,087.00 0.17 628,408 1,095.00 0.17 12:29 125 196,816 123.681 میلیارد - 627,313 627,030 627,030 629,670 1 2,990 627,200 1 10 628,998 25.136 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12,162 184,654 12,650 184,166
سخا2

اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119

سهام فرابورس 995,000 0.00 0.00 995,000 0.00 0.00 1395/11/13 33 25,953 25.823 میلیارد - 995,000 995,000 994,300 995,000 1 103 995,001 2 300 999,800 24.875 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,413 20,540 5 25,948
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1,000,000 1,529.00 0.15 1,000,000 1,529.00 0.15 09:14 1 18,800 18.8 میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 25,000 1,000,000 1 100 1.004 میلیون 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,800 - 18,800
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/09/5 1 400,000 400 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000