شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
صبا4

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 946,000 934,000.00 7.00 12,000 0.00 0.00 1399/01/23 112 244.817 میلیون 2.938 هزار میلیارد - 12,000 931,000 924,000 946,000 1 - - 0 55.183 میلیون 12,000 180 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 244.817 میلیون - 244.817 میلیون
کلر4

کلر پارس

سهام فرابورس 29,500 28,500.00 2.00 29,500 28,500.00 2.00 1398/11/16 1 1.005 میلیون 29.648 میلیارد - 1,000 29,500 29,500 29,500 0 - - 0 - - 9.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.005 میلیون - 1.005 میلیون
دتوزیع4

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 23,000 22,000.00 2.00 23,000 22,000.00 2.00 1398/07/21 1 4.5 میلیون 103.5 میلیارد - 1,000 23,000 23,000 23,000 0 - - 0 - - 13.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.5 میلیون - 4.5 میلیون
هجرت4

پخش هجرت

سهام فرابورس 18,500 17,500.00 1.00 18,500 17,500.00 1.00 1398/05/19 2 3.674 میلیون 67.977 میلیارد - 1,000 18,500 18,500 18,500 0 - - 0 - - 8.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.674 میلیون - 3.674 میلیون
گلسار4

گلسار فارس

سهام فرابورس 15,700 14,700.00 1.00 15,700 14,700.00 1.00 1397/07/17 1 2.5 میلیون 39.25 میلیارد - 1,000 15,700 15,700 15,700 0 - - 0 - - 39.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون
گکوثر4

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 12,200 11,200.00 1.00 12,200 11,200.00 1.00 1396/06/12 1 790,000 9.638 میلیارد - 1,000 12,200 12,200 12,200 - - - - 1.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 790,000
اخزا11خ4

اختیارخ اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 104 94.00 940.00 104 94.00 940.00 1396/03/30 1 5 5,200 - 10 104 104 104 0 - - 0 - - 1,040 - - - - - - - - - - - 5 - 5
اخزا11ف3

اختیار ف اخزا11-932171-960331

سهام فرابورس 810 730.00 912.50 810 730.00 912.50 1396/03/30 1 5 40,500 - 80 810 810 810 0 - - 0 - - 8,100 - - - - - - - - - - - 5 - 5
شبصیر4

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 8,500 7,500.00 750.00 8,500 7,500.00 750.00 1397/08/15 1 3.3 میلیون 28.05 میلیارد - 1,000 8,500 8,500 8,500 - - - - 2.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.3 میلیون - 3.3 میلیون
زفکا4

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 8,300 7,300.00 730.00 8,300 7,300.00 730.00 1397/11/24 1 7.532 میلیون 62.516 میلیارد - 1,000 8,300 8,300 8,300 - - - - 2.49 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.532 میلیون - 7.532 میلیون
رنیک4

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 7,900 6,900.00 690.00 7,900 6,900.00 690.00 1398/06/13 1 1.785 میلیون 14.102 میلیارد - 1,000 7,900 7,900 7,900 0 - - 0 - - 11.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.785 میلیون - 1.785 میلیون
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 170 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دکپسول4

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 5,700 4,700.00 470.00 5,700 4,700.00 470.00 1398/03/5 1 4 میلیون 22.8 میلیارد - 1,000 5,700 5,700 5,700 0 - - 0 - - 1.14 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
سیسکو4

فولاد سیرجان ایرانیان

سهام فرابورس 5,300 4,300.00 430.00 5,300 4,300.00 430.00 1397/06/31 1 1,000,000 5.3 میلیارد - 1,000 5,300 5,300 5,300 0 - - 0 - - 10.805 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
نطرین4

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 4,914 3,914.00 391.40 4,914 3,914.00 391.40 1397/06/20 1 5 میلیون 24.57 میلیارد - 1,000 4,914 4,914 4,914 0 - - 0 - - 491.611 میلیارد - - - - - - - - - - - - 5 میلیون -
کی بی سیح

ح. شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 8,000 6,284.00 366.20 8,000 6,284.00 366.20 1398/03/27 7 294,885 2.359 میلیارد - 1,716 8,000 8,000 8,000 0 235 8,000 1 - - - - - - - - - - - - - 12,000 282,885 - 294,885
سمگاح4

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,090 1,530.00 273.21 2,090 1,530.00 273.21 1395/12/28 1 40.65 میلیون 84.959 میلیارد - 560 2,090 2,090 2,090 0 - - 0 - - 3.135 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.65 میلیون - 40.65 میلیون
سمگاح2

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 2,082 1,515.00 267.20 2,082 1,515.00 267.20 1395/12/24 1 40.725 میلیون 84.789 میلیارد - 567 2,082 2,082 2,082 - - - - 3.123 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.725 میلیون - 40.725 میلیون
مادیرا4

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 3,650 2,650.00 265.00 3,650 2,650.00 265.00 1397/09/5 4 12.575 میلیون 45.9 میلیارد - 1,000 3,650 3,650 3,650 - - - - 11.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.575 میلیون 12.575 میلیون -
زشگزا4

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 3,490 2,490.00 249.00 3,490 2,490.00 249.00 1396/10/26 1 1,000,000 3.49 میلیارد - 1,000 3,490 3,490 3,490 0 - - 0 - - 279.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
درهآور4

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 3,150 2,150.00 215.00 3,150 2,150.00 215.00 1398/04/12 1 4 میلیون 12.6 میلیارد - 1,000 3,150 3,150 3,150 0 - - 0 - - 630 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
زیسکو4

فولاد زرند ایرانیان

سهام فرابورس 2,600 1,600.00 160.00 2,600 1,600.00 160.00 1397/06/31 1 1,000,000 2.6 میلیارد - 1,000 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 10.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
اخزا11ف2

اختیار ف اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 100 60.00 150.00 100 60.00 150.00 1396/03/30 1 5 5,000 - 40 100 100 100 0 - - 0 - - 1,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
زقیام4

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 2,369 1,369.00 136.90 2,369 1,369.00 136.90 1397/04/25 1 3.5 میلیون 8.292 میلیارد - 1,000 2,369 2,369 2,369 0 - - 0 - - 1.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
سرمایه لقمان4

سرمایه گذاری لقمان

سهام فرابورس 2,346 1,346.00 134.60 2,346 1,346.00 134.60 1395/10/11 8 17.343 میلیون 40.687 میلیارد - 1,000 2,346 2,346 2,346 0 - - 0 - - 40.687 میلیارد - - - - - - - - - - - 17.343 میلیون - 17.343 میلیون
غدیس4

پاکدیس

سهام فرابورس 2,310 1,310.00 131.00 2,310 1,310.00 131.00 1395/10/19 1 3.75 میلیون 8.663 میلیارد - 1,000 2,310 2,310 2,310 - - - - 646.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.75 میلیون - 3.75 میلیون
اخزا11ف4

اختیار ف اخزا11-933566-960331

سهام فرابورس 2,230 1,230.00 123.00 2,230 1,230.00 123.00 1396/02/2 1 5 111,500 - 1,000 2,230 2,230 2,230 0 - - 0 - - 22,300 - - - - - - - - - - - 5 - 5
حسینا4

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 14,888 7,762.00 108.93 14,888 7,762.00 108.93 1396/06/4 1 50.575 میلیون 752.953 میلیارد - 7,126 14,888 14,888 14,888 - - - - 7.444 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.575 میلیون - 50.575 میلیون
زدشت4

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 1,950 950.00 95.00 1,950 950.00 95.00 1397/10/23 1 3.175 میلیون 6.191 میلیارد - 1,000 1,950 1,950 1,950 - - - - 1.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.175 میلیون - 3.175 میلیون
اخزا11خ2

اختیارخ اخزا11-930781-960331

سهام فرابورس 1,948 948.00 94.80 1,948 948.00 94.80 1396/02/2 1 5 97,400 - 1,000 1,948 1,948 1,948 0 - - 0 - - 19,480 - - - - - - - - - - - 5 - 5
پخش4

پخش البرز

سهام فرابورس 4,535 2,148.00 89.99 4,535 2,148.00 89.99 1397/10/25 2 192 میلیون 870.72 میلیارد - 2,387 4,535 4,535 4,535 0 - - 0 - - 4.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 192 میلیون - 192 میلیون
حسیر4

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 6,000 2,832.00 89.39 6,000 2,832.00 89.39 1397/12/20 1 40.105 میلیون 240.628 میلیارد - 3,168 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 3.618 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40.105 میلیون - 40.105 میلیون
سمگا4

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 3,341 1,442.00 75.93 3,341 1,442.00 75.93 1395/12/28 1 81.3 میلیون 271.623 میلیارد - 1,899 3,341 3,341 3,341 0 - - 0 - - 15.035 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.3 میلیون - 81.3 میلیون
تاپکیش4

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/06/31 1 8 میلیون 13.6 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 680 میلیارد - - - - - - - - - - - 8 میلیون - 8 میلیون
شغدیر4

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 1,700 700.00 70.00 1,700 700.00 70.00 1397/04/13 1 24.236 میلیون 41.201 میلیارد - 1,000 1,700 1,700 1,700 0 - - 0 - - 2.21 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.236 میلیون - 24.236 میلیون
هرمزف4

اختیارف هرمز-2570-960310

سهام فرابورس 203 77.00 61.11 203 77.00 61.11 1396/03/7 1 10 20.3 میلیون - 126 203 203 203 0 - - 0 - - 2.03 میلیون - - - - - - - - - - - 10 - 10
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,200 1,944.00 59.71 5,200 1,944.00 59.71 1398/11/2 130 12.465 میلیون 64.82 میلیارد 7,415.78 3,256 5,200 5,200 5,200 0 3.751 میلیون 5,200 38 - - 54.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسبحان4

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,376 877.00 58.51 2,376 877.00 58.51 1396/12/21 4 1.181 میلیارد 2.806 هزار میلیارد - 1,499 2,376 2,376 2,376 0 - - 0 - - 3.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1.181 میلیارد
ثعمرا4

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 1,763 629.00 55.47 1,763 629.00 55.47 1397/05/8 1 279.534 میلیون 492.818 میلیارد - 1,134 1,763 1,763 1,763 0 - - 0 - - 2.292 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279.534 میلیون - 279.534 میلیون
زبینا4

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 1,524 524.00 52.40 1,524 524.00 52.40 1397/04/19 1 3.21 میلیون 4.892 میلیارد - 1,000 1,524 1,524 1,524 0 - - 0 - - 609.6 میلیارد - - - - - - - - - - - 3.21 میلیون - 3.21 میلیون
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 35.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
هرمزف2

اختیارف هرمز-2170-960310

سهام فرابورس 7 2.00 40.00 7 2.00 40.00 1396/03/6 1 4 280,000 - 5 7 7 7 0 - - 0 - - 70,000 - - - - - - - - - - - 4 - 4
بساما4

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,500 1,101.00 32.39 4,500 1,101.00 32.39 1397/12/14 1 45.726 میلیون 205.766 میلیارد - 3,399 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 7.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.726 میلیون - 45.726 میلیون
دریشمک2

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 27,500 6,544.00 31.23 27,500 6,544.00 31.23 1397/05/9 1 2 میلیون 55 میلیارد - 20,956 27,500 27,500 27,500 0 - - 0 - - 8.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 2 میلیون
هرمزف3

اختیارف هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 13 3.00 30.00 13 3.00 30.00 1396/03/6 1 5 650,000 - 10 13 13 13 0 - - 0 - - 130,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
وگستر4

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 2,630 542.00 25.96 2,630 542.00 25.96 1396/08/30 2 274.097 میلیون 720.874 میلیارد - 2,088 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 1.052 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 274.097 میلیون
هرمزخ3

اختیارخ هرمز-2370-960310

سهام فرابورس 10 2.00 25.00 10 2.00 25.00 1396/03/6 1 5 500,000 - 8 10 10 10 0 - - 0 - - 100,000 - - - - - - - - - - - 5 - 5
چکاپا4

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 3,500 665.00 23.46 3,500 665.00 23.46 1395/12/9 1 248.367 میلیون 869.284 میلیارد - 2,835 3,500 3,500 3,500 0 - - 0 - - 32.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 248.367 میلیون - 248.367 میلیون
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 120,020 22,592.00 23.19 120,020 22,592.00 23.19 1399/03/31 1 445,898 53.517 میلیارد - 97,428 120,020 120,020 120,020 0 445,898 120,010 1 - - 960.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 445,898 - 445,898
خدمات بازنشستگی4

خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

سهام فرابورس 1,230 230.00 23.00 1,230 230.00 23.00 1395/10/5 3 990 میلیون 1.218 هزار میلیارد - 1,000 1,230 1,230 1,230 0 - - 0 - - 1.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 990 میلیون - 990 میلیون
ثباغ4

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 2,160 393.00 22.24 2,160 393.00 22.24 1396/07/24 1 300,000 648 میلیون - 1,767 2,160 2,160 2,160 0 - - 0 - - 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 229.63 میلیون
نوآور

ص.اعتبارسرمایه نوآفرین35%تادیه

صندوق فرابورس 420,000 70,000.00 20.00 420,000 70,000.00 20.00 1399/04/2 1 1,000 420 میلیون - 350,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 -
رویش4

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

سهام فرابورس 420,000 62,000.00 17.32 420,000 62,000.00 17.32 1397/05/20 5 83,720 35.162 میلیارد - 358,000 420,000 420,000 420,000 0 - - 0 - - 210 میلیارد - - - - - - - - - - - 83,720 - 83,720
خدیزل4

بهمن دیزل

سهام فرابورس 4,788 623.00 14.96 4,788 623.00 14.96 1396/03/1 1 7.599 میلیون 36.386 میلیارد - 4,165 4,788 4,788 4,788 - - - - 4.788 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.599 میلیون - 7.599 میلیون
شراز4

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 63,453 6,609.00 11.63 63,453 6,609.00 11.63 1398/12/21 1 205.509 میلیون 13.04 هزار میلیارد - 56,844 63,453 63,453 63,453 0 - - 0 - - 65.201 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 205.509 میلیون - 205.509 میلیون
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1.085 میلیون 98,632.00 10.00 1.015 میلیون 28,181.00 2.86 15:13 2 7 7.102 میلیون - 986,329 986,329 986,329 1.085 میلیون 0 525 1.085 میلیون 7 - - 2.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 15:21 1 18 19.83 میلیون - 1.002 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 0 2,185 1.102 میلیون 65 - - 7.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1.089 میلیون 99,000.00 10.00 1.089 میلیون 99,000.00 10.00 15:16 2 19 20.691 میلیون - 990,000 1.089 میلیون 1.089 میلیون 1.089 میلیون 0 222 1.089 میلیون 9 - - 3.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,110.00 10.00 1.101 میلیون 100,046.00 9.99 15:25 3 33 36.338 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 4 20 1.101 میلیون 2 648 1.101 میلیون 4.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 15:08 1 6 6.429 میلیون - 974,157 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1.072 میلیون 1 22 1.072 میلیون 2 2 1.122 میلیون 1.072 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 15:50 1 20 22.572 میلیون - 1.026 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1 22 1.129 میلیون 2 5,327 1.129 میلیون 5.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 979,000 89,000.00 10.00 979,000 89,000.00 10.00 10:53 2 10 9.79 میلیون - 890,000 979,000 979,000 979,000 0 104 979,000 5 - - 979 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صبا1401

اجاره مهندسی صبا نفت14010225

اوراق فرابورس 795,471 72,315.00 10.00 795,471 72,315.00 10.00 1399/04/16 2 15 11.932 میلیون - 723,156 795,471 795,471 795,471 0 513 795,471 6 - - 731.833 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 1.084 میلیون 98,575.00 10.00 1.084 میلیون 98,575.00 10.00 1399/04/15 1 5 5.422 میلیون - 985,750 1.084 میلیون 1.084 میلیون 1.084 میلیون 0 1,851 1.084 میلیون 16 - - 3.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.101 میلیون 100,124.00 10.00 1.101 میلیون 100,124.00 10.00 15:37 3 47 51.764 میلیون - 1.001 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1.101 میلیون 1 105 1.003 میلیون 1 5 1.003 میلیون 5.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1.067 میلیون 97,000.00 10.00 1399/03/27 1 1 1.067 میلیون - 970,000 1.067 میلیون 1.067 میلیون 1.067 میلیون 0 44 1.067 میلیون 4 - - 533.5 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نسیم4

ص.س.زمین و ساختمان نسیم

سهام فرابورس 13,043 1,168.00 9.84 13,043 1,168.00 9.84 1395/08/24 1 24.324 میلیون 317.254 میلیارد - 11,875 13,043 13,043 13,043 0 - - 0 - - 386.073 میلیارد - - - - - - - - - - - 24.324 میلیون - 24.324 میلیون
مبین012

اجاره اعتماد مبین تمدن010710

اوراق فرابورس 1.07 میلیون 94,816.00 9.72 1.07 میلیون 94,816.00 9.72 09:03 2 58 62.06 میلیون - 975,184 1.07 میلیون 1.07 میلیون 1.07 میلیون 0 1,885 970,000 2 - - 1.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آتیمس4

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

سهام فرابورس 182,000 16,068.00 9.68 182,000 16,068.00 9.68 1399/04/3 1 676,054 123.042 میلیارد - 165,932 182,000 182,000 182,000 0 - - 0 - - 182 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 676,054 - 676,054
تابان032

اجاره تابان سپهر14021206

سهام فرابورس 1 میلیون 70,300.00 7.56 1 میلیون 70,300.00 7.56 1399/04/11 1 837,000 837.251 میلیارد - 930,000 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 - - 0 - - 4.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 837,000 - 837,000
کیش14022

اجاره س. و توسعه کیش14020820

سهام فرابورس 1,000,000 67,317.00 7.22 1,000,000 67,317.00 7.22 1398/12/4 1 460,000 460 میلیارد - 932,683 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 460,000 - 460,000
آشناتک

ص.س.ج.ایده نوتک آشنا12% تادیه

صندوق فرابورس 174,494 10,994.00 6.72 174,494 10,994.00 6.72 1399/02/28 1 8,700 1.518 میلیارد - 163,500 174,494 174,494 174,494 0 - - 0 - - 17.449 میلیارد - - - - - - - - - - - 8,700 - 8,700
اروند04

منفعت صبا اروند کاردان14001113

اوراق فرابورس 980,379 60,379.00 6.56 980,379 60,379.00 6.56 1399/02/10 3 3,000 2.941 میلیارد - 920,000 980,379 980,379 980,379 0 1,250 961,156 1 - - 980.379 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,000 - 3,000
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 112,000 6,746.00 6.41 109,260 4,006.00 3.81 12:30 526 168,510 18.411 میلیارد - 105,254 113,800 106,010 113,800 2 5,880 112,000 31 1,200 112,000 5.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 152,800 15,710 139,230 29,280
وگردش

بانک گردشگری

سهام فرابورس 758 45.00 6.31 4,147 3,434.00 481.63 1399/02/10 275 2.793 میلیون 2.106 میلیارد - 713 719 700 770 1 10,000 740 1 10,000 777 24.882 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.668 میلیون 125,673 2.704 میلیون 89,861
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 234,723 13,688.00 6.19 234,723 13,688.00 6.19 1399/04/16 1 500,000 117.362 میلیارد - 221,035 234,723 234,723 234,723 0 - - 0 - - 234.723 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
غشهداب4

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,410 195.00 6.07 3,410 195.00 6.07 1397/08/30 1 84.866 میلیون 289.395 میلیارد - 3,215 3,410 3,410 3,410 0 - - 0 - - 4.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 84.866 میلیون - 84.866 میلیون
اجاد212

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

سهام فرابورس 1,000,000 50,000.00 5.26 1,000,000 50,000.00 5.26 1397/09/12 1 2.306 میلیون 2.306 هزار میلیارد - 950,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.306 میلیون - 2.306 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 46,104 2,195.00 5.00 46,031 2,122.00 4.83 12:28 1,673 2.946 میلیون 135.599 میلیارد 1,044.65 43,909 46,104 45,200 46,104 3 433,529 46,104 170 3,098 46,104 6.586 هزار میلیارد 6.039 میلیون 793,255 70,000 449,661 263,783 774,159 180,645 - - - 2.946 میلیون - 2.646 میلیون 300,000
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 56,125 2,672.00 5.00 55,941 2,488.00 4.65 12:30 7,426 10.535 میلیون 589.319 میلیارد 1,615.63 53,453 56,125 54,386 56,125 6 860,245 56,125 779 10,138 56,125 69.489 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 8.73 میلیون 1.805 میلیون 9.894 میلیون 640,400
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 28,007 1,333.00 5.00 28,007 1,333.00 5.00 12:30 3,217 32.723 میلیون 916.483 میلیارد 4,534.13 26,674 28,007 28,006 28,007 5 2.184 میلیون 28,007 251 45,997 28,007 80.022 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 30.523 میلیون 2.2 میلیون 8.673 میلیون 24.05 میلیون
کگهرح

ح . سنگ آهن گهرزمین

حق تقدم فرابورس 55,900 2,661.00 5.00 55,882 2,643.00 4.96 12:30 1,247 3.01 میلیون 168.211 میلیارد - 53,239 55,900 55,300 55,900 4 288,152 55,900 142 348 55,900 709.701 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.01 میلیون - 2.578 میلیون 432,495
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 191,126 9,101.00 5.00 184,963 2,938.00 1.61 12:30 2,156 3.741 میلیون 691.944 میلیارد 1,127.12 182,025 181,050 172,924 191,126 4 600,033 191,126 143 229 191,126 27.304 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 1.867 میلیون 1.874 میلیون 3.735 میلیون 5,597
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 98,057 4,669.00 5.00 94,888 1,500.00 1.61 13:29 7,645 358,511 35.155 میلیارد - 93,388 358,511 98,057 35.155 میلیارد 0 61.529 میلیون 98,057 9999 - - 428.076 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 358,511 - 358,224 287
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 767,949 36,569.00 5.00 756,728 25,348.00 3.47 12:26 220 3,042 2.302 میلیارد - 731,380 3,042 767,949 2.302 میلیارد 0 40 765,000 1 - - 1.303 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,042 - 3,042 -
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 94,687 4,508.00 5.00 94,649 4,470.00 4.96 12:30 18,549 30.71 میلیون 2.907 هزار میلیارد - 90,179 94,687 92,917 94,687 19 1.406 میلیون 94,687 1537 4,777 94,687 261.231 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.327 میلیون 5.384 میلیون 14.257 میلیون 16.454 میلیون
زنگان

صنعت روی زنگان

سهام فرابورس 118,635 5,649.00 5.00 117,474 4,488.00 3.97 12:30 993 1.29 میلیون 151.522 میلیارد - 112,986 118,000 113,271 118,635 2 488,283 118,635 78 488 118,635 11.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.156 میلیون 134,061 896,839 392,992
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 36,404 1,733.00 5.00 35,344 673.00 1.94 12:30 196 601,629 21.902 میلیارد 2,936.66 34,671 36,404 36,404 36,404 2 3.926 میلیون 36,404 855 1,195 36,404 83.21 هزار میلیارد 59.704 میلیون 13.367 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 572,359 29,270 451,629 150,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 56,147 2,673.00 5.00 56,147 2,673.00 5.00 12:30 498 1.699 میلیون 95.404 میلیارد 2,706.01 53,474 56,147 56,147 56,147 5 10.691 میلیون 56,147 813 2,152 56,147 36.897 هزار میلیارد 25.494 میلیون 1.821 میلیون 690,000 769,526 920,282 1.495 میلیون 384,050 - - - 1.699 میلیون - 614,676 1.085 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 130,856 6,231.00 5.00 130,443 5,818.00 4.67 12:30 1,537 5.118 میلیون 667.646 میلیارد 3,208.94 124,625 130,856 124,400 130,856 1 13,863 130,856 15 10 130,856 41.126 هزار میلیارد - - 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 7.073 میلیون 1.026 میلیون - - - 2.154 میلیون 2.964 میلیون 2.61 میلیون 2.509 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 53,078 2,527.00 5.00 51,038 487.00 0.96 12:30 249 404,231 21.456 میلیارد 1,546.21 50,551 53,078 53,078 53,078 1 4.076 میلیون 53,078 941 40 53,078 1263.775 هزار میلیارد 460.848 میلیون 81.603 میلیون 12.3 میلیون 43.951 میلیون 37.652 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - 81,397 322,834 403,231 1,000
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 189,369 9,017.00 5.00 189,369 9,017.00 5.00 10:11 2 5 946,845 - 180,352 5 189,369 946,845 1 218 189,369 4 17 212,044 2.663 میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 186,009 8,857.00 5.00 185,946 8,794.00 4.96 1399/04/16 1,760 3.02 میلیون 561.505 میلیارد 854.99 177,152 3.02 میلیون 186,009 561.505 میلیارد 1 343,364 186,009 312 50 186,009 212.615 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 2.163 میلیون 857,146 1.503 میلیون 1.517 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 18,106 862.00 5.00 17,608 364.00 2.11 1399/04/15 37,387 102.806 میلیون 1.81 هزار میلیارد - 17,244 16,831 16,650 18,106 76 7.103 میلیون 18,106 2543 69,395 18,106 421.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 96.149 میلیون 6.657 میلیون 95.689 میلیون 7.117 میلیون
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 21,639 1,030.00 5.00 21,639 1,030.00 5.00 1398/10/10 81 1.407 میلیون 30.448 میلیارد 17,371.63 20,609 20,500 20,500 20,900 0 45,000 20,700 3 - - - - - - - - - - - - - 423,181 983,921 - 1.407 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 55,714 2,653.00 5.00 55,707 2,646.00 4.99 12:29 2,353 8.561 میلیون 476.891 میلیارد 5,043.92 53,061 55,714 54,500 55,714 1 1.104 میلیون 55,714 91 700 55,714 270.77 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 7.54 میلیون 1.021 میلیون 5.361 میلیون 3.2 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 42,253 2,012.00 5.00 42,205 1,964.00 4.88 12:30 5,684 12.861 میلیون 542.817 میلیارد 906.4 40,241 42,253 41,100 42,253 7 4.127 میلیون 42,253 811 2,778 42,253 60.362 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 12.76 میلیون 101,524 10.436 میلیون 2.425 میلیون
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,711 700.00 5.00 14,051 40.00 0.29 12:30 14,001 205,220 3.019 میلیارد 24.68 14,011 14,711 14,711 14,711 944 11.763 میلیون 14,711 3856 13,517 14,711 2.802 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 205,220 - 205,133 87
افرا

افرانت

سهام فرابورس 40,394 1,923.00 5.00 40,210 1,739.00 4.52 12:30 236 1.313 میلیون 53.05 میلیارد 3,364.06 38,471 40,394 40,394 40,394 3 2.974 میلیون 40,394 211 5,055 40,394 24.044 هزار میلیارد 18.034 میلیون 1.432 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.323 میلیون 383,332 - - - 1.313 میلیون - 1.098 میلیون 215,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی