شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 14,000 13,000.00 1.00 14,000 13,000.00 1.00 16:49 665,394 33.442 میلیون 468.183 میلیارد - 1,000 14,000 14,000 14,000 1 - - 0 73,171 14,000 8.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.321 میلیون 26,502 - 23.347 میلیون
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 6,000 326.00 5.75 5,682 8.00 0.14 13:35 53 2.139 میلیون 12.152 میلیارد - 5,674 5,674 5,674 6,000 6 20,000 5,000 2 100,000 7,000 2.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.15 میلیون 988,759 2.13 میلیون 9,000
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 32,892 1,566.00 5.00 32,732 1,406.00 4.49 13:33 897 4.122 میلیون 134.911 میلیارد 1,289.06 31,326 31,250 30,500 32,892 1 441,100 32,892 20 231 32,892 10.802 هزار میلیارد 11.023 میلیون 3.309 میلیون 330,000 2.082 میلیون 1.227 میلیون 6.2 میلیون 1.128 میلیون - - - 3.247 میلیون 874,662 2.255 میلیون 1.866 میلیون
سدبیر

س. تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام فرابورس 15,153 232.00 1.51 15,169 216.00 1.40 12:45 830 2.491 میلیون 37.785 میلیارد - 15,385 14,800 14,800 16,090 1 4,629 15,153 1 13,000 15,190 3.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.491 میلیون - 2.491 میلیون -
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 7,370 59.00 0.79 7,373 56.00 0.75 12:45 1,648 5.445 میلیون 40.147 میلیارد 4,534.13 7,429 7,380 7,251 7,496 1 336 7,369 2 27,564 7,370 22.287 هزار میلیارد 31.821 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 5.317 میلیون 127,960 5.445 میلیون -
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 21,000 843.00 3.86 21,235 608.00 2.78 12:31 3,715 5.288 میلیون 112.287 میلیارد - 21,843 21,500 20,801 21,980 1 95 20,995 1 625 21,000 6.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.178 میلیون 110,000 5.288 میلیون -
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 4,293 80.00 1.90 4,352 139.00 3.30 12:31 1,204 6.982 میلیون 30.384 میلیارد 5,351.51 4,213 4,230 4,230 4,400 1 970 4,292 1 3,442 4,293 12.639 هزار میلیارد 15.153 میلیون 6.731 میلیون 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 1.694 میلیون 910,390 - - - 6.782 میلیون 200,000 6.282 میلیون 700,437
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 63,970 778.00 1.23 63,898 706.00 1.12 12:31 193 81,806 5.227 میلیارد - 63,192 63,900 63,205 64,200 2 100 63,911 1 2,616 63,970 63.898 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 81,806 - 51,806 30,000
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,700 428.00 3.00 14,723 451.00 3.16 12:30 1,868 4.876 میلیون 71.79 میلیارد 5,032.45 14,272 14,320 14,272 14,985 4 2,332 14,699 3 24,812 14,750 14.272 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - 4.598 میلیون 278,443 4.369 میلیون 507,510
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 459,998 18,227.00 3.81 459,136 19,089.00 3.99 12:30 199 3,054 1.402 میلیارد - 478,225 464,444 454,314 470,999 1 - - 0 1 460,000 520.487 میلیارد - - - - - - - - - - 3,054 - 3,054 -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,100 119.00 3.70 3,209 10.00 0.31 12:30 1,235 8.414 میلیون 27.001 میلیارد 16,114.13 3,219 3,300 3,100 3,339 1 1,000 3,090 1 62,296 3,100 4.829 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - 8.414 میلیون - 8.414 میلیون -
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 42,710 1,473.00 3.57 42,208 971.00 2.35 12:30 12 10,430 440.226 میلیون - 41,237 41,763 41,763 42,714 1 50,000 42,080 1 450 42,710 2.11 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,050 7,380 10,330 100
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 52,900 92.00 0.17 52,782 26.00 0.05 12:30 342 158,866 8.385 میلیارد 3,152.45 52,808 53,490 52,112 53,500 2 37 52,701 1 1,771 52,900 4.225 هزار میلیارد 5.095 میلیون 721,995 80,000 487,783 234,212 1.542 میلیون 191,192 - - - 158,866 - 158,866 -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,702 35.00 0.27 12,760 23.00 0.18 12:30 9,636 26.854 میلیون 342.66 میلیارد 6,945.5 12,737 12,805 12,600 13,100 2 2,038 12,698 2 1,189 12,702 30.003 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 25.2 میلیون 1.654 میلیون 26.304 میلیون 550,000
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 14,700 0.00 0.00 14,744 0.00 0.00 12:30 1,563 8.047 میلیون 118.65 میلیارد 3,319.54 - 14,930 14,550 14,976 1 205 14,826 2 100,000 14,826 203.467 هزار میلیارد 265.936 میلیون 94.525 میلیون 13.8 میلیون 50.145 میلیون 44.379 میلیون 121.814 میلیون 31.174 میلیون - - - - - - -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,935 227.00 2.61 9,004 296.00 3.40 12:30 7,376 28.198 میلیون 253.892 میلیارد 4,831.49 8,708 8,888 8,800 9,112 3 3,976 8,935 2 10,948 8,940 26.124 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - 27.34 میلیون 857,795 26.677 میلیون 1.52 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 4,081 100.00 2.51 4,138 157.00 3.94 12:30 5,925 43.546 میلیون 180.195 میلیارد 10,831.65 3,981 4,127 4,060 4,180 1 2,270 4,080 1 24,617 4,081 25.478 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - 41.846 میلیون 1.7 میلیون 42.936 میلیون 609,730
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,280 87.00 1.99 4,313 54.00 1.24 12:30 712 4.647 میلیون 20.046 میلیارد 4,432.02 4,367 4,420 4,161 4,479 1 743 4,261 3 7,638 4,280 5.677 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - 4.142 میلیون 505,000 3.522 میلیون 1.126 میلیون
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 16,454 462.00 2.73 16,729 187.00 1.11 12:30 1,434 3.408 میلیون 57.004 میلیارد 4,614.48 16,916 17,100 16,351 17,100 1 1,000 16,454 1 200 16,497 8.458 هزار میلیارد 10.45 میلیون 3.867 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 8.72 میلیون 385,364 - - - 3.393 میلیون 15,000 3.408 میلیون -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 15,299 66.00 0.43 15,766 533.00 3.50 12:30 1,305 5.807 میلیون 91.56 میلیارد 2,936.66 15,233 15,811 15,238 15,994 1 645 15,259 1 3,864 15,299 36.562 هزار میلیارد 40.878 میلیون 12.107 میلیون 2.4 میلیون 7.198 میلیون 4.908 میلیون 30.984 میلیون 2.488 میلیون - - - 5.707 میلیون 100,000 3.234 میلیون 2.573 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 24,410 762.00 3.03 24,893 279.00 1.11 12:30 10,238 20.175 میلیون 502.224 میلیارد - 25,172 25,650 23,981 26,400 1 56,044 24,410 1 1,212 24,440 79.658 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.36 میلیون 3.816 میلیون 19.495 میلیون 680,183
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 56,832 909.00 1.57 57,980 239.00 0.41 12:30 3,558 3.517 میلیون 203.917 میلیارد 1,291.49 57,741 59,197 56,700 60,000 2 5,970 56,832 3 11,955 56,900 34.662 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - 3.343 میلیون 174,182 3.509 میلیون 8,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 8,699 92.00 1.05 8,921 130.00 1.48 12:30 6,347 32.072 میلیون 286.132 میلیارد 12,671.04 8,791 8,900 8,492 9,223 3 1,000 8,666 1 10,002 8,700 11.692 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - 31.628 میلیون 444,755 27.648 میلیون 4.424 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 11,711 417.00 3.44 11,882 246.00 2.03 12:30 2,967 7.771 میلیون 92.329 میلیارد 2,534.09 12,128 12,300 11,522 12,398 1 13,952 11,701 2 1,540 11,711 7.277 هزار میلیارد 7.777 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 - - - 7.681 میلیون 90,000 7.701 میلیون 70,000
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 25,200 1,009.00 4.17 25,037 846.00 3.50 12:30 784 1.022 میلیون 25.599 میلیارد 1,235.42 24,191 24,260 24,260 25,400 1 256 25,200 1 2,800 25,284 6.773 هزار میلیارد 8.465 میلیون 2.092 میلیون 280,000 1.527 میلیون 565,297 2.591 میلیون 260,727 - - - 1.022 میلیون - 1.022 میلیون -
گزسکه

گز سکه

سهام فرابورس 5,500 250.00 4.76 5,500 250.00 4.76 12:30 1 10,000 55 میلیون - 5,250 5,500 - - 0 90,000 5,500 2 - - 186.43 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 24,499 0.00 0.00 24,170 0.00 0.00 12:29 2,143 13.777 میلیون 333 میلیارد 1,395.28 - 25,089 24,115 25,090 1 14,672 24,499 2 100 24,510 145.02 هزار میلیارد - - 6 میلیون 31.938 میلیون 33.469 میلیون 55.167 میلیون 25.48 میلیون - - - - - - -
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 53,386 1,180.00 2.26 54,255 2,049.00 3.92 12:29 4,926 3.221 میلیون 174.75 میلیارد 599.78 52,206 52,578 51,800 54,816 1 37 53,386 1 400 53,445 31.324 هزار میلیارد 40.673 میلیون 9.675 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 24.33 میلیون 1.004 میلیون - - - 3.217 میلیون 4,351 2.412 میلیون 808,376
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 4,940 0.00 0.00 5,092 0.00 0.00 12:29 2,276 14.423 میلیون 73.45 میلیارد 6,218.96 - 5,100 4,930 5,205 1 1,000 5,048 1 10,372 5,049 5.092 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 34,385 104.00 0.30 34,542 53.00 0.15 12:29 3,012 1.913 میلیون 66.096 میلیارد 1,286.74 34,489 34,290 34,005 35,500 9 4,496 34,385 1 1,017 34,385 15.52 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - 1.909 میلیون 4,972 1.83 میلیون 83,860
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 8,170 174.00 2.09 8,391 47.00 0.56 12:29 2,781 19.549 میلیون 164.034 میلیارد 5,996.37 8,344 8,647 7,940 8,761 1 200 8,400 2 10,000 8,400 5.031 هزار میلیارد 5.785 میلیون 1.836 میلیون 602,947 1.009 میلیون 826,980 538,024 168,481 - - - 19.043 میلیون 506,000 11.698 میلیون 7.85 میلیون
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 907,000 1,972.00 0.22 906,815 1,787.00 0.20 12:29 18 3,223 2.923 میلیارد - 905,028 905,000 905,000 908,000 1 921 907,000 3 3 909,350 13.826 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 129 3,094 1,771 1,452
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 14,850 316.00 2.17 14,858 324.00 2.23 12:29 1,697 5.062 میلیون 75.211 میلیارد 4,634.09 14,534 14,900 14,650 14,989 2 4,977 14,782 3 14,405 14,850 29.068 هزار میلیارد 45.493 میلیون 17.856 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 26.813 میلیون 3.27 میلیون - - - 4.55 میلیون 512,201 1.698 میلیون 3.364 میلیون
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 3,590 130.00 3.49 3,614 106.00 2.85 12:29 1,394 9.273 میلیون 33.512 میلیارد 6,103.93 3,720 3,770 3,561 3,770 1 107,116 3,570 4 8,055 3,590 8.928 هزار میلیارد 8.598 میلیون 4.166 میلیون 2 میلیون 540,791 3.625 میلیون 1.189 میلیون 1.138 میلیون - - - 9.123 میلیون 150,000 7.516 میلیون 1.757 میلیون
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 34,495 1,545.00 4.69 34,415 1,465.00 4.45 12:29 2,295 4.21 میلیون 144.876 میلیارد 2,594.96 32,950 34,597 33,000 34,597 1 3,347 34,495 2 8,294 34,496 3.295 هزار میلیارد 3.589 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 - - - 4.209 میلیون 1,000 3.882 میلیون 327,541
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 719,900 4,559.00 0.64 718,017 2,676.00 0.37 12:29 54 21,294 15.289 میلیارد - 715,341 716,550 715,558 719,996 1 5 718,101 1 328 719,996 14.428 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,487 7,807 16,495 4,799
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 4,320 10.00 0.23 4,316 14.00 0.32 12:29 3,608 20.605 میلیون 88.927 میلیارد 8,593.75 4,330 4,290 4,254 4,389 1 9,027 4,320 1 41,401 4,365 8.487 هزار میلیارد 11.507 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 - - - 20.505 میلیون 100,000 18.672 میلیون 1.933 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,044 7.00 0.23 3,056 5.00 0.16 12:29 11,132 59.044 میلیون 180.423 میلیارد 7,737.47 3,051 3,061 3,027 3,100 18 82,660 3,042 2 22,928 3,042 73.667 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - 58.839 میلیون 204,900 54.201 میلیون 4.843 میلیون
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 17,903 456.00 2.48 18,245 114.00 0.62 12:29 1,853 3.684 میلیون 67.224 میلیارد 3,741.39 18,359 18,400 17,800 18,787 1 999 17,904 1 10,795 17,904 2.46 هزار میلیارد 2.913 میلیون 654,606 134,000 399,955 254,651 1.455 میلیون 69,471 - - - 3.684 میلیون 303 3.684 میلیون -
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 40,698 1,352.00 3.44 40,563 1,217.00 3.09 12:29 3,556 2.827 میلیون 114.663 میلیارد 916.01 39,346 39,980 39,700 41,300 1 16,600 40,500 11 20,000 40,500 9.628 هزار میلیارد 11.627 میلیون 1.996 میلیون 244,705 1.632 میلیون 363,823 4.488 میلیون 130,493 - - - 2.826 میلیون 1,050 1.394 میلیون 1.432 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 26,150 1,008.00 3.71 26,660 498.00 1.83 12:29 3,827 3.773 میلیون 100.597 میلیارد 2,905.75 27,158 27,440 26,000 27,889 3 4,000 26,149 1 395 26,150 13.036 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - 3.673 میلیون 100,000 3.734 میلیون 38,932
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 24,010 151.00 0.63 24,119 260.00 1.09 12:29 3,626 3.565 میلیون 85.993 میلیارد 2,098.5 23,859 24,000 23,550 24,630 1 1,500 24,010 1 500 24,090 7.873 هزار میلیارد 8.115 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.334 میلیون 103,823 - - - 3.564 میلیون 1,500 3.563 میلیون 2,023
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 28,190 63.00 0.22 28,175 48.00 0.17 12:29 1,114 8.958 میلیون 252.401 میلیارد - 28,127 28,128 28,128 28,195 1 150 28,153 1 34,100 28,190 1.409 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.872 میلیون 6.086 میلیون 4.15 میلیون 4.809 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,608 23.00 0.41 5,675 44.00 0.78 12:29 2,020 7.599 میلیون 43.125 میلیارد 6,705.11 5,631 5,696 5,550 5,845 1 195 5,600 1 9,130 5,608 4.505 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - 7.479 میلیون 120,002 7.489 میلیون 110,000
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 3,740 0.00 0.00 3,764 0.00 0.00 12:29 1,651 16.282 میلیون 61.29 میلیارد 9,905.64 - 3,667 3,660 3,802 1 16,385 3,635 2 5,000 3,635 3.388 هزار میلیارد 4.129 میلیون 1.939 میلیون 900,000 903,828 975,100 522,049 52,248 - - - - - - -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 4,800 20.00 0.42 4,887 107.00 2.24 12:29 2,143 19.376 میلیون 94.682 میلیارد 6,852.59 4,780 4,970 4,690 5,017 3 1,738 4,800 1 34,380 4,870 6.214 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - 13.441 میلیون 5.935 میلیون 17.376 میلیون 2 میلیون
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 39,240 25.00 0.06 39,949 684.00 1.74 12:29 2,025 1.716 میلیون 68.544 میلیارد 1,741.77 39,265 40,500 39,000 40,500 2 4,400 39,240 1 589 39,265 3.928 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - 1.566 میلیون 150,027 1.58 میلیون 135,420
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 5,940 113.00 1.94 5,993 166.00 2.85 12:29 2,080 11.262 میلیون 67.496 میلیارد 10,078.58 5,827 5,800 5,800 6,118 1 48,600 5,940 4 3,308 5,963 2.331 هزار میلیارد 2.607 میلیون 562,353 400,000 56,949 460,064 286,716 248,988 - - - 10.638 میلیون 624,000 11.102 میلیون 160,000
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,880 125.00 1.85 6,820 65.00 0.96 12:29 1,896 8.328 میلیون 56.798 میلیارد 3,873.72 6,755 7,080 6,546 7,080 1 3,000 6,770 1 4,500 6,800 3.378 هزار میلیارد 3.839 میلیون 1.19 میلیون 500,000 - 576,703 469,588 21,071 - - - 8.328 میلیون - 8.328 میلیون -
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,200 32.00 0.62 5,212 44.00 0.85 12:29 317 1.281 میلیون 6.674 میلیارد 7,712.13 5,168 5,170 5,160 5,270 1 200 5,193 1 9,167 5,201 183.464 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 18.037 میلیون 30.84 میلیون 7.401 میلیون 6.988 میلیون - - - 1.15 میلیون 130,274 1.281 میلیون -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 37,858 772.00 2.00 38,115 515.00 1.33 12:29 8,444 2.827 میلیون 107.767 میلیارد 438.02 38,630 37,900 37,746 39,497 9 1,000 37,999 1 1,325 37,999 23.178 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.577 میلیون 250,130 2.428 میلیون 399,725
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 11,742 0.00 0.00 11,183 0.00 0.00 12:29 1,564 7.654 میلیون 85.59 میلیارد 2,604.19 - 11,390 11,280 11,742 1 6,100 11,201 1 100 11,218 32.838 هزار میلیارد 32.994 میلیون 9.389 میلیون 2.936 میلیون 3.495 میلیون 5.894 میلیون 5.509 میلیون 2.548 میلیون - - - - - - -
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 916,776 0.00 0.00 917,481 705.00 0.08 12:29 8 2,300 2.11 میلیارد - 916,776 932,990 916,776 932,990 1 97,800 916,776 4 4,700 932,499 18.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 2,200 100 2,200
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 15,592 742.00 5.00 15,557 707.00 4.76 12:29 27,433 40.62 میلیون 631.941 میلیارد 519.35 14,850 15,592 15,022 15,592 13 630,722 15,592 203 2,249 15,592 8.91 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - 40.312 میلیون 308,138 28.256 میلیون 12.364 میلیون
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 4,595 228.00 4.73 4,633 190.00 3.94 12:29 1,879 9.635 میلیون 44.639 میلیارد 7,284.52 4,823 4,602 4,590 4,750 1 20,217 4,590 11 31,988 4,595 2.894 هزار میلیارد 3.743 میلیون 1.696 میلیون 300,000 657,320 707,502 317,590 150,832 - - - 9.635 میلیون - 9.374 میلیون 261,497
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 46,700 1,136.00 2.49 47,198 1,634.00 3.59 12:29 1,211 1.007 میلیون 47.531 میلیارد 669.5 45,564 45,153 44,286 47,842 1 1,779 46,700 1 22 46,707 2.08 هزار میلیارد 4.662 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 - - - 736,940 270,118 1.002 میلیون 5,000
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 14,667 0.00 0.00 13,969 0.00 0.00 12:29 974 3.246 میلیون 45.34 میلیارد 2,920.14 - 14,001 13,500 14,667 2 9,619 14,100 3 100,000 14,100 9.778 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 20,370 903.00 4.64 20,112 645.00 3.31 12:29 1,349 3.889 میلیون 78.223 میلیارد 3,177.24 19,467 19,600 19,500 20,438 2 3,103 20,330 2 24,760 20,370 12.323 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 34.306 میلیون 583,973 3.134 میلیون -288,743 - - - 2.329 میلیون 1.56 میلیون 3.467 میلیون 422,769
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 42,150 927.00 2.15 42,396 681.00 1.58 12:29 3,193 1.864 میلیون 79.023 میلیارد 792.76 43,077 43,000 41,000 44,200 1 25 42,110 1 100 42,199 8.615 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - 1.855 میلیون 8,722 1.863 میلیون 1,340
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,900 1,246.00 2.99 41,621 33.00 0.08 12:29 1,009 936,051 38.96 میلیارد 854.99 41,654 41,655 40,000 42,999 2 5,100 42,415 2 697 42,900 47.628 هزار میلیارد 82.286 میلیون 40.089 میلیون 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 935,551 500 936,051 -
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 14,430 674.00 4.90 14,428 672.00 4.89 12:29 3,565 13.707 میلیون 197.756 میلیارد - 13,756 14,443 14,200 14,443 2 1,095 14,315 2 30,000 14,428 7.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.107 میلیون 600,000 9.918 میلیون 3.788 میلیون
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 19,200 179.00 0.92 19,468 89.00 0.46 12:29 775 939,568 18.291 میلیارد 3,010.1 19,379 20,000 19,044 20,002 1 259 19,183 1 311 19,200 7.752 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.181 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.626 میلیون 211,240 - - - 910,497 29,071 897,684 41,884
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 13,053 242.00 1.82 13,356 61.00 0.46 12:29 3,057 6.186 میلیون 82.617 میلیارد 7,812.58 13,295 13,750 13,000 13,800 2 21,584 13,020 1 1,030 13,053 42.544 هزار میلیارد 31.442 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون - - - 6.1 میلیون 86,200 6.176 میلیون 10,052
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 762,000 5,425.00 0.72 760,824 4,249.00 0.56 12:29 17 8,151 6.201 میلیارد - 756,575 754,649 754,649 762,000 1 1,020 762,000 1 258 764,000 18.715 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 523 7,628 7,151 1,000
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 25,687 552.00 2.20 25,622 487.00 1.94 12:29 970 1.202 میلیون 30.793 میلیارد 1,690.32 25,135 25,501 24,604 26,299 1 50 25,686 1 2,060 25,687 5.791 هزار میلیارد 6.375 میلیون 1.574 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.538 میلیون 489,930 - - - 1.109 میلیون 92,500 1.027 میلیون 174,923
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 12,050 109.00 0.90 12,079 80.00 0.66 12:29 1,705 2.825 میلیون 34.122 میلیارد 2,112.33 12,159 12,150 12,002 12,160 2 5,292 12,040 3 9,613 12,050 8.39 هزار میلیارد 8.665 میلیون 1.69 میلیون 690,000 769,526 920,282 3.008 میلیون 350,182 - - - 2.768 میلیون 56,932 2.824 میلیون 489
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 38,990 382.00 0.97 38,907 465.00 1.18 12:29 1,424 1.482 میلیون 57.678 میلیارد 1,401.14 39,372 39,799 37,900 39,799 1 150 38,500 1 3,262 38,990 7.008 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 931,861 550,602 1.465 میلیون 17,469
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,249 107.00 5.00 2,243 101.00 4.72 12:29 11,479 254.801 میلیون 571.419 میلیارد 11,644.27 2,142 2,181 2,181 2,249 8 155.527 میلیون 2,249 3082 140,157 2,250 131.741 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 234.801 میلیون 20 میلیون 183.206 میلیون 71.595 میلیون
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 5,889 104.00 1.74 5,952 41.00 0.68 12:29 1,749 7.253 میلیون 43.169 میلیارد 3,767.2 5,993 6,000 5,817 6,160 1 13,413 5,885 1 5,000 5,888 4.794 هزار میلیارد 4.206 میلیون 1.617 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 575,261 555,389 - - - 7.153 میلیون 100,000 7.153 میلیون 100,000
آکورد2

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 1 22,144.00 100.00 1 22,144.00 100.00 12:29 198 19.8 میلیون 19.8 میلیون - 22,145 1 1 1 1 100,000 1 1 100,000 1 1000 میلیون - - - - - - - - - - - 19.8 میلیون - 19.8 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 5,790 202.00 3.37 5,721 271.00 4.52 12:29 2,524 15.89 میلیون 90.907 میلیارد 4,509.39 5,992 5,850 5,693 5,850 1 200 5,720 1 49,900 5,798 7.909 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - 15.882 میلیون 8,126 14.696 میلیون 1.195 میلیون
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 33,804 347.00 1.02 33,957 194.00 0.57 12:29 1,077 695,996 23.634 میلیارد 627.21 34,151 34,240 33,700 34,500 1 35 33,801 1 960 33,804 5.123 هزار میلیارد 5.791 میلیون 713,444 70,000 449,661 263,783 703,854 175,724 - - - 695,996 - 689,766 6,230
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 22,180 35.00 0.16 22,173 28.00 0.13 12:29 842 28.498 میلیون 631.892 میلیارد - 22,145 22,151 22,149 22,223 1 580,000 22,181 6 1,000 22,287 22.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.29 میلیون 25.208 میلیون 3.548 میلیون 24.95 میلیون
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 14,000 271.00 1.90 14,077 194.00 1.36 12:29 733 1.444 میلیون 20.327 میلیارد 5,232.59 14,271 14,984 13,572 14,984 1 3,000 13,905 1 9,109 14,000 5.28 هزار میلیارد 5.336 میلیون 716,958 170,000 398,748 318,210 744,643 115,779 - - - 1.443 میلیون 1,000 1.316 میلیون 128,122
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 20,800 772.00 3.58 21,028 544.00 2.52 12:29 2,698 2.909 میلیون 61.169 میلیارد 1,452.47 21,572 21,697 20,502 21,697 1 4,238 20,730 1 21,681 20,800 8.629 هزار میلیارد 9.102 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 - - - 2.808 میلیون 101,283 2.826 میلیون 82,874
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 445,080 8,165.00 1.80 449,468 3,777.00 0.83 12:29 192 7,654 3.44 میلیارد - 453,245 442,008 442,008 450,000 50 8 445,080 1 13,524 450,000 833.366 میلیارد - - - - - - - - - - 7,654 - 1,165 6,489
افرا

افرانت

سهام فرابورس 19,110 700.00 3.53 19,158 652.00 3.29 12:29 683 1.573 میلیون 30.144 میلیارد 3,364.06 19,810 20,297 18,851 20,297 1 300 19,110 2 4,482 19,203 12.381 هزار میلیارد 13.632 میلیون 1.26 میلیون 625,000 289,194 970,687 1.453 میلیون 318,918 - - - 1.454 میلیون 119,000 1.188 میلیون 385,300
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 9,926 472.00 4.99 9,544 90.00 0.95 12:29 2,631 13.062 میلیون 124.666 میلیارد 9,318.31 9,454 9,300 9,001 9,926 0 3.863 میلیون 9,926 118 - - 4.727 هزار میلیارد 4.274 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - 13.062 میلیون - 13.062 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 26,229 317.00 1.22 26,296 384.00 1.48 12:29 4,245 3.18 میلیون 83.609 میلیارد 3,396.16 25,912 25,851 25,700 26,820 8 1,319 26,229 2 1,240 26,229 25.912 هزار میلیارد 34.275 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 - - - 3.01 میلیون 169,673 2.933 میلیون 246,831
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 762,000 6,104.00 0.81 755,771 125.00 0.02 12:29 29 10,463 7.908 میلیارد - 755,896 755,001 755,000 762,000 1 1,279 762,000 1 181 762,998 13.349 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,640 8,823 2,083 8,380
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 51,989 1,510.00 2.99 51,955 1,476.00 2.92 12:29 446 191,870 9.969 میلیارد 703.17 50,479 51,000 51,000 52,290 1 8,776 51,500 4 2,029 51,990 403.832 هزار میلیارد 460.7 میلیون 87.464 میلیون 8 میلیون 47.572 میلیون 39.892 میلیون 109.349 میلیون 48.706 میلیون - - - 190,488 1,382 189,515 2,355
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 6,430 89.00 1.40 6,454 113.00 1.78 12:29 1,242 7.331 میلیون 47.314 میلیارد 3,380.14 6,341 6,230 6,230 6,600 2 7,110 6,400 2 2,651 6,430 11.1 هزار میلیارد 29.749 میلیون 22.118 میلیون 1.5 میلیون 19.72 میلیون 2.398 میلیون 8.001 میلیون 385,395 - - - 7.331 میلیون - 4.79 میلیون 2.541 میلیون
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 940,000 5,000.00 0.53 940,000 5,000.00 0.53 12:29 2 50,000 47 میلیارد - 945,000 940,000 940,000 940,000 1 2,000 934,000 1 4,000 940,000 1.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50,000 - 50,000
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,467 0.00 0.00 16,702 0.00 0.00 12:29 1,396 2.385 میلیون 39.83 میلیارد 3,266.91 - 16,703 16,447 16,799 2 6,137 16,825 2 2,935 16,848 320.678 هزار میلیارد 550.427 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 9,085 127.00 1.38 9,196 16.00 0.17 12:29 936 2.048 میلیون 18.83 میلیارد 2,071.26 9,212 9,204 9,050 9,390 1 125 9,087 1 15,400 9,087 7.932 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - 1.987 میلیون 60,372 2.028 میلیون 20,000
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 5,507 1.00 0.02 5,419 89.00 1.62 12:29 1,544 10.86 میلیون 58.853 میلیارد 6,553.93 5,508 5,498 5,300 5,517 1 2,000 5,507 1 15,256 5,517 8.262 هزار میلیارد 31.85 میلیون 26.864 میلیون 1.5 میلیون 24.662 میلیون 2.202 میلیون 14.606 میلیون -25,900 - - - 6.791 میلیون 4.069 میلیون 10.462 میلیون 398,316
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 78,000 2,219.00 2.93 77,681 1,900.00 2.51 12:29 367 165,218 12.834 میلیارد - 75,781 77,074 77,000 78,054 1 63 77,850 1 795 78,000 77.681 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 165,218 - 65,218 100,000
اخزا814

اسنادخزانه-م14بودجه98-010318

اوراق فرابورس 644,000 217.00 0.03 647,678 3,895.00 0.61 12:29 54 93,984 60.871 میلیارد - 643,783 646,000 643,600 650,000 1 42,165 644,000 2 4,855 647,700 19.43 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,833 82,151 4,306 89,678
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 449,736 23,670.00 5.00 462,437 10,969.00 2.32 12:29 205 1,662 768.571 میلیون - 473,406 463,522 449,736 489,399 1 - - 0 139 487,980 456.126 میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 - 1,662 -
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,300 4.00 0.06 6,308 4.00 0.06 12:29 1,135 5.352 میلیون 33.756 میلیارد 3,257.53 6,304 6,351 6,236 6,470 1 1,000 6,257 1 7,204 6,307 56.736 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 4.19 میلیون 1.162 میلیون 5.352 میلیون -
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 726,060 935.00 0.13 726,175 1,050.00 0.14 12:29 71 41,547 30.17 میلیارد - 725,125 723,823 723,823 729,100 1 4,747 726,060 1 52 727,600 28.968 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,306 30,241 18,973 22,574
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 16,552 788.00 5.00 16,385 621.00 3.94 12:29 2,906 4.113 میلیون 67.395 میلیارد 1,712.86 15,764 16,379 15,931 16,552 1 601 16,552 1 67 16,552 8.197 هزار میلیارد 7.944 میلیون 1.461 میلیون 520,000 746,081 714,925 1.267 میلیون 189,907 - - - 4.113 میلیون 66 3.501 میلیون 612,619
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 16,086 766.00 5.00 16,016 696.00 4.54 12:29 1,097 7.508 میلیون 120.254 میلیارد 4,273.34 15,320 15,450 15,450 16,086 0 1.576 میلیون 16,086 39 - - 19.916 هزار میلیارد 20.313 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون - - - 1.572 میلیون 5.936 میلیون 4.331 میلیون 3.178 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 40,455 224.00 0.55 41,153 474.00 1.17 12:29 2,050 1.191 میلیون 49.016 میلیارد 1,490.3 40,679 41,944 40,350 42,000 1 525 40,452 2 1,480 40,455 8.136 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - 1.191 میلیون - 891,068 300,000
تسه9810

امتیاز تسهیلات مسکن دی98

تسهیلات مسکن فرابورس 469,000 18,547.00 4.12 444,792 5,661.00 1.26 12:29 6,164 98,082 43.626 میلیارد - 450,453 469,999 428,133 469,999 3 13 444,640 1 45 472,000 683.3 میلیارد - - - - - - - - - - 98,082 - 89,765 8,317
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 6,143 292.00 4.99 6,118 267.00 4.56 12:29 790 7.537 میلیون 46.118 میلیارد 17,819.1 5,851 6,049 6,000 6,143 1 3.591 میلیون 6,143 207 164 6,143 15.295 هزار میلیارد 50.705 میلیون 41.864 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 9.872 میلیون 1.643 میلیون - - - 6.537 میلیون 1,000,000 5.896 میلیون 1.641 میلیون
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 52,236 2,007.00 4.00 52,243 2,014.00 4.01 12:29 949 758,278 39.614 میلیارد 1,193.9 50,229 51,499 51,201 52,699 1 14,408 52,002 1 27 52,135 36.567 هزار میلیارد 45.047 میلیون 16.51 میلیون 728,000 9.303 میلیون 7.207 میلیون 1.89 میلیون 729,013 - - - 574,823 183,455 560,541 197,737
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 71,894 962.00 1.36 71,087 155.00 0.22 12:29 2,180 2.995 میلیون 212.898 میلیارد 2,093.96 70,932 71,500 70,571 71,900 1 1,000 71,610 1 50 71,897 170.237 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 2.331 میلیون 664,323 2.098 میلیون 896,629
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 642,511 4,323.00 0.68 641,571 3,383.00 0.53 12:29 85 58,981 37.841 میلیارد - 638,188 638,342 638,342 644,455 2 115 642,510 1 202 644,456 25.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,346 47,635 27,447 31,534
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 34,450 431.00 1.27 34,507 488.00 1.43 12:29 311 304,909 10.521 میلیارد 689.58 34,019 35,000 33,560 35,001 1 100 34,497 1 2,526 34,497 6.804 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 204,909 100,000 304,909 -