شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
حریل02

اجاره ریل پردازسیر021212

اوراق فرابورس 1.072 میلیون 97,415.00 10.00 1.01 میلیون 35,359.00 3.63 16:21 3 51 51.485 میلیون - 974,157 1.072 میلیون 905,000 1.072 میلیون 1 38 1.072 میلیون 2 2 1.122 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 1.05 میلیون 39,417.00 3.90 1.05 میلیون 39,417.00 3.90 16:09 1 15 15.75 میلیون - 1.011 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون 2 10 1.049 میلیون 1 1,611 1.05 میلیون 3.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
گزسکه

گز سکه

سهام فرابورس 18,000 158.00 0.87 18,000 158.00 0.87 16:06 7 131,045 2.359 میلیارد - 18,158 18,000 18,000 18,000 6 10,000 17,000 1 216,911 18,000 186.43 میلیارد - - - - - - - - - - 111,045 20,000 - 131,045
فماک

ماداکتو استیل کرد

سهام فرابورس 27,336 1,515.00 5.25 27,336 1,515.00 5.25 15:32 28 584,580 15.98 میلیارد - 28,851 27,336 27,336 27,336 1 10,000 27,000 1 45,182 27,336 11.685 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 114,580 470,000 584,580 -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 505,000 505,000.00 50.00 505,000 505,000.00 50.00 15:26 1 10 5.05 میلیون - 1.01 میلیون 505,000 505,000 505,000 1 14 1.51 میلیون 2 9 1.51 میلیون 242.4 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ماهان01

منفعت هواپیمایی ماهان 14011123

اوراق فرابورس 890,000 0.00 0.00 890,000 0.00 0.00 15:24 1 4 3.56 میلیون - 890,000 890,000 890,000 890,000 0 6 863,000 1 - - 890 میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 1.003 میلیون 1,263.00 0.13 1.003 میلیون 1,263.00 0.13 15:21 3 5 5.013 میلیون - 1.001 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 92 1.101 میلیون 9 10 1.101 میلیون 5.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 1.129 میلیون 102,600.00 10.00 15:10 2 30 33.858 میلیون - 1.026 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1.129 میلیون 1 10 1.129 میلیون 1 5,244 1.129 میلیون 5.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 1.102 میلیون 100,153.00 10.00 15:04 7 54 59.491 میلیون - 1.002 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 1.102 میلیون 0 3,245 1.102 میلیون 101 - - 7.712 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 102,872 4,898.00 5.00 99,788 1,814.00 1.85 13:29 7,498 378,043 38.89 میلیارد - 97,974 102,872 102,872 102,872 0 66.761 میلیون 102,872 9999 - - 449.097 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 278,043 100,000 377,929 114
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 50,424 2,401.00 5.00 48,339 316.00 0.66 13:29 10,309 137,152 6.916 میلیارد - 48,023 50,424 50,424 50,424 0 16.335 میلیون 50,424 5313 - - 24.492 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37,152 100,000 137,085 67
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 4,792 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 13:29 - - - - - 6.041 میلیون 4,792 28.949 میلیارد - - - - 18.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9903

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد99

تسهیلات مسکن فرابورس 780,000 16,519.00 2.16 769,736 6,255.00 0.82 13:14 1,822 26,454 20.363 میلیارد - 763,481 799,990 740,001 800,000 1 8 800,000 1 10 800,000 1.082 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26,454 - 26,446 8
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 232,500 1,605.00 0.70 224,742 6,153.00 2.66 13:01 1,342 420,704 94.55 میلیارد - 230,895 210,100 210,100 237,000 2 190 232,700 2 700 232,700 224.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 287,463 133,241 393,711 26,993
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 31,340 64.00 0.20 31,330 54.00 0.17 13:01 394 9.34 میلیون 292.618 میلیارد - 31,276 31,335 31,315 31,500 11 1,780 31,340 2 692,520 31,340 31.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.09 میلیون 4.25 میلیون 2.297 میلیون 7.043 میلیون
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 73,205 3,852.00 5.00 73,343 3,714.00 4.82 12:44 916 631,715 46.268 میلیارد 1,020.23 77,057 73,205 73,205 75,920 58 1,311 73,205 5 160,119 73,205 15.411 هزار میلیارد 7.4 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 - - - 631,715 - 631,715 -
سمگاح

ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

حق تقدم فرابورس 14,970 444.00 3.06 14,476 50.00 0.34 12:43 1,872 11.337 میلیون 164.116 میلیارد - 14,526 14,480 13,300 15,200 3 2,500 14,950 1 2,150 14,950 21.714 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.337 میلیون 450 11.317 میلیون 20,400
دی

بانک دی

سهام فرابورس 41,950 1,545.00 3.82 40,047 358.00 0.89 12:41 42,506 125.979 میلیون 5.045 هزار میلیارد 8,376.44 40,405 38,385 38,385 42,400 74 570,051 41,995 340 635,307 41,995 258.592 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 119.504 میلیون 6.475 میلیون 122.174 میلیون 3.804 میلیون
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 52,620 643.00 1.24 50,395 1,582.00 3.04 12:38 2,479 2.421 میلیون 122.029 میلیارد 1,320.65 51,977 49,379 49,379 52,850 12 5,038 52,690 6 7,318 52,690 10.395 هزار میلیارد 7.308 میلیون 1.069 میلیون 200,000 585,042 484,220 1.989 میلیون 359,817 - - - 2.42 میلیون 1,000 2.272 میلیون 149,552
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 63,928 3,044.00 5.00 62,457 1,573.00 2.58 12:38 4,167 5.384 میلیون 336.29 میلیارد - 60,884 58,050 58,050 63,928 12 684,220 63,928 348 33,183 63,928 18.737 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.261 میلیون 122,872 5.119 میلیون 265,500
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 201,800 10,621.00 5.00 213,749 1,328.00 0.63 12:38 2 64 13.68 میلیون - 212,421 223,042 201,800 223,042 1 - - 0 2 201,800 1.477 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تسه9707

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 774,998 30,781.00 4.14 753,354 9,137.00 1.23 12:37 220 4,947 3.727 میلیارد - 744,217 707,007 707,007 774,999 1 204 770,000 1 20 770,000 1.244 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,947 - 4,269 678
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 67,649 3,560.00 5.00 67,769 3,440.00 4.83 12:37 2,222 3.806 میلیون 257.896 میلیارد 1,945.55 71,209 67,649 67,649 69,980 30 7,536 67,649 5 50,112 67,649 35.605 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 3.461 میلیون 344,596 3.756 میلیون 50,000
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 17,242 171.00 0.98 16,988 425.00 2.44 12:30 3,436 9.344 میلیون 158.741 میلیارد 2,327.52 17,413 16,543 16,543 18,000 25 32,451 17,270 18 44,410 17,270 10.448 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 8.988 میلیون 356,494 9.344 میلیون 480
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,200 509.00 4.01 12,125 584.00 4.60 12:30 28,683 196.853 میلیون 2.387 هزار میلیارد 13,012.04 12,709 12,074 12,074 12,511 156 468,199 12,198 200 817,243 12,198 118.932 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 188.408 میلیون 8.445 میلیون 174.834 میلیون 22.019 میلیون
ساوه

سیمان ساوه

سهام فرابورس 140,828 7,412.00 5.00 140,828 7,412.00 5.00 12:30 2,833 935,355 131.724 میلیارد 36.65 148,240 140,828 140,828 140,828 9999 63,623 140,828 96 2.501 میلیون 140,828 96.356 هزار میلیارد 33.015 میلیون 3.369 میلیون 14.09 33.261 میلیون 21.98 3.918 میلیون 1.513 میلیون - - - 923,996 11,359 935,355 -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 72,995 1,934.00 2.58 72,780 2,149.00 2.87 12:30 6,455 9.379 میلیون 682.59 میلیارد 2,746.16 74,929 71,183 71,183 77,770 25 11,557 73,000 24 20,649 73,000 83.194 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 8.311 میلیون 1.068 میلیون 8.895 میلیون 483,358
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 55,000 1,199.00 2.13 53,809 2,390.00 4.25 12:30 2,336 6.361 میلیون 342.296 میلیارد 5,043.92 56,199 53,390 53,390 55,000 15 113,427 55,000 18 184,871 55,000 285.584 هزار میلیارد 211.5 میلیون 78.061 میلیون 5.103 میلیون 54.526 میلیون 7.223 میلیون 19.361 میلیون 5.965 میلیون - - - 3.47 میلیون 2.891 میلیون 6.111 میلیون 250,000
حخزر

کشتیرانی دریای خزر

سهام فرابورس 30,600 961.00 3.04 30,219 1,342.00 4.25 12:30 1,510 2.824 میلیون 85.334 میلیارد - 31,561 30,105 29,983 31,480 7 3,256 30,700 6 3,587 30,700 32.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.824 میلیون - 2.824 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 14,960 684.00 4.79 14,205 71.00 0.50 12:30 2,218 8.522 میلیون 121.06 میلیارد 6,984.07 14,276 13,563 13,563 14,989 4 35,624 14,980 12 9,513 14,980 14.276 هزار میلیارد 10.74 میلیون 1.557 میلیون 800,000 518,844 946,185 68,657 -49,812 - - - 8.422 میلیون 100,000 8.522 میلیون -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 9,020 159.00 1.79 9,059 198.00 2.23 12:30 19,930 133.528 میلیون 1.21 هزار میلیارد 11,704.63 8,861 9,000 8,970 9,450 279 2.518 میلیون 9,020 927 2.289 میلیون 9,020 544.983 هزار میلیارد 225.043 میلیون 143.266 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 128.124 میلیون 5.404 میلیون 120.123 میلیون 13.405 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 283,500 887.00 0.31 272,367 10,246.00 3.63 12:30 8,358 3.471 میلیون 945.504 میلیارد - 282,613 262,000 252,200 287,727 10 5,925 283,840 32 1,489 283,840 272.367 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.209 میلیون 262,855 3.195 میلیون 275,999
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 45,000 2,163.00 4.59 45,275 1,888.00 4.00 12:30 1,867 2.467 میلیون 111.684 میلیارد 4,634.09 47,163 44,910 44,805 46,890 18 19,581 44,960 36 35,172 44,960 94.326 هزار میلیارد 69.617 میلیون 17.152 میلیون 2 میلیون 12.663 میلیون 5.194 میلیون 28.531 میلیون 2.883 میلیون - - - 2.236 میلیون 230,797 2.337 میلیون 130,000
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 20,499 313.00 1.55 19,978 208.00 1.03 12:30 12,467 48.987 میلیون 978.685 میلیارد 3,224.28 20,186 19,601 18,900 20,980 34 70,372 20,500 36 468,675 20,500 90.837 هزار میلیارد 60.7 میلیون 8.474 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون -1,925,949 54,289 - - - 42.845 میلیون 6.142 میلیون 45.48 میلیون 3.507 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 99,000 2,251.00 2.33 95,663 1,086.00 1.12 12:30 28,661 24.091 میلیون 2.305 هزار میلیارد - 96,749 91,912 91,912 101,490 45 38,480 99,116 158 37,197 99,116 264.03 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.072 میلیون 19,292 23.415 میلیون 676,384
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 9,858 518.00 4.99 9,858 518.00 4.99 12:30 3,983 21.856 میلیون 215.457 میلیارد 8,172.31 10,376 9,858 9,858 9,858 1041 70,573 9,858 43 15.474 میلیون 9,858 34.5 هزار میلیارد 24.491 میلیون 7.844 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.981 میلیون 336,894 - - - 21.756 میلیون 100,000 21.756 میلیون 100,000
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 37,710 1,795.00 5.00 37,057 1,142.00 3.18 12:30 18,885 35.783 میلیون 1.326 هزار میلیارد 625.79 35,915 35,890 34,150 37,710 105 35.461 میلیون 37,710 3723 52,971 37,710 538.725 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 21.813 میلیون 13.97 میلیون 33.616 میلیون 2.167 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,694 457.00 4.99 8,725 426.00 4.66 12:30 38,789 320.323 میلیون 2.795 هزار میلیارد 141.178 میلیون 9,151 8,694 8,694 8,940 356 1.672 میلیون 8,694 465 3.21 میلیون 8,694 220.954 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 306.716 میلیون 13.607 میلیون 315.162 میلیون 5.161 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 31,880 1,677.00 5.00 31,966 1,591.00 4.74 12:30 4,155 6.593 میلیون 210.757 میلیارد 1,283.59 33,557 31,880 31,880 32,557 42 13,036 31,880 19 266,637 31,880 16.107 هزار میلیارد 18.338 میلیون 1.167 میلیون 480,000 388,771 726,096 607,787 182,347 - - - 6.593 میلیون - 6.593 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 8,160 151.00 1.89 7,922 87.00 1.09 12:30 2,099 14.045 میلیون 111.266 میلیارد 5,030.25 8,009 7,700 7,609 8,300 8 70,378 8,171 14 40,816 8,171 4.805 هزار میلیارد 5.198 میلیون 1.505 میلیون 300,000 657,320 707,502 321,931 141,926 - - - 13.985 میلیون 60,000 13.986 میلیون 59,774
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 73,350 512.00 0.70 71,351 1,487.00 2.04 12:30 12,735 10.346 میلیون 738.178 میلیارد 687.93 72,838 69,197 69,197 75,479 58 50,914 73,350 107 39,022 73,350 43.703 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - 10.312 میلیون 33,230 9.727 میلیون 618,779
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 46,218 2,432.00 5.00 46,372 2,278.00 4.68 12:30 10,083 11.794 میلیون 546.904 میلیارد 2,619.46 48,650 46,218 46,218 47,980 102 39,003 46,218 65 139,209 46,218 29.162 هزار میلیارد 36.951 میلیون 7.037 میلیون 599,426 1.512 میلیون 304,433 671,287 135,057 - - - 11.71 میلیون 83,835 11.794 میلیون 222
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 25,725 1,225.00 5.00 23,787 713.00 2.91 12:30 2,468 8.159 میلیون 194.071 میلیارد - 24,500 23,275 23,275 25,725 6 62,196 25,100 7 19,004 25,100 83.915 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.312 میلیون 1.847 میلیون 7.859 میلیون 300,000
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 26,809 843.00 3.05 26,711 941.00 3.40 12:30 7,158 30.227 میلیون 807.408 میلیارد 4,534.13 27,652 26,270 26,270 27,970 13 26,022 26,810 28 11,364 26,810 82.956 هزار میلیارد 47.783 میلیون 12.158 میلیون 3 میلیون 8.01 میلیون 3.986 میلیون 1.492 میلیون 664,123 - - - 26.969 میلیون 3.258 میلیون 29.227 میلیون 1.001 میلیون
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 66,450 2,625.00 3.80 65,753 3,322.00 4.81 12:30 2,117 3.439 میلیون 226.111 میلیارد 1,162.77 69,075 65,622 65,622 67,590 5 21,175 66,000 16 5,595 66,000 27.63 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 2.846 میلیون 592,377 3.238 میلیون 200,753
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 106,500 4,587.00 4.50 101,800 113.00 0.11 12:30 10,583 14.069 میلیون 1.432 هزار میلیارد 3,177.24 101,913 96,818 96,818 107,008 4 66,717 106,500 73 70,958 106,500 64.511 هزار میلیارد 46.168 میلیون 34.89 میلیون 633,000 38.92 میلیون 14.145 میلیون 3.134 میلیون -288,743 - - - 13.854 میلیون 215,660 13.099 میلیون 970,050
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 16,150 239.00 1.50 15,682 229.00 1.44 12:30 11,725 61.091 میلیون 958.051 میلیارد 14,288.58 15,911 15,116 15,116 16,599 18 193,380 16,180 92 102,941 16,180 397.775 هزار میلیارد 122.448 میلیون 53.54 میلیون 25 میلیون 20.529 میلیون 44.236 میلیون 47.885 میلیون 12.675 میلیون - - - 56.589 میلیون 4.503 میلیون 58.685 میلیون 2.406 میلیون
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 128,260 6,829.00 5.06 129,150 5,939.00 4.40 12:30 773 434,237 56.082 میلیارد 922.26 135,089 135,000 128,250 135,010 12 8,985 128,250 29 5,229 128,250 10.959 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - 434,237 - 434,237 -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 13,150 306.00 2.27 12,985 471.00 3.50 12:30 3,634 19.777 میلیون 256.8 میلیارد 7,082.85 13,456 12,784 12,784 13,450 22 52,766 13,160 16 47,651 13,160 17.493 هزار میلیارد 16.298 میلیون 4.391 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 2.002 میلیون 1.956 میلیون - - - 17.75 میلیون 2.027 میلیون 17.712 میلیون 2.065 میلیون
گویان

پتروشیمی تندگویان

سهام فرابورس 18,833 896.00 5.00 18,489 552.00 3.08 12:30 38,611 139.88 میلیون 2.586 هزار میلیارد - 17,937 17,400 17,100 18,833 99 8.059 میلیون 18,833 1729 129,542 18,833 442.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 139.727 میلیون 153,594 93.166 میلیون 46.714 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 16,700 691.00 4.32 15,976 33.00 0.21 12:30 5,298 22.335 میلیون 356.834 میلیارد 10,601.23 16,009 15,209 15,209 16,730 14 42,200 16,710 29 47,341 16,710 81.646 هزار میلیارد 58.437 میلیون 9.781 میلیون 3.4 میلیون 3.911 میلیون 5.994 میلیون 2.994 میلیون 2.771 میلیون - - - 20.99 میلیون 1.345 میلیون 22.035 میلیون 300,000
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 23,679 1,045.00 4.62 22,546 88.00 0.39 12:30 10,048 28.728 میلیون 647.712 میلیارد 6,266.37 22,634 21,503 21,503 23,750 21 95,170 23,678 71 105,674 23,678 203.706 هزار میلیارد 68.896 میلیون 23.491 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون - - - 27.105 میلیون 1.624 میلیون 26.999 میلیون 1.729 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 93,700 4,831.00 4.90 95,642 2,889.00 2.93 12:30 3,436 3.641 میلیون 348.227 میلیارد 882.85 98,531 93,605 93,605 102,000 16 4,086 95,000 14 5,240 95,000 59.119 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - 2.441 میلیون 1.2 میلیون 3.621 میلیون 20,306
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 26,384 1,388.00 5.00 26,384 1,388.00 5.00 12:30 969 1.823 میلیون 48.095 میلیارد 1,548.98 27,772 26,384 26,384 26,384 999 25,318 26,384 15 3.022 میلیون 26,384 15.649 هزار میلیارد 6.022 میلیون 822,392 178,000 479,650 342,742 1.103 میلیون 194,906 - - - 1.823 میلیون - 1.423 میلیون 400,000
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 42,360 1,403.00 3.43 41,290 333.00 0.81 12:30 4,843 7.891 میلیون 325.818 میلیارد 1,324.18 40,957 38,920 38,910 43,004 8 10,605 42,400 19 5,603 42,400 13.516 هزار میلیارد 15.43 میلیون 936,559 330,000 535,410 344,741 1.878 میلیون 97,315 - - - 7.682 میلیون 208,783 7.877 میلیون 14,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 30,605 1,610.00 5.00 30,724 1,491.00 4.63 12:30 10,670 20.691 میلیون 635.689 میلیارد 12,671.04 32,215 30,605 30,605 31,820 60 73,909 30,605 78 230,152 30,605 42.846 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 16.487 میلیون 4.204 میلیون 20.551 میلیون 140,000
ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

سهام فرابورس 21,707 1,141.00 4.99 21,772 1,076.00 4.71 12:30 9,922 39.472 میلیون 859.406 میلیارد 2,718.53 22,848 21,706 21,706 22,491 83 81,741 21,707 48 129,675 21,707 228.48 هزار میلیارد 141.832 میلیون 29.857 میلیون - - - 8.778 میلیون 8.669 میلیون - - - 31.451 میلیون 8.022 میلیون 37.534 میلیون 1.938 میلیون
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 48,980 2,052.00 4.02 48,659 2,373.00 4.65 12:30 1,322 1.569 میلیون 76.356 میلیارد 1,426.93 51,032 48,481 48,481 51,032 9 9,322 48,980 7 7,515 48,980 10.206 هزار میلیارد 10.495 میلیون 1.025 میلیون 200,000 451,699 359,424 907,909 245,745 - - - 1.469 میلیون 100,000 1.569 میلیون -
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 42,100 810.00 1.89 41,663 1,247.00 2.91 12:30 5,660 10.32 میلیون 429.965 میلیارد 906.4 42,910 40,765 40,765 43,000 27 91,583 42,500 5 88,263 42,500 64.365 هزار میلیارد 67.482 میلیون 23.327 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 6.02 میلیون 861,988 - - - 9.318 میلیون 1.002 میلیون 10.012 میلیون 308,001
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 9,294 489.00 5.00 9,306 477.00 4.88 12:30 3,522 34.879 میلیون 324.591 میلیارد 8,115.4 9,783 9,294 9,294 9,670 15 346,488 9,294 47 77,799 9,294 32.284 هزار میلیارد - - 3 میلیون 2.295 میلیون 4.435 میلیون 2.114 میلیون 780,271 - - - 33.929 میلیون 950,000 33.98 میلیون 898,670
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 207,600 101.00 0.05 199,663 7,836.00 3.78 12:30 2,517 762,801 152.303 میلیارد - 207,499 197,800 190,999 207,900 30 5,985 207,600 55 3,020 207,600 199.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 556,825 205,976 666,820 95,981
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 15,400 504.00 3.38 14,721 175.00 1.17 12:30 2,657 15.469 میلیون 227.727 میلیارد 13,870.07 14,896 14,152 14,152 15,600 3 53,510 15,400 12 152,101 15,400 19.365 هزار میلیارد 14.536 میلیون 2.303 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 59,574 85,267 - - - 11.785 میلیون 3.684 میلیون 15.369 میلیون 99,974
ومللح

ح . اعتباری ملل

حق تقدم فرابورس 7,878 414.00 4.99 7,892 400.00 4.82 12:30 2,194 21.25 میلیون 167.695 میلیارد - 8,292 7,878 7,878 8,198 9 37,973 7,878 14 14,379 7,878 31.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.405 میلیون 7.845 میلیون 19.805 میلیون 1.445 میلیون
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 22,000 1,157.00 5.00 22,028 1,129.00 4.88 12:30 2,108 5.616 میلیون 123.707 میلیارد 2,275.86 23,157 22,000 22,000 22,500 38 3,460 22,000 7 238,001 22,000 18.526 هزار میلیارد 21.184 میلیون 2.483 میلیون 800,000 1.441 میلیون 959,602 2.169 میلیون 145,074 - - - 5.591 میلیون 25,000 5.616 میلیون -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 45,980 2,206.00 4.58 45,989 2,197.00 4.56 12:30 3,732 5.477 میلیون 251.89 میلیارد 1,222.13 48,186 45,777 45,777 47,946 15 43,066 45,990 17 16,689 45,990 19.274 هزار میلیارد 17.448 میلیون 1.717 میلیون 230,400 631,383 943,003 1.505 میلیون 604,099 - - - 5.377 میلیون 100,000 5.477 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 29,429 1,548.00 5.00 29,429 1,548.00 5.00 12:30 1,371 3.798 میلیون 111.782 میلیارد 2,646.53 30,977 29,429 29,429 29,429 660 6,890 29,429 9 2.656 میلیون 29,429 99.126 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 3.798 میلیون - 3.748 میلیون 50,000
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 23,060 1,208.00 4.98 23,463 805.00 3.32 12:30 3,081 16.865 میلیون 395.706 میلیارد 3,767.2 24,268 23,055 23,055 25,000 5 36,541 23,055 44 21,283 23,055 19.414 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 16.577 میلیون 287,789 16.649 میلیون 216,136
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 41,100 2,097.00 4.85 41,270 1,927.00 4.46 12:30 10,459 17.512 میلیون 722.724 میلیارد - 43,197 41,038 41,038 42,950 47 46,458 41,083 67 51,473 41,083 132.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.52 میلیون 991,843 14.104 میلیون 3.408 میلیون
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 984,092 934.00 0.09 982,621 2,405.00 0.24 12:30 27 44,951 44.17 میلیارد - 985,026 44,951 966,444 44.17 میلیارد 1 7,805 981,051 1 101 989,000 9.826 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,726 40,225 6,621 38,330
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 126,400 1,470.00 1.15 123,155 4,715.00 3.69 12:30 328 135,810 16.726 میلیارد - 127,870 122,500 115,500 127,200 3 70 126,400 1 210 126,400 123.155 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79,970 55,840 132,810 3,000
کلر

کلر پارس

سهام فرابورس 98,901 4,915.00 4.73 99,778 4,038.00 3.89 12:30 4,858 2.905 میلیون 289.894 میلیارد 316.51 103,816 98,626 98,626 104,900 30 4,446 98,900 15 5,109 98,900 34 هزار میلیارد - - - - - - 930,903 - - - 2.887 میلیون 17,931 2.897 میلیون 8,424
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 170,698 8,128.00 5.00 166,327 3,757.00 2.31 12:30 1,518 1.432 میلیون 238.227 میلیارد 348.79 162,570 154,450 154,442 170,698 14 7,592 170,698 48 255,986 170,698 167.049 هزار میلیارد 107.927 میلیون 28.574 میلیون 1.028 میلیون 35.149 میلیون 10.249 میلیون 106.587 میلیون 8.64 میلیون - - - 1.407 میلیون 24,847 1.113 میلیون 319,046
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 193,501 3,907.00 2.06 190,934 1,340.00 0.71 12:30 1,326 643,656 122.896 میلیارد 1,127.12 189,594 180,600 180,510 196,500 5 10,591 196,000 6 3,069 196,000 28.439 هزار میلیارد 15.851 میلیون 1.296 میلیون 150,000 583,100 500,233 2.467 میلیون 427,083 - - - 632,100 11,556 643,656 -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 75,900 1,474.00 1.91 74,402 2,972.00 3.84 12:30 1,863 3.116 میلیون 231.839 میلیارد 2,182.72 77,374 73,506 73,506 76,900 2 1,473 75,700 3 550 75,700 19.344 هزار میلیارد 13.027 میلیون 1.626 میلیون 250,000 904,250 530,617 1.572 میلیون 239,357 - - - 3.017 میلیون 99,075 3.06 میلیون 56,428
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 51,879 2,730.00 5.00 52,132 2,477.00 4.54 12:30 6,924 10.715 میلیون 558.574 میلیارد 1,615.63 54,609 51,879 51,879 54,000 79 17,725 51,879 41 112,504 51,879 70.992 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 8.44 میلیون 2.275 میلیون 10.491 میلیون 223,824
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 10,571 554.00 4.98 10,630 495.00 4.45 12:30 3,368 16.2 میلیون 172.201 میلیارد 11,519.83 11,125 10,569 10,569 10,900 19 70,763 10,570 23 48,600 10,570 16.688 هزار میلیارد 28.286 میلیون 17.747 میلیون 1.5 میلیون 15.805 میلیون 1.942 میلیون 6.093 میلیون 427,969 - - - 14.131 میلیون 2.069 میلیون 15.177 میلیون 1.023 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 29,991 1,037.00 3.34 29,895 1,133.00 3.65 12:30 3,259 8.159 میلیون 243.906 میلیارد 4,930.74 31,028 29,477 29,477 32,444 7 7,222 30,000 9 3,687 30,000 31.028 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 7.657 میلیون 501,500 7.158 میلیون 1 میلیون
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 76,500 1,965.00 2.50 75,003 3,462.00 4.41 12:30 1,548 3.249 میلیون 243.668 میلیارد 1,325.28 78,465 74,542 74,542 76,990 4 1,028 76,500 4 1,109 76,500 39.233 هزار میلیارد 27.45 میلیون 6.182 میلیون 500,000 4.565 میلیون 1.077 میلیون 5.315 میلیون 1.412 میلیون - - - 1.356 میلیون 1.893 میلیون 2.976 میلیون 273,243
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 113,601 3,894.00 3.31 113,379 4,116.00 3.50 12:30 487 207,320 23.506 میلیارد - 117,495 126,999 106,530 126,999 2 1,710 113,250 5 1,200 113,250 5.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 187,520 19,800 200,120 7,200
میدکوح

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

حق تقدم فرابورس 15,000 274.00 1.79 14,565 709.00 4.64 12:30 550 2.966 میلیون 43.206 میلیارد 21,849.64 15,274 14,511 14,511 15,000 9 2,600 15,000 2 18,984 15,000 141.281 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.423 میلیون 1.543 میلیون 2.868 میلیون 98,317
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام فرابورس 12,900 298.00 2.26 12,579 619.00 4.69 12:30 673 4.889 میلیون 61.499 میلیارد - 13,198 12,539 12,539 13,000 6 28,000 12,950 3 35,416 12,950 40.882 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.828 میلیون 2.061 میلیون 4.889 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 82,800 2,709.00 3.17 81,585 3,924.00 4.59 12:30 7,829 14.766 میلیون 1.205 هزار میلیارد 7,176.95 85,509 81,234 81,234 85,160 31 16,629 82,800 53 41,463 82,800 51.305 هزار میلیارد 25.601 میلیون 3.186 میلیون 23.07 25.621 میلیون 55.03 2.162 میلیون 465,624 - - - 10.388 میلیون 4.379 میلیون 13.89 میلیون 876,841
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 87,600 1,161.00 1.31 89,814 1,053.00 1.19 12:30 2,068 3.53 میلیون 317.072 میلیارد 1,420.03 88,761 84,500 84,500 92,000 1 31,437 84,500 27 20,500 84,500 17.752 هزار میلیارد 15.598 میلیون 1.083 میلیون 100,000 647,331 289,852 1.18 میلیون 114,223 - - - 1.928 میلیون 1.602 میلیون 1.522 میلیون 2.009 میلیون
کمرجان

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

سهام فرابورس 42,650 126.00 0.30 41,800 724.00 1.70 12:30 1,024 1.673 میلیون 69.922 میلیارد 775.29 42,524 40,500 40,398 44,000 6 155,670 42,621 6 120,931 42,621 2.977 هزار میلیارد 2.613 میلیون 172,762 40,000 48,301 89,383 130,035 33,211 - - - 1.665 میلیون 8,178 1.673 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 47,500 71.00 0.15 46,858 571.00 1.20 12:30 1,428 1.391 میلیون 65.184 میلیارد 1,094.85 47,429 45,058 45,058 48,970 6 5,438 47,500 8 10,916 47,500 9.486 هزار میلیارد 11.045 میلیون 1.127 میلیون 200,000 413,390 288,252 850,484 159,425 - - - 1.304 میلیون 86,987 1.391 میلیون -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 13,890 421.00 3.13 13,302 167.00 1.24 12:30 2,744 13.412 میلیون 178.404 میلیارد 4,491.43 13,469 12,796 12,796 14,130 5 57,870 13,920 14 56,461 13,920 10.775 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - 12.412 میلیون 1,000,000 13.412 میلیون -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 40,499 1,747.00 4.51 39,771 1,019.00 2.63 12:30 3,380 3.977 میلیون 158.154 میلیارد 1,313.31 38,752 36,960 36,960 40,600 9 8,031 40,500 19 13,773 40,500 20.151 هزار میلیارد 21.517 میلیون 1.885 میلیون 520,000 746,081 714,925 2.836 میلیون 440,902 - - - 3.947 میلیون 30,000 3.48 میلیون 496,153
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 36,440 1,735.00 5.00 34,776 71.00 0.20 12:30 2,883 59,153 2.156 میلیارد 25.92 34,705 36,440 36,440 36,440 107 8.949 میلیون 36,440 1590 2,247 36,440 6.941 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - 59,153 - 59,132 21
آوا

صندوق س.سهام آوای معیار-س

صندوق فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 12:30 986 6.785 میلیون 67.85 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 2 633,064 10,000 190 92.22 میلیون 10,000 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 4.785 میلیون 2 میلیون - 6.785 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 24,285 1,156.00 5.00 23,661 532.00 2.30 12:30 4,791 24.318 میلیون 575.379 میلیارد 6,624.19 23,129 22,000 22,000 24,285 18 96,308 24,285 42 109,401 24,285 57.823 هزار میلیارد 137.949 میلیون 104.385 میلیون 2.5 میلیون 38.365 میلیون 3.5 میلیون 10.716 میلیون 2.21 میلیون - - - 19.628 میلیون 4.69 میلیون 15.692 میلیون 8.626 میلیون
وگستر

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سهام فرابورس 20,463 1,077.00 5.00 20,513 1,027.00 4.77 12:30 2,515 5.921 میلیون 121.453 میلیارد 4,784.08 21,540 20,463 20,463 21,200 47 23,613 20,463 12 1.686 میلیون 20,463 8.616 هزار میلیارد 10.398 میلیون 842,532 400,000 56,949 460,064 592,159 564,162 - - - 5.921 میلیون - 5.921 میلیون -
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 195,200 7,486.00 3.69 193,327 9,359.00 4.62 12:30 3,287 2.469 میلیون 477.406 میلیارد 3,798.72 202,686 192,552 192,552 200,000 20 6,037 195,300 18 4,889 195,300 486.446 هزار میلیارد 202.159 میلیون 49.942 میلیون 2.4 میلیون 23.376 میلیون 26.566 میلیون 82.935 میلیون 36.224 میلیون - - - 1.779 میلیون 690,460 2.319 میلیون 150,566
تسه9901

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین99

تسهیلات مسکن فرابورس 750,522 1,903.00 0.25 762,163 9,738.00 1.29 12:30 759 8,836 6.734 میلیارد - 752,425 8,836 757,111 6.734 میلیارد 6 80 750,500 1 101 790,046 1.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,836 - 8,724 112
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 230,000 1,615.00 0.71 223,486 4,899.00 2.15 12:30 2,554 2.745 میلیون 613.439 میلیارد - 228,385 220,000 214,000 232,790 4 2,440 230,000 14 15,324 230,000 223.486 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.585 میلیون 1.159 میلیون 1.878 میلیون 866,545
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 85,036 4,475.00 5.00 85,569 3,942.00 4.40 12:30 3,593 2.899 میلیون 248.084 میلیارد 566.6 89,511 85,036 85,036 89,000 28 13,513 85,036 35 34,469 85,036 53.707 هزار میلیارد 53.705 میلیون 10.291 میلیون 24.45 31.72 میلیون 37.69 26.917 میلیون 1.164 میلیون - - - 2.857 میلیون 42,200 2.899 میلیون -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 38,761 2,040.00 5.00 38,779 2,022.00 4.96 12:30 920 1.738 میلیون 67.405 میلیارد 2,082.66 40,801 38,761 38,761 39,640 36 3,343 38,761 7 649,487 38,761 16.32 هزار میلیارد 13.134 میلیون 1.222 میلیون 400,000 570,671 610,770 1.903 میلیون 114,392 - - - 1.238 میلیون 500,000 1.738 میلیون -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 48,010 0.00 0.00 35,408 0.00 0.00 12:29 3,568 6.886 میلیون 243.82 میلیارد 2,623.73 - 8.935 میلیون 47,180 424.707 میلیارد 6 12,819 35,350 12 12,873 35,350 953.472 هزار میلیارد 1.081 میلیارد 283.936 میلیون 19.2 میلیون 224.939 میلیون 57.991 میلیون 173.122 میلیون 36.054 میلیون - - - - - - -
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 10,760 450.00 4.01 10,748 462.00 4.12 12:29 7,816 55.937 میلیون 601.214 میلیارد - 11,210 10,650 10,650 11,200 30 152,150 10,770 30 150,953 10,770 107.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.227 میلیون 15.71 میلیون 54.527 میلیون 1.41 میلیون
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 90,310 1.00 0.00 86,691 3,620.00 4.01 12:29 891 548,281 47.511 میلیارد 635.82 90,311 85,796 85,796 90,310 4 2,644 90,000 8 561 90,000 15.263 هزار میلیارد 7.088 میلیون 1.123 میلیون 120,000 853,920 268,770 2.931 میلیون 208,054 - - - 348,281 200,000 538,281 10,000
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 12,950 0.00 0.00 13,878 0.00 0.00 12:29 7,678 27.707 میلیون 384.51 میلیارد 3,562.12 - 11.589 میلیون 12,890 150.318 میلیارد 10 21,040 13,749 20 17,173 13,749 13.56 هزار میلیارد 6.902 میلیون 3.4 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.222 میلیون 1.76 میلیون 414,977 - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی