شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 35,880 310.00 0.87 35,930 360.00 1.01 13:45 187,692 528.324 میلیون 18.983 هزار میلیارد 1,931.74 35,570 528.324 میلیون 37,000 18.983 هزار میلیارد 1 150 35,870 1 19,923 35,880 2874.4 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 443.525 میلیون 84.799 میلیون 491.866 میلیون 36.458 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 49,690 840.00 1.66 52,770 2,240.00 4.43 12:30 154,310 310.649 میلیون 16.392 هزار میلیارد 10,923.43 50,530 310.649 میلیون 53,050 16.392 هزار میلیارد 727 1.686 میلیون 49,670 2332 2.169 میلیون 49,670 1513.866 هزار میلیارد 1.59 میلیارد 128.328 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 286.198 میلیون 24.45 میلیون 199.5 میلیون 111.149 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 35,080 1,760.00 4.78 37,260 420.00 1.14 12:30 250,607 406.22 میلیون 15.136 هزار میلیارد 6,291.99 36,840 406.22 میلیون 37,700 15.136 هزار میلیارد 610 2.615 میلیون 35,100 2128 2.293 میلیون 35,100 3778.164 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 383.944 میلیون 22.276 میلیون 296.901 میلیون 109.319 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 37,500 1,470.00 3.77 37,620 1,350.00 3.46 13:40 105,507 394.846 میلیون 14.855 هزار میلیارد 24,085.64 38,970 394.846 میلیون 38,950 14.855 هزار میلیارد 6 153,575 37,500 38 239,430 37,690 1918.62 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 364.59 میلیون 30.256 میلیون 353.042 میلیون 41.804 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,690 370.00 1.19 32,330 1,270.00 4.09 12:29 78,343 404.046 میلیون 13.062 هزار میلیارد 14,298.51 31,060 404.046 میلیون 32,180 13.062 هزار میلیارد 100 300,021 30,680 316 204,833 30,680 4639.355 هزار میلیارد 102.557 میلیون 4.088 میلیارد 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 274.369 میلیون 129.676 میلیون 183.686 میلیون 220.36 میلیون
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,810 300.00 4.91 6,050 60.00 0.98 14:50 135,974 1.605 میلیارد 9.706 هزار میلیارد 12,069.44 6,110 1.605 میلیارد 6,410 9.706 هزار میلیارد 9999 1,000 5,790 1 707.198 میلیون 5,810 1825.019 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 1.348 میلیارد 256.323 میلیون 1.329 میلیارد 275.706 میلیون
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 19.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 68.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,420 170.00 4.00 4,440 190.00 4.47 12:30 58,081 1.66 میلیارد 7.376 هزار میلیارد 34,998.17 4,250 1.66 میلیارد 4,460 7.376 هزار میلیارد 365 18.204 میلیون 4,420 2441 14.402 میلیون 4,420 778.572 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.491 میلیارد 168.762 میلیون 997.015 میلیون 662.91 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 4,080 150.00 3.82 4,110 180.00 4.58 12:29 86,722 1.723 میلیارد 7.076 هزار میلیارد 29,964.11 3,930 1.723 میلیارد 4,120 7.076 هزار میلیارد 311 10.339 میلیون 4,080 1292 12.189 میلیون 4,080 920.336 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.475 میلیارد 248.251 میلیون 1.268 میلیارد 454.914 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,250 220.00 4.92 4,270 200.00 4.47 14:54 97,640 1.632 میلیارد 6.963 هزار میلیارد 19,080.55 4,470 1.632 میلیارد 4,250 6.963 هزار میلیارد 9999 27,000 4,200 2 1.336 میلیارد 4,250 167.669 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 1.615 میلیارد 17.582 میلیون 1.539 میلیارد 92.896 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,700 275.00 2.64 10,700 275.00 2.64 1399/02/29 4 500.999 میلیون 5.361 هزار میلیارد - 10,425 10,700 10,700 10,700 0 - - 0 - - 2236.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500.999 میلیون - 500.999 میلیون
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
ستران2

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 73,060 0.00 0.00 73,060 0.00 0.00 1399/04/16 2 70 میلیون 5.114 هزار میلیارد - 73,060 73,060 73,060 73,060 0 - - 0 - - 127.855 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70 میلیون - 70 میلیون
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 12,500 650.00 4.94 12,500 650.00 4.94 1399/03/25 2 400 میلیون 5 هزار میلیارد - 13,150 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 503.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 میلیون - 400 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,900 660.00 1.19 57,700 2,460.00 4.45 12:30 40,156 86.103 میلیون 4.968 هزار میلیارد 9,321.38 55,240 86.103 میلیون 58,000 4.968 هزار میلیارد 45 646,054 55,000 649 989,945 55,000 1244.012 هزار میلیارد 1.448 میلیارد 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 84.646 میلیون 1.458 میلیون 68.224 میلیون 17.88 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,870 180.00 4.88 3,870 180.00 4.88 1399/04/18 2 1.28 میلیارد 4.954 هزار میلیارد - 3,690 3,870 3,870 3,870 0 - - 0 - - 678.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.28 میلیارد - 1.28 میلیارد
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,550 10.00 0.04 26,990 450.00 1.70 12:29 61,821 175.261 میلیون 4.731 هزار میلیارد 18,119.93 26,540 175.261 میلیون 26,710 4.731 هزار میلیارد 146 657,389 26,590 267 277,950 26,590 1349.5 هزار میلیارد 112.059 میلیون 1.29 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.504 میلیون 31.757 میلیون 123.043 میلیون 52.218 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,640 450.00 4.90 9,640 450.00 4.90 1399/04/24 47,767 442.256 میلیون 4.263 هزار میلیارد 21,913.89 9,190 442.256 میلیون 9,640 4.263 هزار میلیارد 73 8.875 میلیون 9,640 1541 596,390 9,640 23.136 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 434.221 میلیون 8.036 میلیون 193.605 میلیون 248.651 میلیون
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 20,930 990.00 4.96 20,930 990.00 4.96 1399/04/11 3 190 میلیون 3.977 هزار میلیارد - 19,940 20,930 20,930 20,930 0 - - 0 - - 418.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 190 میلیون - 190 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 40,160 1,910.00 4.99 40,160 1,910.00 4.99 12:29 6,226 87.487 میلیون 3.513 هزار میلیارد 8,186.86 38,250 87.487 میلیون 40,160 3.513 هزار میلیارد 406 53.133 میلیون 40,160 9999 21.209 میلیون 40,160 1767.04 هزار میلیارد 1.816 میلیارد 138.157 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 69.971 میلیون 17.517 میلیون 57.244 میلیون 30.244 میلیون
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 17,230 410.00 2.32 17,670 30.00 0.17 12:29 34,116 180.51 میلیون 3.19 هزار میلیارد 13,840.13 17,640 180.51 میلیون 17,470 3.19 هزار میلیارد 47 251,253 17,100 105 224,461 17,100 220.875 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 155.885 میلیون 24.625 میلیون 174.023 میلیون 6.487 میلیون
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/04/2 19,903 300 میلیون 3 هزار میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 143.726 میلیون 10,000 9999 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283.107 میلیون 16.893 میلیون - 300 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 43,700 2,300.00 5.00 43,930 2,070.00 4.50 12:29 12,295 61.836 میلیون 2.717 هزار میلیارد 11,316.56 46,000 61.836 میلیون 43,700 2.717 هزار میلیارد 370 16,114 43,700 30 8.851 میلیون 43,700 1186.11 هزار میلیارد 1.468 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 28.036 میلیون 33.8 میلیون 44.91 میلیون 16.927 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 16,930 890.00 4.99 17,000 820.00 4.60 12:29 34,202 156.122 میلیون 2.654 هزار میلیارد 4,767.08 17,820 156.122 میلیون 17,100 2.654 هزار میلیارد 680 167,474 16,930 109 9.554 میلیون 16,930 1224 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 131.492 میلیون 24.63 میلیون 142.828 میلیون 13.293 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 24,910 1,310.00 5.00 25,270 950.00 3.62 12:29 40,312 104.374 میلیون 2.638 هزار میلیارد 3,272.68 26,220 104.374 میلیون 25,500 2.638 هزار میلیارد 142 336,642 24,910 310 901,606 24,910 146.566 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 97.608 میلیون 6.765 میلیون 102.857 میلیون 1.516 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 23,000 1,070.00 4.88 23,020 1,090.00 4.97 1399/04/25 28,384 111.839 میلیون 2.574 هزار میلیارد 29,032.62 21,930 111.839 میلیون 23,020 2.574 هزار میلیارد 1 142,076 22,970 44 33,029 23,000 4811.18 هزار میلیارد 77.482 میلیون 4.42 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 98.445 میلیون 13.394 میلیون 88.208 میلیون 23.631 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 32,610 1,550.00 4.99 32,610 1,550.00 4.99 1399/04/25 1 75 میلیون 2.446 هزار میلیارد - 31,060 32,610 32,610 32,610 0 - - 0 - - 4679.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 75 میلیون - 75 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,190 220.00 1.57 14,160 190.00 1.36 12:29 16,028 172.24 میلیون 2.439 هزار میلیارد 20,984.95 13,970 172.24 میلیون 14,020 2.439 هزار میلیارد 21 1.644 میلیون 14,000 67 98,825 14,000 713.664 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 62.909 میلیون 109.33 میلیون 70.173 میلیون 102.067 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,930 230.00 4.46 5,210 50.00 0.97 12:29 47,871 448.746 میلیون 2.338 هزار میلیارد 23,617.03 5,160 448.746 میلیون 5,160 2.338 هزار میلیارد 145 2.469 میلیون 4,950 311 3.372 میلیون 4,950 123.79 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 432.289 میلیون 16.456 میلیون 403.624 میلیون 45.122 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,820 1,140.00 4.97 22,770 190.00 0.83 12:29 29,318 101.329 میلیون 2.308 هزار میلیارد 14,992.9 22,960 101.329 میلیون 23,000 2.308 هزار میلیارد 1991 175,309 21,820 119 42.81 میلیون 21,820 1855.755 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 82.564 میلیون 18.765 میلیون 75.186 میلیون 26.143 میلیون
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 37,510 0.00 0.00 37,510 0.00 0.00 1399/04/22 1 60 میلیون 2.251 هزار میلیارد - 37,510 37,510 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 60 میلیون - 60 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 25,770 1,080.00 4.37 25,740 1,050.00 4.25 1399/04/25 13,327 79.909 میلیون 2.057 هزار میلیارد 8,873.52 24,690 79.909 میلیون 25,920 2.057 هزار میلیارد 23 175,425 25,850 68 109,409 25,850 514.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 37.773 میلیون 42.136 میلیون 48.095 میلیون 31.814 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 9,930 520.00 4.98 10,010 440.00 4.21 12:29 40,349 205.441 میلیون 2.057 هزار میلیارد 7,250.78 10,450 205.441 میلیون 10,440 2.057 هزار میلیارد 231 536,765 9,930 134 1.82 میلیون 9,930 61.129 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 205.42 میلیون 21,750 204.272 میلیون 1.17 میلیون
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 24,000 2,470.00 9.33 23,840 2,630.00 9.94 1399/04/22 2,557 83.732 میلیون 1.996 هزار میلیارد - 26,470 23,820 - - 0 - - 0 - - 7.152 هزار میلیارد 83.732 میلیون - - - - - - - - - 10.19 میلیون 73.542 میلیون - 83.732 میلیون
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 121,900 3,220.00 2.71 122,230 3,550.00 2.99 1399/04/9 25,055 16.069 میلیون 1.964 هزار میلیارد 599.45 118,680 16.069 میلیون 124,500 1.964 هزار میلیارد 1 163 121,900 1 360 123,000 73.338 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - 15.295 میلیون 773,173 15.818 میلیون 251,030
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 14,430 670.00 4.87 14,430 670.00 4.87 12:29 9,767 135.502 میلیون 1.956 هزار میلیارد 14,400.23 13,760 135.502 میلیون 14,440 1.956 هزار میلیارد 62 288,397 14,430 55 4.554 میلیون 14,430 144.3 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 120.808 میلیون 14.694 میلیون 43.806 میلیون 91.696 میلیون
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,150 380.00 2.62 14,150 380.00 2.62 1399/04/23 1 135 میلیون 1.91 هزار میلیارد - 14,530 14,150 14,150 14,150 0 - - 0 - - 713.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 135 میلیون - 135 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 150,000 3,340.00 2.28 153,270 6,610.00 4.51 1399/04/25 14,311 11.919 میلیون 1.827 هزار میلیارد - 146,660 153,990 147,770 153,990 25 28,374 151,000 38 27,797 151,000 306.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.193 میلیون 725,343 11.692 میلیون 226,239
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 42,400 1,340.00 3.06 41,580 2,160.00 4.94 12:29 16,641 43.723 میلیون 1.818 هزار میلیارد 3,572.69 43,740 43.723 میلیون 41,560 1.818 هزار میلیارد 89 207,188 43,040 30 249,902 43,040 335.393 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 35.787 میلیون 7.936 میلیون 35.117 میلیون 8.606 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 45,310 1,690.00 3.60 45,310 1,690.00 3.60 1399/04/21 1 40 میلیون 1.812 هزار میلیارد - 47,000 45,310 45,310 45,310 0 - - 0 - - 1359.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40 میلیون - 40 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
بترانس2

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 45,900 920.00 2.05 45,900 920.00 2.05 1399/03/26 1 37 میلیون 1.698 هزار میلیارد - 44,980 45,900 45,900 45,900 0 - - 0 - - 172.125 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37 میلیون - 37 میلیون
وخاور2

بانک خاورمیانه

سهام بورس 16,500 190.00 1.14 16,500 190.00 1.14 1399/04/23 1 99.9 میلیون 1.648 هزار میلیارد - 16,690 16,500 16,500 16,500 0 - - 0 - - 165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 99.9 میلیون - 99.9 میلیون
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 13.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 1399/04/24 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/11/29 3 1.529 میلیون 1.529 هزار میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.529 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 18,000 490.00 2.80 18,160 650.00 3.71 12:29 17,445 79.644 میلیون 1.446 هزار میلیارد 18,428.76 17,510 79.644 میلیون 17,900 1.446 هزار میلیارد 23 167,233 17,860 83 68,882 17,860 144.554 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 78.251 میلیون 1.393 میلیون 72.875 میلیون 6.768 میلیون
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 247,980 9,870.00 3.83 249,090 8,760.00 3.40 1399/04/25 37,733 5.421 میلیون 1.35 هزار میلیارد - 257,850 248,200 232,070 255,000 249 5,254 247,950 3 61,834 247,980 146.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.672 میلیون 1.749 میلیون 5.421 میلیون -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 18,670 880.00 4.95 18,670 880.00 4.95 1399/04/25 13,393 70.715 میلیون 1.32 هزار میلیارد 11,725.54 17,790 70.715 میلیون 18,670 1.32 هزار میلیارد 59 1.386 میلیون 18,670 532 793,466 18,670 199.302 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 69.258 میلیون 1.457 میلیون 57.546 میلیون 13.169 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 20,500 900.00 4.59 20,500 900.00 4.59 1399/03/25 1 64.268 میلیون 1.317 هزار میلیارد - 19,600 20,500 20,500 20,500 0 - - 0 - - 2078.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 64.268 میلیون - 64.268 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 23.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 57,960 2,760.00 5.00 55,390 190.00 0.34 12:29 10,632 22.943 میلیون 1.271 هزار میلیارد 3,262.16 55,200 22.943 میلیون 52,440 1.271 هزار میلیارد 3 1.454 میلیون 57,960 244 4,595 57,960 27.695 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 - - - 19.291 میلیون 3.653 میلیون 21.196 میلیون 1.747 میلیون
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,370 750.00 2.02 37,170 50.00 0.13 12:29 11,643 33.492 میلیون 1.245 هزار میلیارد 3,462.2 37,120 33.492 میلیون 37,320 1.245 هزار میلیارد 25 292,884 36,000 57 23,871 36,000 708.04 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.595 میلیون 14.897 میلیون 23.636 میلیون 9.856 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 22,160 1,160.00 4.97 22,180 1,140.00 4.89 12:30 9,266 55.84 میلیون 1.238 هزار میلیارد 10,844.96 23,320 55.84 میلیون 22,160 1.238 هزار میلیارد 47 37,441 22,160 28 187,456 22,160 1230.99 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 18.926 میلیون 36.914 میلیون 36.909 میلیون 18.931 میلیون
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 17,540 720.00 3.94 17,460 800.00 4.38 12:29 16,566 70.049 میلیون 1.223 هزار میلیارد 3,909.57 18,260 70.049 میلیون 17,800 1.223 هزار میلیارد 29 38,568 17,540 37 75,089 17,540 31.428 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 69.713 میلیون 336,050 69.195 میلیون 854,000
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 35,180 1,670.00 4.53 36,860 10.00 0.03 1399/04/23 19,922 32.524 میلیون 1.199 هزار میلیارد 2,284.08 36,850 32.524 میلیون 37,600 1.199 هزار میلیارد 1 1,451 34,260 1 145 35,010 36.86 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 32.319 میلیون 205,300 32.494 میلیون 30,450
حفاری4

حفاری شمال

سهام بورس 2,293 6,159.00 72.87 2,293 6,159.00 72.87 1398/12/12 1 521.081 میلیون 1.195 هزار میلیارد - 8,452 2,293 2,293 2,293 - - - - 11.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 521.081 میلیون - 521.081 میلیون
صشستا1122

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 4 1.19 میلیون 1.19 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیون - 1.19 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 9,520 500.00 4.99 9,600 420.00 4.19 12:29 30,547 121.823 میلیون 1.169 هزار میلیارد 370.39 10,020 121.823 میلیون 9,550 1.169 هزار میلیارد 68 327,900 9,520 125 240,338 9,520 43.046 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 120.711 میلیون 1.112 میلیون 121.249 میلیون 573,973
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,400 610.00 2.65 22,200 810.00 3.52 12:29 13,312 51.882 میلیون 1.152 هزار میلیارد 9,619.5 23,010 51.882 میلیون 21,960 1.152 هزار میلیارد 10 53,394 22,330 23 46,594 22,330 1651.68 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 24.504 میلیون 27.378 میلیون 38.984 میلیون 12.897 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 14,570 750.00 4.90 15,080 240.00 1.57 12:29 18,878 73.242 میلیون 1.104 هزار میلیارد 4,211.39 15,320 73.242 میلیون 15,400 1.104 هزار میلیارد 38 1.827 میلیون 14,560 663 284,973 14,560 94.801 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 72.706 میلیون 536,197 71.525 میلیون 1.717 میلیون
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 42,680 640.00 1.48 41,910 1,410.00 3.25 12:29 9,690 25.604 میلیون 1.073 هزار میلیارد 4,108.66 43,320 25.604 میلیون 41,170 1.073 هزار میلیارد 18 23,404 42,680 19 41,381 42,680 352.044 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 16.876 میلیون 8.728 میلیون 24.6 میلیون 1.003 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 17,370 910.00 4.98 17,480 800.00 4.38 12:29 17,280 61.069 میلیون 1.067 هزار میلیارد 8,476.25 18,280 61.069 میلیون 17,380 1.067 هزار میلیارد 146 126,250 17,370 71 2.087 میلیون 17,370 91.085 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 59.94 میلیون 1.129 میلیون 51.864 میلیون 9.205 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 60,130 1,440.00 2.34 62,370 800.00 1.30 12:29 6,265 17.069 میلیون 1.065 هزار میلیارد 2,032.85 61,570 17.069 میلیون 59,990 1.065 هزار میلیارد 1 85,912 60,010 7 2,000 60,010 318.087 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 7.084 میلیون 9.985 میلیون 13.321 میلیون 3.748 میلیون
دفرا2

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 31,030 215.00 0.70 31,030 215.00 0.70 1399/03/3 1 34.3 میلیون 1.064 هزار میلیارد - 30,815 31,030 31,030 31,030 0 - - 0 - - 21.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.3 میلیون - 34.3 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 109,310 5,200.00 4.99 106,060 1,950.00 1.87 12:29 7,617 9.592 میلیون 1.017 هزار میلیارد 1,252.67 104,110 9.592 میلیون 100,000 1.017 هزار میلیارد 11 90,947 109,310 115 9,757 109,310 54.091 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 8.429 میلیون 1.163 میلیون 7.591 میلیون 2.001 میلیون
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 290,000 - 290,000
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 911,500.00 91.15 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/30 2 999,000 999 میلیارد - 1,000,000 88,400 88,100 89,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 795,000 - 795,000
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 519 23,341.00 97.82 519 23,341.00 97.82 1399/03/31 2 1.905 میلیارد 988.582 میلیارد - 23,860 519 519 519 10 - - 0 923,410 19,877 25.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.905 میلیارد - 1.905 میلیارد
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 27,460 1,240.00 4.32 27,440 1,260.00 4.39 12:29 9,329 35.998 میلیون 987.947 میلیارد 3,006.26 28,700 35.998 میلیون 27,270 987.947 میلیارد 14 12,552 27,470 15 61,624 27,470 131.715 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 20.168 میلیون 15.83 میلیون 26.258 میلیون 9.74 میلیون
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
ثمسکن4

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,310 10,670.00 89.07 1,310 10,670.00 89.07 1399/04/24 1 747.92 میلیون 979.776 میلیارد - 11,980 1,310 1,310 1,310 - - - - 7.205 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 747.92 میلیون - 747.92 میلیون
وسینا2

بانک سینا

سهام بورس 9,823 467.00 4.99 9,823 467.00 4.99 1399/03/13 1 99.5 میلیون 977.389 میلیارد - 9,356 9,823 9,823 9,823 0 - - 0 - - 98.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 99.5 میلیون - 99.5 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 41,790 1,990.00 5.00 40,780 980.00 2.46 12:29 18,294 23.837 میلیون 972.01 میلیارد 1,224.77 39,800 23.837 میلیون 38,100 972.01 میلیارد 52 760,553 41,790 145 31,447 41,790 112.145 هزار میلیارد 86.955 میلیون 6.482 میلیون - - - 964,686 656,889 - - - 19.601 میلیون 4.236 میلیون 20.593 میلیون 3.244 میلیون
پکویرح

ح. کویر تایر

حق تقدم بورس 21,620 1,170.00 5.72 21,450 1,000.00 4.89 1399/04/11 9,262 44.895 میلیون 963.016 میلیارد - 20,450 21,200 20,660 22,400 26 199,013 21,600 55 139,109 21,600 31.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.585 میلیون 9.31 میلیون 42.704 میلیون 2.191 میلیون
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 122,500 4,280.00 3.62 121,360 3,140.00 2.66 1399/04/22 7,767 7.69 میلیون 933.277 میلیارد 607.26 118,220 7.69 میلیون 115,000 933.277 میلیارد 48 108,914 123,700 64 305,163 123,700 36.408 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - 4.66 میلیون 3.03 میلیون 5.82 میلیون 1.87 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,400 0.00 0.00 20,400 0.00 0.00 1399/04/21 1 45 میلیون 918 میلیارد - 20,400 20,400 20,400 20,400 0 - - 0 - - 1662.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45 میلیون - 45 میلیون
حفاری2

حفاری شمال

سهام بورس 19,340 0.00 0.00 19,340 0.00 0.00 1399/04/16 1 47.371 میلیون 916.155 میلیارد - 19,340 19,340 19,340 19,340 0 - - 0 - - 100.777 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.371 میلیون - 47.371 میلیون
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 183,200 3,018.00 1.67 183,200 3,018.00 1.67 1399/03/3 1 5 میلیون 916 میلیارد - 180,182 183,200 183,200 183,200 0 - - 0 - - 174.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی