شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,900 651.00 12.40 5,900 651.00 12.40 1398/08/26 11 4.479 میلیارد 26.425 هزار میلیارد - 5,249 5,900 5,900 5,900 0 - - 0 - - 598.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.479 میلیارد - 4.479 میلیارد
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 19.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 597.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
حکشتی4

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 4,070 146.00 3.46 4,070 146.00 3.46 1397/12/20 2 1.474 میلیارد 6 هزار میلیارد - 4,216 4,070 4,070 4,070 - - - - 66.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.474 میلیارد - 1.474 میلیارد
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 8.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 218.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,972 0.00 0.00 3,972 0.00 0.00 1398/10/23 2 814.5 میلیون 3.235 هزار میلیارد - 3,972 3,972 3,972 3,972 0 - - 0 - - 323.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.5 میلیون - 814.5 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,577 313.00 5.00 6,575 311.00 4.96 12:30 12,765 324.703 میلیون 2.135 هزار میلیارد 8,595.38 6,264 6,577 6,450 6,577 1 850,939 6,577 21 30,000 8,500 252.439 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 240.429 میلیون 84.274 میلیون 118.414 میلیون 206.289 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 2,000 799.00 66.53 2,000 799.00 66.53 1397/02/2 3 1.016 میلیارد 2.031 هزار میلیارد - 1,201 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 10.396 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.016 میلیارد - 1.016 میلیارد
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 3.446 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 12.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
ونیکی4

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 1,720 437.00 34.06 1,720 437.00 34.06 1397/05/6 2 835.147 میلیون 1.436 هزار میلیارد - 1,283 1,720 1,720 1,720 0 - - 0 - - 12.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 835.147 میلیون
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 4.225 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,493 547.00 5.00 11,475 529.00 4.83 12:28 8,508 100.94 میلیون 1.158 هزار میلیارد 12,069.44 10,946 11,174 11,170 11,493 1 25.222 میلیون 11,493 691 1,628 11,500 167.474 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 82.914 میلیون 18.026 میلیون 32.775 میلیون 68.165 میلیون
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,137 11.00 0.11 10,137 11.00 0.11 12:29 1,972 108.344 میلیون 1.098 هزار میلیارد - 10,126 10,136 10,136 10,151 10 9.934 میلیون 10,136 103 1,000,000 10,137 30.411 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.468 میلیون 100.876 میلیون 8.159 میلیون 100.185 میلیون
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.09 میلیون - 1.09 میلیون
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 911,500.00 91.15 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/30 2 999,000 999 میلیارد - 1,000,000 88,400 88,100 89,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 495,000 - 495,000
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
سفارس4

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 1,343 159.00 10.59 1,343 159.00 10.59 1396/05/30 1 700 میلیون 940.1 میلیارد - 1,502 1,343 1,343 1,343 - - - - 7.554 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700 میلیون - 700 میلیون
پاکشو2

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 80,000 2,821.00 3.66 80,000 2,821.00 3.66 1398/08/25 2 11.555 میلیون 924.4 میلیارد - 77,179 80,000 80,000 80,000 0 - - 0 - - 80 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.555 میلیون - 11.555 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 93,000 1,942.00 2.13 94,538 3,480.00 3.82 12:29 14,613 9.655 میلیون 912.753 میلیارد 603.53 91,058 95,000 91,879 95,000 1 1,600 93,000 3 1,138 93,000 18.212 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 9.576 میلیون 79,340 5.967 میلیون 3.688 میلیون
وپترو2

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 10,000 258.00 2.65 10,000 258.00 2.65 10:53 1 90 میلیون 900 میلیارد - 9,742 10,000 10,000 10,000 - - - - 18.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 90 میلیون - 90 میلیون
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
آسیا4

بیمه آسیا

سهام بورس 1,920 443.00 29.99 1,920 443.00 29.99 1397/02/5 1 433.398 میلیون 832.124 میلیارد - 1,477 1,920 1,920 1,920 0 - - 0 - - 4.416 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 433.398 میلیون - 433.398 میلیون
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 15,250 428.00 2.73 15,250 428.00 2.73 1398/11/1 1 53.914 میلیون 822.184 میلیارد - 15,678 15,250 15,250 15,250 0 - - 0 - - 210.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.914 میلیون - 53.914 میلیون
وساخت4

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 13,924 484.00 3.36 13,924 484.00 3.36 1398/06/9 3 56.88 میلیون 792 میلیارد - 14,408 13,924 13,924 13,924 0 - - 0 - - 15.181 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 56.88 میلیون - 56.88 میلیون
صایپا2032

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

سهام بورس 845,000 37,000.00 4.58 845,000 37,000.00 4.58 1398/11/2 1 900,000 760.5 میلیارد - 808,000 845,000 845,000 845,000 0 - - 0 - - 3.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,297 121.00 3.81 3,259 83.00 2.61 12:29 17,917 233.267 میلیون 760.135 میلیارد 30,505.2 3,176 3,140 3,060 3,330 1 5,000 3,259 1 773 3,323 127.97 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 212.634 میلیون 20.633 میلیون 228.476 میلیون 4.79 میلیون
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - 4.543 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - 1.434 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
شنفت2

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 16,600 29.00 0.17 16,600 29.00 0.17 1398/08/4 1 42 میلیون 697.2 میلیارد - 16,629 16,600 16,600 16,600 0 - - 0 - - 33.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42 میلیون - 42 میلیون
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1398/09/6 1 700,000 693 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
سپ2

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 15,000 119.00 0.79 15,000 119.00 0.79 09:57 2 45.915 میلیون 688.725 میلیارد - 15,119 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45.915 میلیون - 45.915 میلیون
حفارس4

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,460 1,392.00 36.14 2,460 1,392.00 36.14 1397/03/9 1 273.528 میلیون 672.879 میلیارد - 3,852 2,460 2,460 2,460 0 - - 0 - - 6.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 273.528 میلیون - 273.528 میلیون
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 955,000 9,001.00 0.95 955,000 9,001.00 0.95 1397/05/10 1 700,000 668.5 میلیارد - 945,999 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,736 120.00 3.32 3,792 176.00 4.87 12:29 9,277 169.197 میلیون 641.675 میلیارد 10,913.9 3,616 3,700 3,700 3,796 3 64,000 3,770 2 26,802 3,770 47.482 هزار میلیارد - - -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 127.814 میلیون 41.383 میلیون 106.061 میلیون 63.136 میلیون
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,061 33.00 0.47 7,199 171.00 2.43 12:30 8,346 84.272 میلیون 606.709 میلیارد 10,910.66 7,028 7,109 7,044 7,309 2 593,719 7,050 15 30,000 7,050 351.4 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 61.903 میلیون 22.369 میلیون 41.953 میلیون 42.319 میلیون
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 4,000 301.00 8.14 4,000 301.00 8.14 1396/07/17 1 151.139 میلیون 604.556 میلیارد - 3,699 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 151.139 میلیون - 151.139 میلیون
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 950,600 19,600.00 2.11 950,600 19,600.00 2.11 1398/07/9 2 629,000 597.927 میلیارد - 931,000 950,600 950,600 950,600 0 - - 0 - - 3.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 629,000 - 629,000
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 8.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
جم پیلن4

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 28,866 1,329.00 4.83 28,866 1,329.00 4.83 1398/04/31 2 20 میلیون 577.32 میلیارد - 27,537 28,866 28,866 28,866 - - - - 57.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 2,880 116.00 4.20 2,880 116.00 4.20 1398/10/30 1 200 میلیون 576 میلیارد - 2,764 2,880 2,880 2,880 0 - - 0 - - 113.088 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون - 200 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,060 23.00 0.23 10,045 8.00 0.08 12:29 2,101 52.901 میلیون 531.408 میلیارد - 10,037 10,041 10,040 10,075 1 37,643 10,050 6 2,197 10,060 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.427 میلیون 36.474 میلیون 22.288 میلیون 30.613 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,969 378.00 4.98 7,883 292.00 3.85 12:29 6,988 65.247 میلیون 514.37 میلیارد 9,619.5 7,591 7,700 7,660 7,970 3 50,000 7,969 1 75,335 7,969 364.368 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 45.935 میلیون 19.313 میلیون 16.344 میلیون 48.903 میلیون
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 41,072 0.00 0.00 41,072 0.00 0.00 1398/09/19 1 12 میلیون 492.864 میلیارد - 41,072 41,072 41,072 41,072 0 - - 0 - - 123.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
زپارس2

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 42,000 1,223.00 2.83 42,000 1,223.00 2.83 1398/09/24 3 11.684 میلیون 490.721 میلیارد - 43,223 42,000 42,000 42,000 0 - - 0 - - 13.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.684 میلیون - 11.684 میلیون
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 980,000 19,787.00 2.06 980,000 19,787.00 2.06 1398/10/14 1 500,000 490 میلیارد - 960,213 980,000 980,000 980,000 0 - - 0 - - 1.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
برکت4

گروه دارویی برکت

سهام بورس 1,045 2,028.00 65.99 1,045 2,028.00 65.99 1398/06/5 1 454.1 میلیون 474.535 میلیارد - 3,073 1,045 1,045 1,045 - - - - 6.061 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 454.1 میلیون - 454.1 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 132.00 3.49 3,874 96.00 2.54 12:30 12,062 120.614 میلیون 467.259 میلیارد 7,949 3,778 3,840 3,819 3,940 1 23,262 3,910 2 50,000 3,910 789.602 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 79.697 میلیون 40.917 میلیون 54.841 میلیون 65.773 میلیون
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 4.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 932,000 18,000.00 1.89 932,000 18,000.00 1.89 1398/10/28 1 490,000 456.68 میلیارد - 950,000 932,000 932,000 932,000 0 - - 0 - - 3.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 490,000 - 490,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 14,402 685.00 4.99 14,352 635.00 4.63 12:29 4,516 31.172 میلیون 447.383 میلیارد 4,258.27 13,717 13,600 13,600 14,402 1 3.2 میلیون 14,402 133 100,000 14,900 51.439 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 27.232 میلیون 3.939 میلیون 22.246 میلیون 8.926 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,829 142.00 4.78 2,904 67.00 2.26 12:29 12,809 152.022 میلیون 441.477 میلیارد 16,539.09 2,971 2,990 2,824 3,048 2 1,000 2,829 1 2,080 2,833 26.858 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 151.287 میلیون 735,000 104.76 میلیون 47.262 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,020 244.00 2.38 10,166 98.00 0.95 12:52 10,365 43.354 میلیون 440.727 میلیارد 5,296.32 10,264 10,112 9,999 10,540 2 2,000 10,020 1 10,511 10,030 41.056 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 42.348 میلیون 1.006 میلیون 30.856 میلیون 12.498 میلیون
نکالا2

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 16,665 793.00 5.00 16,665 793.00 5.00 1398/03/27 2 26.387 میلیون 439.743 میلیارد - 15,872 16,665 16,665 16,665 0 - - 0 - - 30.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.387 میلیون - 26.387 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 4,510 1.00 0.02 4,372 139.00 3.08 12:30 8,656 100.097 میلیون 437.578 میلیارد 7,706.04 4,511 4,312 4,295 4,630 1 28,000 4,510 2 6,228 4,512 11.935 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 - - - 98.543 میلیون 1.554 میلیون 40.785 میلیون 59.312 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 28,502 749.00 2.56 28,777 474.00 1.62 12:29 12,030 14.982 میلیون 431.144 میلیارد 3,085.25 29,251 29,000 28,001 30,199 15 10,000 28,700 1 18,875 28,700 70.202 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 13.705 میلیون 1.278 میلیون 13.81 میلیون 1.172 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,122 60.00 0.99 6,122 60.00 0.99 12:08 1 67 میلیون 410.174 میلیارد - 6,062 6,122 6,122 6,122 0 - - 0 - - 620.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 67 میلیون - 67 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 15,021 715.00 5.00 14,955 649.00 4.54 12:29 3,877 27.333 میلیون 408.756 میلیارد 3,617.83 14,306 14,829 14,400 15,021 0 2,500 15,015 1 - - 92.989 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 19.736 میلیون 7.597 میلیون 16.438 میلیون 10.895 میلیون
های وب2

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,330 313.00 2.94 10,330 313.00 2.94 1398/11/7 1 39.5 میلیون 408.035 میلیارد - 10,643 10,330 10,330 10,330 0 - - 0 - - 41.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 39.5 میلیون - 39.5 میلیون
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/29 1 400,000 400 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 26,965 1,284.00 5.00 26,555 874.00 3.40 1398/11/6 6,610 15.062 میلیون 399.966 میلیارد 2,181.64 25,681 26,000 25,245 26,965 1 2.481 میلیون 26,965 336 200 26,970 13.543 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 14.072 میلیون 990,115 12.356 میلیون 2.706 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,970 126.00 4.43 2,982 138.00 4.85 12:29 6,754 131.974 میلیون 393.609 میلیارد 16,838.3 2,844 2,930 2,924 2,986 4 400 2,970 1 118,592 2,970 143.338 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 71.846 میلیون 60.129 میلیون 82.133 میلیون 49.842 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 14,387 685.00 5.00 14,240 538.00 3.93 12:29 6,055 27.399 میلیون 390.157 میلیارد 8,721.77 13,702 13,803 13,801 14,387 1 387,508 14,387 43 21,000 14,500 32.885 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 17.149 میلیون 10.25 میلیون 26.149 میلیون 1.25 میلیون
مشیر1122

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 19,001.00 1.94 1,000,000 19,001.00 1.94 1398/07/28 1 390,000 390 میلیارد - 980,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 390,000 - 390,000
وبشهر2

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 4,840 161.00 3.22 4,840 161.00 3.22 1398/09/26 1 79.8 میلیون 386.232 میلیارد - 5,001 4,840 4,840 4,840 0 - - 0 - - 39.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79.8 میلیون - 79.8 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,919 424.00 2.93 14,947 452.00 3.12 12:29 7,113 25.419 میلیون 379.932 میلیارد 4,299.04 14,495 14,743 14,001 15,219 7 100,070 14,946 2 104,476 14,946 116.92 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 23.587 میلیون 1.832 میلیون 22.547 میلیون 2.872 میلیون
درازک2

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 17,089 657.00 4.00 17,089 657.00 4.00 1398/04/12 1 22.039 میلیون 376.633 میلیارد - 16,432 17,089 17,089 17,089 0 - - 0 - - 10.134 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.039 میلیون - 22.039 میلیون
وساخت2

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 19,150 341.00 1.81 19,150 341.00 1.81 1398/11/6 2 19.401 میلیون 371.535 میلیارد - 18,809 19,150 19,150 19,150 0 - - 0 - - 20.879 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19.401 میلیون - 19.401 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,749 416.00 4.99 8,737 404.00 4.85 12:29 2,527 42.128 میلیون 368.055 میلیارد 6,786.51 8,333 8,343 8,343 8,749 1 3.975 میلیون 8,749 77 306 8,856 249.99 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 29.036 میلیون 13.092 میلیون 2.215 میلیون 39.913 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 22,850 593.00 2.53 23,577 134.00 0.57 12:30 2,894 14.767 میلیون 348.166 میلیارد 6,270.3 23,443 23,229 22,850 24,100 1 51,900 22,800 3 2,552 22,980 20.114 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 6.107 میلیون 8.66 میلیون 12.805 میلیون 1.962 میلیون
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
شبهرن4

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 1,536 11,724.00 88.42 1,536 11,724.00 88.42 1397/12/22 1 225.045 میلیون 345.669 میلیارد - 13,260 1,536 1,536 1,536 - - - - 3.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225.045 میلیون - 225.045 میلیون
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 954.4 میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون