شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خودرو4

ایران‌ خودرو

سهام بورس 12,466 866.00 7.47 12,466 866.00 7.47 1398/12/21 4 1.671 میلیارد 20.83 هزار میلیارد - 11,600 12,466 12,466 12,466 0 - - 0 - - 3760.445 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.671 میلیارد - 1.671 میلیارد
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,766 2,209.00 24.61 6,766 2,209.00 24.61 1398/12/17 3 1.641 میلیارد 11.106 هزار میلیارد - 8,975 6,766 6,766 6,766 - - - - 970.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 19.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - - - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 8.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
حکشتی4

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,735 11,139.00 66.01 5,735 11,139.00 66.01 1398/12/25 2 749.782 میلیون 4.3 هزار میلیارد - 16,874 5,735 5,735 5,735 - - - - 94.014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 749.782 میلیون - 749.782 میلیون
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 218.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/14 301 3 میلیون 3 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 3 میلیون - 3 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 54,850 918.00 1.70 55,456 1,524.00 2.83 12:30 176,941 38.441 میلیون 2.132 هزار میلیارد - 53,932 53,932 51,236 56,628 355 23,578 54,845 39 23,109 54,845 53.857 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34 میلیون 4.442 میلیون 32.863 میلیون 5.578 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 6,740 46.00 0.69 6,668 26.00 0.39 12:16 46,088 315.406 میلیون 2.103 هزار میلیارد 13,840.13 6,694 6,697 6,360 6,999 2 43,634 6,740 2 3,500 6,745 83.675 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 293.345 میلیون 22.062 میلیون 283.434 میلیون 31.973 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 2,000 799.00 66.53 2,000 799.00 66.53 1397/02/2 3 1.016 میلیارد 2.031 هزار میلیارد - 1,201 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 10.396 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.016 میلیارد - 1.016 میلیارد
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 21,750 1,035.00 5.00 21,582 867.00 4.19 1398/12/25 27,065 84.796 میلیون 1.83 هزار میلیارد 1,790.06 20,715 21,750 20,000 21,750 0 1.272 میلیون 21,750 375 - - 51.797 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 84.551 میلیون 245,477 53.398 میلیون 31.398 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 733.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 15,168 722.00 5.00 14,769 323.00 2.24 12:30 17,853 106.955 میلیون 1.58 هزار میلیارد 3,152.92 14,446 14,455 13,901 15,168 19 3.644 میلیون 15,168 303 74,086 15,168 59.076 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 94.751 میلیون 12.204 میلیون 80.128 میلیون 26.827 میلیون
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 12.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/11/29 3 1.529 میلیون 1.529 هزار میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.529 میلیون
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 965,900 5,687.00 0.59 965,900 5,687.00 0.59 1398/12/10 2 1.553 میلیون 1.5 هزار میلیارد - 960,213 965,900 965,900 965,900 0 - - 0 - - 1.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.553 میلیون - 1.553 میلیون
ونیکی4

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 1,720 437.00 34.06 1,720 437.00 34.06 1397/05/6 2 835.147 میلیون 1.436 هزار میلیارد - 1,283 1,720 1,720 1,720 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 835.147 میلیون
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 90,119 3,430.00 3.67 92,666 883.00 0.94 12:30 20,867 13.927 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 93,549 93,522 88,872 98,000 10 18,791 90,120 37 7,976 90,120 185.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.302 میلیون 1.625 میلیون 12.296 میلیون 1.631 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
حفاری4

حفاری شمال

سهام بورس 2,293 6,159.00 72.87 2,293 6,159.00 72.87 1398/12/12 1 521.081 میلیون 1.195 هزار میلیارد - 8,452 2,293 2,293 2,293 - - - - 11.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 521.081 میلیون - 521.081 میلیون
صشستا1122

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 4 1.19 میلیون 1.19 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیون - 1.19 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,898 233.00 4.99 4,841 176.00 3.77 12:29 15,572 242.272 میلیون 1.173 هزار میلیارد 9,298.39 4,665 4,665 4,700 4,898 15 20.502 میلیون 4,898 879 123,860 4,898 974.985 هزار میلیارد 269.34 میلیون 1.04 میلیارد 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 156.381 میلیون 85.89 میلیون 94.781 میلیون 147.491 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,469 354.00 4.98 7,423 308.00 4.33 12:30 15,586 157.968 میلیون 1.173 هزار میلیارد 6,642.12 7,115 7,117 7,240 7,470 21 33,764 7,470 10 134,393 7,470 752.692 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 93.94 میلیون 64.028 میلیون 50.03 میلیون 107.937 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 10,536 501.00 4.99 10,273 238.00 2.37 12:27 11,319 113.308 میلیون 1.164 هزار میلیارد 11,776.3 10,035 10,000 9,635 10,536 0 40,892 10,536 9 - - 18.491 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 109.765 میلیون 3.543 میلیون 112.07 میلیون 1.238 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,497 150.00 1.29 11,575 72.00 0.62 1398/12/25 23,353 99.136 میلیون 1.147 هزار میلیارد 12,069.44 11,647 11,399 11,065 12,000 5 57,349 11,490 8 402,718 11,490 178.199 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 91.655 میلیون 7.48 میلیون 85.448 میلیون 13.688 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 947 45.00 4.99 940 38.00 4.21 13:00 42,793 1.218 میلیارد 1.144 هزار میلیارد 32,012.42 902 902 908 947 26 3.868 میلیون 947 89 697,132 947 210.491 هزار میلیارد 2.147 میلیارد 185.411 میلیون 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 870.264 میلیون 347.345 میلیون 957.106 میلیون 260.504 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 5,671 270.00 5.00 5,671 270.00 5.00 1399/01/10 1 199.9 میلیون 1.134 هزار میلیارد - 5,401 5,671 5,671 5,671 0 - - 0 - - 113.42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 199.9 میلیون - 199.9 میلیون
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.09 میلیون - 1.09 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 6,029 287.00 5.00 5,961 219.00 3.81 12:29 14,237 182.639 میلیون 1.089 هزار میلیارد 10,804.31 5,742 5,741 5,600 6,029 2 12.632 میلیون 6,029 553 406 6,029 78.274 هزار میلیارد 576.014 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 120.185 میلیون 62.454 میلیون 115.317 میلیون 67.322 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 8,000 76.00 0.96 8,000 76.00 0.96 1398/12/26 1 134.125 میلیون 1.073 هزار میلیارد - 7,924 8,000 8,000 8,000 0 - - 0 - - 400 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 134.125 میلیون - 134.125 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 76,800 3,677.00 4.57 78,859 1,618.00 2.01 12:58 18,183 13.076 میلیون 1.031 هزار میلیارد 825.77 80,477 80,044 76,454 84,000 4 21,300 76,700 82 19,716 76,700 146.681 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.329 میلیون 747,787 12.956 میلیون 120,091
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,189 320.00 4.66 7,189 320.00 4.66 1398/12/26 1 143 میلیون 1.028 هزار میلیارد - 6,869 7,189 7,189 7,189 0 - - 0 - - 728.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 143 میلیون - 143 میلیون
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 911,500.00 91.15 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/30 2 999,000 999 میلیارد - 1,000,000 88,400 88,100 89,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 795,000 - 795,000
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 6,277 334.00 5.62 6,321 378.00 6.36 1398/12/27 10,387 150.653 میلیون 952.228 میلیارد 21,568.27 5,943 6,240 6,150 6,552 1 52,976 6,220 4 30,000 6,220 150.187 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 113.956 میلیون 36.697 میلیون 94.761 میلیون 55.892 میلیون
سپ2

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 15,000 617.00 3.95 15,000 617.00 3.95 1398/12/25 2 63 میلیون 945 میلیارد - 15,617 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 63 میلیون - 63 میلیون
سفارس4

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 1,343 159.00 10.59 1,343 159.00 10.59 1396/05/30 1 700 میلیون 940.1 میلیارد - 1,502 1,343 1,343 1,343 - - - - 7.554 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 700 میلیون - 700 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 44,750 2,121.00 4.53 45,117 1,754.00 3.74 12:30 15,854 20.581 میلیون 928.568 میلیارد 4,822.39 46,871 46,915 44,528 47,800 2 27,319 44,700 28 10,700 44,700 56.849 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 19.877 میلیون 704,579 20.431 میلیون 150,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 9,650 97.00 1.02 9,681 128.00 1.34 12:29 13,928 95.696 میلیون 926.412 میلیارد 6,936.5 9,553 9,553 9,502 9,849 14 6,966 9,651 8 9,356 9,651 477.65 هزار میلیارد 251.384 میلیون 490.3 میلیون 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 71.291 میلیون 24.405 میلیون 81.664 میلیون 14.032 میلیون
ملت2

بیمه ملت

سهام بورس 8,364 278.00 3.44 8,364 278.00 3.44 1398/11/27 1 110 میلیون 920.04 میلیارد - 8,086 8,364 8,364 8,364 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 110 میلیون - 110 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,090 39.00 0.39 10,069 18.00 0.18 13:54 2,928 91.245 میلیون 918.728 میلیارد - 10,051 10,052 10,052 10,097 1 130 10,080 1 500 10,091 40.276 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.493 میلیون 78.752 میلیون 21.849 میلیون 69.397 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,271 298.00 4.99 6,258 285.00 4.77 12:29 21,608 140.178 میلیون 877.253 میلیارد 603.53 5,973 5,977 6,139 6,271 6 15.012 میلیون 6,271 2101 19,258 6,271 36.476 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 138.845 میلیون 1.333 میلیون 78.039 میلیون 62.139 میلیون
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,114 148.00 4.99 3,103 137.00 4.62 1398/12/27 22,520 268.172 میلیون 832.264 میلیارد 30,505.2 2,966 3,055 3,042 3,114 3 4.582 میلیون 3,114 220 11,471 3,114 121.844 هزار میلیارد 410.499 میلیون 227.835 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 261.826 میلیون 6.346 میلیون 230.903 میلیون 37.269 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,100 11.00 0.16 7,175 86.00 1.21 12:30 16,150 112.491 میلیون 807.074 میلیارد 6,455.77 7,089 7,089 7,084 7,380 17 214,052 7,100 60 130,910 7,100 315.7 هزار میلیارد 416.035 میلیون 161.561 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 108.06 میلیون 4.431 میلیون 99.123 میلیون 13.368 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,520 61.00 1.12 5,491 32.00 0.59 12:56 19,000 145.544 میلیون 799.149 میلیارد 6,487.13 5,459 5,459 5,420 5,594 71 808,988 5,579 10 773,358 5,579 280.041 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 138.533 میلیون 7.011 میلیون 66.842 میلیون 78.702 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 126,387 6,018.00 5.00 125,733 5,364.00 4.46 12:29 9,698 6.172 میلیون 775.992 میلیارد 370.39 120,369 120,404 118,890 126,387 3 118,638 126,387 155 146 126,387 36.111 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 6.145 میلیون 26,799 2.122 میلیون 4.05 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 7,245 345.00 5.00 7,244 344.00 4.99 12:29 5,056 106.017 میلیون 767.978 میلیارد 8,948.48 6,900 6,904 7,191 7,245 3 20.108 میلیون 7,245 833 35,292 7,245 43.377 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 79.75 میلیون 26.267 میلیون 24.217 میلیون 81.8 میلیون
زکوثر4

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 13,120 0.00 0.00 13,120 0.00 0.00 1398/12/24 147 58.151 میلیون 762.945 میلیارد - 13,120 13,120 13,120 13,120 0 - - 0 - - 36.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 58.151 میلیون - 58.151 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 13,551 645.00 5.00 13,508 602.00 4.66 12:29 10,671 56.308 میلیون 760.59 میلیارد 4,197.45 12,906 12,911 13,080 13,551 3 1.624 میلیون 13,551 382 3,345 13,551 14.859 هزار میلیارد 9.502 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 - - - 55.973 میلیون 334,634 33.344 میلیون 22.964 میلیون
صایپا2032

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

سهام بورس 845,000 37,000.00 4.58 845,000 37,000.00 4.58 1398/11/2 1 900,000 760.5 میلیارد - 808,000 845,000 845,000 845,000 0 - - 0 - - 3.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
ستران2

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 42,640 1,470.00 3.33 42,640 1,470.00 3.33 1398/12/17 1 17.5 میلیون 746.2 میلیارد - 44,110 42,640 42,640 42,640 0 - - 0 - - 74.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
افق2

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 122,264 5,822.00 5.00 122,264 5,822.00 5.00 1399/01/16 1 5.801 میلیون 709.264 میلیارد - 116,442 122,264 122,264 122,264 0 - - 0 - - 122.264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.801 میلیون - 5.801 میلیون
شنفت2

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 16,600 29.00 0.17 16,600 29.00 0.17 1398/08/4 1 42 میلیون 697.2 میلیارد - 16,629 16,600 16,600 16,600 0 - - 0 - - 41.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42 میلیون - 42 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 665 3,938.00 85.55 665 3,938.00 85.55 1398/12/12 2 1.043 میلیارد 693.281 میلیارد - 4,603 665 665 665 0 - - 0 - - 138.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.043 میلیارد - 1.043 میلیارد
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1398/09/6 1 700,000 693 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
وخاور2

بانک خاورمیانه

سهام بورس 7,100 201.00 2.75 7,100 201.00 2.75 1398/12/17 1 97 میلیون 688.7 میلیارد - 7,301 7,100 7,100 7,100 0 - - 0 - - 71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,700 135.00 1.28 11,016 451.00 4.27 12:30 11,568 62.48 میلیون 688.306 میلیارد 7,910.34 10,565 10,575 10,566 11,093 6 64,186 10,650 15 45,398 10,650 57.407 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 60.689 میلیون 1.791 میلیون 42.264 میلیون 20.215 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 4,822 229.00 4.99 4,816 223.00 4.86 12:30 9,164 142.613 میلیون 686.758 میلیارد - 4,593 4,595 4,700 4,822 2 65.075 میلیون 4,822 2108 2,497 4,822 96.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 109.779 میلیون 32.834 میلیون 85.963 میلیون 56.65 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 6,304 300.00 5.00 6,276 272.00 4.53 12:29 10,231 109.363 میلیون 686.354 میلیارد 7,272.94 6,004 6,006 6,075 6,304 2 6.773 میلیون 6,304 654 1,900 6,304 37.656 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 101.143 میلیون 8.22 میلیون 69.251 میلیون 40.111 میلیون
حفارس4

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,460 1,392.00 36.14 2,460 1,392.00 36.14 1397/03/9 1 273.528 میلیون 672.879 میلیارد - 3,852 2,460 2,460 2,460 0 - - 0 - - 6.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 273.528 میلیون - 273.528 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 8,141 0.00 0.00 8,151 10.00 0.12 1398/12/12 7 81.656 میلیون 665.562 میلیارد - 8,141 8,150 8,141 8,190 0 - - 0 - - 330.116 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 81.656 میلیون - 81.656 میلیون
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
دپارس2

پارس‌ دارو

سهام بورس 39,408 9.00 0.02 39,408 9.00 0.02 1398/11/27 1 16.468 میلیون 648.961 میلیارد - 39,399 39,408 39,408 39,408 0 - - 0 - - 20.689 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.468 میلیون - 16.468 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,500 1,348.00 3.53 39,899 1,747.00 4.58 12:30 7,302 16.209 میلیون 646.721 میلیارد 1,872.5 38,152 38,228 39,050 40,059 9 12,760 39,500 23 96,794 39,500 19.951 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 14.679 میلیون 1.53 میلیون 15.979 میلیون 230,000
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 18,736 892.00 5.00 18,662 818.00 4.58 12:30 2,974 32.955 میلیون 614.999 میلیارد 8,213.39 17,844 17,844 17,815 18,736 2 1.297 میلیون 18,736 68 1,059 18,736 503.874 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 14.595 میلیون 18.359 میلیون 15.577 میلیون 17.377 میلیون
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 4,000 301.00 8.14 4,000 301.00 8.14 1396/07/17 1 151.139 میلیون 604.556 میلیارد - 3,699 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 151.139 میلیون - 151.139 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 3,550 84.00 2.31 3,550 84.00 2.31 1398/11/19 1 170 میلیون 603.5 میلیارد - 3,634 3,550 3,550 3,550 0 - - 0 - - 694.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 170 میلیون
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 8.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
جم پیلن4

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 28,866 1,329.00 4.83 28,866 1,329.00 4.83 1398/04/31 2 20 میلیون 577.32 میلیارد - 27,537 28,866 28,866 28,866 - - - - 57.732 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 49,647 2,613.00 5.00 50,196 2,064.00 3.95 12:30 9,203 11.276 میلیون 566.031 میلیارد 1,794.98 52,260 52,266 49,647 53,000 190 9,945 49,647 11 796,587 49,647 25.6 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 11.012 میلیون 263,942 11.13 میلیون 146,506
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 28,646 1,364.00 5.00 28,316 1,034.00 3.79 12:30 6,636 19.808 میلیون 560.879 میلیارد 2,982.62 27,282 27,318 27,500 28,646 7 23,676 28,646 15 12,251 28,646 106.185 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 14.418 میلیون 5.39 میلیون 19.565 میلیون 243,000
تکالا2

تولیدکنندگان بورس کالای ایران

سهام بورس 75,700 1,420.00 1.91 75,700 1,420.00 1.91 1398/12/17 1 7.403 میلیون 560.392 میلیارد - 74,280 75,700 75,700 75,700 0 - - 0 - - 140.802 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 627 0.00 0.00 627 0.00 0.00 1398/12/25 1 837.54 میلیون 525.138 میلیارد - 627 627 627 627 0 - - 0 - - 140.402 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 837.54 میلیون - 837.54 میلیون
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/17 1 525,015 525.015 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی