شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حجم معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تاصیکو4

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 973 1,750.00 64.27 972 1,751.00 64.30 1398/05/27 10 9.5 میلیارد 9.239 هزار میلیارد - 2,723 972 972 973 - - - - 19.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.5 میلیارد - 9.5 میلیارد
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 519 23,341.00 97.82 519 23,341.00 97.82 1399/03/31 2 1.905 میلیارد 988.582 میلیارد - 23,860 519 519 519 10 - - 0 923,410 19,877 25.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.905 میلیارد - 1.905 میلیارد
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,450 160.00 4.86 3,430 140.00 4.26 12:30 68,503 1.561 میلیارد 5.347 هزار میلیارد 29,964.11 3,290 3,400 3,310 3,450 102 99.476 میلیون 3,450 6048 1.492 میلیون 3,450 736.717 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.365 میلیارد 195.89 میلیون 1.264 میلیارد 296.681 میلیون
خکاوه4

سایپا دیزل‌

سهام بورس 200 547.00 73.23 200 547.00 73.23 1395/12/24 6 1.495 میلیارد 298.996 میلیارد - 747 200 200 200 0 - - 0 - - 527.143 میلیارد - - - - - - - - - - - 1.495 میلیارد - 1.495 میلیارد
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
کروی4

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 2,011 1,472.00 42.26 2,912 571.00 16.39 1396/12/28 4 1.208 میلیارد 3.517 هزار میلیارد - 3,483 3,417 2,011 3,963 - - - - 7.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.208 میلیارد - 1.208 میلیارد
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 13.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,690 170.00 4.83 3,690 170.00 4.83 12:30 24,945 1.158 میلیارد 4.272 هزار میلیارد 34,998.17 3,520 3,690 3,690 3,690 29 245.662 میلیون 3,690 6124 629,235 3,690 617.246 هزار میلیارد 2.914 میلیارد 2.658 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.001 میلیارد 156.175 میلیون 264.566 میلیون 893.094 میلیون
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,159.00 99.99 1 10,159.00 99.99 1398/12/14 10,014 999.3 میلیون 999.3 میلیون - 10,160 1 1 1 0 - - 0 - - 4 میلیارد - - - - - - - - - - - 999.3 میلیون - 999.3 میلیون
بترانس4

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 3,045 16,627.00 84.52 3,045 16,627.00 84.52 1398/12/7 4 888.945 میلیون 2.707 هزار میلیارد - 19,672 3,045 3,045 3,045 - - - - 11.419 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 888.945 میلیون - 888.945 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,660 220.00 4.95 4,580 140.00 3.15 12:30 48,959 763.575 میلیون 3.5 هزار میلیارد 23,617.03 4,440 4,440 4,250 4,660 36 20.345 میلیون 4,660 539 281,976 4,660 105.494 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 716.024 میلیون 47.55 میلیون 639.517 میلیون 124.058 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 950 14.00 1.50 950 14.00 1.50 1399/01/24 1 636.654 میلیون 604.821 میلیارد - 936 950 950 950 0 - - 0 - - 212.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 636.654 میلیون - 636.654 میلیون
برکت4

گروه دارویی برکت

سهام بورس 1,045 11,083.00 91.38 1,045 11,083.00 91.38 1399/03/12 2 621.071 میلیون 649.019 میلیارد - 12,128 1,045 1,045 1,045 - - - - 6.061 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 621.071 میلیون - 621.071 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
حفاری4

حفاری شمال

سهام بورس 2,293 6,159.00 72.87 2,293 6,159.00 72.87 1398/12/12 1 521.081 میلیون 1.195 هزار میلیارد - 8,452 2,293 2,293 2,293 - - - - 11.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 521.081 میلیون - 521.081 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,700 275.00 2.64 10,700 275.00 2.64 1399/02/29 4 500.999 میلیون 5.361 هزار میلیارد - 10,425 10,700 10,700 10,700 0 - - 0 - - 2236.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500.999 میلیون - 500.999 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 68.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 12,500 650.00 4.94 12,500 650.00 4.94 1399/03/25 2 400 میلیون 5 هزار میلیارد - 13,150 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 686.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 میلیون - 400 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
سیتا4

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 15,750 0.00 0.00 15,750 0.00 0.00 1399/04/14 596 328.506 میلیون 5.174 هزار میلیارد - 15,750 15,750 15,750 15,750 0 - - 0 - - 173.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 328.506 میلیون - 328.506 میلیون
سفارس4

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 1,391 25,319.00 94.79 1,391 25,319.00 94.79 1399/03/25 1 319.375 میلیون 444.251 میلیارد - 26,710 1,391 1,391 1,391 - - - - 7.824 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 319.375 میلیون - 319.375 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 23.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 1,182 29,710.00 96.17 1,182 29,710.00 96.17 1399/02/10 1 307.343 میلیون 363.28 میلیارد - 30,892 1,182 1,182 1,182 0 - - 0 - - 14.066 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 307.343 میلیون - 307.343 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وپترو4

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 17,557 3,585.00 16.96 17,557 3,585.00 16.96 1399/02/16 1 304.39 میلیون 5.344 هزار میلیارد - 21,142 17,557 17,557 17,557 0 - - 0 - - 31.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 304.39 میلیون - 304.39 میلیون
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/04/2 19,903 300 میلیون 3 هزار میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 143.726 میلیون 10,000 9999 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283.107 میلیون 16.893 میلیون - 300 میلیون
وخارزم4

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 835 63.00 8.16 835 63.00 8.16 1396/03/24 1 274 میلیون 228.79 میلیارد - 772 835 835 835 0 - - 0 - - 10.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 274 میلیون - 274 میلیون
حفارس4

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,460 1,392.00 36.14 2,460 1,392.00 36.14 1397/03/9 1 273.528 میلیون 672.879 میلیارد - 3,852 2,460 2,460 2,460 0 - - 0 - - 6.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 273.528 میلیون - 273.528 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 18,180 860.00 4.97 18,150 830.00 4.79 12:30 35,597 259.839 میلیون 4.715 هزار میلیارد 4,767.08 17,320 18,180 17,400 18,180 41 3.53 میلیون 18,180 660 256,040 18,180 1247.04 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 189.471 میلیون 70.368 میلیون 158.689 میلیون 101.15 میلیون
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 4.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 10,840 510.00 4.94 10,760 430.00 4.16 12:30 35,511 244.069 میلیون 2.626 هزار میلیارد 7,250.78 10,330 10,800 10,400 10,840 44 14.965 میلیون 10,840 2520 84,110 10,840 63.083 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 243.831 میلیون 237,755 183.069 میلیون 61 میلیون
پارسیان4

بیمه پارسیان

سهام بورس 914 853.00 48.27 914 853.00 48.27 1396/05/9 1 242.525 میلیون 221.668 میلیارد - 1,767 914 914 914 0 - - 0 - - 3.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 242.525 میلیون - 242.525 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 16,530 780.00 4.95 16,530 780.00 4.95 1399/04/11 3 240.575 میلیون 3.977 هزار میلیارد - 15,750 16,530 16,530 16,530 0 - - 0 - - 1347.195 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 240.575 میلیون - 240.575 میلیون
شبهرن4

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 1,536 11,724.00 88.42 1,536 11,724.00 88.42 1397/12/22 1 225.045 میلیون 345.669 میلیارد - 13,260 1,536 1,536 1,536 - - - - 3.994 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225.045 میلیون - 225.045 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,040 820.00 3.05 26,680 180.00 0.67 12:30 67,774 192.808 میلیون 5.144 هزار میلیارد 18,119.93 26,860 27,320 25,910 28,200 179 1.078 میلیون 26,030 562 488,871 26,030 1343 هزار میلیارد 4.893 میلیارد 3.894 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.559 میلیون 49.25 میلیون 145.128 میلیون 47.68 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 20,930 990.00 4.96 20,930 990.00 4.96 1399/04/11 3 190 میلیون 3.977 هزار میلیارد - 19,940 20,930 20,930 20,930 0 - - 0 - - 418.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 190 میلیون - 190 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 13,610 640.00 4.93 13,610 640.00 4.93 1399/04/9 12,745 180.484 میلیون 2.456 هزار میلیارد 13,840.13 12,970 180.484 میلیون 13,610 2.456 هزار میلیارد 394 62.989 میلیون 14,290 2555 3.323 میلیون 14,290 162.125 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 139.979 میلیون 40.505 میلیون 163.584 میلیون 16.9 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 19,300 910.00 4.95 19,300 910.00 4.95 12:30 9,547 176.138 میلیون 3.399 هزار میلیارد 29,032.62 18,390 19,300 19,300 19,300 50 116.841 میلیون 19,300 9999 129,802 19,300 3843.51 هزار میلیارد 657.047 میلیون 3.223 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 135.639 میلیون 40.499 میلیون 47.811 میلیون 128.327 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 3,550 84.00 2.31 3,550 84.00 2.31 1398/11/19 1 170 میلیون 603.5 میلیارد - 3,634 3,550 3,550 3,550 0 - - 0 - - 694.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 170 میلیون
البرز4

بیمه البرز

سهام بورس 1,301 254.00 24.26 1,301 254.00 24.26 1396/12/12 1 169 میلیون 219.869 میلیارد - 1,047 1,301 1,301 1,301 0 693.667 میلیون 1,300 1 - - 5.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 169 میلیون - 169 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 11,430 580.00 4.83 11,730 280.00 2.33 12:30 38,800 162.863 میلیون 1.911 هزار میلیارد 5,769.15 12,010 12,000 11,410 12,290 85 411,972 11,550 158 636,321 11,550 72.06 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 162.681 میلیون 182,149 160.578 میلیون 2.285 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 15,000 171.00 1.15 15,000 171.00 1.15 1399/02/28 2 159.982 میلیون 2.4 هزار میلیارد - 14,829 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 2152.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 159.982 میلیون - 159.982 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 25,510 1,210.00 4.98 25,460 1,160.00 4.77 12:29 30,034 158.289 میلیون 4.03 هزار میلیارد 3,272.68 24,300 158.289 میلیون 25,510 4.03 هزار میلیارد 22 12.612 میلیون 25,510 2942 216,054 25,510 140.94 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 148.029 میلیون 10.26 میلیون 105.223 میلیون 53.066 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 9,740 460.00 4.96 9,740 460.00 4.96 12:29 16,269 155.394 میلیون 1.513 هزار میلیارد 7,375.47 9,280 155.394 میلیون 9,740 1.513 هزار میلیارد 29 848,162 9,740 132 158,358 9,740 88.05 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 138.277 میلیون 17.118 میلیون 134.02 میلیون 21.374 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,800 530.00 3.46 15,170 160.00 1.04 12:30 20,344 153.684 میلیون 2.332 هزار میلیارد 20,984.95 15,330 15,300 14,760 15,630 58 591,241 14,950 98 903,683 14,950 772.632 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 88.11 میلیون 65.574 میلیون 102.177 میلیون 51.507 میلیون
لپارس4

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 531 110,004.00 99.52 531 110,004.00 99.52 1399/03/12 1 145.146 میلیون 77.072 میلیارد - 110,535 531 531 531 - - - - 159.3 میلیارد - - - - - - - - - - - 145.146 میلیون - 145.146 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
زپارس4

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 693 50,609.00 98.65 693 50,609.00 98.65 1398/12/11 1 130.136 میلیون 90.184 میلیارد - 51,302 693 693 693 - - - - 225.461 میلیارد - - - - - - - - - - - 130.136 میلیون - 130.136 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 7,080 330.00 4.89 7,020 270.00 4.00 12:30 14,705 128.899 میلیون 904.833 میلیارد 10,995.21 6,750 7,060 6,420 7,080 37 396,963 7,080 136 279,274 7,080 205.374 هزار میلیارد 621.356 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 108.997 میلیون 19.901 میلیون 109.034 میلیون 19.864 میلیون
وساخت4

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 3,147 16,937.00 84.33 3,147 16,937.00 84.33 1398/12/27 1 118.204 میلیون 371.989 میلیارد - 20,084 3,147 3,147 3,147 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 118.204 میلیون - 118.204 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 9,740 460.00 4.96 9,690 410.00 4.42 12:29 20,487 116.707 میلیون 1.131 هزار میلیارد 6,357.66 9,280 9,740 9,450 9,740 20 5.917 میلیون 9,740 1494 64,968 9,740 57.548 هزار میلیارد 9.502 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 - - - 116.703 میلیون 4,087 96.697 میلیون 20.01 میلیون
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
ثشاهد2

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 1,172 0.00 0.00 1,172 0.00 0.00 1397/06/6 1 107.762 میلیون 126.298 میلیارد - 1,172 1,172 1,172 1,172 0 - - 0 - - 4.696 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 107.762 میلیون - 107.762 میلیون
فاراک2

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,279 52.00 2.33 2,279 52.00 2.33 1398/06/31 2 105 میلیون 239.295 میلیارد - 2,227 2,279 2,279 2,279 0 - - 0 - - 14.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 105 میلیون
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 5,350 88.00 1.62 5,394 44.00 0.81 1399/02/27 10,753 103.145 میلیون 556.385 میلیارد 12,271.51 5,438 5,508 5,200 5,877 1 200,000 5,300 2 33 5,877 13.485 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.338 میلیون 10.806 میلیون 98.616 میلیون 4.528 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 3,692 141.00 3.97 3,692 141.00 3.97 1399/01/18 1 100 میلیون 369.2 میلیارد - 3,551 3,692 3,692 3,692 0 - - 0 - - 39.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
وپارس2

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,750 54.00 1.12 4,750 54.00 1.12 1398/12/12 1 100 میلیون 475 میلیارد - 4,804 4,750 4,750 4,750 0 - - 0 - - 742.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
وسینا2

بانک سینا

سهام بورس 9,823 467.00 4.99 9,823 467.00 4.99 1399/03/13 1 99.5 میلیون 977.389 میلیارد - 9,356 9,823 9,823 9,823 0 - - 0 - - 98.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 99.5 میلیون - 99.5 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 11,280 590.00 4.97 11,340 530.00 4.47 12:30 27,526 97.707 میلیون 1.108 هزار میلیارد 370.39 11,870 11,780 11,280 11,780 489 265,264 11,280 110 3.186 میلیون 11,280 53.225 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 95.812 میلیون 1.894 میلیون 97.541 میلیون 165,833
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 10,290 540.00 4.99 10,340 490.00 4.52 12:30 24,105 97.506 میلیون 1.008 هزار میلیارد 918.25 10,830 10,660 10,290 10,660 143 1.666 میلیون 10,290 107 1.538 میلیون 10,290 25.622 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 94.471 میلیون 3.034 میلیون 97.506 میلیون -
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 16,430 860.00 4.97 16,500 790.00 4.57 12:30 20,757 95.802 میلیون 1.58 هزار میلیارد 4,211.39 17,290 16,450 16,430 17,050 368 360,566 16,430 85 4.408 میلیون 16,430 108.694 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 91.633 میلیون 4.169 میلیون 85.314 میلیون 10.488 میلیون
ونیروح2

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 550 42.00 8.27 550 42.00 8.27 1398/05/28 1 93 میلیون 51.15 میلیارد - 508 550 550 550 - - - - 632.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 93 میلیون - 93 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 12,300 180.00 1.49 12,300 180.00 1.49 1399/03/27 1 90 میلیون 1.107 هزار میلیارد - 12,120 12,300 12,300 12,300 0 - - 0 - - 885.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 90 میلیون - 90 میلیون
پترول2

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 4,110 90.00 2.24 4,110 90.00 2.24 1398/12/5 1 89.333 میلیون 367.159 میلیارد - 4,020 4,110 4,110 4,110 0 - - 0 - - 102.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 89.333 میلیون - 89.333 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
وکار2

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 5,100 54.00 1.07 5,100 54.00 1.07 1398/12/26 2 85.442 میلیون 435.754 میلیارد - 5,046 5,100 5,100 5,100 0 - - 0 - - 43.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 85.442 میلیون - 85.442 میلیون
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
وبشهر2

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 4,840 161.00 3.22 4,840 161.00 3.22 1398/09/26 1 79.8 میلیون 386.232 میلیارد - 5,001 4,840 4,840 4,840 0 - - 0 - - 39.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 79.8 میلیون - 79.8 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 19,280 1,010.00 4.98 19,550 740.00 3.65 12:30 24,843 76.802 میلیون 1.502 هزار میلیارد 8,476.25 20,290 20,600 19,280 20,600 286 222,990 19,280 116 1.729 میلیون 19,280 105.727 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 76.272 میلیون 530,005 72.652 میلیون 4.15 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 14,200 740.00 4.95 14,340 600.00 4.02 12:30 17,266 71.626 میلیون 1.027 هزار میلیارد 5,621.73 14,940 15,080 14,200 15,080 142 150,609 14,200 89 2.876 میلیون 14,200 89.64 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 69.112 میلیون 2.514 میلیون 70.092 میلیون 1.534 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,430 30.00 0.29 10,380 20.00 0.19 12:29 2,282 70.954 میلیون 736.581 میلیارد - 10,400 10,400 10,310 10,430 9 206,865 10,430 4 312,102 10,430 41.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.02 میلیون 43.934 میلیون 65.211 میلیون 5.743 میلیون
خموتور4

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,750 297.00 8.60 3,750 297.00 8.60 1396/03/9 1 70.44 میلیون 264.15 میلیارد - 3,453 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 5.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70.44 میلیون - 70.44 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,350 390.00 4.90 8,350 390.00 4.90 12:30 4,962 70.379 میلیون 587.663 میلیارد 21,913.89 7,960 8,350 8,350 8,350 62 159.825 میلیون 8,350 9999 126,119 8,350 19.104 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 65.379 میلیون 5 میلیون 44.973 میلیون 25.406 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی