شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 35,080 1,760.00 4.78 37,260 420.00 1.14 12:30 250,607 406.22 میلیون 15.136 هزار میلیارد 6,291.99 36,840 406.22 میلیون 37,700 15.136 هزار میلیارد 610 2.615 میلیون 35,100 2128 2.293 میلیون 35,100 3778.164 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 383.944 میلیون 22.276 میلیون 296.901 میلیون 109.319 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 35,880 310.00 0.87 35,930 360.00 1.01 13:45 187,692 528.324 میلیون 18.983 هزار میلیارد 1,931.74 35,570 528.324 میلیون 37,000 18.983 هزار میلیارد 1 150 35,870 1 19,923 35,880 2874.4 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 443.525 میلیون 84.799 میلیون 491.866 میلیون 36.458 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 49,690 840.00 1.66 52,770 2,240.00 4.43 12:30 154,310 310.649 میلیون 16.392 هزار میلیارد 10,923.43 50,530 310.649 میلیون 53,050 16.392 هزار میلیارد 727 1.686 میلیون 49,670 2332 2.169 میلیون 49,670 1513.866 هزار میلیارد 1.59 میلیارد 128.328 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 286.198 میلیون 24.45 میلیون 199.5 میلیون 111.149 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,810 300.00 4.91 6,050 60.00 0.98 14:50 135,974 1.605 میلیارد 9.706 هزار میلیارد 12,069.44 6,110 1.605 میلیارد 6,410 9.706 هزار میلیارد 9999 1,000 5,790 1 707.198 میلیون 5,810 1825.019 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 1.348 میلیارد 256.323 میلیون 1.329 میلیارد 275.706 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 37,500 1,470.00 3.77 37,620 1,350.00 3.46 13:40 105,507 394.846 میلیون 14.855 هزار میلیارد 24,085.64 38,970 394.846 میلیون 38,950 14.855 هزار میلیارد 6 153,575 37,500 38 239,430 37,690 1918.62 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 364.59 میلیون 30.256 میلیون 353.042 میلیون 41.804 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,250 220.00 4.92 4,270 200.00 4.47 14:54 97,640 1.632 میلیارد 6.963 هزار میلیارد 19,080.55 4,470 1.632 میلیارد 4,250 6.963 هزار میلیارد 9999 27,000 4,200 2 1.336 میلیارد 4,250 167.669 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 1.615 میلیارد 17.582 میلیون 1.539 میلیارد 92.896 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 4,080 150.00 3.82 4,110 180.00 4.58 12:29 86,722 1.723 میلیارد 7.076 هزار میلیارد 29,964.11 3,930 1.723 میلیارد 4,120 7.076 هزار میلیارد 311 10.339 میلیون 4,080 1292 12.189 میلیون 4,080 920.336 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.475 میلیارد 248.251 میلیون 1.268 میلیارد 454.914 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,690 370.00 1.19 32,330 1,270.00 4.09 12:29 78,343 404.046 میلیون 13.062 هزار میلیارد 14,298.51 31,060 404.046 میلیون 32,180 13.062 هزار میلیارد 100 300,021 30,680 316 204,833 30,680 4639.355 هزار میلیارد 102.557 میلیون 4.088 میلیارد 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 274.369 میلیون 129.676 میلیون 183.686 میلیون 220.36 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,550 10.00 0.04 26,990 450.00 1.70 12:29 61,821 175.261 میلیون 4.731 هزار میلیارد 18,119.93 26,540 175.261 میلیون 26,710 4.731 هزار میلیارد 146 657,389 26,590 267 277,950 26,590 1349.5 هزار میلیارد 112.059 میلیون 1.29 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.504 میلیون 31.757 میلیون 123.043 میلیون 52.218 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,420 170.00 4.00 4,440 190.00 4.47 12:30 58,081 1.66 میلیارد 7.376 هزار میلیارد 34,998.17 4,250 1.66 میلیارد 4,460 7.376 هزار میلیارد 365 18.204 میلیون 4,420 2441 14.402 میلیون 4,420 778.572 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.491 میلیارد 168.762 میلیون 997.015 میلیون 662.91 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,930 230.00 4.46 5,210 50.00 0.97 12:29 47,871 448.746 میلیون 2.338 هزار میلیارد 23,617.03 5,160 448.746 میلیون 5,160 2.338 هزار میلیارد 145 2.469 میلیون 4,950 311 3.372 میلیون 4,950 123.79 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 432.289 میلیون 16.456 میلیون 403.624 میلیون 45.122 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,640 450.00 4.90 9,640 450.00 4.90 1399/04/24 47,767 442.256 میلیون 4.263 هزار میلیارد 21,913.89 9,190 442.256 میلیون 9,640 4.263 هزار میلیارد 73 8.875 میلیون 9,640 1541 596,390 9,640 23.136 هزار میلیارد 201.811 میلیون 163.332 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 434.221 میلیون 8.036 میلیون 193.605 میلیون 248.651 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 9,930 520.00 4.98 10,010 440.00 4.21 12:29 40,349 205.441 میلیون 2.057 هزار میلیارد 7,250.78 10,450 205.441 میلیون 10,440 2.057 هزار میلیارد 231 536,765 9,930 134 1.82 میلیون 9,930 61.129 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 205.42 میلیون 21,750 204.272 میلیون 1.17 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 24,910 1,310.00 5.00 25,270 950.00 3.62 12:29 40,312 104.374 میلیون 2.638 هزار میلیارد 3,272.68 26,220 104.374 میلیون 25,500 2.638 هزار میلیارد 142 336,642 24,910 310 901,606 24,910 146.566 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 97.608 میلیون 6.765 میلیون 102.857 میلیون 1.516 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,900 660.00 1.19 57,700 2,460.00 4.45 12:30 40,156 86.103 میلیون 4.968 هزار میلیارد 9,321.38 55,240 86.103 میلیون 58,000 4.968 هزار میلیارد 45 646,054 55,000 649 989,945 55,000 1244.012 هزار میلیارد 1.448 میلیارد 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 84.646 میلیون 1.458 میلیون 68.224 میلیون 17.88 میلیون
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 247,980 9,870.00 3.83 249,090 8,760.00 3.40 1399/04/25 37,733 5.421 میلیون 1.35 هزار میلیارد - 257,850 248,200 232,070 255,000 249 5,254 247,950 3 61,834 247,980 146.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.672 میلیون 1.749 میلیون 5.421 میلیون -
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 16,930 890.00 4.99 17,000 820.00 4.60 12:29 34,202 156.122 میلیون 2.654 هزار میلیارد 4,767.08 17,820 156.122 میلیون 17,100 2.654 هزار میلیارد 680 167,474 16,930 109 9.554 میلیون 16,930 1224 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 131.492 میلیون 24.63 میلیون 142.828 میلیون 13.293 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 17,230 410.00 2.32 17,670 30.00 0.17 12:29 34,116 180.51 میلیون 3.19 هزار میلیارد 13,840.13 17,640 180.51 میلیون 17,470 3.19 هزار میلیارد 47 251,253 17,100 105 224,461 17,100 220.875 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 155.885 میلیون 24.625 میلیون 174.023 میلیون 6.487 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 9,520 500.00 4.99 9,600 420.00 4.19 12:29 30,547 121.823 میلیون 1.169 هزار میلیارد 370.39 10,020 121.823 میلیون 9,550 1.169 هزار میلیارد 68 327,900 9,520 125 240,338 9,520 43.046 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 120.711 میلیون 1.112 میلیون 121.249 میلیون 573,973
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,820 1,140.00 4.97 22,770 190.00 0.83 12:29 29,318 101.329 میلیون 2.308 هزار میلیارد 14,992.9 22,960 101.329 میلیون 23,000 2.308 هزار میلیارد 1991 175,309 21,820 119 42.81 میلیون 21,820 1855.755 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 82.564 میلیون 18.765 میلیون 75.186 میلیون 26.143 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 23,000 1,070.00 4.88 23,020 1,090.00 4.97 1399/04/25 28,384 111.839 میلیون 2.574 هزار میلیارد 29,032.62 21,930 111.839 میلیون 23,020 2.574 هزار میلیارد 1 142,076 22,970 44 33,029 23,000 4811.18 هزار میلیارد 77.482 میلیون 4.42 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 98.445 میلیون 13.394 میلیون 88.208 میلیون 23.631 میلیون
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 121,900 3,220.00 2.71 122,230 3,550.00 2.99 1399/04/9 25,055 16.069 میلیون 1.964 هزار میلیارد 599.45 118,680 16.069 میلیون 124,500 1.964 هزار میلیارد 1 163 121,900 1 360 123,000 73.338 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - 15.295 میلیون 773,173 15.818 میلیون 251,030
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 35,180 1,670.00 4.53 36,860 10.00 0.03 1399/04/23 19,922 32.524 میلیون 1.199 هزار میلیارد 2,284.08 36,850 32.524 میلیون 37,600 1.199 هزار میلیارد 1 1,451 34,260 1 145 35,010 36.86 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 32.319 میلیون 205,300 32.494 میلیون 30,450
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1399/04/2 19,903 300 میلیون 3 هزار میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 143.726 میلیون 10,000 9999 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283.107 میلیون 16.893 میلیون - 300 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 14,570 750.00 4.90 15,080 240.00 1.57 12:29 18,878 73.242 میلیون 1.104 هزار میلیارد 4,211.39 15,320 73.242 میلیون 15,400 1.104 هزار میلیارد 38 1.827 میلیون 14,560 663 284,973 14,560 94.801 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 72.706 میلیون 536,197 71.525 میلیون 1.717 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 41,790 1,990.00 5.00 40,780 980.00 2.46 12:29 18,294 23.837 میلیون 972.01 میلیارد 1,224.77 39,800 23.837 میلیون 38,100 972.01 میلیارد 52 760,553 41,790 145 31,447 41,790 112.145 هزار میلیارد 86.955 میلیون 6.482 میلیون - - - 964,686 656,889 - - - 19.601 میلیون 4.236 میلیون 20.593 میلیون 3.244 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 18,000 490.00 2.80 18,160 650.00 3.71 12:29 17,445 79.644 میلیون 1.446 هزار میلیارد 18,428.76 17,510 79.644 میلیون 17,900 1.446 هزار میلیارد 23 167,233 17,860 83 68,882 17,860 144.554 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 78.251 میلیون 1.393 میلیون 72.875 میلیون 6.768 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 17,370 910.00 4.98 17,480 800.00 4.38 12:29 17,280 61.069 میلیون 1.067 هزار میلیارد 8,476.25 18,280 61.069 میلیون 17,380 1.067 هزار میلیارد 146 126,250 17,370 71 2.087 میلیون 17,370 91.085 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 59.94 میلیون 1.129 میلیون 51.864 میلیون 9.205 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 8,920 460.00 4.90 8,950 430.00 4.58 12:29 17,142 73.486 میلیون 657.43 میلیارد 918.25 9,380 73.486 میلیون 8,940 657.43 میلیارد 76 191,250 8,920 60 657,906 8,920 21.174 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 72.995 میلیون 490,590 72.176 میلیون 1.31 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 42,400 1,340.00 3.06 41,580 2,160.00 4.94 12:29 16,641 43.723 میلیون 1.818 هزار میلیارد 3,572.69 43,740 43.723 میلیون 41,560 1.818 هزار میلیارد 89 207,188 43,040 30 249,902 43,040 335.393 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 35.787 میلیون 7.936 میلیون 35.117 میلیون 8.606 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 16,760 780.00 4.88 16,640 660.00 4.13 12:29 16,617 36.492 میلیون 607.357 میلیارد 980.59 15,980 36.492 میلیون 16,060 607.357 میلیارد 119 138,014 16,770 54 285,575 16,770 66.56 هزار میلیارد 74.383 میلیون 14.829 میلیون - - - 4.644 میلیون 4.086 میلیون - - - 34.147 میلیون 2.345 میلیون 29.343 میلیون 7.149 میلیون
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 17,540 720.00 3.94 17,460 800.00 4.38 12:29 16,566 70.049 میلیون 1.223 هزار میلیارد 3,909.57 18,260 70.049 میلیون 17,800 1.223 هزار میلیارد 29 38,568 17,540 37 75,089 17,540 31.428 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 69.713 میلیون 336,050 69.195 میلیون 854,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,190 220.00 1.57 14,160 190.00 1.36 12:29 16,028 172.24 میلیون 2.439 هزار میلیارد 20,984.95 13,970 172.24 میلیون 14,020 2.439 هزار میلیارد 21 1.644 میلیون 14,000 67 98,825 14,000 713.664 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 62.909 میلیون 109.33 میلیون 70.173 میلیون 102.067 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 1399/04/24 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 11,090 520.00 4.92 11,060 490.00 4.64 12:29 14,720 81.691 میلیون 903.728 میلیارد 6,357.66 10,570 81.691 میلیون 11,090 903.728 میلیارد 24 13.187 میلیون 11,090 2848 69,774 11,090 68.587 هزار میلیارد 9.502 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 - - - 81.541 میلیون 150,000 79.291 میلیون 2.4 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 150,000 3,340.00 2.28 153,270 6,610.00 4.51 1399/04/25 14,311 11.919 میلیون 1.827 هزار میلیارد - 146,660 153,990 147,770 153,990 25 28,374 151,000 38 27,797 151,000 306.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.193 میلیون 725,343 11.692 میلیون 226,239
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 12,210 430.00 3.40 12,260 380.00 3.01 12:29 13,690 50.903 میلیون 624.117 میلیارد 5,621.73 12,640 50.903 میلیون 12,300 624.117 میلیارد 22 142,432 12,200 57 230,116 12,200 73.56 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 49.903 میلیون 1,000,000 49.648 میلیون 1.255 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 18,670 880.00 4.95 18,670 880.00 4.95 1399/04/25 13,393 70.715 میلیون 1.32 هزار میلیارد 11,725.54 17,790 70.715 میلیون 18,670 1.32 هزار میلیارد 59 1.386 میلیون 18,670 532 793,466 18,670 199.302 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 69.258 میلیون 1.457 میلیون 57.546 میلیون 13.169 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 25,770 1,080.00 4.37 25,740 1,050.00 4.25 1399/04/25 13,327 79.909 میلیون 2.057 هزار میلیارد 8,873.52 24,690 79.909 میلیون 25,920 2.057 هزار میلیارد 23 175,425 25,850 68 109,409 25,850 514.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 37.773 میلیون 42.136 میلیون 48.095 میلیون 31.814 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,400 610.00 2.65 22,200 810.00 3.52 12:29 13,312 51.882 میلیون 1.152 هزار میلیارد 9,619.5 23,010 51.882 میلیون 21,960 1.152 هزار میلیارد 10 53,394 22,330 23 46,594 22,330 1651.68 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 24.504 میلیون 27.378 میلیون 38.984 میلیون 12.897 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 10,250 480.00 4.91 9,800 30.00 0.31 12:29 12,701 63.201 میلیون 619.492 میلیارد 4,822.39 9,770 63.201 میلیون 9,360 619.492 میلیارد 24 18.793 میلیون 10,250 1413 147,045 10,250 64.9 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 57.305 میلیون 5.896 میلیون 61.652 میلیون 1.549 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 43,700 2,300.00 5.00 43,930 2,070.00 4.50 12:29 12,295 61.836 میلیون 2.717 هزار میلیارد 11,316.56 46,000 61.836 میلیون 43,700 2.717 هزار میلیارد 370 16,114 43,700 30 8.851 میلیون 43,700 1186.11 هزار میلیارد 1.468 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 28.036 میلیون 33.8 میلیون 44.91 میلیون 16.927 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,370 750.00 2.02 37,170 50.00 0.13 12:29 11,643 33.492 میلیون 1.245 هزار میلیارد 3,462.2 37,120 33.492 میلیون 37,320 1.245 هزار میلیارد 25 292,884 36,000 57 23,871 36,000 708.04 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.595 میلیون 14.897 میلیون 23.636 میلیون 9.856 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 5,350 88.00 1.62 5,394 44.00 0.81 1399/02/27 10,753 103.145 میلیون 556.385 میلیارد 12,271.51 5,438 5,508 5,200 5,877 1 200,000 5,300 2 33 5,877 13.485 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 92.338 میلیون 10.806 میلیون 98.616 میلیون 4.528 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 57,960 2,760.00 5.00 55,390 190.00 0.34 12:29 10,632 22.943 میلیون 1.271 هزار میلیارد 3,262.16 55,200 22.943 میلیون 52,440 1.271 هزار میلیارد 3 1.454 میلیون 57,960 244 4,595 57,960 27.695 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 - - - 19.291 میلیون 3.653 میلیون 21.196 میلیون 1.747 میلیون
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 17,320 820.00 4.97 16,820 320.00 1.94 12:29 10,519 51.702 میلیون 869.423 میلیارد 10,326.61 16,500 51.702 میلیون 16,330 869.423 میلیارد 12 2.143 میلیون 17,320 348 11,970 17,320 41.209 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 51.697 میلیون 5,000 50.599 میلیون 1.103 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 87,890 2,160.00 2.40 87,170 2,880.00 3.20 11:39 10,110 8.404 میلیون 732.599 میلیارد 878.09 90,050 8.404 میلیون 89,000 732.599 میلیارد 1 134 87,890 1 220 87,900 261.51 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 4.535 میلیون 3.869 میلیون 8.287 میلیون 117,371
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 18,000 850.00 4.96 17,530 380.00 2.22 12:29 10,031 36.405 میلیون 638.154 میلیارد 6,795.2 17,150 36.405 میلیون 16,400 638.154 میلیارد 40 141,139 18,000 28 283,559 18,000 28.819 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 36.405 میلیون - 35.315 میلیون 1.09 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 14,430 670.00 4.87 14,430 670.00 4.87 12:29 9,767 135.502 میلیون 1.956 هزار میلیارد 14,400.23 13,760 135.502 میلیون 14,440 1.956 هزار میلیارد 62 288,397 14,430 55 4.554 میلیون 14,430 144.3 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 120.808 میلیون 14.694 میلیون 43.806 میلیون 91.696 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 42,680 640.00 1.48 41,910 1,410.00 3.25 12:29 9,690 25.604 میلیون 1.073 هزار میلیارد 4,108.66 43,320 25.604 میلیون 41,170 1.073 هزار میلیارد 18 23,404 42,680 19 41,381 42,680 352.044 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 16.876 میلیون 8.728 میلیون 24.6 میلیون 1.003 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 27,460 1,240.00 4.32 27,440 1,260.00 4.39 12:29 9,329 35.998 میلیون 987.947 میلیارد 3,006.26 28,700 35.998 میلیون 27,270 987.947 میلیارد 14 12,552 27,470 15 61,624 27,470 131.715 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 20.168 میلیون 15.83 میلیون 26.258 میلیون 9.74 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 171,000 4,680.00 2.81 168,630 2,310.00 1.39 12:29 9,286 3.79 میلیون 639.124 میلیارد 2,035.16 166,320 3.79 میلیون 160,130 639.124 میلیارد 12 2,525 171,900 16 1,409 171,900 505.89 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 3.594 میلیون 196,436 3.405 میلیون 384,839
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 22,160 1,160.00 4.97 22,180 1,140.00 4.89 12:30 9,266 55.84 میلیون 1.238 هزار میلیارد 10,844.96 23,320 55.84 میلیون 22,160 1.238 هزار میلیارد 47 37,441 22,160 28 187,456 22,160 1230.99 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 18.926 میلیون 36.914 میلیون 36.909 میلیون 18.931 میلیون
پکویرح

ح. کویر تایر

حق تقدم بورس 21,620 1,170.00 5.72 21,450 1,000.00 4.89 1399/04/11 9,262 44.895 میلیون 963.016 میلیارد - 20,450 21,200 20,660 22,400 26 199,013 21,600 55 139,109 21,600 31.746 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 35.585 میلیون 9.31 میلیون 42.704 میلیون 2.191 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 62,240 2,960.00 4.99 59,540 260.00 0.44 12:30 9,038 11.434 میلیون 680.806 میلیارد 1,137.68 59,280 11.434 میلیون 57,800 680.806 میلیارد 22 1.146 میلیون 62,240 970 8,289 62,240 104.195 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 7.833 میلیون 3.601 میلیون 10.936 میلیون 498,792
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 19,780 250.00 1.25 20,040 10.00 0.05 12:30 8,948 19.34 میلیون 387.494 میلیارد 6,145.59 20,030 19.34 میلیون 20,500 387.494 میلیارد 11 19,731 19,780 17 25,921 19,780 73.014 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 18.481 میلیون 859,856 16.274 میلیون 3.066 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 44,610 2,120.00 4.99 43,260 770.00 1.81 12:29 8,679 18.884 میلیون 816.85 میلیارد 3,965.09 42,490 18.884 میلیون 41,960 816.85 میلیارد 13 10,752 44,610 20 18,615 44,610 118.53 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 17.325 میلیون 1.559 میلیون 16.848 میلیون 2.036 میلیون
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 17,280 820.00 4.98 17,040 580.00 3.52 12:29 8,617 28.904 میلیون 492.608 میلیارد 4,359.81 16,460 28.904 میلیون 17,280 492.608 میلیارد 10 3.155 میلیون 17,280 1004 70,865 17,280 31.725 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 28.826 میلیون 77,157 28.886 میلیون 17,660
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 80,430 4,230.00 5.00 80,900 3,760.00 4.44 12:29 8,599 6.159 میلیون 498.268 میلیارد 752.34 84,660 6.159 میلیون 80,430 498.268 میلیارد 48 7,489 80,430 20 119,551 80,430 80.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.385 میلیون 1.774 میلیون 5.292 میلیون 866,872
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 49,250 2,590.00 5.00 50,230 1,610.00 3.11 12:29 8,360 9.765 میلیون 490.524 میلیارد 1,288.51 51,840 9.765 میلیون 50,020 490.524 میلیارد 102 19,348 49,250 24 964,452 49,250 180.828 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 9.255 میلیون 509,581 8.965 میلیون 800,000
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 59,200 2,730.00 4.41 59,060 2,870.00 4.63 12:29 8,004 11.987 میلیون 707.944 میلیارد 3,066 61,930 11.987 میلیون 58,840 707.944 میلیارد 3 13,098 59,050 19 21,136 59,050 118.12 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 10.301 میلیون 1.686 میلیون 11.134 میلیون 853,081
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 31,990 1,520.00 4.99 31,920 1,450.00 4.76 12:29 7,912 24.973 میلیون 797.018 میلیارد 3,497.88 30,470 24.973 میلیون 31,990 797.018 میلیارد 14 3.958 میلیون 31,990 1496 19,196 31,990 127.68 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 23.683 میلیون 1.289 میلیون 21.809 میلیون 3.164 میلیون
انرژی3

سایراشخاص بورس انرژی

سهام بورس 300,140 14,290.00 5.00 300,100 14,250.00 4.99 12:29 7,781 2.925 میلیون 877.813 میلیارد - 285,850 2.925 میلیون 300,140 877.813 میلیارد 5 110,213 300,140 433 1,154 300,140 180.06 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.919 میلیون 5,598 1.615 میلیون 1.31 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 122,500 4,280.00 3.62 121,360 3,140.00 2.66 1399/04/22 7,767 7.69 میلیون 933.277 میلیارد 607.26 118,220 7.69 میلیون 115,000 933.277 میلیارد 48 108,914 123,700 64 305,163 123,700 36.408 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - 4.66 میلیون 3.03 میلیون 5.82 میلیون 1.87 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,360 1,520.00 4.92 29,560 1,320.00 4.27 12:29 7,723 18.243 میلیون 539.306 میلیارد 7,847.65 30,880 18.243 میلیون 29,380 539.306 میلیارد 22 8,233 29,360 12 15,728 29,360 238.372 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 15.278 میلیون 2.965 میلیون 17.715 میلیون 527,682
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 32,030 530.00 1.63 31,920 640.00 1.97 1399/04/25 7,656 12.975 میلیون 414.115 میلیارد - 32,560 31,150 30,940 33,400 17 8,101 32,060 13 14,422 32,060 19.152 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.1 میلیون 874,922 12.705 میلیون 270,185
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 18,240 30.00 0.16 18,160 110.00 0.60 1399/04/24 7,626 21.779 میلیون 395.453 میلیارد 3,520.57 18,270 21.782 میلیون 18,200 395.508 میلیارد 46 124,247 18,250 25 139,326 18,250 29.964 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 - - - 21.751 میلیون 28,231 21.751 میلیون 28,000
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 109,310 5,200.00 4.99 106,060 1,950.00 1.87 12:29 7,617 9.592 میلیون 1.017 هزار میلیارد 1,252.67 104,110 9.592 میلیون 100,000 1.017 هزار میلیارد 11 90,947 109,310 115 9,757 109,310 54.091 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 8.429 میلیون 1.163 میلیون 7.591 میلیون 2.001 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 16,050 840.00 4.97 16,230 660.00 3.91 12:29 7,602 23.38 میلیون 379.507 میلیارد 10,394.33 16,890 23.38 میلیون 16,500 379.507 میلیارد 41 51,688 16,050 34 337,556 16,050 18.176 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 23.374 میلیون 6,323 23.38 میلیون -
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 23,900 550.00 2.25 24,190 260.00 1.06 1399/04/25 7,449 32.808 میلیون 793.776 میلیارد 7,598.81 24,450 32.808 میلیون 24,460 793.776 میلیارد 13 35,702 23,850 31 39,699 23,850 393.088 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.987 میلیون 9.821 میلیون 27.195 میلیون 5.613 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 1399/04/25 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 15.816 میلیون 43,500 667.246 میلیارد 136 25,167 41,800 50 828,860 41,800 97.037 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.409 میلیون 4.407 میلیون 15.72 میلیون 96,634
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 11,920 560.00 4.93 11,620 260.00 2.29 12:29 7,300 28.566 میلیون 331.913 میلیارد 8,688.8 11,360 28.566 میلیون 11,670 331.913 میلیارد 13 284,715 11,920 51 47,310 11,920 46.48 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 47.536 میلیون 2.261 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 28.547 میلیون 19,030 28.36 میلیون 206,205
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 51,580 2,710.00 4.99 52,810 1,480.00 2.73 12:29 7,273 10.016 میلیون 528.958 میلیارد 2,686.75 54,290 10.016 میلیون 55,000 528.958 میلیارد 97 5,847 51,580 11 410,298 51,580 44.36 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 9.905 میلیون 111,228 9.915 میلیون 100,685
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 15,860 830.00 4.97 16,180 510.00 3.06 1399/04/23 7,259 47.113 میلیون 762.196 میلیارد - 16,690 16,600 15,860 16,950 14 134,432 15,860 37 79,518 15,860 161.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 40.207 میلیون 6.906 میلیون 21.332 میلیون 25.781 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 53,000 960.00 1.84 52,500 460.00 0.88 12:29 7,162 11.449 میلیون 601.132 میلیارد 1,335.89 52,040 11.449 میلیون 49,700 601.132 میلیارد 11 10,660 53,000 12 42,686 53,000 26.25 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 7.932 میلیون 3.517 میلیون 11.008 میلیون 441,172
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 13,790 650.00 4.95 13,390 250.00 1.90 12:29 7,061 32.413 میلیون 434.131 میلیارد 4,896.87 13,140 32.413 میلیون 12,670 434.131 میلیارد 20 9.074 میلیون 13,790 952 41,000 13,790 35.531 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 30.593 میلیون 1.821 میلیون 31.393 میلیون 1.02 میلیون
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 54,450 2,860.00 4.99 54,620 2,690.00 4.69 12:29 7,058 12.094 میلیون 660.526 میلیارد 2,004.94 57,310 12.094 میلیون 54,450 660.526 میلیارد 17 34,160 54,450 16 16,077 54,450 59.552 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 8.032 میلیون 4.062 میلیون 10.609 میلیون 1.485 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

حق تقدم بورس 8,840 928.00 9.50 9,368 400.00 4.10 1399/02/24 6,995 65.977 میلیون 618.087 میلیارد - 9,768 9,350 8,792 10,296 11 12,170 8,800 6 244,043 8,800 111.867 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50.704 میلیون 15.273 میلیون 51.294 میلیون 14.683 میلیون
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 38,070 2,000.00 4.99 38,310 1,760.00 4.39 12:29 6,889 10.87 میلیون 416.417 میلیارد 3,816.77 40,070 10.87 میلیون 38,090 416.417 میلیارد 15 49,437 38,070 19 17,829 38,070 44.133 هزار میلیارد 17.772 میلیون 6.863 میلیون 1.152 میلیون 4.02 میلیون 2.843 میلیون 1.945 میلیون 1.017 میلیون - - - 10.829 میلیون 41,000 10.585 میلیون 285,000
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 11,530 540.00 4.91 11,100 110.00 1.00 12:29 6,824 43.785 میلیون 486.133 میلیارد 6,517.12 10,990 43.785 میلیون 10,460 486.133 میلیارد 17 3.609 میلیون 11,530 201 60,512 11,530 29.193 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 40.338 میلیون 3.447 میلیون 43.694 میلیون 90,740
سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

سهام بورس 33,190 1,580.00 5.00 32,940 1,330.00 4.21 12:29 6,709 15.547 میلیون 512.114 میلیارد 5,528.18 31,610 15.547 میلیون 33,150 512.114 میلیارد 9 1.382 میلیون 33,190 507 146,130 33,190 36.234 هزار میلیارد 8.003 میلیون 3.022 میلیون 550,000 1.689 میلیون 1.334 میلیون 2.277 میلیون 254,485 - - - 15.416 میلیون 130,856 11.63 میلیون 3.917 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 37,280 1,960.00 4.99 37,970 1,270.00 3.24 12:29 6,600 9.914 میلیون 376.426 میلیارد 8,301 39,240 9.914 میلیون 39,700 376.426 میلیارد 320 13,446 37,280 13 2.059 میلیون 37,280 227.82 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 7.304 میلیون 2.61 میلیون 9.842 میلیون 71,971
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 18,200 630.00 3.35 18,040 790.00 4.20 12:29 6,491 30.629 میلیون 552.508 میلیارد 13,026.22 18,830 30.629 میلیون 17,890 552.508 میلیارد 17 52,668 18,200 21 53,338 18,200 120.706 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 17.289 میلیون 13.341 میلیون 23.929 میلیون 6.7 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 15,610 540.00 3.34 15,500 650.00 4.02 12:29 6,455 42.184 میلیون 653.908 میلیارد 6,850.07 16,150 42.184 میلیون 15,350 653.908 میلیارد 6 63,233 15,600 14 16,779 15,600 139.5 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 21.59 میلیون 20.595 میلیون 37.179 میلیون 5.006 میلیون
پکویر

کویر تایر

سهام بورس 26,380 1,150.00 4.56 25,000 230.00 0.91 1399/04/25 6,449 12.112 میلیون 302.797 میلیارد - 25,230 24,000 23,970 26,490 22 23,185 26,380 23 40,479 26,380 54.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.516 میلیون 595,584 12.012 میلیون 100,000
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 27,110 1,290.00 5.00 26,430 610.00 2.36 12:29 6,424 22.362 میلیون 591.133 میلیارد 2,999.7 25,820 22.362 میلیون 25,400 591.133 میلیارد 7 6.37 میلیون 27,110 1004 16,740 27,110 148.669 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 21.641 میلیون 721,250 20.154 میلیون 2.209 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 60,130 1,440.00 2.34 62,370 800.00 1.30 12:29 6,265 17.069 میلیون 1.065 هزار میلیارد 2,032.85 61,570 17.069 میلیون 59,990 1.065 هزار میلیارد 1 85,912 60,010 7 2,000 60,010 318.087 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 7.084 میلیون 9.985 میلیون 13.321 میلیون 3.748 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 40,160 1,910.00 4.99 40,160 1,910.00 4.99 12:29 6,226 87.487 میلیون 3.513 هزار میلیارد 8,186.86 38,250 87.487 میلیون 40,160 3.513 هزار میلیارد 406 53.133 میلیون 40,160 9999 21.209 میلیون 40,160 1767.04 هزار میلیارد 1.816 میلیارد 138.157 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 69.971 میلیون 17.517 میلیون 57.244 میلیون 30.244 میلیون
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 15,990 690.00 4.14 15,930 750.00 4.50 12:29 6,123 24.084 میلیون 383.568 میلیارد 9,304.42 16,680 24.084 میلیون 15,900 383.568 میلیارد 10 14,666 15,990 9 102,145 15,990 27.448 هزار میلیارد 8.289 میلیون 2.404 میلیون 19.17 27.977 میلیون 335.91 1.135 میلیون 68,439 - - - 23.724 میلیون 360,000 24.049 میلیون 35,000
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 28,620 1,360.00 4.99 28,610 1,350.00 4.95 12:29 6,034 14.363 میلیون 410.908 میلیارد 1,995.75 27,260 14.363 میلیون 28,620 410.908 میلیارد 16 942,492 28,620 327 19,410 28,620 71.639 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 14.076 میلیون 286,911 10.355 میلیون 4.008 میلیون
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 35,280 1,430.00 3.90 35,120 1,590.00 4.33 12:29 6,006 10.165 میلیون 357.02 میلیارد 1,385.27 36,710 10.165 میلیون 35,350 357.02 میلیارد 21 10,106 35,300 16 33,825 35,300 26.742 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 - - - 9.738 میلیون 427,011 9.965 میلیون 200,000
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 12,900 100.00 0.78 12,600 200.00 1.56 12:29 5,977 18.304 میلیون 230.621 میلیارد 903.29 12,800 18.304 میلیون 12,690 230.621 میلیارد 8 7,837 12,900 9 32,659 12,900 10.322 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 17.514 میلیون 790,000 18.304 میلیون -
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 44,180 2,320.00 4.99 44,290 2,210.00 4.75 12:29 5,968 12.143 میلیون 537.769 میلیارد 4,761.55 46,500 12.143 میلیون 44,180 537.769 میلیارد 49 17,975 44,180 21 363,840 44,180 132.87 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 9.036 میلیون 3.107 میلیون 10.451 میلیون 1.692 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی