شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 54,850 918.00 1.70 55,456 1,524.00 2.83 12:30 176,941 38.441 میلیون 2.132 هزار میلیارد - 53,932 53,932 51,236 56,628 355 23,578 54,845 39 23,109 54,845 53.857 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34 میلیون 4.442 میلیون 32.863 میلیون 5.578 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 6,740 46.00 0.69 6,668 26.00 0.39 12:16 46,088 315.406 میلیون 2.103 هزار میلیارد 13,840.13 6,694 6,697 6,360 6,999 2 43,634 6,740 2 3,500 6,745 83.675 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 293.345 میلیون 22.062 میلیون 283.434 میلیون 31.973 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 947 45.00 4.99 940 38.00 4.21 13:00 42,793 1.218 میلیارد 1.144 هزار میلیارد 32,012.42 902 902 908 947 26 3.868 میلیون 947 89 697,132 947 210.491 هزار میلیارد 2.147 میلیارد 185.411 میلیون 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 870.264 میلیون 347.345 میلیون 957.106 میلیون 260.504 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 21,750 1,035.00 5.00 21,582 867.00 4.19 1398/12/25 27,065 84.796 میلیون 1.83 هزار میلیارد 1,790.06 20,715 21,750 20,000 21,750 0 1.272 میلیون 21,750 375 - - 51.797 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 84.551 میلیون 245,477 53.398 میلیون 31.398 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,497 150.00 1.29 11,575 72.00 0.62 1398/12/25 23,353 99.136 میلیون 1.147 هزار میلیارد 12,069.44 11,647 11,399 11,065 12,000 5 57,349 11,490 8 402,718 11,490 178.199 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 91.655 میلیون 7.48 میلیون 85.448 میلیون 13.688 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,114 148.00 4.99 3,103 137.00 4.62 1398/12/27 22,520 268.172 میلیون 832.264 میلیارد 30,505.2 2,966 3,055 3,042 3,114 3 4.582 میلیون 3,114 220 11,471 3,114 121.844 هزار میلیارد 410.499 میلیون 227.835 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 261.826 میلیون 6.346 میلیون 230.903 میلیون 37.269 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,271 298.00 4.99 6,258 285.00 4.77 12:29 21,608 140.178 میلیون 877.253 میلیارد 603.53 5,973 5,977 6,139 6,271 6 15.012 میلیون 6,271 2101 19,258 6,271 36.476 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 138.845 میلیون 1.333 میلیون 78.039 میلیون 62.139 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 919 34.00 3.84 913 28.00 3.16 12:59 21,290 543.856 میلیون 496.333 میلیارد 27,685.51 885 885 898 923 15 140,449 918 16 433,717 918 160.098 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 451.249 میلیون 92.607 میلیون 333.098 میلیون 210.758 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 90,119 3,430.00 3.67 92,666 883.00 0.94 12:30 20,867 13.927 میلیون 1.291 هزار میلیارد - 93,549 93,522 88,872 98,000 10 18,791 90,120 37 7,976 90,120 185.332 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.302 میلیون 1.625 میلیون 12.296 میلیون 1.631 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,520 61.00 1.12 5,491 32.00 0.59 12:56 19,000 145.544 میلیون 799.149 میلیارد 6,487.13 5,459 5,459 5,420 5,594 71 808,988 5,579 10 773,358 5,579 280.041 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 138.533 میلیون 7.011 میلیون 66.842 میلیون 78.702 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 76,800 3,677.00 4.57 78,859 1,618.00 2.01 12:58 18,183 13.076 میلیون 1.031 هزار میلیارد 825.77 80,477 80,044 76,454 84,000 4 21,300 76,700 82 19,716 76,700 146.681 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.329 میلیون 747,787 12.956 میلیون 120,091
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 15,168 722.00 5.00 14,769 323.00 2.24 12:30 17,853 106.955 میلیون 1.58 هزار میلیارد 3,152.92 14,446 14,455 13,901 15,168 19 3.644 میلیون 15,168 303 74,086 15,168 59.076 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 94.751 میلیون 12.204 میلیون 80.128 میلیون 26.827 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 23,931 0.00 0.00 22,792 0.00 0.00 12:30 17,272 3.131 میلیون 71.36 میلیارد 819.3 - 23,931 23,931 23,931 21 43.429 میلیون 22,792 5095 3,749 22,792 65.81 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,100 11.00 0.16 7,175 86.00 1.21 12:30 16,150 112.491 میلیون 807.074 میلیارد 6,455.77 7,089 7,089 7,084 7,380 17 214,052 7,100 60 130,910 7,100 315.7 هزار میلیارد 416.035 میلیون 161.561 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 108.06 میلیون 4.431 میلیون 99.123 میلیون 13.368 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 44,750 2,121.00 4.53 45,117 1,754.00 3.74 12:30 15,854 20.581 میلیون 928.568 میلیارد 4,822.39 46,871 46,915 44,528 47,800 2 27,319 44,700 28 10,700 44,700 56.849 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 19.877 میلیون 704,579 20.431 میلیون 150,000
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,469 354.00 4.98 7,423 308.00 4.33 12:30 15,586 157.968 میلیون 1.173 هزار میلیارد 6,642.12 7,115 7,117 7,240 7,470 21 33,764 7,470 10 134,393 7,470 752.692 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 93.94 میلیون 64.028 میلیون 50.03 میلیون 107.937 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,898 233.00 4.99 4,841 176.00 3.77 12:29 15,572 242.272 میلیون 1.173 هزار میلیارد 9,298.39 4,665 4,665 4,700 4,898 15 20.502 میلیون 4,898 879 123,860 4,898 974.985 هزار میلیارد 269.34 میلیون 1.04 میلیارد 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 156.381 میلیون 85.89 میلیون 94.781 میلیون 147.491 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 6,029 287.00 5.00 5,961 219.00 3.81 12:29 14,237 182.639 میلیون 1.089 هزار میلیارد 10,804.31 5,742 5,741 5,600 6,029 2 12.632 میلیون 6,029 553 406 6,029 78.274 هزار میلیارد 576.014 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 120.185 میلیون 62.454 میلیون 115.317 میلیون 67.322 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 9,650 97.00 1.02 9,681 128.00 1.34 12:29 13,928 95.696 میلیون 926.412 میلیارد 6,936.5 9,553 9,553 9,502 9,849 14 6,966 9,651 8 9,356 9,651 477.65 هزار میلیارد 251.384 میلیون 490.3 میلیون 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 71.291 میلیون 24.405 میلیون 81.664 میلیون 14.032 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 1398/11/9 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 11.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.671 میلیون 208.885 میلیون - 387.556 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,700 135.00 1.28 11,016 451.00 4.27 12:30 11,568 62.48 میلیون 688.306 میلیارد 7,910.34 10,565 10,575 10,566 11,093 6 64,186 10,650 15 45,398 10,650 57.407 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 60.689 میلیون 1.791 میلیون 42.264 میلیون 20.215 میلیون
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 10,536 501.00 4.99 10,273 238.00 2.37 12:27 11,319 113.308 میلیون 1.164 هزار میلیارد 11,776.3 10,035 10,000 9,635 10,536 0 40,892 10,536 9 - - 18.491 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 109.765 میلیون 3.543 میلیون 112.07 میلیون 1.238 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,800 6.00 0.12 4,858 52.00 1.08 12:30 11,055 81.065 میلیون 393.778 میلیارد 8,471.81 4,806 4,806 4,760 5,015 7 127,079 4,790 23 130,928 4,790 43.916 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 76.081 میلیون 4.984 میلیون 75.076 میلیون 5.989 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 6,620 46.00 0.70 6,710 136.00 2.07 12:30 10,872 74.701 میلیون 501.259 میلیارد 8,246.02 6,574 6,574 6,550 6,900 2 91,954 6,599 24 75,620 6,599 30.2 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 72.313 میلیون 2.388 میلیون 51.625 میلیون 23.076 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 13,551 645.00 5.00 13,508 602.00 4.66 12:29 10,671 56.308 میلیون 760.59 میلیارد 4,197.45 12,906 12,911 13,080 13,551 3 1.624 میلیون 13,551 382 3,345 13,551 14.859 هزار میلیارد 9.502 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 - - - 55.973 میلیون 334,634 33.344 میلیون 22.964 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 6,277 334.00 5.62 6,321 378.00 6.36 1398/12/27 10,387 150.653 میلیون 952.228 میلیارد 21,568.27 5,943 6,240 6,150 6,552 1 52,976 6,220 4 30,000 6,220 150.187 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 113.956 میلیون 36.697 میلیون 94.761 میلیون 55.892 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 6,304 300.00 5.00 6,276 272.00 4.53 12:29 10,231 109.363 میلیون 686.354 میلیارد 7,272.94 6,004 6,006 6,075 6,304 2 6.773 میلیون 6,304 654 1,900 6,304 37.656 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 101.143 میلیون 8.22 میلیون 69.251 میلیون 40.111 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 9,506 100.00 1.06 9,522 116.00 1.23 12:30 10,092 34.121 میلیون 324.89 میلیارد 2,701.44 9,406 9,406 9,409 9,700 11 23,033 9,520 18 38,689 9,520 269.839 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 33.82 میلیون 300,898 24.921 میلیون 9.2 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 16,399 575.00 3.39 16,813 161.00 0.95 12:30 10,016 30.101 میلیون 506.084 میلیارد 2,869.87 16,974 16,978 16,290 17,400 10 39,254 16,380 20 32,373 16,380 135.617 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 26.033 میلیون 4.068 میلیون 24.959 میلیون 5.143 میلیون
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,159.00 99.99 1 10,159.00 99.99 1398/12/14 10,014 999.3 میلیون 999.3 میلیون - 10,160 1 1 1 0 - - 0 - - 4 میلیارد - - - - - - - - - - - 999.3 میلیون - 999.3 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 34,013 1,619.00 5.00 33,933 1,539.00 4.75 12:29 9,952 14.476 میلیون 491.195 میلیارد 1,681.63 32,394 32,494 33,666 34,013 9 280,552 34,013 124 1,663 34,013 116.618 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 12.46 میلیون 2.015 میلیون 12.777 میلیون 1.699 میلیون
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 126,387 6,018.00 5.00 125,733 5,364.00 4.46 12:29 9,698 6.172 میلیون 775.992 میلیارد 370.39 120,369 120,404 118,890 126,387 3 118,638 126,387 155 146 126,387 36.111 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 6.145 میلیون 26,799 2.122 میلیون 4.05 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 49,647 2,613.00 5.00 50,196 2,064.00 3.95 12:30 9,203 11.276 میلیون 566.031 میلیارد 1,794.98 52,260 52,266 49,647 53,000 190 9,945 49,647 11 796,587 49,647 25.6 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 11.012 میلیون 263,942 11.13 میلیون 146,506
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 4,822 229.00 4.99 4,816 223.00 4.86 12:30 9,164 142.613 میلیون 686.758 میلیارد - 4,593 4,595 4,700 4,822 2 65.075 میلیون 4,822 2108 2,497 4,822 96.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 109.779 میلیون 32.834 میلیون 85.963 میلیون 56.65 میلیون
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 139,777 7,356.00 5.00 142,401 4,732.00 3.22 1399/01/17 8,484 2.922 میلیون 416.158 میلیارد 908.81 147,133 143,100 139,777 153,000 99 45 132,000 1 100,816 139,777 14.24 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 100,000 801,219 80,553 618,234 -53,599 - - - 2.922 میلیون - 2.911 میلیون 11,663
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

حق تقدم بورس 2,798 10.00 0.36 2,815 27.00 0.97 1398/12/22 8,321 72.645 میلیون 204.524 میلیارد 8,122.41 2,788 2,800 2,678 2,940 2 25,701 2,795 3 35,921 2,795 10.118 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.745 میلیون 1.9 میلیون 72.63 میلیون 15,000
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 42,601 1,593.00 3.60 42,965 1,229.00 2.78 12:30 7,964 4.685 میلیون 201.29 میلیارد 944.97 44,194 44,197 42,077 44,690 8 7,408 42,602 10 7,792 42,602 171.864 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 4.608 میلیون 77,334 4.356 میلیون 328,668
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,500 1,348.00 3.53 39,899 1,747.00 4.58 12:30 7,302 16.209 میلیون 646.721 میلیارد 1,872.5 38,152 38,228 39,050 40,059 9 12,760 39,500 23 96,794 39,500 19.951 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 14.679 میلیون 1.53 میلیون 15.979 میلیون 230,000
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 31,820 935.00 2.85 31,746 1,009.00 3.08 12:29 7,202 7.874 میلیون 249.971 میلیارد 1,310.1 32,755 32,752 31,118 32,500 9 32,392 31,800 12 13,745 31,800 39.799 هزار میلیارد 22.172 میلیون 49.827 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 7.869 میلیون 5,327 7.871 میلیون 3,260
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 14,168 445.00 3.24 14,467 744.00 5.42 12:30 7,140 23.003 میلیون 332.773 میلیارد 3,594.69 13,723 14,808 14,068 15,094 15 125,290 14,168 16 43,369 14,168 69.448 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 22.641 میلیون 361,772 20.869 میلیون 2.133 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 7,240 44.00 0.61 7,276 80.00 1.11 12:30 7,028 39.188 میلیون 285.142 میلیارد 18,639.56 7,196 7,199 6,870 7,500 4 24,013 7,240 20 29,503 7,240 29.104 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 39.083 میلیون 105,670 39.188 میلیون -
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 24,510 150.00 0.61 24,630 30.00 0.12 12:30 6,767 14.269 میلیون 351.444 میلیارد - 24,660 24,663 24,000 25,500 7 3,965 24,520 12 6,459 24,520 472.896 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.909 میلیون 6.36 میلیون 11.554 میلیون 2.715 میلیون
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 60,331 3,175.00 5.00 61,136 2,370.00 3.73 12:30 6,706 5.163 میلیون 315.645 میلیارد 1,292.58 63,506 63,440 60,331 63,850 12 9,454 60,331 22 202,150 60,331 23.721 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون - - - 5.163 میلیون - 5.162 میلیون 560
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 28,646 1,364.00 5.00 28,316 1,034.00 3.79 12:30 6,636 19.808 میلیون 560.879 میلیارد 2,982.62 27,282 27,318 27,500 28,646 7 23,676 28,646 15 12,251 28,646 106.185 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 14.418 میلیون 5.39 میلیون 19.565 میلیون 243,000
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 3,765 60.00 1.62 3,792 87.00 2.35 12:30 6,605 57.699 میلیون 218.799 میلیارد 11,725.54 3,705 3,705 3,580 3,887 2 35,662 3,767 14 102,000 3,767 40.48 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 55.41 میلیون 2.289 میلیون 55.892 میلیون 1.807 میلیون
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 88,461 4,212.00 5.00 83,272 977.00 1.16 12:30 6,546 6.23 میلیون 518.768 میلیارد 1,653.73 84,249 84,165 80,037 88,461 5 78,425 88,461 78 4,356 88,461 16.653 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - 6.229 میلیون 800 6.225 میلیون 5,305
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,141 351.00 4.13 8,297 195.00 2.30 12:30 6,473 24.669 میلیون 204.68 میلیارد 10,394.33 8,492 8,493 8,068 8,799 10 56,900 8,150 7 62,605 8,150 9.292 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 24.665 میلیون 3,200 24.668 میلیون 1,000
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 6,837 325.00 4.99 6,727 215.00 3.30 12:29 6,397 39.879 میلیون 268.27 میلیارد 5,887.77 6,512 6,512 6,530 6,837 4 9.691 میلیون 6,837 251 4,950 6,837 17.127 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 35.439 میلیون 4.44 میلیون 38.879 میلیون 1,000,000
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 35,467 1,477.00 4.00 36,189 755.00 2.04 12:30 6,273 10.452 میلیون 378.245 میلیارد 3,886.35 36,944 36,944 35,200 37,675 8 14,050 35,467 4 10,594 35,467 39.088 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 8.592 میلیون 1.86 میلیون 8.96 میلیون 1.492 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 41,623 1,982.00 5.00 40,721 1,080.00 2.72 12:29 5,998 10.11 میلیون 411.691 میلیارد 1,871.65 39,641 39,612 39,000 41,623 5 177,624 41,623 113 100,200 41,623 6.343 هزار میلیارد 3.454 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 - - - 10.11 میلیون - 8.4 میلیون 1.71 میلیون
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 24,832 684.00 2.68 24,994 522.00 2.05 12:30 5,709 11.242 میلیون 280.979 میلیارد 5,092.42 25,516 25,516 24,400 25,650 5 11,260 24,752 13 11,018 24,752 27.82 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 10.422 میلیون 819,834 10.982 میلیون 259,837
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 20,105 830.00 3.96 20,488 447.00 2.14 12:30 5,690 9.562 میلیون 195.895 میلیارد 2,260.13 20,935 20,940 19,900 21,490 9 7,681 20,120 7 12,154 20,120 11.884 هزار میلیارد 6.259 میلیون 1.825 میلیون 530,000 1.156 میلیون 669,538 1.012 میلیون 150,256 - - - 9.487 میلیون 75,000 9.561 میلیون 492
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 5,106 172.00 3.49 5,021 87.00 1.76 12:30 5,649 64.138 میلیون 322.046 میلیارد 9,498.84 4,934 4,934 4,901 5,176 54 700,200 5,179 8 807,515 5,179 361.44 هزار میلیارد 388.413 میلیون 151.103 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 36.516 میلیون 27.623 میلیون 50.194 میلیون 13.944 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,836 325.00 4.99 6,741 230.00 3.53 12:29 5,563 53.521 میلیون 360.764 میلیارد 23,445.25 6,511 6,511 6,514 6,836 4 101.316 میلیون 6,836 1155 1,264 6,836 357.454 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 22.699 میلیون 30.822 میلیون 32.589 میلیون 20.932 میلیون
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 18,280 632.00 3.58 18,314 666.00 3.77 12:30 5,514 21.555 میلیون 394.752 میلیارد 6,595.6 17,648 17,649 17,011 18,530 1 3,418 18,265 5 15,000 18,265 21.977 هزار میلیارد 11.433 میلیون 2.896 میلیون 850,000 1.159 میلیون 1.737 میلیون 1.688 میلیون 742,963 - - - 15.368 میلیون 6.187 میلیون 19.155 میلیون 2.4 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 21,600 378.00 1.72 21,801 177.00 0.81 12:29 5,361 13.039 میلیون 284.252 میلیارد 6,516.15 21,978 21,978 20,910 22,800 2 10,310 21,570 5 9,318 21,570 65.403 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 12.037 میلیون 1.001 میلیون 10.559 میلیون 2.48 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 11,248 535.00 4.99 11,193 480.00 4.48 12:29 5,226 17.09 میلیون 191.287 میلیارد 2,948.2 10,713 10,716 10,886 11,248 2 196,795 11,248 58 1,400 11,248 62.13 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 17.09 میلیون - 13.321 میلیون 3.769 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 7,245 345.00 5.00 7,244 344.00 4.99 12:29 5,056 106.017 میلیون 767.978 میلیارد 8,948.48 6,900 6,904 7,191 7,245 3 20.108 میلیون 7,245 833 35,292 7,245 43.377 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 79.75 میلیون 26.267 میلیون 24.217 میلیون 81.8 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,390 93.00 2.16 4,436 139.00 3.23 12:30 4,925 58.551 میلیون 259.738 میلیارد 20,984.95 4,297 4,297 4,282 4,511 6 43,025 4,414 7 22,867 4,414 223.625 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 32.999 میلیون 25.552 میلیون 38.51 میلیون 20.041 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 14,800 535.00 3.75 14,375 110.00 0.77 12:29 4,644 23.555 میلیون 338.603 میلیارد 3,926.96 14,265 14,266 13,800 14,975 4 123,250 14,800 7 7,150 14,800 115.033 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 17.572 میلیون 5.983 میلیون 14.07 میلیون 9.486 میلیون
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 39,500 288.00 0.73 39,866 654.00 1.67 12:30 4,630 4.268 میلیون 170.166 میلیارد 801.76 39,212 39,211 38,202 40,945 8 1,915 39,556 7 3,537 39,556 11.96 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 - - - 4.262 میلیون 6,193 4.248 میلیون 20,363
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 20,548 978.00 5.00 20,407 837.00 4.28 12:29 4,510 10.402 میلیون 212.287 میلیارد 2,048.63 19,570 19,571 19,600 20,548 3 1.369 میلیون 20,548 445 12,054 20,548 49.003 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 10.352 میلیون 50,000 10.271 میلیون 131,544
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 10,700 379.00 3.67 10,586 265.00 2.57 12:29 4,503 30.041 میلیون 318.005 میلیارد 9,619.5 10,321 10,320 10,203 10,837 4 3,700 10,735 3 4,000 10,735 495.408 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 12.411 میلیون 17.63 میلیون 18.094 میلیون 11.946 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 17,682 842.00 5.00 17,598 758.00 4.50 12:30 4,462 19.566 میلیون 344.323 میلیارد 3,598.12 16,840 16,851 17,150 17,682 7 4.475 میلیون 17,682 730 3,537 17,682 288.484 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 10.58 میلیون 8.986 میلیون 14.891 میلیون 4.675 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 64,100 1,229.00 1.95 63,984 1,113.00 1.77 12:30 4,239 2.822 میلیون 180.537 میلیارد 1,022.99 62,871 62,871 63,200 64,740 4 734 64,200 3 888 64,200 191.952 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 1.851 میلیون 970,697 2.108 میلیون 713,418
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,797 418.00 4.99 8,688 309.00 3.69 12:56 4,155 45.683 میلیون 396.898 میلیارد 7,219.47 8,379 8,379 8,354 8,797 5 483,749 8,797 72 72,165 8,797 1246.728 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 30.511 میلیون 15.172 میلیون 10.466 میلیون 35.216 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

حق تقدم بورس 4,849 243.00 5.28 4,795 189.00 4.10 12:30 4,111 48.947 میلیون 234.708 میلیارد - 4,606 4,700 4,650 4,901 56 865,191 4,900 11 1.13 میلیون 4,900 11.988 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 44.138 میلیون 4.809 میلیون 34.614 میلیون 14.333 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,000 555.00 4.13 13,940 495.00 3.68 12:30 4,089 14.16 میلیون 197.395 میلیارد 3,462.2 13,445 13,451 13,550 14,117 14 11,500 14,110 2 62,689 14,110 265.539 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 10.94 میلیون 3.22 میلیون 9.18 میلیون 4.98 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,945 648.00 15.08 4,930 633.00 14.73 12:30 4,022 51.23 میلیون 252.559 میلیارد 8,069.52 4,297 4,770 4,770 5,008 17 56,085 4,970 10 84,190 4,970 401.795 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 42.987 میلیون 8.243 میلیون 20.257 میلیون 30.973 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 10,696 509.00 5.00 10,623 436.00 4.28 12:29 3,943 23.824 میلیون 253.087 میلیارد 7,323.54 10,187 10,185 10,100 10,696 3 161,774 10,696 40 6,320 10,696 57.308 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 19.211 میلیون 4.613 میلیون 22.125 میلیون 1.7 میلیون
خریختح

ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

حق تقدم بورس 1,849 157.00 7.83 1,875 131.00 6.53 1398/12/4 3,824 42.267 میلیون 79.25 میلیارد 11,851.27 2,006 1,850 1,827 1,999 4 3,088 1,849 2 24,821 1,849 5.327 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 31,100 7.00 0.02 31,575 468.00 1.50 12:29 3,789 4.38 میلیون 138.292 میلیارد 1,618.26 31,107 31,103 30,734 32,500 5 28,843 31,070 9 1,444 31,070 31.581 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون - - - 4.377 میلیون 3,000 4.348 میلیون 31,487
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 28,967 1,379.00 5.00 28,571 983.00 3.56 12:30 3,562 8.259 میلیون 235.979 میلیارد 6,203.13 27,588 27,588 27,580 28,967 1 1.491 میلیون 28,967 526 50,000 28,967 17.142 هزار میلیارد 9.342 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 - - - 8.1 میلیون 159,278 8.255 میلیون 4,700
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 20,350 969.00 5.00 19,777 396.00 2.04 12:29 3,443 6.59 میلیون 130.328 میلیارد 5,015.68 19,381 19,375 18,600 20,350 9 360,988 20,350 122 30,450 20,350 16.949 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 - - - 6.59 میلیون - 6.58 میلیون 10,000
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 42,098 1,203.00 2.94 42,368 1,473.00 3.60 12:30 3,396 4.153 میلیون 175.943 میلیارد 1,101.42 40,895 40,883 40,245 42,939 12 14,000 42,150 1 12,911 42,150 74.148 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 4.153 میلیون - 4.114 میلیون 38,925
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 52,942 2,093.00 4.12 50,848 1.00 0.00 12:29 3,393 3.815 میلیون 193.979 میلیارد 937.81 50,849 50,844 48,307 53,299 4 2,391 52,942 8 2,176 52,942 6.102 هزار میلیارد 3.933 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 - - - 3.581 میلیون 233,864 3.715 میلیون 100,000
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 23,899 1,019.00 4.45 23,737 857.00 3.75 12:29 3,390 4.087 میلیون 97.002 میلیارد 1,774.5 22,880 22,888 23,110 23,957 4 3,700 23,904 2 1,705 23,904 50.336 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 3.918 میلیون 168,940 3.727 میلیون 359,878
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 42,680 862.00 1.98 43,139 403.00 0.93 12:30 3,378 2.785 میلیون 120.15 میلیارد 954.44 43,542 43,540 42,231 44,141 11 8,458 42,700 9 9,737 42,700 86.278 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.75 میلیون 35,000 2.779 میلیون 6,000
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 32,109 1,529.00 5.00 31,736 1,156.00 3.78 12:29 3,360 8.732 میلیون 277.124 میلیارد 6,270.3 30,580 30,580 30,300 32,109 1 1.033 میلیون 32,109 216 150 32,109 26.238 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 6.997 میلیون 1.735 میلیون 5.645 میلیون 3.087 میلیون
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 60,000 2,083.00 3.60 60,483 2,566.00 4.43 12:30 3,353 2.798 میلیون 169.251 میلیارد 1,563.31 57,917 58,087 59,000 60,812 8 21,643 60,214 7 72,042 60,214 27.217 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 2.23 میلیون 568,047 2.58 میلیون 218,117
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 41,301 214.00 0.52 41,267 180.00 0.44 12:30 3,324 2.233 میلیون 92.135 میلیارد 825.41 41,087 41,090 40,500 42,599 4 7,258 41,351 6 8,246 41,351 9.904 هزار میلیارد 7.548 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 - - - 2.161 میلیون 71,758 2.078 میلیون 154,495
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 74,874 1,874.00 2.44 74,869 1,879.00 2.45 12:29 3,278 1.703 میلیون 127.508 میلیارد 494.62 76,748 76,726 72,911 80,000 1 666 74,700 1 500 74,700 15.351 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 - - - 1.653 میلیون 50,000 1.703 میلیون -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 20,783 989.00 5.00 20,558 764.00 3.86 12:29 3,274 4.264 میلیون 87.649 میلیارد 1,276.86 19,794 19,794 19,802 20,783 2 434,175 20,783 120 788 20,783 18.215 هزار میلیارد 16.056 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 - - - 4.264 میلیون - 4.261 میلیون 2,550
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,602 314.00 4.99 6,600 312.00 4.96 12:28 3,261 71.242 میلیون 470.182 میلیارد 6,813.12 6,288 6,288 6,370 6,602 1 1.603 میلیون 6,602 55 632 6,750 56.592 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 55.496 میلیون 15.747 میلیون 6.392 میلیون 64.85 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 5,951 283.00 4.99 5,786 118.00 2.08 12:29 3,256 32.238 میلیون 186.529 میلیارد 20,491.61 5,668 5,669 5,473 5,951 2 1.535 میلیون 5,951 104 2,208 5,951 31.174 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 17.526 میلیون 14.713 میلیون 25.248 میلیون 6.99 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 9,540 454.00 5.00 9,475 389.00 4.28 12:29 3,230 13.051 میلیون 123.658 میلیارد - 9,086 9,092 9,100 9,540 3 1.181 میلیون 9,540 156 1,199 9,540 24.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.448 میلیون 1.603 میلیون 10.531 میلیون 2.52 میلیون
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 19,910 689.00 3.58 19,496 275.00 1.43 12:29 3,202 5.534 میلیون 107.884 میلیارد 961.43 19,221 19,222 18,700 20,000 4 59,006 19,950 5 5,629 19,950 12.867 هزار میلیارد 14.423 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 - - - 4.684 میلیون 850,000 5.534 میلیون -
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 2,800 1,987.00 244.40 1398/11/2 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 - - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 20,891 1,032.00 4.71 21,125 798.00 3.64 12:29 3,044 3.676 میلیون 77.655 میلیارد 1,401.17 21,923 21,920 20,837 21,985 2 3,580 20,900 8 1,480 20,900 12.343 هزار میلیارد 9.609 میلیون 2.091 میلیون 213,000 1.512 میلیون 578,569 3.599 میلیون 349,939 - - - 3.676 میلیون - 3.666 میلیون 10,000
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 16,285 775.00 5.00 16,119 609.00 3.93 12:29 2,989 5.445 میلیون 87.765 میلیارد 2,917.67 15,510 15,512 15,503 16,285 5 129,072 16,285 41 2,323 16,285 20.939 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 5.445 میلیون - 5.123 میلیون 321,598
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی