شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,297 121.00 3.81 3,259 83.00 2.61 12:29 17,917 233.267 میلیون 760.135 میلیارد 30,505.2 3,176 3,140 3,060 3,330 1 5,000 3,259 1 773 3,323 127.97 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 212.634 میلیون 20.633 میلیون 228.476 میلیون 4.79 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 93,000 1,942.00 2.13 94,538 3,480.00 3.82 12:29 14,613 9.655 میلیون 912.753 میلیارد 603.53 91,058 95,000 91,879 95,000 1 1,600 93,000 3 1,138 93,000 18.212 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 9.576 میلیون 79,340 5.967 میلیون 3.688 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,829 142.00 4.78 2,904 67.00 2.26 12:29 12,809 152.022 میلیون 441.477 میلیارد 16,539.09 2,971 2,990 2,824 3,048 2 1,000 2,829 1 2,080 2,833 26.858 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 151.287 میلیون 735,000 104.76 میلیون 47.262 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,577 313.00 5.00 6,575 311.00 4.96 12:30 12,765 324.703 میلیون 2.135 هزار میلیارد 8,595.38 6,264 6,577 6,450 6,577 1 850,939 6,577 21 30,000 8,500 252.439 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 240.429 میلیون 84.274 میلیون 118.414 میلیون 206.289 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 2,664 296.00 10.00 2,668 292.00 9.86 12:25 12,216 387.556 میلیون 1.034 هزار میلیارد - 2,960 2,953 2,664 2,953 0 - - 0 - - 3.529 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 178.721 میلیون 208.835 میلیون - 387.556 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 132.00 3.49 3,874 96.00 2.54 12:30 12,062 120.614 میلیون 467.259 میلیارد 7,949 3,778 3,840 3,819 3,940 1 23,262 3,910 2 50,000 3,910 789.602 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 79.697 میلیون 40.917 میلیون 54.841 میلیون 65.773 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 28,502 749.00 2.56 28,777 474.00 1.62 12:29 12,030 14.982 میلیون 431.144 میلیارد 3,085.25 29,251 29,000 28,001 30,199 15 10,000 28,700 1 18,875 28,700 70.202 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 13.705 میلیون 1.278 میلیون 13.81 میلیون 1.172 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 552 26.00 4.94 552 26.00 4.94 12:29 11,347 484.218 میلیون 267.288 میلیارد 32,012.42 526 552 552 552 1 552.579 میلیون 552 6777 5,000 555 117.785 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 427.818 میلیون 56.4 میلیون 151.506 میلیون 332.711 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,020 244.00 2.38 10,166 98.00 0.95 12:52 10,365 43.354 میلیون 440.727 میلیارد 5,296.32 10,264 10,112 9,999 10,540 2 2,000 10,020 1 10,511 10,030 41.056 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 42.348 میلیون 1.006 میلیون 30.856 میلیون 12.498 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,736 120.00 3.32 3,792 176.00 4.87 12:29 9,277 169.197 میلیون 641.675 میلیارد 10,913.9 3,616 3,700 3,700 3,796 3 64,000 3,770 2 26,802 3,770 47.482 هزار میلیارد - - -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 127.814 میلیون 41.383 میلیون 106.061 میلیون 63.136 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 4,510 1.00 0.02 4,372 139.00 3.08 12:30 8,656 100.097 میلیون 437.578 میلیارد 7,706.04 4,511 4,312 4,295 4,630 1 28,000 4,510 2 6,228 4,512 11.935 هزار میلیارد - - 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 - - - 98.543 میلیون 1.554 میلیون 40.785 میلیون 59.312 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,493 547.00 5.00 11,475 529.00 4.83 12:28 8,508 100.94 میلیون 1.158 هزار میلیارد 12,069.44 10,946 11,174 11,170 11,493 1 25.222 میلیون 11,493 691 1,628 11,500 167.474 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 82.914 میلیون 18.026 میلیون 32.775 میلیون 68.165 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,061 33.00 0.47 7,199 171.00 2.43 12:30 8,346 84.272 میلیون 606.709 میلیارد 10,910.66 7,028 7,109 7,044 7,309 2 593,719 7,050 15 30,000 7,050 351.4 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 61.903 میلیون 22.369 میلیون 41.953 میلیون 42.319 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,800 6.00 0.21 2,772 22.00 0.79 12:30 7,770 103.332 میلیون 286.403 میلیارد 16,871.1 2,794 2,760 2,702 2,850 1 110,635 2,800 2 31,000 2,800 29.826 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 100.882 میلیون 2.45 میلیون 82.893 میلیون 20.439 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,080 18.00 0.30 6,107 45.00 0.74 12:29 7,589 46.373 میلیون 283.222 میلیارد 7,228.22 6,062 6,138 6,061 6,155 1 7,933 6,080 2 467 6,095 614.687 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 36.256 میلیون 10.117 میلیون 28.293 میلیون 18.08 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,980 107.00 1.82 5,994 121.00 2.06 12:49 7,381 44.628 میلیون 267.489 میلیارد 5,763.09 5,873 5,900 5,870 6,109 1 3,799 5,953 1 400 5,996 299.523 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 31.568 میلیون 13.059 میلیون 22.017 میلیون 22.611 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,919 424.00 2.93 14,947 452.00 3.12 12:29 7,113 25.419 میلیون 379.932 میلیارد 4,299.04 14,495 14,743 14,001 15,219 7 100,070 14,946 2 104,476 14,946 116.92 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 23.587 میلیون 1.832 میلیون 22.547 میلیون 2.872 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 8,502 447.00 4.99 8,631 318.00 3.55 12:29 7,006 35.838 میلیون 309.311 میلیارد 7,821.67 8,949 8,671 8,502 8,879 321 1,700 7,730 1 5.966 میلیون 8,502 50.338 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 29.927 میلیون 5.911 میلیون 34.164 میلیون 1.674 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,969 378.00 4.98 7,883 292.00 3.85 12:29 6,988 65.247 میلیون 514.37 میلیارد 9,619.5 7,591 7,700 7,660 7,970 3 50,000 7,969 1 75,335 7,969 364.368 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 45.935 میلیون 19.313 میلیون 16.344 میلیون 48.903 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,430 155.00 3.38 4,505 80.00 1.74 12:29 6,916 45.83 میلیون 206.45 میلیارد 9,042.08 4,585 4,599 4,411 4,650 1 34,938 4,411 2 100,000 4,411 28.824 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 45.03 میلیون 800,000 44.701 میلیون 1.129 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,970 126.00 4.43 2,982 138.00 4.85 12:29 6,754 131.974 میلیون 393.609 میلیارد 16,838.3 2,844 2,930 2,924 2,986 4 400 2,970 1 118,592 2,970 143.338 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 71.846 میلیون 60.129 میلیون 82.133 میلیون 49.842 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 26,965 1,284.00 5.00 26,555 874.00 3.40 1398/11/6 6,610 15.062 میلیون 399.966 میلیارد 2,181.64 25,681 26,000 25,245 26,965 1 2.481 میلیون 26,965 336 200 26,970 13.543 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 14.072 میلیون 990,115 12.356 میلیون 2.706 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,810 69.00 1.20 5,807 66.00 1.15 12:29 6,526 39.634 میلیون 230.159 میلیارد 4,515.33 5,741 5,820 5,742 5,863 2 1,700 5,814 1 20,300 5,815 252.604 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 38.295 میلیون 1.338 میلیون 15.322 میلیون 24.312 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 11,989 380.00 3.07 12,136 233.00 1.88 12:29 6,418 15.778 میلیون 191.484 میلیارد 3,113.81 12,369 12,611 11,786 12,611 1 9,440 11,989 2 2,000 11,990 30.972 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 15.728 میلیون 49,544 15.775 میلیون 3,400
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 14,387 685.00 5.00 14,240 538.00 3.93 12:29 6,055 27.399 میلیون 390.157 میلیارد 8,721.77 13,702 13,803 13,801 14,387 1 387,508 14,387 43 21,000 14,500 32.885 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 17.149 میلیون 10.25 میلیون 26.149 میلیون 1.25 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,998 144.00 1.77 8,146 4.00 0.05 12:30 5,919 29.411 میلیون 239.583 میلیارد 4,297.96 8,142 8,499 7,900 8,499 1 183,807 7,990 4 3,500 8,030 12.213 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 25.053 میلیون 4.358 میلیون 28.686 میلیون 725,444
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 672 32.00 5.00 672 32.00 5.00 12:30 5,775 262 میلیون 176.064 میلیارد 31,314 640 672 672 672 1 407.979 میلیون 672 5240 5,000 687 112.227 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 197.2 میلیون 64.8 میلیون 57.764 میلیون 204.236 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 6,810 167.00 2.39 6,898 79.00 1.13 12:45 5,652 22.162 میلیون 152.88 میلیارد 3,414.07 6,977 7,322 6,633 7,322 2 16,728 6,810 1 45,610 6,830 40.467 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 22.008 میلیون 154,480 22.129 میلیون 32,693
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 10,980 69.00 0.63 10,993 82.00 0.75 12:29 5,486 15.939 میلیون 175.226 میلیارد 3,014.55 10,911 10,900 10,799 11,200 3 32 10,979 1 209,958 10,980 313.015 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 14.906 میلیون 1.033 میلیون 7.543 میلیون 8.396 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 19,900 220.00 1.09 20,057 63.00 0.31 1398/11/7 5,380 7.315 میلیون 146.725 میلیارد 1,697.42 20,120 20,540 19,750 20,540 3 20,000 19,905 1 34,415 19,905 20.057 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون - - - 7.314 میلیون 1,747 6.765 میلیون 550,851
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,920 32.00 1.11 2,966 78.00 2.70 12:29 5,319 57.303 میلیون 169.964 میلیارد 15,041.87 2,888 3,000 2,900 3,021 1 81,404 2,901 2 4,000 2,909 36.1 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 51.193 میلیون 6.11 میلیون 53.938 میلیون 3.365 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 3,766 1.00 0.03 3,842 77.00 2.05 12:30 5,260 49.053 میلیون 188.471 میلیارد - 3,765 3,870 3,720 3,926 2 35,000 3,765 1 13,480 3,766 76.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48.153 میلیون 899,256 33.362 میلیون 15.69 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 4,800 22.00 0.46 4,801 21.00 0.44 12:29 5,215 45.57 میلیون 218.771 میلیارد 9,085.97 4,822 4,770 4,684 4,980 1 41,558 4,757 1 3,000 4,809 12.682 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 43.376 میلیون 2.194 میلیون 45.469 میلیون 100,500
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,377 60.00 1.81 3,402 85.00 2.56 12:29 5,072 40.645 میلیون 138.262 میلیارد 17,439.86 3,317 3,350 3,339 3,479 2 6,000 3,377 1 4,587 3,377 5.182 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 - - - 40.582 میلیون 63,625 39.58 میلیون 1.066 میلیون
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 113,962 5,426.00 5.00 113,937 5,401.00 4.98 1398/10/29 5,046 2.755 میلیون 313.9 میلیارد 730.91 108,536 113,900 113,100 113,962 0 21 113,961 1 - - 23.072 هزار میلیارد 16.779 میلیون 2.663 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 2.629 میلیون 126,276 2.532 میلیون 222,888
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,664 68.00 2.49 2,712 20.00 0.73 12:29 4,992 58.902 میلیون 159.717 میلیارد 14,227.83 2,732 2,715 2,650 2,788 1 2,000 2,670 1 20,393 2,674 25.544 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - 57.479 میلیون 1.423 میلیون 56.922 میلیون 1.981 میلیون
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 27,938 1,118.00 3.85 27,792 1,264.00 4.35 12:29 4,987 10.097 میلیون 280.608 میلیارد 1,585.81 29,056 28,827 27,604 28,827 1 6,418 27,800 9 1,386 27,950 17.434 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - 9.756 میلیون 340,800 9.399 میلیون 697,865
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 18,388 709.00 3.71 18,553 544.00 2.85 12:29 4,916 9.388 میلیون 174.177 میلیارد 3,436.45 19,097 18,776 18,201 19,088 1 1,000 18,385 1 7,500 18,390 24.826 هزار میلیارد 23.973 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 - - - 9.331 میلیون 57,480 9.387 میلیون 584
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 8,122 147.00 1.78 8,252 17.00 0.21 12:30 4,871 17.154 میلیون 141.548 میلیارد 4,391.04 8,269 8,440 8,100 8,499 3 1,350 8,122 1 12,937 8,130 39.692 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 16.588 میلیون 566,000 17.139 میلیون 15,000
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,920 119.00 2.95 3,995 44.00 1.09 12:29 4,688 27.812 میلیون 111.112 میلیارد 7,351.46 4,039 4,030 3,896 4,129 18 100,000 3,970 1 84,010 3,970 10.194 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 27.81 میلیون 2,235 26.612 میلیون 1.199 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 11,400 437.00 3.69 11,859 22.00 0.19 12:29 4,581 17.513 میلیون 207.688 میلیارد 3,214.79 11,837 12,000 11,246 12,360 1 1,855 11,400 2 1,184 11,460 7.102 هزار میلیارد 9.342 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 - - - 16.917 میلیون 596,333 17.312 میلیون 200,961
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 14,402 685.00 4.99 14,352 635.00 4.63 12:29 4,516 31.172 میلیون 447.383 میلیارد 4,258.27 13,717 13,600 13,600 14,402 1 3.2 میلیون 14,402 133 100,000 14,900 51.439 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 27.232 میلیون 3.939 میلیون 22.246 میلیون 8.926 میلیون
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 13,660 718.00 4.99 13,780 598.00 4.16 12:30 4,443 7.778 میلیون 107.182 میلیارد 2,917.67 14,378 14,420 13,660 14,420 78 676 13,300 3 230,645 13,660 19.41 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 7.778 میلیون - 7.778 میلیون -
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 11,270 265.00 2.41 11,332 327.00 2.97 12:48 4,338 11.485 میلیون 130.151 میلیارد 6,114.24 11,005 11,000 11,000 11,549 1 1,245 11,269 3 268 11,270 66.03 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 11.482 میلیون 2,683 10.384 میلیون 1.101 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,690 101.00 3.90 2,635 46.00 1.78 12:29 4,233 56.858 میلیون 149.825 میلیارد 18,428.76 2,589 2,589 2,581 2,700 1 12,555 2,692 1 24,367 2,692 20.608 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 49.095 میلیون 7.763 میلیون 48.15 میلیون 8.708 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 16,700 41.00 0.24 16,817 76.00 0.45 12:30 4,218 6.543 میلیون 110.037 میلیارد 1,976.07 16,741 17,400 16,100 17,400 1 50,000 16,700 1 8,061 16,700 5.525 هزار میلیارد - - 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 - - - 6.543 میلیون - 6.293 میلیون 250,090
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,460 164.00 4.98 3,458 162.00 4.92 12:29 4,181 94.215 میلیون 325.833 میلیارد 21,568.27 3,296 3,460 3,296 3,460 3 1.642 میلیون 3,460 49 2,309 3,462 78.313 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 77.527 میلیون 16.688 میلیون 44.781 میلیون 49.435 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,039 85.00 2.15 3,963 9.00 0.23 12:29 4,033 60.338 میلیون 239.107 میلیارد 25,825.51 3,954 3,979 3,913 4,073 2 9,854 4,039 1 3,500 4,040 284.688 هزار میلیارد 311.501 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 36.533 میلیون 23.805 میلیون 50.698 میلیون 9.641 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 15,021 715.00 5.00 14,955 649.00 4.54 12:29 3,877 27.333 میلیون 408.756 میلیارد 3,617.83 14,306 14,829 14,400 15,021 0 2,500 15,015 1 - - 92.989 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 19.736 میلیون 7.597 میلیون 16.438 میلیون 10.895 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,955 68.00 2.25 3,012 11.00 0.36 12:29 3,858 42.121 میلیون 126.883 میلیارد 31,735.37 3,023 2,981 2,936 3,118 1 12,300 2,970 2 30,000 2,990 18.138 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 41.916 میلیون 205,350 37.521 میلیون 4.6 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 16,960 216.00 1.29 17,059 315.00 1.88 12:29 3,783 4.485 میلیون 76.503 میلیارد - 16,744 16,745 16,700 17,412 3 938 16,905 2 444 16,905 10.235 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.485 میلیون - 4.295 میلیون 190,000
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,742 321.00 5.00 6,684 263.00 4.10 12:29 3,747 45.452 میلیون 303.782 میلیارد 21,104.82 6,421 6,540 6,340 6,742 9 45,429 6,742 4 8,850 6,827 52.973 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 30.996 میلیون 14.457 میلیون 34.006 میلیون 11.446 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 7,201 214.00 2.89 7,340 75.00 1.01 12:29 3,703 30.537 میلیون 224.139 میلیارد 17,989.04 7,415 7,399 7,100 7,640 1 5,000 7,201 1 10,155 7,230 19.279 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 21.641 میلیون 8.896 میلیون 29.505 میلیون 1.031 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 4,900 23.00 0.47 4,920 43.00 0.88 12:29 3,525 43.652 میلیون 214.773 میلیارد - 4,877 4,970 4,840 4,990 2 30,000 4,871 1 38,566 4,900 49.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22.119 میلیون 21.534 میلیون 22.906 میلیون 20.746 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,694 10.00 0.21 4,695 11.00 0.23 12:29 3,513 15.211 میلیون 71.421 میلیارد 4,020.87 4,684 4,710 4,561 4,880 1 5,354 4,694 2 200 4,695 9.368 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 - - - 15.121 میلیون 90,000 15.151 میلیون 60,000
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 10,764 414.00 3.70 10,964 214.00 1.91 12:29 3,495 7.535 میلیون 82.613 میلیارد 5,114.26 11,178 11,299 10,700 11,299 1 6,313 10,765 1 8,420 10,769 19.003 هزار میلیارد 19.171 میلیون 4.541 میلیون 1,000,000 1.489 میلیون 3.051 میلیون 2.211 میلیون 1.844 میلیون - - - 7.346 میلیون 189,000 7.135 میلیون 400,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 12,460 581.00 4.89 12,410 531.00 4.47 12:29 3,388 21.25 میلیون 263.724 میلیارد 3,651.84 11,879 11,898 11,600 12,472 1 1,000 12,460 1 5,704 12,470 23.164 هزار میلیارد 25.208 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون - - - 21.17 میلیون 80,401 11.137 میلیون 10.114 میلیون
پلاسک

پلاسکوکار

سهام بورس 5,318 253.00 5.00 5,317 252.00 4.98 12:52 3,297 35.945 میلیون 191.112 میلیارد 6,608.14 5,065 5,318 5,250 5,318 0 5.055 میلیون 5,318 233 - - 4.629 هزار میلیارد 5.694 میلیون 2.025 میلیون 913,939 1.551 میلیون 474,210 4.408 میلیون -123,198 - - - 35.945 میلیون - 9.825 میلیون 26.12 میلیون
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 30,399 1,274.00 4.02 30,851 822.00 2.60 12:29 3,283 2.685 میلیون 82.826 میلیارد 870.05 31,673 32,990 30,092 32,990 2 300 30,351 1 8,323 30,399 15.837 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 2.535 میلیون 150,000 2.685 میلیون -
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 15,930 356.00 2.29 16,111 537.00 3.45 12:28 3,269 9.54 میلیون 153.704 میلیارد 2,582.78 15,574 15,400 15,386 16,352 2 10,931 15,919 2 13,939 15,930 7.787 هزار میلیارد 10.06 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 - - - 9.512 میلیون 28,473 9.045 میلیون 494,811
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,937 57.00 1.17 5,002 122.00 2.50 12:29 3,265 38.084 میلیون 190.503 میلیارد 18,639.56 4,880 5,000 4,835 5,120 1 14,111 4,900 2 30,000 4,900 19.52 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 32.742 میلیون 5.342 میلیون 23.114 میلیون 14.969 میلیون
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 23,480 742.00 3.06 23,685 537.00 2.22 12:29 3,246 3.774 میلیون 89.391 میلیارد 1,444.15 24,222 23,942 23,374 24,222 1 500 23,452 1 2,000 23,496 4.844 هزار میلیارد 5.669 میلیون 858,679 90,000 684,024 174,655 710,651 -66,816 - - - 3.764 میلیون 10,000 3.722 میلیون 52,263
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 4,848 223.00 4.82 4,766 141.00 3.05 12:29 3,196 28.606 میلیون 136.348 میلیارد 10,326.61 4,625 4,750 4,410 4,856 0 400 4,750 1 - - 11.677 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 28.606 میلیون - 27.773 میلیون 833,533
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 10,690 99.00 0.92 10,721 68.00 0.63 12:29 3,195 14.768 میلیون 158.332 میلیارد 2,764.84 10,789 10,960 10,500 11,107 3 9,366 10,627 1 36,482 10,700 87.003 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 12.357 میلیون 2.411 میلیون 13.216 میلیون 1.552 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 6,835 325.00 4.99 6,825 315.00 4.84 12:28 3,182 28.934 میلیون 197.471 میلیارد - 6,510 6,835 6,690 6,835 0 429,580 6,835 25 - - 17.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 27.184 میلیون 1.75 میلیون 22.639 میلیون 6.294 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,830 81.00 1.17 6,876 35.00 0.51 12:29 3,147 20.322 میلیون 139.739 میلیارد 8,168.62 6,911 6,980 6,830 6,980 2 105,150 6,835 3 5,406 6,835 279.896 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 11.806 میلیون 8.515 میلیون 17.161 میلیون 3.16 میلیون
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 17,037 611.00 3.46 17,167 481.00 2.73 12:29 3,144 4.234 میلیون 72.679 میلیارد 1,959.7 17,648 17,320 16,891 17,900 1 300 17,031 2 1,406 17,037 16.24 هزار میلیارد 16.056 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 - - - 4.234 میلیون - 4.224 میلیون 10,000
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 2,800 1,987.00 244.40 1398/11/2 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 7.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,900 77.00 0.59 13,129 152.00 1.17 12:47 3,059 23.832 میلیون 312.897 میلیارد 20,543.21 12,977 12,950 12,900 13,350 2 10,000 12,900 2 52,932 12,900 350.379 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 12.069 میلیون 11.764 میلیون 11.362 میلیون 12.471 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 16,690 701.00 4.03 16,773 618.00 3.55 12:29 3,056 4.276 میلیون 71.714 میلیارد 1,774.5 17,391 17,380 16,522 17,380 1 13,295 16,645 3 655 16,699 32.347 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 3.889 میلیون 386,344 3.936 میلیون 339,252
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 5,753 64.00 1.12 5,788 99.00 1.74 12:29 3,021 11.842 میلیون 68.546 میلیارد 5,542.17 5,689 5,680 5,611 5,944 1 26,150 5,753 1 500 5,785 10.24 هزار میلیارد 10.005 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون - - - 11.842 میلیون - 11.792 میلیون 50,000
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 6,338 204.00 3.33 6,359 225.00 3.67 12:29 3,019 23.338 میلیون 148.41 میلیارد 12,131.02 6,134 6,257 6,160 6,440 1 200 6,338 1 32,968 6,338 19.834 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 22.038 میلیون 1.3 میلیون 19.656 میلیون 3.682 میلیون
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,051.00 99.99 1 10,051.00 99.99 1398/09/25 3,009 300 میلیون 300 میلیون - 10,052 1 1 1 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 4,055 91.00 2.19 4,068 78.00 1.88 12:29 2,950 19.391 میلیون 78.89 میلیارد 7,755.63 4,146 4,005 4,000 4,250 2 5,000 4,051 1 30,443 4,055 11.002 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 19.391 میلیون - 19.34 میلیون 50,951
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 33,970 567.00 1.70 34,172 769.00 2.30 12:30 2,942 2.285 میلیون 78.084 میلیارد 1,202.3 33,403 34,000 33,703 34,500 1 138 33,970 1 29,714 33,975 68.344 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.285 میلیون - 2.015 میلیون 270,232
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 12,500 346.00 2.69 12,791 55.00 0.43 12:30 2,937 13.184 میلیون 168.633 میلیارد 6,140.87 12,846 12,839 12,348 13,150 3 200 12,500 1 63,384 12,500 12.846 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 11.644 میلیون 1.54 میلیون 11.422 میلیون 1.762 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 58,100 526.00 0.90 58,558 68.00 0.12 12:29 2,911 1.477 میلیون 86.478 میلیارد 1,318.81 58,626 57,811 57,800 60,115 1 693 58,099 2 394 58,100 10.685 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 1.415 میلیون 62,075 1.477 میلیون -
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,140 43.00 0.83 5,207 24.00 0.46 12:46 2,904 17.392 میلیون 90.56 میلیارد 10,394.33 5,183 5,116 5,087 5,369 1 380,169 5,140 6 200 5,159 5.804 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 17.39 میلیون 1,800 17.392 میلیون -
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 22,850 593.00 2.53 23,577 134.00 0.57 12:30 2,894 14.767 میلیون 348.166 میلیارد 6,270.3 23,443 23,229 22,850 24,100 1 51,900 22,800 3 2,552 22,980 20.114 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 6.107 میلیون 8.66 میلیون 12.805 میلیون 1.962 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 57,523 0.00 0.00 57,811 288.00 0.50 12:29 2,826 2.607 میلیون 150.684 میلیارد 1,835.06 57,523 58,120 57,500 58,777 1 2,000 57,521 1 532 57,521 172.569 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 1.832 میلیون 774,861 944,276 1.662 میلیون
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 11,626 553.00 4.99 11,483 410.00 3.70 12:26 2,805 9.898 میلیون 113.657 میلیارد 4,723.13 11,073 10,884 10,884 11,626 1 3.18 میلیون 11,626 98 2,852 11,899 3.266 هزار میلیارد 3.839 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 - - - 8.409 میلیون 1.489 میلیون 9.313 میلیون 584,815
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,594 314.00 5.00 6,569 289.00 4.60 12:29 2,802 28.07 میلیون 184.387 میلیارد 10,844.96 6,280 6,398 6,315 6,594 1 1.675 میلیون 6,594 139 5,000 6,600 276.32 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 16.236 میلیون 11.834 میلیون 9.186 میلیون 18.883 میلیون
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 27,910 1,329.00 5.00 26,909 328.00 1.23 12:29 2,799 5.77 میلیون 155.258 میلیارد 1,494.25 26,581 25,252 25,252 27,910 2 79,224 27,910 52 230 29,379 5.316 هزار میلیارد 5.365 میلیون 592,687 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 - - - 5.77 میلیون - 5.77 میلیون -
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 9,461 450.00 4.99 9,450 439.00 4.87 12:29 2,794 13.381 میلیون 126.456 میلیارد 3,359.53 9,011 9,400 9,250 9,461 1 198,956 9,461 9 1,000 10,000 4.506 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 - - - 12.597 میلیون 783,877 12.379 میلیون 1.002 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,800 22.00 0.32 6,865 43.00 0.63 12:29 2,786 10.757 میلیون 73.848 میلیارد 3,965.09 6,822 7,080 6,711 7,080 1 5,837 6,747 1 150 6,839 18.692 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 10.757 میلیون - 10.744 میلیون 13,500
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 20,700 290.00 1.42 20,963 553.00 2.71 12:29 2,686 4.717 میلیون 98.884 میلیارد 5,092.42 20,410 21,410 20,000 21,410 2 50 20,600 1 8,404 20,700 22.253 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - 4.717 میلیون - 4.263 میلیون 453,965
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 3,526 2,114.00 149.72 1398/11/7 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 12.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 11,742 559.00 5.00 11,714 531.00 4.75 12:29 2,667 26.563 میلیون 311.142 میلیارد - 11,183 11,390 11,280 11,742 2 1,696 11,735 1 11,709 11,742 34.397 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.801 میلیون 5.761 میلیون 7.216 میلیون 19.347 میلیون
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 60,509 2,881.00 5.00 60,055 2,427.00 4.21 1398/11/7 2,665 2.51 میلیون 150.73 میلیارد 728.03 57,628 60,509 57,630 60,509 0 54,288 60,509 74 - - 10.81 هزار میلیارد 11.69 میلیون 2.258 میلیون 180,000 2.729 میلیون -470,414 447,343 -19,321 - - - 2.509 میلیون 649 1.91 میلیون 600,000
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 32,933 3,061.00 10.25 32,718 2,846.00 9.53 12:29 2,637 5.39 میلیون 176.338 میلیارد 1,006.42 29,872 31,365 31,365 32,933 0 627,339 32,933 141 - - 5.974 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 5.291 میلیون 98,170 4.69 میلیون 700,000