شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 517 6.00 1.17 519 8.00 1.57 12:29 26,021 820.07 میلیون 426.018 میلیارد 32,012.42 511 518 502 529 18 100,000 517 1 1.045 میلیون 517 114.426 هزار میلیارد 2.072 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 17.59 0.74 0.47 721.54 میلیون 98.529 میلیون 612.452 میلیون 207.617 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,808 133.00 4.97 2,764 89.00 3.33 12:29 21,661 399.917 میلیون 1.105 هزار میلیارد 30,505.2 2,675 2,680 2,588 2,808 1 3.8 میلیون 2,808 169 3,999 3,130 105.038 هزار میلیارد 404.677 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.54 -1.71 1.18 379.3 میلیون 20.616 میلیون 360.796 میلیون 39.12 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,352 1,302.00 5.00 27,223 1,173.00 4.50 12:30 12,828 31.066 میلیون 845.715 میلیارد 3,085.25 26,050 27,352 26,478 27,352 0 189,911 27,352 62 - - 62.52 هزار میلیارد 30.653 میلیون 51.653 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون 15.94 10.16 2.07 30.427 میلیون 639,748 25.364 میلیون 5.702 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:29 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 40.00 1.01 3,913 37.00 0.94 12:29 12,247 126.845 میلیون 496.319 میلیارد 7,949 3,950 3,911 3,888 3,955 2 20,000 3,909 1 61,800 3,910 825.55 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 5.12 2.67 2.42 89.115 میلیون 37.73 میلیون 75.85 میلیون 50.995 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,900 14.00 0.74 1,916 30.00 1.59 12:36 12,146 220.669 میلیون 422.9 میلیارد 18,630.26 1,886 1,879 1,800 1,980 21 15,000 1,900 1 599,585 1,900 42.85 هزار میلیارد 96.064 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 -1.78 -3.35 2.8 220.669 میلیون - 197.291 میلیون 23.378 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,717 177.00 5.00 3,648 108.00 3.05 12:30 11,760 207.17 میلیون 755.852 میلیارد 10,913.9 3,540 3,650 3,499 3,717 5 42.414 میلیون 3,717 776 500,000 3,717 46.484 هزار میلیارد 513.403 میلیون 468.944 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 195.607 میلیون 11.562 میلیون 163.541 میلیون 43.628 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,498 113.00 1.09 10,389 4.00 0.04 12:30 8,996 44.344 میلیون 460.687 میلیارد 12,069.44 10,385 10,245 10,051 10,731 2 4,500 10,498 1 150,000 10,499 158.891 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 -1.36 -1.33 0.74 39.609 میلیون 4.735 میلیون 42.514 میلیون 1.83 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 12:30 8,486 35.31 میلیون 471.785 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.636 هزار میلیارد 24.102 میلیون 91.907 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون 12.01 6.2 6.16 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,748 10.00 0.37 2,740 2.00 0.07 12:30 8,196 135.046 میلیون 370.037 میلیارد 16,838.3 2,738 2,777 2,659 2,848 8 140,000 2,750 14 229,625 2,750 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 6.75 1.57 0.83 102.588 میلیون 32.458 میلیون 89.956 میلیون 45.09 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,315 156.00 4.94 3,283 124.00 3.93 12:30 7,926 149.37 میلیون 490.356 میلیارد 21,568.27 3,159 3,259 3,156 3,316 1 3,102 3,302 2 28,284 3,315 75.058 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 -5.09 -4.71 0.56 117.17 میلیون 32.2 میلیون 114.9 میلیون 34.47 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,900 40.00 0.58 6,869 9.00 0.13 12:29 7,850 95.105 میلیون 653.283 میلیارد 10,910.66 6,860 6,699 6,660 6,998 1 300 6,902 1 100,000 6,903 343 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.53 1.77 0.86 44.998 میلیون 50.107 میلیون 62.625 میلیون 32.481 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 623 1.00 0.16 628 4.00 0.64 12:29 7,787 222.231 میلیون 139.545 میلیارد 31,314 624 628 610 639 1 410,000 622 5 100,000 624 109.421 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 -7.69 0.76 0.46 220.231 میلیون 2 میلیون 205.389 میلیون 16.842 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 14,150 302.00 2.18 14,182 334.00 2.41 12:29 7,485 32.006 میلیون 453.907 میلیارد 8,721.77 13,848 14,050 13,411 14,540 1 27,400 14,150 1 2,002 14,180 33.235 هزار میلیارد 34.145 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 28.759 میلیون 3.248 میلیون 25.203 میلیون 6.803 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,101 290.00 4.99 6,040 229.00 3.94 12:29 7,273 149.588 میلیون 903.518 میلیارد 21,104.82 5,811 5,999 5,800 6,101 1 4.026 میلیون 6,101 190 5,000 6,101 47.941 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 16.63 3.97 27.19 124.679 میلیون 24.909 میلیون 80.604 میلیون 68.984 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,489 118.00 4.98 2,462 91.00 3.84 12:29 7,057 143.985 میلیون 354.528 میلیارد 16,871.1 2,371 2,380 2,290 2,489 4 3.785 میلیون 2,489 64 51,464 2,692 25.31 هزار میلیارد 256.686 میلیون 23.634 میلیون 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون 24.85 1.91 21.42 143.169 میلیون 815,771 129.598 میلیون 14.387 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,495 56.00 2.20 2,520 31.00 1.22 12:29 6,825 85.339 میلیون 215.066 میلیارد 16,539.09 2,551 2,520 2,460 2,580 1 108,460 2,490 9 10,000 2,490 23.061 هزار میلیارد 40.128 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون 15.15 1.81 3.19 78.121 میلیون 7.217 میلیون 78.845 میلیون 6.494 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,651 308.00 2.58 11,598 361.00 3.02 12:29 6,613 16.417 میلیون 190.401 میلیارد 3,014.55 11,959 11,805 11,362 11,854 1 855 11,653 1 5,374 11,655 343.08 هزار میلیارد 484.653 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 5.77 4.66 0.56 15.599 میلیون 817,250 16.417 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,440 2.00 0.05 4,489 47.00 1.06 12:39 6,605 50.338 میلیون 225.952 میلیارد 9,042.08 4,442 4,470 4,238 4,648 1 6,000 4,440 1 38,244 4,440 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 1983.22 5.17 9.75 49.588 میلیون 750,000 50.279 میلیون 59,000
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,482 1,165.00 5.00 23,746 429.00 1.84 12:29 6,543 32.145 میلیون 763.323 میلیارد 2,181.64 23,317 23,587 22,890 24,482 1 1.178 میلیون 24,482 177 2,930 24,844 11.892 هزار میلیارد 14.208 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 172.4 31.17 18.43 31.706 میلیون 438,450 30.78 میلیون 1.365 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,600 380.00 2.21 17,885 665.00 3.86 12:29 6,150 33.149 میلیون 592.886 میلیارد 7,963.45 17,220 17,900 17,311 18,081 1 2,770 17,600 3 500 17,609 34.44 هزار میلیارد 32.978 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون 8.08 4.1 5.31 29.925 میلیون 3.225 میلیون 19.364 میلیون 13.785 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,732 225.00 4.99 4,714 207.00 4.59 12:29 6,092 53.922 میلیون 254.208 میلیارد 4,020.87 4,507 4,732 4,520 4,732 1 1.021 میلیون 4,732 89 3,000 5,999 9.014 هزار میلیارد 5.585 میلیون 1.486 میلیون 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 185.98 7.13 102.09 53.31 میلیون 611,440 47.638 میلیون 6.284 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,860 456.00 4.03 11,005 311.00 2.75 12:29 5,978 18.121 میلیون 199.42 میلیارد 3,113.81 11,316 11,180 10,751 11,479 1 25,600 10,859 3 140 10,859 28.335 هزار میلیارد 32.002 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -140.01 24.18 9.98 17.92 میلیون 200,600 18.099 میلیون 21,981
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,569 145.00 1.17 12,619 195.00 1.57 12:29 5,843 20.499 میلیون 258.685 میلیارد 6,114.24 12,424 12,700 12,000 12,999 1 770 12,580 1 30,000 12,580 74.544 هزار میلیارد 78.122 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون 7 5.56 1.71 19.425 میلیون 1.074 میلیون 14.696 میلیون 5.803 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,320 27.00 1.15 2,338 9.00 0.38 12:30 5,817 88.098 میلیون 205.969 میلیارد 18,428.76 2,347 2,300 2,240 2,400 1 100,000 2,320 1 1,000 2,320 18.682 هزار میلیارد 17.74 میلیون 13.004 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 24.52 1.53 26.04 85.498 میلیون 2.6 میلیون 80.74 میلیون 7.357 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,257 181.00 1.92 9,402 36.00 0.38 12:29 5,780 27.684 میلیون 260.268 میلیارد 5,296.32 9,438 9,332 9,100 9,612 1 100,000 9,251 1 2,541 9,260 37.752 هزار میلیارد 47.928 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 32.89 5.75 9.24 26.58 میلیون 1.104 میلیون 24.192 میلیون 3.492 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,681 366.00 11.04 3,665 350.00 10.56 12:33 5,652 58.141 میلیون 213.074 میلیارد 7,351.46 3,315 3,506 3,506 3,681 1 4.147 میلیون 3,681 233 18,948 3,698 8.367 هزار میلیارد 11.858 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -369.33 6.25 5.59 58.041 میلیون 100,000 57.901 میلیون 240,000
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,255 33.00 1.44 2,273 15.00 0.66 12:29 5,550 77.744 میلیون 176.736 میلیارد 18,274.89 2,288 2,249 2,174 2,359 2 120,000 2,255 2 185,370 2,255 12.652 هزار میلیارد 28.138 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 77.719 میلیون 25,000 73 میلیون 4.744 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,350 49.00 0.67 7,360 59.00 0.81 12:29 5,510 28.617 میلیون 210.626 میلیارد 7,821.67 7,301 7,300 7,003 7,663 3 730 7,340 1 6,234 7,357 41.068 هزار میلیارد 39.041 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون 24.03 3.86 22.7 26.603 میلیون 2.014 میلیون 28.227 میلیون 390,000
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 17,016 375.00 2.16 17,074 317.00 1.82 12:29 5,507 6.852 میلیون 116.995 میلیارد - 17,391 17,389 16,757 17,665 1 2,000 17,015 1 7,101 17,016 10.244 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.822 میلیون 30,000 6.782 میلیون 70,000
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 3,353 159.00 4.98 3,343 149.00 4.66 1398/10/28 5,423 71.677 میلیون 239.622 میلیارد - 3,194 3,310 3,232 3,353 1 1,507 3,331 1 5,000 4,750 66.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 67.497 میلیون 4.18 میلیون 48.372 میلیون 23.305 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 4,080 155.00 3.95 4,042 117.00 2.98 12:29 5,373 51.973 میلیون 210.081 میلیارد 9,085.97 3,925 3,980 3,790 4,120 1 48,967 4,060 1 11,208 4,080 10.323 هزار میلیارد 12.453 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 -32.96 10.04 261.11 49.841 میلیون 2.132 میلیون 51.277 میلیون 696,163
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,810 121.00 4.13 2,854 77.00 2.63 12:42 5,339 48.186 میلیون 137.529 میلیارد 6,252.04 2,931 2,939 2,785 2,980 2 100,000 2,806 1 469 2,810 17.586 هزار میلیارد 15.854 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 5.35 1.79 5.25 48.078 میلیون 107,624 40.939 میلیون 7.246 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,850 208.00 3.43 5,896 162.00 2.67 12:29 5,176 29.705 میلیون 175.132 میلیارد 5,930.89 6,058 6,000 5,756 6,050 1 5,500 5,849 2 78,783 5,855 31.567 هزار میلیارد 53.354 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 319.05 2.93 4.75 28.725 میلیون 980,000 28.359 میلیون 1.346 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,379 160.00 4.97 3,338 119.00 3.70 12:30 5,131 91.628 میلیون 305.833 میلیارد 17,439.86 3,219 3,379 3,219 3,379 0 8.156 میلیون 3,379 356 - - 5.029 هزار میلیارد 4.686 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -73.12 6.88 14.41 90.928 میلیون 700,000 91.427 میلیون 200,999
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 113,962 5,426.00 5.00 113,937 5,401.00 4.98 12:29 5,046 2.755 میلیون 313.9 میلیارد 730.91 108,536 113,900 113,100 113,962 0 21 113,961 1 - - 23.072 هزار میلیارد 16.779 میلیون 2.663 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 2.629 میلیون 126,276 2.532 میلیون 222,888
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,070 74.00 1.20 6,128 16.00 0.26 12:29 4,773 30.176 میلیون 184.914 میلیارد 4,515.33 6,144 6,144 6,010 6,256 1 326 6,089 1 16,147 6,089 270.336 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.99 3.1 0.52 29.826 میلیون 350,000 25.758 میلیون 4.417 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,470 25.00 1.00 2,495 0.00 0.00 12:29 4,736 69.713 میلیون 173.918 میلیارد 15,041.87 2,495 2,490 2,413 2,575 6 26,000 2,470 3 113,000 2,470 31.188 هزار میلیارد 37.266 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 47.083 میلیون 22.629 میلیون 41.822 میلیون 27.891 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,391 32.00 0.50 6,458 35.00 0.54 12:29 4,686 27.334 میلیون 176.524 میلیارد 5,763.09 6,423 6,432 6,250 6,700 1 47,306 6,390 9 63,868 6,390 327.573 هزار میلیارد 406.175 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 4.46 2.94 0.45 24.911 میلیون 2.424 میلیون 20.267 میلیون 7.067 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,034 573.00 5.00 11,862 401.00 3.50 12:29 4,677 28.742 میلیون 340.952 میلیارد 4,258.27 11,461 11,500 11,301 12,034 12 5,200 12,033 2 549,098 12,034 42.979 هزار میلیارد 60.267 میلیون 25.881 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 26.365 میلیون 2.377 میلیون 27.865 میلیون 876,947
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,079 6.00 0.06 10,079 6.00 0.06 12:29 4,531 160.722 میلیون 1.62 هزار میلیارد - 10,073 10,080 10,078 10,084 1 9.11 میلیون 10,079 92 100 10,082 30.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.037 میلیون 154.685 میلیون 27.035 میلیون 133.688 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,550 73.00 1.33 5,575 98.00 1.79 12:29 4,458 55.698 میلیون 310.543 میلیارد 8,595.38 5,477 5,488 5,330 5,750 3 30,000 5,580 1 117,790 5,580 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 10.64 3.96 10.56 42.582 میلیون 13.116 میلیون 27.531 میلیون 28.167 میلیون
خریختح

ح . صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

حق تقدم بورس 3,313 301.00 9.99 3,190 178.00 5.91 12:29 4,434 49.785 میلیون 158.819 میلیارد 11,851.27 3,012 3,130 2,750 3,313 1 437,328 3,313 26 950 7,000 957 میلیارد - - - - - - - - - - 49.785 میلیون - 49.785 میلیون -
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

حق تقدم بورس 3,589 112.00 3.03 3,587 114.00 3.08 12:29 4,410 36.578 میلیون 131.216 میلیارد 8,122.41 3,701 3,727 3,400 3,745 1 6,292 3,572 1 18 3,596 3.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.578 میلیون - 35.565 میلیون 1.012 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,500 250.00 3.23 7,527 223.00 2.88 12:41 4,338 17.598 میلیون 132.462 میلیارد 4,391.04 7,750 7,700 7,365 7,845 2 28,000 7,500 1 963 7,500 37.201 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون 12.53 4.46 22.74 16.718 میلیون 880,000 17.038 میلیون 560,000
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,664 245.00 4.99 4,718 191.00 3.89 12:29 4,328 50.373 میلیون 237.652 میلیارد 18,639.56 4,909 4,709 4,664 4,869 190 226 4,436 1 9.761 میلیون 4,664 19.636 هزار میلیارد 54.199 میلیون 17.148 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 35.159 میلیون 15.214 میلیون 46.835 میلیون 3.538 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,498 61.00 2.38 2,501 58.00 2.27 12:29 4,244 48.394 میلیون 121.02 میلیارد 14,227.83 2,559 2,528 2,464 2,549 3 21,820 2,495 3 81,600 2,500 23.927 هزار میلیارد 29.307 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 24.23 2.6 22.71 47.084 میلیون 1.31 میلیون 44.611 میلیون 3.782 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,925 221.00 3.30 6,923 219.00 3.27 12:29 3,890 59.293 میلیون 410.47 میلیارد 23,169.52 6,704 7,039 6,650 7,039 3 91,450 6,850 1 16,766 6,930 18.436 هزار میلیارد 15.454 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 19.36 3.83 19.15 25.786 میلیون 33.508 میلیون 55.256 میلیون 4.038 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 15,027 715.00 5.00 14,946 634.00 4.43 12:33 3,815 44.226 میلیون 660.992 میلیارد - 14,312 14,490 14,290 15,027 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 9,860 469.00 4.99 9,711 320.00 3.41 12:29 3,770 24.27 میلیون 235.68 میلیارد 3,214.79 9,391 9,414 9,020 9,860 1 39,961 9,860 17 1,000 9,999 5.635 هزار میلیارد 8.965 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 -40.26 19.47 12.93 23.887 میلیون 383,765 13.568 میلیون 10.703 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 5,340 189.00 3.42 5,354 175.00 3.17 12:29 3,673 16.979 میلیون 90.906 میلیارد 5,542.17 5,529 5,420 5,263 5,467 2 18,631 5,350 1 7,000 5,350 9.952 هزار میلیارد 10.417 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 9.24 3.04 8.76 16.879 میلیون 100,210 16.626 میلیون 352,874
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,042 337.00 3.59 9,196 183.00 1.95 12:29 3,589 14.927 میلیون 137.277 میلیارد 6,314.9 9,379 9,560 8,911 9,609 1 4,924 9,042 2 5,631 9,042 56.274 هزار میلیارد 57.788 میلیون 24.79 میلیون 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون 9.43 5.21 2.19 13.974 میلیون 952,932 14.493 میلیون 434,714
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,889 134.00 1.67 7,825 198.00 2.47 12:29 3,540 20.258 میلیون 158.524 میلیارد 9,619.5 8,023 7,915 7,760 7,919 1 7,713 7,890 1 43,088 7,890 385.104 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون 7.28 4.7 3.06 13.935 میلیون 6.323 میلیون 18.338 میلیون 1.92 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

سهام بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,287 0.00 0.00 12,387 100.00 0.81 12:29 3,447 19.803 میلیون 245.293 میلیارد 20,543.21 12,287 12,490 12,000 12,600 4 1,000 12,286 1 101,546 12,287 331.749 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 20.27 6.91 8.14 14.166 میلیون 5.636 میلیون 11.091 میلیون 8.712 میلیون
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 20,094 483.00 2.35 20,117 460.00 2.24 12:29 3,397 7.773 میلیون 156.38 میلیارد 1,986.4 20,577 20,570 19,850 20,570 1 818 20,094 2 1,000 20,095 11.935 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 29.78 10.8 11.52 7.721 میلیون 52,500 7.773 میلیون -
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,110 65.00 1.61 4,116 71.00 1.76 12:29 3,382 47.166 میلیون 194.114 میلیارد 25,825.51 4,045 4,180 4,044 4,180 3 12,900 4,115 2 69,985 4,116 291.24 هزار میلیارد 287.237 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 11.45 2.56 10.55 27.842 میلیون 19.324 میلیون 18.514 میلیون 28.652 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 35,088 404.00 1.16 35,234 550.00 1.59 12:30 3,355 3.391 میلیون 119.493 میلیارد 1,202.3 34,684 35,499 34,600 36,299 2 3,630 34,800 3 5,574 35,100 70.468 هزار میلیارد 71.131 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 3.371 میلیون 20,000 2.328 میلیون 1.064 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,008 1,143.00 5.00 23,732 867.00 3.79 12:29 3,309 7.157 میلیون 169.843 میلیارد 3,823.68 22,865 23,000 22,865 24,008 0 14,140 24,008 3 - - 42.529 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون 33.57 16.36 34.01 6.951 میلیون 205,624 5.829 میلیون 1.328 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 4,550 55.00 1.19 4,591 14.00 0.30 12:29 3,278 27.635 میلیون 126.88 میلیارد 7,706.04 4,605 4,499 4,400 4,735 3 2,000 4,570 1 18,393 4,570 12.183 هزار میلیارد 14.743 میلیون 5.041 میلیون 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 4.386 میلیون -228,173 -51.69 7.34 2.69 27.635 میلیون - 26.535 میلیون 1.1 میلیون
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 18,110 736.00 3.91 18,159 687.00 3.65 12:29 3,261 6.388 میلیون 115.991 میلیارد 5,015.68 18,846 18,150 17,904 18,635 1 31,786 18,110 2 50 18,232 16.481 هزار میلیارد 18.385 میلیون 2.567 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 25.97 10.88 6.54 6.255 میلیون 133,159 6.298 میلیون 89,621
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,090 16.00 0.16 10,081 7.00 0.07 12:29 3,212 61.461 میلیون 619.565 میلیارد - 10,074 10,079 10,078 10,090 1 491,727 10,090 5 3,500 10,091 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.095 میلیون 57.366 میلیون 20.583 میلیون 40.878 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,300 175.00 0.42 41,822 347.00 0.84 12:29 3,211 3.734 میلیون 156.179 میلیارد 1,650.46 41,475 43,000 41,143 43,000 1 150 41,300 1 22,000 41,300 161.098 هزار میلیارد 183.828 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.727 میلیون 7,063 1.39 میلیون 2.345 میلیون
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 16,557 830.00 4.77 16,803 584.00 3.36 12:29 3,196 5.423 میلیون 91.128 میلیارد 1,959.7 17,387 17,347 16,518 17,347 1 4,208 16,555 5 2,223 16,590 16 هزار میلیارد 16.593 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.66 18.62 14.15 5.423 میلیون - 5.423 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,397 602.00 1.00 59,782 217.00 0.36 12:29 3,157 4.376 میلیون 261.621 میلیارد 1,835.06 59,999 60,680 58,000 60,680 1 260 59,380 4 6,194 59,380 179.997 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 2.031 میلیون 2.345 میلیون 2.895 میلیون 1.481 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,167 12.00 0.19 6,167 12.00 0.19 12:29 3,089 18.081 میلیون 111.498 میلیارد 3,965.09 6,155 6,101 5,941 6,349 1 12,415 6,126 2 30,994 6,166 16.864 هزار میلیارد 19.725 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 45.26 4.99 8.81 18.081 میلیون - 15.529 میلیون 2.552 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,450 134.00 2.92 4,469 115.00 2.51 12:29 3,076 20.12 میلیون 89.918 میلیارد 10,394.33 4,584 4,529 4,371 4,599 3 100,000 4,450 2 105,911 4,450 5.134 هزار میلیارد 6.556 میلیون 2.031 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 157.7 5.34 2.13 20.12 میلیون - 20.12 میلیون -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 17,221 820.00 5.00 17,048 647.00 3.94 12:27 3,075 11.918 میلیون 203.188 میلیارد 4,822.39 16,401 16,980 16,400 17,221 3 1.005 میلیون 17,221 107 802 17,419 20.665 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 25.54 8.93 4.68 11.918 میلیون - 6.418 میلیون 5.5 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,601 268.00 4.57 5,660 209.00 3.56 12:29 3,069 20.796 میلیون 117.707 میلیارد 12,131.02 5,869 5,799 5,576 5,895 1 2,000 5,601 1 709 5,601 18.977 هزار میلیارد 176.387 میلیون 149.919 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 19.649 میلیون -3,595,798 -5.08 -2.31 0.93 19.133 میلیون 1.663 میلیون 20.796 میلیون -
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 8,696 379.00 4.56 8,724 407.00 4.89 12:29 3,064 23.901 میلیون 208.513 میلیارد 2,530.5 8,317 8,732 8,532 8,732 1 3,909 8,665 2 12,046 8,696 9.98 هزار میلیارد 10.546 میلیون 2.896 میلیون 850,000 1.159 میلیون 1.737 میلیون 1.688 میلیون 742,963 14.09 6.03 6.2 23.568 میلیون 332,679 20.62 میلیون 3.281 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 18,800 500.00 2.59 18,956 344.00 1.78 12:29 3,046 4.566 میلیون 86.55 میلیارد 1,697.42 19,300 19,057 18,550 19,280 1 1,000 18,798 1 15,000 18,799 19.3 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون 10.65 7.74 3.32 4.266 میلیون 300,000 3.912 میلیون 654,186
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,051.00 99.99 1 10,051.00 99.99 1398/09/25 3,009 300 میلیون 300 میلیون - 10,052 1 1 1 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - 300 میلیون - 300 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,959 866.00 4.60 18,052 773.00 4.11 12:29 2,998 6.189 میلیون 111.731 میلیارد 1,845.51 18,825 18,200 17,884 18,500 3 1,169 17,959 2 17,442 17,960 49.886 هزار میلیارد 54.225 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون 17.32 9.23 0.97 5.04 میلیون 1.149 میلیون 5.893 میلیون 296,122
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,220 39.00 1.20 3,253 6.00 0.18 12:29 2,944 37.52 میلیون 122.063 میلیارد 30,874.27 3,259 3,310 3,100 3,348 1 79,460 3,210 1 1,000 3,219 32.59 هزار میلیارد 31.364 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون 10.73 2.48 10.75 29.759 میلیون 7.761 میلیون 37.26 میلیون 260,000
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 2,641 125.00 4.97 2,614 98.00 3.90 12:29 2,933 66.713 میلیون 174.404 میلیارد 20,491.61 2,516 2,516 2,457 2,641 0 2.575 میلیون 2,641 60 - - 13.838 هزار میلیارد 14.244 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 34.43 2.05 22.24 49.413 میلیون 17.3 میلیون 44.163 میلیون 22.55 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 3,688 23.00 0.62 3,715 4.00 0.11 12:30 2,861 18.885 میلیون 70.164 میلیارد 8,246.02 3,711 3,775 3,591 3,800 1 38,000 3,665 1 8,300 3,688 16.7 هزار میلیارد 15.407 میلیون 10.992 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون 4.17 1.52 4.18 18.85 میلیون 35,000 18.282 میلیون 602,489
دجابر

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

سهام بورس 12,698 490.00 3.72 12,755 433.00 3.28 12:29 2,816 7.514 میلیون 95.843 میلیارد 3,910.5 13,188 12,881 12,529 13,498 1 5,950 12,660 3 1,500 12,699 14.955 هزار میلیارد 16.52 میلیون 5.65 میلیون 1.134 میلیون 3.088 میلیون 2.562 میلیون 2.055 میلیون 621,610 23.02 5.59 6.96 7.014 میلیون 500,000 7.512 میلیون 2,240
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,798 371.00 5.00 7,798 371.00 5.00 12:29 2,761 80.257 میلیون 625.847 میلیارد 9,271.04 7,427 7,798 7,798 7,798 1 15.239 میلیون 7,798 186 434 7,800 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 30.34 5.46 19.81 74.155 میلیون 6.102 میلیون 27.797 میلیون 52.461 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 7,979 247.00 3.00 7,984 242.00 2.94 12:29 2,746 11.897 میلیون 94.986 میلیارد 4,995.66 8,226 8,100 7,840 8,200 1 7,000 7,951 1 737 7,979 9.049 هزار میلیارد 9.839 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 220.3 5.9 97.99 11.892 میلیون 5,000 11.897 میلیون -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,240 336.00 2.82 12,103 199.00 1.67 12:39 2,703 6.252 میلیون 75.664 میلیارد 2,614.58 11,904 11,990 11,333 12,350 2 4,444 12,222 1 29,589 12,240 4.166 هزار میلیارد 5.185 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 28.25 6.54 3.88 6.252 میلیون 168 6.252 میلیون -
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 10,510 500.00 5.00 10,243 233.00 2.33 12:27 2,699 11.22 میلیون 114.934 میلیارد 4,723.13 10,010 10,163 9,551 10,510 4 303,883 10,510 31 2,154 10,884 2.953 هزار میلیارد 3.839 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 30.3 8.07 4.07 8.258 میلیون 2.963 میلیون 11.22 میلیون -
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,100 79.00 1.89 4,165 14.00 0.34 12:29 2,694 23.636 میلیون 98.454 میلیارد 11,656.36 4,179 4,198 4,070 4,250 2 224,242 4,100 19 94,053 4,150 83.58 هزار میلیارد 83.605 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون 11.44 2.85 10.76 19.237 میلیون 4.4 میلیون 21.078 میلیون 2.559 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 2,219 807.00 57.15 1398/10/1 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 7.811 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 62,459 2,974.00 5.00 62,126 2,641.00 4.44 12:29 2,655 2.952 میلیون 183.413 میلیارد 1,318.81 59,485 62,459 60,000 62,459 1 1.073 میلیون 62,459 240 1,350 63,499 10.841 هزار میلیارد 10.751 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 92.84 41.29 10.88 2.952 میلیون - 2.912 میلیون 40,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 11,290 368.00 3.37 11,153 231.00 2.11 12:30 2,634 8.684 میلیون 96.854 میلیارد 3,651.84 10,922 11,100 10,786 11,430 2 400 11,285 1 16,075 11,290 21.298 هزار میلیارد 25.772 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون 9.89 6.54 5.73 8.136 میلیون 547,995 6.377 میلیون 2.307 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,417 512.00 3.02 16,622 307.00 1.81 12:29 2,617 4.802 میلیون 79.812 میلیارد - 16,929 16,900 16,395 16,999 5 350 16,414 2 1,837 16,420 319.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.483 میلیون 318,474 4.245 میلیون 556,897
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,170 9.00 0.09 10,162 1.00 0.01 12:29 2,565 70.227 میلیون 713.627 میلیارد - 10,161 10,163 10,157 10,170 1 902,649 10,167 10 87,568 10,170 1.016 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.45 میلیون 55.777 میلیون 28.73 میلیون 41.496 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 4,860 46.00 0.96 4,886 72.00 1.50 12:29 2,541 18.582 میلیون 90.791 میلیارد - 4,814 4,900 4,711 5,038 1 17,000 4,851 1 4,100 4,870 4.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.582 میلیون - 18.582 میلیون -