شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,945 648.00 15.08 4,930 633.00 14.73 12:30 4,022 51.23 میلیون 252.559 میلیارد 8,069.52 4,297 4,770 4,770 5,008 17 56,085 4,970 10 84,190 4,970 350.206 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.37 3.13 9.07 42.987 میلیون 8.243 میلیون 20.257 میلیون 30.973 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 102,970 3,188.00 3.19 100,913 1,131.00 1.13 1398/12/29 448 203,625 20.869 میلیارد 882.4 99,782 103,180 100,007 103,653 1 20 99,000 1 10 104,500 95.867 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون 4.99 5.68 3.13 195,926 7,699 104,964 98,661
لخزر

پارس‌ خزر

سهام بورس 83,816 3,991.00 5.00 81,836 2,011.00 2.52 1398/12/14 473 330,416 27.629 میلیارد 1,198.66 79,825 82,900 82,421 83,816 1 500 83,301 1 98 84,444 12.07 هزار میلیارد 13.03 میلیون 3.58 میلیون 151,200 2.384 میلیون 1.197 میلیون 4.079 میلیون 469,604 26.76 9.48 2.9 300,416 30,000 230,416 100,000
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 83,800 3,990.00 5.00 82,584 2,774.00 3.48 1399/01/11 189 461,870 38.705 میلیارد 949.27 79,810 83,800 83,800 83,800 0 1.598 میلیون 83,800 661 - - 18.078 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 51.12 31.7 2.46 461,870 - 461,870 -
ضشنا3031

اختیارخ شپنا-6500-1399/03/25

اختیار معامله بورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1399/01/18 1 100 50 میلیون - - 500 500 500 1 200 600 2 100 1,000 - - - - - - - - - - - - - - -
سیدکو2

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 1,447 14.00 0.96 1,447 14.00 0.96 1397/09/19 1 47.95 میلیون 69.384 میلیارد - 1,461 1,447 1,447 1,447 0 - - 0 - - 6.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.95 میلیون - 47.95 میلیون
سفارس2

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 3,854 0.00 0.00 3,854 0.00 0.00 1398/03/28 1 52.015 میلیون 200.467 میلیارد - 3,854 3,854 3,854 3,854 0 - - 0 - - 21.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52.015 میلیون - 52.015 میلیون
شفن4

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 30,172 70,462.00 70.02 30,172 70,462.00 70.02 1398/12/27 1 9.286 میلیون 280.167 میلیارد - 100,634 30,172 30,172 30,172 - - - - 28.663 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.286 میلیون - 9.286 میلیون
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
دسبحانح

ح. سبحان دارو

سهام بورس 2,480 64.00 2.65 2,473 57.00 2.36 1397/10/12 39 236,660 585.22 میلیون - 2,416 2,401 2,401 2,480 0 14,900 2,431 3 - - - - - - - - - - - - - 136,660 100,000 - 236,660
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
غشهدح

ح . شهد ایران‌

سهام بورس 1,450 0.00 0.00 1,450 0.00 0.00 1396/06/27 143 4.491 میلیون 6.512 میلیارد - 1,450 1,450 1,450 1,450 0 10,000 1,450 1 - - - - - - - - - - - - - 1.591 میلیون 2.9 میلیون - 4.491 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 22,069 1,050.00 5.00 22,069 1,050.00 5.00 1398/12/28 1 3 میلیون 66.207 میلیارد - 21,019 22,069 22,069 22,069 0 - - 0 - - 185.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سپاها2

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 771 14.00 1.78 771 14.00 1.78 1397/03/2 3 53.659 میلیون 41.371 میلیارد - 785 771 771 771 0 - - 0 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.659 میلیون - 53.659 میلیون
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - - - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
تکشا2

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 2,630 36.00 1.35 2,630 36.00 1.35 1395/08/22 1 5 میلیون 13.15 میلیارد - 2,666 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 289.186 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
وملی4

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 16,490 0.00 0.00 16,490 0.00 0.00 1398/03/1 1 1.5 میلیون 24.735 میلیارد - 16,490 16,490 16,490 16,490 - - - - 4.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وپخش2

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 44,900 885.00 2.01 44,900 885.00 2.01 1398/10/3 1 500,000 22.45 میلیارد - 44,015 44,900 44,900 44,900 0 - - 0 - - 37.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 7,821 372.00 4.99 7,449 0.00 0.00 1399/01/11 200 1.24 میلیون 9.701 میلیارد 4,615.43 7,449 7,821 7,821 7,821 1 18.75 میلیون 7,821 984 50,000 12,000 10.42 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - - - - -
ثابادح

ح . ‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌

سهام بورس 480 0.00 0.00 480 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 480 492 - - 1 7,996 570 2 9,215 630 - - - - - - - - - - - 236,931 - 236,931 -
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 59,090 54,778.00 1.00 1398/12/26 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 8.214 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 -
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 1423.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 39,861 1,898.00 5.00 39,604 1,641.00 4.32 12:29 1,702 1.908 میلیون 75.56 میلیارد 870.05 37,963 37,971 38,550 39,861 4 260,815 39,861 165 780 39,861 18.982 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 1.108 میلیون 800,000 1.908 میلیون -
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 16,252 102.00 0.62 16,385 31.00 0.19 12:29 781 1.644 میلیون 26.996 میلیارد 2,439.61 16,354 16,355 16,201 16,940 1 1,701 16,245 1 1,000 16,245 14.719 هزار میلیارد - - 900,000 712,969 1.663 میلیون 2.269 میلیون 763,561 - - - 1.594 میلیون 50,000 1.643 میلیون 1,901
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 34,493 1,642.00 5.00 33,915 1,064.00 3.24 12:26 720 1.028 میلیون 35.449 میلیارد 868.87 32,851 32,858 34,493 34,493 0 700,270 34,493 418 - - 7.884 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 1.017 میلیون 11,000 299,516 728,201
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 31,469 1,498.00 5.00 30,969 998.00 3.33 12:29 2,403 2.477 میلیون 76.714 میلیارد 1,159.7 29,971 29,994 29,976 31,469 4 240,073 31,469 91 2,321 31,469 5.994 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 2.477 میلیون - 2.476 میلیون 1,000
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 48,579 2,313.00 5.00 47,358 1,092.00 2.36 12:29 569 518,214 25.174 میلیارد 1,204.13 46,266 46,290 48,579 48,579 0 329,959 48,579 297 - - 3.47 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 518,214 - 518,214 -
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 9,506 100.00 1.06 9,522 116.00 1.23 12:30 10,092 34.121 میلیون 324.89 میلیارد 2,701.44 9,406 9,406 9,409 9,700 11 23,033 9,520 18 38,689 9,520 269.839 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 33.82 میلیون 300,898 24.921 میلیون 9.2 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,462 260.00 5.00 5,439 237.00 4.56 12:28 2,368 17.991 میلیون 97.851 میلیارد 4,549.57 5,202 5,202 5,200 5,462 1 5.05 میلیون 5,462 340 1,794 5,599 13.129 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 15.941 میلیون 2.05 میلیون 12.991 میلیون 5 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,469 354.00 4.98 7,423 308.00 4.33 12:30 15,586 157.968 میلیون 1.173 هزار میلیارد 6,642.12 7,115 7,117 7,240 7,470 21 33,764 7,470 10 134,393 7,470 721.36 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 93.94 میلیون 64.028 میلیون 50.03 میلیون 107.937 میلیون
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 7,431 353.00 4.99 7,248 170.00 2.40 11:41 718 3.821 میلیون 28.396 میلیارد 10,326.61 7,078 7,082 7,431 7,431 16 3.099 میلیون 7,431 360 32,632 7,431 17.341 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 3.821 میلیون - 1.135 میلیون 2.687 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 10,700 379.00 3.67 10,586 265.00 2.57 12:29 4,503 30.041 میلیون 318.005 میلیارد 9,619.5 10,321 10,320 10,203 10,837 4 3,700 10,735 3 4,000 10,735 495.408 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 12.411 میلیون 17.63 میلیون 18.094 میلیون 11.946 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 16,399 575.00 3.39 16,813 161.00 0.95 12:30 10,016 30.101 میلیون 506.084 میلیارد 2,869.87 16,974 16,978 16,290 17,400 10 39,254 16,380 20 32,373 16,380 136.916 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 26.033 میلیون 4.068 میلیون 24.959 میلیون 5.143 میلیون
کهمداح

ح . شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 634 70.00 9.94 645 59.00 8.38 1397/03/30 404 9.145 میلیون 5.897 میلیارد - 704 774 634 774 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.16 میلیون 2.985 میلیون - 9.145 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
والبر2

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 6,795 323.00 4.99 6,795 323.00 4.99 1398/07/10 1 47.9 میلیون 325.481 میلیارد - 6,472 6,795 6,795 6,795 0 - - 0 - - 32.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.9 میلیون - 47.9 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 6,756 156.00 2.36 6,675 75.00 1.14 12:29 1,593 18.346 میلیون 122.46 میلیارد 14,476.85 6,600 6,600 6,550 6,848 1 833 6,780 1 3,600 6,780 178.2 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 6.102 میلیون 12.244 میلیون 10.328 میلیون 8.018 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 5,334 254.00 5.00 5,234 154.00 3.03 12:28 482 6.234 میلیون 33.252 میلیارد 7,779.67 5,080 5,080 5,331 5,334 1 3.332 میلیون 5,334 145 1,000 5,408 24.384 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 6.234 میلیون - 4.834 میلیون 1.4 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,090 53.00 0.53 10,051 14.00 0.14 12:29 365 11.575 میلیون 116.336 میلیارد - 10,037 10,087 10,040 10,090 1 1,700 10,085 1 10,000 10,089 1.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 516,949 11.058 میلیون 2.475 میلیون 9.1 میلیون
شسپا2

نفت سپاهان

سهام بورس 8,900 118.00 1.34 8,900 118.00 1.34 1398/08/19 2 30 میلیون 267 میلیارد - 8,782 8,900 8,900 8,900 0 - - 0 - - 53.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 16,863 341.00 2.06 16,667 145.00 0.88 12:30 1,010 904,901 15.405 میلیارد 1,523.8 16,522 16,526 16,751 17,345 1 3,881 16,855 6 1,577 16,855 11.563 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 904,901 - 904,901 -
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
دانا2

بیمه دانا

سهام بورس 5,520 108.00 2.00 5,520 108.00 2.00 1398/06/30 1 7 میلیون 38.64 میلیارد - 5,412 5,520 5,520 5,520 0 - - 0 - - 22.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 21,773 1,036.00 5.00 21,065 328.00 1.58 12:29 241 803,543 17.496 میلیارد 3,611.28 20,737 20,739 21,773 21,773 0 1.893 میلیون 21,773 408 - - 21.164 هزار میلیارد - - 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 - - - 803,543 - 749,143 54,400
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 3,692 141.00 3.97 3,692 141.00 3.97 1399/01/18 1 100 میلیون 369.2 میلیارد - 3,551 3,692 3,692 3,692 0 - - 0 - - 39.412 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 22,150 154.00 0.70 22,086 90.00 0.41 12:29 1,266 1.754 میلیون 38.877 میلیارد 1,911.19 21,996 21,996 21,500 22,600 3 3,828 22,150 4 5,671 22,150 184.741 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 1.714 میلیون 40,000 1.724 میلیون 30,000
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 15,690 406.00 2.66 15,536 252.00 1.65 12:29 1,401 3.54 میلیون 54.999 میلیارد 2,432.81 15,284 15,284 15,270 15,950 3 10,005 15,600 3 4,800 15,600 7.253 هزار میلیارد 5.603 میلیون 1.292 میلیون 474,522 597,642 694,727 2.431 میلیون 326,684 - - - 3.516 میلیون 23,710 2.94 میلیون 599,751
ثنوسا2

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,861 136.00 4.99 2,861 136.00 4.99 1398/09/4 1 26 میلیون 74.386 میلیارد - 2,725 2,861 2,861 2,861 0 - - 0 - - 7.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26 میلیون - 26 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 12,190 184.00 1.53 12,053 47.00 0.39 12:29 2,578 5.606 میلیون 67.566 میلیارد 8,301 12,006 12,007 11,612 12,390 4 1,140 12,200 1 1,210 12,200 72.03 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 5.606 میلیون - 5.575 میلیون 30,624
کرازی2

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 2,032 96.00 4.96 2,032 96.00 4.96 1396/09/14 2 24.045 میلیون 48.859 میلیارد - 1,936 2,032 2,032 2,032 0 - - 0 - - 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.045 میلیون - 24.045 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 9,296 442.00 4.99 9,274 420.00 4.74 12:29 778 5.561 میلیون 51.667 میلیارد 5,996.34 8,854 8,858 9,000 9,296 1 3.817 میلیون 9,296 164 860 9,296 32.259 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 5.561 میلیون - 5.041 میلیون 520,000
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 91,460 55.00 0.06 91,458 57.00 0.06 12:30 782 141,147 12.886 میلیارد 982.04 91,515 91,516 90,300 92,500 1 54 91,500 1 64 91,500 21.323 هزار میلیارد 23.666 میلیون 1.436 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 - - - 141,147 - 136,147 5,000
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 83,913 3,995.00 5.00 81,781 1,863.00 2.33 12:28 241 334,966 28.108 میلیارد 2,137.76 79,918 79,974 83,913 83,913 0 12,457 83,913 19 - - 15.584 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 - - - 304,966 30,000 222,397 112,569
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 41,623 1,982.00 5.00 40,721 1,080.00 2.72 12:29 5,998 10.11 میلیون 411.691 میلیارد 1,871.65 39,641 39,612 39,000 41,623 5 177,624 41,623 113 100,200 41,623 6.343 هزار میلیارد 3.454 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 - - - 10.11 میلیون - 8.4 میلیون 1.71 میلیون
خفنر2

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 144.00 3.11 4,772 144.00 3.11 1396/08/13 1 4 میلیون 19.088 میلیارد - 4,628 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 3,765 60.00 1.62 3,792 87.00 2.35 12:30 6,605 57.699 میلیون 218.799 میلیارد 11,725.54 3,705 3,705 3,580 3,887 2 35,662 3,767 14 102,000 3,767 39.551 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 55.41 میلیون 2.289 میلیون 55.892 میلیون 1.807 میلیون
قشهد

شهد

سهام بورس 23,773 1,132.00 5.00 22,791 150.00 0.66 12:28 136 310,179 7.374 میلیارد 810.01 22,641 22,660 23,773 23,773 1 800,145 23,773 252 10,000 35,556 9.056 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 - - - 310,179 - 310,179 -
درازکح

ح . دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 10,001 588.00 6.25 10,000 587.00 6.24 1397/07/29 157 2.882 میلیون 28.82 میلیارد - 9,413 10,000 10,000 10,200 0 2,100 9,053 1 - - - - - - - - - - - - - 161,620 2.72 میلیون - 2.882 میلیون
والبرح

ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,082 564.00 9.99 5,083 563.00 9.97 1398/07/24 26 789,833 4.015 میلیارد 30,378.19 5,646 5,646 5,082 5,646 0 33,372 5,082 1 - - - - - - - - - - - - - 23,205 766,628 - 789,833
فسپا2

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 2,709 24.00 0.89 2,709 24.00 0.89 1396/07/5 1 20.205 میلیون 54.735 میلیارد - 2,685 2,709 2,709 2,709 0 - - 0 - - 1.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.205 میلیون - 20.205 میلیون -
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 30,450 3,050.00 9.10 30,365 3,135.00 9.36 1398/10/16 517 2.466 میلیون 74.894 میلیارد 49.33 33,500 32,000 30,150 36,850 0 2,350 30,500 1 - - 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 589,067 1.877 میلیون - 2.466 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 25,500 360.00 1.43 25,974 834.00 3.32 12:30 2,821 6.781 میلیون 176.128 میلیارد 6,140.87 25,140 25,148 25,140 26,397 1 490 25,556 2 1,000 25,556 25.14 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 4.461 میلیون 2.32 میلیون 6.731 میلیون 50,000
شپلی2

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 530 15.00 2.75 530 15.00 2.75 1396/05/10 1 30.65 میلیون 16.244 میلیارد - 545 530 530 530 0 - - 0 - - 1.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.65 میلیون - 30.65 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 25,320 1,198.00 4.97 24,658 536.00 2.22 12:29 1,179 2.987 میلیون 73.657 میلیارد 2,032.85 24,122 24,116 23,112 25,328 1 2,377 25,326 2 54 25,326 123.022 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 2.116 میلیون 870,877 1.834 میلیون 1.153 میلیون
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
غبهنوشح

ح . بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 2,700 699.00 20.56 2,700 699.00 20.56 1396/09/7 39 872,608 2.356 میلیارد - 3,399 2,700 2,700 2,700 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 872,608
غبشهر2

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,852 373.00 4.99 7,852 373.00 4.99 1398/09/4 1 3.317 میلیون 26.047 میلیارد - 7,479 7,852 7,852 7,852 0 - - 0 - - 23.556 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.317 میلیون - 3.317 میلیون
پاسا2

ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 6,950 340.00 4.66 6,950 340.00 4.66 1398/05/16 2 5.227 میلیون 36.328 میلیارد - 7,290 6,950 6,950 6,950 0 - - 0 - - 6.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.227 میلیون - 5.227 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,257 821.00 5.00 16,524 88.00 0.54 12:28 126 342,164 5.905 میلیارد 1,699.55 16,436 16,449 17,257 17,257 1 941,140 17,257 131 225 17,257 58.006 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 342,164 - 188,335 153,829
فجر2

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 10,660 4.00 0.04 10,660 4.00 0.04 1396/04/25 3 10.759 میلیون 114.691 میلیارد - 10,664 10,660 10,660 10,660 0 - - 0 - - 9.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.759 میلیون 10.759 میلیون -
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 10,693 509.00 5.00 10,605 421.00 4.13 12:29 936 4.779 میلیون 50.857 میلیارد 2,968.64 10,184 10,186 10,372 10,693 1 1.374 میلیون 10,693 169 701 10,693 16.804 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 - - - 4.364 میلیون 415,031 2.679 میلیون 2.1 میلیون
ونوین2

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,718 0.00 0.00 3,718 0.00 0.00 1398/11/28 1 30 میلیون 111.54 میلیارد - 3,718 3,718 3,718 3,718 0 - - 0 - - 48.821 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
وصنا2

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 1,300 33.00 2.60 1,300 33.00 2.60 1396/07/1 1 6.261 میلیون 8.139 میلیارد - 1,267 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 2.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 6.261 میلیون
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 25,304 1,157.00 4.37 25,650 811.00 3.06 12:29 1,874 2.002 میلیون 51.339 میلیارد 2,210.15 26,461 26,458 25,138 26,490 4 196 25,303 1 3,054 25,599 6.615 هزار میلیارد 3.762 میلیون 816,890 250,000 480,910 335,980 660,028 105,442 - - - 1.832 میلیون 170,000 2.002 میلیون -
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 13,200 316.00 2.34 13,792 276.00 2.04 1398/12/8 1,401 3.144 میلیون 43.368 میلیارد 2,590.87 13,516 14,191 12,841 14,191 3 771 13,200 2 20,500 13,200 9.31 هزار میلیارد 7.729 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 - - - 3.144 میلیون - 3.144 میلیون -
دزهراوی2

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 27,452 0.00 0.00 27,452 0.00 0.00 1395/08/17 1 1,000,000 27.452 میلیارد - 27,452 27,452 27,452 27,452 0 - - 0 - - 68.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
کرازی4

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 3,980 189.00 4.99 3,980 189.00 4.99 1398/02/8 1 4.4 میلیون 17.512 میلیارد - 3,791 3,980 3,980 3,980 - - - - 4.776 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.4 میلیون 4.4 میلیون -
غشاذر2

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 4,000 37.00 0.92 4,000 37.00 0.92 1397/06/3 1 2.65 میلیون 10.6 میلیارد - 4,037 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.65 میلیون - 2.65 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,000 555.00 4.13 13,940 495.00 3.68 12:30 4,089 14.16 میلیون 197.395 میلیارد 3,462.2 13,445 13,451 13,550 14,117 14 11,500 14,110 2 62,689 14,110 256.11 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 10.94 میلیون 3.22 میلیون 9.18 میلیون 4.98 میلیون
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
شبریز2

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 17,079 169.00 0.98 17,079 169.00 0.98 1397/12/6 1 2 میلیون 34.158 میلیارد - 17,248 17,079 17,079 17,079 0 - - 0 - - 170.79 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 56,811 1,282.00 2.31 55,850 321.00 0.58 12:29 1,849 2.122 میلیون 118.51 میلیارد 1,708.28 55,529 55,526 53,500 57,880 3 10,821 56,811 5 202 56,811 161.081 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.236 میلیون 885,625 1.327 میلیون 794,716
ما

بیمه ما

سهام بورس 8,014 381.00 4.99 7,951 318.00 4.17 12:29 1,891 10.631 میلیون 84.524 میلیارد 11,750.71 7,633 7,638 7,600 8,014 3 5,750 8,014 4 4,058 8,014 11.45 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 9.801 میلیون 830,000 10.231 میلیون 400,000
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 49,010 45,263.00 1.00 1398/11/1 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 7.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
وملی2

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 15,000 87.00 0.58 15,000 87.00 0.58 1397/12/26 2 13.583 میلیون 203.738 میلیارد - 14,913 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 3.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.583 میلیون - 13.583 میلیون
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 39,968 1,903.00 5.00 38,493 428.00 1.12 12:29 305 301,442 12.048 میلیارد 570.9 38,065 38,079 39,968 39,968 1 93,975 39,968 78 164 40,043 4.834 هزار میلیارد 4.031 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 - - - 301,442 - 301,442 -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی