شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 17,121 815.00 5.00 16,964 658.00 4.04 1398/10/26 2,477 12.614 میلیون 213.985 میلیارد 5,092.42 16,306 16,724 16,400 17,121 1 1,076 17,121 4 7,750 17,165 18.496 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون 10.61 5.66 7.62 6.155 میلیون 6.459 میلیون 11.663 میلیون 950,800
چافست

افست‌

سهام بورس 14,109 96.00 0.69 13,903 110.00 0.78 1398/10/26 1,266 2.25 میلیون 31.287 میلیارد 1,645.69 14,013 14,181 13,682 14,190 1 7,000 13,696 1 1,000 14,300 13.764 هزار میلیارد 17.487 میلیون 3.694 میلیون 990,000 2.044 میلیون 1.65 میلیون 2.104 میلیون 554,005 24.84 8.25 6.54 2.25 میلیون 100 1.95 میلیون 300,000
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 21,000 9,734.00 86.40 61,963 50,697.00 450.00 1398/09/24 6 21 441,000 961.43 11,266 21,000 21,000 21,000 74 140 20,750 1 584,351 21,000 6.058 هزار میلیارد 14.423 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 15.02 7.22 5.6 - - - -
داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

سهام بورس 16,689 61.00 0.36 16,749 1.00 0.01 1398/09/25 2,230 5.099 میلیون 85.407 میلیارد 1,506.77 16,750 16,879 16,001 17,300 1 7,341 16,689 2 169 16,703 11.492 هزار میلیارد 16.154 میلیون 5.717 میلیون 750,000 3.592 میلیون 2.125 میلیون 2.765 میلیون 961,169 11.03 4.99 3.84 5.099 میلیون - 2.627 میلیون 2.472 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 13,940 273.00 1.92 13,875 338.00 2.38 1398/10/26 1,715 3.663 میلیون 50.824 میلیارد 2,050.78 14,213 14,230 13,600 14,230 1 107 13,887 1 4,000 14,198 3.746 هزار میلیارد 4.796 میلیون 1.012 میلیون 270,000 469,492 542,036 1.132 میلیون 239,677 15.63 7.27 3.31 3.473 میلیون 190,100 3.447 میلیون 216,000
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 7,737 40.00 0.52 7,620 77.00 1.00 1398/10/26 2,306 10.058 میلیون 76.645 میلیارد 3,359.53 7,697 7,677 7,422 7,849 1 1,000 7,610 1 9,000 7,833 3.81 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 -41.05 17.23 3.23 9.961 میلیون 97,125 10.058 میلیون -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 62,396 2,971.00 5.00 62,396 2,971.00 5.00 1398/10/26 288 364,157 22.722 میلیارد 603.53 59,425 62,396 62,396 62,396 1 36,713 62,396 21 396 62,429 12.479 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 20.86 15.45 3.15 364,157 - 364,157 -
قشهد

شهد

سهام بورس 18,340 387.00 2.07 18,178 549.00 2.93 1398/10/26 501 598,732 10.884 میلیارد 810.01 18,727 18,361 17,843 18,499 1 1,000 18,150 1 3,000 18,990 7.271 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 24.62 9.34 3.05 598,732 - 598,732 -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 -
دسبحانح

ح. سبحان دارو

سهام بورس 2,480 64.00 2.65 2,473 57.00 2.36 1397/10/12 39 236,660 585.22 میلیون - 2,416 2,401 2,401 2,480 0 14,900 2,431 3 - - - - - - - - - - - - - 136,660 100,000 - 236,660
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
غشهدح

ح . شهد ایران‌

سهام بورس 1,450 0.00 0.00 1,450 0.00 0.00 1396/06/27 143 4.491 میلیون 6.512 میلیارد - 1,450 1,450 1,450 1,450 0 10,000 1,450 1 - - - - - - - - - - - - - 1.591 میلیون 2.9 میلیون - 4.491 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
سپاها2

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 771 14.00 1.78 771 14.00 1.78 1397/03/2 3 53.659 میلیون 41.371 میلیارد - 785 771 771 771 0 - - 0 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.659 میلیون - 53.659 میلیون
تکشا2

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 2,630 36.00 1.35 2,630 36.00 1.35 1395/08/22 1 5 میلیون 13.15 میلیارد - 2,666 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 289.186 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
وملی4

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 16,490 0.00 0.00 16,490 0.00 0.00 1398/03/1 1 1.5 میلیون 24.735 میلیارد - 16,490 16,490 16,490 16,490 - - - - 4.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
وپخش2

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 44,900 885.00 2.01 44,900 885.00 2.01 1398/10/3 1 500,000 22.45 میلیارد - 44,015 44,900 44,900 44,900 0 - - 0 - - 37.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,090 19.00 0.37 5,116 45.00 0.89 12:29 1,044 10.202 میلیون 52.2 میلیارد 14,476.85 5,071 5,080 5,080 5,170 2 8,609 5,087 3 29,520 5,090 138.132 هزار میلیارد 155.457 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 1.449 میلیون 8.753 میلیون 3.657 میلیون 6.545 میلیون
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,930 51.00 1.28 3,921 60.00 1.51 12:29 544 5.761 میلیون 22.59 میلیارد 7,779.67 3,981 3,995 3,871 4,020 3 27,764 3,908 2 41,324 3,930 18.821 هزار میلیارد 19.593 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 5.651 میلیون 110 5.761 میلیون -
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - - - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
سفارس2

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 3,854 0.00 0.00 3,854 0.00 0.00 1398/03/28 1 52.015 میلیون 200.467 میلیارد - 3,854 3,854 3,854 3,854 0 - - 0 - - 21.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52.015 میلیون - 52.015 میلیون
سیدکو2

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 1,447 14.00 0.96 1,447 14.00 0.96 1397/09/19 1 47.95 میلیون 69.384 میلیارد - 1,461 1,447 1,447 1,447 0 - - 0 - - 6.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.95 میلیون - 47.95 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 22,400 276.00 1.25 22,221 97.00 0.44 12:29 638 821.671 18.26 میلیارد 868.87 22,124 22,400 21,481 22,996 2 94 22,280 1 54,210 22,400 5.333 هزار میلیارد 5.862 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 813.571 8.1 791.671 30
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 24,132 1,149.00 5.00 23,847 864.00 3.76 12:29 1,358 2.721 میلیون 64.88 میلیارد 1,204.13 22,983 23,496 22,900 24,132 1 145,367 24,132 52 600 24,269 1.789 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 2.71 میلیون 10.4 2.721 میلیون -
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,651 308.00 2.58 11,598 361.00 3.02 12:29 6,613 16.417 میلیون 190.4 میلیارد 3,014.55 11,959 11,805 11,362 11,854 1 855 11,653 1 5,374 11,655 332.723 هزار میلیارد 457.83 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 15.599 میلیون 817.25 16.417 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,681 366.00 11.04 3,665 350.00 10.56 12:33 5,652 58.141 میلیون 213.07 میلیارد 7,351.46 3,315 3,506 3,506 3,681 1 4.147 میلیون 3,681 233 18,948 3,698 9.25 هزار میلیارد 12.138 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 58.041 میلیون 100 57.901 میلیون 240
پارسیان4

بیمه پارسیان

سهام بورس 914 853.00 48.27 914 853.00 48.27 1396/05/9 1 242.525 میلیون 221.668 میلیارد - 1,767 914 914 914 0 - - 0 - - 3.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 242.525 میلیون - 242.525 میلیون
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 3,711 176.00 4.98 3,656 121.00 3.42 12:29 1,200 12.423 میلیون 45.41 میلیارد 10,326.61 3,535 3,650 3,541 3,711 4 3.212 میلیون 3,711 132 4,710 3,720 8.957 هزار میلیارد 11.301 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 12.423 میلیون - 9.423 میلیون 3 میلیون
خفنر2

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 144.00 3.11 4,772 144.00 3.11 1396/08/13 1 4 میلیون 19.088 میلیارد - 4,628 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 954.4 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 22,312 885.00 3.82 22,548 649.00 2.80 12:29 1,164 4.139 میلیون 93.32 میلیارد 6,270.3 23,197 22,798 22,100 23,200 3 314 22,400 2 5,485 22,400 19.346 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 1.982 میلیون 2.157 میلیون 4.035 میلیون 104.014
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 17:36 8,485 35.31 میلیون 471.78 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.773 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
کهمداح

ح . شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 634 70.00 9.94 645 59.00 8.38 1397/03/30 404 9.145 میلیون 5.897 میلیارد - 704 774 634 774 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.16 میلیون 2.985 میلیون - 9.145 میلیون
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 21,051 356.00 1.66 20,838 569.00 2.66 1398/10/25 1,945 2.91 میلیون 60.642 میلیارد 1,159.7 21,407 21,975 20,401 21,975 1 1,000 21,051 1 1,380 21,138 4.168 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 2.91 میلیون - 2.91 میلیون -
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,889 134.00 1.67 7,825 198.00 2.47 12:29 3,540 20.258 میلیون 158.52 میلیارد 9,619.5 8,023 7,915 7,760 7,919 1 7,713 7,890 1 43,088 7,890 375.6 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 13.935 میلیون 6.323 میلیون 18.338 میلیون 1.92 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,489 118.00 4.98 2,462 91.00 3.84 12:29 7,057 143.985 میلیون 354.53 میلیارد 16,871.1 2,371 2,380 2,290 2,489 4 3.785 میلیون 2,489 64 51,464 2,692 26.282 هزار میلیارد 256.686 میلیون 23.634 میلیون 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 143.169 میلیون 815.771 129.598 میلیون 14.387 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,042 337.00 3.59 9,196 183.00 1.95 12:29 3,589 14.927 میلیون 137.28 میلیارد 6,314.9 9,379 9,560 8,911 9,609 1 4,924 9,042 2 5,631 9,042 55.176 هزار میلیارد 57.788 میلیون 24.79 میلیون 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 13.974 میلیون 952.932 14.493 میلیون 434.714
درازکح

ح . دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 10,001 588.00 6.25 10,000 587.00 6.24 1397/07/29 157 2.882 میلیون 28.82 میلیارد - 9,413 10,000 10,000 10,200 0 2,100 9,053 1 - - - - - - - - - - - - - 161,620 2.72 میلیون - 2.882 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,088 19.00 0.19 10,081 12.00 0.12 12:29 484 20.115 میلیون 202.77 میلیارد - 10,069 10,085 10,064 10,088 2 617,606 10,085 7 175,000 10,088 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.479 میلیون 18.635 میلیون 3.269 میلیون 16.845 میلیون
شسپا2

نفت سپاهان

سهام بورس 8,900 118.00 1.34 8,900 118.00 1.34 1398/08/19 2 30 میلیون 267 میلیارد - 8,782 8,900 8,900 8,900 0 - - 0 - - 53.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 100,576 5,293.00 5.00 101,464 4,405.00 4.16 12:29 1,575 396.173 40.2 میلیارد 982.04 105,869 101,025 100,576 104,999 18 509 99,065 1 19,344 100,576 23.641 هزار میلیارد 24.47 میلیون 1.436 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 - - - 396.173 - 396.173 -
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,831 67.00 1.37 4,858 40.00 0.82 12:29 1,208 6.062 میلیون 29.45 میلیارد 5,996.34 4,898 4,870 4,728 4,954 1 6,191 4,821 1 417 4,844 17.7 هزار میلیارد 26.122 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 6.062 میلیون - 5.062 میلیون 1,000
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 10,521 501.00 5.00 10,497 477.00 4.76 12:29 1,811 15.381 میلیون 161.45 میلیارد 3,611.28 10,020 10,000 9,851 10,521 1 759,623 10,521 55 10,000 10,801 10.713 هزار میلیارد - - 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 - - - 14.879 میلیون 502 5.246 میلیون 10.135 میلیون
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,990 4.00 0.04 9,911 75.00 0.75 12:28 216 408.007 4.04 میلیارد 1,523.8 9,986 10,348 9,750 10,348 1 10,000 9,990 1 2,631 9,990 6.936 هزار میلیارد 8.357 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 408.007 - 408.007 -
دانا2

بیمه دانا

سهام بورس 5,520 108.00 2.00 5,520 108.00 2.00 1398/06/30 1 7 میلیون 38.64 میلیارد - 5,412 5,520 5,520 5,520 0 - - 0 - - 8.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 624 0.00 0.00 624 0.00 0.00 1397/03/6 1 6 میلیون 3.744 میلیارد - 624 624 624 624 0 - - 0 - - 6.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 53,401 2,542.00 5.00 52,733 1,874.00 3.68 12:25 419 832.752 43.91 میلیارد 2,137.76 50,859 51,500 48,820 53,401 1 77,357 53,401 14 15,000 53,401 10.283 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 - - - 577.335 255.417 682.752 150
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 19,150 655.00 3.54 18,676 181.00 0.98 12:29 656 1.923 میلیون 35.91 میلیارد 1,911.19 18,495 18,235 17,852 19,419 1 2,000 18,891 1 700 19,150 156.878 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 622.773 1.3 میلیون 1.767 میلیون 156.114
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 11,179 532.00 5.00 11,089 442.00 4.15 12:28 1,171 6.768 میلیون 75.05 میلیارد 2,432.81 10,647 10,890 10,580 11,179 1 221,840 11,179 24 2,500 11,520 5.262 هزار میلیارد 5.603 میلیون 1.292 میلیون 474,522 597,642 694,727 2.431 میلیون 326,684 - - - 6.528 میلیون 240 6.678 میلیون 90
ثنوسا2

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,861 136.00 4.99 2,861 136.00 4.99 1398/09/4 1 26 میلیون 74.386 میلیارد - 2,725 2,861 2,861 2,861 0 - - 0 - - 7.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26 میلیون - 26 میلیون
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
کرازی2

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 2,032 96.00 4.96 2,032 96.00 4.96 1396/09/14 2 24.045 میلیون 48.859 میلیارد - 1,936 2,032 2,032 2,032 0 - - 0 - - 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.045 میلیون - 24.045 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 16,542 787.00 5.00 16,368 613.00 3.89 12:28 1,332 3.062 میلیون 50.12 میلیارد 1,871.65 15,755 16,466 15,820 16,542 1 95,761 16,542 26 1,600 17,139 2.619 هزار میلیارد 3.363 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 - - - 2.976 میلیون 85.536 2.812 میلیون 250
والبرح

ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,082 564.00 9.99 5,083 563.00 9.97 1398/07/24 26 789,833 4.015 میلیارد 30,378.19 5,646 5,646 5,082 5,646 0 33,372 5,082 1 - - - - - - - - - - - - - 23,205 766,628 - 789,833
فسپا2

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 2,709 24.00 0.89 2,709 24.00 0.89 1396/07/5 1 20.205 میلیون 54.735 میلیارد - 2,685 2,709 2,709 2,709 0 - - 0 - - 1.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.205 میلیون - 20.205 میلیون -
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 12,030 310.00 2.65 11,821 101.00 0.86 12:29 391 1.159 میلیون 13.7 میلیارد 2,439.61 11,720 11,752 11,500 12,288 1 100 11,900 1 500 12,089 10.639 هزار میلیارد - - 900,000 712,969 1.663 میلیون 2.269 میلیون 763,561 - - - 1.159 میلیون - 1.159 میلیون -
وتوسم2

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 2,800 57.00 2.00 2,800 57.00 2.00 1398/06/12 1 7 میلیون 19.6 میلیارد - 2,857 2,800 2,800 2,800 0 - - 0 - - 12.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 15,000 575.00 3.69 15,070 505.00 3.24 12:38 1,441 4.052 میلیون 61.07 میلیارد 3,544.45 15,575 15,014 14,797 15,600 1 500 14,951 1 3,245 14,951 7.579 هزار میلیارد 8.877 میلیون 2.999 میلیون 502,900 1.299 میلیون 1.701 میلیون 2.467 میلیون 500,607 - - - 3.928 میلیون 124.596 4.052 میلیون -
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 -
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,800 293.00 2.42 11,843 250.00 2.07 12:29 770 1.176 میلیون 13.92 میلیارد 1,699.55 12,093 12,150 11,600 12,150 1 390 11,779 1 1,743 11,800 41.796 هزار میلیارد 45.134 میلیون 17.273 میلیون 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 745.855 429.769 1.176 میلیون -
شپلی2

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 530 15.00 2.75 530 15.00 2.75 1396/05/10 1 30.65 میلیون 16.244 میلیارد - 545 530 530 530 0 - - 0 - - 1.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.65 میلیون - 30.65 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,421 459.00 3.31 13,375 505.00 3.64 12:29 678 2.853 میلیون 38.15 میلیارد 2,032.85 13,880 13,200 13,186 13,779 1 4,007 13,421 1 1,148 13,497 68.213 هزار میلیارد 113.852 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 1.143 میلیون 1.71 میلیون 1.505 میلیون 1.347 میلیون
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
غبهنوشح

ح . بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 2,700 699.00 20.56 2,700 699.00 20.56 1396/09/7 39 872,608 2.356 میلیارد - 3,399 2,700 2,700 2,700 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 872,608
غبشهر2

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,852 373.00 4.99 7,852 373.00 4.99 1398/09/4 1 3.317 میلیون 26.047 میلیارد - 7,479 7,852 7,852 7,852 0 - - 0 - - 23.556 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.317 میلیون - 3.317 میلیون
پاسا2

ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 6,950 340.00 4.66 6,950 340.00 4.66 1398/05/16 2 5.227 میلیون 36.328 میلیارد - 7,290 6,950 6,950 6,950 0 - - 0 - - 6.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.227 میلیون - 5.227 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 10,200 87.00 0.86 10,158 45.00 0.44 12:29 1,907 11.19 میلیون 113.67 میلیارد 6,140.87 10,113 10,190 9,820 10,350 1 400 10,050 1 202 10,200 10.158 هزار میلیارد 23.446 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 10.532 میلیون 658.404 8.963 میلیون 2.227 میلیون
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 30,450 3,050.00 9.10 30,365 3,135.00 9.36 1398/10/16 517 2.466 میلیون 74.894 میلیارد 49.33 33,500 32,000 30,150 36,850 0 2,350 30,500 1 - - 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 589,067 1.877 میلیون - 2.466 میلیون
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 29,504 25,192.00 584.23 1398/10/25 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 4.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 -
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 72.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

سهام بورس 9,911 262.00 2.58 10,003 170.00 1.67 12:29 671 1.07 میلیون 10.7 میلیارد 3,996.67 10,173 9,948 9,820 10,195 1 800 9,909 1 913 9,911 10.843 هزار میلیارد 12.424 میلیون 3.69 میلیون 542,000 1.581 میلیون 2.109 میلیون 2.92 میلیون 700,517 - - - 1.06 میلیون 10 1.07 میلیون -
شبریز2

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 17,079 169.00 0.98 17,079 169.00 0.98 1397/12/6 1 2 میلیون 34.158 میلیارد - 17,248 17,079 17,079 17,079 0 - - 0 - - 66.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,300 101.00 0.37 27,386 15.00 0.05 12:29 427 1.477 میلیون 40.45 میلیارد 1,708.28 27,401 27,100 26,750 27,900 1 4,286 27,006 1 7,776 27,300 79.419 هزار میلیارد 90.004 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 641.149 835.907 833.859 643.197
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,150 88.00 1.41 6,058 180.00 2.89 12:28 434 2.484 میلیون 15.05 میلیارد 11,750.71 6,238 6,226 6,001 6,317 1 897 6,100 1 10,454 6,158 9.087 هزار میلیارد 27.849 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 2.234 میلیون 250 2.484 میلیون -
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 48,247 44,500.00 1.00 1398/10/24 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 6.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
وملی2

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 15,000 87.00 0.58 15,000 87.00 0.58 1397/12/26 2 13.583 میلیون 203.738 میلیارد - 14,913 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 3.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.583 میلیون - 13.583 میلیون
غشاذر2

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 4,000 37.00 0.92 4,000 37.00 0.92 1397/06/3 1 2.65 میلیون 10.6 میلیارد - 4,037 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.65 میلیون - 2.65 میلیون -
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.016 میلیون 3,956.00 0.39 1.015 میلیون 2,023.00 0.20 12:29 70 16.346 16.58 میلیارد - 1.013 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.017 میلیون 1 284 1.013 میلیون 1 118 1.017 میلیون 2.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.346 - 16.146 200
قشرین

قند شیرین‌ خراسان‌

سهام بورس 89,001 2,708.00 2.95 12,215 79,494.00 86.68 1398/10/21 79 42,183 3.804 میلیارد - 91,709 91,000 88,999 91,000 2 270 76,045 1 447 96,294 610.75 میلیارد - - - - - - - - - - 42,183 - 42,183 -
غگلح

ح . گلوکوزان‌

سهام بورس 11,001 1,206.00 9.88 11,043 1,164.00 9.54 1397/02/11 54 921,760 10.179 میلیارد - 12,207 12,300 11,001 12,300 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 249,610 672,150 - 921,760
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 36,715 1,748.00 5.00 36,535 1,568.00 4.48 12:29 492 1.521 میلیون 55.55 میلیارد 2,660.69 34,967 34,999 33,620 36,715 0 346,097 36,715 40 - - 25.628 هزار میلیارد 32.064 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 1.431 میلیون 90 1.516 میلیون 4.09
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,260 122.00 2.78 4,285 97.00 2.21 12:29 1,458 11.324 میلیون 48.52 میلیارد 6,202.31 4,382 4,268 4,193 4,393 1 1,000 4,257 1 2,645 4,265 7.383 هزار میلیارد 8.349 میلیون 2.404 میلیون 1.723 میلیون 965,846 1.438 میلیون 1.135 میلیون 68,439 - - - 11.324 میلیون - 11.324 میلیون -