شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 85,302 2,776.00 3.15 87,386 692.00 0.79 12:43 158 38,898 3.358 میلیارد 381 88,078 84,641 84,636 89,897 1 188 85,158 1 1,900 86,990 21.787 هزار میلیارد 23.113 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 5632.95 78.78 3650.74 38,898 - 38,898 -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 4,080 155.00 3.95 4,042 117.00 2.98 12:29 5,373 51.973 میلیون 210.081 میلیارد 9,085.97 3,925 3,980 3,790 4,120 1 48,967 4,060 1 11,208 4,080 10.323 هزار میلیارد 12.453 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 -32.96 10.04 261.11 49.841 میلیون 2.132 میلیون 51.277 میلیون 696,163
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 8,271 393.00 4.99 8,199 321.00 4.07 12:29 633 3.53 میلیون 28.94 میلیارد 8,695.26 7,878 8,239 7,700 8,271 1 16,069 8,271 2 2,000 8,271 1.891 هزار میلیارد 1.957 میلیون 356,846 240,000 73,571 283,275 14,919 630 3061.33 6.81 129.28 3.53 میلیون - 3.528 میلیون 1,500
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,732 225.00 4.99 4,714 207.00 4.59 12:29 6,092 53.922 میلیون 254.208 میلیارد 4,020.87 4,507 4,732 4,520 4,732 1 1.021 میلیون 4,732 89 3,000 5,999 9.014 هزار میلیارد 5.585 میلیون 1.486 میلیون 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 185.98 7.13 102.09 53.31 میلیون 611,440 47.638 میلیون 6.284 میلیون
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 7,979 247.00 3.00 7,984 242.00 2.94 12:29 2,746 11.897 میلیون 94.986 میلیارد 4,995.66 8,226 8,100 7,840 8,200 1 7,000 7,951 1 737 7,979 9.049 هزار میلیارد 9.839 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 220.3 5.9 97.99 11.892 میلیون 5,000 11.897 میلیون -
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 4,269 21.00 0.49 4,269 21.00 0.49 12:29 1,129 5.982 میلیون 25.533 میلیارد 7,977.42 4,290 4,329 4,183 4,330 2 2,000 4,269 2 92,460 4,270 7.722 هزار میلیارد 8.099 میلیون 1.406 میلیون 1.347 میلیون 215,334 1.191 میلیون 85,206 -16,741 -455.99 6.41 89.59 5.982 میلیون - 5.982 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,620 224.00 3.83 5,701 143.00 2.45 12:29 2,148 8.161 میلیون 46.526 میلیارد 3,414.07 5,844 5,800 5,577 5,898 1 462 5,621 1 3,000 5,645 33.895 هزار میلیارد 40.627 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 79.98 5.79 56.15 8.03 میلیون 130,656 8.161 میلیون -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 8,390 4.00 0.05 8,435 41.00 0.49 12:29 1,051 3.509 میلیون 29.598 میلیارد 5,483.47 8,394 8,632 8,102 8,795 1 3,561 8,385 1 8,156 8,400 1.023 هزار میلیارد 1.163 میلیون 83,604 121,843 51,921 31,683 18,926 7,196 138.94 31.56 52.83 3.509 میلیون - 3.509 میلیون -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,008 1,143.00 5.00 23,732 867.00 3.79 12:29 3,309 7.157 میلیون 169.843 میلیارد 3,823.68 22,865 23,000 22,865 24,008 0 14,140 24,008 3 - - 42.529 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون 33.57 16.36 34.01 6.951 میلیون 205,624 5.829 میلیون 1.328 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,101 290.00 4.99 6,040 229.00 3.94 12:29 7,273 149.588 میلیون 903.518 میلیارد 21,104.82 5,811 5,999 5,800 6,101 1 4.026 میلیون 6,101 190 5,000 6,101 47.941 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 16.63 3.97 27.19 124.679 میلیون 24.909 میلیون 80.604 میلیون 68.984 میلیون
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 26,275 862.00 3.18 26,196 941.00 3.47 12:29 1,088 1.061 میلیون 27.784 میلیارد 903.74 27,137 26,350 25,781 27,149 1 2,000 26,101 1 1,145 26,275 8.141 هزار میلیارد 8.806 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 193,391 40.41 9.89 26.96 1.061 میلیون - 1.061 میلیون -
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,320 27.00 1.15 2,338 9.00 0.38 12:30 5,817 88.098 میلیون 205.969 میلیارد 18,428.76 2,347 2,300 2,240 2,400 1 100,000 2,320 1 1,000 2,320 18.682 هزار میلیارد 17.74 میلیون 13.004 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 24.52 1.53 26.04 85.498 میلیون 2.6 میلیون 80.74 میلیون 7.357 میلیون
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 23,699 1,128.00 5.00 23,653 1,082.00 4.79 12:26 907 3.088 میلیون 73.032 میلیارد 1,006.42 22,571 23,699 23,001 23,699 0 673,076 23,699 147 - - 4.514 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون 4.62 4.5 26.02 3.088 میلیون - 2.488 میلیون 600,000
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 13,866 407.00 2.85 14,011 262.00 1.84 12:29 632 2.048 میلیون 28.688 میلیارد 3,234.16 14,273 14,200 13,702 14,244 1 9,900 13,852 1 6,000 13,990 6.708 هزار میلیارد 7.171 میلیون 1.133 میلیون 470,000 311,861 820,881 265,314 293,906 22.3 7.99 24.71 1.528 میلیون 519,143 1.518 میلیون 530,000
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 4,800 10.00 0.21 4,772 38.00 0.79 12:29 1,293 7.811 میلیون 37.273 میلیارد 7,114.71 4,810 4,800 4,610 4,900 1 6,221 4,800 1 2,678 4,826 2.549 هزار میلیارد 3.26 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 18.98 3.5 23.89 7.811 میلیون - 7.811 میلیون -
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 100,576 5,293.00 5.00 101,464 4,405.00 4.16 12:29 1,575 396,173 40.197 میلیارد 982.04 105,869 101,025 100,576 104,999 18 509 99,065 1 19,344 100,576 24.667 هزار میلیارد 30.432 میلیون 1.375 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 91.26 40.1 23.67 396,173 - 396,173 -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 4,335 24.00 0.55 4,356 3.00 0.07 12:29 1,793 14.074 میلیون 61.301 میلیارد 9,588.78 4,359 4,365 4,170 4,495 2 21,722 4,399 1 27,068 4,399 6.974 هزار میلیارد 7.251 میلیون 2.655 میلیون 1.6 میلیون 525,995 2.129 میلیون 288,067 194,522 34.89 3.19 23.55 13.428 میلیون 645,750 14.074 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,500 250.00 3.23 7,527 223.00 2.88 12:41 4,338 17.598 میلیون 132.462 میلیارد 4,391.04 7,750 7,700 7,365 7,845 2 28,000 7,500 1 963 7,500 37.201 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون 12.53 4.46 22.74 16.718 میلیون 880,000 17.038 میلیون 560,000
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,498 61.00 2.38 2,501 58.00 2.27 12:29 4,244 48.394 میلیون 121.02 میلیارد 14,227.83 2,559 2,528 2,464 2,549 3 21,820 2,495 3 81,600 2,500 23.927 هزار میلیارد 29.307 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 24.23 2.6 22.71 47.084 میلیون 1.31 میلیون 44.611 میلیون 3.782 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,350 49.00 0.67 7,360 59.00 0.81 12:29 5,510 28.617 میلیون 210.626 میلیارد 7,821.67 7,301 7,300 7,003 7,663 3 730 7,340 1 6,234 7,357 41.068 هزار میلیارد 39.041 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون 24.03 3.86 22.7 26.603 میلیون 2.014 میلیون 28.227 میلیون 390,000
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 2,641 125.00 4.97 2,614 98.00 3.90 12:29 2,933 66.713 میلیون 174.404 میلیارد 20,491.61 2,516 2,516 2,457 2,641 0 2.575 میلیون 2,641 60 - - 13.838 هزار میلیارد 14.244 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 34.43 2.05 22.24 49.413 میلیون 17.3 میلیون 44.163 میلیون 22.55 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,489 118.00 4.98 2,462 91.00 3.84 12:29 7,057 143.985 میلیون 354.528 میلیارد 16,871.1 2,371 2,380 2,290 2,489 4 3.785 میلیون 2,489 64 51,464 2,692 25.31 هزار میلیارد 256.686 میلیون 23.634 میلیون 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون 24.85 1.91 21.42 143.169 میلیون 815,771 129.598 میلیون 14.387 میلیون
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 76,000 1,385.00 1.79 77,151 234.00 0.30 12:29 1,427 493,988 38.111 میلیارد 883.06 77,385 77,000 74,000 80,000 3 137 75,010 1 5,393 76,800 2.322 هزار میلیارد 2.345 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 71.23 43.13 20.49 493,608 380 493,988 -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,798 371.00 5.00 7,798 371.00 5.00 12:29 2,761 80.257 میلیون 625.847 میلیارد 9,271.04 7,427 7,798 7,798 7,798 1 15.239 میلیون 7,798 186 434 7,800 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 30.34 5.46 19.81 74.155 میلیون 6.102 میلیون 27.797 میلیون 52.461 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,532 406.00 5.00 8,427 301.00 3.70 12:32 1,141 4.298 میلیون 36.223 میلیارد 3,000.6 8,126 8,300 8,137 8,532 2 5,367 8,532 7 1,118 8,742 1.995 هزار میلیارد 2.254 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 -1319.85 13.83 19.66 4.248 میلیون 50,000 4.248 میلیون 50,000
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,925 221.00 3.30 6,923 219.00 3.27 12:29 3,890 59.293 میلیون 410.47 میلیارد 23,169.52 6,704 7,039 6,650 7,039 3 91,450 6,850 1 16,766 6,930 18.436 هزار میلیارد 15.454 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 19.36 3.83 19.15 25.786 میلیون 33.508 میلیون 55.256 میلیون 4.038 میلیون
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 47,413 2,257.00 5.00 47,413 2,257.00 5.00 12:25 439 1.264 میلیون 59.909 میلیارد 728.03 45,156 47,413 47,413 47,413 0 229,334 47,413 206 - - 8.128 هزار میلیارد 10.143 میلیون 2.258 میلیون 180,000 2.729 میلیون -470,414 447,343 -19,321 -441.71 -18.14 19.08 1.264 میلیون - 263,560 1,000,000
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 6,696 318.00 4.99 6,647 269.00 4.22 12:29 1,220 16.686 میلیون 110.911 میلیارد 17,989.04 6,378 6,649 6,420 6,696 0 13.884 میلیون 6,696 333 - - 16.583 هزار میلیارد 17.14 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 22.82 4.83 18.77 7.917 میلیون 8.769 میلیون 15.486 میلیون 1.2 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,482 1,165.00 5.00 23,746 429.00 1.84 12:29 6,543 32.145 میلیون 763.323 میلیارد 2,181.64 23,317 23,587 22,890 24,482 1 1.178 میلیون 24,482 177 2,930 24,844 11.892 هزار میلیارد 14.208 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 172.4 31.17 18.43 31.706 میلیون 438,450 30.78 میلیون 1.365 میلیون
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 29,614 1,410.00 5.00 29,482 1,278.00 4.53 12:28 621 1.375 میلیون 40.533 میلیارد 2,521.88 28,204 29,614 29,000 29,614 1 1.245 میلیون 29,614 112 1,000 29,659 4.569 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 81.74 17.12 18.02 1.371 میلیون 4,000 1.375 میلیون -
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 3,111 56.00 1.77 3,110 57.00 1.80 12:29 1,266 11.724 میلیون 36.459 میلیارد 7,897.75 3,167 3,130 3,011 3,155 1 50,551 3,111 2 7,000 3,130 6.334 هزار میلیارد 6.844 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 8.66 1.57 16.9 11.724 میلیون - 11.724 میلیون -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 35,316 1,681.00 5.00 34,704 1,069.00 3.18 12:29 491 737,813 25.605 میلیارد 570.9 33,635 33,334 32,166 35,316 0 49,731 35,316 16 - - 4.272 هزار میلیارد 4.031 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 209.65 23.84 16.88 737,813 - 737,813 -
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,930 51.00 1.28 3,921 60.00 1.51 12:29 544 5.761 میلیون 22.588 میلیارد 7,779.67 3,981 3,995 3,871 4,020 3 27,764 3,908 2 41,324 3,930 19.109 هزار میلیارد 20.831 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون 17.31 2.57 16.5 5.651 میلیون 110,000 5.761 میلیون -
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 16,300 408.00 2.44 16,382 326.00 1.95 12:29 974 3.859 میلیون 63.218 میلیارد 3,723.47 16,708 16,570 15,900 16,886 2 982 16,282 1 9,687 16,300 19.699 هزار میلیارد 22.279 میلیون 6.122 میلیون 1.179 میلیون 3.618 میلیون 2.504 میلیون 1.165 میلیون 1.087 میلیون 17.43 7.56 16.25 3.351 میلیون 508,029 3.284 میلیون 575,146
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 9,236 439.00 4.99 9,217 420.00 4.77 12:29 1,301 6.357 میلیون 58.59 میلیارد 2,362.19 8,797 9,234 9,003 9,236 4 2,500 9,236 1 4,810 9,422 24.06 هزار میلیارد 24.709 میلیون 4.609 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون 15.2 6.75 16.07 5.557 میلیون 800,000 5.087 میلیون 1.27 میلیون
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 50,349 2,397.00 5.00 49,575 1,623.00 3.38 12:25 709 704,331 34.917 میلیارد 457.79 47,952 48,350 47,004 50,349 0 195,119 50,349 65 - - 2.877 هزار میلیارد 2.803 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 21.9 21.05 15.6 704,331 - 556,046 148,285
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 19,813 943.00 5.00 19,376 506.00 2.68 12:05 37 253,230 5.017 میلیارد 3,177.04 18,870 19,813 19,813 19,813 0 324,949 19,813 84 - - 22.267 هزار میلیارد 19.615 میلیون 2.701 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.461 میلیون 311,586 71.69 15.03 15.29 253,230 - 253,230 -
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 9,222 217.00 2.41 9,247 242.00 2.69 12:29 1,272 4.954 میلیون 45.807 میلیارد 2,968.64 9,005 9,146 8,651 9,451 1 4,459 9,210 1 8,842 9,222 14.858 هزار میلیارد 16.813 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 14.91 4.96 15.06 3.358 میلیون 1.596 میلیون 4.639 میلیون 314,641
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,933 62.00 2.16 2,901 30.00 1.04 12:29 2,031 22.768 میلیون 66.06 میلیارد 17,596.89 2,871 2,872 2,771 2,980 1 113,462 2,922 2 9,000 2,931 11.503 هزار میلیارد 10.973 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 16.5 1.94 14.9 22.768 میلیون - 21.268 میلیون 1.5 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 12,936 407.00 3.05 12,775 568.00 4.26 12:28 1,114 5.912 میلیون 75.528 میلیارد 15,021.95 13,343 13,000 12,676 13,298 1 1,000 12,881 1 2,000 12,935 20.015 هزار میلیارد 18.354 میلیون 5.541 میلیون 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون 15.79 4.12 14.76 4.216 میلیون 1.696 میلیون 4.882 میلیون 1.03 میلیون
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 10,100 302.00 2.90 10,311 91.00 0.87 12:29 1,502 8.825 میلیون 90.994 میلیارد 3,014.05 10,402 10,370 9,900 10,805 1 267 10,100 1 13,400 10,395 25.11 هزار میلیارد 21.912 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون 15.73 4.74 14.48 5.264 میلیون 3.561 میلیون 6.764 میلیون 2.061 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,379 160.00 4.97 3,338 119.00 3.70 12:30 5,131 91.628 میلیون 305.833 میلیارد 17,439.86 3,219 3,379 3,219 3,379 0 8.156 میلیون 3,379 356 - - 5.029 هزار میلیارد 4.686 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -73.12 6.88 14.41 90.928 میلیون 700,000 91.427 میلیون 200,999
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 16,557 830.00 4.77 16,803 584.00 3.36 12:29 3,196 5.423 میلیون 91.128 میلیارد 1,959.7 17,387 17,347 16,518 17,347 1 4,208 16,555 5 2,223 16,590 16 هزار میلیارد 16.593 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.66 18.62 14.15 5.423 میلیون - 5.423 میلیون -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 49,768 442.00 0.90 49,726 400.00 0.81 12:28 268 401,951 19.988 میلیارد 830.87 49,326 50,120 48,033 50,120 1 1,500 48,801 1 3,900 49,768 41.434 هزار میلیارد 43.421 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.041 میلیون 2.955 میلیون 14.01 14.76 13.61 291,951 110,000 201,951 200,000
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 9,350 146.00 1.54 9,454 42.00 0.44 12:43 1,097 6.052 میلیون 57.216 میلیارد 3,717.66 9,496 9,499 9,261 9,579 1 52,256 9,350 1 1,740 9,400 17.283 هزار میلیارد 20.336 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 120.2 5.32 13.31 4.172 میلیون 1.88 میلیون 3.663 میلیون 2.389 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 9,860 469.00 4.99 9,711 320.00 3.41 12:29 3,770 24.27 میلیون 235.68 میلیارد 3,214.79 9,391 9,414 9,020 9,860 1 39,961 9,860 17 1,000 9,999 5.635 هزار میلیارد 8.965 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 -40.26 19.47 12.93 23.887 میلیون 383,765 13.568 میلیون 10.703 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 13,933 733.00 5.00 14,118 548.00 3.74 12:28 799 2.003 میلیون 28.281 میلیارد 41,120.72 14,666 14,025 13,933 14,500 61 10,000 12,841 1 2.038 میلیون 13,933 18.479 هزار میلیارد 19.241 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 838,755 1.92 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون 17.7 9.35 11.94 1.843 میلیون 160,000 1.644 میلیون 358,915
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 5,800 1.00 0.02 5,765 36.00 0.62 12:29 1,169 10.156 میلیون 58.547 میلیارد 8,740.92 5,801 5,750 5,625 5,899 1 88,957 5,732 2 2,000 5,824 26.105 هزار میلیارد 26.346 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون 12.15 3.15 11.94 9.441 میلیون 715,178 10.135 میلیون 21,000
کاما

باما

سهام بورس 22,948 1,092.00 5.00 22,889 1,033.00 4.73 12:27 551 2.803 میلیون 64.154 میلیارد 2,790.01 21,856 22,948 22,000 22,948 0 942,014 22,948 113 - - 21.856 هزار میلیارد 21.289 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون 10.48 4.89 11.74 2.433 میلیون 369,878 2.143 میلیون 660,000
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 20,094 483.00 2.35 20,117 460.00 2.24 12:29 3,397 7.773 میلیون 156.38 میلیارد 1,986.4 20,577 20,570 19,850 20,570 1 818 20,094 2 1,000 20,095 11.935 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 29.78 10.8 11.52 7.721 میلیون 52,500 7.773 میلیون -
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 23,356 1,112.00 5.00 23,346 1,102.00 4.95 12:28 934 5.784 میلیون 135.029 میلیارد 1,585.81 22,244 23,356 23,000 23,356 1 737,972 23,356 153 252 30,000 13.346 هزار میلیارد 13.324 میلیون 2.33 میلیون 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 111.77 26.03 11.29 5.784 میلیون - 5.684 میلیون 100,000
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,300 101.00 0.37 27,386 15.00 0.05 12:29 427 1.477 میلیون 40.45 میلیارد 1,708.28 27,401 27,100 26,750 27,900 1 4,286 27,006 1 7,776 27,300 79.463 هزار میلیارد 84.442 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون 11.53 12.09 11.28 641,149 835,907 833,859 643,197
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 55,292 2,910.00 5.00 55,992 2,210.00 3.80 12:29 1,251 1.231 میلیون 68.94 میلیارد 1,657.03 58,202 56,400 55,292 60,619 25 25 41,615 1 31,654 55,292 5.82 هزار میلیارد 4.324 میلیون 461,827 50,000 204,456 257,371 503,747 129,288 43.07 21.64 11.05 1.147 میلیون 84,200 1.145 میلیون 86,174
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 62,459 2,974.00 5.00 62,126 2,641.00 4.44 12:29 2,655 2.952 میلیون 183.413 میلیارد 1,318.81 59,485 62,459 60,000 62,459 1 1.073 میلیون 62,459 240 1,350 63,499 10.841 هزار میلیارد 10.751 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 92.84 41.29 10.88 2.952 میلیون - 2.912 میلیون 40,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,100 79.00 1.89 4,165 14.00 0.34 12:29 2,694 23.636 میلیون 98.454 میلیارد 11,656.36 4,179 4,198 4,070 4,250 2 224,242 4,100 19 94,053 4,150 83.58 هزار میلیارد 83.605 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون 11.44 2.85 10.76 19.237 میلیون 4.4 میلیون 21.078 میلیون 2.559 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,220 39.00 1.20 3,253 6.00 0.18 12:29 2,944 37.52 میلیون 122.063 میلیارد 30,874.27 3,259 3,310 3,100 3,348 1 79,460 3,210 1 1,000 3,219 32.59 هزار میلیارد 31.364 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون 10.73 2.48 10.75 29.759 میلیون 7.761 میلیون 37.26 میلیون 260,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,550 73.00 1.33 5,575 98.00 1.79 12:29 4,458 55.698 میلیون 310.543 میلیارد 8,595.38 5,477 5,488 5,330 5,750 3 30,000 5,580 1 117,790 5,580 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 10.64 3.96 10.56 42.582 میلیون 13.116 میلیون 27.531 میلیون 28.167 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,110 65.00 1.61 4,116 71.00 1.76 12:29 3,382 47.166 میلیون 194.114 میلیارد 25,825.51 4,045 4,180 4,044 4,180 3 12,900 4,115 2 69,985 4,116 291.24 هزار میلیارد 287.237 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 11.45 2.56 10.55 27.842 میلیون 19.324 میلیون 18.514 میلیون 28.652 میلیون
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 33,250 1,070.00 3.12 33,738 582.00 1.70 12:29 294 227,976 7.691 میلیارد 624.43 34,320 32,750 32,750 34,800 1 85 33,216 1 12,286 33,250 17.16 هزار میلیارد 19.421 میلیون 3.636 میلیون 375,000 2.173 میلیون 1.463 میلیون 1.654 میلیون 1.413 میلیون 12.06 11.65 10.3 227,976 - 178,376 49,600
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 35,838 1,706.00 5.00 34,393 261.00 0.76 12:28 33 45,300 1.623 میلیارد 1,329.61 34,132 35,838 35,838 35,838 0 489,034 35,838 77 - - 34.132 هزار میلیارد 30.296 میلیون 4.071 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون 25.02 15.66 10.04 45,300 - 45,300 -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,860 456.00 4.03 11,005 311.00 2.75 12:29 5,978 18.121 میلیون 199.42 میلیارد 3,113.81 11,316 11,180 10,751 11,479 1 25,600 10,859 3 140 10,859 28.335 هزار میلیارد 32.002 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -140.01 24.18 9.98 17.92 میلیون 200,600 18.099 میلیون 21,981
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,097 92.00 0.90 10,182 7.00 0.07 12:40 1,846 7.047 میلیون 71.756 میلیارد 4,632.61 10,189 10,279 10,002 10,279 1 1,400 10,075 1 2,320 10,097 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 9.89 3.56 9.86 2.154 میلیون 4.893 میلیون 3.927 میلیون 3.12 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 39,430 69.00 0.18 39,486 125.00 0.32 12:29 1,385 1.01 میلیون 39.867 میلیارد 805.55 39,361 39,700 38,503 40,192 1 457 39,420 1 43 39,430 79.352 هزار میلیارد 83.441 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 46.18 17.23 9.85 1 میلیون 9,562 1.009 میلیون 586
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 16,999 569.00 3.24 17,246 322.00 1.83 12:40 558 1.396 میلیون 24.078 میلیارد 2,830.84 17,568 17,500 16,900 17,720 2 1,000 16,981 1 7,217 17,000 7.027 هزار میلیارد 7.105 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 31.57 9.19 9.78 1.396 میلیون - 1.396 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,440 2.00 0.05 4,489 47.00 1.06 12:39 6,605 50.338 میلیون 225.952 میلیارد 9,042.08 4,442 4,470 4,238 4,648 1 6,000 4,440 1 38,244 4,440 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 1983.22 5.17 9.75 49.588 میلیون 750,000 50.279 میلیون 59,000
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 44,027 584.00 1.31 44,392 219.00 0.49 12:29 586 723,988 32.14 میلیارد 1,412.16 44,611 45,050 43,600 45,050 1 29,844 44,000 3 185 44,059 9.029 هزار میلیارد 9.307 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 17.2 16.61 9.4 602,246 121,742 723,988 -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 27,612 308.00 1.10 27,446 474.00 1.70 12:29 1,438 2.567 میلیون 70.468 میلیارد 1,563.31 27,920 27,855 26,541 28,496 2 3,215 27,610 2 18,995 27,612 12.564 هزار میلیارد 15.327 میلیون 2.504 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 36.51 14.57 9.35 2.221 میلیون 346,200 2.467 میلیون 100,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,257 181.00 1.92 9,402 36.00 0.38 12:29 5,780 27.684 میلیون 260.268 میلیارد 5,296.32 9,438 9,332 9,100 9,612 1 100,000 9,251 1 2,541 9,260 37.752 هزار میلیارد 47.928 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 32.89 5.75 9.24 26.58 میلیون 1.104 میلیون 24.192 میلیون 3.492 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 21,497 98.00 0.45 21,412 183.00 0.85 12:29 2,236 4.192 میلیون 89.756 میلیارد 1,771.11 21,595 21,599 20,520 22,066 2 11,000 21,450 1 8,400 21,526 37.791 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -3271.84 9.56 9.2 4.158 میلیون 34,000 4.192 میلیون -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 59,525 2,834.00 5.00 59,511 2,820.00 4.97 12:24 313 736,216 43.813 میلیارد 494.62 56,691 59,525 57,000 59,525 0 314,107 59,525 70 - - 11.338 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 146.81 25.15 9.06 736,216 - 686,216 50,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,317 4.00 0.09 4,311 2.00 0.05 12:29 1,337 12.756 میلیون 54.99 میلیارد 8,069.52 4,313 4,370 4,213 4,370 1 20,000 4,311 1 79,894 4,318 351.51 هزار میلیارد 349.014 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.32 3.1 9.03 5.852 میلیون 6.904 میلیون 8.791 میلیون 3.965 میلیون
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 51,200 1,125.00 2.15 51,143 1,182.00 2.26 12:30 427 182,765 9.347 میلیارد 445.76 52,325 52,898 50,000 53,400 1 20 51,099 1 1,934 51,200 4.605 هزار میلیارد 4.834 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 30.06 26.85 8.94 182,765 - 172,765 10,000
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,167 12.00 0.19 6,167 12.00 0.19 12:29 3,089 18.081 میلیون 111.498 میلیارد 3,965.09 6,155 6,101 5,941 6,349 1 12,415 6,126 2 30,994 6,166 16.864 هزار میلیارد 19.725 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 45.26 4.99 8.81 18.081 میلیون - 15.529 میلیون 2.552 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 5,340 189.00 3.42 5,354 175.00 3.17 12:29 3,673 16.979 میلیون 90.906 میلیارد 5,542.17 5,529 5,420 5,263 5,467 2 18,631 5,350 1 7,000 5,350 9.952 هزار میلیارد 10.417 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 9.24 3.04 8.76 16.879 میلیون 100,210 16.626 میلیون 352,874
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 24,370 190.00 0.77 24,719 159.00 0.65 12:34 1,227 1.606 میلیون 39.692 میلیارد 1,494.25 24,560 25,175 23,500 25,770 1 8,310 24,370 2 8,079 24,390 4.912 هزار میلیارد 4.968 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 94.08 20.02 8.64 1.606 میلیون - 1.606 میلیون -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 31,280 1,403.00 4.70 30,997 1,120.00 3.75 12:29 1,183 2.11 میلیون 65.389 میلیارد 937.81 29,877 30,600 29,000 31,370 3 1,800 31,200 1 3,232 31,280 3.585 هزار میلیارد 3.92 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 31.04 16.62 8.42 2.11 میلیون - 1.634 میلیون 475,100
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 31,700 499.00 1.60 31,592 391.00 1.25 12:30 982 932,333 29.455 میلیارد 2,034.31 31,201 30,740 30,700 32,299 2 320 31,601 1 2,394 31,700 7.8 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 24.48 17.53 8.15 932,333 - 932,333 -
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,287 0.00 0.00 12,387 100.00 0.81 12:29 3,447 19.803 میلیون 245.293 میلیارد 20,543.21 12,287 12,490 12,000 12,600 4 1,000 12,286 1 101,546 12,287 331.749 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 20.27 6.91 8.14 14.166 میلیون 5.636 میلیون 11.091 میلیون 8.712 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 19,150 655.00 3.54 18,676 181.00 0.98 12:29 656 1.923 میلیون 35.909 میلیارد 1,911.19 18,495 18,235 17,852 19,419 1 2,000 18,891 1 700 19,150 155.358 هزار میلیارد 163.201 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 12.8 7.66 8.09 622,773 1.3 میلیون 1.767 میلیون 156,114
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 4,040 24.00 0.59 4,068 4.00 0.10 12:37 739 4.631 میلیون 18.84 میلیارد 6,732.01 4,064 4,100 3,921 4,173 1 905 4,002 1 33,003 4,044 8.941 هزار میلیارد 11.714 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 53.39 7.77 7.69 4.631 میلیون - 4.631 میلیون -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 17,121 815.00 5.00 16,964 658.00 4.04 1398/10/26 2,477 12.614 میلیون 213.985 میلیارد 5,092.42 16,306 16,724 16,400 17,121 1 1,076 17,121 4 7,750 17,165 18.496 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون 10.61 5.66 7.62 6.155 میلیون 6.459 میلیون 11.663 میلیون 950,800
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 46,900 1,789.00 3.67 47,301 1,388.00 2.85 12:36 1,623 1.229 میلیون 58.15 میلیارد 886.25 48,689 49,200 46,255 50,989 1 4,828 46,700 2 1,068 46,900 9.738 هزار میلیارد 8.915 میلیون 1.617 میلیون 55,000 940,376 676,442 1.239 میلیون 398,847 23.67 13.96 7.62 1.229 میلیون - 1.229 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,990 4.00 0.04 9,911 75.00 0.75 12:28 216 408,007 4.044 میلیارد 1,523.8 9,986 10,348 9,750 10,348 1 10,000 9,990 1 2,631 9,990 6.989 هزار میلیارد 8.606 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 96.07 8.81 7.6 408,007 - 408,007 -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 2,804 133.00 4.98 2,804 133.00 4.98 12:24 140 3.642 میلیون 10.212 میلیارد 26,394.74 2,671 2,804 2,804 2,804 1 5.968 میلیون 2,804 124 2,000 2,871 18.697 هزار میلیارد 20.884 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون 9.15 2 7.52 3.642 میلیون - 2.837 میلیون 805,000
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 8,398 399.00 4.99 8,398 399.00 4.99 12:29 105 1.373 میلیون 11.535 میلیارد 5,389.71 7,999 8,398 8,398 8,398 1 22.313 میلیون 8,398 358 367 8,600 55.993 هزار میلیارد 62.483 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون 7.62 2.9 7.46 1.273 میلیون 100,000 585,634 787,856
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 9,709 126.00 1.28 9,695 140.00 1.42 12:29 2,515 5.095 میلیون 49.401 میلیارد 5,114.26 9,835 9,900 9,600 9,900 1 85,590 9,700 1 2,314 9,709 16.72 هزار میلیارد 19.171 میلیون 4.541 میلیون 1,000,000 1.489 میلیون 3.051 میلیون 2.211 میلیون 1.844 میلیون 8.93 5.4 7.45 4.575 میلیون 520,000 4.595 میلیون 500,000
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 11,970 112.00 0.93 12,104 22.00 0.18 12:29 1,617 5.673 میلیون 68.664 میلیارد 3,816.77 12,082 12,480 11,900 12,480 1 5,000 11,970 1 10,150 11,970 13.918 هزار میلیارد 19.66 میلیون 6.863 میلیون 1.152 میلیون 4.02 میلیون 2.843 میلیون 1.945 میلیون 1.017 میلیون 13.7 4.91 7.16 5.468 میلیون 204,900 2.78 میلیون 2.893 میلیون
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 42,826 818.00 1.87 43,050 594.00 1.36 12:29 268 212,660 9.155 میلیارد 1,738.03 43,644 43,520 42,000 43,999 1 2,385 42,825 2 26 42,826 18.33 هزار میلیارد 19.887 میلیون 2.703 میلیون 210,000 1.314 میلیون 1.389 میلیون 2.564 میلیون 1.573 میلیون 11.61 13.15 7.13 123,811 88,849 212,660 -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 4,420 21.00 0.47 4,406 35.00 0.79 12:29 306 1.97 میلیون 8.67 میلیارد 4,895.83 4,441 4,371 4,330 4,433 1 48,245 4,420 2 10,000 4,420 29.715 هزار میلیارد 30.634 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 7.27 2.51 7.11 1.334 میلیون 636,733 1.97 میلیون -
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 6,955 270.00 3.74 7,031 194.00 2.69 12:29 934 4.805 میلیون 33.781 میلیارد 4,896.25 7,225 7,150 6,901 7,219 1 9,400 6,949 2 15,000 6,959 3.613 هزار میلیارد 3.787 میلیون 902,805 500,000 296,671 606,134 495,451 81,053 43.22 5.78 7.07 4.805 میلیون - 4.805 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:29 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,500 98.00 1.14 8,564 34.00 0.40 12:41 374 2.579 میلیون 22.082 میلیارد 6,786.51 8,598 8,590 8,405 8,610 4 2,000 8,454 1 84,952 8,500 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 10.75 3.75 7.01 2.169 میلیون 409,169 847,838 1.731 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,373 95.00 1.27 7,391 77.00 1.03 12:29 1,464 12.472 میلیون 92.185 میلیارد 8,168.62 7,468 7,498 7,299 7,498 1 6,765 7,370 1 38,700 7,380 302.454 هزار میلیارد 328.754 میلیون 122.69 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون 7.12 2.7 6.99 3.808 میلیون 8.664 میلیون 7.13 میلیون 5.343 میلیون
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 24,132 1,149.00 5.00 23,847 864.00 3.76 12:29 1,358 2.721 میلیون 64.876 میلیارد 1,204.13 22,983 23,496 22,900 24,132 1 145,367 24,132 52 600 24,269 1.724 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 31.95 11.16 6.97 2.71 میلیون 10,400 2.721 میلیون -
دجابر

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

سهام بورس 12,698 490.00 3.72 12,755 433.00 3.28 12:29 2,816 7.514 میلیون 95.843 میلیارد 3,910.5 13,188 12,881 12,529 13,498 1 5,950 12,660 3 1,500 12,699 14.955 هزار میلیارد 16.52 میلیون 5.65 میلیون 1.134 میلیون 3.088 میلیون 2.562 میلیون 2.055 میلیون 621,610 23.02 5.59 6.96 7.014 میلیون 500,000 7.512 میلیون 2,240
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,050 15.00 0.25 6,032 33.00 0.54 12:29 846 12.058 میلیون 72.738 میلیارد 5,631.88 6,065 6,065 5,950 6,114 11 12,530 6,005 1 342,175 6,050 98.556 هزار میلیارد 112.763 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 6.9 2.62 6.78 8.942 میلیون 3.116 میلیون 9.309 میلیون 2.749 میلیون
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 13,873 660.00 5.00 13,643 430.00 3.25 12:29 1,315 3.083 میلیون 42.061 میلیارد 2,055.86 13,213 13,500 12,881 13,873 1 262,029 13,873 43 10,000 14,388 2.737 هزار میلیارد 3.052 میلیون 450,984 207,166 154,070 296,914 409,959 29,891 91.71 9.23 6.69 2.907 میلیون 176,077 3.016 میلیون 66,500
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 24,316 1,157.00 5.00 23,848 689.00 2.98 12:29 2,142 3.548 میلیون 84.62 میلیارد 1,444.15 23,159 23,850 22,990 24,316 1 319,333 24,316 110 100 24,395 4.632 هزار میلیارد 6.467 میلیون 858,679 90,000 684,024 174,655 710,651 -66,816 -70.02 26.79 6.58 3.548 میلیون - 3.508 میلیون 40,000