شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,391 32.00 0.50 6,458 35.00 0.54 12:29 4,686 27.334 میلیون 176.524 میلیارد 5,763.09 6,423 6,432 6,250 6,700 1 47,306 6,390 9 63,868 6,390 327.573 هزار میلیارد 406.175 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 4.46 2.94 0.45 24.911 میلیون 2.424 میلیون 20.267 میلیون 7.067 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,651 308.00 2.58 11,598 361.00 3.02 12:29 6,613 16.417 میلیون 190.401 میلیارد 3,014.55 11,959 11,805 11,362 11,854 1 855 11,653 1 5,374 11,655 343.08 هزار میلیارد 484.653 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 5.77 4.66 0.56 15.599 میلیون 817,250 16.417 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,070 74.00 1.20 6,128 16.00 0.26 12:29 4,773 30.176 میلیون 184.914 میلیارد 4,515.33 6,144 6,144 6,010 6,256 1 326 6,089 1 16,147 6,089 270.336 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.99 3.1 0.52 29.826 میلیون 350,000 25.758 میلیون 4.417 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,900 40.00 0.58 6,869 9.00 0.13 12:29 7,850 95.105 میلیون 653.283 میلیارد 10,910.66 6,860 6,699 6,660 6,998 1 300 6,902 1 100,000 6,903 343 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.53 1.77 0.86 44.998 میلیون 50.107 میلیون 62.625 میلیون 32.481 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 40.00 1.01 3,913 37.00 0.94 12:29 12,247 126.845 میلیون 496.319 میلیارد 7,949 3,950 3,911 3,888 3,955 2 20,000 3,909 1 61,800 3,910 825.55 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 5.12 2.67 2.42 89.115 میلیون 37.73 میلیون 75.85 میلیون 50.995 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 517 6.00 1.17 519 8.00 1.57 12:29 26,021 820.07 میلیون 426.018 میلیارد 32,012.42 511 518 502 529 18 100,000 517 1 1.045 میلیون 517 114.426 هزار میلیارد 2.072 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 17.59 0.74 0.47 721.54 میلیون 98.529 میلیون 612.452 میلیون 207.617 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 623 1.00 0.16 628 4.00 0.64 12:29 7,787 222.231 میلیون 139.545 میلیارد 31,314 624 628 610 639 1 410,000 622 5 100,000 624 109.421 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 -7.69 0.76 0.46 220.231 میلیون 2 میلیون 205.389 میلیون 16.842 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,300 175.00 0.42 41,822 347.00 0.84 12:29 3,211 3.734 میلیون 156.179 میلیارد 1,650.46 41,475 43,000 41,143 43,000 1 150 41,300 1 22,000 41,300 161.098 هزار میلیارد 183.828 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.727 میلیون 7,063 1.39 میلیون 2.345 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,498 113.00 1.09 10,389 4.00 0.04 12:30 8,996 44.344 میلیون 460.687 میلیارد 12,069.44 10,385 10,245 10,051 10,731 2 4,500 10,498 1 150,000 10,499 158.891 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 -1.36 -1.33 0.74 39.609 میلیون 4.735 میلیون 42.514 میلیون 1.83 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,748 10.00 0.37 2,740 2.00 0.07 12:30 8,196 135.046 میلیون 370.037 میلیارد 16,838.3 2,738 2,777 2,659 2,848 8 140,000 2,750 14 229,625 2,750 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 6.75 1.57 0.83 102.588 میلیون 32.458 میلیون 89.956 میلیون 45.09 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,397 602.00 1.00 59,782 217.00 0.36 12:29 3,157 4.376 میلیون 261.621 میلیارد 1,835.06 59,999 60,680 58,000 60,680 1 260 59,380 4 6,194 59,380 179.997 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 2.031 میلیون 2.345 میلیون 2.895 میلیون 1.481 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,900 34.00 0.29 12,023 157.00 1.32 12:29 1,504 8.978 میلیون 107.948 میلیارد 3,462.2 11,866 11,988 11,557 12,300 1 85 11,900 1 51,097 11,900 226.032 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون 5.73 3.94 1.52 3.749 میلیون 5.229 میلیون 2.416 میلیون 6.562 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,315 156.00 4.94 3,283 124.00 3.93 12:30 7,926 149.37 میلیون 490.356 میلیارد 21,568.27 3,159 3,259 3,156 3,316 1 3,102 3,302 2 28,284 3,315 75.058 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 -5.09 -4.71 0.56 117.17 میلیون 32.2 میلیون 114.9 میلیون 34.47 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 62,000 1,315.00 2.08 62,454 861.00 1.36 12:29 901 1.338 میلیون 83.571 میلیارد 384.73 63,315 63,374 61,905 63,400 2 913 61,992 2 23,750 62,000 379.89 هزار میلیارد 413.945 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون 6.38 8.85 2.85 966,565 371,556 325,277 1.013 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,889 134.00 1.67 7,825 198.00 2.47 12:29 3,540 20.258 میلیون 158.524 میلیارد 9,619.5 8,023 7,915 7,760 7,919 1 7,713 7,890 1 43,088 7,890 385.104 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون 7.28 4.7 3.06 13.935 میلیون 6.323 میلیون 18.338 میلیون 1.92 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,097 92.00 0.90 10,182 7.00 0.07 12:40 1,846 7.047 میلیون 71.756 میلیارد 4,632.61 10,189 10,279 10,002 10,279 1 1,400 10,075 1 2,320 10,097 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 9.89 3.56 9.86 2.154 میلیون 4.893 میلیون 3.927 میلیون 3.12 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,808 133.00 4.97 2,764 89.00 3.33 12:29 21,661 399.917 میلیون 1.105 هزار میلیارد 30,505.2 2,675 2,680 2,588 2,808 1 3.8 میلیون 2,808 169 3,999 3,130 105.038 هزار میلیارد 404.677 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.54 -1.71 1.18 379.3 میلیون 20.616 میلیون 360.796 میلیون 39.12 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,689 38.00 0.56 6,631 96.00 1.43 12:41 2,024 10.619 میلیون 70.418 میلیارد 10,844.96 6,727 6,657 6,490 6,727 2 13,893 6,682 2 33,582 6,689 295.988 هزار میلیارد 325.475 میلیون 118.352 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون 7.21 3.31 3.29 5.235 میلیون 5.384 میلیون 9.693 میلیون 926,451
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,758 258.00 2.15 11,968 48.00 0.40 12:29 877 4.529 میلیون 54.21 میلیارد 4,277.92 12,016 12,110 11,611 12,110 1 1,297 11,758 1 323 11,790 171.252 هزار میلیارد 173.854 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون 6.11 4.91 2.1 2.977 میلیون 1.553 میلیون 2.276 میلیون 2.254 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 67,700 7.00 0.01 67,650 43.00 0.06 12:29 764 504,389 34.122 میلیارد 321.26 67,693 68,000 67,011 68,000 3 400 67,659 1 409 67,700 67.693 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون 16.8 32.12 0.99 423,292 81,097 504,189 200
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,200 18.00 0.20 9,238 20.00 0.22 12:29 1,965 10.142 میلیون 93.69 میلیارد 2,764.84 9,218 9,339 9,170 9,339 1 1,089 9,200 1 601 9,200 74.334 هزار میلیارد 99.375 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون 5.56 4.1 1.18 9.284 میلیون 858,359 6.631 میلیون 3.511 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:29 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,959 866.00 4.60 18,052 773.00 4.11 12:29 2,998 6.189 میلیون 111.731 میلیارد 1,845.51 18,825 18,200 17,884 18,500 3 1,169 17,959 2 17,442 17,960 49.886 هزار میلیارد 54.225 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون 17.32 9.23 0.97 5.04 میلیون 1.149 میلیون 5.893 میلیون 296,122
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 41.00 0.71 5,776 18.00 0.31 12:29 1,767 16.547 میلیون 95.58 میلیارد 10,075.44 5,758 5,910 5,600 5,910 3 1,000 5,742 1 16,100 5,800 86.37 هزار میلیارد 131.808 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون 8.73 4.96 1.78 6.749 میلیون 9.798 میلیون 10.41 میلیون 6.137 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,717 177.00 5.00 3,648 108.00 3.05 12:30 11,760 207.17 میلیون 755.852 میلیارد 10,913.9 3,540 3,650 3,499 3,717 5 42.414 میلیون 3,717 776 500,000 3,717 46.484 هزار میلیارد 513.403 میلیون 468.944 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 195.607 میلیون 11.562 میلیون 163.541 میلیون 43.628 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,569 145.00 1.17 12,619 195.00 1.57 12:29 5,843 20.499 میلیون 258.685 میلیارد 6,114.24 12,424 12,700 12,000 12,999 1 770 12,580 1 30,000 12,580 74.544 هزار میلیارد 78.122 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون 7 5.56 1.71 19.425 میلیون 1.074 میلیون 14.696 میلیون 5.803 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,373 95.00 1.27 7,391 77.00 1.03 12:29 1,464 12.472 میلیون 92.185 میلیارد 8,168.62 7,468 7,498 7,299 7,498 1 6,765 7,370 1 38,700 7,380 302.454 هزار میلیارد 328.754 میلیون 122.69 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون 7.12 2.7 6.99 3.808 میلیون 8.664 میلیون 7.13 میلیون 5.343 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,430 257.00 2.96 8,490 197.00 2.27 12:32 1,012 4.844 میلیون 41.125 میلیارد 5,119.23 8,687 8,839 8,262 8,839 1 1,500 8,400 2 8,341 8,499 19.98 هزار میلیارد 79.736 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 26.13 4.58 0.46 3.894 میلیون 950,000 4.441 میلیون 403,141
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,287 0.00 0.00 12,387 100.00 0.81 12:29 3,447 19.803 میلیون 245.293 میلیارد 20,543.21 12,287 12,490 12,000 12,600 4 1,000 12,286 1 101,546 12,287 331.749 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 20.27 6.91 8.14 14.166 میلیون 5.636 میلیون 11.091 میلیون 8.712 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,730 16.00 0.10 16,714 0.00 0.00 12:29 249 288,644 4.824 میلیارد 1,088.64 16,714 16,900 16,297 16,900 1 656 16,720 1 9,935 16,730 150.426 هزار میلیارد 166.566 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون 22.77 10.42 3.7 288,644 - 278,579 10,065
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,317 4.00 0.09 4,311 2.00 0.05 12:29 1,337 12.756 میلیون 54.99 میلیارد 8,069.52 4,313 4,370 4,213 4,370 1 20,000 4,311 1 79,894 4,318 351.51 هزار میلیارد 349.014 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.32 3.1 9.03 5.852 میلیون 6.904 میلیون 8.791 میلیون 3.965 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 9,735 463.00 4.99 9,685 413.00 4.45 12:26 1,360 15.636 میلیون 151.432 میلیارد 4,252.94 9,272 9,486 9,174 9,735 1 1.915 میلیون 9,735 42 1,800 10,100 48.194 هزار میلیارد 62.882 میلیون 23.539 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون 6.74 3.64 1.28 4.115 میلیون 11.521 میلیون 7.529 میلیون 8.107 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,500 98.00 1.14 8,564 34.00 0.40 12:41 374 2.579 میلیون 22.082 میلیارد 6,786.51 8,598 8,590 8,405 8,610 4 2,000 8,454 1 84,952 8,500 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 10.75 3.75 7.01 2.169 میلیون 409,169 847,838 1.731 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,988 61.00 0.22 27,916 11.00 0.04 12:45 528 2.023 میلیون 56.48 میلیارد 2,576.99 27,927 28,140 27,150 28,300 1 720 27,601 1 9,023 27,987 72.61 هزار میلیارد 82.935 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون 8.59 10.07 2.19 921,333 1.102 میلیون 1.564 میلیون 458,992
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,421 459.00 3.31 13,375 505.00 3.64 12:29 678 2.853 میلیون 38.155 میلیارد 2,032.85 13,880 13,200 13,186 13,779 1 4,007 13,421 1 1,148 13,497 70.788 هزار میلیارد 106.172 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون 7.43 5.86 2.07 1.143 میلیون 1.71 میلیون 1.505 میلیون 1.347 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,373 161.00 4.56 3,391 143.00 4.05 12:29 2,116 46.154 میلیون 156.503 میلیارد 30,510.96 3,534 3,460 3,358 3,508 3 40,500 3,370 2 23,053 3,397 35.34 هزار میلیارد 236.702 میلیون 220.531 میلیون 10 میلیون 205.842 میلیون 14.689 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون 15.19 2.3 1.07 17.886 میلیون 28.268 میلیون 27.404 میلیون 18.75 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 95,900 1,388.00 1.43 96,097 1,191.00 1.22 12:29 731 565,071 54.302 میلیارد 882.4 97,288 97,800 95,600 97,800 1 471 95,897 4 13,470 96,000 92.424 هزار میلیارد 107.732 میلیون 41.163 میلیون 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون 4.43 6.3 2.91 505,071 60,000 420,489 144,582
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,352 1,302.00 5.00 27,223 1,173.00 4.50 12:30 12,828 31.066 میلیون 845.715 میلیارد 3,085.25 26,050 27,352 26,478 27,352 0 189,911 27,352 62 - - 62.52 هزار میلیارد 30.653 میلیون 51.653 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون 15.94 10.16 2.07 30.427 میلیون 639,748 25.364 میلیون 5.702 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 10,533 12.00 0.11 10,748 227.00 2.16 12:29 1,224 4.494 میلیون 48.305 میلیارد 6,516.15 10,521 10,499 10,499 10,950 1 472 10,540 1 4,000 10,645 31.563 هزار میلیارد 41.951 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 4.494 میلیون - 4.354 میلیون 140,000
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,646 198.00 2.89 6,703 141.00 2.06 12:29 2,435 8.981 میلیون 60.203 میلیارد 4,297.96 6,844 6,795 6,580 6,857 1 11,000 6,646 2 2,000 6,670 10.266 هزار میلیارد 53.237 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 27.86 4.74 0.35 8.981 میلیون - 8.378 میلیون 602,699
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,110 65.00 1.61 4,116 71.00 1.76 12:29 3,382 47.166 میلیون 194.114 میلیارد 25,825.51 4,045 4,180 4,044 4,180 3 12,900 4,115 2 69,985 4,116 291.24 هزار میلیارد 287.237 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 11.45 2.56 10.55 27.842 میلیون 19.324 میلیون 18.514 میلیون 28.652 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 23,090 363.00 1.55 23,219 234.00 1.00 12:29 1,161 1.308 میلیون 30.372 میلیارد 1,156.79 23,453 23,500 22,750 23,500 1 10,000 23,090 1 1,000 23,115 140.718 هزار میلیارد 170.738 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون 6.82 5.65 5.05 1.308 میلیون - 1.254 میلیون 54,550
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 35,088 404.00 1.16 35,234 550.00 1.59 12:30 3,355 3.391 میلیون 119.493 میلیارد 1,202.3 34,684 35,499 34,600 36,299 2 3,630 34,800 3 5,574 35,100 70.468 هزار میلیارد 71.131 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 3.371 میلیون 20,000 2.328 میلیون 1.064 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,400 100.00 2.86 3,498 2.00 0.06 12:29 455 3.084 میلیون 10.791 میلیارد 4,208.05 3,500 3,600 3,380 3,600 1 550 3,350 1 4,615 3,400 29.75 هزار میلیارد 193.307 میلیون 177.741 میلیون 8.5 میلیون 163.183 میلیون 14.558 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون 11.22 2.04 1.14 2.983 میلیون 101,000 3.084 میلیون -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,042 337.00 3.59 9,196 183.00 1.95 12:29 3,589 14.927 میلیون 137.277 میلیارد 6,314.9 9,379 9,560 8,911 9,609 1 4,924 9,042 2 5,631 9,042 56.274 هزار میلیارد 57.788 میلیون 24.79 میلیون 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون 9.43 5.21 2.19 13.974 میلیون 952,932 14.493 میلیون 434,714
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,664 245.00 4.99 4,718 191.00 3.89 12:29 4,328 50.373 میلیون 237.652 میلیارد 18,639.56 4,909 4,709 4,664 4,869 190 226 4,436 1 9.761 میلیون 4,664 19.636 هزار میلیارد 54.199 میلیون 17.148 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 35.159 میلیون 15.214 میلیون 46.835 میلیون 3.538 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,090 19.00 0.37 5,116 45.00 0.89 12:29 1,044 10.202 میلیون 52.195 میلیارد 14,476.85 5,071 5,080 5,080 5,170 2 8,609 5,087 3 29,520 5,090 136.917 هزار میلیارد 138.609 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 1.449 میلیون 8.753 میلیون 3.657 میلیون 6.545 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,550 73.00 1.33 5,575 98.00 1.79 12:29 4,458 55.698 میلیون 310.543 میلیارد 8,595.38 5,477 5,488 5,330 5,750 3 30,000 5,580 1 117,790 5,580 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 10.64 3.96 10.56 42.582 میلیون 13.116 میلیون 27.531 میلیون 28.167 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,979 65.00 0.28 22,879 35.00 0.15 12:30 458 882,915 20.2 میلیارد 1,156.57 22,914 23,700 22,500 23,700 1 1,000 22,979 1 500 22,979 45.828 هزار میلیارد 55.479 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون 12.6 10.14 2.31 872,815 10,100 576,414 306,501
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,601 268.00 4.57 5,660 209.00 3.56 12:29 3,069 20.796 میلیون 117.707 میلیارد 12,131.02 5,869 5,799 5,576 5,895 1 2,000 5,601 1 709 5,601 18.977 هزار میلیارد 176.387 میلیون 149.919 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 19.649 میلیون -3,595,798 -5.08 -2.31 0.93 19.133 میلیون 1.663 میلیون 20.796 میلیون -
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 19,150 655.00 3.54 18,676 181.00 0.98 12:29 656 1.923 میلیون 35.909 میلیارد 1,911.19 18,495 18,235 17,852 19,419 1 2,000 18,891 1 700 19,150 155.358 هزار میلیارد 163.201 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 12.8 7.66 8.09 622,773 1.3 میلیون 1.767 میلیون 156,114
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 22,373 15.00 0.07 22,744 386.00 1.73 12:29 368 388,741 8.873 میلیارد 995.6 22,358 23,100 22,358 23,200 1 571 22,373 3 5,000 22,499 32.419 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 14.18 9.09 1.76 356,011 32,730 324,081 64,660
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,408 332.00 2.61 12,597 143.00 1.12 12:29 1,189 7.907 میلیون 99.606 میلیارد 3,617.83 12,740 12,844 12,233 12,844 1 10,000 12,408 1 1,900 12,537 82.81 هزار میلیارد 97.507 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون 7.79 5.25 4.64 6.046 میلیون 1.861 میلیون 3.812 میلیون 4.095 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 36,715 1,748.00 5.00 36,535 1,568.00 4.48 12:29 492 1.521 میلیون 55.553 میلیارد 2,660.69 34,967 34,999 33,620 36,715 0 346,097 36,715 40 - - 24.528 هزار میلیارد 27.961 میلیون 8.201 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 36.82 11.42 1.4 1.431 میلیون 90,000 1.516 میلیون 4,090
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 6,100 196.00 3.11 6,152 144.00 2.29 12:29 860 5.737 میلیون 35.291 میلیارد 7,633.86 6,296 5,983 5,983 6,310 3 20,000 6,072 1 17,740 6,100 25.184 هزار میلیارد 53.056 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 28.13 5.37 1.43 4.876 میلیون 860,769 4.943 میلیون 793,236
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 12:30 8,486 35.31 میلیون 471.785 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.636 هزار میلیارد 24.102 میلیون 91.907 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون 12.01 6.2 6.16 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 82,132 859.00 1.04 82,652 339.00 0.41 12:28 303 93,603 7.727 میلیارد 318.37 82,991 84,200 82,101 84,200 1 2,075 82,133 1 97 82,900 82.991 هزار میلیارد 90.6 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 15.49 18.11 4.97 93,345 258 82,441 11,162
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,720 1.00 0.01 9,680 39.00 0.40 12:29 1,771 4.55 میلیون 44.044 میلیارد 2,884.27 9,719 9,800 9,550 9,800 1 19,557 9,620 1 1,975 9,746 31.101 هزار میلیارد 37.178 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون 13.17 9.29 1.86 2.9 میلیون 1.65 میلیون 3.51 میلیون 1.04 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,255 33.00 1.44 2,273 15.00 0.66 12:29 5,550 77.744 میلیون 176.736 میلیارد 18,274.89 2,288 2,249 2,174 2,359 2 120,000 2,255 2 185,370 2,255 12.652 هزار میلیارد 28.138 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 77.719 میلیون 25,000 73 میلیون 4.744 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,050 426.00 2.94 14,256 220.00 1.52 12:29 582 1.453 میلیون 20.71 میلیارد 1,755.18 14,476 14,000 14,000 14,476 1 500 14,011 1 30,000 14,194 43.428 هزار میلیارد 49.151 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون 18.97 8.09 2.79 1.202 میلیون 250,334 1.041 میلیون 412,140
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,900 14.00 0.74 1,916 30.00 1.59 12:36 12,146 220.669 میلیون 422.9 میلیارد 18,630.26 1,886 1,879 1,800 1,980 21 15,000 1,900 1 599,585 1,900 42.85 هزار میلیارد 96.064 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 -1.78 -3.35 2.8 220.669 میلیون - 197.291 میلیون 23.378 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,050 15.00 0.25 6,032 33.00 0.54 12:29 846 12.058 میلیون 72.738 میلیارد 5,631.88 6,065 6,065 5,950 6,114 11 12,530 6,005 1 342,175 6,050 98.556 هزار میلیارد 112.763 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 6.9 2.62 6.78 8.942 میلیون 3.116 میلیون 9.309 میلیون 2.749 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 26,872 147.00 0.54 27,083 64.00 0.24 12:29 669 1.387 میلیون 37.569 میلیارد 1,899.79 27,019 27,799 25,733 27,799 1 740 26,867 1 4,132 26,872 48.362 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون 5.3 6.57 3.34 764,582 622,585 812,726 574,441
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,384 385.00 4.28 9,417 418.00 4.64 12:30 1,165 6.861 میلیون 64.61 میلیارد 5,989.65 8,999 9,448 9,200 9,448 1 5,000 9,381 1 2,000 9,448 22.736 هزار میلیارد 30.168 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 35.91 6.19 1.68 5.375 میلیون 1.485 میلیون 5.641 میلیون 1.219 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 21,895 1,042.00 5.00 21,602 749.00 3.59 12:29 2,161 11.518 میلیون 248.803 میلیارد 2,556.63 20,853 20,400 20,400 21,895 0 7.867 میلیون 21,895 183 - - 23.46 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون 10.06 6.96 1.82 6.377 میلیون 5.141 میلیون 5.565 میلیون 5.952 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,800 293.00 2.42 11,843 250.00 2.07 12:29 770 1.176 میلیون 13.922 میلیارد 1,699.55 12,093 12,150 11,600 12,150 1 390 11,779 1 1,743 11,800 42.679 هزار میلیارد 45.134 میلیون 17.273 میلیون 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون 6.88 3.71 3.61 745,855 429,769 1.176 میلیون -
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 11,830 213.00 1.83 11,699 82.00 0.71 12:29 1,109 3.162 میلیون 36.999 میلیارد 2,686.75 11,617 11,689 11,300 12,149 1 2,000 11,830 1 15,162 11,848 9.758 هزار میلیارد 16.462 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 23.45 8 0.82 2.952 میلیون 210,550 3.062 میلیون 100,000
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,919 350.00 4.62 7,849 280.00 3.70 12:29 1,263 8.814 میلیون 69.179 میلیارد 8,017.1 7,569 7,800 7,363 7,947 1 55,102 7,902 2 1,666 7,919 21.572 هزار میلیارد 44.96 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 25.29 4.93 2.23 7.943 میلیون 870,627 7.816 میلیون 997,556
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 18,811 895.00 5.00 18,586 670.00 3.74 12:29 1,477 4.98 میلیون 92.559 میلیارد 3,886.35 17,916 18,290 17,900 18,811 0 10,047 18,811 5 - - 19.349 هزار میلیارد 21.578 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون 8.56 6.15 2.08 3.605 میلیون 1.375 میلیون 3.464 میلیون 1.516 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 22,312 885.00 3.82 22,548 649.00 2.80 12:29 1,164 4.139 میلیون 93.323 میلیارد 6,270.3 23,197 22,798 22,100 23,200 3 314 22,400 2 5,485 22,400 19.903 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون 8.76 6.22 2.04 1.982 میلیون 2.157 میلیون 4.035 میلیون 104,014
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 20,005 573.00 2.95 19,823 391.00 2.01 12:40 1,019 1.874 میلیون 37.155 میلیارد 2,237.66 19,432 18,561 18,561 20,200 1 300 20,120 1 230 20,130 12.631 هزار میلیارد 15.211 میلیون 5.138 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.042 میلیون 11.93 7.58 1.34 1.849 میلیون 25,561 1.874 میلیون -
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 6,640 55.00 0.82 6,772 77.00 1.15 12:29 2,135 11.831 میلیون 80.122 میلیارد 4,615.43 6,695 6,400 6,391 6,972 1 200 6,622 1 8,434 6,640 9.276 هزار میلیارد 12.879 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - 11.764 میلیون 66,800 11.831 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,831 67.00 1.37 4,858 40.00 0.82 12:29 1,208 6.062 میلیون 29.45 میلیارد 5,996.34 4,898 4,870 4,728 4,954 1 6,191 4,821 1 417 4,844 17.845 هزار میلیارد 26.814 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون 10.61 3.25 2.09 6.062 میلیون - 5.062 میلیون 1,000,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 39,430 69.00 0.18 39,486 125.00 0.32 12:29 1,385 1.01 میلیون 39.867 میلیارد 805.55 39,361 39,700 38,503 40,192 1 457 39,420 1 43 39,430 79.352 هزار میلیارد 83.441 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 46.18 17.23 9.85 1 میلیون 9,562 1.009 میلیون 586
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,100 79.00 1.89 4,165 14.00 0.34 12:29 2,694 23.636 میلیون 98.454 میلیارد 11,656.36 4,179 4,198 4,070 4,250 2 224,242 4,100 19 94,053 4,150 83.58 هزار میلیارد 83.605 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون 11.44 2.85 10.76 19.237 میلیون 4.4 میلیون 21.078 میلیون 2.559 میلیون
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 61,598 2,922.00 4.98 61,499 2,823.00 4.81 12:29 620 616,825 37.934 میلیارد 949.27 58,676 61,609 60,000 61,609 1 55 61,201 1 317 61,598 13.291 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 38.11 29.04 1.83 526,247 90,578 592,215 24,610
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 8,398 399.00 4.99 8,398 399.00 4.99 12:29 105 1.373 میلیون 11.535 میلیارد 5,389.71 7,999 8,398 8,398 8,398 1 22.313 میلیون 8,398 358 367 8,600 55.993 هزار میلیارد 62.483 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون 7.62 2.9 7.46 1.273 میلیون 100,000 585,634 787,856
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,034 573.00 5.00 11,862 401.00 3.50 12:29 4,677 28.742 میلیون 340.952 میلیارد 4,258.27 11,461 11,500 11,301 12,034 12 5,200 12,033 2 549,098 12,034 42.979 هزار میلیارد 60.267 میلیون 25.881 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 26.365 میلیون 2.377 میلیون 27.865 میلیون 876,947
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,800 11.00 0.07 14,817 6.00 0.04 12:29 1,248 2.344 میلیون 34.736 میلیارد 1,774.5 14,811 15,000 14,402 15,000 2 6,126 14,798 1 1,712 14,800 27.548 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون 11.41 7.34 3.86 2.294 میلیون 50,000 2.314 میلیون 30,000
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,495 56.00 2.20 2,520 31.00 1.22 12:29 6,825 85.339 میلیون 215.066 میلیارد 16,539.09 2,551 2,520 2,460 2,580 1 108,460 2,490 9 10,000 2,490 23.061 هزار میلیارد 40.128 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون 15.15 1.81 3.19 78.121 میلیون 7.217 میلیون 78.845 میلیون 6.494 میلیون
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 51,799 1,254.00 2.48 50,850 305.00 0.60 12:29 514 530,379 26.97 میلیارد 1,283.95 50,545 50,000 49,000 52,552 1 100 51,000 1 1,000 51,799 22.745 هزار میلیارد 24.241 میلیون 5.815 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون 9.15 8.22 3.21 392,171 138,208 527,379 3,000
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,300 101.00 0.37 27,386 15.00 0.05 12:29 427 1.477 میلیون 40.45 میلیارد 1,708.28 27,401 27,100 26,750 27,900 1 4,286 27,006 1 7,776 27,300 79.463 هزار میلیارد 84.442 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون 11.53 12.09 11.28 641,149 835,907 833,859 643,197
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,600 380.00 2.21 17,885 665.00 3.86 12:29 6,150 33.149 میلیون 592.886 میلیارد 7,963.45 17,220 17,900 17,311 18,081 1 2,770 17,600 3 500 17,609 34.44 هزار میلیارد 32.978 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون 8.08 4.1 5.31 29.925 میلیون 3.225 میلیون 19.364 میلیون 13.785 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,392 131.00 2.90 4,429 94.00 2.08 12:29 1,224 7.365 میلیون 32.618 میلیارد 6,813.12 4,523 4,440 4,297 4,610 2 434 4,390 1 14,543 4,393 40.707 هزار میلیارد 83.453 میلیون 60.273 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون 6.77 2.68 5.93 5.688 میلیون 1.677 میلیون 5.947 میلیون 1.418 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 26,600 819.00 2.99 26,906 513.00 1.87 12:29 1,092 1.003 میلیون 26.978 میلیارد 870.23 27,419 27,390 26,502 27,799 1 1,868 26,600 1 5,754 26,600 20.564 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 11.17 10.27 3.12 983,301 19,396 816,434 186,263
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,798 371.00 5.00 7,798 371.00 5.00 12:29 2,761 80.257 میلیون 625.847 میلیارد 9,271.04 7,427 7,798 7,798 7,798 1 15.239 میلیون 7,798 186 434 7,800 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 30.34 5.46 19.81 74.155 میلیون 6.102 میلیون 27.797 میلیون 52.461 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,850 208.00 3.43 5,896 162.00 2.67 12:29 5,176 29.705 میلیون 175.132 میلیارد 5,930.89 6,058 6,000 5,756 6,050 1 5,500 5,849 2 78,783 5,855 31.567 هزار میلیارد 53.354 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 319.05 2.93 4.75 28.725 میلیون 980,000 28.359 میلیون 1.346 میلیون
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 26,457 1,259.00 5.00 26,067 869.00 3.45 12:29 565 1.059 میلیون 27.614 میلیارد 782.08 25,198 25,900 24,603 26,457 1 29,717 26,457 2 3,000 26,990 9.071 هزار میلیارد 13.793 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 38.94 15 1.43 1.009 میلیون 50,000 706,854 352,500
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 38,299 1,220.00 3.09 38,581 938.00 2.37 12:29 1,690 2.081 میلیون 80.301 میلیارد 1,307.57 39,519 38,200 38,000 39,900 1 1,970 38,200 5 1,108 38,299 23.711 هزار میلیارد 25.714 میلیون 6.427 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون 6.59 6.17 3.68 1.961 میلیون 120,106 2.081 میلیون -
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 26,950 89.00 0.33 27,176 315.00 1.17 12:32 1,084 1.868 میلیون 50.765 میلیارد 2,219.74 26,861 26,200 25,850 27,999 1 900 26,950 1 9,000 26,987 18.276 هزار میلیارد 19.598 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون - - - 1.797 میلیون 71,400 1.721 میلیون 146,695
خپویش

سازه‌ پویش‌

سهام بورس 83,100 2,091.00 2.58 82,434 1,425.00 1.76 12:29 184 260,897 21.507 میلیارد 483.62 81,009 83,200 79,001 84,999 2 4,860 82,000 3 256 83,100 8.101 هزار میلیارد 8.931 میلیون 2.445 میلیون 100,000 1.649 میلیون 796,009 5.907 میلیون 473,511 17.07 10.15 1.37 260,897 - 250,897 10,000
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,150 88.00 1.41 6,058 180.00 2.89 12:28 434 2.484 میلیون 15.048 میلیارد 11,750.71 6,238 6,226 6,001 6,317 1 897 6,100 1 10,454 6,158 9.357 هزار میلیارد 28.348 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون 7.81 3.56 1.57 2.234 میلیون 250,000 2.484 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 10,521 501.00 5.00 10,497 477.00 4.76 12:29 1,811 15.381 میلیون 161.448 میلیارد 3,611.28 10,020 10,000 9,851 10,521 1 759,623 10,521 55 10,000 10,801 10.226 هزار میلیارد 12.97 میلیون 3.829 میلیون 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 80.98 8.6 1.84 14.879 میلیون 502,000 5.246 میلیون 10.135 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 18,800 500.00 2.59 18,956 344.00 1.78 12:29 3,046 4.566 میلیون 86.55 میلیارد 1,697.42 19,300 19,057 18,550 19,280 1 1,000 18,798 1 15,000 18,799 19.3 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون 10.65 7.74 3.32 4.266 میلیون 300,000 3.912 میلیون 654,186
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 16,940 28.00 0.17 16,791 121.00 0.72 12:29 2,510 6.135 میلیون 103.004 میلیارد 3,436.45 16,912 16,641 16,172 17,207 1 600 16,930 1 229 16,940 21.986 هزار میلیارد 25.22 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 52.08 7.13 3.89 5.14 میلیون 994,157 6.135 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 158,441 7,544.00 5.00 156,899 6,002.00 3.98 12:29 532 140,824 22.095 میلیارد 423.76 150,897 155,424 146,000 158,441 1 58 158,441 2 150 161,000 8.175 هزار میلیارد 9.315 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 5.419 میلیون 112,728 72.21 17.27 1.5 140,824 - 140,824 -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 -
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 22,700 841.00 3.85 22,756 897.00 4.10 12:29 860 1.692 میلیون 38.501 میلیارد 1,202.01 21,859 22,000 22,000 22,951 1 2,673 22,560 2 1,000 22,744 6.519 هزار میلیارد 8.455 میلیون 2.607 میلیون 286,469 1.926 میلیون 681,575 5.388 میلیون 784,340 - - - 1.485 میلیون 206,837 1.651 میلیون 41,000
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,450 209.00 4.49 4,549 110.00 2.36 12:29 1,664 2.988 میلیون 13.592 میلیارد 4,253.88 4,659 4,650 4,445 4,659 2 259,421 4,450 4 69,785 4,500 27.954 هزار میلیارد 30.486 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون 7.7 3.09 6 2.241 میلیون 746,582 2.081 میلیون 907,233