شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

پیش بینی درآمد

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 37,500 1,470.00 3.77 37,620 1,350.00 3.46 13:40 105,507 394.846 میلیون 14.855 هزار میلیارد 24,085.64 38,970 394.846 میلیون 38,950 14.855 هزار میلیارد 6 153,575 37,500 38 239,430 37,690 1918.62 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 364.59 میلیون 30.256 میلیون 353.042 میلیون 41.804 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 49,690 840.00 1.66 52,770 2,240.00 4.43 12:30 154,310 310.649 میلیون 16.392 هزار میلیارد 10,923.43 50,530 310.649 میلیون 53,050 16.392 هزار میلیارد 727 1.686 میلیون 49,670 2332 2.169 میلیون 49,670 1513.866 هزار میلیارد 1.59 میلیارد 128.328 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 286.198 میلیون 24.45 میلیون 199.5 میلیون 111.149 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 40,160 1,910.00 4.99 40,160 1,910.00 4.99 12:29 6,226 87.487 میلیون 3.513 هزار میلیارد 8,186.86 38,250 87.487 میلیون 40,160 3.513 هزار میلیارد 406 53.133 میلیون 40,160 9999 21.209 میلیون 40,160 1767.04 هزار میلیارد 1.816 میلیارد 138.157 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 69.971 میلیون 17.517 میلیون 57.244 میلیون 30.244 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,550 10.00 0.04 26,990 450.00 1.70 12:29 61,821 175.261 میلیون 4.731 هزار میلیارد 18,119.93 26,540 175.261 میلیون 26,710 4.731 هزار میلیارد 146 657,389 26,590 267 277,950 26,590 1349.5 هزار میلیارد 112.059 میلیون 1.29 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.504 میلیون 31.757 میلیون 123.043 میلیون 52.218 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 23,000 1,070.00 4.88 23,020 1,090.00 4.97 1399/04/25 28,384 111.839 میلیون 2.574 هزار میلیارد 29,032.62 21,930 111.839 میلیون 23,020 2.574 هزار میلیارد 1 142,076 22,970 44 33,029 23,000 4811.18 هزار میلیارد 77.482 میلیون 4.42 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 98.445 میلیون 13.394 میلیون 88.208 میلیون 23.631 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 4,080 150.00 3.82 4,110 180.00 4.58 12:29 86,722 1.723 میلیارد 7.076 هزار میلیارد 29,964.11 3,930 1.723 میلیارد 4,120 7.076 هزار میلیارد 311 10.339 میلیون 4,080 1292 12.189 میلیون 4,080 920.336 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.475 میلیارد 248.251 میلیون 1.268 میلیارد 454.914 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,420 170.00 4.00 4,440 190.00 4.47 12:30 58,081 1.66 میلیارد 7.376 هزار میلیارد 34,998.17 4,250 1.66 میلیارد 4,460 7.376 هزار میلیارد 365 18.204 میلیون 4,420 2441 14.402 میلیون 4,420 778.572 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.491 میلیارد 168.762 میلیون 997.015 میلیون 662.91 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 1399/04/24 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 35,080 1,760.00 4.78 37,260 420.00 1.14 12:30 250,607 406.22 میلیون 15.136 هزار میلیارد 6,291.99 36,840 406.22 میلیون 37,700 15.136 هزار میلیارد 610 2.615 میلیون 35,100 2128 2.293 میلیون 35,100 3778.164 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 383.944 میلیون 22.276 میلیون 296.901 میلیون 109.319 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,810 300.00 4.91 6,050 60.00 0.98 14:50 135,974 1.605 میلیارد 9.706 هزار میلیارد 12,069.44 6,110 1.605 میلیارد 6,410 9.706 هزار میلیارد 9999 1,000 5,790 1 707.198 میلیون 5,810 1825.019 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 1.348 میلیارد 256.323 میلیون 1.329 میلیارد 275.706 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 171,000 4,680.00 2.81 168,630 2,310.00 1.39 12:29 9,286 3.79 میلیون 639.124 میلیارد 2,035.16 166,320 3.79 میلیون 160,130 639.124 میلیارد 12 2,525 171,900 16 1,409 171,900 505.89 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 3.594 میلیون 196,436 3.405 میلیون 384,839
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,190 220.00 1.57 14,160 190.00 1.36 12:29 16,028 172.24 میلیون 2.439 هزار میلیارد 20,984.95 13,970 172.24 میلیون 14,020 2.439 هزار میلیارد 21 1.644 میلیون 14,000 67 98,825 14,000 713.664 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 62.909 میلیون 109.33 میلیون 70.173 میلیون 102.067 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,930 230.00 4.46 5,210 50.00 0.97 12:29 47,871 448.746 میلیون 2.338 هزار میلیارد 23,617.03 5,160 448.746 میلیون 5,160 2.338 هزار میلیارد 145 2.469 میلیون 4,950 311 3.372 میلیون 4,950 123.79 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 432.289 میلیون 16.456 میلیون 403.624 میلیون 45.122 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,370 750.00 2.02 37,170 50.00 0.13 12:29 11,643 33.492 میلیون 1.245 هزار میلیارد 3,462.2 37,120 33.492 میلیون 37,320 1.245 هزار میلیارد 25 292,884 36,000 57 23,871 36,000 708.04 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.595 میلیون 14.897 میلیون 23.636 میلیون 9.856 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 163,740 1,210.00 0.74 161,020 1,510.00 0.93 12:29 3,155 2.422 میلیون 389.954 میلیارد 384.73 162,530 2.422 میلیون 167,700 389.954 میلیارد 6 595 163,740 7 9,128 163,740 966.12 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 1.407 میلیون 1.014 میلیون 1.386 میلیون 1.036 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,400 610.00 2.65 22,200 810.00 3.52 12:29 13,312 51.882 میلیون 1.152 هزار میلیارد 9,619.5 23,010 51.882 میلیون 21,960 1.152 هزار میلیارد 10 53,394 22,330 23 46,594 22,330 1651.68 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 24.504 میلیون 27.378 میلیون 38.984 میلیون 12.897 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,690 370.00 1.19 32,330 1,270.00 4.09 12:29 78,343 404.046 میلیون 13.062 هزار میلیارد 14,298.51 31,060 404.046 میلیون 32,180 13.062 هزار میلیارد 100 300,021 30,680 316 204,833 30,680 4639.355 هزار میلیارد 102.557 میلیون 4.088 میلیارد 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 274.369 میلیون 129.676 میلیون 183.686 میلیون 220.36 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,250 220.00 4.92 4,270 200.00 4.47 14:54 97,640 1.632 میلیارد 6.963 هزار میلیارد 19,080.55 4,470 1.632 میلیارد 4,250 6.963 هزار میلیارد 9999 27,000 4,200 2 1.336 میلیارد 4,250 167.669 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 1.615 میلیارد 17.582 میلیون 1.539 میلیارد 92.896 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 22,160 1,160.00 4.97 22,180 1,140.00 4.89 12:30 9,266 55.84 میلیون 1.238 هزار میلیارد 10,844.96 23,320 55.84 میلیون 22,160 1.238 هزار میلیارد 47 37,441 22,160 28 187,456 22,160 1230.99 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 18.926 میلیون 36.914 میلیون 36.909 میلیون 18.931 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 31,480 320.00 1.03 30,900 260.00 0.83 12:29 3,682 12.702 میلیون 392.457 میلیارد 6,389.81 31,160 12.702 میلیون 29,610 392.457 میلیارد 9 4,288 31,470 7 105,809 31,470 440.387 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 9.552 میلیون 3.15 میلیون 7.176 میلیون 5.526 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 87,890 2,160.00 2.40 87,170 2,880.00 3.20 11:39 10,110 8.404 میلیون 732.599 میلیارد 878.09 90,050 8.404 میلیون 89,000 732.599 میلیارد 1 134 87,890 1 220 87,900 261.51 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 4.535 میلیون 3.869 میلیون 8.287 میلیون 117,371
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 29,360 1,520.00 4.92 29,560 1,320.00 4.27 12:29 7,723 18.243 میلیون 539.306 میلیارد 7,847.65 30,880 18.243 میلیون 29,380 539.306 میلیارد 22 8,233 29,360 12 15,728 29,360 238.372 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 15.278 میلیون 2.965 میلیون 17.715 میلیون 527,682
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 38,400 550.00 1.45 38,490 640.00 1.69 12:29 4,524 6.891 میلیون 265.219 میلیارد 2,224.62 37,850 6.891 میلیون 37,000 265.219 میلیارد 16 18,398 38,410 12 38,531 38,410 101.999 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 6.73 میلیون 161,095 5.839 میلیون 1.052 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 6,020 310.00 4.90 6,020 310.00 4.90 12:29 2,878 15.608 میلیون 93.959 میلیارد 10,995.21 6,330 15.608 میلیون 6,020 93.959 میلیارد 8057 94,952 6,020 44 387.833 میلیون 6,020 183.163 هزار میلیارد 621.356 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 14.349 میلیون 1.259 میلیون 13.908 میلیون 1.7 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 30,490 450.00 1.45 30,970 30.00 0.10 12:05 1,337 2.85 میلیون 88.275 میلیارد 7,918.65 30,940 2.85 میلیون 32,090 88.275 میلیارد 26 1,000 30,100 1 117,640 30,490 185.82 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 2.85 میلیون - 2.269 میلیون 580,480
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,600 2,030.00 5.00 38,600 2,030.00 5.00 12:29 4,417 14.97 میلیون 577.855 میلیارد 8,168.62 40,630 14.97 میلیون 38,600 577.855 میلیارد 3236 25,255 38,600 41 42.352 میلیون 38,600 1563.3 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 11.386 میلیون 3.585 میلیون 13.17 میلیون 1.8 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 1399/04/25 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 15.816 میلیون 43,500 667.246 میلیارد 136 25,167 41,800 50 828,860 41,800 97.037 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.409 میلیون 4.407 میلیون 15.72 میلیون 96,634
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 43,700 2,300.00 5.00 43,930 2,070.00 4.50 12:29 12,295 61.836 میلیون 2.717 هزار میلیارد 11,316.56 46,000 61.836 میلیون 43,700 2.717 هزار میلیارد 370 16,114 43,700 30 8.851 میلیون 43,700 1186.11 هزار میلیارد 1.468 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 28.036 میلیون 33.8 میلیون 44.91 میلیون 16.927 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 39,950 1,900.00 4.99 39,240 1,190.00 3.13 12:29 270 1.866 میلیون 74.529 میلیارد 1,088.64 38,050 1.866 میلیون 39,950 74.529 میلیارد 2 8.004 میلیون 39,950 967 435 39,950 466.956 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 1.566 میلیون 300,000 1.426 میلیون 440,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,820 1,140.00 4.97 22,770 190.00 0.83 12:29 29,318 101.329 میلیون 2.308 هزار میلیارد 14,992.9 22,960 101.329 میلیون 23,000 2.308 هزار میلیارد 1991 175,309 21,820 119 42.81 میلیون 21,820 1855.755 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 82.564 میلیون 18.765 میلیون 75.186 میلیون 26.143 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 26,770 1,400.00 4.97 26,810 1,360.00 4.83 12:29 2,501 3.749 میلیون 100.51 میلیارد 2,108.92 28,170 3.749 میلیون 26,770 100.51 میلیارد 49 5,789 26,770 6 142,592 26,770 139.354 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 3.748 میلیون 371 3.683 میلیون 65,725
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 38,890 2,040.00 4.98 38,930 2,000.00 4.89 12:29 4,407 22.762 میلیون 886.217 میلیارد 6,786.51 40,930 22.762 میلیون 38,890 886.217 میلیارد 74 10,951 38,890 9 1.108 میلیون 38,890 1167.9 هزار میلیارد 1.406 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 6.829 میلیون 15.933 میلیون 17.507 میلیون 5.255 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 90,960 4,780.00 4.99 92,400 3,340.00 3.49 12:29 4,147 4.749 میلیون 438.819 میلیارد 2,048.99 95,740 4.749 میلیون 92,000 438.819 میلیارد 47 2,291 90,960 7 473,952 90,960 240.24 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 4.699 میلیون 50,000 2.589 میلیون 2.16 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 60,130 1,440.00 2.34 62,370 800.00 1.30 12:29 6,265 17.069 میلیون 1.065 هزار میلیارد 2,032.85 61,570 17.069 میلیون 59,990 1.065 هزار میلیارد 1 85,912 60,010 7 2,000 60,010 318.087 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 7.084 میلیون 9.985 میلیون 13.321 میلیون 3.748 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 14,430 670.00 4.87 14,430 670.00 4.87 12:29 9,767 135.502 میلیون 1.956 هزار میلیارد 14,400.23 13,760 135.502 میلیون 14,440 1.956 هزار میلیارد 62 288,397 14,430 55 4.554 میلیون 14,430 144.3 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 120.808 میلیون 14.694 میلیون 43.806 میلیون 91.696 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 355,560 16,930.00 5.00 355,560 16,930.00 5.00 12:29 435 819,271 291.3 میلیارد 882.4 338,630 819,271 355,560 291.3 میلیارد 1 284,242 355,560 370 28 355,560 337.782 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 559,271 260,000 284,271 535,000
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 49,250 2,590.00 5.00 50,230 1,610.00 3.11 12:29 8,360 9.765 میلیون 490.524 میلیارد 1,288.51 51,840 9.765 میلیون 50,020 490.524 میلیارد 102 19,348 49,250 24 964,452 49,250 180.828 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 9.255 میلیون 509,581 8.965 میلیون 800,000
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 30,730 990.00 3.12 30,700 1,020.00 3.22 12:29 3,087 7.089 میلیون 217.643 میلیارد 2,747.79 31,720 7.089 میلیون 32,400 217.643 میلیارد 333 5.321 میلیون 33,300 61 1.257 میلیون 33,300 92.1 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 5.535 میلیون 1.553 میلیون 6.067 میلیون 1.022 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 28,250 1,340.00 4.98 28,250 1,340.00 4.98 1399/04/25 4,734 19.488 میلیون 550.533 میلیارد 8,553.78 26,910 19.488 میلیون 28,250 550.533 میلیارد 25 9.807 میلیون 28,250 4518 87,141 28,250 156.219 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 19.488 میلیون - 19.408 میلیون 80,000
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 11,920 560.00 4.93 11,620 260.00 2.29 12:29 7,300 28.566 میلیون 331.913 میلیارد 8,688.8 11,360 28.566 میلیون 11,670 331.913 میلیارد 13 284,715 11,920 51 47,310 11,920 46.48 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 47.536 میلیون 2.261 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 28.547 میلیون 19,030 28.36 میلیون 206,205
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 16,930 890.00 4.99 17,000 820.00 4.60 12:29 34,202 156.122 میلیون 2.654 هزار میلیارد 4,767.08 17,820 156.122 میلیون 17,100 2.654 هزار میلیارد 680 167,474 16,930 109 9.554 میلیون 16,930 1224 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 131.492 میلیون 24.63 میلیون 142.828 میلیون 13.293 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 59,150 3,110.00 5.00 59,150 3,110.00 5.00 12:29 1,980 2.355 میلیون 139.294 میلیارد 1,156.79 62,260 2.355 میلیون 59,150 139.294 میلیارد 395 5,573 59,150 6 809,484 59,150 354.9 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.022 میلیون 332,600 1.895 میلیون 460,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 82,500 1,730.00 2.14 81,100 330.00 0.41 1399/04/25 1,592 1.564 میلیون 126.851 میلیارد 954.44 80,770 82,000 78,350 82,600 8 3,113 82,550 3 5,631 82,550 162.2 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 682,724 881,496 1.039 میلیون 524,891
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 15,850 750.00 4.97 15,740 640.00 4.24 12:29 2,467 22.581 میلیون 355.37 میلیارد 4,208.05 15,100 22.581 میلیون 15,450 355.37 میلیارد 2 1.275 میلیون 15,850 41 20,557 15,850 133.79 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 11.223 میلیون 11.358 میلیون 10.576 میلیون 12.004 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 37,280 1,960.00 4.99 37,970 1,270.00 3.24 12:29 6,600 9.914 میلیون 376.426 میلیارد 8,301 39,240 9.914 میلیون 39,700 376.426 میلیارد 320 13,446 37,280 13 2.059 میلیون 37,280 227.82 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 7.304 میلیون 2.61 میلیون 9.842 میلیون 71,971
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 15,680 730.00 4.45 15,750 660.00 4.02 12:29 5,445 24.41 میلیون 384.39 میلیارد 8,811.63 16,410 24.41 میلیون 15,590 384.39 میلیارد 15 6,364 15,750 8 23,234 15,750 63 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 38.937 میلیون 16.849 میلیون 24.099 میلیون 765,355 - - - 15.729 میلیون 8.681 میلیون 23.775 میلیون 634,817
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 21,080 1,100.00 4.96 21,090 1,090.00 4.91 12:29 3,878 28.583 میلیون 602.761 میلیارد 8,014.9 22,180 28.583 میلیون 21,080 602.761 میلیارد 144 18,946 21,080 9 6.006 میلیون 21,080 569.43 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 17.939 میلیون 10.644 میلیون 22.195 میلیون 6.388 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 1399/04/18 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1044.747 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 89,990 650.00 0.72 86,280 4,360.00 4.81 12:29 3,441 5.324 میلیون 459.32 میلیارد 2,564.62 90,640 5.324 میلیون 86,110 459.32 میلیارد 47 151,327 90,590 8 35,591 90,590 215.7 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 2.593 میلیون 2.731 میلیون 5.104 میلیون 219,916
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 18,740 980.00 4.97 18,820 900.00 4.56 1399/04/24 3,765 14.8 میلیون 278.593 میلیارد 7,400.14 19,720 14.8 میلیون 18,800 278.593 میلیارد 100 25,780 18,740 14 1.202 میلیون 18,740 60.854 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 181.332 میلیون -6,929,260 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 11.388 میلیون 3.413 میلیون 14.538 میلیون 262,129
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 42,680 640.00 1.48 41,910 1,410.00 3.25 12:29 9,690 25.604 میلیون 1.073 هزار میلیارد 4,108.66 43,320 25.604 میلیون 41,170 1.073 هزار میلیارد 18 23,404 42,680 19 41,381 42,680 352.044 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 16.876 میلیون 8.728 میلیون 24.6 میلیون 1.003 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 46,000 170.00 0.37 45,440 730.00 1.58 12:29 788 841,474 38.047 میلیارد 2,276.98 46,170 841,474 45,990 38.047 میلیارد 11 10,000 47,280 1 11,852 47,280 65.888 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 668,546 172,928 829,303 12,171
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 36,820 1,930.00 4.98 37,180 1,570.00 4.05 1399/04/25 2,830 17.341 میلیون 644.8 میلیارد 3,617.83 38,750 17.341 میلیون 38,400 644.8 میلیارد 28 126,712 36,820 14 1.056 میلیون 36,820 241.67 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.022 میلیون 10.319 میلیون 7.92 میلیون 9.421 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 101,400 4,820.00 4.99 99,830 3,250.00 3.37 12:28 268 396,838 40.239 میلیارد 834.85 96,580 396,838 101,400 40.239 میلیارد 2 410,972 101,400 532 115,000 161,700 70.026 هزار میلیارد 32.311 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 396,838 - 393,838 3,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 18,270 870.00 5.00 18,130 730.00 4.20 12:29 309 2.767 میلیون 50.562 میلیارد 7,633.86 17,400 2.767 میلیون 18,270 50.562 میلیارد 1 25.587 میلیون 18,270 793 500 18,270 72.52 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 1.767 میلیون 1,000,000 687,223 2.08 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 42,400 1,340.00 3.06 41,580 2,160.00 4.94 12:29 16,641 43.723 میلیون 1.818 هزار میلیارد 3,572.69 43,740 43.723 میلیون 41,560 1.818 هزار میلیارد 89 207,188 43,040 30 249,902 43,040 335.393 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 35.787 میلیون 7.936 میلیون 35.117 میلیون 8.606 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 63,650 3,030.00 5.00 61,910 1,290.00 2.13 12:29 3,611 5.209 میلیون 322.519 میلیارد 952.82 60,620 5.209 میلیون 58,000 322.519 میلیارد 10 869,022 63,650 117 4,133 63,650 247.64 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 1.747 میلیون 3.462 میلیون 4.995 میلیون 213,800
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 33,740 1,600.00 4.98 33,740 1,600.00 4.98 12:13 292 1.916 میلیون 64.63 میلیارد 2,884.27 32,140 1.916 میلیون 33,740 64.63 میلیارد 14 9.907 میلیون 33,740 600 343,187 33,740 107.968 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 1.916 میلیون - 950,493 965,024
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 44,180 2,320.00 4.99 44,290 2,210.00 4.75 12:29 5,968 12.143 میلیون 537.769 میلیارد 4,761.55 46,500 12.143 میلیون 44,180 537.769 میلیارد 49 17,975 44,180 21 363,840 44,180 132.87 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 9.036 میلیون 3.107 میلیون 10.451 میلیون 1.692 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 16,530 780.00 4.95 16,390 640.00 4.06 1399/04/24 286 6.594 میلیون 109.003 میلیارد 9,595.86 15,750 6.594 میلیون 16,530 109.003 میلیارد 0 90.64 میلیون 16,530 9999 - - 372.385 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 6.594 میلیون - 6.544 میلیون 50,000
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 23,900 550.00 2.25 24,190 260.00 1.06 1399/04/25 7,449 32.808 میلیون 793.776 میلیارد 7,598.81 24,450 32.808 میلیون 24,460 793.776 میلیارد 13 35,702 23,850 31 39,699 23,850 393.088 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.987 میلیون 9.821 میلیون 27.195 میلیون 5.613 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 82,460 2,430.00 2.86 82,900 1,990.00 2.34 12:29 1,234 1.498 میلیون 124.152 میلیارد 1,899.79 84,890 1.498 میلیون 81,000 124.152 میلیارد 3 321 82,470 2 1,941 82,470 148.384 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون - - - 596,098 901,589 1.281 میلیون 216,934
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 30,570 1,450.00 4.98 30,020 900.00 3.09 12:29 3,695 8.466 میلیون 254.2 میلیارد 3,511.24 29,120 8.466 میلیون 28,060 254.2 میلیارد 8 1.016 میلیون 30,570 28 13,382 30,570 75.846 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 7.313 میلیون 1.153 میلیون 6.283 میلیون 2.183 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 71,200 3,740.00 4.99 71,510 3,430.00 4.58 12:29 1,578 1.443 میلیون 103.164 میلیارد 2,556.63 74,940 1.443 میلیون 76,300 103.164 میلیارد 482 2,051 71,200 13 1.878 میلیون 71,200 80.449 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 1.38 میلیون 62,500 1.243 میلیون 200,000
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 48,640 2,560.00 5.00 48,640 2,560.00 5.00 12:28 2,097 6.715 میلیون 326.626 میلیارد 1,699.55 51,200 6.715 میلیون 48,640 326.626 میلیارد 167 250 48,640 2 2.424 میلیون 48,640 171.66 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 2.128 میلیون 4.587 میلیون 4.412 میلیون 2.303 میلیون
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 51,580 2,710.00 4.99 52,810 1,480.00 2.73 12:29 7,273 10.016 میلیون 528.958 میلیارد 2,686.75 54,290 10.016 میلیون 55,000 528.958 میلیارد 97 5,847 51,580 11 410,298 51,580 44.36 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 9.905 میلیون 111,228 9.915 میلیون 100,685
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 20,600 760.00 3.56 21,460 100.00 0.47 12:29 5,075 18.254 میلیون 391.787 میلیارد 5,327.38 21,360 18.254 میلیون 20,320 391.787 میلیارد 11 55,724 20,600 17 8,823 20,600 61.161 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 18.006 میلیون 248,125 15.105 میلیون 3.149 میلیون
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 46,090 2,190.00 4.99 44,950 1,050.00 2.39 12:29 3,993 6.192 میلیون 278.364 میلیارد 2,641.54 43,900 6.192 میلیون 44,000 278.364 میلیارد 9 630,709 46,090 172 3,754 46,090 48.546 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 5.762 میلیون 430,000 6.049 میلیون 142,817
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 49,900 1,450.00 2.82 49,060 2,290.00 4.46 12:29 3,434 7.908 میلیون 387.956 میلیارد 1,563.95 51,350 7.908 میلیون 49,000 387.956 میلیارد 7 3,804 49,280 8 8,702 49,280 42.093 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 3.942 میلیون 3.967 میلیون 6.304 میلیون 1.605 میلیون
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 66,680 3,170.00 4.99 66,610 3,100.00 4.88 12:29 2,025 7.452 میلیون 496.441 میلیارد 2,724.58 63,510 7.452 میلیون 66,620 496.441 میلیارد 2 3.39 میلیون 66,680 294 2,450 66,680 43.297 هزار میلیارد 16.792 میلیون 5.119 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.042 میلیون - - - 5.147 میلیون 2.306 میلیون 7.252 میلیون 200,000
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 23,980 1,140.00 4.99 22,690 150.00 0.66 12:29 4,519 16.813 میلیون 381.542 میلیارد 4,615.43 22,840 16.813 میلیون 21,700 381.542 میلیارد 8 290,229 23,980 65 76,471 23,980 31.437 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - 16.713 میلیون 100,000 16.813 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 19,780 250.00 1.25 20,040 10.00 0.05 12:30 8,948 19.34 میلیون 387.494 میلیارد 6,145.59 20,030 19.34 میلیون 20,500 387.494 میلیارد 11 19,731 19,780 17 25,921 19,780 73.014 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 18.481 میلیون 859,856 16.274 میلیون 3.066 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 49,680 2,610.00 4.99 51,660 630.00 1.20 12:29 696 434,009 21.562 میلیارد 877.7 52,290 434,009 49,680 21.562 میلیارد 2204 2,231 49,680 11 4.81 میلیون 49,680 232.47 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 424,654 9,355 334,009 100,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 25,770 1,080.00 4.37 25,740 1,050.00 4.25 1399/04/25 13,327 79.909 میلیون 2.057 هزار میلیارد 8,873.52 24,690 79.909 میلیون 25,920 2.057 هزار میلیارد 23 175,425 25,850 68 109,409 25,850 514.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 37.773 میلیون 42.136 میلیون 48.095 میلیون 31.814 میلیون
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 31,050 1,630.00 4.99 31,910 770.00 2.36 12:29 755 764,967 23.752 میلیارد 949.27 32,680 764,967 31,050 23.752 میلیارد 68 1,050 31,050 3 216,839 31,050 26.671 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 - - - 764,967 - 764,967 -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 33,300 1,580.00 4.98 31,810 90.00 0.28 12:27 58 167,116 5.565 میلیارد 5,389.71 31,720 167,116 33,300 5.565 میلیارد 2 18.8 میلیون 33,300 1507 3,898 33,300 222.67 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 167,116 - 167,116 -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 62,790 3,300.00 4.99 62,790 3,300.00 4.99 12:29 2,497 6.085 میلیون 382.046 میلیارد 3,666.45 66,090 6.085 میلیون 62,790 382.046 میلیارد 4538 12,589 62,790 24 21.157 میلیون 62,790 235.463 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 4.131 میلیون 1.953 میلیون 5.884 میلیون 200,400
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 32,090 1,680.00 4.97 32,200 1,570.00 4.65 12:29 1,986 3.006 میلیون 96.816 میلیارد 1,774.5 33,770 3.006 میلیون 32,090 96.816 میلیارد 15 2,556 32,090 6 32,181 32,090 70.84 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 2.946 میلیون 60,000 2.94 میلیون 66,577
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 9,110 470.00 4.91 9,110 470.00 4.91 12:29 2,843 12.468 میلیون 113.582 میلیارد 7,375.47 9,580 12.468 میلیون 9,110 113.582 میلیارد 8367 208,662 9,110 40 147.909 میلیون 9,110 82.354 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 12.246 میلیون 222,000 10.868 میلیون 1.6 میلیون
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 123,000 2,070.00 1.71 123,560 2,630.00 2.17 12:29 768 440,617 54.443 میلیارد 526.02 120,930 440,617 123,000 54.443 میلیارد 2 1,480 123,000 3 2,296 123,000 55.602 هزار میلیارد 26.341 میلیون 6.171 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون - - - 249,947 190,670 433,176 7,441
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 64,980 1,040.00 1.63 63,330 610.00 0.95 12:29 2,282 3.244 میلیون 205.43 میلیارد 1,914.98 63,940 3.244 میلیون 60,750 205.43 میلیارد 13 12,668 65,000 4 9,270 65,000 275.486 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 2.831 میلیون 413,489 2.714 میلیون 530,460
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 59,200 2,730.00 4.41 59,060 2,870.00 4.63 12:29 8,004 11.987 میلیون 707.944 میلیارد 3,066 61,930 11.987 میلیون 58,840 707.944 میلیارد 3 13,098 59,050 19 21,136 59,050 118.12 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 10.301 میلیون 1.686 میلیون 11.134 میلیون 853,081
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 15,610 540.00 3.34 15,500 650.00 4.02 12:29 6,455 42.184 میلیون 653.908 میلیارد 6,850.07 16,150 42.184 میلیون 15,350 653.908 میلیارد 6 63,233 15,600 14 16,779 15,600 139.5 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 21.59 میلیون 20.595 میلیون 37.179 میلیون 5.006 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 64,420 1,380.00 2.10 64,580 1,220.00 1.85 12:29 995 879,715 56.813 میلیارد 837.59 65,800 879,715 65,000 56.813 میلیارد 3 880 64,420 2 2,144 64,420 48.435 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون - - - 833,561 46,154 729,015 150,700
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,900 660.00 1.19 57,700 2,460.00 4.45 12:30 40,156 86.103 میلیون 4.968 هزار میلیارد 9,321.38 55,240 86.103 میلیون 58,000 4.968 هزار میلیارد 45 646,054 55,000 649 989,945 55,000 1244.012 هزار میلیارد 1.448 میلیارد 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 84.646 میلیون 1.458 میلیون 68.224 میلیون 17.88 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 17,370 910.00 4.98 17,480 800.00 4.38 12:29 17,280 61.069 میلیون 1.067 هزار میلیارد 8,476.25 18,280 61.069 میلیون 17,380 1.067 هزار میلیارد 146 126,250 17,370 71 2.087 میلیون 17,370 91.085 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 59.94 میلیون 1.129 میلیون 51.864 میلیون 9.205 میلیون
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 103,590 5,450.00 5.00 104,050 4,990.00 4.58 12:29 1,689 1.541 میلیون 160.387 میلیارد 782.08 109,040 1.541 میلیون 103,590 160.387 میلیارد 21 871 103,590 6 343,769 103,590 37.458 هزار میلیارد 15.169 میلیون 5.941 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 - - - 1.341 میلیون 200,000 1.491 میلیون 50,000
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 94,450 3,540.00 3.89 91,940 1,030.00 1.13 12:29 3,332 2.239 میلیون 205.828 میلیارد 1,033.36 90,910 2.239 میلیون 88,800 205.828 میلیارد 2 11,338 95,340 10 5,100 95,340 55.164 هزار میلیارد 26.636 میلیون 7.594 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون - - - 2.108 میلیون 130,683 2.179 میلیون 59,835
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 64,930 3,090.00 5.00 63,710 1,870.00 3.02 12:29 3,327 3.383 میلیون 215.519 میلیارد 1,228.16 61,840 3.383 میلیون 60,000 215.519 میلیارد 5 60,083 64,930 22 1,993 64,930 43.348 هزار میلیارد 20.827 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون - - - 2.882 میلیون 500,800 3.332 میلیون 51,000
خپویش

سازه‌ پویش‌

سهام بورس 138,160 6,570.00 4.99 132,040 450.00 0.34 12:28 44 26,161 3.614 میلیارد 483.62 131,590 26,161 138,160 3.614 میلیارد 0 113,315 138,160 185 - - 13.204 هزار میلیارد 9.566 میلیون 2.445 میلیون 100,000 1.649 میلیون 796,009 5.907 میلیون 473,511 - - - 26,161 - 26,161 -
ما

بیمه ما

سهام بورس 19,700 770.00 4.07 19,830 900.00 4.75 12:29 1,928 6.705 میلیون 132.943 میلیارد 11,750.71 18,930 6.705 میلیون 19,820 132.943 میلیارد 5 6,517 19,770 8 10,327 19,770 29.745 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 6.483 میلیون 222,240 3.287 میلیون 3.418 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 24,720 1,170.00 4.97 24,720 1,170.00 4.97 12:29 2,770 12.669 میلیون 313.167 میلیارد 1,204.92 23,550 12.669 میلیون 24,720 313.167 میلیارد 23 32.217 میلیون 24,720 9999 27,470 24,720 141.747 هزار میلیارد - - 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 - - - 12.667 میلیون 2,013 8.669 میلیون 4 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 36,900 1,730.00 4.92 35,770 600.00 1.71 12:29 2,552 5.09 میلیون 182.064 میلیارد 2,139.48 35,170 5.09 میلیون 33,620 182.064 میلیارد 1 4,572 36,810 4 164 36,810 35.77 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون - - - 4.966 میلیون 124,000 4.54 میلیون 550,000
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 32,740 1,550.00 4.97 31,890 700.00 2.24 12:29 4,314 8.697 میلیون 277.323 میلیارد 2,426.62 31,190 8.697 میلیون 31,190 277.323 میلیارد 5 1.234 میلیون 32,740 401 6,393 32,740 41.457 هزار میلیارد 23.973 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 - - - 8.695 میلیون 1,528 8.696 میلیون 1,000
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 253,810 12,080.00 5.00 243,200 1,470.00 0.61 1399/04/25 68 25,878 6.568 میلیارد 423.76 241,730 25,878 253,810 6.568 میلیارد 0 155,625 253,810 124 - - 13.175 هزار میلیارد 9.315 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 5.419 میلیون 112,728 - - - 25,878 - 25,878 -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 17,280 820.00 4.98 17,040 580.00 3.52 12:29 8,617 28.904 میلیون 492.608 میلیارد 4,359.81 16,460 28.904 میلیون 17,280 492.608 میلیارد 10 3.155 میلیون 17,280 1004 70,865 17,280 31.725 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 28.826 میلیون 77,157 28.886 میلیون 17,660
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 87,480 4,160.00 4.99 86,580 3,260.00 3.91 12:28 2,431 2.552 میلیون 220.913 میلیارد 1,781.86 83,320 2.552 میلیون 79,210 220.913 میلیارد 1 196,328 87,480 164 296 89,000 24.802 هزار میلیارد 8.455 میلیون 2.607 میلیون 286,469 1.926 میلیون 681,575 5.388 میلیون 784,340 - - - 2.49 میلیون 61,338 1.342 میلیون 1.21 میلیون
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 16,760 780.00 4.88 16,640 660.00 4.13 12:29 16,617 36.492 میلیون 607.357 میلیارد 980.59 15,980 36.492 میلیون 16,060 607.357 میلیارد 119 138,014 16,770 54 285,575 16,770 66.56 هزار میلیارد 74.383 میلیون 14.829 میلیون - - - 4.644 میلیون 4.086 میلیون - - - 34.147 میلیون 2.345 میلیون 29.343 میلیون 7.149 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی