شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,520 160.00 4.76 3,520 160.00 4.76 12:29 2,202 63.004 میلیون 221.774 میلیارد 34,998.17 3,360 63.004 میلیون 3,520 221.774 میلیارد 31 566.947 میلیون 3,520 9999 234,598 3,520 589.189 هزار میلیارد 2.914 میلیارد 2.658 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 57.804 میلیون 5.2 میلیون 46.084 میلیون 16.92 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,290 150.00 4.78 3,290 150.00 4.78 12:29 30,849 796.629 میلیون 2.621 هزار میلیارد 29,964.11 3,140 796.466 میلیون 3,290 2.62 هزار میلیارد 86 32.228 میلیون 3,290 1468 974,145 3,290 703.128 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 780.239 میلیون 16.391 میلیون 372.194 میلیون 424.435 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 18,390 870.00 4.97 18,390 870.00 4.97 12:29 6,662 105.298 میلیون 1.936 هزار میلیارد 29,032.62 17,520 105.298 میلیون 18,390 1.936 هزار میلیارد 65 134.922 میلیون 18,390 9999 1.701 میلیون 18,390 3661.68 هزار میلیارد 657.047 میلیون 3.223 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 88.761 میلیون 16.537 میلیون 22.081 میلیون 83.217 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,440 210.00 4.96 4,440 210.00 4.96 12:29 14,867 231.384 میلیون 1.027 هزار میلیارد 23,617.03 4,230 231.384 میلیون 4,440 1.027 هزار میلیارد 20 19.592 میلیون 4,440 858 559,344 4,440 100.505 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 224.887 میلیون 6.496 میلیون 211.88 میلیون 19.504 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 15,300 690.00 4.72 15,330 720.00 4.93 12:29 9,478 108.006 میلیون 1.656 هزار میلیارد 20,984.95 14,610 108.006 میلیون 15,330 1.656 هزار میلیارد 27 180,189 15,340 85 31,826 15,340 736.344 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 77.4 میلیون 30.606 میلیون 41.943 میلیون 66.063 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,950 1,280.00 4.99 26,860 1,190.00 4.64 12:30 52,045 253.566 میلیون 6.812 هزار میلیارد 18,119.93 25,670 253.566 میلیون 26,200 6.812 هزار میلیارد 129 613,585 26,950 427 398,026 26,950 1283.5 هزار میلیارد 4.893 میلیارد 3.894 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 157.647 میلیون 95.92 میلیون 179.207 میلیون 74.36 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 33,430 1,590.00 4.99 33,430 1,590.00 4.99 10:09 812 5.619 میلیون 187.849 میلیارد 6,291.99 31,840 5.619 میلیون 33,430 187.849 میلیارد 701 77.685 میلیون 33,430 9999 7.289 میلیون 33,430 3228.576 هزار میلیارد 309.127 میلیون 2.87 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 4.649 میلیون 970,000 4.379 میلیون 1.24 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 32,290 1,530.00 4.97 31,320 560.00 1.82 09:17 345 1.588 میلیون 51.266 میلیارد 24,085.64 30,760 1.588 میلیون 32,290 51.266 میلیارد 416 244.56 میلیون 32,290 9999 1.339 میلیون 32,290 1568.76 هزار میلیارد 1.667 میلیارد 176.701 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 1.488 میلیون 100,000 1.588 میلیون -
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 42,720 2,030.00 4.99 42,720 2,030.00 4.99 12:29 2,876 18.037 میلیون 770.531 میلیارد 10,923.43 40,690 18.037 میلیون 42,720 770.531 میلیارد 23 38.209 میلیون 42,720 9999 54,377 42,720 1167.315 هزار میلیارد 1.248 میلیارد 144.771 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 12.481 میلیون 5.556 میلیون 7.173 میلیون 10.864 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,040 240.00 5.00 5,040 240.00 5.00 14:49 1,700 65.285 میلیون 329.037 میلیارد 12,069.44 4,800 65.285 میلیون 5,040 329.037 میلیارد 0 2.62 میلیارد 5,040 9999 - - 1447.949 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 60.483 میلیون 4.802 میلیون 49.047 میلیون 16.238 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,700 170.00 4.82 3,700 170.00 4.82 14:49 1,228 72.162 میلیون 266.999 میلیارد 19,080.55 3,530 72.162 میلیون 3,700 266.999 میلیارد 0 3.322 میلیارد 3,700 9999 - - 138.611 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 71.362 میلیون 800,000 22.124 میلیون 50.038 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 26,130 1,240.00 4.98 26,130 1,240.00 4.98 11:18 1,551 29.736 میلیون 776.996 میلیارد 14,298.51 24,890 29.736 میلیون 26,130 776.996 میلیارد 1 129.327 میلیون 26,130 6754 700 26,130 3571.715 هزار میلیارد 2.658 میلیارد 534.588 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 15.919 میلیون 13.817 میلیون 3.71 میلیون 26.026 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 23,880 1,130.00 4.97 23,880 1,130.00 4.97 12:29 4,038 23.956 میلیون 572.073 میلیارد 10,844.96 22,750 23.956 میلیون 23,880 572.073 میلیارد 7 26.784 میلیون 23,880 992 12,175 23,880 1262.625 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 20.958 میلیون 2.998 میلیون 5.632 میلیون 18.324 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 48,070 2,280.00 4.98 48,070 2,280.00 4.98 12:29 822 13.003 میلیون 625.058 میلیارد 11,316.56 45,790 13.003 میلیون 48,070 625.058 میلیارد 4 36.575 میلیون 48,070 2301 4,161 48,070 1236.33 هزار میلیارد 1.578 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 10.097 میلیون 2.906 میلیون 1.321 میلیون 11.682 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 14,140 670.00 4.97 14,140 670.00 4.97 12:29 2,984 29.887 میلیون 422.609 میلیارد 14,400.23 13,470 29.887 میلیون 14,140 422.609 میلیارد 6 5.333 میلیون 14,140 487 16,227 14,140 134.7 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 25.567 میلیون 4.32 میلیون 12.329 میلیون 17.559 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 43,540 2,070.00 4.99 43,540 2,070.00 4.99 12:29 2,020 4.692 میلیون 204.303 میلیارد 9,321.38 41,470 4.692 میلیون 43,540 204.303 میلیارد 20 13.281 میلیون 43,540 3172 40,926 43,540 894.093 هزار میلیارد 696.068 میلیون 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 4.692 میلیون - 4.28 میلیون 412,572
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 20,290 960.00 4.97 20,280 950.00 4.91 12:29 8,344 41.399 میلیون 839.606 میلیارد 7,400.14 19,330 41.399 میلیون 20,290 839.606 میلیارد 3 620,447 20,290 175 940 20,290 62.503 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 181.332 میلیون -6,929,260 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 41.375 میلیون 23,324 30.085 میلیون 11.313 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 17,990 720.00 4.17 18,080 810.00 4.69 12:29 1,959 12.768 میلیون 230.85 میلیارد 4,208.05 17,270 12.768 میلیون 17,320 230.85 میلیارد 2 13,451 18,000 12 50,150 18,000 146.795 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 10.768 میلیون 2 میلیون 9.192 میلیون 3.576 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 208,980 9,950.00 5.00 201,970 2,940.00 1.48 1399/04/16 10,950 5.17 میلیون 1.044 هزار میلیارد 2,035.16 199,030 5.17 میلیون 202,900 1.044 هزار میلیارد 7 100,002 208,980 96 1,577 208,980 605.91 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 4.374 میلیون 796,193 3.932 میلیون 1.238 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 21,080 10.00 0.05 21,040 50.00 0.24 1399/04/15 16,046 54.418 میلیون 1.145 هزار میلیارد 9,619.5 21,090 54.418 میلیون 22,140 1.145 هزار میلیارد 25 256,916 21,090 48 223,902 21,090 1565.376 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 52.985 میلیون 1.433 میلیون 51.436 میلیون 2.982 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 44,640 980.00 2.24 45,490 1,830.00 4.19 12:30 33,584 64.019 میلیون 2.912 هزار میلیارد 3,572.69 43,660 64.019 میلیون 45,840 2.912 هزار میلیارد 37 171,655 44,650 198 290,920 44,650 352.171 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 60.993 میلیون 3.026 میلیون 51.477 میلیون 12.543 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 38,940 1,850.00 4.99 38,940 1,850.00 4.99 12:29 7,595 40.718 میلیون 1.585 هزار میلیارد 3,462.2 37,090 40.718 میلیون 38,930 1.585 هزار میلیارد 13 3.366 میلیون 38,940 560 62,596 38,940 706.516 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 25.59 میلیون 15.128 میلیون 11.976 میلیون 28.742 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 43,080 1,380.00 3.31 43,420 1,720.00 4.12 12:29 9,692 19.563 میلیون 849.492 میلیارد 5,395.72 41,700 19.563 میلیون 43,380 849.492 میلیارد 5 58,637 43,010 60 51,685 43,010 95.91 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 16.794 میلیون 2.768 میلیون 18.759 میلیون 803,666
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 45,070 2,140.00 4.98 45,070 2,140.00 4.98 12:29 1,810 8.592 میلیون 387.232 میلیارد 6,786.51 42,930 8.592 میلیون 45,070 387.232 میلیارد 3 1.426 میلیون 45,070 317 54 45,070 1287.9 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 7.031 میلیون 1.561 میلیون 2.275 میلیون 6.317 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 13,990 660.00 4.95 13,750 420.00 3.15 12:29 943 5.825 میلیون 81.496 میلیارد 9,595.86 13,330 5.825 میلیون 13,990 81.496 میلیارد 8 41.56 میلیون 13,990 6409 24,302 13,990 302.861 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 5.675 میلیون 150,000 4.825 میلیون 1,000,000
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 55,380 2,160.00 4.06 55,770 2,550.00 4.79 12:30 7,098 18.358 میلیون 1.024 هزار میلیارد 1,288.51 53,220 18.358 میلیون 55,880 1.024 هزار میلیارد 22 65,758 55,340 51 54,827 55,340 191.592 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 16.754 میلیون 1.604 میلیون 14.555 میلیون 3.802 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 183,750 8,750.00 5.00 183,700 8,700.00 4.97 12:29 2,582 3.035 میلیون 557.58 میلیارد 384.73 175,000 3.035 میلیون 182,760 557.58 میلیارد 6 2,855 183,750 19 31,693 183,750 1050 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 2.291 میلیون 744,808 1.144 میلیون 1.891 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,540 930.00 5.00 19,540 930.00 5.00 12:29 2,881 18.095 میلیون 353.579 میلیارد 13,047.62 18,610 18.095 میلیون 19,540 353.579 میلیارد 8 12.811 میلیون 19,540 1725 10,791 19,540 279.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 17.695 میلیون 400,000 4.848 میلیون 13.247 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 12,260 400.00 3.16 12,570 90.00 0.71 12:29 10,799 38.665 میلیون 486.006 میلیارد 8,688.8 12,660 38.665 میلیون 13,170 486.006 میلیارد 29 151,613 12,280 36 91,995 12,280 50.64 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 47.536 میلیون 2.261 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 38.659 میلیون 6,000 38.629 میلیون 36,010
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 52,290 2,490.00 5.00 52,290 2,490.00 5.00 12:29 123 2.257 میلیون 117.998 میلیارد 2,032.85 49,800 2.257 میلیون 52,290 117.998 میلیارد 2 10.575 میلیون 52,290 625 95 52,290 253.98 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 2.057 میلیون 200,000 156,614 2.1 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 28,570 1,360.00 5.00 28,570 1,360.00 5.00 12:29 3,015 41.432 میلیون 1.184 هزار میلیارد 8,186.86 27,210 41.432 میلیون 28,570 1.184 هزار میلیارد 22 50.66 میلیون 28,570 9999 22,938 28,570 1197.24 هزار میلیارد 685.799 میلیون 161.561 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 31.6 میلیون 9.832 میلیون 5.145 میلیون 36.287 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 6,760 320.00 4.97 6,750 310.00 4.81 12:29 5,983 68.902 میلیون 465.041 میلیارد 10,995.21 6,440 68.902 میلیون 6,730 465.041 میلیارد 23 9.544 میلیون 6,760 1124 233,850 6,760 195.942 هزار میلیارد 621.356 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 44.015 میلیون 24.887 میلیون 54.799 میلیون 14.103 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 50,570 2,400.00 4.98 50,570 2,400.00 4.98 12:29 868 2.917 میلیون 147.533 میلیارد 2,492.9 48,170 2.917 میلیون 50,570 147.533 میلیارد 6 9.595 میلیون 50,570 4379 9,555 50,570 481.7 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 1.635 میلیون 1.283 میلیون 1.575 میلیون 1.343 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 18,010 850.00 4.95 17,930 770.00 4.49 12:29 498 2.825 میلیون 50.883 میلیارد 8,811.63 17,160 2.825 میلیون 18,010 50.883 میلیارد 2 6.794 میلیون 18,010 848 8,782 18,010 68.64 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 38.937 میلیون 16.849 میلیون 24.099 میلیون 765,355 - - - 443,245 2.382 میلیون 2.825 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 17,260 650.00 3.91 16,890 280.00 1.69 12:29 11,783 90.676 میلیون 1.532 هزار میلیارد 6,850.07 16,610 90.676 میلیون 16,520 1.532 هزار میلیارد 13 49,360 17,260 27 65,058 17,260 149.49 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 75.032 میلیون 15.644 میلیون 42.771 میلیون 47.905 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 16,290 770.00 4.96 16,250 730.00 4.70 12:29 1,473 14.176 میلیون 230.402 میلیارد 7,633.86 15,520 14.176 میلیون 16,140 230.402 میلیارد 8 4.633 میلیون 16,290 212 9,694 16,290 62.08 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 10.776 میلیون 3.4 میلیون 6.261 میلیون 7.915 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 64,190 3,050.00 4.99 62,060 920.00 1.50 1399/04/16 102 519,288 33.333 میلیارد 1,156.79 61,140 519,288 64,190 33.333 میلیارد 0 2.049 میلیون 64,190 928 - - 372.36 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 49,155 470,133 492,959 26,329
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 18,050 770.00 4.09 18,510 310.00 1.65 12:29 11,451 34.39 میلیون 636.709 میلیارد 9,304.42 18,820 34.39 میلیون 18,870 636.709 میلیارد 16 69,922 18,020 40 151,734 18,020 32.427 هزار میلیارد 8.289 میلیون 2.404 میلیون 19.17 27.977 میلیون 335.91 1.135 میلیون 68,439 - - - 34.025 میلیون 364,436 34.337 میلیون 52,850
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 315,390 15,010.00 5.00 314,450 14,070.00 4.68 1399/04/12 1,250 738,106 232.1 میلیارد 882.4 300,380 738,106 315,000 232.1 میلیارد 5 16,454 315,390 38 530 315,390 298.728 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 386,386 351,720 317,715 420,391
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 35,650 1,690.00 4.98 35,570 1,610.00 4.74 1399/04/11 7,341 22.928 میلیون 815.569 میلیارد 7,847.65 33,960 22.928 میلیون 33,300 815.569 میلیارد 16 148,958 35,650 47 187,550 35,650 286.836 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 20.28 میلیون 2.649 میلیون 18.619 میلیون 4.309 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 33,760 1,600.00 4.98 33,760 1,600.00 4.98 12:29 1,307 19.273 میلیون 650.65 میلیارد 6,389.81 32,160 19.273 میلیون 33,760 650.65 میلیارد 3 5.962 میلیون 33,760 586 850 33,760 458.344 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 18.773 میلیون 500,000 2.738 میلیون 16.534 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 23,680 1,120.00 4.96 23,670 1,110.00 4.92 12:29 4,740 17.454 میلیون 413.215 میلیارد 5,327.38 22,560 17.454 میلیون 23,680 413.215 میلیارد 2 137,619 23,680 68 918 23,680 64.296 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 15.341 میلیون 2.113 میلیون 16.504 میلیون 950,000
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 173,000 8,150.00 4.94 167,410 2,560.00 1.55 1399/04/15 23,086 7.557 میلیون 1.265 هزار میلیارد 841.4 164,850 7.557 میلیون 169,000 1.265 هزار میلیارد 33 43,124 173,000 133 26,066 173,000 16.741 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 475.46 23.867 میلیون -292.2 618,234 -53,599 - - - 7.553 میلیون 3,947 7.557 میلیون 75
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 15,380 730.00 4.98 15,380 730.00 4.98 12:29 1,610 21.828 میلیون 335.708 میلیارد 11,725.54 14,650 21.828 میلیون 15,380 335.708 میلیارد 17 18.544 میلیون 15,380 2388 140,005 15,380 156.389 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 21.828 میلیون - 11.328 میلیون 10.5 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 18,940 900.00 4.99 18,940 900.00 4.99 12:29 1,288 16.843 میلیون 318.998 میلیارد 14,992.9 18,040 16.843 میلیون 18,940 318.998 میلیارد 2 38.219 میلیون 18,940 5561 3,666 18,940 1470.26 هزار میلیارد 1.562 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 6.793 میلیون 10.05 میلیون 3.843 میلیون 13 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 42,500 2,020.00 4.99 42,500 2,020.00 4.99 1399/04/11 679 9.376 میلیون 398.496 میلیارد 1,088.64 40,480 9.376 میلیون 42,500 398.496 میلیارد 7 5.521 میلیون 42,500 1100 4,153 42,500 382.5 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 6.699 میلیون 2.678 میلیون 816,381 8.56 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 28,360 1,350.00 5.00 28,360 1,350.00 5.00 12:29 3,422 28.191 میلیون 799.447 میلیارد 7,598.81 27,010 28.191 میلیون 28,360 799.447 میلیارد 6 140,574 28,360 51 3,979 28,360 438.913 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 16.424 میلیون 11.767 میلیون 10.018 میلیون 18.173 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 91,700 4,360.00 4.99 91,500 4,160.00 4.76 12:29 2,551 3.908 میلیون 357.572 میلیارد 2,048.99 87,340 3.908 میلیون 91,000 357.572 میلیارد 10 619,258 91,700 372 6,155 91,700 227.084 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 3.608 میلیون 300,000 2.706 میلیون 1.202 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 69,590 3,310.00 4.99 69,590 3,310.00 4.99 12:29 7,076 16.787 میلیون 1.168 هزار میلیارد 3,666.45 66,280 16.787 میلیون 69,590 1.168 هزار میلیارد 7 1.928 میلیون 69,590 753 1,777 69,590 248.55 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 16.511 میلیون 275,482 6.116 میلیون 10.67 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 20,290 950.00 4.91 20,290 950.00 4.91 12:29 23,646 113.566 میلیون 2.304 هزار میلیارد 8,476.25 19,340 113.566 میلیون 20,100 2.304 هزار میلیارد 48 215,631 20,300 104 999,188 20,300 100.777 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 107.107 میلیون 6.459 میلیون 59.705 میلیون 53.861 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 17,900 90.00 0.51 18,070 260.00 1.46 12:29 2,056 7.652 میلیون 138.237 میلیارد 11,750.71 17,810 7.652 میلیون 18,600 138.237 میلیارد 2 8,094 17,900 7 20,835 17,900 26.715 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 5.98 میلیون 1.672 میلیون 7.476 میلیون 176,255
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 24,790 1,180.00 5.00 24,790 1,180.00 5.00 12:29 2,467 24.576 میلیون 609.229 میلیارد 8,014.9 23,610 24.576 میلیون 24,790 609.229 میلیارد 2 10.799 میلیون 24,790 409 2,380 24,790 637.47 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 15.546 میلیون 9.03 میلیون 8.425 میلیون 16.151 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,320 820.00 4.97 17,320 820.00 4.97 12:29 11,370 105.996 میلیون 1.836 هزار میلیارد 4,767.08 16,500 105.996 میلیون 17,320 1.836 هزار میلیارد 32 37.747 میلیون 17,320 2314 116,289 17,320 1188 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 75.67 میلیون 30.326 میلیون 22.445 میلیون 83.55 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 182,210 8,670.00 5.00 181,850 8,310.00 4.79 1399/04/4 5,555 5.301 میلیون 963.977 میلیارد 878.09 173,540 5.301 میلیون 179,990 963.977 میلیارد 7 371,485 182,210 32 2,827 182,210 181.85 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 3.351 میلیون 1.95 میلیون 1.672 میلیون 3.629 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 9,740 460.00 4.96 9,740 460.00 4.96 12:29 16,269 155.394 میلیون 1.513 هزار میلیارد 7,375.47 9,280 155.394 میلیون 9,740 1.513 هزار میلیارد 29 848,162 9,740 132 158,358 9,740 83.891 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 138.277 میلیون 17.118 میلیون 134.02 میلیون 21.374 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 22,160 1,050.00 4.97 22,160 1,050.00 4.97 12:29 876 4.041 میلیون 89.557 میلیارد 8,553.78 21,110 4.041 میلیون 22,160 89.557 میلیارد 6 15.57 میلیون 22,160 4463 2,240 22,160 116.736 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 4.041 میلیون - 4.041 میلیون -
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 45,640 1,630.00 3.70 45,830 1,820.00 4.14 12:30 3,131 7.143 میلیون 327.351 میلیارد 3,617.83 44,010 7.143 میلیون 46,210 327.351 میلیارد 6 9,697 45,700 17 7,710 45,700 286.065 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 3.997 میلیون 3.146 میلیون 4.184 میلیون 2.959 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,440 870.00 4.95 18,430 860.00 4.89 12:29 7,765 62.155 میلیون 1.145 هزار میلیارد 23,445.25 17,570 62.155 میلیون 18,390 1.145 هزار میلیارد 15 11.443 میلیون 18,440 641 52,239 18,440 964.593 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 47.952 میلیون 14.203 میلیون 40.591 میلیون 21.564 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 30,450 1,450.00 5.00 30,050 1,050.00 3.62 12:29 633 1.732 میلیون 52.749 میلیارد 8,301 29,000 1.732 میلیون 30,450 52.749 میلیارد 3 6.866 میلیون 30,450 445 7,632 30,450 174 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 1.732 میلیون - 1.687 میلیون 44,962
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 41,800 1,020.00 2.50 42,730 1,950.00 4.78 12:29 7,441 12.411 میلیون 530.264 میلیارد 2,284.08 40,780 12.411 میلیون 42,810 530.264 میلیارد 55 153,166 41,800 110 195,087 41,800 40.78 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 12.411 میلیون 500 10.561 میلیون 1.85 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 51,740 2,460.00 4.99 51,740 2,460.00 4.99 12:29 3,893 10.317 میلیون 533.801 میلیارد 4,108.66 49,280 10.317 میلیون 51,740 533.801 میلیارد 6 1.911 میلیون 51,740 422 1,466 51,740 413.952 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 7.349 میلیون 2.968 میلیون 5.743 میلیون 4.574 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 27,820 1,320.00 4.98 27,780 1,280.00 4.83 12:29 1,268 3.468 میلیون 96.327 میلیارد 2,108.92 26,500 3.468 میلیون 27,640 96.327 میلیارد 8 724,390 27,820 363 14,353 27,820 137.743 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 2.118 میلیون 1.35 میلیون 2.638 میلیون 829,794
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 32,660 1,550.00 4.98 32,660 1,550.00 4.98 12:29 473 12.67 میلیون 413.787 میلیارد 8,168.62 31,110 12.67 میلیون 32,660 413.787 میلیارد 1 42.179 میلیون 32,660 1891 35 32,660 1259.955 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 11.27 میلیون 1.4 میلیون 569,530 12.1 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 21,890 1,040.00 4.99 21,890 1,040.00 4.99 12:29 890 6.636 میلیون 145.27 میلیارد 8,873.52 20,850 6.636 میلیون 21,890 145.27 میلیارد 7 15.817 میلیون 21,890 721 3,157 21,890 417 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 2.659 میلیون 3.977 میلیون 2.731 میلیون 3.905 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 100,310 4,770.00 4.99 100,310 4,770.00 4.99 12:28 237 1.095 میلیون 109.876 میلیارد 2,564.62 95,540 1.095 میلیون 100,310 109.876 میلیارد 2 3.327 میلیون 100,310 662 885 100,310 238.85 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 695,363 400,000 295,363 800,000
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 74,890 1,260.00 1.71 76,390 2,760.00 3.75 12:29 3,522 4.806 میلیون 367.148 میلیارد 1,914.98 73,630 4.806 میلیون 76,800 367.148 میلیارد 3 78,775 74,900 23 16,917 74,900 320.291 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 2.213 میلیون 2.594 میلیون 3.05 میلیون 1.756 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 37,100 340.00 0.91 37,850 410.00 1.10 12:29 5,388 14.054 میلیون 531.928 میلیارد 2,747.79 37,440 14.054 میلیون 36,000 531.928 میلیارد 8 17,717 37,100 19 5,667 37,100 112.32 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 12.897 میلیون 1.157 میلیون 12.844 میلیون 1.209 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 34,030 1,620.00 5.00 34,030 1,620.00 5.00 12:29 3,720 9.11 میلیون 310.006 میلیارد 7,918.65 32,410 9.11 میلیون 34,030 310.006 میلیارد 16 223,910 34,030 183 107,051 34,030 194.46 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 8.11 میلیون 1 میلیون 6.105 میلیون 3.005 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 64,200 4,220.00 7.04 64,840 4,860.00 8.10 12:29 5,601 5.268 میلیون 341.61 میلیارد 952.82 59,980 5.268 میلیون 65,100 341.61 میلیارد 17 23,360 64,200 52 17,626 64,200 239.92 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 5.105 میلیون 163,300 3.693 میلیون 1.575 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 12,060 570.00 4.96 12,010 520.00 4.53 12:29 25,552 122.652 میلیون 1.473 هزار میلیارد 5,769.15 11,490 122.652 میلیون 12,000 1.473 هزار میلیارد 29 1.77 میلیون 12,060 445 95,068 12,060 68.94 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 121.989 میلیون 663,557 122.626 میلیون 26,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 29,300 1,390.00 4.98 29,230 1,320.00 4.73 12:29 17,007 51.349 میلیون 1.501 هزار میلیارد 3,497.88 27,910 51.349 میلیون 29,300 1.501 هزار میلیارد 34 497,926 29,300 120 34,791 29,300 111.64 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 43.732 میلیون 7.616 میلیون 38.174 میلیون 13.175 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 18,710 890.00 4.99 18,660 840.00 4.71 12:29 3,198 15.654 میلیون 292.076 میلیارد 6,145.59 17,820 15.654 میلیون 18,680 292.076 میلیارد 4 4.039 میلیون 18,710 126 19,435 18,710 64.926 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 13.847 میلیون 1.807 میلیون 12.59 میلیون 3.064 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 33,840 780.00 2.25 34,700 80.00 0.23 12:29 6,266 14.283 میلیون 495.683 میلیارد 3,511.24 34,620 14.283 میلیون 34,960 495.683 میلیارد 11 22,296 33,840 24 11,105 33,840 87.467 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 9.806 میلیون 4.477 میلیون 8.798 میلیون 5.485 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 13,610 640.00 4.93 13,610 640.00 4.93 1399/04/9 12,745 180.484 میلیون 2.456 هزار میلیارد 13,840.13 12,970 180.484 میلیون 13,610 2.456 هزار میلیارد 394 62.989 میلیون 14,290 2555 3.323 میلیون 14,290 162.125 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 139.979 میلیون 40.505 میلیون 163.584 میلیون 16.9 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 24,300 1,150.00 4.97 24,300 1,150.00 4.97 12:29 5,711 49.97 میلیون 1.214 هزار میلیارد 3,272.68 23,150 49.97 میلیون 24,300 1.214 هزار میلیارد 7 19.915 میلیون 24,300 5559 4,970 24,300 134.27 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 48.347 میلیون 1.623 میلیون 8.7 میلیون 41.27 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 38,370 1,820.00 4.98 38,370 1,820.00 4.98 12:29 994 1.577 میلیون 60.516 میلیارد 1,774.5 36,550 1.577 میلیون 38,370 60.516 میلیارد 2 1.305 میلیون 38,370 289 46,022 38,370 80.41 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 1.377 میلیون 200,000 1.517 میلیون 60,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 49,570 2,360.00 5.00 49,510 2,300.00 4.87 11:54 796 1.754 میلیون 86.923 میلیارد 877.7 47,210 1.754 میلیون 49,570 86.923 میلیارد 22 2.159 میلیون 49,570 2272 23,393 49,570 212.445 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 1.754 میلیون - 353,543 1.4 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 81,450 3,870.00 4.99 81,450 3,870.00 4.99 1399/04/15 1,116 1.567 میلیون 127.628 میلیارد 834.85 77,580 1.567 میلیون 81,450 127.628 میلیارد 1 245,347 81,450 120 1,000 81,450 57.133 هزار میلیارد 32.311 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 1.567 میلیون - 1.497 میلیون 70,000
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 53,350 2,540.00 5.00 53,350 2,540.00 5.00 12:29 675 6.114 میلیون 326.187 میلیارد 4,761.55 50,810 6.114 میلیون 53,350 326.187 میلیارد 2 7.917 میلیون 53,350 1213 2,520 53,350 152.43 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 5.514 میلیون 600,000 874,093 5.24 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 70,900 2,160.00 2.96 72,280 780.00 1.07 12:30 16,039 11.866 میلیون 857.745 میلیارد 1,137.68 73,060 11.866 میلیون 73,600 857.745 میلیارد 41 26,839 70,940 65 13,109 70,940 127.855 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 11.462 میلیون 404,680 11.838 میلیون 28,747
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 52,500 1,080.00 2.02 53,580 0.00 0.00 12:30 8,984 12.584 میلیون 674.326 میلیارد 2,686.75 53,580 12.584 میلیون 53,790 674.326 میلیارد 12 18,946 52,500 34 4,417 52,500 45.007 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 11.908 میلیون 676,000 12.458 میلیون 126,687
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 49,250 1,050.00 2.09 49,970 330.00 0.66 12:29 1,929 2.161 میلیون 108 میلیارد 2,276.98 50,300 2.161 میلیون 50,400 108 میلیارد 4 3,491 49,290 8 10,253 49,290 72.935 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 1.937 میلیون 224,160 1.318 میلیون 843,200
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 57,480 2,730.00 4.99 57,020 2,270.00 4.15 12:22 642 1.174 میلیون 67.492 میلیارد 1,699.55 54,750 1.174 میلیون 57,480 67.492 میلیارد 0 1.043 میلیون 57,480 520 - - 193.224 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 674,190 500,000 774,190 400,000
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 30,200 550.00 1.79 29,940 810.00 2.63 1399/04/12 2,556 11.956 میلیون 357.958 میلیارد 2,884.27 30,750 11.956 میلیون 31,980 357.958 میلیارد 2 6,925 30,250 6 2,332 30,250 95.808 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 6.355 میلیون 5.601 میلیون 8.106 میلیون 3.85 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 75,420 1,270.00 1.71 76,420 2,270.00 3.06 12:29 1,201 620,218 47.46 میلیارد 837.59 74,150 620,218 76,750 47.46 میلیارد 9 1,619 75,410 6 16,484 75,410 55.613 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون - - - 530,266 89,952 571,104 49,114
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 91,180 4,340.00 5.00 90,230 3,390.00 3.90 1399/04/16 2,184 3.272 میلیون 295.192 میلیارد 954.44 86,840 87,050 86,010 91,180 7 1.064 میلیون 91,180 208 4,679 91,180 180.46 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.826 میلیون 445,614 1.446 میلیون 1.825 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 17,100 510.00 3.07 17,290 700.00 4.22 12:29 23,530 106.684 میلیون 1.844 هزار میلیارد 4,211.39 16,590 106.684 میلیون 17,270 1.844 هزار میلیارد 46 192,640 17,190 104 107,706 17,190 104.294 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 98.091 میلیون 8.593 میلیون 97.32 میلیون 9.364 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 26,200 900.00 3.56 26,350 1,050.00 4.15 12:29 9,796 21.204 میلیون 558.678 میلیارد 1,995.75 25,300 21.204 میلیون 26,250 558.678 میلیارد 31 65,675 26,200 47 59,625 26,200 63.351 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 21.203 میلیون 824 21.204 میلیون -
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 40,260 1,910.00 4.98 39,650 1,300.00 3.39 12:29 6,143 15.953 میلیون 632.489 میلیارد 2,224.62 38,350 15.953 میلیون 39,900 632.489 میلیارد 20 7.726 میلیون 40,260 314 19,894 40,260 101.628 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 14.755 میلیون 1.197 میلیون 7.991 میلیون 7.962 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 72,050 1,980.00 2.83 72,320 2,250.00 3.21 12:29 4,179 4.666 میلیون 337.484 میلیارد 2,556.63 70,070 4.666 میلیون 72,300 337.484 میلیارد 7 5,107 72,070 17 4,544 72,070 78.829 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 3.48 میلیون 1.186 میلیون 4.33 میلیون 336,347
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 28,190 1,480.00 4.99 28,890 780.00 2.63 12:29 7,164 18.227 میلیون 526.535 میلیارد 4,615.43 29,670 18.227 میلیون 29,670 526.535 میلیارد 219 52,314 28,190 53 2.423 میلیون 28,190 41.108 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - 17.727 میلیون 500,000 16.582 میلیون 1.644 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 29,900 1,420.00 4.99 29,620 1,140.00 4.00 12:19 136 2.25 میلیون 67.285 میلیارد 5,389.71 28,480 2.25 میلیون 29,900 67.285 میلیارد 1 23.186 میلیون 29,900 1380 11,815 29,900 199.36 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 2.25 میلیون - 250,336 2 میلیون
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 126,990 3,160.00 2.55 127,990 4,160.00 3.36 12:29 2,426 1.502 میلیون 192.277 میلیارد 782.08 123,830 1.502 میلیون 128,000 192.277 میلیارد 2 2,774 127,000 7 800 127,000 44.579 هزار میلیارد 15.169 میلیون 5.941 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 - - - 1.502 میلیون - 1.502 میلیون -
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 73,250 2,510.00 3.55 73,600 2,860.00 4.04 12:29 8,895 9.735 میلیون 716.502 میلیارد 3,066 70,740 9.735 میلیون 74,190 716.502 میلیارد 13 23,666 73,200 53 34,819 73,200 141.48 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 8.919 میلیون 816,027 9.164 میلیون 571,321
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 13,750 650.00 4.96 13,750 650.00 4.96 12:29 821 3.99 میلیون 54.867 میلیارد 4,359.81 13,100 3.99 میلیون 13,750 54.867 میلیارد 8 11.574 میلیون 13,750 1250 29,936 13,750 24.389 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 3.99 میلیون - 3.99 میلیون -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 33,270 1,580.00 4.99 33,230 1,540.00 4.86 12:29 3,109 7.767 میلیون 258.057 میلیارد 4,253.88 31,690 7.767 میلیون 33,270 258.057 میلیارد 1 399,427 33,270 188 74 33,270 190.14 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 7.742 میلیون 25,000 3.12 میلیون 4.646 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 59,450 2,830.00 5.00 59,450 2,830.00 5.00 12:29 1,504 2.987 میلیون 177.601 میلیارد 1,563.95 56,620 2.987 میلیون 59,450 177.601 میلیارد 7 585,741 59,450 262 3,894 59,450 48.58 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 1.453 میلیون 1.535 میلیون 2.672 میلیون 315,000
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 48,400 1,370.00 2.91 49,250 2,220.00 4.72 12:29 5,866 11.055 میلیون 544.492 میلیارد 2,641.54 47,030 11.055 میلیون 49,000 544.492 میلیارد 15 32,386 48,900 28 5,495 48,900 50.792 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 10.561 میلیون 494,000 8.6 میلیون 2.454 میلیون
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 50,520 2,400.00 4.99 50,520 2,400.00 4.99 12:29 1,929 2.257 میلیون 114.018 میلیارد 3,816.77 48,120 2.257 میلیون 50,520 114.018 میلیارد 7 1.221 میلیون 50,520 1193 981 50,520 55.434 هزار میلیارد 17.772 میلیون 6.863 میلیون 1.152 میلیون 4.02 میلیون 2.843 میلیون 1.945 میلیون 1.017 میلیون - - - 2.218 میلیون 39,000 2.255 میلیون 1,650
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی