شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,178 309.00 4.50 7,125 256.00 3.73 12:30 11,901 188.747 میلیون 1.345 هزار میلیارد 10,910.66 6,869 6,875 6,850 7,212 1 102,387 7,180 3 4,220 7,180 343.45 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 127.846 میلیون 60.901 میلیون 66.266 میلیون 122.48 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 628 0.00 0.00 620 8.00 1.27 12:29 12,409 340.059 میلیون 210.702 میلیارد 31,314 628 629 610 634 2 4,352 625 1 12,000 626 110.122 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 327.059 میلیون 13 میلیون 246.959 میلیون 93.1 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 513 6.00 1.16 515 4.00 0.77 12:30 29,196 831.705 میلیون 428.622 میلیارد 32,012.42 519 520 502 532 66 1.601 میلیون 512 29 6.569 میلیون 512 116.218 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 797.489 میلیون 34.216 میلیون 728.649 میلیون 103.056 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,409 126.00 3.84 3,326 43.00 1.31 12:30 5,157 53.678 میلیون 178.539 میلیارد 21,568.27 3,283 3,330 3,193 3,424 8 25,094 3,410 1 95,173 3,410 78.004 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 42.461 میلیون 11.217 میلیون 51.578 میلیون 2.1 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,877 137.00 5.00 2,836 96.00 3.50 12:30 9,595 168.843 میلیون 478.876 میلیارد 16,838.3 2,740 2,778 2,670 2,877 1 13.273 میلیون 2,877 162 100,000 2,877 138.096 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون - - - 97.921 میلیون 70.922 میلیون 117.451 میلیون 51.392 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,248 141.00 1.36 10,332 57.00 0.55 12:30 6,743 33.534 میلیون 346.48 میلیارد 12,069.44 10,389 10,400 10,111 10,600 2 53,536 10,245 5 2,900 10,245 158.952 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 32.391 میلیون 1.143 میلیون 26.145 میلیون 7.389 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,880 116.00 4.20 2,847 83.00 3.00 12:30 21,087 270.648 میلیون 770.402 میلیارد 30,505.2 2,764 2,843 2,770 2,899 2 322,732 2,881 7 102,000 2,881 108.533 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 267.866 میلیون 2.782 میلیون 234.375 میلیون 36.273 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,980 202.00 1.98 10,013 169.00 1.66 12:29 1,080 5.563 میلیون 55.7 میلیارد 4,632.61 10,182 10,149 9,950 10,149 1 1,000 9,979 1 27,486 9,980 931.653 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 1.759 میلیون 3.804 میلیون 3.009 میلیون 2.553 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,550 81.00 1.22 6,448 183.00 2.76 12:29 2,925 20.017 میلیون 129.067 میلیارد 10,844.96 6,631 6,611 6,395 6,650 4 59,200 6,550 2 67,154 6,550 291.764 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 10.772 میلیون 9.245 میلیون 16.641 میلیون 3.377 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,200 187.00 1.51 12,116 271.00 2.19 12:30 3,237 26.856 میلیون 325.391 میلیارد 20,543.21 12,387 12,199 11,985 12,340 1 26,851 12,200 3 10,000 12,200 334.449 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 11.075 میلیون 15.781 میلیون 12.518 میلیون 14.338 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,820 93.00 2.38 3,844 69.00 1.76 12:29 18,565 163.862 میلیون 629.882 میلیارد 7,949 3,913 3,910 3,803 3,922 1 73,648 3,820 10 17,318 3,820 817.817 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 105.325 میلیون 58.538 میلیون 115.428 میلیون 48.435 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,560 169.00 4.98 3,466 75.00 2.21 12:29 1,598 32.581 میلیون 112.933 میلیارد 30,510.96 3,391 3,349 3,250 3,560 1 20.655 میلیون 3,560 274 300 3,580 33.91 هزار میلیارد - - 10 میلیون 205.842 میلیون 14.689 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 23.173 میلیون 9.409 میلیون 22.512 میلیون 10.069 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,577 79.00 2.26 3,520 22.00 0.63 12:30 561 4.142 میلیون 14.58 میلیارد 4,208.05 3,498 3,440 3,350 3,619 1 3 3,579 1 17,317 3,579 29.733 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 163.183 میلیون 14.558 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 3.544 میلیون 598,140 4.142 میلیون -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,801 141.00 2.49 5,760 100.00 1.77 12:30 2,449 20.531 میلیون 118.251 میلیارد 12,131.02 5,660 5,623 5,550 5,900 1 4,894 5,800 4 2,000 5,849 18.301 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 19.375 میلیون 1.156 میلیون 20.195 میلیون 336,044
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,710 158.00 2.69 5,739 129.00 2.20 12:30 7,274 68.965 میلیون 395.779 میلیارد 15,108.7 5,868 5,820 5,660 5,860 1 30,000 5,700 1 100,000 5,700 352.08 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 51.463 میلیون 17.502 میلیون 55.897 میلیون 13.068 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 8,187 389.00 4.99 8,187 389.00 4.99 12:29 731 15.403 میلیون 126.101 میلیارد 9,271.04 7,798 8,187 8,187 8,187 0 27.439 میلیون 8,187 620 - - 127.833 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 10.975 میلیون 4.427 میلیون 9.689 میلیون 5.714 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,644 46.00 0.40 11,608 10.00 0.09 12:29 5,059 10.797 میلیون 125.338 میلیارد 3,014.55 11,598 11,652 11,400 11,740 2 6,841 11,641 1 9,892 11,644 332.723 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 10.777 میلیون 20,100 8.998 میلیون 1.799 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,790 35.00 0.45 7,853 28.00 0.36 12:30 2,354 15.196 میلیون 119.341 میلیارد 9,619.5 7,825 7,900 7,775 8,000 1 14,000 7,793 2 3,000 7,793 375.6 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 8.807 میلیون 6.39 میلیون 7.083 میلیون 8.113 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,420 38.00 0.59 6,355 103.00 1.59 12:30 3,780 19.133 میلیون 121.594 میلیارد 5,763.09 6,458 6,395 6,304 6,444 3 1,800 6,420 3 41,500 6,420 329.358 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 15.711 میلیون 3.422 میلیون 16.998 میلیون 2.135 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 17:36 8,485 35.31 میلیون 471.78 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.773 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,125 657.00 1.10 59,611 171.00 0.29 12:30 3,247 8.617 میلیون 513.662 میلیارد 1,835.06 59,782 59,890 58,800 60,000 3 2,000 59,150 1 6,843 59,150 179.346 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 1.326 میلیون 7.29 میلیون 2.777 میلیون 5.84 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,422 601.00 5.00 11,422 601.00 5.00 12:30 1,178 5.126 میلیون 58.55 میلیارد 3,462.2 12,023 11,422 11,422 11,422 264 488 11,422 1 7.596 میلیون 11,422 229.022 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 2.576 میلیون 2.55 میلیون 5.126 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,019 109.00 1.78 6,017 111.00 1.81 12:30 6,315 38.667 میلیون 232.646 میلیارد 4,515.33 6,128 6,100 5,990 6,110 1 1,200 6,010 2 6,000 6,010 269.632 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 38.012 میلیون 655,000 26.097 میلیون 12.569 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,498 8.00 0.09 8,547 57.00 0.67 12:29 1,112 6.315 میلیون 53.977 میلیارد 5,119.23 8,490 8,250 8,250 8,800 1 2,500 8,491 2 15,288 8,498 19.527 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 4.505 میلیون 1.81 میلیون 4.908 میلیون 1.407 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,390 174.00 2.03 8,435 129.00 1.51 12:29 428 3.762 میلیون 31.735 میلیارد 6,786.51 8,564 8,454 8,335 8,590 1 2,000 8,383 1 18,000 8,450 256.92 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 1.39 میلیون 2.372 میلیون 1.975 میلیون 1.787 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,640 136.00 2.35 5,663 113.00 1.96 12:29 1,806 17.931 میلیون 101.543 میلیارد 10,075.44 5,776 5,710 5,580 5,801 2 27,000 5,640 1 21,248 5,640 86.64 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 9.09 میلیون 8.842 میلیون 10.383 میلیون 7.548 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,895 21.00 1.10 1,897 19.00 0.99 12:50 9,347 164.345 میلیون 311.784 میلیارد 18,630.26 1,916 1,910 1,855 1,950 8 100,000 1,900 1 252,578 1,900 43.532 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 162.797 میلیون 1.548 میلیون 148.224 میلیون 16.121 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,000 223.00 0.82 27,372 149.00 0.55 13:00 16,390 23.818 میلیون 651.94 میلیارد 3,085.25 27,223 27,500 26,450 28,399 2 6,050 27,002 3 549 27,002 65.335 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 22.734 میلیون 1.084 میلیون 21.701 میلیون 2.116 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 62,000 454.00 0.73 62,145 309.00 0.49 12:29 589 560,006 34.801 میلیارد 384.73 62,454 63,500 61,911 63,500 1 100 61,974 1 161 62,100 374.724 هزار میلیارد 421.529 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 240,208 319,798 351,198 208,808
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,343 86.00 1.94 4,385 44.00 0.99 12:30 1,155 7.831 میلیون 34.337 میلیارد 6,813.12 4,429 4,340 4,295 4,489 2 240 4,345 1 25,710 4,345 39.861 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 7.35 میلیون 480,765 7.458 میلیون 372,699
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,052 323.00 2.41 13,108 267.00 2.00 12:29 650 3.222 میلیون 42.236 میلیارد 2,032.85 13,375 13,699 13,015 13,699 1 561 13,040 1 1,249 13,052 68.213 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 1.717 میلیون 1.505 میلیون 3.222 میلیون 234
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,650 53.00 0.79 6,699 4.00 0.06 12:29 2,572 9.671 میلیون 64.787 میلیارد 4,297.96 6,703 6,621 6,621 6,850 1 5,987 6,650 1 32,521 6,650 10.055 هزار میلیارد 52.337 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 9.65 میلیون 21,000 9.071 میلیون 600,000
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,830 182.00 4.99 3,825 177.00 4.85 12:29 14,782 269.96 میلیون 1.033 هزار میلیارد 10,913.9 3,648 3,830 3,760 3,830 1 24.513 میلیون 3,830 661 30,000 3,942 47.902 هزار میلیارد - - -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 229.435 میلیون 40.525 میلیون 197.28 میلیون 72.68 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 40,000 1,822.00 4.36 40,711 1,111.00 2.66 12:30 4,334 3.329 میلیون 135.511 میلیارد 1,650.46 41,822 42,400 39,952 42,400 4 9,611 40,000 4 4,759 40,000 162.445 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.275 میلیون 53,740 943,298 2.385 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 6,134 18.00 0.29 6,118 34.00 0.55 12:29 611 3.972 میلیون 24.303 میلیارد 7,633.86 6,152 6,248 5,900 6,297 1 60,000 6,120 2 5,000 6,147 24.608 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 3.558 میلیون 413,890 3.922 میلیون 50,000
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 24,379 1,160.00 5.00 24,261 1,042.00 4.49 12:29 1,175 6.291 میلیون 152.635 میلیارد 1,156.79 23,219 23,173 22,882 24,379 2 6.554 میلیون 24,379 342 6,060 24,500 139.314 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 6.291 میلیون - 2.906 میلیون 3.385 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 91,600 4,497.00 4.68 91,507 4,590.00 4.78 12:30 1,731 1.211 میلیون 110.769 میلیارد 882.4 96,097 91,500 91,293 94,500 1 200 91,600 1 1,860 91,600 91.292 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 1.095 میلیون 115,359 822,535 387,971
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,699 461.00 4.99 9,570 332.00 3.59 12:30 2,430 37.266 میلیون 356.636 میلیارد 2,764.84 9,238 9,210 9,070 9,699 1 34.322 میلیون 9,699 588 4,000 9,700 74.495 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 18.566 میلیون 18.701 میلیون 10.674 میلیون 26.592 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,479 489.00 4.09 11,564 404.00 3.38 12:29 1,273 5.3 میلیون 61.295 میلیارد 4,277.92 11,968 11,532 11,479 11,900 1 90 11,478 1 1,500 11,478 170.568 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 3.482 میلیون 1.818 میلیون 3.055 میلیون 2.246 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,699 150.00 1.91 7,769 80.00 1.02 12:30 974 3.889 میلیون 30.218 میلیارد 8,017.1 7,849 7,960 7,680 7,980 1 1,000 7,681 1 3,950 7,700 22.37 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 3.724 میلیون 165,000 3.889 میلیون -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,585 123.00 5.00 2,571 109.00 4.43 12:29 8,200 125.362 میلیون 322.348 میلیارد 16,871.1 2,462 2,500 2,402 2,585 4 8.343 میلیون 2,585 197 51,464 2,692 26.282 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 124.76 میلیون 601,999 107.792 میلیون 17.57 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,300 11.00 0.26 4,302 9.00 0.21 12:29 2,042 28.23 میلیون 121.438 میلیارد 8,069.52 4,311 4,300 4,283 4,339 1 600,000 4,301 6 2,500 4,302 351.347 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 5.027 میلیون 23.204 میلیون 8.623 میلیون 19.607 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,500 214.00 1.28 16,583 131.00 0.78 12:29 226 313,530 5.161 میلیارد 1,088.64 16,714 16,730 16,397 16,730 3 845 16,481 1 18,092 16,500 150.426 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 313,530 - 313,530 -
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,000 32.00 0.53 6,007 25.00 0.41 13:00 701 6.563 میلیون 39.427 میلیارد 5,631.88 6,032 6,007 5,960 6,060 1 500 5,998 1 7,000 6,000 98.02 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 6.523 میلیون 40,000 3.131 میلیون 3.432 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,800 116.00 0.42 27,728 188.00 0.67 12:29 602 2.003 میلیون 55.544 میلیارد 2,576.99 27,916 27,156 26,991 28,100 2 115 27,800 1 31,325 27,800 72.582 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 568,119 1.435 میلیون 1.785 میلیون 217,891
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,455 593.00 5.00 12,432 570.00 4.81 12:29 4,302 30.022 میلیون 373.242 میلیارد 4,258.27 11,862 12,255 12,210 12,455 1 376,655 12,455 79 715 13,000 44.483 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 28.022 میلیون 2 میلیون 19.149 میلیون 10.872 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,863 33.00 0.56 5,851 45.00 0.76 12:29 5,024 25.805 میلیون 150.989 میلیارد 5,930.89 5,896 5,800 5,757 5,950 1 200 5,862 1 293 5,866 30.723 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 25.404 میلیون 401,113 24.572 میلیون 1.233 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,000 58.00 0.96 6,084 26.00 0.43 12:29 604 2.833 میلیون 17.234 میلیارد 11,750.71 6,058 6,180 5,950 6,241 1 200 5,981 1 20,000 6,020 9.087 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 2.792 میلیون 40,849 2.833 میلیون -
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,106 10.00 0.20 5,111 5.00 0.10 12:29 909 16.046 میلیون 82.015 میلیارد 14,476.85 5,116 5,118 5,084 5,178 1 55,900 5,105 3 10,000 5,107 138.132 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 3.755 میلیون 12.29 میلیون 8.877 میلیون 7.169 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,610 108.00 2.29 4,539 179.00 3.79 12:29 5,338 55.592 میلیون 252.353 میلیارد 18,639.56 4,718 4,630 4,483 4,689 1 411,287 4,600 5 6,721 4,610 18.872 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 48.807 میلیون 6.785 میلیون 47.391 میلیون 8.201 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,109 7.00 0.17 4,091 25.00 0.61 12:29 1,698 19.338 میلیون 79.106 میلیارد 25,825.51 4,116 4,116 4,032 4,131 1 90,152 4,080 2 1,000 4,109 296.352 هزار میلیارد 311.501 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 11.198 میلیون 8.14 میلیون 15.517 میلیون 3.821 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 67,949 299.00 0.44 67,841 191.00 0.28 12:29 842 369,697 25.081 میلیارد 321.26 67,650 68,490 67,495 68,490 1 140 67,949 1 423 67,950 67.65 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 310,924 58,773 369,697 -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,491 29.00 1.15 2,490 30.00 1.19 12:30 6,298 93.952 میلیون 233.938 میلیارد 16,539.09 2,520 2,519 2,455 2,519 1 83,088 2,492 4 1,000 2,492 22.781 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 92.882 میلیون 1.07 میلیون 74.968 میلیون 18.984 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,300 27.00 1.19 2,284 11.00 0.48 12:30 4,583 71.389 میلیون 163.048 میلیارد 18,274.89 2,273 2,261 2,201 2,333 1 16,500 2,299 1 31,000 2,300 12.569 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 66.718 میلیون 4.672 میلیون 70.273 میلیون 1.116 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,500 97.00 0.77 12,514 83.00 0.66 12:29 1,449 9.446 میلیون 118.213 میلیارد 3,617.83 12,597 12,550 12,210 12,650 4 199 12,501 1 43,660 12,590 81.881 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.695 میلیون 1.751 میلیون 3.503 میلیون 5.944 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,575 0.00 0.00 5,639 64.00 1.15 12:30 3,872 45.787 میلیون 258.182 میلیارد 8,595.38 5,575 5,672 5,531 5,740 1 12,000 5,581 2 5,000 5,581 224.673 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 37.207 میلیون 8.58 میلیون 16.107 میلیون 29.68 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,360 164.00 1.78 8,966 230.00 2.50 12:30 4,357 19.142 میلیون 171.626 میلیارد 6,314.9 9,196 9,000 8,737 9,400 26 343,000 9,414 5 287,159 9,414 55.176 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 17.287 میلیون 1.854 میلیون 16.973 میلیون 2.169 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 10,665 507.00 4.99 10,501 343.00 3.38 12:29 1,675 10.407 میلیون 109.285 میلیارد 6,140.87 10,158 10,200 10,060 10,665 1 2.837 میلیون 10,665 108 238 10,780 10.158 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 9.647 میلیون 760,000 9.638 میلیون 769,172
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,522 154.00 0.82 18,700 24.00 0.13 12:53 545 721,835 13.498 میلیارد 1,911.19 18,676 18,620 18,500 18,959 2 600 18,505 1 22,462 18,640 156.878 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 671,835 50,000 721,835 -
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 9,666 19.00 0.20 9,802 117.00 1.21 12:29 1,823 5.795 میلیون 56.801 میلیارد 4,252.94 9,685 10,000 9,520 10,080 2 10,000 9,666 1 184 9,728 50.341 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 5.39 میلیون 405,004 5.388 میلیون 406,789
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,190 201.00 2.72 7,248 143.00 1.93 12:29 1,542 12.878 میلیون 93.347 میلیارد 8,168.62 7,391 7,323 7,189 7,340 1 700 7,200 1 67,000 7,249 299.336 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 3.444 میلیون 9.435 میلیون 9.756 میلیون 3.122 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,028 137.00 3.29 4,061 104.00 2.50 12:30 2,708 18.562 میلیون 75.386 میلیارد 11,656.36 4,165 4,195 4,006 4,195 1 5,737 4,025 2 3,545 4,025 83.3 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 14.984 میلیون 3.578 میلیون 15.334 میلیون 3.228 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,800 79.00 0.35 22,760 119.00 0.52 12:29 337 719,681 16.38 میلیارد 1,156.57 22,879 22,851 22,511 22,960 2 100 22,780 1 1,118 22,880 45.758 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 690,781 28,900 548,612 171,069
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,060 326.00 1.19 27,045 341.00 1.25 12:29 413 842,304 22.78 میلیارد 1,708.28 27,386 27,900 26,902 27,900 1 743 27,000 1 200 27,000 79.419 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 436,682 405,622 243,198 599,106
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 10,300 448.00 4.17 10,277 471.00 4.38 12:29 3,404 14.328 میلیون 147.249 میلیارد 6,516.15 10,748 10,699 10,211 10,699 2 1,282 10,310 2 4,189 10,310 32.244 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 14.028 میلیون 300,000 7.482 میلیون 6.846 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,571 48.00 0.38 12,467 152.00 1.20 12:30 4,177 11.167 میلیون 139.219 میلیارد 6,114.24 12,619 12,750 12,205 12,750 1 25,650 12,571 2 490 12,580 75.714 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 9.918 میلیون 1.249 میلیون 8.338 میلیون 2.83 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 83,580 928.00 1.12 83,373 721.00 0.87 12:30 339 90,479 7.565 میلیارد 318.37 82,652 83,498 82,601 83,990 1 120 83,012 1 1,692 83,898 82.652 هزار میلیارد 93.383 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 77,497 12,982 79,024 11,455
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,872 470.00 5.00 9,837 435.00 4.63 15:25 12,211 194.585 میلیون 1.914 هزار میلیارد 5,296.32 9,402 9,301 9,250 9,872 8 15.152 میلیون 9,872 627 2,450 9,900 37.608 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 165.39 میلیون 29.195 میلیون 60.901 میلیون 133.683 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,797 61.00 1.26 4,755 103.00 2.12 12:29 1,648 9.401 میلیون 44.702 میلیارد 5,996.34 4,858 4,770 4,630 4,815 1 2,000 4,795 1 79,050 4,797 17.7 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 8.901 میلیون 500,000 8.385 میلیون 1.016 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,400 17.00 0.18 9,551 134.00 1.42 12:30 1,813 6.925 میلیون 66.139 میلیارد 5,989.65 9,417 9,470 9,400 9,789 1 1,000 9,352 1 6,005 9,540 23.792 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 3.665 میلیون 3.26 میلیون 6.375 میلیون 549,660
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,473 22.00 0.88 2,465 30.00 1.20 12:30 4,916 85.931 میلیون 211.798 میلیارد 15,041.87 2,495 2,490 2,421 2,495 2 8,000 2,474 2 30,326 2,478 31.188 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 52.605 میلیون 33.325 میلیون 52.151 میلیون 33.78 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,575 126.00 2.21 5,595 106.00 1.86 12:29 1,907 7.26 میلیون 40.614 میلیارد 3,414.07 5,701 5,700 5,536 5,700 2 5,000 5,576 1 12,948 5,576 33.066 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 7.24 میلیون 20,000 7.25 میلیون 10,000
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,790 27.00 0.18 14,825 8.00 0.05 12:30 1,188 2.043 میلیون 30.294 میلیارد 1,774.5 14,817 15,170 14,520 15,170 1 2,500 14,770 1 700 14,790 27.56 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 1.739 میلیون 304,185 2.033 میلیون 10,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 40,400 914.00 2.31 40,362 876.00 2.22 12:30 2,076 1.921 میلیون 77.525 میلیارد 805.55 39,486 39,500 38,710 41,210 1 10,000 40,400 1 7,456 40,400 79.604 هزار میلیارد 87.493 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 1.83 میلیون 91,106 1.824 میلیون 96,397
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 38,361 1,826.00 5.00 38,342 1,807.00 4.95 12:29 88 277,666 10.652 میلیارد 2,660.69 36,535 38,361 38,361 38,361 0 836,744 38,361 65 - - 25.628 هزار میلیارد 32.311 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 277,666 - 274,010 3,656
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,077 179.00 1.26 14,007 249.00 1.75 12:29 621 1.724 میلیون 24.143 میلیارد 1,755.18 14,256 13,924 13,924 14,158 1 150 14,006 1 4,230 14,077 42.768 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.587 میلیون 136,531 1.588 میلیون 135,699
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 22,482 1,070.00 5.00 22,089 677.00 3.16 12:29 2,003 5.232 میلیون 115.563 میلیارد 1,771.11 21,412 21,000 20,970 22,482 1 551,881 22,482 105 1,486 22,600 37.471 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 5.232 میلیون - 4.973 میلیون 258,747
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 11,590 109.00 0.93 11,754 55.00 0.47 12:30 1,070 2.37 میلیون 27.858 میلیارد 2,686.75 11,699 12,200 11,500 12,200 2 2,871 11,590 2 220 11,610 9.827 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 2.37 میلیون - 2.264 میلیون 106,220
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 22,120 624.00 2.74 22,432 312.00 1.37 12:30 407 365,690 8.171 میلیارد 995.6 22,744 23,750 22,055 23,750 1 200 22,111 1 1,500 22,120 32.979 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 288,955 76,735 365,690 -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,765 78.00 0.66 11,691 152.00 1.28 12:29 624 950,301 11.11 میلیارد 1,699.55 11,843 11,691 11,560 11,849 1 203 11,705 1 1,410 11,765 41.796 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 760,301 190,000 895,301 55,000
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,720 1.00 0.01 9,680 39.00 0.40 12:29 1,771 4.55 میلیون 44.044 میلیارد 2,884.27 9,719 9,800 9,550 9,800 1 19,557 9,620 1 1,975 9,746 30.976 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 2.9 میلیون 1.65 میلیون 3.51 میلیون 1.04 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 27,700 794.00 2.95 27,639 733.00 2.72 12:29 1,535 2.294 میلیون 63.407 میلیارد 870.23 26,906 26,906 26,721 28,188 3 9,000 27,210 1 4,819 27,789 20.18 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون - - - 2.194 میلیون 100,000 1.903 میلیون 391,169
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 34,510 724.00 2.05 34,409 825.00 2.34 12:30 3,201 3.107 میلیون 106.899 میلیارد 1,202.3 35,234 35,443 33,895 35,443 1 2,919 34,500 3 2,000 34,500 68.818 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.548 میلیون 558,368 2.605 میلیون 501,400
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,357 132.00 2.94 4,405 84.00 1.87 12:58 7,133 59.2 میلیون 260.801 میلیارد 9,042.08 4,489 4,470 4,327 4,582 2 103,131 4,360 3 100,602 4,360 28.22 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 57.123 میلیون 2.076 میلیون 58.213 میلیون 986,467
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,660 345.00 3.13 10,666 339.00 3.08 12:30 4,943 13.003 میلیون 138.69 میلیارد 3,113.81 11,005 10,997 10,600 10,997 1 7,989 10,665 1 150 10,665 27.557 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 13.003 میلیون - 13.003 میلیون -
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 18,953 901.00 4.99 18,762 710.00 3.93 12:47 3,046 10.852 میلیون 203.605 میلیارد 1,845.51 18,052 18,111 17,611 18,954 2 3,009 18,954 1 1,076 18,999 47.838 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 6.858 میلیون 3.994 میلیون 8.908 میلیون 1.944 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 22,025 423.00 1.96 21,713 111.00 0.51 12:30 4,171 13.69 میلیون 297.255 میلیارد 2,556.63 21,602 21,000 21,000 22,270 2 100 22,025 1 6,000 22,025 24.302 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 6.971 میلیون 6.72 میلیون 12.54 میلیون 1.15 میلیون
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 7,110 338.00 4.99 7,010 238.00 3.51 12:28 2,259 16.562 میلیون 116.1 میلیارد 4,615.43 6,772 6,630 6,550 7,110 0 559,469 7,110 31 - - 9.383 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - 15.552 میلیون 1.01 میلیون 13.007 میلیون 3.555 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 8,817 419.00 4.99 8,817 419.00 4.99 12:28 134 1.46 میلیون 12.875 میلیارد 5,389.71 8,398 8,817 8,817 8,817 1 12.724 میلیون 8,817 272 223 9,000 58.786 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 1.46 میلیون - 478,829 981,428
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 27,370 1,303.00 5.00 27,342 1,275.00 4.89 12:28 210 521,214 14.251 میلیارد 782.08 26,067 27,000 27,000 27,370 1 184,466 27,370 46 1,000 27,597 9.384 هزار میلیارد 15.169 میلیون 5.941 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 - - - 521,214 - 321,214 200,000
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,140 745.00 4.17 17,254 631.00 3.53 12:30 3,580 8.787 میلیون 151.607 میلیارد 7,963.45 17,885 17,500 17,012 17,850 2 116 17,139 1 26,184 17,140 35.77 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 6.838 میلیون 1.949 میلیون 8.112 میلیون 674,282
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,549 0.00 0.00 4,535 14.00 0.31 12:29 601 3.543 میلیون 16.068 میلیارد 4,253.88 4,549 4,533 4,355 4,700 1 11,700 4,516 4 10,845 4,516 27.294 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 3.293 میلیون 250,000 1.504 میلیون 2.039 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 21,421 1,127.00 5.00 21,441 1,107.00 4.91 12:29 605 2.315 میلیون 49.632 میلیارد 6,270.3 22,548 21,578 21,421 21,998 143 7,500 21,421 1 2.777 میلیون 21,421 19.346 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 1.575 میلیون 740,000 2.251 میلیون 64,000
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 18,718 132.00 0.71 18,691 105.00 0.56 12:30 1,394 4.719 میلیون 88.207 میلیارد 3,886.35 18,586 19,000 18,300 19,149 1 23,000 18,720 1 100 18,749 20.073 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 3.193 میلیون 1.526 میلیون 4.024 میلیون 694,860
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 12,111 7.00 0.06 11,959 145.00 1.20 12:30 1,626 4.749 میلیون 56.797 میلیارد 3,816.77 12,104 12,149 11,685 12,189 1 1,000 12,119 1 1,901 12,120 13.944 هزار میلیارد 17.772 میلیون 6.863 میلیون 1.152 میلیون 4.02 میلیون 2.843 میلیون 1.945 میلیون 1.017 میلیون - - - 4.549 میلیون 200,000 4.377 میلیون 371,861
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 31,500 258.00 0.83 31,411 169.00 0.54 12:30 936 943,674 29.642 میلیارد 1,450.82 31,242 32,000 30,700 32,200 1 900 31,400 1 2,000 31,500 18.527 هزار میلیارد 22.694 میلیون 5.551 میلیون 593,000 3.978 میلیون 1.574 میلیون 3.797 میلیون 1.372 میلیون - - - 938,674 5,000 928,883 14,791
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 49,999 851.00 1.67 50,606 244.00 0.48 12:29 416 245,499 12.424 میلیارد 1,283.95 50,850 52,709 49,999 52,709 1 1,000 50,000 1 341 50,300 22.883 هزار میلیارد 26.341 میلیون 6.171 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون - - - 239,089 6,410 245,499 -