شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 40.00 1.01 3,913 37.00 0.94 12:29 12,247 126.845 میلیون 496.319 میلیارد 7,949 3,950 3,911 3,888 3,955 2 20,000 3,909 1 61,800 3,910 825.55 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 5.12 2.67 2.42 89.115 میلیون 37.73 میلیون 75.85 میلیون 50.995 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,097 92.00 0.90 10,182 7.00 0.07 12:40 1,846 7.047 میلیون 71.756 میلیارد 4,632.61 10,189 10,279 10,002 10,279 1 1,400 10,075 1 2,320 10,097 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 9.89 3.56 9.86 2.154 میلیون 4.893 میلیون 3.927 میلیون 3.12 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,900 40.00 0.58 6,869 9.00 0.13 12:29 7,850 95.105 میلیون 653.283 میلیارد 10,910.66 6,860 6,699 6,660 6,998 1 300 6,902 1 100,000 6,903 343 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.53 1.77 0.86 44.998 میلیون 50.107 میلیون 62.625 میلیون 32.481 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 517 6.00 1.17 519 8.00 1.57 12:29 26,021 820.07 میلیون 426.018 میلیارد 32,012.42 511 518 502 529 18 100,000 517 1 1.045 میلیون 517 114.426 هزار میلیارد 2.072 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 17.59 0.74 0.47 721.54 میلیون 98.529 میلیون 612.452 میلیون 207.617 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 623 1.00 0.16 628 4.00 0.64 12:29 7,787 222.231 میلیون 139.545 میلیارد 31,314 624 628 610 639 1 410,000 622 5 100,000 624 109.421 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 -7.69 0.76 0.46 220.231 میلیون 2 میلیون 205.389 میلیون 16.842 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,110 65.00 1.61 4,116 71.00 1.76 12:29 3,382 47.166 میلیون 194.114 میلیارد 25,825.51 4,045 4,180 4,044 4,180 3 12,900 4,115 2 69,985 4,116 291.24 هزار میلیارد 287.237 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 11.45 2.56 10.55 27.842 میلیون 19.324 میلیون 18.514 میلیون 28.652 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,317 4.00 0.09 4,311 2.00 0.05 12:29 1,337 12.756 میلیون 54.99 میلیارد 8,069.52 4,313 4,370 4,213 4,370 1 20,000 4,311 1 79,894 4,318 351.51 هزار میلیارد 349.014 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.32 3.1 9.03 5.852 میلیون 6.904 میلیون 8.791 میلیون 3.965 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,373 95.00 1.27 7,391 77.00 1.03 12:29 1,464 12.472 میلیون 92.185 میلیارد 8,168.62 7,468 7,498 7,299 7,498 1 6,765 7,370 1 38,700 7,380 302.454 هزار میلیارد 328.754 میلیون 122.69 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون 7.12 2.7 6.99 3.808 میلیون 8.664 میلیون 7.13 میلیون 5.343 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,391 32.00 0.50 6,458 35.00 0.54 12:29 4,686 27.334 میلیون 176.524 میلیارد 5,763.09 6,423 6,432 6,250 6,700 1 47,306 6,390 9 63,868 6,390 327.573 هزار میلیارد 406.175 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 4.46 2.94 0.45 24.911 میلیون 2.424 میلیون 20.267 میلیون 7.067 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,748 10.00 0.37 2,740 2.00 0.07 12:30 8,196 135.046 میلیون 370.037 میلیارد 16,838.3 2,738 2,777 2,659 2,848 8 140,000 2,750 14 229,625 2,750 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 6.75 1.57 0.83 102.588 میلیون 32.458 میلیون 89.956 میلیون 45.09 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,070 74.00 1.20 6,128 16.00 0.26 12:29 4,773 30.176 میلیون 184.914 میلیارد 4,515.33 6,144 6,144 6,010 6,256 1 326 6,089 1 16,147 6,089 270.336 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.99 3.1 0.52 29.826 میلیون 350,000 25.758 میلیون 4.417 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,889 134.00 1.67 7,825 198.00 2.47 12:29 3,540 20.258 میلیون 158.524 میلیارد 9,619.5 8,023 7,915 7,760 7,919 1 7,713 7,890 1 43,088 7,890 385.104 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون 7.28 4.7 3.06 13.935 میلیون 6.323 میلیون 18.338 میلیون 1.92 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:29 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,651 308.00 2.58 11,598 361.00 3.02 12:29 6,613 16.417 میلیون 190.401 میلیارد 3,014.55 11,959 11,805 11,362 11,854 1 855 11,653 1 5,374 11,655 343.08 هزار میلیارد 484.653 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 5.77 4.66 0.56 15.599 میلیون 817,250 16.417 میلیون -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,500 98.00 1.14 8,564 34.00 0.40 12:41 374 2.579 میلیون 22.082 میلیارد 6,786.51 8,598 8,590 8,405 8,610 4 2,000 8,454 1 84,952 8,500 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 10.75 3.75 7.01 2.169 میلیون 409,169 847,838 1.731 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,900 34.00 0.29 12,023 157.00 1.32 12:29 1,504 8.978 میلیون 107.948 میلیارد 3,462.2 11,866 11,988 11,557 12,300 1 85 11,900 1 51,097 11,900 226.032 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون 5.73 3.94 1.52 3.749 میلیون 5.229 میلیون 2.416 میلیون 6.562 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,550 73.00 1.33 5,575 98.00 1.79 12:29 4,458 55.698 میلیون 310.543 میلیارد 8,595.38 5,477 5,488 5,330 5,750 3 30,000 5,580 1 117,790 5,580 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 10.64 3.96 10.56 42.582 میلیون 13.116 میلیون 27.531 میلیون 28.167 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,090 19.00 0.37 5,116 45.00 0.89 12:29 1,044 10.202 میلیون 52.195 میلیارد 14,476.85 5,071 5,080 5,080 5,170 2 8,609 5,087 3 29,520 5,090 136.917 هزار میلیارد 138.609 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 1.449 میلیون 8.753 میلیون 3.657 میلیون 6.545 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,287 0.00 0.00 12,387 100.00 0.81 12:29 3,447 19.803 میلیون 245.293 میلیارد 20,543.21 12,287 12,490 12,000 12,600 4 1,000 12,286 1 101,546 12,287 331.749 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 20.27 6.91 8.14 14.166 میلیون 5.636 میلیون 11.091 میلیون 8.712 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 62,000 1,315.00 2.08 62,454 861.00 1.36 12:29 901 1.338 میلیون 83.571 میلیارد 384.73 63,315 63,374 61,905 63,400 2 913 61,992 2 23,750 62,000 379.89 هزار میلیارد 413.945 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون 6.38 8.85 2.85 966,565 371,556 325,277 1.013 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,050 15.00 0.25 6,032 33.00 0.54 12:29 846 12.058 میلیون 72.738 میلیارد 5,631.88 6,065 6,065 5,950 6,114 11 12,530 6,005 1 342,175 6,050 98.556 هزار میلیارد 112.763 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 6.9 2.62 6.78 8.942 میلیون 3.116 میلیون 9.309 میلیون 2.749 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,397 602.00 1.00 59,782 217.00 0.36 12:29 3,157 4.376 میلیون 261.621 میلیارد 1,835.06 59,999 60,680 58,000 60,680 1 260 59,380 4 6,194 59,380 179.997 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 2.031 میلیون 2.345 میلیون 2.895 میلیون 1.481 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,758 258.00 2.15 11,968 48.00 0.40 12:29 877 4.529 میلیون 54.21 میلیارد 4,277.92 12,016 12,110 11,611 12,110 1 1,297 11,758 1 323 11,790 171.252 هزار میلیارد 173.854 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون 6.11 4.91 2.1 2.977 میلیون 1.553 میلیون 2.276 میلیون 2.254 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,100 79.00 1.89 4,165 14.00 0.34 12:29 2,694 23.636 میلیون 98.454 میلیارد 11,656.36 4,179 4,198 4,070 4,250 2 224,242 4,100 19 94,053 4,150 83.58 هزار میلیارد 83.605 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون 11.44 2.85 10.76 19.237 میلیون 4.4 میلیون 21.078 میلیون 2.559 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,300 175.00 0.42 41,822 347.00 0.84 12:29 3,211 3.734 میلیون 156.179 میلیارد 1,650.46 41,475 43,000 41,143 43,000 1 150 41,300 1 22,000 41,300 161.098 هزار میلیارد 183.828 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.727 میلیون 7,063 1.39 میلیون 2.345 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 23,090 363.00 1.55 23,219 234.00 1.00 12:29 1,161 1.308 میلیون 30.372 میلیارد 1,156.79 23,453 23,500 22,750 23,500 1 10,000 23,090 1 1,000 23,115 140.718 هزار میلیارد 170.738 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون 6.82 5.65 5.05 1.308 میلیون - 1.254 میلیون 54,550
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,798 371.00 5.00 7,798 371.00 5.00 12:29 2,761 80.257 میلیون 625.847 میلیارد 9,271.04 7,427 7,798 7,798 7,798 1 15.239 میلیون 7,798 186 434 7,800 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 30.34 5.46 19.81 74.155 میلیون 6.102 میلیون 27.797 میلیون 52.461 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 19,150 655.00 3.54 18,676 181.00 0.98 12:29 656 1.923 میلیون 35.909 میلیارد 1,911.19 18,495 18,235 17,852 19,419 1 2,000 18,891 1 700 19,150 155.358 هزار میلیارد 163.201 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 12.8 7.66 8.09 622,773 1.3 میلیون 1.767 میلیون 156,114
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 8,398 399.00 4.99 8,398 399.00 4.99 12:29 105 1.373 میلیون 11.535 میلیارد 5,389.71 7,999 8,398 8,398 8,398 1 22.313 میلیون 8,398 358 367 8,600 55.993 هزار میلیارد 62.483 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون 7.62 2.9 7.46 1.273 میلیون 100,000 585,634 787,856
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,470 25.00 1.00 2,495 0.00 0.00 12:29 4,736 69.713 میلیون 173.918 میلیارد 15,041.87 2,495 2,490 2,413 2,575 6 26,000 2,470 3 113,000 2,470 31.188 هزار میلیارد 37.266 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 47.083 میلیون 22.629 میلیون 41.822 میلیون 27.891 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,200 18.00 0.20 9,238 20.00 0.22 12:29 1,965 10.142 میلیون 93.69 میلیارد 2,764.84 9,218 9,339 9,170 9,339 1 1,089 9,200 1 601 9,200 74.334 هزار میلیارد 99.375 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون 5.56 4.1 1.18 9.284 میلیون 858,359 6.631 میلیون 3.511 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 41.00 0.71 5,776 18.00 0.31 12:29 1,767 16.547 میلیون 95.58 میلیارد 10,075.44 5,758 5,910 5,600 5,910 3 1,000 5,742 1 16,100 5,800 86.37 هزار میلیارد 131.808 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون 8.73 4.96 1.78 6.749 میلیون 9.798 میلیون 10.41 میلیون 6.137 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,408 332.00 2.61 12,597 143.00 1.12 12:29 1,189 7.907 میلیون 99.606 میلیارد 3,617.83 12,740 12,844 12,233 12,844 1 10,000 12,408 1 1,900 12,537 82.81 هزار میلیارد 97.507 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون 7.79 5.25 4.64 6.046 میلیون 1.861 میلیون 3.812 میلیون 4.095 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,373 161.00 4.56 3,391 143.00 4.05 12:29 2,116 46.154 میلیون 156.503 میلیارد 30,510.96 3,534 3,460 3,358 3,508 3 40,500 3,370 2 23,053 3,397 35.34 هزار میلیارد 236.702 میلیون 220.531 میلیون 10 میلیون 205.842 میلیون 14.689 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون 15.19 2.3 1.07 17.886 میلیون 28.268 میلیون 27.404 میلیون 18.75 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,400 100.00 2.86 3,498 2.00 0.06 12:29 455 3.084 میلیون 10.791 میلیارد 4,208.05 3,500 3,600 3,380 3,600 1 550 3,350 1 4,615 3,400 29.75 هزار میلیارد 193.307 میلیون 177.741 میلیون 8.5 میلیون 163.183 میلیون 14.558 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون 11.22 2.04 1.14 2.983 میلیون 101,000 3.084 میلیون -
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 95,900 1,388.00 1.43 96,097 1,191.00 1.22 12:29 731 565,071 54.302 میلیارد 882.4 97,288 97,800 95,600 97,800 1 471 95,897 4 13,470 96,000 92.424 هزار میلیارد 107.732 میلیون 41.163 میلیون 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون 4.43 6.3 2.91 505,071 60,000 420,489 144,582
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,730 16.00 0.10 16,714 0.00 0.00 12:29 249 288,644 4.824 میلیارد 1,088.64 16,714 16,900 16,297 16,900 1 656 16,720 1 9,935 16,730 150.426 هزار میلیارد 166.566 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون 22.77 10.42 3.7 288,644 - 278,579 10,065
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,569 145.00 1.17 12,619 195.00 1.57 12:29 5,843 20.499 میلیون 258.685 میلیارد 6,114.24 12,424 12,700 12,000 12,999 1 770 12,580 1 30,000 12,580 74.544 هزار میلیارد 78.122 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون 7 5.56 1.71 19.425 میلیون 1.074 میلیون 14.696 میلیون 5.803 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,220 39.00 1.20 3,253 6.00 0.18 12:29 2,944 37.52 میلیون 122.063 میلیارد 30,874.27 3,259 3,310 3,100 3,348 1 79,460 3,210 1 1,000 3,219 32.59 هزار میلیارد 31.364 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون 10.73 2.48 10.75 29.759 میلیون 7.761 میلیون 37.26 میلیون 260,000
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,392 131.00 2.90 4,429 94.00 2.08 12:29 1,224 7.365 میلیون 32.618 میلیارد 6,813.12 4,523 4,440 4,297 4,610 2 434 4,390 1 14,543 4,393 40.707 هزار میلیارد 83.453 میلیون 60.273 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون 6.77 2.68 5.93 5.688 میلیون 1.677 میلیون 5.947 میلیون 1.418 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,495 56.00 2.20 2,520 31.00 1.22 12:29 6,825 85.339 میلیون 215.066 میلیارد 16,539.09 2,551 2,520 2,460 2,580 1 108,460 2,490 9 10,000 2,490 23.061 هزار میلیارد 40.128 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون 15.15 1.81 3.19 78.121 میلیون 7.217 میلیون 78.845 میلیون 6.494 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,101 290.00 4.99 6,040 229.00 3.94 12:29 7,273 149.588 میلیون 903.518 میلیارد 21,104.82 5,811 5,999 5,800 6,101 1 4.026 میلیون 6,101 190 5,000 6,101 47.941 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 16.63 3.97 27.19 124.679 میلیون 24.909 میلیون 80.604 میلیون 68.984 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 9,735 463.00 4.99 9,685 413.00 4.45 12:26 1,360 15.636 میلیون 151.432 میلیارد 4,252.94 9,272 9,486 9,174 9,735 1 1.915 میلیون 9,735 42 1,800 10,100 48.194 هزار میلیارد 62.882 میلیون 23.539 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون 6.74 3.64 1.28 4.115 میلیون 11.521 میلیون 7.529 میلیون 8.107 میلیون
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 4,420 21.00 0.47 4,406 35.00 0.79 12:29 306 1.97 میلیون 8.67 میلیارد 4,895.83 4,441 4,371 4,330 4,433 1 48,245 4,420 2 10,000 4,420 29.715 هزار میلیارد 30.634 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 7.27 2.51 7.11 1.334 میلیون 636,733 1.97 میلیون -
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,320 27.00 1.15 2,338 9.00 0.38 12:30 5,817 88.098 میلیون 205.969 میلیارد 18,428.76 2,347 2,300 2,240 2,400 1 100,000 2,320 1 1,000 2,320 18.682 هزار میلیارد 17.74 میلیون 13.004 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 24.52 1.53 26.04 85.498 میلیون 2.6 میلیون 80.74 میلیون 7.357 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,421 459.00 3.31 13,375 505.00 3.64 12:29 678 2.853 میلیون 38.155 میلیارد 2,032.85 13,880 13,200 13,186 13,779 1 4,007 13,421 1 1,148 13,497 70.788 هزار میلیارد 106.172 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون 7.43 5.86 2.07 1.143 میلیون 1.71 میلیون 1.505 میلیون 1.347 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,800 293.00 2.42 11,843 250.00 2.07 12:29 770 1.176 میلیون 13.922 میلیارد 1,699.55 12,093 12,150 11,600 12,150 1 390 11,779 1 1,743 11,800 42.679 هزار میلیارد 45.134 میلیون 17.273 میلیون 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون 6.88 3.71 3.61 745,855 429,769 1.176 میلیون -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 3,688 23.00 0.62 3,715 4.00 0.11 12:30 2,861 18.885 میلیون 70.164 میلیارد 8,246.02 3,711 3,775 3,591 3,800 1 38,000 3,665 1 8,300 3,688 16.7 هزار میلیارد 15.407 میلیون 10.992 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون 4.17 1.52 4.18 18.85 میلیون 35,000 18.282 میلیون 602,489
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,042 337.00 3.59 9,196 183.00 1.95 12:29 3,589 14.927 میلیون 137.277 میلیارد 6,314.9 9,379 9,560 8,911 9,609 1 4,924 9,042 2 5,631 9,042 56.274 هزار میلیارد 57.788 میلیون 24.79 میلیون 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون 9.43 5.21 2.19 13.974 میلیون 952,932 14.493 میلیون 434,714
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,850 208.00 3.43 5,896 162.00 2.67 12:29 5,176 29.705 میلیون 175.132 میلیارد 5,930.89 6,058 6,000 5,756 6,050 1 5,500 5,849 2 78,783 5,855 31.567 هزار میلیارد 53.354 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 319.05 2.93 4.75 28.725 میلیون 980,000 28.359 میلیون 1.346 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,350 49.00 0.67 7,360 59.00 0.81 12:29 5,510 28.617 میلیون 210.626 میلیارد 7,821.67 7,301 7,300 7,003 7,663 3 730 7,340 1 6,234 7,357 41.068 هزار میلیارد 39.041 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون 24.03 3.86 22.7 26.603 میلیون 2.014 میلیون 28.227 میلیون 390,000
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 2,804 133.00 4.98 2,804 133.00 4.98 12:24 140 3.642 میلیون 10.212 میلیارد 26,394.74 2,671 2,804 2,804 2,804 1 5.968 میلیون 2,804 124 2,000 2,871 18.697 هزار میلیارد 20.884 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون 9.15 2 7.52 3.642 میلیون - 2.837 میلیون 805,000
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,810 121.00 4.13 2,854 77.00 2.63 12:42 5,339 48.186 میلیون 137.529 میلیارد 6,252.04 2,931 2,939 2,785 2,980 2 100,000 2,806 1 469 2,810 17.586 هزار میلیارد 15.854 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 5.35 1.79 5.25 48.078 میلیون 107,624 40.939 میلیون 7.246 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,450 209.00 4.49 4,549 110.00 2.36 12:29 1,664 2.988 میلیون 13.592 میلیارد 4,253.88 4,659 4,650 4,445 4,659 2 259,421 4,450 4 69,785 4,500 27.954 هزار میلیارد 30.486 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون 7.7 3.09 6 2.241 میلیون 746,582 2.081 میلیون 907,233
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,498 61.00 2.38 2,501 58.00 2.27 12:29 4,244 48.394 میلیون 121.02 میلیارد 14,227.83 2,559 2,528 2,464 2,549 3 21,820 2,495 3 81,600 2,500 23.927 هزار میلیارد 29.307 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 24.23 2.6 22.71 47.084 میلیون 1.31 میلیون 44.611 میلیون 3.782 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,600 380.00 2.21 17,885 665.00 3.86 12:29 6,150 33.149 میلیون 592.886 میلیارد 7,963.45 17,220 17,900 17,311 18,081 1 2,770 17,600 3 500 17,609 34.44 هزار میلیارد 32.978 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون 8.08 4.1 5.31 29.925 میلیون 3.225 میلیون 19.364 میلیون 13.785 میلیون
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 4,819 131.00 2.65 4,762 188.00 3.80 12:29 1,064 6.573 میلیون 31.299 میلیارد 4,242.49 4,950 4,900 4,703 4,950 1 21,000 4,760 2 18,000 4,845 22.275 هزار میلیارد 23.295 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون 5.03 2.5 4.95 5.838 میلیون 735,000 6.555 میلیون 17,941
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,500 250.00 3.23 7,527 223.00 2.88 12:41 4,338 17.598 میلیون 132.462 میلیارد 4,391.04 7,750 7,700 7,365 7,845 2 28,000 7,500 1 963 7,500 37.201 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون 12.53 4.46 22.74 16.718 میلیون 880,000 17.038 میلیون 560,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 35,088 404.00 1.16 35,234 550.00 1.59 12:30 3,355 3.391 میلیون 119.493 میلیارد 1,202.3 34,684 35,499 34,600 36,299 2 3,630 34,800 3 5,574 35,100 70.468 هزار میلیارد 71.131 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 3.371 میلیون 20,000 2.328 میلیون 1.064 میلیون
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 5,800 1.00 0.02 5,765 36.00 0.62 12:29 1,169 10.156 میلیون 58.547 میلیارد 8,740.92 5,801 5,750 5,625 5,899 1 88,957 5,732 2 2,000 5,824 26.105 هزار میلیارد 26.346 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون 12.15 3.15 11.94 9.441 میلیون 715,178 10.135 میلیون 21,000
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 14,150 302.00 2.18 14,182 334.00 2.41 12:29 7,485 32.006 میلیون 453.907 میلیارد 8,721.77 13,848 14,050 13,411 14,540 1 27,400 14,150 1 2,002 14,180 33.235 هزار میلیارد 34.145 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 28.759 میلیون 3.248 میلیون 25.203 میلیون 6.803 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,930 51.00 1.28 3,921 60.00 1.51 12:29 544 5.761 میلیون 22.588 میلیارد 7,779.67 3,981 3,995 3,871 4,020 3 27,764 3,908 2 41,324 3,930 19.109 هزار میلیارد 20.831 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون 17.31 2.57 16.5 5.651 میلیون 110,000 5.761 میلیون -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 26,872 147.00 0.54 27,083 64.00 0.24 12:29 669 1.387 میلیون 37.569 میلیارد 1,899.79 27,019 27,799 25,733 27,799 1 740 26,867 1 4,132 26,872 48.362 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون 5.3 6.57 3.34 764,582 622,585 812,726 574,441
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,988 61.00 0.22 27,916 11.00 0.04 12:45 528 2.023 میلیون 56.48 میلیارد 2,576.99 27,927 28,140 27,150 28,300 1 720 27,601 1 9,023 27,987 72.61 هزار میلیارد 82.935 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون 8.59 10.07 2.19 921,333 1.102 میلیون 1.564 میلیون 458,992
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 10,533 12.00 0.11 10,748 227.00 2.16 12:29 1,224 4.494 میلیون 48.305 میلیارد 6,516.15 10,521 10,499 10,499 10,950 1 472 10,540 1 4,000 10,645 31.563 هزار میلیارد 41.951 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 4.494 میلیون - 4.354 میلیون 140,000
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 2,641 125.00 4.97 2,614 98.00 3.90 12:29 2,933 66.713 میلیون 174.404 میلیارد 20,491.61 2,516 2,516 2,457 2,641 0 2.575 میلیون 2,641 60 - - 13.838 هزار میلیارد 14.244 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 34.43 2.05 22.24 49.413 میلیون 17.3 میلیون 44.163 میلیون 22.55 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,300 101.00 0.37 27,386 15.00 0.05 12:29 427 1.477 میلیون 40.45 میلیارد 1,708.28 27,401 27,100 26,750 27,900 1 4,286 27,006 1 7,776 27,300 79.463 هزار میلیارد 84.442 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون 11.53 12.09 11.28 641,149 835,907 833,859 643,197
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,034 573.00 5.00 11,862 401.00 3.50 12:29 4,677 28.742 میلیون 340.952 میلیارد 4,258.27 11,461 11,500 11,301 12,034 12 5,200 12,033 2 549,098 12,034 42.979 هزار میلیارد 60.267 میلیون 25.881 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 26.365 میلیون 2.377 میلیون 27.865 میلیون 876,947
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,257 181.00 1.92 9,402 36.00 0.38 12:29 5,780 27.684 میلیون 260.268 میلیارد 5,296.32 9,438 9,332 9,100 9,612 1 100,000 9,251 1 2,541 9,260 37.752 هزار میلیارد 47.928 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 32.89 5.75 9.24 26.58 میلیون 1.104 میلیون 24.192 میلیون 3.492 میلیون
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,933 62.00 2.16 2,901 30.00 1.04 12:29 2,031 22.768 میلیون 66.06 میلیارد 17,596.89 2,871 2,872 2,771 2,980 1 113,462 2,922 2 9,000 2,931 11.503 هزار میلیارد 10.973 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 16.5 1.94 14.9 22.768 میلیون - 21.268 میلیون 1.5 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,620 224.00 3.83 5,701 143.00 2.45 12:29 2,148 8.161 میلیون 46.526 میلیارد 3,414.07 5,844 5,800 5,577 5,898 1 462 5,621 1 3,000 5,645 33.895 هزار میلیارد 40.627 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 79.98 5.79 56.15 8.03 میلیون 130,656 8.161 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,440 2.00 0.05 4,489 47.00 1.06 12:39 6,605 50.338 میلیون 225.952 میلیارد 9,042.08 4,442 4,470 4,238 4,648 1 6,000 4,440 1 38,244 4,440 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 1983.22 5.17 9.75 49.588 میلیون 750,000 50.279 میلیون 59,000
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,831 67.00 1.37 4,858 40.00 0.82 12:29 1,208 6.062 میلیون 29.45 میلیارد 5,996.34 4,898 4,870 4,728 4,954 1 6,191 4,821 1 417 4,844 17.845 هزار میلیارد 26.814 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون 10.61 3.25 2.09 6.062 میلیون - 5.062 میلیون 1,000,000
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,050 426.00 2.94 14,256 220.00 1.52 12:29 582 1.453 میلیون 20.71 میلیارد 1,755.18 14,476 14,000 14,000 14,476 1 500 14,011 1 30,000 14,194 43.428 هزار میلیارد 49.151 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون 18.97 8.09 2.79 1.202 میلیون 250,334 1.041 میلیون 412,140
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 10,100 302.00 2.90 10,311 91.00 0.87 12:29 1,502 8.825 میلیون 90.994 میلیارد 3,014.05 10,402 10,370 9,900 10,805 1 267 10,100 1 13,400 10,395 25.11 هزار میلیارد 21.912 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون 15.73 4.74 14.48 5.264 میلیون 3.561 میلیون 6.764 میلیون 2.061 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,959 866.00 4.60 18,052 773.00 4.11 12:29 2,998 6.189 میلیون 111.731 میلیارد 1,845.51 18,825 18,200 17,884 18,500 3 1,169 17,959 2 17,442 17,960 49.886 هزار میلیارد 54.225 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون 17.32 9.23 0.97 5.04 میلیون 1.149 میلیون 5.893 میلیون 296,122
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,925 221.00 3.30 6,923 219.00 3.27 12:29 3,890 59.293 میلیون 410.47 میلیارد 23,169.52 6,704 7,039 6,650 7,039 3 91,450 6,850 1 16,766 6,930 18.436 هزار میلیارد 15.454 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 19.36 3.83 19.15 25.786 میلیون 33.508 میلیون 55.256 میلیون 4.038 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 22,948 1,092.00 5.00 22,889 1,033.00 4.73 12:27 551 2.803 میلیون 64.154 میلیارد 2,790.01 21,856 22,948 22,000 22,948 0 942,014 22,948 113 - - 21.856 هزار میلیارد 21.289 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون 10.48 4.89 11.74 2.433 میلیون 369,878 2.143 میلیون 660,000
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 12,936 407.00 3.05 12,775 568.00 4.26 12:28 1,114 5.912 میلیون 75.528 میلیارد 15,021.95 13,343 13,000 12,676 13,298 1 1,000 12,881 1 2,000 12,935 20.015 هزار میلیارد 18.354 میلیون 5.541 میلیون 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون 15.79 4.12 14.76 4.216 میلیون 1.696 میلیون 4.882 میلیون 1.03 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 39,430 69.00 0.18 39,486 125.00 0.32 12:29 1,385 1.01 میلیون 39.867 میلیارد 805.55 39,361 39,700 38,503 40,192 1 457 39,420 1 43 39,430 79.352 هزار میلیارد 83.441 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 46.18 17.23 9.85 1 میلیون 9,562 1.009 میلیون 586
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 82,132 859.00 1.04 82,652 339.00 0.41 12:28 303 93,603 7.727 میلیارد 318.37 82,991 84,200 82,101 84,200 1 2,075 82,133 1 97 82,900 82.991 هزار میلیارد 90.6 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 15.49 18.11 4.97 93,345 258 82,441 11,162
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 6,100 196.00 3.11 6,152 144.00 2.29 12:29 860 5.737 میلیون 35.291 میلیارد 7,633.86 6,296 5,983 5,983 6,310 3 20,000 6,072 1 17,740 6,100 25.184 هزار میلیارد 53.056 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 28.13 5.37 1.43 4.876 میلیون 860,769 4.943 میلیون 793,236
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,979 65.00 0.28 22,879 35.00 0.15 12:30 458 882,915 20.2 میلیارد 1,156.57 22,914 23,700 22,500 23,700 1 1,000 22,979 1 500 22,979 45.828 هزار میلیارد 55.479 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون 12.6 10.14 2.31 872,815 10,100 576,414 306,501
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,919 350.00 4.62 7,849 280.00 3.70 12:29 1,263 8.814 میلیون 69.179 میلیارد 8,017.1 7,569 7,800 7,363 7,947 1 55,102 7,902 2 1,666 7,919 21.572 هزار میلیارد 44.96 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 25.29 4.93 2.23 7.943 میلیون 870,627 7.816 میلیون 997,556
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,430 257.00 2.96 8,490 197.00 2.27 12:32 1,012 4.844 میلیون 41.125 میلیارد 5,119.23 8,687 8,839 8,262 8,839 1 1,500 8,400 2 8,341 8,499 19.98 هزار میلیارد 79.736 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 26.13 4.58 0.46 3.894 میلیون 950,000 4.441 میلیون 403,141
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 5,687 270.00 4.98 5,687 270.00 4.98 12:29 234 2.411 میلیون 13.708 میلیارد 4,776.88 5,417 5,687 5,600 5,687 1 2,000 5,620 1 722 5,850 15.018 هزار میلیارد 18.331 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 2.411 میلیون - 942,468 1.468 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 21,497 98.00 0.45 21,412 183.00 0.85 12:29 2,236 4.192 میلیون 89.756 میلیارد 1,771.11 21,595 21,599 20,520 22,066 2 11,000 21,450 1 8,400 21,526 37.791 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -3271.84 9.56 9.2 4.158 میلیون 34,000 4.192 میلیون -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,384 385.00 4.28 9,417 418.00 4.64 12:30 1,165 6.861 میلیون 64.61 میلیارد 5,989.65 8,999 9,448 9,200 9,448 1 5,000 9,381 1 2,000 9,448 22.736 هزار میلیارد 30.168 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 35.91 6.19 1.68 5.375 میلیون 1.485 میلیون 5.641 میلیون 1.219 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,800 11.00 0.07 14,817 6.00 0.04 12:29 1,248 2.344 میلیون 34.736 میلیارد 1,774.5 14,811 15,000 14,402 15,000 2 6,126 14,798 1 1,712 14,800 27.548 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون 11.41 7.34 3.86 2.294 میلیون 50,000 2.314 میلیون 30,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 9,236 439.00 4.99 9,217 420.00 4.77 12:29 1,301 6.357 میلیون 58.59 میلیارد 2,362.19 8,797 9,234 9,003 9,236 4 2,500 9,236 1 4,810 9,422 24.06 هزار میلیارد 24.709 میلیون 4.609 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون 15.2 6.75 16.07 5.557 میلیون 800,000 5.087 میلیون 1.27 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 22,373 15.00 0.07 22,744 386.00 1.73 12:29 368 388,741 8.873 میلیارد 995.6 22,358 23,100 22,358 23,200 1 571 22,373 3 5,000 22,499 32.419 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 14.18 9.09 1.76 356,011 32,730 324,081 64,660
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 6,696 318.00 4.99 6,647 269.00 4.22 12:29 1,220 16.686 میلیون 110.911 میلیارد 17,989.04 6,378 6,649 6,420 6,696 0 13.884 میلیون 6,696 333 - - 16.583 هزار میلیارد 17.14 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 22.82 4.83 18.77 7.917 میلیون 8.769 میلیون 15.486 میلیون 1.2 میلیون
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 3,111 56.00 1.77 3,110 57.00 1.80 12:29 1,266 11.724 میلیون 36.459 میلیارد 7,897.75 3,167 3,130 3,011 3,155 1 50,551 3,111 2 7,000 3,130 6.334 هزار میلیارد 6.844 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 8.66 1.57 16.9 11.724 میلیون - 11.724 میلیون -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 21,895 1,042.00 5.00 21,602 749.00 3.59 12:29 2,161 11.518 میلیون 248.803 میلیارد 2,556.63 20,853 20,400 20,400 21,895 0 7.867 میلیون 21,895 183 - - 23.46 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون 10.06 6.96 1.82 6.377 میلیون 5.141 میلیون 5.565 میلیون 5.952 میلیون
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,720 1.00 0.01 9,680 39.00 0.40 12:29 1,771 4.55 میلیون 44.044 میلیارد 2,884.27 9,719 9,800 9,550 9,800 1 19,557 9,620 1 1,975 9,746 31.101 هزار میلیارد 37.178 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون 13.17 9.29 1.86 2.9 میلیون 1.65 میلیون 3.51 میلیون 1.04 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,167 12.00 0.19 6,167 12.00 0.19 12:29 3,089 18.081 میلیون 111.498 میلیارد 3,965.09 6,155 6,101 5,941 6,349 1 12,415 6,126 2 30,994 6,166 16.864 هزار میلیارد 19.725 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 45.26 4.99 8.81 18.081 میلیون - 15.529 میلیون 2.552 میلیون
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 17,121 815.00 5.00 16,964 658.00 4.04 1398/10/26 2,477 12.614 میلیون 213.985 میلیارد 5,092.42 16,306 16,724 16,400 17,121 1 1,076 17,121 4 7,750 17,165 18.496 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون 10.61 5.66 7.62 6.155 میلیون 6.459 میلیون 11.663 میلیون 950,800
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 11,290 368.00 3.37 11,153 231.00 2.11 12:30 2,634 8.684 میلیون 96.854 میلیارد 3,651.84 10,922 11,100 10,786 11,430 2 400 11,285 1 16,075 11,290 21.298 هزار میلیارد 25.772 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون 9.89 6.54 5.73 8.136 میلیون 547,995 6.377 میلیون 2.307 میلیون
وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 3,900 67.00 1.69 3,920 47.00 1.18 12:29 910 5.3 میلیون 20.777 میلیارد 5,176.99 3,967 3,999 3,818 4,039 1 500 3,882 1 23,134 3,900 6.347 هزار میلیارد 6.882 میلیون 3.632 میلیون 1.6 میلیون 407,252 3.225 میلیون 1.057 میلیون 999,292 6.2 1.92 5.86 5.3 میلیون - 5.016 میلیون 283,829