شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,930 180.00 4.80 3,930 180.00 4.80 12:29 83,149 1.6 میلیارد 6.283 هزار میلیارد 29,964.11 3,750 1.6 میلیارد 3,930 6.282 هزار میلیارد 127 40.713 میلیون 3,930 3013 1.537 میلیون 3,930 880.03 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.488 میلیارد 112.133 میلیون 1.242 میلیارد 358.101 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,280 200.00 4.90 4,250 170.00 4.17 1399/04/24 51,035 1.516 میلیارد 6.444 هزار میلیارد 34,998.17 4,080 1.516 میلیارد 4,250 6.444 هزار میلیارد 61 82.097 میلیون 4,280 4931 975,213 4,280 745.254 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.382 میلیارد 134.596 میلیون 886.748 میلیون 629.503 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 31,060 1,470.00 4.97 31,060 1,470.00 4.97 12:29 4,985 150.951 میلیون 4.689 هزار میلیارد 14,298.51 29,590 150.951 میلیون 31,060 4.689 هزار میلیارد 16 115.723 میلیون 31,060 7322 13,929 31,060 4457.11 هزار میلیارد 102.557 میلیون 4.088 میلیارد 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 90.106 میلیون 60.845 میلیون 6.931 میلیون 144.019 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 22,900 920.00 4.19 22,960 980.00 4.46 09:09 3,238 9.448 میلیون 216.901 میلیارد 14,992.9 21,980 9.448 میلیون 22,970 216.901 میلیارد 2 83,820 22,890 5 59,371 22,900 1871.24 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 9.03 میلیون 418,000 8.856 میلیون 592,500
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,280 490.00 2.76 17,820 50.00 0.28 12:30 47,362 193.364 میلیون 3.445 هزار میلیارد 4,767.08 17,770 193.364 میلیون 17,650 3.445 هزار میلیارد 79 844,533 17,060 299 933,411 17,060 1283.04 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 138.971 میلیون 54.393 میلیون 176.304 میلیون 17.06 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,000 120.00 0.86 13,970 90.00 0.65 12:29 16,946 184.303 میلیون 2.574 هزار میلیارد 20,984.95 13,880 184.303 میلیون 14,190 2.574 هزار میلیارد 85 2.801 میلیون 14,080 86 2.195 میلیون 14,080 704.088 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 70.038 میلیون 114.265 میلیون 82.535 میلیون 101.768 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 38,250 1,820.00 5.00 38,250 1,820.00 5.00 12:29 3,740 45.528 میلیون 1.741 هزار میلیارد 8,186.86 36,430 45.528 میلیون 38,250 1.741 هزار میلیارد 57 59.939 میلیون 38,250 9999 138,046 38,250 1683 هزار میلیارد 1.503 میلیارد 138.157 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 43.607 میلیون 1.921 میلیون 9.976 میلیون 35.553 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,040 1,590.00 4.01 40,630 1,000.00 2.52 12:30 44,370 186.745 میلیون 7.588 هزار میلیارد 8,168.62 39,630 186.745 میلیون 40,800 7.588 هزار میلیارد 41 178,772 38,050 145 112,100 38,050 1645.515 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 140.247 میلیون 46.498 میلیون 113.358 میلیون 73.387 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 1399/04/18 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1044.747 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,470 210.00 4.93 4,470 210.00 4.93 14:54 3,551 183.458 میلیون 820.056 میلیارد 19,080.55 4,260 183.458 میلیون 4,470 820.056 میلیارد 0 1.89 میلیارد 4,470 9999 - - 175.522 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 181.858 میلیون 1.6 میلیون 71.81 میلیون 111.648 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,300 1,120.00 4.78 23,010 410.00 1.75 12:29 13,769 46.675 میلیون 1.074 هزار میلیارد 9,619.5 23,420 46.675 میلیون 23,890 1.074 هزار میلیارد 33 51,536 22,290 63 55,956 22,290 1711.944 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 31.28 میلیون 15.396 میلیون 38.73 میلیون 7.946 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 40,930 2,150.00 4.99 40,930 2,150.00 4.99 12:29 1,444 9.329 میلیون 381.847 میلیارد 6,786.51 43,080 9.329 میلیون 40,930 381.847 میلیارد 916 5,818 40,930 8 10.807 میلیون 40,930 1227.9 هزار میلیارد 1.406 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 1.673 میلیون 7.656 میلیون 9.329 میلیون -
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 45,480 2,390.00 4.99 46,000 1,870.00 3.91 12:29 9,145 35.492 میلیون 1.633 هزار میلیارد 11,316.56 47,870 35.492 میلیون 47,380 1.633 هزار میلیارد 1370 25,783 45,480 35 31.53 میلیون 45,480 1242 هزار میلیارد 33.039 میلیون 1.4 میلیارد 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 15.727 میلیون 19.764 میلیون 26.714 میلیون 8.778 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 21,840 1,140.00 4.96 22,180 800.00 3.48 12:29 3,009 14.292 میلیون 316.969 میلیارد 8,014.9 22,980 14.292 میلیون 23,200 316.969 میلیارد 521 6,106 21,840 10 8.33 میلیون 21,840 598.86 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 10.818 میلیون 3.474 میلیون 11.04 میلیون 3.252 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,150 210.00 4.25 5,160 220.00 4.45 12:29 40,111 522.583 میلیون 2.697 هزار میلیارد 23,617.03 4,940 522.583 میلیون 5,150 2.697 هزار میلیارد 50 1.712 میلیون 5,160 348 1.039 میلیون 5,160 122.602 هزار میلیارد 1.948 میلیارد 1.63 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 164.324 میلیون -10,997,712 - - - 500.805 میلیون 21.778 میلیون 370.296 میلیون 152.287 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 16,530 780.00 4.95 16,390 640.00 4.06 1399/04/24 286 6.594 میلیون 109.003 میلیارد 9,595.86 15,750 6.594 میلیون 16,530 109.003 میلیارد 0 90.64 میلیون 16,530 9999 - - 372.385 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 6.594 میلیون - 6.544 میلیون 50,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 25,770 1,080.00 4.37 25,740 1,050.00 4.25 12:29 13,327 79.909 میلیون 2.057 هزار میلیارد 8,873.52 24,690 79.909 میلیون 25,920 2.057 هزار میلیارد 23 175,425 25,850 68 109,409 25,850 514.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 37.773 میلیون 42.136 میلیون 48.095 میلیون 31.814 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,600 830.00 2.22 37,120 310.00 0.83 12:29 13,123 44.282 میلیون 1.644 هزار میلیارد 3,462.2 37,430 44.282 میلیون 38,100 1.644 هزار میلیارد 51 253,157 36,600 72 66,792 36,600 707.088 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 17.084 میلیون 27.198 میلیون 30.869 میلیون 13.413 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,240 2,630.00 5.00 55,240 2,630.00 5.00 12:29 2,612 9.354 میلیون 516.738 میلیارد 9,321.38 52,610 9.354 میلیون 55,240 516.738 میلیارد 18 9 میلیون 55,240 5935 26,694 55,240 1190.974 هزار میلیارد 696.068 میلیون 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 9.212 میلیون 142,000 5.932 میلیون 3.423 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 23,900 550.00 2.25 24,190 260.00 1.06 12:30 7,449 32.808 میلیون 793.776 میلیارد 7,598.81 24,450 32.808 میلیون 24,460 793.776 میلیارد 13 35,702 23,850 31 39,699 23,850 393.088 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.987 میلیون 9.821 میلیون 27.195 میلیون 5.613 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,110 290.00 4.98 6,110 290.00 4.98 14:49 3,549 110.461 میلیون 674.918 میلیارد 12,069.44 5,820 110.461 میلیون 6,110 674.918 میلیارد 0 1.321 میلیارد 6,110 9999 - - 1843.119 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 106.761 میلیون 3.7 میلیون 86.779 میلیون 23.682 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 31,710 720.00 2.22 31,160 1,270.00 3.92 12:29 5,353 26.739 میلیون 833.101 میلیارد 6,389.81 32,430 26.739 میلیون 31,260 833.101 میلیارد 11 7,834 31,710 9 16,820 31,710 444.092 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 15.564 میلیون 11.175 میلیون 16.212 میلیون 10.527 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 17,440 550.00 3.26 17,640 750.00 4.44 12:29 40,301 265.237 میلیون 4.679 هزار میلیارد 13,840.13 16,890 265.237 میلیون 17,150 4.679 هزار میلیارد 73 389,798 17,400 235 388,517 17,400 220.5 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 251.357 میلیون 13.881 میلیون 208.952 میلیون 56.285 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,620 1,450.00 4.99 29,140 70.00 0.24 12:29 48,197 122.383 میلیون 3.566 هزار میلیارد 22,307.42 29,070 122.383 میلیون 29,490 3.566 هزار میلیارد 1958 497,568 27,620 277 32.372 میلیون 27,620 291.4 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 112.691 میلیون 9.692 میلیون 83.214 میلیون 39.17 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 13,790 650.00 4.95 13,760 620.00 4.72 12:29 9,133 112.495 میلیون 1.548 هزار میلیارد 14,400.23 13,140 112.495 میلیون 13,200 1.548 هزار میلیارد 14 6.778 میلیون 13,790 499 52,680 13,790 137.6 هزار میلیارد - - 10 میلیون 227.463 میلیون 14.709 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 83.765 میلیون 28.729 میلیون 53.091 میلیون 59.404 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 9,580 500.00 4.96 9,580 500.00 4.96 12:29 2,724 9.403 میلیون 90.08 میلیارد 7,375.47 10,080 9.403 میلیون 9,580 90.08 میلیارد 6601 80,078 9,580 40 99.664 میلیون 9,580 86.603 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 9.393 میلیون 10,000 9.403 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 16,090 840.00 4.96 16,150 780.00 4.61 12:29 4,710 36.007 میلیون 581.463 میلیارد 6,850.07 16,930 36.007 میلیون 16,890 581.463 میلیارد 426 15,888 16,090 16 7.208 میلیون 16,090 145.35 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 38.69 میلیون 16.974 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 21.057 میلیون 14.95 میلیون 21.307 میلیون 14.7 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 38,050 1,810.00 4.99 38,050 1,810.00 4.99 12:29 275 3.126 میلیون 118.95 میلیارد 1,088.64 36,240 3.126 میلیون 38,050 118.95 میلیارد 2 7.051 میلیون 38,050 925 259 38,050 452.795 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 2.826 میلیون 300,000 184,055 2.942 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 15,600 100.00 0.64 15,100 600.00 3.82 12:29 2,674 21.148 میلیون 319.395 میلیارد 4,208.05 15,700 21.148 میلیون 15,200 319.395 میلیارد 18 104,912 15,710 6 159,112 15,710 128.35 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 15.394 میلیون 5.755 میلیون 12.913 میلیون 8.235 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 42,810 2,250.00 4.99 43,320 1,740.00 3.86 12:29 6,316 14.871 میلیون 644.169 میلیارد 4,108.66 45,060 14.871 میلیون 44,690 644.169 میلیارد 796 8,347 42,810 21 4.66 میلیون 42,810 363.888 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 10.585 میلیون 4.286 میلیون 12.446 میلیون 2.426 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 24,090 1,260.00 4.97 24,310 1,040.00 4.10 12:29 2,199 9.296 میلیون 225.966 میلیارد 5,027.92 25,350 9.296 میلیون 24,500 225.966 میلیارد 777 7,233 24,090 11 12.589 میلیون 24,090 200.558 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 6.497 میلیون 2.799 میلیون 9.296 میلیون -
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 30,760 1,610.00 4.97 30,880 1,490.00 4.60 12:29 6,437 24.644 میلیون 760.878 میلیارد 7,847.65 32,370 24.644 میلیون 30,760 760.878 میلیارد 505 6,747 30,760 16 3.951 میلیون 30,760 249.016 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 18.518 میلیون 6.126 میلیون 16.968 میلیون 7.675 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 17,520 830.00 4.97 17,510 820.00 4.91 12:29 6,198 41.42 میلیون 725.079 میلیارد 18,428.76 16,690 41.417 میلیون 17,520 725.03 میلیارد 12 672,176 17,520 181 49,490 17,520 139.38 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 39.929 میلیون 1.491 میلیون 27.296 میلیون 14.124 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 33,050 1,570.00 4.99 31,720 240.00 0.76 12:29 100 436,700 14.433 میلیارد 5,389.71 31,480 436,700 33,050 14.433 میلیارد 1 15.655 میلیون 33,050 1177 50 33,050 222.04 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 436,700 - 436,700 -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 9,650 240.00 2.55 9,410 0.00 0.00 1399/04/17 2 1,224 11.812 میلیون 10,524.59 9,410 9,650 9,650 9,650 11 5,032 9,640 1 363,407 9,650 98.805 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - - - - -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 18,760 980.00 4.96 18,830 910.00 4.61 12:29 5,198 19.924 میلیون 375.132 میلیارد 13,026.22 19,740 19.924 میلیون 19,000 375.132 میلیارد 304 68,144 18,760 24 2.889 میلیون 18,760 125.992 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 14.711 میلیون 5.213 میلیون 17.174 میلیون 2.75 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 36,820 1,930.00 4.98 37,180 1,570.00 4.05 12:29 2,830 17.341 میلیون 644.8 میلیارد 3,617.83 38,750 17.341 میلیون 38,400 644.8 میلیارد 28 126,712 36,820 14 1.056 میلیون 36,820 241.67 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.022 میلیون 10.319 میلیون 7.92 میلیون 9.421 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 14,940 130.00 0.88 15,320 510.00 3.44 12:29 24,408 107.122 میلیون 1.641 هزار میلیارد 4,211.39 14,810 107.122 میلیون 14,810 1.641 هزار میلیارد 49 185,038 14,950 84 106,033 14,950 96.31 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 104.493 میلیون 2.629 میلیون 100.183 میلیون 6.939 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 31,000 1,480.00 4.56 30,940 1,540.00 4.74 1399/04/24 10,300 22.62 میلیون 699.776 میلیارد 7,918.65 32,480 22.628 میلیون 31,000 700.032 میلیارد 37 54,239 30,870 40 34,356 30,870 185.64 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 22.216 میلیون 403,500 19.255 میلیون 3.364 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 11,150 580.00 4.94 11,350 380.00 3.24 1399/04/19 31,065 140.885 میلیون 1.598 هزار میلیارد 5,769.15 11,730 140.885 میلیون 11,550 1.598 هزار میلیارد 6 12,000 11,000 1 4,591 11,150 68.1 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 140.734 میلیون 151,269 139.27 میلیون 1.615 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 61,640 3,240.00 4.99 62,260 2,620.00 4.04 12:29 3,082 3.177 میلیون 197.826 میلیارد 1,156.79 64,880 3.177 میلیون 66,490 197.826 میلیارد 361 2,682 61,640 11 1.413 میلیون 61,640 373.56 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.644 میلیون 533,082 3.177 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 162,900 5,530.00 3.28 162,530 5,900.00 3.50 12:29 3,878 2.304 میلیون 374.466 میلیارد 384.73 168,430 2.304 میلیون 171,900 374.466 میلیارد 12 15,124 162,940 7 12,809 162,940 975.18 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 1.6 میلیون 703,599 2.014 میلیون 289,790
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 14,440 760.00 5.00 14,490 710.00 4.67 12:29 4,927 44.442 میلیون 643.854 میلیارد 10,103.98 15,200 44.442 میلیون 14,440 643.854 میلیارد 257 3,526 14,440 6 3.126 میلیون 14,440 137.655 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 42.342 میلیون 2.1 میلیون 42.582 میلیون 1.86 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 25,390 1,330.00 4.98 25,820 900.00 3.37 12:29 11,279 40.682 میلیون 1.05 هزار میلیارد 2,999.7 26,720 40.682 میلیون 26,550 1.05 هزار میلیارد 49 24,284 25,390 26 100,945 25,390 145.238 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 31.741 میلیون 8.941 میلیون 33.584 میلیون 7.098 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 28,250 1,340.00 4.98 28,250 1,340.00 4.98 12:29 4,734 19.488 میلیون 550.533 میلیارد 8,553.78 26,910 19.488 میلیون 28,250 550.533 میلیارد 25 9.807 میلیون 28,250 4518 87,141 28,250 156.219 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 19.488 میلیون - 19.408 میلیون 80,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 39,370 1,870.00 4.99 39,240 1,740.00 4.64 12:29 6,528 12.036 میلیون 472.353 میلیارد 8,301 37,500 12.036 میلیون 39,370 472.353 میلیارد 9 88,090 39,370 86 3,703 39,370 235.44 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 11.06 میلیون 975,856 10.084 میلیون 1.953 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 12,570 590.00 4.92 12,570 590.00 4.92 12:29 1,695 8.605 میلیون 108.165 میلیارد 8,502.68 11,980 8.605 میلیون 12,570 108.165 میلیارد 11 5.163 میلیون 12,570 637 18,346 12,570 69.135 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 8.605 میلیون - 7.905 میلیون 700,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 17,710 930.00 4.99 18,280 360.00 1.93 12:29 16,784 49.565 میلیون 906.091 میلیارد 8,476.25 18,640 49.56 میلیون 18,300 905.995 میلیارد 602 102,906 17,710 82 6.917 میلیون 17,710 95.254 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 48.365 میلیون 1.201 میلیون 44.501 میلیون 5.064 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 28,030 1,470.00 4.98 28,170 1,330.00 4.51 12:29 2,059 4.069 میلیون 114.621 میلیارد 2,108.92 29,500 4.069 میلیون 28,560 114.621 میلیارد 224 15,200 28,030 17 1.967 میلیون 28,030 146.423 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 2.468 میلیون 1.601 میلیون 3.599 میلیون 470,484
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 61,610 2,920.00 4.98 61,570 2,880.00 4.91 12:29 2,196 13.494 میلیون 830.886 میلیارد 2,032.85 58,690 13.494 میلیون 61,620 830.886 میلیارد 21 774,930 61,620 65 323,309 61,620 314.007 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 9.987 میلیون 3.507 میلیون 9.206 میلیون 4.288 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 21,850 1,740.00 7.38 22,730 860.00 3.65 12:29 1,660 7.221 میلیون 164.123 میلیارد 4,253.88 23,590 7.221 میلیون 23,000 164.123 میلیارد 191 114,914 21,850 81 4.044 میلیون 21,850 204.57 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 5.207 میلیون 2.014 میلیون 3.243 میلیون 3.978 میلیون
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 7,980 400.00 4.77 8,180 200.00 2.39 12:29 5,489 40.107 میلیون 328.053 میلیارد 6,252.04 8,380 40.107 میلیون 8,590 328.053 میلیارد 22 186,805 7,970 20 70,183 7,970 49.08 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 37.928 میلیون 2.179 میلیون 39.817 میلیون 290,000
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 10,870 550.00 4.82 11,120 300.00 2.63 12:29 3,597 12.782 میلیون 142.09 میلیارد 6,829.18 11,420 12.782 میلیون 11,060 142.09 میلیارد 23 25,508 10,900 17 35,586 10,900 53.376 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 12.377 میلیون 405,000 12.782 میلیون -
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 21,070 1,100.00 4.96 21,200 970.00 4.38 12:29 1,834 9.182 میلیون 194.639 میلیارد 10,606.02 22,170 9.182 میلیون 22,100 194.639 میلیارد 306 8,018 21,070 4 3.225 میلیون 21,070 95.4 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 6.282 میلیون 2.9 میلیون 9.182 میلیون -
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 14,820 760.00 4.88 14,980 600.00 3.85 12:29 3,981 21.581 میلیون 323.234 میلیارد 4,242.49 15,580 21.581 میلیون 15,060 323.234 میلیارد 10 8,600 14,830 5 9,106 14,830 67.41 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون - - - 20.151 میلیون 1.43 میلیون 19.461 میلیون 2.12 میلیون
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 12,380 650.00 4.99 12,640 390.00 2.99 12:29 12,667 51.296 میلیون 648.371 میلیارد 5,621.73 13,030 51.296 میلیون 12,900 648.371 میلیارد 221 89,019 12,380 56 2.21 میلیون 12,380 75.84 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 51 میلیون 295,900 50.797 میلیون 499,186
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 38,430 1,830.00 5.00 37,060 460.00 1.26 1399/04/24 74 403,476 15.506 میلیارد 17,596.89 36,600 403,476 38,430 15.506 میلیارد 0 35.593 میلیون 38,430 6241 - - 148.486 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 403,476 - 403,476 -
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 16,360 860.00 4.99 16,410 810.00 4.70 12:29 2,043 12.043 میلیون 197.624 میلیارد 8,811.63 17,220 12.043 میلیون 17,300 197.624 میلیارد 430 4,695 16,360 7 5.613 میلیون 16,360 65.64 هزار میلیارد 52.271 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 38.937 میلیون 16.849 میلیون 24.099 میلیون 765,355 - - - 10.001 میلیون 2.042 میلیون 11.943 میلیون 100,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 30,510 1,450.00 4.99 30,470 1,410.00 4.85 12:29 12,698 35.279 میلیون 1.075 هزار میلیارد 3,497.88 29,060 35.279 میلیون 30,510 1.075 هزار میلیارد 21 4.715 میلیون 30,510 346 17,244 30,510 121.88 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 32.575 میلیون 2.704 میلیون 28.277 میلیون 7.001 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 1399/04/24 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 66,090 3,470.00 4.99 66,090 3,470.00 4.99 12:30 2,808 4.523 میلیون 298.928 میلیارد 3,666.45 69,560 4.523 میلیون 66,090 298.928 میلیارد 3202 7,785 66,090 28 12.276 میلیون 66,090 247.838 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 3.073 میلیون 1.45 میلیون 3.293 میلیون 1.23 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 28,640 1,500.00 4.98 28,700 1,440.00 4.78 12:29 5,460 19.132 میلیون 549.115 میلیارد 3,006.26 30,140 19.132 میلیون 28,640 549.115 میلیارد 682 8,774 28,640 22 11.164 میلیون 28,640 137.763 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 12.47 میلیون 6.662 میلیون 13.192 میلیون 5.939 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 18,950 990.00 4.96 20,030 90.00 0.45 12:29 12,058 31.299 میلیون 626.989 میلیارد 6,145.59 19,940 31.299 میلیون 20,930 626.989 میلیارد 21 101,881 19,020 71 132,692 19,020 72.977 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 30.617 میلیون 681,819 20.993 میلیون 10.306 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 50,510 2,650.00 4.98 51,200 1,960.00 3.69 12:29 2,181 8.314 میلیون 425.672 میلیارد 1,699.55 53,160 8.314 میلیون 53,150 425.672 میلیارد 173 2,850 50,510 10 1.914 میلیون 50,510 180.695 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 1.567 میلیون 6.747 میلیون 4.375 میلیون 3.939 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 25,930 490.00 1.93 26,220 780.00 3.07 12:30 54,070 170.378 میلیون 4.468 هزار میلیارد 3,272.68 25,440 170.378 میلیون 25,010 4.468 هزار میلیارد 96 801,752 25,990 116 1.09 میلیون 25,990 152.076 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 161.957 میلیون 8.421 میلیون 139.567 میلیون 30.811 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 18,740 980.00 4.97 18,820 900.00 4.56 1399/04/24 3,765 14.8 میلیون 278.593 میلیارد 7,400.14 19,720 14.8 میلیون 18,800 278.593 میلیارد 100 25,780 18,740 14 1.202 میلیون 18,740 60.854 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 181.332 میلیون -6,929,260 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 11.388 میلیون 3.413 میلیون 14.538 میلیون 262,129
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 46,440 2,440.00 4.99 46,500 2,380.00 4.87 12:29 3,277 6.262 میلیون 291.146 میلیارد 4,761.55 48,880 6.262 میلیون 46,440 291.146 میلیارد 485 17,617 46,440 22 2.698 میلیون 46,440 139.5 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 3.825 میلیون 2.437 میلیون 5.922 میلیون 340,000
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 17,400 820.00 4.95 17,400 820.00 4.95 12:28 387 3.367 میلیون 58.592 میلیارد 7,633.86 16,580 3.367 میلیون 17,400 58.592 میلیارد 5 14.261 میلیون 17,400 499 1,945 17,400 69.6 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 2.867 میلیون 500,000 948,364 2.419 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 31,570 1,650.00 4.97 31,720 1,500.00 4.52 12:29 3,442 9.156 میلیون 290.455 میلیارد 2,747.79 33,220 9.156 میلیون 31,630 290.455 میلیارد 82 301,400 32,900 8 536,913 32,900 95.16 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 5.715 میلیون 3.441 میلیون 8.885 میلیون 270,938
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 164,960 8,680.00 5.00 166,320 7,320.00 4.22 12:29 11,140 7.437 میلیون 1.237 هزار میلیارد 2,035.16 173,640 7.437 میلیون 167,000 1.237 هزار میلیارد 61 68,661 164,980 34 38,947 164,980 498.96 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 5.265 میلیون 2.172 میلیون 5.22 میلیون 2.217 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 63,320 3,330.00 5.00 63,940 2,710.00 4.07 12:29 1,864 1.988 میلیون 127.114 میلیارد 1,914.98 66,650 1.988 میلیون 63,410 127.114 میلیارد 112 637 63,320 6 657,909 63,320 278.139 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.055 میلیون 933,525 1.96 میلیون 28,000
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 21,090 1,110.00 5.00 21,360 840.00 3.78 12:29 3,203 9.954 میلیون 212.603 میلیارد 5,327.38 22,200 9.954 میلیون 21,900 212.603 میلیارد 315 115,293 21,090 13 2.959 میلیون 21,090 60.876 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 8.669 میلیون 1.285 میلیون 9.354 میلیون 600,000
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 34,970 1,660.00 4.98 34,600 1,290.00 3.87 12:29 6,871 26.896 میلیون 930.693 میلیارد 23,169.52 33,310 26.896 میلیون 32,500 930.693 میلیارد 9 1.254 میلیون 34,970 64 22,191 34,970 95.15 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 20.663 میلیون 6.234 میلیون 20.066 میلیون 6.83 میلیون
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 31,770 1,670.00 4.99 31,790 1,650.00 4.93 12:29 1,712 4.378 میلیون 139.175 میلیارد 2,362.19 33,440 4.378 میلیون 31,770 139.175 میلیارد 110 2,370 31,770 7 278,868 31,770 86.946 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 3.297 میلیون 1.081 میلیون 4.257 میلیون 121,190
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 12,900 650.00 4.80 13,140 410.00 3.03 12:29 10,235 40.26 میلیون 529.018 میلیارد 4,896.87 13,550 40.26 میلیون 13,900 529.018 میلیارد 42 133,311 12,900 33 156,863 12,900 34.868 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 38.628 میلیون 1.631 میلیون 40.245 میلیون 14,500
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 13,240 630.00 5.00 13,240 630.00 5.00 12:29 806 7.432 میلیون 98.398 میلیارد 4,776.88 12,610 7.432 میلیون 13,240 98.398 میلیارد 12 16.423 میلیون 13,240 1160 9,348 13,240 52.96 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 2.778 میلیون 4.654 میلیون 3.094 میلیون 4.338 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 37,120 740.00 2.03 37,850 1,470.00 4.04 12:29 5,056 9.276 میلیون 351.099 میلیارد 2,224.62 36,380 9.276 میلیون 37,490 351.099 میلیارد 13 12,053 37,110 24 8,336 37,110 100.303 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 7.966 میلیون 1.31 میلیون 6.661 میلیون 2.615 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 11,380 390.00 3.55 10,990 0.00 0.00 1399/04/24 2 4,140 46.407 میلیون 6,517.12 10,990 11,190 11,050 11,380 13 22,510 11,390 1 125,012 11,400 28.904 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - - - - -
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 28,800 1,510.00 4.98 28,830 1,480.00 4.88 12:29 1,515 6.555 میلیون 188.961 میلیارد 6,204.87 30,310 6.555 میلیون 28,800 188.961 میلیارد 874 2,904 28,800 6 11.011 میلیون 28,800 74.958 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 4.745 میلیون 1.81 میلیون 6.475 میلیون 80,000
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 94,380 1,520.00 1.58 95,740 160.00 0.17 12:29 4,191 5.179 میلیون 495.816 میلیارد 2,048.99 95,900 5.179 میلیون 92,300 495.816 میلیارد 16 9,890 94,400 23 13,288 94,400 248.924 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 4.185 میلیون 994,236 4.881 میلیون 297,501
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 28,850 1,480.00 4.88 29,120 1,210.00 3.99 12:30 3,801 7.268 میلیون 211.612 میلیارد 3,511.24 30,330 7.268 میلیون 30,820 211.612 میلیارد 13 315,427 28,820 81 16,126 28,820 73.572 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 4.195 میلیون 3.072 میلیون 6.542 میلیون 725,500
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 8,780 460.00 4.98 8,810 430.00 4.65 12:29 4,662 29.031 میلیون 255.72 میلیارد 6,633.92 9,240 29.031 میلیون 8,780 255.72 میلیارد 1037 43,425 8,780 17 12.294 میلیون 8,780 22.236 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 29.031 میلیون - 28.269 میلیون 761,667
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 27,380 1,300.00 4.98 27,260 1,180.00 4.52 12:29 6,222 12.2 میلیون 332.532 میلیارد 1,995.75 26,080 12.2 میلیون 26,990 332.532 میلیارد 28 994,817 27,380 408 45,793 27,380 68.259 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 12.158 میلیون 42,550 11.99 میلیون 210,187
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 16,280 850.00 4.96 16,500 630.00 3.68 12:29 8,768 30.604 میلیون 505.103 میلیارد 10,326.61 17,130 30.595 میلیون 16,400 504.943 میلیارد 249 30,403 16,280 24 1.704 میلیون 16,280 40.425 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 29.604 میلیون 1,000,000 30.604 میلیون -
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 57,590 3,030.00 5.00 57,620 3,000.00 4.95 12:29 4,452 18.163 میلیون 1.047 هزار میلیارد 2,984.29 60,620 18.163 میلیون 57,590 1.047 هزار میلیارد 740 8,104 57,590 22 9.352 میلیون 57,590 139.092 هزار میلیارد 25.76 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون - - - 5.923 میلیون 12.24 میلیون 16.009 میلیون 2.154 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 41,980 2,180.00 4.94 42,490 1,670.00 3.78 12:29 5,868 13.269 میلیون 563.762 میلیارد 3,965.09 44,160 13.269 میلیون 45,000 563.762 میلیارد 29 1.153 میلیون 41,960 53 96,986 41,960 116.42 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 10.596 میلیون 2.673 میلیون 11.929 میلیون 1.34 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 12:29 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 15.816 میلیون 43,500 667.246 میلیارد 136 25,167 41,800 50 828,860 41,800 97.037 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.409 میلیون 4.407 میلیون 15.72 میلیون 96,634
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 14,960 140.00 0.94 15,390 570.00 3.85 12:30 3,670 9.819 میلیون 151.14 میلیارد 6,732.01 14,820 9.819 میلیون 15,560 151.14 میلیارد 9 22,635 14,980 19 6,666 14,980 33.858 هزار میلیارد 11.135 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 - - - 9.819 میلیون - 9.819 میلیون -
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 16,340 770.00 4.95 16,340 770.00 4.95 12:29 1,556 6.778 میلیون 110.75 میلیارد 4,845.08 15,570 6.773 میلیون 16,340 110.666 میلیارد 11 4.339 میلیون 16,340 528 10,363 16,340 32.68 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 4.178 میلیون 2.6 میلیون 5.678 میلیون 1.1 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 80,520 2,940.00 3.52 80,770 2,690.00 3.22 1399/04/24 2,204 1.524 میلیون 123.055 میلیارد 954.44 83,460 80,710 79,290 83,010 5 4,917 80,520 7 4,207 80,520 161.54 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 923,413 600,133 1.523 میلیون 445
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 90,400 4,750.00 4.99 90,640 4,510.00 4.74 12:29 2,501 3.208 میلیون 290.77 میلیارد 2,564.62 95,150 3.208 میلیون 90,400 290.77 میلیارد 524 5,404 90,400 23 1.198 میلیون 90,400 226.6 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 1.274 میلیون 1.934 میلیون 3.153 میلیون 55,084
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 61,640 3,240.00 4.99 61,930 2,950.00 4.55 12:29 5,519 6.588 میلیون 408.002 میلیارد 3,066 64,880 6.588 میلیون 61,700 408.002 میلیارد 681 4,851 61,640 15 2.199 میلیون 61,640 123.86 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 6.325 میلیون 262,964 6.584 میلیون 3,430
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 16,650 1,280.00 8.33 16,460 1,090.00 7.09 12:29 4,803 18.955 میلیون 312.048 میلیارد 4,359.81 15,370 18.955 میلیون 17,000 312.048 میلیارد 63 626,278 16,670 300 341,934 16,670 30.645 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 18.94 میلیون 14,604 18.955 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 69,750 3,360.00 4.60 71,130 1,980.00 2.71 12:29 11,213 9.228 میلیون 656.383 میلیارد 1,245.23 73,110 9.228 میلیون 70,250 656.383 میلیارد 33 14,331 69,950 29 109,229 69,950 177.825 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 9.172 میلیون 55,943 9.113 میلیون 115,000
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 33,730 1,770.00 4.99 33,770 1,730.00 4.87 12:29 1,611 10.184 میلیون 343.96 میلیارد 1,774.5 35,500 10.184 میلیون 34,100 343.96 میلیارد 269 2,750 33,730 6 801,389 33,730 74.294 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 2.17 میلیون 8.014 میلیون 1.75 میلیون 8.434 میلیون
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 27,400 1,440.00 4.99 27,590 1,250.00 4.33 12:29 1,224 2.552 میلیون 70.418 میلیارد 3,717.66 28,840 2.552 میلیون 27,500 70.418 میلیارد 553 3,425 27,400 7 2.081 میلیون 27,400 50.214 هزار میلیارد 19.712 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 - - - 2.47 میلیون 82,009 2.444 میلیون 107,977
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 15,540 810.00 4.95 15,640 710.00 4.34 12:28 1,695 5.833 میلیون 91.242 میلیارد 3,876.8 16,350 5.833 میلیون 15,790 91.242 میلیارد 457 3,202 15,540 1 3.023 میلیون 15,540 28.152 هزار میلیارد 10.005 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون - - - 5.633 میلیون 200,000 3.066 میلیون 2.767 میلیون
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 32,140 1,530.00 5.00 32,140 1,530.00 5.00 12:28 277 1.85 میلیون 59.444 میلیارد 2,884.27 30,610 1.85 میلیون 32,140 59.444 میلیارد 3 17.013 میلیون 32,140 633 1,132 32,140 102.848 هزار میلیارد 36.65 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 1.75 میلیون 100,000 849,540 1,000,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی