شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 947 45.00 4.99 940 38.00 4.21 13:00 42,793 1.218 میلیارد 1.144 هزار میلیارد 32,012.42 902 902 908 947 26 3.868 میلیون 947 89 697,132 947 201.981 هزار میلیارد 2.147 میلیارد 185.411 میلیون 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 870.264 میلیون 347.345 میلیون 957.106 میلیون 260.504 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 919 34.00 3.84 913 28.00 3.16 12:59 21,290 543.856 میلیون 496.333 میلیارد 27,685.51 885 885 898 923 15 140,449 918 16 433,717 918 155.188 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 451.249 میلیون 92.607 میلیون 333.098 میلیون 210.758 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,898 233.00 4.99 4,841 176.00 3.77 12:29 15,572 242.272 میلیون 1.173 هزار میلیارد 9,298.39 4,665 4,665 4,700 4,898 15 20.502 میلیون 4,898 879 123,860 4,898 974.985 هزار میلیارد 269.34 میلیون 1.04 میلیارد 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 156.381 میلیون 85.89 میلیون 94.781 میلیون 147.491 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 8,797 418.00 4.99 8,688 309.00 3.69 12:56 4,155 45.683 میلیون 396.898 میلیارد 7,219.47 8,379 8,379 8,354 8,797 5 483,749 8,797 72 72,165 8,797 1202.387 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 30.511 میلیون 15.172 میلیون 10.466 میلیون 35.216 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,945 648.00 15.08 4,930 633.00 14.73 12:30 4,022 51.23 میلیون 252.559 میلیارد 8,069.52 4,297 4,770 4,770 5,008 17 56,085 4,970 10 84,190 4,970 350.206 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.37 3.13 9.07 42.987 میلیون 8.243 میلیون 20.257 میلیون 30.973 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 5,106 172.00 3.49 5,021 87.00 1.76 12:30 5,649 64.138 میلیون 322.046 میلیارد 9,498.84 4,934 4,934 4,901 5,176 54 700,200 5,179 8 807,515 5,179 355.248 هزار میلیارد 388.413 میلیون 151.103 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 36.516 میلیون 27.623 میلیون 50.194 میلیون 13.944 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 8,095 385.00 4.99 8,055 345.00 4.47 14:49 792 14.41 میلیون 116.647 میلیارد 15,108.7 7,710 7,712 8,095 8,095 0 26.627 میلیون 8,095 1222 - - 463.86 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 13.51 میلیون 900,000 1.698 میلیون 12.712 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,390 93.00 2.16 4,436 139.00 3.23 12:30 4,925 58.551 میلیون 259.738 میلیارد 20,984.95 4,297 4,297 4,282 4,511 6 43,025 4,414 7 22,867 4,414 216.569 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 32.999 میلیون 25.552 میلیون 38.51 میلیون 20.041 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 9,650 97.00 1.02 9,681 128.00 1.34 12:29 13,928 95.696 میلیون 926.412 میلیارد 6,936.5 9,553 9,553 9,502 9,849 14 6,966 9,651 8 9,356 9,651 477.65 هزار میلیارد 251.384 میلیون 490.3 میلیون 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 71.291 میلیون 24.405 میلیون 81.664 میلیون 14.032 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 7,100 11.00 0.16 7,175 86.00 1.21 12:30 16,150 112.491 میلیون 807.074 میلیارد 6,455.77 7,089 7,089 7,084 7,380 17 214,052 7,100 60 130,910 7,100 311.916 هزار میلیارد 416.035 میلیون 161.561 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 108.06 میلیون 4.431 میلیون 99.123 میلیون 13.368 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 8,368 319.00 3.96 8,338 289.00 3.59 12:29 1,942 21.208 میلیون 176.844 میلیارد 8,168.62 8,049 8,049 8,204 8,451 1 1,100 8,366 2 400 8,369 325.985 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 8.039 میلیون 13.169 میلیون 9.023 میلیون 12.185 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,836 325.00 4.99 6,741 230.00 3.53 12:29 5,563 53.521 میلیون 360.764 میلیارد 23,445.25 6,511 6,511 6,514 6,836 4 101.316 میلیون 6,836 1155 1,264 6,836 357.454 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 22.699 میلیون 30.822 میلیون 32.589 میلیون 20.932 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,114 148.00 4.99 3,103 137.00 4.62 1398/12/27 22,520 268.172 میلیون 832.264 میلیارد 30,505.2 2,966 3,055 3,042 3,114 3 4.582 میلیون 3,114 220 11,471 3,114 121.844 هزار میلیارد 410.499 میلیون 227.835 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 261.826 میلیون 6.346 میلیون 230.903 میلیون 37.269 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 10,700 379.00 3.67 10,586 265.00 2.57 12:29 4,503 30.041 میلیون 318.005 میلیارد 9,619.5 10,321 10,320 10,203 10,837 4 3,700 10,735 3 4,000 10,735 495.408 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 12.411 میلیون 17.63 میلیون 18.094 میلیون 11.946 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 12,521 596.00 5.00 12,280 355.00 2.98 15:30 213 6.226 میلیون 77.961 میلیارد 6,786.51 11,925 11,930 12,521 12,521 1 13.099 میلیون 12,521 247 10,000 15,000 357.75 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 5.224 میلیون 1.002 میلیون 664,483 5.562 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 6,756 156.00 2.36 6,675 75.00 1.14 12:29 1,593 18.346 میلیون 122.46 میلیارد 14,476.85 6,600 6,600 6,550 6,848 1 833 6,780 1 3,600 6,780 178.2 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 6.102 میلیون 12.244 میلیون 10.328 میلیون 8.018 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 18,736 892.00 5.00 18,662 818.00 4.58 12:30 2,974 32.955 میلیون 614.999 میلیارد 8,213.39 17,844 17,844 17,815 18,736 2 1.297 میلیون 18,736 68 1,059 18,736 481.788 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 14.595 میلیون 18.359 میلیون 15.577 میلیون 17.377 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 6,277 334.00 5.62 6,321 378.00 6.36 1398/12/27 10,387 150.653 میلیون 952.228 میلیارد 21,568.27 5,943 6,240 6,150 6,552 1 52,976 6,220 4 30,000 6,220 150.187 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 113.956 میلیون 36.697 میلیون 94.761 میلیون 55.892 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 3,174 151.00 5.00 3,174 151.00 5.00 12:29 2,359 34.531 میلیون 109.6 میلیارد 10,087.69 3,023 3,024 3,174 3,174 2 20.678 میلیون 3,174 1132 550 3,174 68.683 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 32.356 میلیون 2.175 میلیون 17.531 میلیون 17 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 6,562 312.00 4.99 6,481 231.00 3.70 12:29 487 6.615 میلیون 43.41 میلیارد 14,703.87 6,250 6,253 6,562 6,562 1 16.465 میلیون 6,562 657 200 6,562 125 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 4.762 میلیون 1.853 میلیون 5.665 میلیون 949,999
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,520 61.00 1.12 5,491 32.00 0.59 12:56 19,000 145.544 میلیون 799.149 میلیارد 6,487.13 5,459 5,459 5,420 5,594 71 808,988 5,579 10 773,358 5,579 278.409 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 138.533 میلیون 7.011 میلیون 66.842 میلیون 78.702 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 14,000 555.00 4.13 13,940 495.00 3.68 12:30 4,089 14.16 میلیون 197.395 میلیارد 3,462.2 13,445 13,451 13,550 14,117 14 11,500 14,110 2 62,689 14,110 256.11 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 10.94 میلیون 3.22 میلیون 9.18 میلیون 4.98 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 17,682 842.00 5.00 17,598 758.00 4.50 12:30 4,462 19.566 میلیون 344.323 میلیارد 3,598.12 16,840 16,851 17,150 17,682 7 4.475 میلیون 17,682 730 3,537 17,682 276.058 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 10.58 میلیون 8.986 میلیون 14.891 میلیون 4.675 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 9,319 443.00 4.99 9,283 407.00 4.59 12:29 1,111 10.866 میلیون 100.874 میلیارد 5,631.88 8,876 8,876 9,002 9,319 1 5.702 میلیون 9,319 111 200 9,319 144.235 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 7.392 میلیون 3.475 میلیون 6.016 میلیون 4.85 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,497 150.00 1.29 11,575 72.00 0.62 1398/12/25 23,353 99.136 میلیون 1.147 هزار میلیارد 12,069.44 11,647 11,399 11,065 12,000 5 57,349 11,490 8 402,718 11,490 178.199 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 91.655 میلیون 7.48 میلیون 85.448 میلیون 13.688 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 15,800 221.00 1.42 15,951 372.00 2.39 12:29 2,186 8.521 میلیون 135.924 میلیارد 4,277.92 15,579 15,580 15,602 16,200 8 2,400 16,000 3 24,527 16,000 222.032 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 7.467 میلیون 1.054 میلیون 6.218 میلیون 2.304 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 9,506 100.00 1.06 9,522 116.00 1.23 12:30 10,092 34.121 میلیون 324.89 میلیارد 2,701.44 9,406 9,406 9,409 9,700 11 23,033 9,520 18 38,689 9,520 269.839 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 33.82 میلیون 300,898 24.921 میلیون 9.2 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 6,740 46.00 0.69 6,668 26.00 0.39 12:16 46,088 315.406 میلیون 2.103 هزار میلیارد 13,840.13 6,694 6,697 6,360 6,999 2 43,634 6,740 2 3,500 6,745 83.675 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 293.345 میلیون 22.062 میلیون 283.434 میلیون 31.973 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 7,040 335.00 5.00 7,030 325.00 4.85 12:29 2,100 21.408 میلیون 150.506 میلیارد 10,075.44 6,705 6,709 6,820 7,040 4 812,756 7,040 145 2,320 7,040 100.575 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 19.969 میلیون 1.439 میلیون 7.879 میلیون 13.529 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 5,033 239.00 4.99 5,029 235.00 4.90 12:28 1,861 34.814 میلیون 175.076 میلیارد 30,874.27 4,794 4,795 4,940 5,033 2 1.775 میلیون 5,033 64 15,206 5,033 47.94 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 28.688 میلیون 6.126 میلیون 10.714 میلیون 24.1 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 5,656 95.00 1.71 5,594 33.00 0.59 12:29 2,268 30.646 میلیون 171.433 میلیارد 30,510.96 5,561 5,561 5,400 5,770 2 6,603 5,656 2 20,440 5,690 55.61 هزار میلیارد - - 10 میلیون 208.895 میلیون 14.257 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 22.041 میلیون 8.604 میلیون 14.233 میلیون 16.413 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,800 6.00 0.12 4,858 52.00 1.08 12:30 11,055 81.065 میلیون 393.778 میلیارد 8,471.81 4,806 4,806 4,760 5,015 7 127,079 4,790 23 130,928 4,790 43.446 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 76.081 میلیون 4.984 میلیون 75.076 میلیون 5.989 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,602 314.00 4.99 6,600 312.00 4.96 12:28 3,261 71.242 میلیون 470.182 میلیارد 6,813.12 6,288 6,288 6,370 6,602 1 1.603 میلیون 6,602 55 632 6,750 56.592 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 55.496 میلیون 15.747 میلیون 6.392 میلیون 64.85 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 24,890 281.00 1.12 25,129 42.00 0.17 14:05 540 421,277 10.452 میلیارد 1,088.64 25,171 25,171 24,625 25,200 1 100 24,890 1 1,049 24,890 226.548 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 421,277 - 414,477 6,800
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 6,541 311.00 4.99 6,407 177.00 2.84 12:29 193 4.887 میلیون 31.965 میلیارد 4,208.05 6,230 6,230 6,541 6,541 0 5.093 میلیون 6,541 138 - - 52.955 هزار میلیارد - - 8.5 میلیون 175.584 میلیون 14.844 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 4.787 میلیون 100,000 1.856 میلیون 3.031 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 22,150 154.00 0.70 22,086 90.00 0.41 12:29 1,266 1.754 میلیون 38.877 میلیارد 1,911.19 21,996 21,996 21,500 22,600 3 3,828 22,150 4 5,671 22,150 184.741 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 1.714 میلیون 40,000 1.724 میلیون 30,000
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 11,436 544.00 4.99 11,436 544.00 4.99 12:28 364 5.188 میلیون 59.334 میلیارد 21,104.82 10,892 10,903 11,436 11,436 0 11.639 میلیون 11,436 628 - - 90.866 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 4.695 میلیون 493,000 2.134 میلیون 3.055 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 14,800 535.00 3.75 14,375 110.00 0.77 12:29 4,644 23.555 میلیون 338.603 میلیارد 3,926.96 14,265 14,266 13,800 14,975 4 123,250 14,800 7 7,150 14,800 115.033 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 17.572 میلیون 5.983 میلیون 14.07 میلیون 9.486 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 3,967 188.00 4.97 3,950 171.00 4.53 12:29 2,567 22.91 میلیون 90.503 میلیارد 18,428.76 3,779 3,779 3,822 3,967 2 235,950 3,967 9 3,900 3,967 30.081 هزار میلیارد 20.004 میلیون 13.125 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 - - - 22.3 میلیون 610,000 21.41 میلیون 1.5 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 12,770 608.00 5.00 12,273 111.00 0.91 12:24 146 766,564 9.789 میلیارد 5,389.71 12,162 12,162 12,770 12,770 1 5.611 میلیون 12,770 636 200 12,861 85.134 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 666,564 100,000 766,564 -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 4,530 769.00 20.45 4,101 340.00 9.04 1399/01/10 1 18,000 81.54 میلیون 10,593.2 3,761 4,530 4,530 4,530 1 1.281 میلیون 4,530 62 10,000 4,550 38.344 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - - - - -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 6,517 310.00 4.99 6,445 238.00 3.83 12:30 2,173 28.958 میلیون 186.622 میلیارد 4,895.83 6,207 6,210 6,225 6,517 1 1.109 میلیون 6,517 34 50,000 6,517 41.531 هزار میلیارد 31.37 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 21.288 میلیون 7.67 میلیون 17.478 میلیون 11.48 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 18,801 349.00 1.89 18,559 107.00 0.58 12:29 2,277 8.175 میلیون 151.721 میلیارد 3,617.83 18,452 18,453 17,888 19,050 1 21,642 18,850 1 591 18,850 119.932 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 4.26 میلیون 3.915 میلیون 6.688 میلیون 1.487 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 7,245 345.00 5.00 7,244 344.00 4.99 12:29 5,056 106.017 میلیون 767.978 میلیارد 8,948.48 6,900 6,904 7,191 7,245 3 20.108 میلیون 7,245 833 35,292 7,245 43.377 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 79.75 میلیون 26.267 میلیون 24.217 میلیون 81.8 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 6,304 300.00 5.00 6,276 272.00 4.53 12:29 10,231 109.363 میلیون 686.354 میلیارد 7,272.94 6,004 6,006 6,075 6,304 2 6.773 میلیون 6,304 654 1,900 6,304 36.024 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 101.143 میلیون 8.22 میلیون 69.251 میلیون 40.111 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 14,416 686.00 5.00 14,245 515.00 3.75 12:30 2,441 11.59 میلیون 165.107 میلیارد 2,535.8 13,730 13,733 13,710 14,416 3 1.459 میلیون 14,416 152 2,290 14,416 82.38 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 6.731 میلیون 4.859 میلیون 9.571 میلیون 2.019 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 25,650 332.00 1.28 25,509 473.00 1.82 12:30 2,487 2.827 میلیون 72.122 میلیارد 1,156.79 25,982 25,970 25,000 25,924 5 4,300 25,655 1 3,307 25,655 155.892 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.827 میلیون - 2.827 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 77,777 780.00 1.01 77,358 361.00 0.47 12:29 1,696 998,118 77.718 میلیارد 384.73 76,997 77,001 77,499 79,800 1 30 77,779 1 102 77,779 461.97 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 770,695 227,423 896,303 101,815
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 4,905 233.00 4.99 4,790 118.00 2.53 12:30 333 5.64 میلیون 27.663 میلیارد 10,103.98 4,672 4,673 4,905 4,905 1 8.976 میلیون 4,905 353 6,666 6,666 32.914 هزار میلیارد 22.186 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون - - - 3.24 میلیون 2.4 میلیون 3.137 میلیون 2.503 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 10,696 509.00 5.00 10,623 436.00 4.28 12:29 3,943 23.824 میلیون 253.087 میلیارد 7,323.54 10,187 10,185 10,100 10,696 3 161,774 10,696 40 6,320 10,696 57.308 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 19.211 میلیون 4.613 میلیون 22.125 میلیون 1.7 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 4,491 213.00 4.98 4,471 193.00 4.51 12:29 2,626 26.422 میلیون 118.12 میلیارد 17,411.69 4,278 4,279 4,400 4,491 0 3.346 میلیون 4,491 269 - - 23.657 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 26.422 میلیون - 25.368 میلیون 1.053 میلیون
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 5,951 283.00 4.99 5,786 118.00 2.08 12:29 3,256 32.238 میلیون 186.529 میلیارد 20,491.61 5,668 5,669 5,473 5,951 2 1.535 میلیون 5,951 104 2,208 5,951 31.174 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 17.526 میلیون 14.713 میلیون 25.248 میلیون 6.99 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 12,190 184.00 1.53 12,053 47.00 0.39 12:29 2,578 5.606 میلیون 67.566 میلیارد 8,301 12,006 12,007 11,612 12,390 4 1,140 12,200 1 1,210 12,200 72.03 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 5.606 میلیون - 5.575 میلیون 30,624
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 10,700 135.00 1.28 11,016 451.00 4.27 12:30 11,568 62.48 میلیون 688.306 میلیارد 7,910.34 10,565 10,575 10,566 11,093 6 64,186 10,650 15 45,398 10,650 55.052 هزار میلیارد 49.165 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 60.689 میلیون 1.791 میلیون 42.264 میلیون 20.215 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 12,880 613.00 5.00 12,880 613.00 5.00 12:30 1,561 6.739 میلیون 86.804 میلیارد 4,252.94 12,267 12,274 12,878 12,880 3 595,891 12,880 117 1,401 12,880 63.762 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 6.739 میلیون - 4.518 میلیون 2.221 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 25,320 1,198.00 4.97 24,658 536.00 2.22 12:29 1,179 2.987 میلیون 73.657 میلیارد 2,032.85 24,122 24,116 23,112 25,328 1 2,377 25,326 2 54 25,326 123.022 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 2.116 میلیون 870,877 1.834 میلیون 1.153 میلیون
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 3,258 155.00 5.00 3,103 0.00 0.00 17:09 1 19,077 62.153 میلیون 6,252.04 3,103 3,258 3,258 3,258 1 18.422 میلیون 3,258 318 1,000 3,260 18.618 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - - - - -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 7,083 337.00 5.00 7,059 313.00 4.64 12:28 1,106 14.705 میلیون 103.803 میلیارد 4,253.88 6,746 6,749 6,874 7,083 0 1.883 میلیون 7,083 133 - - 40.476 هزار میلیارد 31.344 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 11.267 میلیون 3.438 میلیون 9.775 میلیون 4.93 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 5,334 254.00 5.00 5,234 154.00 3.03 12:28 482 6.234 میلیون 33.252 میلیارد 7,779.67 5,080 5,080 5,331 5,334 1 3.332 میلیون 5,334 145 1,000 5,408 24.384 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 6.234 میلیون - 4.834 میلیون 1.4 میلیون
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 7,789 370.00 4.99 7,689 270.00 3.64 12:29 2,132 20.116 میلیون 154.682 میلیارد 8,740.92 7,419 7,678 7,481 7,789 0 1,641 7,789 2 - - 34.601 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 12.829 میلیون 7.287 میلیون 18.821 میلیون 1.295 میلیون
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 5,979 125.00 2.14 5,925 71.00 1.21 12:30 1,293 5.281 میلیون 31.579 میلیارد 4,242.49 5,854 5,854 5,854 6,140 4 1,500 5,981 1 7,750 5,981 26.343 هزار میلیارد 21.958 میلیون 9.199 میلیون 4.5 میلیون 655,314 8.544 میلیون 4.32 میلیون 4.238 میلیون - - - 5.231 میلیون 50,000 5.181 میلیون 100,000
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 6,620 46.00 0.70 6,710 136.00 2.07 12:30 10,872 74.701 میلیون 501.259 میلیارد 8,246.02 6,574 6,574 6,550 6,900 2 91,954 6,599 24 75,620 6,599 29.583 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 72.313 میلیون 2.388 میلیون 51.625 میلیون 23.076 میلیون
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 5,985 283.00 4.96 5,934 232.00 4.07 12:30 2,113 16.053 میلیون 95.257 میلیارد 17,596.89 5,702 5,704 5,712 5,987 2 34,500 5,986 4 43,098 5,986 22.846 هزار میلیارد 12.404 میلیون 6.123 میلیون 4.007 میلیون 343,770 5.779 میلیون 753,660 680,437 - - - 16.053 میلیون - 16.053 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 15,168 722.00 5.00 14,769 323.00 2.24 12:30 17,853 106.955 میلیون 1.58 هزار میلیارد 3,152.92 14,446 14,455 13,901 15,168 19 3.644 میلیون 15,168 303 74,086 15,168 57.784 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 94.751 میلیون 12.204 میلیون 80.128 میلیون 26.827 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 14,703 38.00 0.26 14,714 49.00 0.33 12:30 2,786 5.288 میلیون 77.807 میلیارد 2,359.92 14,665 14,665 14,511 15,000 12 172,371 14,750 5 26,859 14,750 146.65 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.969 میلیون 1.319 میلیون 3.286 میلیون 2.002 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 28,646 1,364.00 5.00 28,316 1,034.00 3.79 12:30 6,636 19.808 میلیون 560.879 میلیارد 2,982.62 27,282 27,318 27,500 28,646 7 23,676 28,646 15 12,251 28,646 102.308 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 14.418 میلیون 5.39 میلیون 19.565 میلیون 243,000
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 14,168 445.00 3.24 14,467 744.00 5.42 12:30 7,140 23.003 میلیون 332.773 میلیارد 3,594.69 13,723 14,808 14,068 15,094 15 125,290 14,168 16 43,369 14,168 65.872 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 22.641 میلیون 361,772 20.869 میلیون 2.133 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 9,296 442.00 4.99 9,274 420.00 4.74 12:29 778 5.561 میلیون 51.667 میلیارد 5,996.34 8,854 8,858 9,000 9,296 1 3.817 میلیون 9,296 164 860 9,296 32.259 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 5.561 میلیون - 5.041 میلیون 520,000
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 17,257 821.00 5.00 16,524 88.00 0.54 12:28 126 342,164 5.905 میلیارد 1,699.55 16,436 16,449 17,257 17,257 1 941,140 17,257 131 225 17,257 58.006 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 342,164 - 188,335 153,829
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 11,248 535.00 4.99 11,193 480.00 4.48 12:29 5,226 17.09 میلیون 191.287 میلیارد 2,948.2 10,713 10,716 10,886 11,248 2 196,795 11,248 58 1,400 11,248 62.13 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 17.09 میلیون - 13.321 میلیون 3.769 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 8,680 327.00 3.91 8,634 281.00 3.36 12:29 1,585 9.451 میلیون 81.597 میلیارد 12,131.02 8,353 8,355 8,350 8,770 1 600 8,668 1 1,031 8,675 26.986 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 172.752 میلیون -7,824,061 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 7.951 میلیون 1.5 میلیون 8.651 میلیون 800,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 64,100 1,229.00 1.95 63,984 1,113.00 1.77 12:30 4,239 2.822 میلیون 180.537 میلیارد 1,022.99 62,871 62,871 63,200 64,740 4 734 64,200 3 888 64,200 188.613 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 1.851 میلیون 970,697 2.108 میلیون 713,418
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 22,688 1,080.00 5.00 22,688 1,080.00 5.00 1399/01/17 352 2.435 میلیون 55.236 میلیارد 1,755.18 21,608 22,688 22,688 22,688 0 4.18 میلیون 22,688 233 - - 68.064 هزار میلیارد 48.656 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.835 میلیون 600,000 1.045 میلیون 1.39 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 8,700 35.00 0.40 9,033 368.00 4.25 12:30 2,304 14.329 میلیون 129.429 میلیارد 7,633.86 8,665 8,671 8,663 9,098 1 2,000 8,889 1 5,000 8,900 34.66 هزار میلیارد 58.872 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 14.019 میلیون 310,000 6.09 میلیون 8.239 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 21,600 378.00 1.72 21,801 177.00 0.81 12:29 5,361 13.039 میلیون 284.252 میلیارد 6,516.15 21,978 21,978 20,910 22,800 2 10,310 21,570 5 9,318 21,570 65.937 هزار میلیارد 41.327 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 12.037 میلیون 1.001 میلیون 10.559 میلیون 2.48 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 56,811 1,282.00 2.31 55,850 321.00 0.58 12:29 1,849 2.122 میلیون 118.51 میلیارد 1,708.28 55,529 55,526 53,500 57,880 3 10,821 56,811 5 202 56,811 161.081 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.236 میلیون 885,625 1.327 میلیون 794,716
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 9,793 466.00 5.00 9,793 466.00 5.00 14:32 409 8.915 میلیون 87.303 میلیارد 8,017.1 9,327 9,331 9,793 9,793 0 13.964 میلیون 9,793 361 - - 26.65 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 8.215 میلیون 700,000 864,881 8.05 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,448 168.00 2.68 6,297 17.00 0.27 14:10 839 2.839 میلیون 17.966 میلیارد 23,169.52 6,280 6,280 6,153 6,470 2 1,000 6,449 1 5,535 6,449 17.27 هزار میلیارد 19.188 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 - - - 2.487 میلیون 352,461 2.71 میلیون 129,343
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 16,240 402.00 2.54 16,165 327.00 2.06 12:30 1,384 2.675 میلیون 43.36 میلیارد 2,362.19 15,838 15,839 15,839 16,500 2 2,000 16,195 1 738 16,195 43.317 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - 2.072 میلیون 602,067 2.675 میلیون -
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 8,626 410.00 4.99 8,626 410.00 4.99 12:28 692 7.099 میلیون 61.239 میلیارد 7,755.63 8,216 8,220 8,626 8,626 2 4.154 میلیون 8,626 567 1,900 8,626 21.802 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 7.099 میلیون - 1.799 میلیون 5.3 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 24,700 294.00 1.20 24,834 428.00 1.75 12:29 2,894 5.215 میلیون 129.511 میلیارد 1,845.51 24,406 24,406 24,400 25,600 4 6,090 24,777 5 7,235 24,777 64.676 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 4.212 میلیون 1.003 میلیون 3.065 میلیون 2.15 میلیون
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 7,770 14.00 0.18 7,774 18.00 0.23 12:29 979 3.149 میلیون 24.551 میلیارد 4,776.88 7,756 7,756 7,665 7,900 1 125 7,755 1 200 7,755 20.553 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - 2.238 میلیون 911,456 2.956 میلیون 192,991
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 6,837 325.00 4.99 6,727 215.00 3.30 12:29 6,397 39.879 میلیون 268.27 میلیارد 5,887.77 6,512 6,512 6,530 6,837 4 9.691 میلیون 6,837 251 4,950 6,837 17.127 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 35.439 میلیون 4.44 میلیون 38.879 میلیون 1,000,000
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 10,827 515.00 4.99 10,735 423.00 4.10 12:06 1,881 11.431 میلیون 122.71 میلیارد 17,989.04 10,312 10,313 10,380 10,827 19 264,468 10,827 45 37,297 10,827 26.811 هزار میلیارد 19.555 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.41 میلیون 3.57 میلیون 919,456 756,215 - - - 9.067 میلیون 2.363 میلیون 10.408 میلیون 1.023 میلیون
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 35,488 1,689.00 5.00 35,244 1,445.00 4.28 12:29 2,039 7.616 میلیون 268.416 میلیارد 2,576.99 33,799 33,800 33,820 35,488 1 77,123 35,488 34 294 38,368 87.877 هزار میلیارد 91.239 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 3.901 میلیون 3.715 میلیون 3.945 میلیون 3.671 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 19,782 942.00 5.00 19,731 891.00 4.73 12:27 809 5.094 میلیون 100.505 میلیارد 5,989.65 18,840 18,840 19,000 19,782 1 938,181 19,782 67 50 19,782 47.602 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 3.794 میلیون 1.3 میلیون 2.517 میلیون 2.576 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,462 260.00 5.00 5,439 237.00 4.56 12:28 2,368 17.991 میلیون 97.851 میلیارد 4,549.57 5,202 5,202 5,200 5,462 1 5.05 میلیون 5,462 340 1,794 5,599 13.129 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 15.941 میلیون 2.05 میلیون 12.991 میلیون 5 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 20,548 978.00 5.00 20,407 837.00 4.28 12:29 4,510 10.402 میلیون 212.287 میلیارد 2,048.63 19,570 19,571 19,600 20,548 3 1.369 میلیون 20,548 445 12,054 20,548 49.003 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 10.352 میلیون 50,000 10.271 میلیون 131,544
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 7,431 353.00 4.99 7,248 170.00 2.40 11:41 718 3.821 میلیون 28.396 میلیارد 10,326.61 7,078 7,082 7,431 7,431 16 3.099 میلیون 7,431 360 32,632 7,431 17.341 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 3.821 میلیون - 1.135 میلیون 2.687 میلیون
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 21,781 1,037.00 5.00 21,781 1,037.00 5.00 12:29 342 3.168 میلیون 69 میلیارد 3,014.05 20,744 20,781 21,781 21,781 2 954,742 21,781 305 8,500 21,781 50.075 هزار میلیارد 25.76 میلیون 6.822 میلیون 2.414 میلیون 1.657 میلیون 5.166 میلیون 1.691 میلیون 1.556 میلیون - - - 2.168 میلیون 1,000,000 742,672 2.425 میلیون
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,252 440.00 4.99 8,954 142.00 1.61 12:30 528 2.012 میلیون 18.612 میلیارد 3,965.09 8,812 8,816 9,252 9,252 1 10.571 میلیون 9,252 1180 500 9,252 24.144 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - 2.012 میلیون - 2.012 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 11,407 543.00 5.00 11,332 468.00 4.31 12:28 1,371 6.895 میلیون 78.142 میلیارد 5,119.23 10,864 10,866 10,806 11,407 0 296,571 11,407 51 - - 24.987 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 4.467 میلیون 2.428 میلیون 4.795 میلیون 2.1 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 7,407 352.00 4.99 7,224 169.00 2.40 12:29 494 3.746 میلیون 27.745 میلیارد 6,732.01 7,055 7,056 7,407 7,407 0 1.09 میلیون 7,407 193 - - 15.519 هزار میلیارد 11.135 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 - - - 3.746 میلیون - 745,844 3 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 24,384 1,161.00 5.00 24,345 1,122.00 4.83 12:29 2,492 5.603 میلیون 136.416 میلیارد 7,963.45 23,223 23,271 23,850 24,384 4 14,126 24,384 6 3,565 24,384 46.446 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 5.397 میلیون 206,650 4.696 میلیون 907,153
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 42,680 862.00 1.98 43,139 403.00 0.93 12:30 3,378 2.785 میلیون 120.15 میلیارد 954.44 43,542 43,540 42,231 44,141 11 8,458 42,700 9 9,737 42,700 86.278 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.75 میلیون 35,000 2.779 میلیون 6,000
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 6,521 310.00 4.99 6,495 284.00 4.57 12:29 2,346 17.511 میلیون 113.736 میلیارد 7,897.75 6,211 6,214 6,330 6,521 3 1.14 میلیون 6,521 37 300,000 7,600 12.42 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 14.311 میلیون 3.2 میلیون 17.361 میلیون 150,000
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 23,670 1,127.00 5.00 22,997 454.00 2.01 12:29 1,459 4.016 میلیون 92.35 میلیارد 1,156.57 22,543 22,543 21,688 23,670 1 329,440 23,670 96 9,288 23,699 56.36 هزار میلیارد 56.329 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 3.926 میلیون 89,338 3.394 میلیون 621,216
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 6,106 290.00 4.99 6,104 288.00 4.95 12:29 1,384 10.78 میلیون 65.805 میلیارد 12,732.56 5,816 5,819 6,000 6,106 2 2.674 میلیون 6,106 344 1,302 6,106 10.828 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 10.78 میلیون - 10.78 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 76,800 3,677.00 4.57 78,859 1,618.00 2.01 12:58 18,183 13.076 میلیون 1.031 هزار میلیارد 825.77 80,477 80,044 76,454 84,000 4 21,300 76,700 82 19,716 76,700 149.687 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - 12.329 میلیون 747,787 12.956 میلیون 120,091
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 23,899 1,019.00 4.45 23,737 857.00 3.75 12:29 3,390 4.087 میلیون 97.002 میلیارد 1,774.5 22,880 22,888 23,110 23,957 4 3,700 23,904 2 1,705 23,904 50.336 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 3.918 میلیون 168,940 3.727 میلیون 359,878
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی