شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,749 131.00 1.98 6,860 242.00 3.66 12:29 10,988 149.178 میلیون 1.023 هزار میلیارد 10,910.66 6,618 6,659 6,659 6,948 5 445 6,748 1 350,365 6,750 343 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 87.63 میلیون 61.548 میلیون 77.806 میلیون 71.372 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 625 29.00 4.87 624 28.00 4.70 12:29 23,524 982.243 میلیون 612.94 میلیارد 31,314 596 603 603 625 2 50,000 624 1 103,300 625 109.421 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 876.043 میلیون 106.199 میلیون 363.533 میلیون 618.71 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 512 24.00 4.92 511 23.00 4.71 12:29 62,330 2.69 میلیارد 1.375 هزار میلیارد 32,012.42 488 490 490 512 5 2.623 میلیون 512 49 331,264 514 114.426 هزار میلیارد 2.072 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 2.177 میلیارد 512.9 میلیون 1.166 میلیارد 1.524 میلیارد
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,159 150.00 4.99 3,159 150.00 4.99 12:29 1,085 34.243 میلیون 108.17 میلیارد 21,568.27 3,009 3,159 3,159 3,159 1 27.316 میلیون 3,159 513 600 3,238 75.058 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 - - - 30.143 میلیون 4.1 میلیون 8.313 میلیون 25.93 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,739 130.00 4.98 2,738 129.00 4.94 12:29 9,552 321.751 میلیون 880.98 میلیارد 29,772.22 2,609 2,739 2,700 2,739 1 1.764 میلیون 2,739 39 10,000 2,759 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون - - - 202.41 میلیون 119.341 میلیون 81.768 میلیون 239.983 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,170 240.00 2.42 10,189 259.00 2.61 15:43 1,465 9.628 میلیون 98.1 میلیارد 4,632.61 9,930 10,200 9,930 10,299 1 4,403 10,170 1 598 10,176 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 3.36 میلیون 6.269 میلیون 2.667 میلیون 6.961 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,292 585.00 5.00 12,287 580.00 4.95 12:29 5,401 98.973 میلیون 1.216 هزار میلیارد 20,543.21 11,707 11,879 11,879 12,292 2 628,125 12,292 29 12,000 12,292 331.749 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 62.971 میلیون 36.002 میلیون 15.951 میلیون 83.022 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,540 168.00 4.98 3,540 168.00 4.98 12:29 3,269 89.078 میلیون 315.34 میلیارد 10,913.9 3,372 3,540 3,540 3,540 1 32.311 میلیون 3,540 847 2,000 3,550 46.484 هزار میلیارد 513.403 میلیون 468.944 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 75.127 میلیون 13.951 میلیون 50.116 میلیون 38.962 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,244 319.00 3.21 10,385 460.00 4.63 12:29 11,611 89.05 میلیون 924.8 میلیارد 12,069.44 9,925 10,400 10,199 10,421 1 10,000 10,244 1 1,000 10,244 158.891 هزار میلیارد 512.269 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 79.901 میلیون 9.149 میلیون 44.082 میلیون 44.967 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,625 267.00 4.98 5,625 267.00 4.98 12:29 603 11.31 میلیون 63.62 میلیارد 15,108.7 5,358 5,625 5,625 5,625 0 70.606 میلیون 5,625 1226 - - 337.5 هزار میلیارد 488.581 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 9.73 میلیون 1.58 میلیون 6.08 میلیون 5.23 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,760 191.00 1.60 11,959 8.00 0.07 15:41 8,506 19.791 میلیون 236.68 میلیارد 2,299.28 11,951 12,018 11,724 12,400 1 11,332 11,759 4 8,000 11,759 343.08 هزار میلیارد 484.653 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 19.726 میلیون 64.409 17.091 میلیون 2.7 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,889 23.00 0.29 8,023 111.00 1.40 12:30 3,873 30.655 میلیون 245.94 میلیارد 9,619.5 7,912 8,096 7,855 8,160 1 4,000 7,881 1 30,000 7,900 385.104 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 23.065 میلیون 7.59 میلیون 7.337 میلیون 23.318 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 63,169 180.00 0.29 63,315 326.00 0.52 12:29 706 995.074 63 میلیارد 384.73 62,989 63,999 62,911 63,999 1 170 63,111 1 428 63,170 379.89 هزار میلیارد 413.945 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 776.951 218.123 646.294 348.78
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,400 71.00 1.12 6,423 94.00 1.49 12:35 6,281 59.258 میلیون 380.59 میلیارد 5,763.09 6,329 6,528 6,389 6,528 1 999 6,404 1 546 6,404 327.573 هزار میلیارد 406.175 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 33.492 میلیون 25.766 میلیون 22.559 میلیون 36.698 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,675 127.00 4.98 2,675 127.00 4.98 12:29 18,518 500.686 میلیون 1.339 هزار میلیارد 30,505.2 2,548 2,675 2,631 2,675 3 193,765 2,670 10 110,250 2,670 105.038 هزار میلیارد 404.677 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 432.725 میلیون 67.961 میلیون 309.398 میلیون 191.288 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,310 85.00 2.01 4,313 88.00 2.08 12:29 3,455 71.084 میلیون 306.56 میلیارد 8,069.52 4,225 4,255 4,255 4,403 1 932,685 4,310 10 2,317 4,316 351.51 هزار میلیارد 349.014 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 17.126 میلیون 53.958 میلیون 9.94 میلیون 61.144 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,050 53.00 0.87 6,144 41.00 0.67 12:29 8,251 54.146 میلیون 332.66 میلیارد 4,515.33 6,103 6,120 6,047 6,278 1 24,000 6,051 2 6,000 6,055 270.336 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 52.839 میلیون 1.307 میلیون 21.857 میلیون 32.289 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,500 153.00 2.08 7,468 121.00 1.65 12:29 1,193 10.33 میلیون 77.14 میلیارد 8,168.62 7,347 7,600 7,392 7,600 8 3,295 7,480 1 129,680 7,500 302.454 هزار میلیارد 328.754 میلیون 122.69 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 3.598 میلیون 6.732 میلیون 10.23 میلیون 100
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,659 2.00 0.03 6,727 66.00 0.99 12:29 2,595 15.518 میلیون 104.4 میلیارد 10,844.96 6,661 6,788 6,650 6,817 2 1,500 6,659 1 21,440 6,659 295.988 هزار میلیارد 325.475 میلیون 118.352 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 9.378 میلیون 6.14 میلیون 12.565 میلیون 2.953 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,590 128.00 1.51 8,598 136.00 1.61 12:28 387 2.239 میلیون 19.25 میلیارد 6,786.51 8,462 8,506 8,506 8,693 3 47,235 8,587 4 6,846 8,590 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 1.774 میلیون 465 1.653 میلیون 586.481
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,056 193.00 5.00 4,045 182.00 4.71 12:29 4,722 114.538 میلیون 463.25 میلیارد 25,825.51 3,863 3,910 3,902 4,056 0 3.823 میلیون 4,056 87 - - 291.24 هزار میلیارد 287.237 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 48.066 میلیون 66.473 میلیون 34.351 میلیون 80.187 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,750 332.00 2.91 11,866 448.00 3.92 12:29 2,157 18.176 میلیون 215.68 میلیارد 3,462.2 11,418 11,678 11,499 11,988 5 4,037 11,750 1 45,520 11,750 226.032 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 10.787 میلیون 7.389 میلیون 3.619 میلیون 14.557 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,428 353.00 4.99 7,427 352.00 4.98 12:27 1,918 56.273 میلیون 417.96 میلیارد 9,271.04 7,075 7,349 7,349 7,428 1 12.954 میلیون 7,428 267 7,000 7,775 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 52.163 میلیون 4.11 میلیون 7.711 میلیون 48.562 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,371 112.00 4.96 2,371 112.00 4.96 12:29 3,679 95.554 میلیون 226.54 میلیارد 20,018.25 2,259 2,371 2,352 2,371 11 357,725 2,371 16 166,747 2,402 25.31 هزار میلیارد 256.686 میلیون 23.634 میلیون 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 86.154 میلیون 9.4 میلیون 67.262 میلیون 28.292 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 60,191 2,183.00 3.76 59,999 1,991.00 3.43 12:29 3,834 9.395 میلیون 563.67 میلیارد 1,835.06 58,008 60,000 58,712 60,700 2 200 60,108 1 3,030 60,108 179.997 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 3.787 میلیون 5.608 میلیون 3.172 میلیون 6.223 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 3,433 24.00 0.69 3,534 77.00 2.23 12:37 2,631 54.357 میلیون 192.07 میلیارد 30,510.96 3,457 3,549 3,420 3,629 2 5,000 3,434 1 20,000 3,479 35.34 هزار میلیارد 236.702 میلیون 220.531 میلیون 10 میلیون 205.842 میلیون 14.689 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 35.318 میلیون 19.039 میلیون 37.149 میلیون 17.208 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,401 5.00 0.09 5,477 81.00 1.50 12:29 3,697 42.024 میلیون 230.17 میلیارد 8,595.38 5,396 5,470 5,399 5,555 1 5,500 5,400 1 20,257 5,409 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 36.094 میلیون 5.93 میلیون 13.035 میلیون 28.989 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,504 166.00 4.97 3,500 162.00 4.85 12:29 377 3.76 میلیون 13.16 میلیارد 4,208.05 3,338 3,449 3,401 3,504 1 69,681 3,504 9 20,000 3,650 29.75 هزار میلیارد 193.307 میلیون 177.741 میلیون 8.5 میلیون 163.183 میلیون 14.558 میلیون 25.969 میلیون 2.648 میلیون - - - 2.98 میلیون 779.999 3.231 میلیون 528.214
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,489 1,686.00 4.24 41,475 1,672.00 4.20 12:35 3,267 3.906 میلیون 161.99 میلیارد 1,650.46 39,803 41,740 40,802 41,740 1 26,174 41,450 1 14,543 41,489 161.098 هزار میلیارد 183.828 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.867 میلیون 38.828 1.76 میلیون 2.146 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,752 103.00 1.82 5,869 220.00 3.89 12:29 2,492 20.207 میلیون 118.61 میلیارد 12,131.02 5,649 5,880 5,702 5,931 1 25,515 5,752 1 2,000 5,772 18.977 هزار میلیارد 176.387 میلیون 149.919 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 18.271 میلیون -3,589,827 - - - 19.502 میلیون 705 18.009 میلیون 2.199 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,979 196.00 1.66 12,016 233.00 1.98 12:29 1,432 9.624 میلیون 115.64 میلیارد 4,277.92 11,783 12,300 11,901 12,300 2 9,550 11,980 1 13,813 11,983 171.252 هزار میلیارد 173.854 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 5.391 میلیون 4.233 میلیون 2.693 میلیون 6.931 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 23,301 170.00 0.73 23,453 322.00 1.39 12:29 1,555 2.664 میلیون 62.49 میلیارد 1,156.79 23,131 23,470 23,240 23,980 1 4,000 23,301 1 4,040 23,301 140.718 هزار میلیارد 170.738 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.589 میلیون 75.416 2.303 میلیون 361.196
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,589 70.00 0.42 16,714 195.00 1.18 12:29 549 935.713 15.64 میلیارد 1,088.64 16,519 16,029 16,029 17,100 1 1,207 16,389 2 801 16,589 150.426 هزار میلیارد 166.566 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 585.892 349.821 748.303 187.41
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,431 1.00 0.01 18,495 63.00 0.34 12:29 745 1.515 میلیون 28.02 میلیارد 1,911.19 18,432 18,790 18,338 18,800 3 5,570 18,431 2 5,911 18,440 155.358 هزار میلیارد 163.201 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 1.232 میلیون 282.745 1.515 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,939 13.00 0.33 3,950 24.00 0.61 15:44 19,024 219.976 میلیون 868.99 میلیارد 7,906.46 3,926 3,980 3,891 4,000 1 1,200 3,939 2 10,000 3,939 825.55 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 156.18 میلیون 63.796 میلیون 115.035 میلیون 104.942 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,050 118.00 2.39 5,071 139.00 2.82 12:06 1,116 11.816 میلیون 59.92 میلیارد 14,476.85 4,932 4,900 4,900 5,140 6 1,000 5,049 1 174,263 5,050 136.917 هزار میلیارد 138.609 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 5.931 میلیون 5.885 میلیون 4.854 میلیون 6.962 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,764 274.00 4.99 5,758 268.00 4.88 12:29 2,211 40.639 میلیون 234.01 میلیارد 10,075.44 5,490 5,559 5,522 5,764 1 400,530 5,764 5 1,000 5,799 86.37 هزار میلیارد 131.808 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 29.837 میلیون 10.802 میلیون 11.33 میلیون 29.309 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,059 78.00 1.30 6,065 84.00 1.40 12:29 859 9.876 میلیون 59.9 میلیارد 5,631.88 5,981 6,010 6,001 6,150 1 2,500 6,035 2 60,000 6,060 98.556 هزار میلیارد 112.763 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 9.531 میلیون 345 7.465 میلیون 2.412 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 96,900 193.00 0.20 97,288 581.00 0.60 12:28 862 543.43 52.87 میلیارد 882.4 96,707 97,748 96,900 97,998 1 16 96,900 1 2,000 97,379 92.424 هزار میلیارد 107.732 میلیون 41.163 میلیون 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 524.357 19.073 472.122 71.308
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,660 60.00 0.44 13,880 280.00 2.06 12:29 710 3.441 میلیون 47.76 میلیارد 2,032.85 13,600 14,100 13,654 14,100 2 500 13,659 1 3,537 13,659 70.788 هزار میلیارد 106.172 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 990.857 2.45 میلیون 2.264 میلیون 1.177 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,290 326.00 3.64 9,218 254.00 2.83 12:29 2,491 14.472 میلیون 133.4 میلیارد 2,764.84 8,964 9,150 9,100 9,297 1 10,000 9,290 1 500 9,290 74.334 هزار میلیارد 99.375 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 13.489 میلیون 983.042 11.44 میلیون 3.033 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,710 187.00 1.49 12,740 217.00 1.73 12:29 1,435 6.209 میلیون 79.1 میلیارد 3,617.83 12,523 12,605 12,479 12,980 1 27,889 12,700 1 1,100 12,742 82.81 هزار میلیارد 97.507 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 4.633 میلیون 1.576 میلیون 4.092 میلیون 2.116 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,860 54.00 2.99 1,886 80.00 4.43 12:29 9,057 195.07 میلیون 367.95 میلیارد 23,970.09 1,806 1,890 1,840 1,896 2 8,936 1,851 1 2,300 1,860 42.85 هزار میلیارد 96.064 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 185.47 میلیون 9.6 میلیون 129.473 میلیون 65.597 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 83,090 257.00 0.31 82,991 158.00 0.19 12:29 483 525.085 43.58 میلیارد 318.37 82,833 83,500 82,001 83,500 2 1,000 82,900 1 3,150 83,138 82.991 هزار میلیارد 90.6 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون - - - 120.029 405.056 124.592 400.493
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 67,880 59.00 0.09 67,693 128.00 0.19 12:29 1,599 1.58 میلیون 106.93 میلیارد 321.26 67,821 67,999 66,949 68,500 2 10,000 67,899 2 3,759 67,899 67.693 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.157 میلیون 3.681 میلیون - - - 1.17 میلیون 410.06 1.412 میلیون 167.581
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,200 984.00 3.75 27,401 1,185.00 4.52 12:29 1,410 6.634 میلیون 181.77 میلیارد 1,708.28 26,216 26,888 26,504 27,526 1 28,136 27,200 1 11,729 27,397 79.463 هزار میلیارد 84.442 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.401 میلیون 5.233 میلیون 2.038 میلیون 4.596 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,149 164.00 4.12 4,179 194.00 4.87 12:29 5,249 100.206 میلیون 418.74 میلیارد 11,656.36 3,985 4,075 4,070 4,184 2 89,319 4,140 1 32,913 4,149 83.58 هزار میلیارد 83.605 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 58.132 میلیون 42.074 میلیون 24.885 میلیون 75.321 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,450 104.00 2.39 4,523 177.00 4.07 12:29 1,478 10.792 میلیون 48.81 میلیارد 6,813.12 4,346 4,500 4,400 4,563 2 400 4,447 1 67,550 4,468 40.707 هزار میلیارد 83.453 میلیون 60.273 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 8.589 میلیون 2.203 میلیون 6.596 میلیون 4.196 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 39,690 1,890.00 5.00 39,361 1,561.00 4.13 12:29 2,500 3.098 میلیون 121.96 میلیارد 805.55 37,800 38,800 38,000 39,690 1 166,179 39,690 45 10,000 39,800 79.352 هزار میلیارد 83.441 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون - - - 1.915 میلیون 1.183 میلیون 2.994 میلیون 104.903
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 28,040 1,093.00 4.06 27,927 980.00 3.64 12:28 559 2.144 میلیون 59.87 میلیارد 2,576.99 26,947 27,501 27,200 28,099 1 1,450 28,021 1 1,000 28,039 72.61 هزار میلیارد 82.935 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون - - - 642.401 1.501 میلیون 1.946 میلیون 197.906
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,630 262.00 3.13 8,687 319.00 3.81 12:29 1,577 12.644 میلیون 109.84 میلیارد 5,119.23 8,368 8,400 8,368 8,786 2 5,000 8,627 1 3,619 8,655 19.98 هزار میلیارد 79.736 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 10.815 میلیون 1.829 میلیون 6.14 میلیون 6.504 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,425 591.00 4.99 12,424 590.00 4.99 12:29 4,958 27.74 میلیون 344.65 میلیارد 6,114.24 11,834 12,425 12,300 12,425 1 793,385 12,425 70 250 14,000 74.544 هزار میلیارد 78.122 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 26.913 میلیون 827.641 16.865 میلیون 10.875 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 34,727 1,653.00 5.00 34,684 1,610.00 4.87 1398/10/28 3,859 6.527 میلیون 226.395 میلیارد 1,202.3 33,074 34,230 34,066 34,727 7 1,044 34,727 2 63,243 34,727 69.368 هزار میلیارد 71.131 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 6.527 میلیون - 3.192 میلیون 3.335 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 9,311 443.00 5.00 9,272 404.00 4.56 12:36 1,602 9.333 میلیون 86.54 میلیارد 4,252.94 8,868 9,050 9,040 9,311 1 481,946 9,311 32 200 9,364 48.194 هزار میلیارد 62.882 میلیون 23.539 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 9.333 میلیون - 7.633 میلیون 1.7 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 7,999 380.00 4.99 7,999 380.00 4.99 12:27 103 1.313 میلیون 10.5 میلیارد 5,389.71 7,619 7,999 7,999 7,999 1 9.091 میلیون 7,999 217 367 8,600 55.993 هزار میلیارد 62.483 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - 1.213 میلیون 100 404.683 907.825
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 11,514 544.00 4.96 11,461 491.00 4.48 12:32 5,771 30.74 میلیون 352.3 میلیارد 4,258.27 10,970 11,083 11,083 11,518 3 5,095 11,514 2 290,021 11,514 42.979 هزار میلیارد 60.267 میلیون 25.881 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 6.072 میلیون 1.865 میلیون - - - 28.925 میلیون 1.816 میلیون 26.688 میلیون 4.052 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,360 1,237.00 15.23 9,379 1,256.00 15.46 12:30 2,676 10.778 میلیون 101.08 میلیارد 6,314.9 8,123 9,250 9,200 9,650 4 4,212 9,350 2 30,804 9,370 56.274 هزار میلیارد 57.788 میلیون 24.79 میلیون 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 24.454 میلیون 5.593 میلیون - - - 10.768 میلیون 10 10.388 میلیون 389.564
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 23,091 1,099.00 5.00 22,914 922.00 4.19 12:27 759 2.744 میلیون 62.86 میلیارد 1,156.57 21,992 22,200 21,923 23,091 1 100,879 23,091 4 50 23,203 45.828 هزار میلیارد 55.479 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون - - - 1.377 میلیون 1.367 میلیون 1.557 میلیون 1.187 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 18,200 80.00 0.44 18,825 545.00 2.98 12:29 2,913 6.347 میلیون 119.49 میلیارد 1,845.51 18,280 18,990 18,200 19,194 1 4,300 18,230 1 8,860 18,240 49.886 هزار میلیارد 54.225 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 6.347 میلیون - 5.863 میلیون 483.698
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 4,800 82.00 1.74 4,909 191.00 4.05 12:32 3,516 47.158 میلیون 231.5 میلیارد 18,639.56 4,718 4,839 4,750 4,953 5 30,000 4,810 1 55,728 4,810 19.636 هزار میلیارد 54.199 میلیون 17.148 میلیون 3.07 17.148 میلیون 22.41 24.099 میلیون 765,355 - - - 35.816 میلیون 11.342 میلیون 37.845 میلیون 9.313 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,990 115.00 1.96 6,058 183.00 3.11 12:29 5,099 38.269 میلیون 231.83 میلیارد 5,930.89 5,875 5,940 5,930 6,160 4 800 5,990 1 140,455 5,990 31.567 هزار میلیارد 53.354 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 - - - 35.683 میلیون 2.586 میلیون 27.876 میلیون 10.393 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,745 15.00 0.22 6,844 114.00 1.69 12:29 3,065 13.181 میلیون 90.21 میلیارد 4,297.96 6,730 6,760 6,700 7,066 2 15,593 6,745 1 882 6,757 10.266 هزار میلیارد 53.237 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 - - - 12.485 میلیون 696.127 10.709 میلیون 2.472 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 6,270 260.00 4.33 6,296 286.00 4.76 12:29 1,101 13.211 میلیون 83.18 میلیارد 7,633.86 6,010 6,310 6,110 6,310 1 1,584 6,280 1 100 6,302 25.184 هزار میلیارد 53.056 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 - - - 10.431 میلیون 2.78 میلیون 4.312 میلیون 8.899 میلیون
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 14,270 305.00 2.18 14,476 511.00 3.66 12:29 757 2.182 میلیون 31.59 میلیارد 1,755.18 13,965 14,010 13,525 14,663 1 710 14,260 1 250 14,270 43.428 هزار میلیارد 49.151 میلیون 11.562 میلیون 3 میلیون 6.239 میلیون 5.323 میلیون 15.456 میلیون 2.272 میلیون - - - 1.962 میلیون 220.774 2.066 میلیون 116.109
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,320 127.00 1.38 9,438 245.00 2.67 12:29 6,710 29.644 میلیون 279.77 میلیارد 5,296.32 9,193 9,260 9,220 9,640 3 9,863 9,315 5 18,590 9,350 37.752 هزار میلیارد 47.928 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 25.859 میلیون 3.785 میلیون 28.829 میلیون 815.633
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 12,100 540.00 4.67 12,093 533.00 4.61 12:29 1,150 2.71 میلیون 32.77 میلیارد 1,699.55 11,560 11,799 11,792 12,388 1 4,000 12,049 1 19,885 12,122 42.679 هزار میلیارد 45.134 میلیون 17.273 میلیون 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 1.864 میلیون 845.597 2.373 میلیون 336.698
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 5,811 276.00 4.99 5,811 276.00 4.99 12:27 1,037 37.64 میلیون 218.73 میلیارد 26,403.97 5,535 5,811 5,811 5,811 0 17.762 میلیون 5,811 434 - - 47.941 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون - - - 35.264 میلیون 2.376 میلیون 7.04 میلیون 30.6 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,573 360.00 4.99 7,569 356.00 4.94 12:29 1,037 18.466 میلیون 139.76 میلیارد 8,017.1 7,213 7,261 7,261 7,573 1 39,615 7,573 6 700 7,625 21.572 هزار میلیارد 44.96 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 14.736 میلیون 3.73 میلیون 18.016 میلیون 450
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 49,340 1,167.00 2.42 49,326 1,153.00 2.39 12:38 347 395.318 19.5 میلیارد 830.87 48,173 49,588 47,778 49,611 1 1,421 49,001 1 3,000 49,500 41.434 هزار میلیارد 43.421 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.041 میلیون 2.955 میلیون - - - 338.98 56.338 258.344 136.974
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 27,051 1,469.00 5.74 27,019 1,437.00 5.62 12:29 969 3.19 میلیون 86.19 میلیارد 1,899.79 25,582 25,901 25,901 27,196 1 300 27,053 1 500 27,053 48.362 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 12.828 میلیون 7.986 میلیون - - - 1.33 میلیون 1.86 میلیون 1.793 میلیون 1.397 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 10,400 20.00 0.19 10,521 101.00 0.97 12:01 1,875 7.057 میلیون 74.24 میلیارد 6,516.15 10,420 10,600 10,250 10,799 1 453 10,400 1 6,000 10,407 31.563 هزار میلیارد 41.951 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون - - - 6.696 میلیون 360.744 6.952 میلیون 105
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 21,308 0.00 0.00 21,595 287.00 1.35 12:29 3,082 5.846 میلیون 126.24 میلیارد 1,771.11 21,308 21,800 20,970 22,250 7 100,000 21,308 1 553,927 21,308 37.791 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 5.846 میلیون - 5.29 میلیون 556
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,760 110.00 1.95 5,844 194.00 3.43 12:29 1,766 7.218 میلیون 42.18 میلیارد 3,414.07 5,650 5,837 5,681 5,932 2 1,000 5,751 1 16,453 5,760 33.895 هزار میلیارد 40.627 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 7.188 میلیون 30 7.182 میلیون 36.659
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 22,898 1,090.00 5.00 22,865 1,057.00 4.85 12:29 1,892 4.762 میلیون 108.89 میلیارد 3,823.68 21,808 22,898 22,501 22,898 1 106,409 22,898 30 865 22,980 42.529 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون - - - 4.662 میلیون 100 3.862 میلیون 900
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,530 85.00 3.48 2,551 106.00 4.34 12:29 6,792 118.497 میلیون 302.31 میلیارد 16,539.09 2,445 2,510 2,497 2,567 2 1.408 میلیون 2,530 32 6,618 2,530 23.061 هزار میلیارد 40.128 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 106.956 میلیون 11.54 میلیون 82.392 میلیون 36.105 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 22,370 1,063.00 4.99 22,358 1,051.00 4.93 12:29 716 1.128 میلیون 25.23 میلیارد 995.6 21,307 22,372 21,500 22,372 1 1,731 22,360 1 40,000 22,370 32.419 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 1.117 میلیون 11.885 739.055 389.339
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,282 294.00 4.21 7,301 313.00 4.48 12:30 5,113 37.505 میلیون 273.83 میلیارد 7,821.67 6,988 7,290 7,089 7,337 2 10,000 7,288 1 30,445 7,289 41.068 هزار میلیارد 39.041 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 33.314 میلیون 4.191 میلیون 35.096 میلیون 2.409 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,625 21.00 0.28 7,750 146.00 1.92 12:29 3,708 14.184 میلیون 109.92 میلیارد 4,391.04 7,604 7,520 7,520 7,960 1 36,597 7,623 3 3,314 7,623 37.201 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون - - - 14.019 میلیون 165.226 13.554 میلیون 630.024
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,450 53.00 2.21 2,495 98.00 4.09 12:29 4,590 75.947 میلیون 189.52 میلیارد 15,041.87 2,397 2,461 2,450 2,516 6 40,486 2,488 1 42,525 2,488 31.188 هزار میلیارد 37.266 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 65.404 میلیون 10.543 میلیون 46.146 میلیون 29.801 میلیون
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,760 217.00 2.27 9,719 176.00 1.84 12:29 2,055 7.977 میلیون 77.52 میلیارد 2,884.27 9,543 9,744 9,580 9,940 1 184 9,760 1 37,668 9,760 31.101 هزار میلیارد 37.178 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون - - - 7.461 میلیون 515.379 6.661 میلیون 1.315 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,610 274.00 1.91 14,811 475.00 3.31 12:29 1,553 3.343 میلیون 49.51 میلیارد 1,774.5 14,336 14,580 14,500 15,052 1 2,500 14,601 1 935 14,639 27.548 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 6.306 میلیون 1.8 میلیون - - - 3.341 میلیون 1.362 3.053 میلیون 290
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 13,855 659.00 4.99 13,848 652.00 4.94 12:29 3,779 33.397 میلیون 462.48 میلیارد 8,721.77 13,196 13,800 13,700 13,855 0 1.134 میلیون 13,855 76 - - 33.235 هزار میلیارد 34.145 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 29.486 میلیون 3.912 میلیون 17.227 میلیون 16.171 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,220 820.00 5.00 17,220 820.00 5.00 12:29 288 2.328 میلیون 40.09 میلیارد 1,850.83 16,400 17,220 17,220 17,220 1 10.633 میلیون 17,220 389 1,070 23,140 34.44 هزار میلیارد 32.978 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - 1.828 میلیون 500 824.134 1.504 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 11,003 85.00 0.78 11,316 398.00 3.65 12:29 5,757 17.208 میلیون 194.73 میلیارد 3,113.81 10,918 11,443 10,960 11,463 1 130,964 11,000 10 29,520 11,000 28.335 هزار میلیارد 32.002 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 17.16 میلیون 48 16.983 میلیون 225
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,453 212.00 5.00 4,442 201.00 4.74 12:29 5,468 62.254 میلیون 276.51 میلیارد 9,042.08 4,241 4,390 4,350 4,453 2 1.842 میلیون 4,453 49 1,630 4,461 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 60.05 میلیون 2.204 میلیون 58.33 میلیون 3.924 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,237 130.00 4.18 3,259 152.00 4.89 12:29 3,496 79.817 میلیون 260.09 میلیارد 30,874.27 3,107 3,262 3,200 3,262 1 10,000 3,237 1 25,870 3,239 32.59 هزار میلیارد 31.364 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 64.346 میلیون 15.471 میلیون 59.987 میلیون 19.83 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 26,050 1,240.00 5.00 26,050 1,240.00 5.00 12:29 1,040 2.355 میلیون 61.35 میلیارد 3,085.25 24,810 26,050 26,050 26,050 2 3.682 میلیون 26,050 1237 549 26,050 62.52 هزار میلیارد 30.653 میلیون 51.653 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 1.896 میلیون 458.782 984.82 1.37 میلیون
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 4,406 49.00 1.12 4,441 84.00 1.93 12:29 679 8.455 میلیون 37.55 میلیارد 4,895.83 4,357 4,311 4,311 4,487 1 50,000 4,407 1 20,000 4,444 29.715 هزار میلیارد 30.634 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون - - - 4.978 میلیون 3.477 میلیون 5.054 میلیون 3.402 میلیون
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 4,610 121.00 2.70 4,659 170.00 3.79 12:29 711 5.005 میلیون 23.32 میلیارد 4,253.88 4,489 4,624 4,590 4,713 2 10,000 4,611 1 73,009 4,620 27.954 هزار میلیارد 30.486 میلیون 13.215 میلیون 5 میلیون 4.212 میلیون 9.003 میلیون 4.641 میلیون 3.615 میلیون - - - 4.405 میلیون 600 2.608 میلیون 2.397 میلیون
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 102,110 2,168.00 2.08 105,869 1,591.00 1.53 12:29 1,383 377.003 39.91 میلیارد 982.04 104,278 102,000 101,000 108,700 1 460 102,000 1 17,879 102,110 24.667 هزار میلیارد 30.432 میلیون 1.375 میلیون 233,000 856,254 519,025 901,399 238,208 - - - 377.003 - 377.003 -
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 35,414 1,686.00 5.00 34,132 404.00 1.20 12:08 49 70.962 2.51 میلیارد 1,329.61 33,728 35,414 35,414 35,414 0 225,954 35,414 74 - - 34.132 هزار میلیارد 30.296 میلیون 4.071 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 2.722 میلیون 1.189 میلیون - - - 70.962 - 70.962 -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,017 429.00 5.00 8,999 411.00 4.79 12:28 286 2.486 میلیون 22.37 میلیارد 5,989.65 8,588 8,850 8,737 9,017 1 350,638 9,017 35 1,000 9,141 22.736 هزار میلیارد 30.168 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 143.186 2.342 میلیون 2.337 میلیون 149
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,501 34.00 1.38 2,559 92.00 3.73 12:29 4,092 60.946 میلیون 155.98 میلیارد 14,227.83 2,467 2,561 2,498 2,590 1 24,998 2,499 3 6,057 2,512 23.927 هزار میلیارد 29.307 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - 58.186 میلیون 2.76 میلیون 48.574 میلیون 12.372 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,225 65.00 1.06 6,238 78.00 1.27 12:29 386 1.814 میلیون 11.32 میلیارد 11,750.71 6,160 6,140 6,051 6,400 1 9,474 6,190 2 170 6,225 9.357 هزار میلیارد 28.348 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 1.784 میلیون 30 1.676 میلیون 137.983
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,246 55.00 2.51 2,288 97.00 4.43 12:29 4,639 75.844 میلیون 173.54 میلیارد 18,274.89 2,191 2,260 2,235 2,300 1 8,660 2,246 2 2,500 2,246 12.652 هزار میلیارد 28.138 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 74.393 میلیون 1.451 میلیون 65.844 میلیون 10 میلیون
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 34,991 1,666.00 5.00 34,967 1,642.00 4.93 12:29 458 636.79 22.27 میلیارد 2,660.69 33,325 34,990 34,204 34,991 1 4,890 34,991 3 10,000 35,000 24.528 هزار میلیارد 27.961 میلیون 8.201 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 606.79 30 620.185 16.605
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,840 118.00 2.50 4,898 176.00 3.73 12:29 1,529 7.121 میلیون 34.88 میلیارد 5,996.34 4,722 4,887 4,793 4,951 1 4,000 4,839 1 2,000 4,845 17.845 هزار میلیارد 26.814 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 7.021 میلیون 100 6.162 میلیون 959.212
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 5,720 131.00 2.34 5,801 212.00 3.79 12:29 1,428 15.006 میلیون 87.05 میلیارد 8,740.92 5,589 5,768 5,615 5,868 2 36,680 5,724 1 9,780 5,749 26.105 هزار میلیارد 26.346 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 11.964 میلیون 3.042 میلیون 14.619 میلیون 387.389
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون