شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضسان7065

اختیارخ پارسان-32000-99/07/15

اختیار معامله بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/04/16 30 3,000 3 میلیون - - 1 1 1 0 1,350 2 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
فملیح2

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 884 4.00 0.45 884 4.00 0.45 1396/08/15 1 6 میلیون 5.304 میلیارد - 880 884 884 884 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 میلیون
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 25,309 44.00 0.17 25,309 44.00 0.17 1399/03/19 12 228,722 5.789 میلیارد - 25,265 25,309 25,309 25,309 0 11,278 25,309 1 - - 131.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228,722 - 228,722
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
رکیش2

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,051 0.00 0.00 3,051 0.00 0.00 1398/04/3 1 21 میلیون 64.071 میلیارد - 3,051 3,051 3,051 3,051 0 - - 0 - - 7.933 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21 میلیون - 21 میلیون
سفارح

ح . سیمان‌فارس‌

حق تقدم بورس 3,451 0.00 0.00 3,451 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,451 3,451 3,451 - - - - 28.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسیانح2

ح.بیمه پارسیان

سهام بورس 667 16.00 2.34 667 16.00 2.34 1395/12/4 1 42.342 میلیون 28.242 میلیارد - 683 667 667 667 - - - - - - - - - - - - - - - - 42.342 میلیون - 42.342 میلیون
وبوعلی2

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 1,100 14.00 1.26 1,100 14.00 1.26 1397/04/16 1 20 میلیون 22 میلیارد - 1,114 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - 1.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
سصفها2

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 12,000 21.00 0.17 12,000 21.00 0.17 1395/08/22 1 2.5 میلیون 30 میلیارد - 12,021 12,000 12,000 12,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 214,490 5,690.00 2.73 210,200 1,400.00 0.67 12:30 4,631 2.223 میلیون 467.258 میلیارد 1,515.8 208,800 218,800 199,300 218,800 13 13,465 214,490 26 13,198 214,490 67.234 هزار میلیارد 10.966 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 - - - 1.313 میلیون 909,529 2.067 میلیون 156,118
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
دسیناح

ح . داروسازی‌ سینا

سهام بورس 12,300 910.00 7.99 12,300 910.00 7.99 1398/05/7 47 460,118 5.659 میلیارد - 11,390 12,300 12,300 12,300 0 23,000 12,300 2 - - - - - - - - - - - - - - 460,118 - 460,118
فاما2

صنعتی‌ آما

سهام بورس 4,100 52.00 1.25 4,100 52.00 1.25 1396/04/24 3 12.394 میلیون 50.815 میلیارد - 4,152 4,100 4,100 4,100 0 - - 0 - - 3.69 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.394 میلیون 12.394 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 35,230 1,850.00 4.99 35,370 1,710.00 4.61 12:29 4,373 6.778 میلیون 239.729 میلیارد 2,103.01 37,080 35,310 35,230 36,690 197 9,573 35,230 19 1.012 میلیون 35,230 32.426 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 - - - 6.753 میلیون 25,000 6.638 میلیون 139,954
چفیبرح

ح . فیبر ایران‌

سهام بورس 6,600 74.00 1.13 6,408 118.00 1.81 1399/02/17 254 9.612 میلیون 61.59 میلیارد 6,081.41 6,526 7,178 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.612 میلیون 8 میلیون - 9.612 میلیون
بترانسح

ح . ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 4,100 200.00 4.65 4,100 200.00 4.65 1396/06/12 280 13.602 میلیون 55.768 میلیارد - 4,300 4,101 4,100 4,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 406,000 13.196 میلیون - 13.602 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 17,700 423.00 2.45 17,700 423.00 2.45 1399/02/20 1 14 میلیون 247.8 میلیارد - 17,277 17,700 17,700 17,700 0 - - 0 - - 287.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14 میلیون - 14 میلیون
دفراح

ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌

سهام بورس 5,600 100.00 1.75 5,600 100.00 1.75 1397/12/11 180 827,221 4.633 میلیارد - 5,700 5,615 5,600 5,615 0 3,000 5,570 1 - - - - - - - - - - - - - 295,420 531,801 - 827,221
قزوینح

ح . کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 1,533 74.00 5.07 1,453 6.00 0.41 1396/01/28 943 20.072 میلیون 29.167 میلیارد - 1,459 1,500 1,445 1,533 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 8.426 میلیون 11.646 میلیون - 20.072 میلیون
چفیبر2

فیبر ایران‌

سهام بورس 6,000 208.00 3.59 6,000 208.00 3.59 1396/07/23 1 4 میلیون 24 میلیارد - 5,792 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 10.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
قنیشاح

ح . قند نیشابور

حق تقدم بورس 4,200 0.00 0.00 4,150 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 4,200 4,200 4,200 - - - - 8.762 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ورناح

ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1397/10/26 173 17.251 میلیون 155.256 میلیون - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 17.251 میلیون - 17.251 میلیون
فولاژ4

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 2,496 319.00 14.65 2,496 319.00 14.65 1396/03/2 1 17.974 میلیون 44.862 میلیارد - 2,177 2,496 2,496 2,496 - - - - 14.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17.974 میلیون - 17.974 میلیون
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 1,000 2,166.00 68.41 1399/02/16 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 167.029 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 -
غالبرح

ح . لبنیات‌کالبر

سهام بورس 232 21.00 9.95 232 21.00 9.95 1397/03/21 219 5.151 میلیون 1.195 میلیارد - 211 232 232 232 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.151 میلیون - - 5.151 میلیون
ولصنم2

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 1,212 0.00 0.00 1,212 0.00 0.00 1397/03/12 1 10 میلیون 12.12 میلیارد - 1,212 1,212 1,212 1,212 0 - - 0 - - 2.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شفنح

ح . پتروشیمی فناوران

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 158.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 29,220 20.00 0.07 29,870 630.00 2.15 12:30 1,195 1.839 میلیون 54.93 میلیارد 1,005.8 29,240 30,420 29,010 30,420 3 5,755 29,220 3 8,169 29,220 6.374 هزار میلیارد 3.611 میلیون 911,905 218,000 614,946 296,959 592,288 80,346 - - - 1.839 میلیون - 1.839 میلیون -
نبروجح

ح . نساجی‌ بروجرد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 875.34 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
بنیرو4

نیروترانس‌

سهام بورس 57,497 2,876.00 4.76 57,497 2,876.00 4.76 1399/03/21 2 16,826 967.445 میلیون - 60,373 57,497 57,497 57,497 0 - - 0 - - 28.749 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16,826 - 16,826
حفاری2

حفاری شمال

سهام بورس 19,340 0.00 0.00 19,340 0.00 0.00 1399/04/16 1 47.371 میلیون 916.155 میلیارد - 19,340 19,340 19,340 19,340 0 - - 0 - - 100.777 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.371 میلیون - 47.371 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 32,250 450.00 1.42 31,050 750.00 2.36 12:30 1,466 4.399 میلیون 136.572 میلیارد 15,021.95 31,800 31,990 30,210 32,800 5 9,769 32,250 6 5,051 32,250 47.7 هزار میلیارد - - 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون - - - 2.987 میلیون 1.411 میلیون 3.83 میلیون 568,652
وانصارح

ح.بانک انصار

سهام بورس 770 0.00 0.00 770 0.00 0.00 1395/11/23 649 63.138 میلیون 48.617 میلیارد - 770 770 770 770 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 37,700 63.101 میلیون - 63.138 میلیون
کگلح2

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 4,760 51.00 1.06 4,760 51.00 1.06 1398/03/19 1 8.889 میلیون 42.31 میلیارد - 4,811 4,760 4,760 4,760 0 - - 0 - - 125.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.889 میلیون - 8.889 میلیون
سنیرح

ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز

سهام بورس 23,500 2,500.00 9.62 23,512 2,488.00 9.57 1398/07/10 16 51,965 1.222 میلیارد 3,247.81 26,000 25,600 23,500 25,600 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7,963 44,002 - 51,965
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 26,000 470.00 1.84 26,790 1,260.00 4.94 12:30 2,164 9.502 میلیون 254.572 میلیارد 2,000.36 25,530 26,800 26,000 26,800 17 125,207 26,000 45 72,342 26,000 34.466 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 9.502 میلیون - 9.444 میلیون 57,965
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 113,360 5,960.00 4.99 115,350 3,970.00 3.33 12:30 7,759 3.831 میلیون 441.942 میلیارد 607.26 119,320 116,000 113,360 120,000 20 8,317 113,360 29 21,336 113,360 35.796 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - 3.756 میلیون 75,753 3.771 میلیون 60,212
ثامانح

ح . سامان‌ گستراصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 460 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 4.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسیانح

ح.بیمه پارسیان

سهام بورس 3,780 1.00 0.03 3,758 21.00 0.56 1398/10/16 171 10.147 میلیون 38.131 میلیارد 41,649.03 3,779 3,740 3,740 3,780 0 28,620 3,780 1 - - 19.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 76,000 10.071 میلیون - 10.147 میلیون
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 91,180 4,760.00 4.96 92,640 3,300.00 3.44 12:30 1,269 1.829 میلیون 169.476 میلیارد 792.05 95,940 94,200 91,150 94,200 6 1,452 91,170 5 4,925 91,170 19.418 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 1.014 میلیون 815,000 1.099 میلیون 730,000
وصندوق4

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 1,999 508.00 34.07 1,999 508.00 34.07 1396/03/3 1 22.399 میلیون 44.776 میلیارد - 1,491 1,999 1,999 1,999 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.399 میلیون - 22.399 میلیون
فاسمین2

کالسیمین‌

سهام بورس 9,344 331.00 3.67 9,344 331.00 3.67 1397/12/27 1 4 میلیون 37.376 میلیارد - 9,013 9,344 9,344 9,344 0 - - 0 - - 18.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
غمارگح

ح . مارگارین‌

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/09/14 254 5.645 میلیون 6.209 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 4.012 میلیون 1.633 میلیون - 5.645 میلیون
غاذر2

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 3,200 67.00 2.14 3,133 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 3,133 3,200 - - 0 - - 0 - - 234.975 میلیارد - - - - - - - - - - - 2.7 میلیون - 2.7 میلیون
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

سهام بورس 2,720 80.00 2.86 2,674 126.00 4.50 1398/02/4 436 19.271 میلیون 51.533 میلیارد - 2,800 2,600 2,600 2,730 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.271 میلیون 16 میلیون - 19.271 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,250 2,170.00 5.00 41,400 2,020.00 4.65 12:30 8,730 19.572 میلیون 810.202 میلیارد 5,395.72 43,420 41,410 41,250 43,420 108 42,522 41,250 48 564,368 41,250 99.866 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 13.696 میلیون 5.876 میلیون 18.967 میلیون 605,580
سبجنوح

ح . سیمان‌ بجنورد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 18.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پسهند4

صنایع‌ لاستیکی‌ سهند

سهام بورس 610 26,432.00 97.74 1,619 25,423.00 94.01 1398/12/28 1 41.744 میلیون 67.584 میلیارد - 27,042 - - - - - - - 566.65 میلیارد - - - - - - - - - - - 41.744 میلیون - 41.744 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,264 0.00 0.00 11,264 0.00 0.00 1398/12/11 1 8 میلیون 90.112 میلیارد - 11,264 11,264 11,264 11,264 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 9.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
آسیا4

بیمه آسیا

سهام بورس 8,163 130.00 1.62 8,163 130.00 1.62 1398/12/28 1 30.5 میلیون 248.972 میلیارد - 8,033 8,163 8,163 8,163 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 6,000 5,187.00 638.01 1399/02/13 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 - - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
غپاکح2

ح . لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 618 32.00 5.46 618 32.00 5.46 1396/02/23 1 6.815 میلیون 4.212 میلیارد - 586 618 618 618 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.815 میلیون - 6.815 میلیون
فلوله2

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 4,020 136.00 3.50 4,020 136.00 3.50 1395/10/11 1 5.134 میلیون 20.637 میلیارد - 3,884 4,020 4,020 4,020 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.134 میلیون - - 5.134 میلیون
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 30,710 1,610.00 4.98 30,880 1,440.00 4.46 12:30 1,809 2.629 میلیون 81.161 میلیارد 3,219.94 32,320 31,500 30,710 31,900 445 2,714 30,710 7 1.272 میلیون 30,710 16.16 هزار میلیارد 6.272 میلیون 1.825 میلیون 300,000 885,363 896,696 1.434 میلیون 310,473 - - - 2.629 میلیون - 2.629 میلیون -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 47,300 2,230.00 4.95 47,170 2,100.00 4.66 12:30 5,546 15.151 میلیون 714.63 میلیارد 6,786.51 45,070 47,320 45,500 47,320 6 171,918 47,320 34 39,954 47,320 1352.1 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 12.491 میلیون 2.659 میلیون 5.836 میلیون 9.315 میلیون
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 50,910 2,670.00 4.98 51,210 2,370.00 4.42 13:47 6,329 10.847 میلیون 555.458 میلیارد 2,686.75 53,580 53,990 50,910 53,990 167 15,803 50,910 32 789,834 50,910 45.007 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 10.378 میلیون 468,950 10.845 میلیون 1,196
کچادح2

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,580 157.00 2.74 5,580 157.00 2.74 1398/12/17 1 4.836 میلیون 26.986 میلیارد - 5,737 5,580 5,580 5,580 0 - - 0 - - 64.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,900 82.00 4.51 1,900 82.00 4.51 1399/03/21 1 1,400 2.66 میلیون - 1,818 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 333.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 10,290 540.00 4.99 10,340 490.00 4.52 12:30 24,105 97.506 میلیون 1.008 هزار میلیارد 918.25 10,830 10,660 10,290 10,660 143 1.666 میلیون 10,290 107 1.538 میلیون 10,290 25.622 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 94.471 میلیون 3.034 میلیون 97.506 میلیون -
فولاژح

ح.فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 16,440 1,826.00 10.00 16,455 1,811.00 9.91 1399/03/3 153 4.926 میلیون 81.057 میلیارد - 18,266 18,000 16,440 18,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 305,971 4.62 میلیون - 4.926 میلیون
غگرجیح

ح . بیسکویت‌ گرجی‌

حق تقدم بورس 50,770 4,530.00 8.19 51,830 3,470.00 6.27 12:26 56 28,646 1.485 میلیارد - 55,300 60,830 50,770 60,830 2 1,000 50,720 1 71,354 50,770 2.851 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28,646 - - 28,646
ما2

بیمه ما

سهام بورس 1,236 1.00 0.08 1,236 1.00 0.08 1397/04/26 1 15 میلیون 18.54 میلیارد - 1,235 1,236 1,236 1,236 0 - - 0 - - 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 2,086 2,088 2,088 2,088 - - - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
زمگسا4

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 5,027 935.00 15.68 5,027 935.00 15.68 1396/05/9 1 5.249 میلیون 26.385 میلیارد - 5,962 5,027 5,027 5,027 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.249 میلیون - 5.249 میلیون
تپمپی2

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 2,300 11.00 0.48 2,300 11.00 0.48 1397/08/12 1 22.465 میلیون 51.67 میلیارد - 2,289 2,300 2,300 2,300 0 - - 0 - - 1.449 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.465 میلیون - 22.465 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 40,000 1,900.00 4.99 39,990 1,890.00 4.96 12:29 3,105 7.456 میلیون 298.174 میلیارد 4,896.25 38,100 40,000 39,500 40,000 3 175,187 40,000 65 686 40,000 19.05 هزار میلیارد 3.762 میلیون 902,805 500,000 296,671 606,134 495,451 81,053 - - - 6.93 میلیون 525,626 7.456 میلیون 159
فایرا2

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 6,001 21.00 0.35 6,001 21.00 0.35 1398/03/19 1 38.477 میلیون 230.899 میلیارد - 5,980 6,001 6,001 6,001 0 - - 0 - - 31.192 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.477 میلیون - 38.477 میلیون
ولغدرح

ح . لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 95 4.00 4.40 95 4.00 4.40 1395/11/12 172 6.01 میلیون 568.863 میلیون - 91 91 91 95 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.01 میلیون 4 میلیون - 6.01 میلیون
حپترو4

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 36,774 601.00 1.61 36,774 601.00 1.61 1399/03/21 2 5,565 204.647 میلیون - 37,375 36,774 36,774 36,774 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 5,565 - 5,565
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 30,540 1,450.00 4.98 30,320 1,230.00 4.23 12:30 2,937 9.921 میلیون 300.775 میلیارد 3,717.66 29,090 30,540 29,410 30,540 9 54,607 30,540 37 50,204 30,540 52.944 هزار میلیارد 19.712 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 - - - 7.938 میلیون 1.982 میلیون 6.848 میلیون 3.073 میلیون
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 32,620 1,550.00 4.99 32,570 1,500.00 4.83 12:20 651 1.821 میلیون 59.313 میلیارد 2,278.27 31,070 32,620 32,100 32,620 2 214,725 32,620 99 40 32,620 7.457 هزار میلیارد - - 240,000 73,571 283,275 14,919 630 - - - 1.821 میلیون - 1.821 میلیون -
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 9,120 830.00 10.01 9,120 830.00 10.01 1399/04/2 2,435 56.768 میلیون 517.724 میلیارد 8,122.41 8,290 9,120 9,120 9,120 0 - - 0 - - 9.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 42.433 میلیون 14.335 میلیون - 56.768 میلیون
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 12,864 612.00 5.00 12,864 612.00 5.00 1398/08/6 1 24 میلیون 308.736 میلیارد - 12,252 12,864 12,864 12,864 0 - - 0 - - 103.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
غدشتح

ح . دشت‌ مرغاب‌

حق تقدم بورس 611 0.00 0.00 625 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 611 611 611 - - - - 6.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 35,230 1,850.00 4.99 35,610 1,470.00 3.96 12:30 791 1.219 میلیون 43.383 میلیارد 3,150.99 37,080 36,900 35,230 36,900 222 18,510 35,230 20 1.14 میلیون 35,230 22.248 هزار میلیارد 6.764 میلیون 1.385 میلیون 600,000 817,460 567,587 2.561 میلیون 82,032 - - - 1.169 میلیون 50,000 1.219 میلیون -
دفرا2

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 31,030 215.00 0.70 31,030 215.00 0.70 1399/03/3 1 34.3 میلیون 1.064 هزار میلیارد - 30,815 31,030 31,030 31,030 0 - - 0 - - 21.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.3 میلیون - 34.3 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
چافست2

افست‌

سهام بورس 11,577 609.00 5.00 11,577 609.00 5.00 1396/11/24 1 1.779 میلیون 20.598 میلیارد - 12,186 11,577 11,577 11,577 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.779 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 09:06 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1011.807 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
غالبر2

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 1,980 73.00 3.83 1,980 73.00 3.83 1395/08/17 1 4.041 میلیون 8.001 میلیارد - 1,907 1,980 1,980 1,980 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - 4.041 میلیون -
کگاز4

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 5,594 822.00 17.23 5,594 822.00 17.23 1396/03/3 1 1.293 میلیون 7.231 میلیارد - 4,772 5,594 5,594 5,594 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.293 میلیون - 1.293 میلیون
فلامی2

لامیران‌

سهام بورس 3,862 0.00 0.00 3,862 0.00 0.00 1396/01/29 1 2.9 میلیون 11.2 میلیارد - 3,862 3,862 3,862 3,862 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون - 2.9 میلیون
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
وپارس2

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,750 54.00 1.12 4,750 54.00 1.12 1398/12/12 1 100 میلیون 475 میلیارد - 4,804 4,750 4,750 4,750 0 - - 0 - - 742.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 20,510 970.00 4.96 20,500 960.00 4.91 12:30 8,940 65.488 میلیون 1.343 هزار میلیارد 13,047.62 19,540 20,510 19,970 20,510 7 6.996 میلیون 20,510 483 4,795 20,510 293.1 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 43.927 میلیون 21.561 میلیون 28.56 میلیون 36.928 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 40,280 1,910.00 4.98 39,650 1,280.00 3.34 12:29 3,693 6.266 میلیون 248.419 میلیارد 1,774.5 38,370 40,050 38,370 40,280 3 1.475 میلیون 40,280 64 561 40,280 84.414 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 3.55 میلیون 2.716 میلیون 6.204 میلیون 62,000
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 45,710 2,170.00 4.98 45,710 2,170.00 4.98 12:30 2,229 8.507 میلیون 388.854 میلیارد 9,321.38 43,540 45,710 45,710 45,710 15 12.01 میلیون 45,710 4132 14,275 45,710 938.722 هزار میلیارد 696.068 میلیون 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 6.762 میلیون 1.745 میلیون 8.314 میلیون 192,929
شگل2

گلتاش‌

سهام بورس 7,750 82.00 1.05 7,750 82.00 1.05 1397/07/2 1 2.5 میلیون 19.375 میلیارد - 7,832 7,750 7,750 7,750 0 - - 0 - - 7.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 55,100 2,900.00 5.00 55,570 2,430.00 4.19 12:29 921 706,515 39.036 میلیارد 2,034.31 58,000 56,240 55,100 56,240 174 630 55,100 5 431,874 55,100 14.5 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 - - - 706,515 - 706,515 -
تایرا4

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 2,377 225.00 8.65 2,377 225.00 8.65 1396/02/25 1 20.661 میلیون 49.111 میلیارد - 2,602 2,377 2,377 2,377 - - - - 7.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 20.661 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 16,993 745.00 4.59 16,993 745.00 4.59 1399/03/19 65 5.476 میلیون 93.061 میلیارد - 16,248 16,993 16,993 16,993 0 296,128 16,993 10 - - 1723.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.476 میلیون - 5.476 میلیون
شدوص2

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 3,522 0.00 0.00 3,522 0.00 0.00 1396/12/23 2 10.315 میلیون 36.329 میلیارد - 3,522 3,522 3,522 3,522 0 - - 0 - - 1.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.315 میلیون - 10.315 میلیون
وخارزم2

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,908 0.00 0.00 1,908 0.00 0.00 1398/09/17 1 48.302 میلیون 92.16 میلیارد - 1,908 1,908 1,908 1,908 0 - - 0 - - 23.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 48.302 میلیون - 48.302 میلیون
دلر2

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 6,933 0.00 0.00 6,933 0.00 0.00 1397/09/14 2 11.25 میلیون 77.996 میلیارد - 6,933 6,933 6,933 6,933 0 - - 0 - - 3.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11.25 میلیون - 11.25 میلیون
نبروج

نساجی‌ بروجرد

سهام بورس 6,200 290.00 4.91 5,910 0.00 0.00 1399/03/31 2 1,267 7.855 میلیون 785 5,910 6,200 6,200 6,200 0 1.471 میلیون 6,200 70 - - 875.93 میلیارد 2.953 میلیون 2.469 میلیون 148,212 2.198 میلیون 270,725 1.998 میلیون 183,144 - - - 1,267 - 1,267 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی