شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 -
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 8,165 545.00 7.15 8,204 584.00 7.66 12:29 2,733 11.023 میلیون 90.433 میلیارد 3,359.53 7,620 8,140 8,060 8,402 2 5,100 8,167 2 33,017 8,167 3.81 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 -41.05 17.23 3.23 11.003 میلیون 20,000 10.969 میلیون 53,568
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 62,396 2,971.00 5.00 62,396 2,971.00 5.00 1398/10/26 288 364,157 22.722 میلیارد 603.53 59,425 62,396 62,396 62,396 1 36,713 62,396 21 396 62,429 12.479 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 20.86 15.45 3.15 364,157 - 364,157 -
قشهد

شهد

سهام بورس 18,340 387.00 2.07 18,178 549.00 2.93 1398/10/26 501 598,732 10.884 میلیارد 810.01 18,727 18,361 17,843 18,499 1 1,000 18,150 1 3,000 18,990 7.271 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 24.62 9.34 3.05 598,732 - 598,732 -
چافست

افست‌

سهام بورس 12,450 1,353.00 9.80 13,903 100.00 0.72 1398/10/25 2 172 2.141 میلیون 1,645.69 13,803 12,450 12,450 12,450 1 721,760 12,450 125 400 14,109 13.764 هزار میلیارد 17.487 میلیون 3.694 میلیون 990,000 2.044 میلیون 1.65 میلیون 2.104 میلیون 554,005 24.84 8.25 6.54 - - - -
قنیشا

قند نیشابور

سهام بورس 13,940 273.00 1.92 13,875 338.00 2.38 1398/10/26 1,715 3.663 میلیون 50.824 میلیارد 2,050.78 14,213 14,230 13,600 14,230 1 107 13,887 1 4,000 14,198 3.746 هزار میلیارد 4.796 میلیون 1.012 میلیون 270,000 469,492 542,036 1.132 میلیون 239,677 15.63 7.27 3.31 3.473 میلیون 190,100 3.447 میلیون 216,000
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 21,000 9,734.00 86.40 61,963 50,697.00 450.00 1398/09/24 6 21 441,000 961.43 11,266 21,000 21,000 21,000 74 140 20,750 1 584,351 21,000 6.058 هزار میلیارد 14.423 میلیون 1.481 میلیون 120,000 563,300 917,816 1.183 میلیون 441,346 15.02 7.22 5.6 - - - -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 18,702 1,738.00 10.25 18,449 1,485.00 8.75 12:29 1,885 7.354 میلیون 135.672 میلیارد 5,092.42 16,964 17,812 17,812 18,702 10 4.8 میلیون 18,702 78 570 18,702 18.496 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون 10.61 5.66 7.62 5.166 میلیون 2.188 میلیون 5.44 میلیون 1.914 میلیون
داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

سهام بورس 16,689 61.00 0.36 16,749 1.00 0.01 1398/09/25 2,230 5.099 میلیون 85.407 میلیارد 1,506.77 16,750 16,879 16,001 17,300 1 7,341 16,689 2 169 16,703 11.492 هزار میلیارد 16.154 میلیون 5.717 میلیون 750,000 3.592 میلیون 2.125 میلیون 2.765 میلیون 961,169 11.03 4.99 3.84 5.099 میلیون - 2.627 میلیون 2.472 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,490 118.00 4.97 2,481 109.00 4.60 1398/10/26 2,461 78.101 میلیون 193.746 میلیارد 31,735.37 2,372 2,376 2,320 2,490 1 10,000 2,300 1 2,000 2,520 14.886 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 -18.36 3.14 38.44 78.101 میلیون 100 24.801 میلیون 53.3 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
سپاها2

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 771 14.00 1.78 771 14.00 1.78 1397/03/2 3 53.659 میلیون 41.371 میلیارد - 785 771 771 771 0 - - 0 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.659 میلیون - 53.659 میلیون
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - - - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
تکشا2

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 2,630 36.00 1.35 2,630 36.00 1.35 1395/08/22 1 5 میلیون 13.15 میلیارد - 2,666 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 289.186 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
وملی4

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 16,490 0.00 0.00 16,490 0.00 0.00 1398/03/1 1 1.5 میلیون 24.735 میلیارد - 16,490 16,490 16,490 16,490 - - - - 4.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
وپخش2

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 44,900 885.00 2.01 44,900 885.00 2.01 1398/10/3 1 500,000 22.45 میلیارد - 44,015 44,900 44,900 44,900 0 - - 0 - - 37.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 3,838 182.00 4.98 3,838 182.00 4.98 12:21 183 2.808 میلیون 10.776 میلیارد 10,326.61 3,656 3,838 3,838 3,838 0 6.498 میلیون 3,838 246 - - 8.957 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 2.408 میلیون 400,000 1.808 میلیون 1,000,000
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,990 69.00 1.76 3,951 30.00 0.77 12:30 491 4.32 میلیون 17.067 میلیارد 7,779.67 3,921 3,930 3,901 4,000 1 497,720 3,989 5 3,500 3,995 18.821 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 4.293 میلیون 27,087 4.059 میلیون 260,499
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 24,000 153.00 0.64 24,567 720.00 3.02 12:30 2,117 2.886 میلیون 70.888 میلیارد 1,204.13 23,847 25,039 23,905 25,039 1 42 23,991 1 1,900 24,000 1.789 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 2.786 میلیون 100,000 2.668 میلیون 217,664
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 22,200 21.00 0.09 21,874 347.00 1.56 12:54 669 997,671 21.823 میلیارد 868.87 22,221 22,640 21,500 22,640 1 12,000 22,100 1 3,600 22,149 5.333 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 892,571 105,100 624,056 373,615
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 11,980 159.00 1.35 12,013 192.00 1.62 12:30 404 1.056 میلیون 12.686 میلیارد 2,439.61 11,821 12,280 11,801 12,280 1 14,576 11,900 4 50,000 11,900 10.639 هزار میلیارد - - 900,000 712,969 1.663 میلیون 2.269 میلیون 763,561 - - - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون -
خفنر2

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 144.00 3.11 4,772 144.00 3.11 1396/08/13 1 4 میلیون 19.088 میلیارد - 4,628 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 954.4 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,106 10.00 0.20 5,111 5.00 0.10 12:29 909 16.046 میلیون 82.015 میلیارد 14,476.85 5,116 5,118 5,084 5,178 1 55,900 5,105 3 10,000 5,107 138.132 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 3.755 میلیون 12.29 میلیون 8.877 میلیون 7.169 میلیون
غشهدح

ح . شهد ایران‌

سهام بورس 1,450 0.00 0.00 1,450 0.00 0.00 1396/06/27 143 4.491 میلیون 6.512 میلیارد - 1,450 1,450 1,450 1,450 0 10,000 1,450 1 - - - - - - - - - - - - - 1.591 میلیون 2.9 میلیون - 4.491 میلیون
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
دسبحانح

ح. سبحان دارو

سهام بورس 2,480 64.00 2.65 2,473 57.00 2.36 1397/10/12 39 236,660 585.22 میلیون - 2,416 2,401 2,401 2,480 0 14,900 2,431 3 - - - - - - - - - - - - - 136,660 100,000 - 236,660
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,585 123.00 5.00 2,571 109.00 4.43 12:29 8,200 125.362 میلیون 322.348 میلیارد 16,871.1 2,462 2,500 2,402 2,585 4 8.343 میلیون 2,585 197 51,464 2,692 26.282 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 124.76 میلیون 601,999 107.792 میلیون 17.57 میلیون
سفارس2

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 3,854 0.00 0.00 3,854 0.00 0.00 1398/03/28 1 52.015 میلیون 200.467 میلیارد - 3,854 3,854 3,854 3,854 0 - - 0 - - 21.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52.015 میلیون - 52.015 میلیون
سیدکو2

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 1,447 14.00 0.96 1,447 14.00 0.96 1397/09/19 1 47.95 میلیون 69.384 میلیارد - 1,461 1,447 1,447 1,447 0 - - 0 - - 6.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.95 میلیون - 47.95 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,644 46.00 0.40 11,608 10.00 0.09 12:29 5,059 10.797 میلیون 125.338 میلیارد 3,014.55 11,598 11,652 11,400 11,740 2 6,841 11,641 1 9,892 11,644 332.723 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 10.777 میلیون 20,100 8.998 میلیون 1.799 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 21,913 1,108.00 5.33 21,552 747.00 3.59 12:30 1,664 2.936 میلیون 63.273 میلیارد 1,159.7 20,805 22,336 21,220 22,336 3 1,862 21,913 1 5,377 21,913 4.168 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 2.93 میلیون 5,442 2.936 میلیون -
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
کهمداح

ح . شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 634 70.00 9.94 645 59.00 8.38 1397/03/30 404 9.145 میلیون 5.897 میلیارد - 704 774 634 774 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.16 میلیون 2.985 میلیون - 9.145 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 17:36 8,485 35.31 میلیون 471.78 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.773 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,790 35.00 0.45 7,853 28.00 0.36 12:30 2,354 15.196 میلیون 119.341 میلیارد 9,619.5 7,825 7,900 7,775 8,000 1 14,000 7,793 2 3,000 7,793 375.6 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 8.807 میلیون 6.39 میلیون 7.083 میلیون 8.113 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,848 183.00 4.99 3,826 161.00 4.39 12:29 2,626 26.604 میلیون 101.791 میلیارد 7,351.46 3,665 3,780 3,751 3,848 1 8.027 میلیون 3,848 421 10,000 3,948 9.25 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 22.037 میلیون 4.567 میلیون 26.504 میلیون 100,000
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
فسپا2

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 2,709 24.00 0.89 2,709 24.00 0.89 1396/07/5 1 20.205 میلیون 54.735 میلیارد - 2,685 2,709 2,709 2,709 0 - - 0 - - 1.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.205 میلیون - 20.205 میلیون -
والبرح

ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,082 564.00 9.99 5,083 563.00 9.97 1398/07/24 26 789,833 4.015 میلیارد 30,378.19 5,646 5,646 5,082 5,646 0 33,372 5,082 1 - - - - - - - - - - - - - 23,205 766,628 - 789,833
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,751 160.00 1.61 10,072 161.00 1.62 12:30 334 630,245 6.348 میلیارد 1,523.8 9,911 10,198 9,580 10,199 1 10,000 9,750 1 252 10,120 6.936 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 630,245 - 630,245 -
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
دانا2

بیمه دانا

سهام بورس 5,520 108.00 2.00 5,520 108.00 2.00 1398/06/30 1 7 میلیون 38.64 میلیارد - 5,412 5,520 5,520 5,520 0 - - 0 - - 8.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 624 0.00 0.00 624 0.00 0.00 1397/03/6 1 6 میلیون 3.744 میلیارد - 624 624 624 624 0 - - 0 - - 6.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 55,369 2,636.00 5.00 55,275 2,542.00 4.82 12:27 434 545,834 30.171 میلیارد 2,137.76 52,733 55,368 53,201 55,369 0 3,550 55,369 4 - - 10.283 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 - - - 274,872 270,962 545,834 -
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,522 154.00 0.82 18,700 24.00 0.13 12:53 545 721,835 13.498 میلیارد 1,911.19 18,676 18,620 18,500 18,959 2 600 18,505 1 22,462 18,640 156.878 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 671,835 50,000 721,835 -
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 11,643 554.00 5.00 11,572 483.00 4.36 12:29 308 1.184 میلیون 13.702 میلیارد 2,432.81 11,089 11,310 11,310 11,643 0 880,504 11,643 83 - - 5.262 هزار میلیارد 5.603 میلیون 1.292 میلیون 474,522 597,642 694,727 2.431 میلیون 326,684 - - - 1.184 میلیون - 1.154 میلیون 30,000
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
ثنوسا2

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,861 136.00 4.99 2,861 136.00 4.99 1398/09/4 1 26 میلیون 74.386 میلیارد - 2,725 2,861 2,861 2,861 0 - - 0 - - 7.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26 میلیون - 26 میلیون
کرازی2

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 2,032 96.00 4.96 2,032 96.00 4.96 1396/09/14 2 24.045 میلیون 48.859 میلیارد - 1,936 2,032 2,032 2,032 0 - - 0 - - 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.045 میلیون - 24.045 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 4,797 61.00 1.26 4,755 103.00 2.12 12:29 1,648 9.401 میلیون 44.702 میلیارد 5,996.34 4,858 4,770 4,630 4,815 1 2,000 4,795 1 79,050 4,797 17.7 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 8.901 میلیون 500,000 8.385 میلیون 1.016 میلیون
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 96,393 5,071.00 5.00 97,056 4,408.00 4.34 12:30 1,699 492,502 47.8 میلیارد 982.04 101,464 96,805 96,391 100,537 1 51 96,397 1 68 96,400 23.641 هزار میلیارد 23.666 میلیون 1.436 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 - - - 482,502 10,000 492,502 -
سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 15,823 753.00 5.00 15,554 484.00 3.21 12:28 1,533 4.798 میلیون 74.631 میلیارد 3,544.45 15,070 15,365 14,750 15,823 1 30,730 15,823 7 300 15,900 7.579 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.999 میلیون 502,900 1.299 میلیون 1.701 میلیون 2.467 میلیون 500,607 - - - 4.435 میلیون 363,485 4.768 میلیون 30,220
وتوسم2

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 2,800 57.00 2.00 2,800 57.00 2.00 1398/06/12 1 7 میلیون 19.6 میلیارد - 2,857 2,800 2,800 2,800 0 - - 0 - - 12.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 21,421 1,127.00 5.00 21,441 1,107.00 4.91 12:29 605 2.315 میلیون 49.632 میلیارد 6,270.3 22,548 21,578 21,421 21,998 143 7,500 21,421 1 2.777 میلیون 21,421 19.346 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 1.575 میلیون 740,000 2.251 میلیون 64,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,360 164.00 1.78 8,966 230.00 2.50 12:30 4,357 19.142 میلیون 171.626 میلیارد 6,314.9 9,196 9,000 8,737 9,400 26 343,000 9,414 5 287,159 9,414 55.176 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 17.287 میلیون 1.854 میلیون 16.973 میلیون 2.169 میلیون
درازکح

ح . دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 10,001 588.00 6.25 10,000 587.00 6.24 1397/07/29 157 2.882 میلیون 28.82 میلیارد - 9,413 10,000 10,000 10,200 0 2,100 9,053 1 - - - - - - - - - - - - - 161,620 2.72 میلیون - 2.882 میلیون
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
شسپا2

نفت سپاهان

سهام بورس 8,900 118.00 1.34 8,900 118.00 1.34 1398/08/19 2 30 میلیون 267 میلیارد - 8,782 8,900 8,900 8,900 0 - - 0 - - 53.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 30,450 3,050.00 9.10 30,365 3,135.00 9.36 1398/10/16 517 2.466 میلیون 74.894 میلیارد 49.33 33,500 32,000 30,150 36,850 0 2,350 30,500 1 - - 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 589,067 1.877 میلیون - 2.466 میلیون
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 -
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 11,765 78.00 0.66 11,691 152.00 1.28 12:29 624 950,301 11.11 میلیارد 1,699.55 11,843 11,691 11,560 11,849 1 203 11,705 1 1,410 11,765 41.796 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 760,301 190,000 895,301 55,000
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 10,665 507.00 4.99 10,501 343.00 3.38 12:29 1,675 10.407 میلیون 109.285 میلیارد 6,140.87 10,158 10,200 10,060 10,665 1 2.837 میلیون 10,665 108 238 10,780 10.158 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 9.647 میلیون 760,000 9.638 میلیون 769,172
شپلی2

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 530 15.00 2.75 530 15.00 2.75 1396/05/10 1 30.65 میلیون 16.244 میلیارد - 545 530 530 530 0 - - 0 - - 1.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.65 میلیون - 30.65 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 13,052 323.00 2.41 13,108 267.00 2.00 12:29 650 3.222 میلیون 42.236 میلیارد 2,032.85 13,375 13,699 13,015 13,699 1 561 13,040 1 1,249 13,052 68.213 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 1.717 میلیون 1.505 میلیون 3.222 میلیون 234
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
غبهنوشح

ح . بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 2,700 699.00 20.56 2,700 699.00 20.56 1396/09/7 39 872,608 2.356 میلیارد - 3,399 2,700 2,700 2,700 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 872,608
پاسا2

ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 6,950 340.00 4.66 6,950 340.00 4.66 1398/05/16 2 5.227 میلیون 36.328 میلیارد - 7,290 6,950 6,950 6,950 0 - - 0 - - 6.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.227 میلیون - 5.227 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 17,186 818.00 5.00 17,009 641.00 3.92 12:55 1,889 2.965 میلیون 50.432 میلیارد 1,871.65 16,368 16,900 16,650 17,186 1 4,360 17,186 4 1,838 17,264 2.619 هزار میلیارد 3.454 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 - - - 2.959 میلیون 5,809 2.925 میلیون 40,000
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 10,325 172.00 1.64 10,467 30.00 0.29 12:29 1,683 6.25 میلیون 65.42 میلیارد 3,611.28 10,497 10,850 10,209 10,850 1 154 10,302 1 2,501 10,349 10.713 هزار میلیارد - - 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 - - - 6.246 میلیون 4,500 4.996 میلیون 1.254 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,093 12.00 0.12 10,091 10.00 0.10 12:28 115 4.713 میلیون 47.559 میلیارد - 10,081 10,069 10,069 10,093 1 150,000 10,085 2 20,000 10,096 1.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.214 میلیون 3.499 میلیون 624,857 4.088 میلیون
غبشهر2

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,852 373.00 4.99 7,852 373.00 4.99 1398/09/4 1 3.317 میلیون 26.047 میلیارد - 7,479 7,852 7,852 7,852 0 - - 0 - - 23.556 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.317 میلیون - 3.317 میلیون
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 25,984 454.00 1.72 26,042 396.00 1.50 12:30 1,255 1.317 میلیون 34.306 میلیارد 870.05 26,438 26,437 25,888 26,437 1 2,700 25,984 2 78 25,984 13.219 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 1.317 میلیون - 1.317 میلیون -
ثابادح

ح . ‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌

سهام بورس 480 0.00 0.00 480 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 480 492 - - 1 7,996 570 2 9,215 630 - - - - - - - - - - - 236,931 - 236,931 -
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 29,504 25,192.00 584.23 1398/10/25 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 4.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 -
غشاذر2

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 4,000 37.00 0.92 4,000 37.00 0.92 1397/06/3 1 2.65 میلیون 10.6 میلیارد - 4,037 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.65 میلیون - 2.65 میلیون -
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

سهام بورس 10,280 277.00 2.77 10,164 161.00 1.61 12:30 611 1.084 میلیون 11.022 میلیارد 3,996.67 10,003 9,845 9,845 10,421 2 2,520 10,280 1 230 10,289 10.843 هزار میلیارد 12.416 میلیون 3.69 میلیون 542,000 1.581 میلیون 2.109 میلیون 2.92 میلیون 700,517 - - - 657,354 427,036 1.072 میلیون 12,000
شبریز2

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 17,079 169.00 0.98 17,079 169.00 0.98 1397/12/6 1 2 میلیون 34.158 میلیارد - 17,248 17,079 17,079 17,079 0 - - 0 - - 66.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,060 326.00 1.19 27,045 341.00 1.25 12:29 413 842,304 22.78 میلیارد 1,708.28 27,386 27,900 26,902 27,900 1 743 27,000 1 200 27,000 79.419 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 436,682 405,622 243,198 599,106
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,000 58.00 0.96 6,084 26.00 0.43 12:29 604 2.833 میلیون 17.234 میلیارد 11,750.71 6,058 6,180 5,950 6,241 1 200 5,981 1 20,000 6,020 9.087 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 2.792 میلیون 40,849 2.833 میلیون -
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 48,247 44,500.00 1.00 1398/10/24 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 6.923 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
کرازی4

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 3,980 189.00 4.99 3,980 189.00 4.99 1398/02/8 1 4.4 میلیون 17.512 میلیارد - 3,791 3,980 3,980 3,980 - - - - 4.776 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.4 میلیون 4.4 میلیون -
وملی2

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 15,000 87.00 0.58 15,000 87.00 0.58 1397/12/26 2 13.583 میلیون 203.738 میلیارد - 14,913 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 3.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.583 میلیون - 13.583 میلیون
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 36,439 1,735.00 5.00 36,439 1,735.00 5.00 12:21 119 156,745 5.712 میلیارد 570.9 34,704 36,439 36,439 36,439 0 45,725 36,439 25 - - 4.407 هزار میلیارد 4.031 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 - - - 156,745 - 156,745 -
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.017 میلیون 3,737.00 0.37 1.015 میلیون 1,286.00 0.13 12:29 70 16,346 16.584 میلیارد - 1.013 میلیون 1.016 میلیون 1.011 میلیون 1.017 میلیون 1 284 1.013 میلیون 1 118 1.017 میلیون 2.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,128 - 4,128 -
قشرین

قند شیرین‌ خراسان‌

سهام بورس 89,001 2,708.00 2.95 12,581 79,128.00 86.28 09:10 79 42,183 3.804 میلیارد - 91,709 91,000 88,999 91,000 2 270 76,045 1 447 96,294 629.05 میلیارد - - - - - - - - - - 42,183 - 42,183 -
غگلح

ح . گلوکوزان‌

سهام بورس 11,001 1,206.00 9.88 11,043 1,164.00 9.54 1397/02/11 54 921,760 10.179 میلیارد - 12,207 12,300 11,001 12,300 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 249,610 672,150 - 921,760
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 38,361 1,826.00 5.00 38,342 1,807.00 4.95 12:29 88 277,666 10.652 میلیارد 2,660.69 36,535 38,361 38,361 38,361 0 836,744 38,361 65 - - 25.628 هزار میلیارد 32.311 میلیون 8.571 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 - - - 277,666 - 274,010 3,656