شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 110,057 4,850.00 4.22 110,381 4,526.00 3.94 12:29 534 144,952 16 میلیارد 278.05 114,907 112,600 109,162 114,000 1 320 110,057 1 263 110,057 6.142 هزار میلیارد 7.676 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 154.59 4079.79 1.84 144,952 - 138,476 6,476
فمراد

آلومراد

سهام بورس 33,430 1,591.00 5.00 33,414 1,575.00 4.95 12:28 718 1.38 میلیون 46.127 میلیارد 638.44 31,839 33,430 32,100 33,430 1 654,261 33,430 112 2,000 47,230 1.577 هزار میلیارد 1.6 میلیون 176,044 49,535 157,597 18,447 619,624 -15,378 -107.63 89.72 2.67 1.38 میلیون - 1.38 میلیون -
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 85,302 2,776.00 3.15 87,386 692.00 0.79 12:43 158 38,898 3.358 میلیارد 381 88,078 84,641 84,636 89,897 1 188 85,158 1 1,900 86,990 21.787 هزار میلیارد 23.113 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 5632.95 78.78 3650.74 38,898 - 38,898 -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 39,183 1,865.00 5.00 38,664 1,346.00 3.61 12:29 1,709 3.224 میلیون 124.641 میلیارد 1,042.5 37,318 36,800 36,339 39,183 1 76,533 39,183 5 200 39,877 3.732 هزار میلیارد 4.513 میلیون 881,772 100,000 801,219 80,553 618,234 -53,599 -68.25 45.41 5.92 3.224 میلیون - 3.22 میلیون 4,186
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 76,000 1,385.00 1.79 77,151 234.00 0.30 12:29 1,427 493,988 38.111 میلیارد 883.06 77,385 77,000 74,000 80,000 3 137 75,010 1 5,393 76,800 2.322 هزار میلیارد 2.345 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 71.23 43.13 20.49 493,608 380 493,988 -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 62,459 2,974.00 5.00 62,126 2,641.00 4.44 12:29 2,655 2.952 میلیون 183.413 میلیارد 1,318.81 59,485 62,459 60,000 62,459 1 1.073 میلیون 62,459 240 1,350 63,499 10.841 هزار میلیارد 10.751 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 92.84 41.29 10.88 2.952 میلیون - 2.912 میلیون 40,000
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 100,576 5,293.00 5.00 101,464 4,405.00 4.16 12:29 1,575 396,173 40.197 میلیارد 982.04 105,869 101,025 100,576 104,999 18 509 99,065 1 19,344 100,576 24.667 هزار میلیارد 30.432 میلیون 1.375 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 91.26 40.1 23.67 396,173 - 396,173 -
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 53,401 2,542.00 5.00 52,733 1,874.00 3.68 12:25 419 832,752 43.913 میلیارد 2,137.76 50,859 51,500 48,820 53,401 1 77,357 53,401 14 15,000 53,401 9.918 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 25.19 36.16 3.69 577,335 255,417 682,752 150,000
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 67,700 7.00 0.01 67,650 43.00 0.06 12:29 764 504,389 34.122 میلیارد 321.26 67,693 68,000 67,011 68,000 3 400 67,659 1 409 67,700 67.693 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون 16.8 32.12 0.99 423,292 81,097 504,189 200
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 8,390 4.00 0.05 8,435 41.00 0.49 12:29 1,051 3.509 میلیون 29.598 میلیارد 5,483.47 8,394 8,632 8,102 8,795 1 3,561 8,385 1 8,156 8,400 1.023 هزار میلیارد 1.163 میلیون 83,604 121,843 51,921 31,683 18,926 7,196 138.94 31.56 52.83 3.509 میلیون - 3.509 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,482 1,165.00 5.00 23,746 429.00 1.84 12:29 6,543 32.145 میلیون 763.323 میلیارد 2,181.64 23,317 23,587 22,890 24,482 1 1.178 میلیون 24,482 177 2,930 24,844 11.892 هزار میلیارد 14.208 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 172.4 31.17 18.43 31.706 میلیون 438,450 30.78 میلیون 1.365 میلیون
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 61,598 2,922.00 4.98 61,499 2,823.00 4.81 12:29 620 616,825 37.934 میلیارد 949.27 58,676 61,609 60,000 61,609 1 55 61,201 1 317 61,598 13.291 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 38.11 29.04 1.83 526,247 90,578 592,215 24,610
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 51,200 1,125.00 2.15 51,143 1,182.00 2.26 12:30 427 182,765 9.347 میلیارد 445.76 52,325 52,898 50,000 53,400 1 20 51,099 1 1,934 51,200 4.605 هزار میلیارد 4.834 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 30.06 26.85 8.94 182,765 - 172,765 10,000
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 24,316 1,157.00 5.00 23,848 689.00 2.98 12:29 2,142 3.548 میلیون 84.62 میلیارد 1,444.15 23,159 23,850 22,990 24,316 1 319,333 24,316 110 100 24,395 4.632 هزار میلیارد 6.467 میلیون 858,679 90,000 684,024 174,655 710,651 -66,816 -70.02 26.79 6.58 3.548 میلیون - 3.508 میلیون 40,000
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 23,356 1,112.00 5.00 23,346 1,102.00 4.95 12:28 934 5.784 میلیون 135.029 میلیارد 1,585.81 22,244 23,356 23,000 23,356 1 737,972 23,356 153 252 30,000 13.346 هزار میلیارد 13.324 میلیون 2.33 میلیون 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 111.77 26.03 11.29 5.784 میلیون - 5.684 میلیون 100,000
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 59,525 2,834.00 5.00 59,511 2,820.00 4.97 12:24 313 736,216 43.813 میلیارد 494.62 56,691 59,525 57,000 59,525 0 314,107 59,525 70 - - 11.338 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 146.81 25.15 9.06 736,216 - 686,216 50,000
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,860 456.00 4.03 11,005 311.00 2.75 12:29 5,978 18.121 میلیون 199.42 میلیارد 3,113.81 11,316 11,180 10,751 11,479 1 25,600 10,859 3 140 10,859 28.335 هزار میلیارد 32.002 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -140.01 24.18 9.98 17.92 میلیون 200,600 18.099 میلیون 21,981
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 49,550 1,037.00 2.14 49,443 930.00 1.92 12:29 252 77,608 3.837 میلیارد 260.79 48,513 50,410 48,514 50,410 1 69 49,000 1 971 49,550 4.539 هزار میلیارد 6.338 میلیون 1.882 میلیون 93,558 1.691 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 36.46 24.06 1.37 77,608 - 77,608 -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 35,316 1,681.00 5.00 34,704 1,069.00 3.18 12:29 491 737,813 25.605 میلیارد 570.9 33,635 33,334 32,166 35,316 0 49,731 35,316 16 - - 4.272 هزار میلیارد 4.031 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 209.65 23.84 16.88 737,813 - 737,813 -
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 55,292 2,910.00 5.00 55,992 2,210.00 3.80 12:29 1,251 1.231 میلیون 68.94 میلیارد 1,657.03 58,202 56,400 55,292 60,619 25 25 41,615 1 31,654 55,292 5.82 هزار میلیارد 4.324 میلیون 461,827 50,000 204,456 257,371 503,747 129,288 43.07 21.64 11.05 1.147 میلیون 84,200 1.145 میلیون 86,174
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 50,349 2,397.00 5.00 49,575 1,623.00 3.38 12:25 709 704,331 34.917 میلیارد 457.79 47,952 48,350 47,004 50,349 0 195,119 50,349 65 - - 2.877 هزار میلیارد 2.803 میلیون 224,127 60,000 89,550 134,577 181,589 129,405 21.9 21.05 15.6 704,331 - 556,046 148,285
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 36,711 385.00 1.04 36,960 136.00 0.37 12:44 718 625,271 23.11 میلیارد 1,467.68 37,096 36,001 35,870 38,000 1 342 36,711 1 2,500 36,965 1.892 هزار میلیارد 2.14 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 17.02 20.03 3.91 625,271 - 569,911 55,360
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 24,370 190.00 0.77 24,719 159.00 0.65 12:34 1,227 1.606 میلیون 39.692 میلیارد 1,494.25 24,560 25,175 23,500 25,770 1 8,310 24,370 2 8,079 24,390 4.912 هزار میلیارد 4.968 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 94.08 20.02 8.64 1.606 میلیون - 1.606 میلیون -
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 9,860 469.00 4.99 9,711 320.00 3.41 12:29 3,770 24.27 میلیون 235.68 میلیارد 3,214.79 9,391 9,414 9,020 9,860 1 39,961 9,860 17 1,000 9,999 5.635 هزار میلیارد 8.965 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 -40.26 19.47 12.93 23.887 میلیون 383,765 13.568 میلیون 10.703 میلیون
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 16,557 830.00 4.77 16,803 584.00 3.36 12:29 3,196 5.423 میلیون 91.128 میلیارد 1,959.7 17,387 17,347 16,518 17,347 1 4,208 16,555 5 2,223 16,590 16 هزار میلیارد 16.593 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.66 18.62 14.15 5.423 میلیون - 5.423 میلیون -
کپارس

کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 34,590 120.00 0.35 34,261 209.00 0.61 12:30 480 715,555 24.516 میلیارد 1,121.36 34,470 34,998 33,701 34,998 1 3,427 34,090 1 6,376 34,590 4.295 هزار میلیارد 4.517 میلیون 840,897 124,605 608,525 232,372 1.24 میلیون 201,145 21.13 18.29 3.43 695,335 20,220 688,205 27,350
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 82,132 859.00 1.04 82,652 339.00 0.41 12:28 303 93,603 7.727 میلیارد 318.37 82,991 84,200 82,101 84,200 1 2,075 82,133 1 97 82,900 82.991 هزار میلیارد 90.6 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 15.49 18.11 4.97 93,345 258 82,441 11,162
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 28,000 76.00 0.27 28,063 13.00 0.05 12:41 747 725,354 20.356 میلیارد 544.89 28,076 28,952 27,175 28,952 1 200 27,920 1 646 28,049 4.211 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 25.24 17.61 4.39 725,354 - 659,185 66,169
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 31,700 499.00 1.60 31,592 391.00 1.25 12:30 982 932,333 29.455 میلیارد 2,034.31 31,201 30,740 30,700 32,299 2 320 31,601 1 2,394 31,700 7.8 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 24.48 17.53 8.15 932,333 - 932,333 -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 158,441 7,544.00 5.00 156,899 6,002.00 3.98 12:29 532 140,824 22.095 میلیارد 423.76 150,897 155,424 146,000 158,441 1 58 158,441 2 150 161,000 8.175 هزار میلیارد 9.315 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 5.419 میلیون 112,728 72.21 17.27 1.5 140,824 - 140,824 -
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 7,737 40.00 0.52 7,620 77.00 1.00 1398/10/26 2,306 10.058 میلیون 76.645 میلیارد 3,359.53 7,697 7,677 7,422 7,849 1 1,000 7,610 1 9,000 7,833 3.81 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 -41.05 17.23 3.23 9.961 میلیون 97,125 10.058 میلیون -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 39,430 69.00 0.18 39,486 125.00 0.32 12:29 1,385 1.01 میلیون 39.867 میلیارد 805.55 39,361 39,700 38,503 40,192 1 457 39,420 1 43 39,430 79.352 هزار میلیارد 83.441 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 46.18 17.23 9.85 1 میلیون 9,562 1.009 میلیون 586
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 29,614 1,410.00 5.00 29,482 1,278.00 4.53 12:28 621 1.375 میلیون 40.533 میلیارد 2,521.88 28,204 29,614 29,000 29,614 1 1.245 میلیون 29,614 112 1,000 29,659 4.569 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 81.74 17.12 18.02 1.371 میلیون 4,000 1.375 میلیون -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 13,102 588.00 4.30 13,227 463.00 3.38 12:29 372 719,258 9.514 میلیارد 1,216.53 13,690 13,006 13,006 13,690 1 100 13,103 1 360 13,180 5.76 هزار میلیارد 7.18 میلیون 1.373 میلیون 420,741 1.048 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 89.86 17.03 3.29 719,258 - 719,258 -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 31,280 1,403.00 4.70 30,997 1,120.00 3.75 12:29 1,183 2.11 میلیون 65.389 میلیارد 937.81 29,877 30,600 29,000 31,370 3 1,800 31,200 1 3,232 31,280 3.585 هزار میلیارد 3.92 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 31.04 16.62 8.42 2.11 میلیون - 1.634 میلیون 475,100
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 44,027 584.00 1.31 44,392 219.00 0.49 12:29 586 723,988 32.14 میلیارد 1,412.16 44,611 45,050 43,600 45,050 1 29,844 44,000 3 185 44,059 9.029 هزار میلیارد 9.307 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 17.2 16.61 9.4 602,246 121,742 723,988 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,008 1,143.00 5.00 23,732 867.00 3.79 12:29 3,309 7.157 میلیون 169.843 میلیارد 3,823.68 22,865 23,000 22,865 24,008 0 14,140 24,008 3 - - 42.529 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون 33.57 16.36 34.01 6.951 میلیون 205,624 5.829 میلیون 1.328 میلیون
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 44,600 316.00 0.70 44,705 211.00 0.47 12:32 1,089 932,457 41.685 میلیارد 2,179.79 44,916 45,000 42,990 46,500 1 800 44,533 1 6,325 44,604 7.276 هزار میلیارد 8.891 میلیون 2.429 میلیون 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 25.49 16.16 3.49 932,457 - 932,457 -
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,200 395.00 1.02 38,450 145.00 0.38 12:29 992 809,796 31.137 میلیارد 1,060.15 38,595 38,200 37,102 39,388 1 516 38,200 1 9,849 38,200 12.557 هزار میلیارد 16.294 میلیون 2.478 میلیون 325,340 1.716 میلیون 762,615 2.358 میلیون 467,965 25.92 15.9 5.14 780,848 28,948 697,839 111,957
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 24,655 1,174.00 5.00 24,547 1,066.00 4.54 12:29 727 1.621 میلیون 39.791 میلیارد 1,092.12 23,481 24,655 24,000 24,655 1 1.387 میلیون 24,655 74 90 24,793 4.696 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 46.03 15.83 1.94 1.371 میلیون 250,000 1.621 میلیون -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 3,935 187.00 4.99 3,798 50.00 1.33 1398/10/26 36 198,846 782.459 میلیون 18,889.45 3,748 3,935 3,935 3,935 0 115,980 3,935 7 - - 7.071 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 -14.72 15.71 1.31 198,846 - 198,846 -
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 35,838 1,706.00 5.00 34,393 261.00 0.76 12:28 33 45,300 1.623 میلیارد 1,329.61 34,132 35,838 35,838 35,838 0 489,034 35,838 77 - - 34.132 هزار میلیارد 30.296 میلیون 4.071 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون 25.02 15.66 10.04 45,300 - 45,300 -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 62,396 2,971.00 5.00 62,396 2,971.00 5.00 1398/10/26 288 364,157 22.722 میلیارد 603.53 59,425 62,396 62,396 62,396 1 36,713 62,396 21 396 62,429 12.479 هزار میلیارد 13.645 میلیون 2.306 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 20.86 15.45 3.15 364,157 - 364,157 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 9,000 20.00 0.22 8,975 5.00 0.06 12:29 1,071 2.905 میلیون 26.074 میلیارد 2,631.3 8,980 8,900 8,700 9,188 1 15,237 9,000 2 364 9,058 3.996 هزار میلیارد 5.461 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 300.37 15.42 1.47 2.905 میلیون 220 2.905 میلیون -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 19,813 943.00 5.00 19,376 506.00 2.68 12:05 37 253,230 5.017 میلیارد 3,177.04 18,870 19,813 19,813 19,813 0 324,949 19,813 84 - - 22.267 هزار میلیارد 19.615 میلیون 2.701 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.461 میلیون 311,586 71.69 15.03 15.29 253,230 - 253,230 -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 26,457 1,259.00 5.00 26,067 869.00 3.45 12:29 565 1.059 میلیون 27.614 میلیارد 782.08 25,198 25,900 24,603 26,457 1 29,717 26,457 2 3,000 26,990 9.071 هزار میلیارد 13.793 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 38.94 15 1.43 1.009 میلیون 50,000 706,854 352,500
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 49,768 442.00 0.90 49,726 400.00 0.81 12:28 268 401,951 19.988 میلیارد 830.87 49,326 50,120 48,033 50,120 1 1,500 48,801 1 3,900 49,768 41.434 هزار میلیارد 43.421 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.041 میلیون 2.955 میلیون 14.01 14.76 13.61 291,951 110,000 201,951 200,000
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 27,612 308.00 1.10 27,446 474.00 1.70 12:29 1,438 2.567 میلیون 70.468 میلیارد 1,563.31 27,920 27,855 26,541 28,496 2 3,215 27,610 2 18,995 27,612 12.564 هزار میلیارد 15.327 میلیون 2.504 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 36.51 14.57 9.35 2.221 میلیون 346,200 2.467 میلیون 100,000
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 42,209 1,423.00 3.26 42,813 819.00 1.88 12:29 1,741 1.369 میلیون 58.597 میلیارد 741.1 43,632 44,980 42,001 44,980 4 250 42,201 1 6,585 42,215 7.854 هزار میلیارد 7.207 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 26.07 14.41 2.84 1.369 میلیون - 1.369 میلیون -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 22,362 182.00 0.81 22,455 89.00 0.39 12:29 958 1.092 میلیون 24.514 میلیارد 1,123.66 22,544 22,790 22,010 22,900 1 1,995 22,360 3 210 22,390 4.509 هزار میلیارد 5.693 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 811,292 60,738 72.95 14.32 5.46 1.092 میلیون - 1.092 میلیون -
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 14,440 191.00 1.34 14,414 165.00 1.16 12:29 469 1.093 میلیون 15.754 میلیارد 1,401.17 14,249 14,864 14,021 14,864 1 693 14,357 1 1,503 14,475 8.022 هزار میلیارد 9.525 میلیون 2.091 میلیون 213,000 1.512 میلیون 578,569 3.599 میلیون 349,939 23.3 14.09 2.26 830,674 262,297 824,693 268,278
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 46,900 1,789.00 3.67 47,301 1,388.00 2.85 12:36 1,623 1.229 میلیون 58.15 میلیارد 886.25 48,689 49,200 46,255 50,989 1 4,828 46,700 2 1,068 46,900 9.738 هزار میلیارد 8.915 میلیون 1.617 میلیون 55,000 940,376 676,442 1.239 میلیون 398,847 23.67 13.96 7.62 1.229 میلیون - 1.229 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,532 406.00 5.00 8,427 301.00 3.70 12:32 1,141 4.298 میلیون 36.223 میلیارد 3,000.6 8,126 8,300 8,137 8,532 2 5,367 8,532 7 1,118 8,742 1.995 هزار میلیارد 2.254 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 -1319.85 13.83 19.66 4.248 میلیون 50,000 4.248 میلیون 50,000
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 25,132 397.00 1.56 24,962 567.00 2.22 11:45 1,365 1.307 میلیون 32.637 میلیارد 801.76 25,529 25,500 24,500 25,500 2 1,409 25,132 1 489 25,134 7.659 هزار میلیارد 7.947 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 21.98 13.73 4.18 1.26 میلیون 47,152 1.307 میلیون -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 14,086 132.00 0.93 14,126 92.00 0.65 12:29 939 1.601 میلیون 22.612 میلیارد 2,338.05 14,218 14,287 13,800 14,455 1 4,103 14,086 1 10,000 14,094 4.506 هزار میلیارد 6.481 میلیون 2.171 میلیون 316,920 1.821 میلیون 349,853 2.224 میلیون 27,332 161.63 13.56 1.99 1.593 میلیون 8,000 1.601 میلیون -
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 31,300 335.00 1.06 31,845 210.00 0.66 12:29 2,344 3.574 میلیون 113.798 میلیارد 1,595.43 31,635 32,499 30,700 32,860 1 1,980 31,300 1 6 31,305 10.186 هزار میلیارد 10.305 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 22.4 13.5 4.12 3.523 میلیون 50,500 3.573 میلیون 686
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 15,500 103.00 0.66 15,498 105.00 0.67 12:29 2,388 6.373 میلیون 98.771 میلیارد 2,582.78 15,603 15,460 15,000 15,940 5 3,039 15,400 1 56,798 15,500 7.802 هزار میلیارد 9.606 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 1292.15 13.4 3.5 6.172 میلیون 201,000 6.3 میلیون 73,587
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 42,826 818.00 1.87 43,050 594.00 1.36 12:29 268 212,660 9.155 میلیارد 1,738.03 43,644 43,520 42,000 43,999 1 2,385 42,825 2 26 42,826 18.33 هزار میلیارد 19.887 میلیون 2.703 میلیون 210,000 1.314 میلیون 1.389 میلیون 2.564 میلیون 1.573 میلیون 11.61 13.15 7.13 123,811 88,849 212,660 -
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 8,200 390.00 4.99 7,974 164.00 2.10 12:29 1,231 6.306 میلیون 50.282 میلیارد 2,875.46 7,810 7,512 7,512 8,200 1 1.395 میلیون 8,200 70 450 8,287 2.506 هزار میلیارد 3.96 میلیون 1.521 میلیون 320,857 1.328 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 2426.88 12.83 0.84 6.306 میلیون - 6.306 میلیون -
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 26,399 34.00 0.13 26,438 73.00 0.28 12:29 1,225 1.01 میلیون 26.703 میلیارد 870.05 26,365 27,399 25,627 27,399 1 1,950 26,360 2 5,000 26,399 13.183 هزار میلیارد 15.976 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 16.89 12.14 4.66 1.01 میلیون - 1.01 میلیون -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 27,300 101.00 0.37 27,386 15.00 0.05 12:29 427 1.477 میلیون 40.45 میلیارد 1,708.28 27,401 27,100 26,750 27,900 1 4,286 27,006 1 7,776 27,300 79.463 هزار میلیارد 84.442 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون 11.53 12.09 11.28 641,149 835,907 833,859 643,197
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 14,171 115.00 0.80 14,260 26.00 0.18 12:29 1,773 2.971 میلیون 42.365 میلیارد 1,976.07 14,286 14,500 13,572 14,788 1 3,249 14,171 1 95 14,179 4.714 هزار میلیارد 5.717 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 104.51 11.86 5.3 2.971 میلیون - 2.971 میلیون -
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 23,150 238.00 1.04 23,239 327.00 1.43 12:29 863 983,933 22.866 میلیارد 948.35 22,912 23,200 22,501 23,993 2 480 23,150 1 1,313 23,160 5.843 هزار میلیارد 7.232 میلیون 1.791 میلیون 255,000 1.291 میلیون 499,485 1.333 میلیون 216,723 27.09 11.75 4.41 983,933 - 983,933 -
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 33,250 1,070.00 3.12 33,738 582.00 1.70 12:29 294 227,976 7.691 میلیارد 624.43 34,320 32,750 32,750 34,800 1 85 33,216 1 12,286 33,250 17.16 هزار میلیارد 19.421 میلیون 3.636 میلیون 375,000 2.173 میلیون 1.463 میلیون 1.654 میلیون 1.413 میلیون 12.06 11.65 10.3 227,976 - 178,376 49,600
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 31,463 1,498.00 5.00 31,242 1,277.00 4.26 12:27 1,274 1.936 میلیون 60.49 میلیارد 1,450.82 29,965 31,000 30,211 31,463 1 3,674 31,463 8 35 32,246 17.769 هزار میلیارد 21.811 میلیون 5.551 میلیون 593,000 3.978 میلیون 1.574 میلیون 3.797 میلیون 1.372 میلیون 13.26 11.55 4.79 1.681 میلیون 255,346 1.235 میلیون 700,961
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 35,470 1,259.00 3.68 35,463 1,252.00 3.66 12:29 1,915 1.798 میلیون 63.763 میلیارد 1,292.58 34,211 35,788 34,500 35,921 1 50 35,489 1 400 35,489 13.274 هزار میلیارد 15.928 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون 13.46 11.49 4.03 1.514 میلیون 283,965 1.798 میلیون -
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 36,715 1,748.00 5.00 36,535 1,568.00 4.48 12:29 492 1.521 میلیون 55.553 میلیارد 2,660.69 34,967 34,999 33,620 36,715 0 346,097 36,715 40 - - 24.528 هزار میلیارد 27.961 میلیون 8.201 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 36.82 11.42 1.4 1.431 میلیون 90,000 1.516 میلیون 4,090
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 16,542 787.00 5.00 16,368 613.00 3.89 12:28 1,332 3.062 میلیون 50.118 میلیارد 1,871.65 15,755 16,466 15,820 16,542 1 95,761 16,542 26 1,600 17,139 2.521 هزار میلیارد 3.412 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 641.64 11.35 5.81 2.976 میلیون 85,536 2.812 میلیون 250,000
بنیرو

نیروترانس‌

سهام بورس 28,998 1,282.00 4.63 28,723 1,007.00 3.63 12:29 440 935,498 26.87 میلیارد 2,554 27,716 26,952 26,952 29,101 2 200 28,820 2 10,148 28,998 13.858 هزار میلیارد 15.564 میلیون 4.61 میلیون 500,000 3.383 میلیون 1.227 میلیون 3.201 میلیون 626,147 22.01 11.24 4.31 685,584 249,914 926,145 9,353
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 50,107 2,386.00 5.00 49,626 1,905.00 3.99 12:28 87 64,377 3.225 میلیارد 213.6 47,721 47,735 47,735 50,107 1 55 49,000 1 15,623 50,107 9.544 هزار میلیارد 9.387 میلیون 1.696 میلیون 200,000 839,111 856,715 2.732 میلیون 352,259 27.25 11.2 3.51 64,377 - 33,317 31,060
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 15,033 715.00 4.99 15,033 715.00 4.99 12:20 126 668,212 10.045 میلیارد 2,210.15 14,318 15,033 15,033 15,033 0 2.06 میلیون 15,033 136 - - 3.58 هزار میلیارد 3.762 میلیون 816,890 250,000 480,910 335,980 660,028 105,442 35.64 11.19 5.69 668,212 - 468,212 200,000
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 27,680 279.00 1.00 27,840 119.00 0.43 12:29 1,738 1.84 میلیون 51.225 میلیارد 853.28 27,959 28,530 26,562 28,569 2 2,624 27,670 3 3,511 28,090 10.065 هزار میلیارد 11.946 میلیون 2.246 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,644 2.103 میلیون 449,187 21.97 11.17 4.7 1.84 میلیون - 1.84 میلیون -
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 24,132 1,149.00 5.00 23,847 864.00 3.76 12:29 1,358 2.721 میلیون 64.876 میلیارد 1,204.13 22,983 23,496 22,900 24,132 1 145,367 24,132 52 600 24,269 1.724 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 31.95 11.16 6.97 2.71 میلیون 10,400 2.721 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 18,110 736.00 3.91 18,159 687.00 3.65 12:29 3,261 6.388 میلیون 115.991 میلیارد 5,015.68 18,846 18,150 17,904 18,635 1 31,786 18,110 2 50 18,232 16.481 هزار میلیارد 18.385 میلیون 2.567 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 25.97 10.88 6.54 6.255 میلیون 133,159 6.298 میلیون 89,621
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 20,094 483.00 2.35 20,117 460.00 2.24 12:29 3,397 7.773 میلیون 156.38 میلیارد 1,986.4 20,577 20,570 19,850 20,570 1 818 20,094 2 1,000 20,095 11.935 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 29.78 10.8 11.52 7.721 میلیون 52,500 7.773 میلیون -
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 18,151 471.00 2.53 18,315 307.00 1.65 12:29 760 1.472 میلیون 26.952 میلیارد 1,872.5 18,622 18,800 18,051 18,800 2 138 18,150 1 7,400 18,190 9.311 هزار میلیارد 10.85 میلیون 2.146 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 13.63 10.56 5.19 1.252 میلیون 220,000 1.472 میلیون -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,730 16.00 0.10 16,714 0.00 0.00 12:29 249 288,644 4.824 میلیارد 1,088.64 16,714 16,900 16,297 16,900 1 656 16,720 1 9,935 16,730 150.426 هزار میلیارد 166.566 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون 22.77 10.42 3.7 288,644 - 278,579 10,065
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 16,300 398.00 2.38 16,216 482.00 2.89 12:29 907 1.717 میلیون 27.85 میلیارد 1,487.19 16,698 16,470 16,000 16,598 1 1,866 16,220 1 10,416 16,300 5.009 هزار میلیارد 6.476 میلیون 1.541 میلیون 300,000 1.077 میلیون 463,839 2.043 میلیون 246,781 19.58 10.42 2.37 1.717 میلیون - 1.677 میلیون 40,000
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 26,600 819.00 2.99 26,906 513.00 1.87 12:29 1,092 1.003 میلیون 26.978 میلیارد 870.23 27,419 27,390 26,502 27,799 1 1,868 26,600 1 5,754 26,600 20.564 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 11.17 10.27 3.12 983,301 19,396 816,434 186,263
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,352 1,302.00 5.00 27,223 1,173.00 4.50 12:30 12,828 31.066 میلیون 845.715 میلیارد 3,085.25 26,050 27,352 26,478 27,352 0 189,911 27,352 62 - - 62.52 هزار میلیارد 30.653 میلیون 51.653 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون 15.94 10.16 2.07 30.427 میلیون 639,748 25.364 میلیون 5.702 میلیون
خپویش

سازه‌ پویش‌

سهام بورس 83,100 2,091.00 2.58 82,434 1,425.00 1.76 12:29 184 260,897 21.507 میلیارد 483.62 81,009 83,200 79,001 84,999 2 4,860 82,000 3 256 83,100 8.101 هزار میلیارد 8.931 میلیون 2.445 میلیون 100,000 1.649 میلیون 796,009 5.907 میلیون 473,511 17.07 10.15 1.37 260,897 - 250,897 10,000
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,979 65.00 0.28 22,879 35.00 0.15 12:30 458 882,915 20.2 میلیارد 1,156.57 22,914 23,700 22,500 23,700 1 1,000 22,979 1 500 22,979 45.828 هزار میلیارد 55.479 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون 12.6 10.14 2.31 872,815 10,100 576,414 306,501
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,988 61.00 0.22 27,916 11.00 0.04 12:45 528 2.023 میلیون 56.48 میلیارد 2,576.99 27,927 28,140 27,150 28,300 1 720 27,601 1 9,023 27,987 72.61 هزار میلیارد 82.935 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون 8.59 10.07 2.19 921,333 1.102 میلیون 1.564 میلیون 458,992
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 4,080 155.00 3.95 4,042 117.00 2.98 12:29 5,373 51.973 میلیون 210.081 میلیارد 9,085.97 3,925 3,980 3,790 4,120 1 48,967 4,060 1 11,208 4,080 10.323 هزار میلیارد 12.453 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 -32.96 10.04 261.11 49.841 میلیون 2.132 میلیون 51.277 میلیون 696,163
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 26,739 990.00 3.84 26,173 424.00 1.65 12:29 569 888,730 23.261 میلیارد 1,295.88 25,749 26,170 25,100 26,980 1 114 26,700 1 264 26,750 9.601 هزار میلیارد 10.468 میلیون 2.727 میلیون 372,886 1.769 میلیون 957,987 2.681 میلیون 823,544 11.68 10.04 3.59 788,730 100,000 865,180 23,550
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 15,052 315.00 2.05 15,261 106.00 0.69 12:29 928 3.428 میلیون 52.312 میلیارد 2,571.79 15,367 15,220 14,801 15,599 1 13,627 15,050 1 5,000 15,200 6.915 هزار میلیارد 7.701 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 18.43 9.9 4.67 3.377 میلیون 50,980 3.428 میلیون -
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 26,275 862.00 3.18 26,196 941.00 3.47 12:29 1,088 1.061 میلیون 27.784 میلیارد 903.74 27,137 26,350 25,781 27,149 1 2,000 26,101 1 1,145 26,275 8.141 هزار میلیارد 8.806 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 193,391 40.41 9.89 26.96 1.061 میلیون - 1.061 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 26,439 1,259.00 5.00 26,439 1,259.00 5.00 12:29 47 120,000 3.173 میلیارد 3,019.58 25,180 26,439 26,439 26,439 1 3.14 میلیون 26,439 211 9,000 35,000 7.554 هزار میلیارد 7.775 میلیون 1.648 میلیون 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 52.65 9.72 3 120,000 - 56,000 64,000
قمرو

قند مرودشت‌

سهام بورس 28,870 1,519.00 5.00 28,943 1,446.00 4.76 12:29 944 1.255 میلیون 36.323 میلیارد 1,258.8 30,389 30,299 28,870 30,299 3 - - 0 8,421 28,870 6.078 هزار میلیارد 6.577 میلیون 834,634 200,000 238,765 595,869 1.075 میلیون 265,871 21.75 9.7 5.38 1.255 میلیون - 1.005 میلیون 250,000
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 21,497 98.00 0.45 21,412 183.00 0.85 12:29 2,236 4.192 میلیون 89.756 میلیارد 1,771.11 21,595 21,599 20,520 22,066 2 11,000 21,450 1 8,400 21,526 37.791 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -3271.84 9.56 9.2 4.158 میلیون 34,000 4.192 میلیون -
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 18,200 296.00 1.60 18,124 372.00 2.01 12:29 1,354 1.994 میلیون 36.139 میلیارد 2,564.22 18,496 18,480 17,812 18,480 1 1,000 18,180 1 1,459 18,290 3.422 هزار میلیارد 4.312 میلیون 888,456 185,000 535,716 352,740 730,754 207,386 16.11 9.48 4.57 1.989 میلیون 5,000 1.994 میلیون -
شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

سهام بورس 119,154 6,271.00 5.00 119,235 6,190.00 4.94 12:27 518 105,009 12.521 میلیارد 310.82 125,425 119,311 119,154 122,000 48 85 115,448 1 143,597 119,154 3.852 هزار میلیارد 3.91 میلیون 644,920 30,713 254,108 390,812 766,519 122,911 29.83 9.39 4.78 105,009 - 105,009 -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 13,933 733.00 5.00 14,118 548.00 3.74 12:28 799 2.003 میلیون 28.281 میلیارد 41,120.72 14,666 14,025 13,933 14,500 61 10,000 12,841 1 2.038 میلیون 13,933 18.479 هزار میلیارد 19.241 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 838,755 1.92 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون 17.7 9.35 11.94 1.843 میلیون 160,000 1.644 میلیون 358,915
قشهد

شهد

سهام بورس 18,340 387.00 2.07 18,178 549.00 2.93 1398/10/26 501 598,732 10.884 میلیارد 810.01 18,727 18,361 17,843 18,499 1 1,000 18,150 1 3,000 18,990 7.271 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 24.62 9.34 3.05 598,732 - 598,732 -
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 9,720 1.00 0.01 9,680 39.00 0.40 12:29 1,771 4.55 میلیون 44.044 میلیارد 2,884.27 9,719 9,800 9,550 9,800 1 19,557 9,620 1 1,975 9,746 31.101 هزار میلیارد 37.178 میلیون 9 میلیون 1.8 میلیون 5.674 میلیون 3.326 میلیون 16.653 میلیون 2.348 میلیون 13.17 9.29 1.86 2.9 میلیون 1.65 میلیون 3.51 میلیون 1.04 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 17,959 866.00 4.60 18,052 773.00 4.11 12:29 2,998 6.189 میلیون 111.731 میلیارد 1,845.51 18,825 18,200 17,884 18,500 3 1,169 17,959 2 17,442 17,960 49.886 هزار میلیارد 54.225 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون 17.32 9.23 0.97 5.04 میلیون 1.149 میلیون 5.893 میلیون 296,122
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 13,873 660.00 5.00 13,643 430.00 3.25 12:29 1,315 3.083 میلیون 42.061 میلیارد 2,055.86 13,213 13,500 12,881 13,873 1 262,029 13,873 43 10,000 14,388 2.737 هزار میلیارد 3.052 میلیون 450,984 207,166 154,070 296,914 409,959 29,891 91.71 9.23 6.69 2.907 میلیون 176,077 3.016 میلیون 66,500
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 16,999 569.00 3.24 17,246 322.00 1.83 12:40 558 1.396 میلیون 24.078 میلیارد 2,830.84 17,568 17,500 16,900 17,720 2 1,000 16,981 1 7,217 17,000 7.027 هزار میلیارد 7.105 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 31.57 9.19 9.78 1.396 میلیون - 1.396 میلیون -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 22,373 15.00 0.07 22,744 386.00 1.73 12:29 368 388,741 8.873 میلیارد 995.6 22,358 23,100 22,358 23,200 1 571 22,373 3 5,000 22,499 32.419 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 14.18 9.09 1.76 356,011 32,730 324,081 64,660