شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 85,302 2,776.00 3.15 87,386 692.00 0.79 12:43 158 38,898 3.358 میلیارد 381 88,078 84,641 84,636 89,897 1 188 85,158 1 1,900 86,990 21.787 هزار میلیارد 23.113 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 5632.95 78.78 3650.74 38,898 - 38,898 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 8,271 393.00 4.99 8,199 321.00 4.07 12:29 633 3.53 میلیون 28.94 میلیارد 8,695.26 7,878 8,239 7,700 8,271 1 16,069 8,271 2 2,000 8,271 1.891 هزار میلیارد 1.957 میلیون 356,846 240,000 73,571 283,275 14,919 630 3061.33 6.81 129.28 3.53 میلیون - 3.528 میلیون 1,500
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 8,200 390.00 4.99 7,974 164.00 2.10 12:29 1,231 6.306 میلیون 50.282 میلیارد 2,875.46 7,810 7,512 7,512 8,200 1 1.395 میلیون 8,200 70 450 8,287 2.506 هزار میلیارد 3.96 میلیون 1.521 میلیون 320,857 1.328 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 2426.88 12.83 0.84 6.306 میلیون - 6.306 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,440 2.00 0.05 4,489 47.00 1.06 12:39 6,605 50.338 میلیون 225.952 میلیارد 9,042.08 4,442 4,470 4,238 4,648 1 6,000 4,440 1 38,244 4,440 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 1983.22 5.17 9.75 49.588 میلیون 750,000 50.279 میلیون 59,000
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 15,500 103.00 0.66 15,498 105.00 0.67 12:29 2,388 6.373 میلیون 98.771 میلیارد 2,582.78 15,603 15,460 15,000 15,940 5 3,039 15,400 1 56,798 15,500 7.802 هزار میلیارد 9.606 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 1292.15 13.4 3.5 6.172 میلیون 201,000 6.3 میلیون 73,587
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 6,925 364.00 4.99 6,988 301.00 4.13 12:29 2,494 17.752 میلیون 124.046 میلیارد 4,423.92 7,289 6,935 6,925 7,243 19 4,750 6,850 1 205,367 6,925 6.94 هزار میلیارد 8.087 میلیون 2.613 میلیون 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 7,112 928.27 6.16 4.02 16.642 میلیون 1.11 میلیون 17.602 میلیون 150,000
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 6,937 183.00 2.57 7,011 109.00 1.53 12:29 1,567 8.161 میلیون 57.214 میلیارد 4,051.63 7,120 6,811 6,800 7,259 1 21,500 6,911 3 3,764 6,937 4.486 هزار میلیارد 7.477 میلیون 3.863 میلیون 630,000 3.181 میلیون 681,920 3.92 میلیون 5,126 843.85 6.34 1.11 8.086 میلیون 74,717 8.154 میلیون 6,800
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 16,542 787.00 5.00 16,368 613.00 3.89 12:28 1,332 3.062 میلیون 50.118 میلیارد 1,871.65 15,755 16,466 15,820 16,542 1 95,761 16,542 26 1,600 17,139 2.521 هزار میلیارد 3.412 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 641.64 11.35 5.81 2.976 میلیون 85,536 2.812 میلیون 250,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,850 208.00 3.43 5,896 162.00 2.67 12:29 5,176 29.705 میلیون 175.132 میلیارد 5,930.89 6,058 6,000 5,756 6,050 1 5,500 5,849 2 78,783 5,855 31.567 هزار میلیارد 53.354 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 319.05 2.93 4.75 28.725 میلیون 980,000 28.359 میلیون 1.346 میلیون
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 9,000 20.00 0.22 8,975 5.00 0.06 12:29 1,071 2.905 میلیون 26.074 میلیارد 2,631.3 8,980 8,900 8,700 9,188 1 15,237 9,000 2 364 9,058 3.996 هزار میلیارد 5.461 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 300.37 15.42 1.47 2.905 میلیون 220 2.905 میلیون -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 7,979 247.00 3.00 7,984 242.00 2.94 12:29 2,746 11.897 میلیون 94.986 میلیارد 4,995.66 8,226 8,100 7,840 8,200 1 7,000 7,951 1 737 7,979 9.049 هزار میلیارد 9.839 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 220.3 5.9 97.99 11.892 میلیون 5,000 11.897 میلیون -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 35,316 1,681.00 5.00 34,704 1,069.00 3.18 12:29 491 737,813 25.605 میلیارد 570.9 33,635 33,334 32,166 35,316 0 49,731 35,316 16 - - 4.272 هزار میلیارد 4.031 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 209.65 23.84 16.88 737,813 - 737,813 -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,732 225.00 4.99 4,714 207.00 4.59 12:29 6,092 53.922 میلیون 254.208 میلیارد 4,020.87 4,507 4,732 4,520 4,732 1 1.021 میلیون 4,732 89 3,000 5,999 9.014 هزار میلیارد 5.585 میلیون 1.486 میلیون 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 185.98 7.13 102.09 53.31 میلیون 611,440 47.638 میلیون 6.284 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,482 1,165.00 5.00 23,746 429.00 1.84 12:29 6,543 32.145 میلیون 763.323 میلیارد 2,181.64 23,317 23,587 22,890 24,482 1 1.178 میلیون 24,482 177 2,930 24,844 11.892 هزار میلیارد 14.208 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 172.4 31.17 18.43 31.706 میلیون 438,450 30.78 میلیون 1.365 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 14,086 132.00 0.93 14,126 92.00 0.65 12:29 939 1.601 میلیون 22.612 میلیارد 2,338.05 14,218 14,287 13,800 14,455 1 4,103 14,086 1 10,000 14,094 4.506 هزار میلیارد 6.481 میلیون 2.171 میلیون 316,920 1.821 میلیون 349,853 2.224 میلیون 27,332 161.63 13.56 1.99 1.593 میلیون 8,000 1.601 میلیون -
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,450 134.00 2.92 4,469 115.00 2.51 12:29 3,076 20.12 میلیون 89.918 میلیارد 10,394.33 4,584 4,529 4,371 4,599 3 100,000 4,450 2 105,911 4,450 5.134 هزار میلیارد 6.556 میلیون 2.031 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 157.7 5.34 2.13 20.12 میلیون - 20.12 میلیون -
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 110,057 4,850.00 4.22 110,381 4,526.00 3.94 12:29 534 144,952 16 میلیارد 278.05 114,907 112,600 109,162 114,000 1 320 110,057 1 263 110,057 6.142 هزار میلیارد 7.676 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 154.59 4079.79 1.84 144,952 - 138,476 6,476
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 59,525 2,834.00 5.00 59,511 2,820.00 4.97 12:24 313 736,216 43.813 میلیارد 494.62 56,691 59,525 57,000 59,525 0 314,107 59,525 70 - - 11.338 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 146.81 25.15 9.06 736,216 - 686,216 50,000
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 8,390 4.00 0.05 8,435 41.00 0.49 12:29 1,051 3.509 میلیون 29.598 میلیارد 5,483.47 8,394 8,632 8,102 8,795 1 3,561 8,385 1 8,156 8,400 1.023 هزار میلیارد 1.163 میلیون 83,604 121,843 51,921 31,683 18,926 7,196 138.94 31.56 52.83 3.509 میلیون - 3.509 میلیون -
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 9,350 146.00 1.54 9,454 42.00 0.44 12:43 1,097 6.052 میلیون 57.216 میلیارد 3,717.66 9,496 9,499 9,261 9,579 1 52,256 9,350 1 1,740 9,400 17.283 هزار میلیارد 20.336 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 120.2 5.32 13.31 4.172 میلیون 1.88 میلیون 3.663 میلیون 2.389 میلیون
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 23,356 1,112.00 5.00 23,346 1,102.00 4.95 12:28 934 5.784 میلیون 135.029 میلیارد 1,585.81 22,244 23,356 23,000 23,356 1 737,972 23,356 153 252 30,000 13.346 هزار میلیارد 13.324 میلیون 2.33 میلیون 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 111.77 26.03 11.29 5.784 میلیون - 5.684 میلیون 100,000
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,260 122.00 2.78 4,285 97.00 2.21 12:29 1,458 11.324 میلیون 48.521 میلیارد 6,202.31 4,382 4,268 4,193 4,393 1 1,000 4,257 1 2,645 4,265 7.55 هزار میلیارد 8.881 میلیون 2.404 میلیون 1.723 میلیون 965,846 1.438 میلیون 1.135 میلیون 68,439 106.65 5.07 6.43 11.324 میلیون - 11.324 میلیون -
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 14,171 115.00 0.80 14,260 26.00 0.18 12:29 1,773 2.971 میلیون 42.365 میلیارد 1,976.07 14,286 14,500 13,572 14,788 1 3,249 14,171 1 95 14,179 4.714 هزار میلیارد 5.717 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 104.51 11.86 5.3 2.971 میلیون - 2.971 میلیون -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,990 4.00 0.04 9,911 75.00 0.75 12:28 216 408,007 4.044 میلیارد 1,523.8 9,986 10,348 9,750 10,348 1 10,000 9,990 1 2,631 9,990 6.989 هزار میلیارد 8.606 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 96.07 8.81 7.6 408,007 - 408,007 -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 24,370 190.00 0.77 24,719 159.00 0.65 12:34 1,227 1.606 میلیون 39.692 میلیارد 1,494.25 24,560 25,175 23,500 25,770 1 8,310 24,370 2 8,079 24,390 4.912 هزار میلیارد 4.968 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 94.08 20.02 8.64 1.606 میلیون - 1.606 میلیون -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 62,459 2,974.00 5.00 62,126 2,641.00 4.44 12:29 2,655 2.952 میلیون 183.413 میلیارد 1,318.81 59,485 62,459 60,000 62,459 1 1.073 میلیون 62,459 240 1,350 63,499 10.841 هزار میلیارد 10.751 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 92.84 41.29 10.88 2.952 میلیون - 2.912 میلیون 40,000
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 13,873 660.00 5.00 13,643 430.00 3.25 12:29 1,315 3.083 میلیون 42.061 میلیارد 2,055.86 13,213 13,500 12,881 13,873 1 262,029 13,873 43 10,000 14,388 2.737 هزار میلیارد 3.052 میلیون 450,984 207,166 154,070 296,914 409,959 29,891 91.71 9.23 6.69 2.907 میلیون 176,077 3.016 میلیون 66,500
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 100,576 5,293.00 5.00 101,464 4,405.00 4.16 12:29 1,575 396,173 40.197 میلیارد 982.04 105,869 101,025 100,576 104,999 18 509 99,065 1 19,344 100,576 24.667 هزار میلیارد 30.432 میلیون 1.375 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 91.26 40.1 23.67 396,173 - 396,173 -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 13,102 588.00 4.30 13,227 463.00 3.38 12:29 372 719,258 9.514 میلیارد 1,216.53 13,690 13,006 13,006 13,690 1 100 13,103 1 360 13,180 5.76 هزار میلیارد 7.18 میلیون 1.373 میلیون 420,741 1.048 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 89.86 17.03 3.29 719,258 - 719,258 -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 29,614 1,410.00 5.00 29,482 1,278.00 4.53 12:28 621 1.375 میلیون 40.533 میلیارد 2,521.88 28,204 29,614 29,000 29,614 1 1.245 میلیون 29,614 112 1,000 29,659 4.569 هزار میلیارد 4.649 میلیون 374,886 162,000 97,012 277,874 264,147 58,198 81.74 17.12 18.02 1.371 میلیون 4,000 1.375 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 10,521 501.00 5.00 10,497 477.00 4.76 12:29 1,811 15.381 میلیون 161.448 میلیارد 3,611.28 10,020 10,000 9,851 10,521 1 759,623 10,521 55 10,000 10,801 10.226 هزار میلیارد 12.97 میلیون 3.829 میلیون 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 80.98 8.6 1.84 14.879 میلیون 502,000 5.246 میلیون 10.135 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,620 224.00 3.83 5,701 143.00 2.45 12:29 2,148 8.161 میلیون 46.526 میلیارد 3,414.07 5,844 5,800 5,577 5,898 1 462 5,621 1 3,000 5,645 33.895 هزار میلیارد 40.627 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 79.98 5.79 56.15 8.03 میلیون 130,656 8.161 میلیون -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 8,985 427.00 4.99 8,723 165.00 1.93 12:29 1,696 5.692 میلیون 49.652 میلیارد 2,967.48 8,558 8,610 8,170 8,985 0 1.882 میلیون 8,985 258 - - 5.388 هزار میلیارد 6.019 میلیون 1.531 میلیون 629,607 818,042 712,618 1.806 میلیون 65,892 79 7.3 2.88 5.692 میلیون - 5.692 میلیون -
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 4,380 185.00 4.05 4,434 131.00 2.87 12:36 2,054 12.946 میلیون 57.405 میلیارد 5,184.61 4,565 4,598 4,360 4,598 1 10,000 4,373 1 8,328 4,442 2.929 هزار میلیارد 4.737 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.239 میلیون 37,882 74.91 8.2 2.29 12.946 میلیون - 12.946 میلیون -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 22,362 182.00 0.81 22,455 89.00 0.39 12:29 958 1.092 میلیون 24.514 میلیارد 1,123.66 22,544 22,790 22,010 22,900 1 1,995 22,360 3 210 22,390 4.509 هزار میلیارد 5.693 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 811,292 60,738 72.95 14.32 5.46 1.092 میلیون - 1.092 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 158,441 7,544.00 5.00 156,899 6,002.00 3.98 12:29 532 140,824 22.095 میلیارد 423.76 150,897 155,424 146,000 158,441 1 58 158,441 2 150 161,000 8.175 هزار میلیارد 9.315 میلیون 646,706 54,173 175,477 471,229 5.419 میلیون 112,728 72.21 17.27 1.5 140,824 - 140,824 -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 19,813 943.00 5.00 19,376 506.00 2.68 12:05 37 253,230 5.017 میلیارد 3,177.04 18,870 19,813 19,813 19,813 0 324,949 19,813 84 - - 22.267 هزار میلیارد 19.615 میلیون 2.701 میلیون 1.18 میلیون 1.104 میلیون 1.597 میلیون 1.461 میلیون 311,586 71.69 15.03 15.29 253,230 - 253,230 -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 76,000 1,385.00 1.79 77,151 234.00 0.30 12:29 1,427 493,988 38.111 میلیارد 883.06 77,385 77,000 74,000 80,000 3 137 75,010 1 5,393 76,800 2.322 هزار میلیارد 2.345 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 71.23 43.13 20.49 493,608 380 493,988 -
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 9,343 444.00 4.99 9,343 444.00 4.99 12:29 262 1.026 میلیون 9.588 میلیارد 2,590.87 8,899 9,343 9,343 9,343 1 189,608 9,343 72 717 9,422 6.007 هزار میلیارد 7.053 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 64.66 6.16 5.28 1.026 میلیون - 1.006 میلیون 20,000
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 4,040 24.00 0.59 4,068 4.00 0.10 12:37 739 4.631 میلیون 18.84 میلیارد 6,732.01 4,064 4,100 3,921 4,173 1 905 4,002 1 33,003 4,044 8.941 هزار میلیارد 11.714 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 53.39 7.77 7.69 4.631 میلیون - 4.631 میلیون -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 26,439 1,259.00 5.00 26,439 1,259.00 5.00 12:29 47 120,000 3.173 میلیارد 3,019.58 25,180 26,439 26,439 26,439 1 3.14 میلیون 26,439 211 9,000 35,000 7.554 هزار میلیارد 7.775 میلیون 1.648 میلیون 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 52.65 9.72 3 120,000 - 56,000 64,000
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 16,940 28.00 0.17 16,791 121.00 0.72 12:29 2,510 6.135 میلیون 103.004 میلیارد 3,436.45 16,912 16,641 16,172 17,207 1 600 16,930 1 229 16,940 21.986 هزار میلیارد 25.22 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 52.08 7.13 3.89 5.14 میلیون 994,157 6.135 میلیون -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 16,557 830.00 4.77 16,803 584.00 3.36 12:29 3,196 5.423 میلیون 91.128 میلیارد 1,959.7 17,387 17,347 16,518 17,347 1 4,208 16,555 5 2,223 16,590 16 هزار میلیارد 16.593 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.66 18.62 14.15 5.423 میلیون - 5.423 میلیون -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 39,430 69.00 0.18 39,486 125.00 0.32 12:29 1,385 1.01 میلیون 39.867 میلیارد 805.55 39,361 39,700 38,503 40,192 1 457 39,420 1 43 39,430 79.352 هزار میلیارد 83.441 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 46.18 17.23 9.85 1 میلیون 9,562 1.009 میلیون 586
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 24,655 1,174.00 5.00 24,547 1,066.00 4.54 12:29 727 1.621 میلیون 39.791 میلیارد 1,092.12 23,481 24,655 24,000 24,655 1 1.387 میلیون 24,655 74 90 24,793 4.696 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 46.03 15.83 1.94 1.371 میلیون 250,000 1.621 میلیون -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,167 12.00 0.19 6,167 12.00 0.19 12:29 3,089 18.081 میلیون 111.498 میلیارد 3,965.09 6,155 6,101 5,941 6,349 1 12,415 6,126 2 30,994 6,166 16.864 هزار میلیارد 19.725 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 45.26 4.99 8.81 18.081 میلیون - 15.529 میلیون 2.552 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 6,955 270.00 3.74 7,031 194.00 2.69 12:29 934 4.805 میلیون 33.781 میلیارد 4,896.25 7,225 7,150 6,901 7,219 1 9,400 6,949 2 15,000 6,959 3.613 هزار میلیارد 3.787 میلیون 902,805 500,000 296,671 606,134 495,451 81,053 43.22 5.78 7.07 4.805 میلیون - 4.805 میلیون -
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 55,292 2,910.00 5.00 55,992 2,210.00 3.80 12:29 1,251 1.231 میلیون 68.94 میلیارد 1,657.03 58,202 56,400 55,292 60,619 25 25 41,615 1 31,654 55,292 5.82 هزار میلیارد 4.324 میلیون 461,827 50,000 204,456 257,371 503,747 129,288 43.07 21.64 11.05 1.147 میلیون 84,200 1.145 میلیون 86,174
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 26,275 862.00 3.18 26,196 941.00 3.47 12:29 1,088 1.061 میلیون 27.784 میلیارد 903.74 27,137 26,350 25,781 27,149 1 2,000 26,101 1 1,145 26,275 8.141 هزار میلیارد 8.806 میلیون 1.109 میلیون 300,000 318,888 790,564 289,882 193,391 40.41 9.89 26.96 1.061 میلیون - 1.061 میلیون -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 6,880 240.00 3.37 6,924 196.00 2.75 12:29 1,291 4.763 میلیون 32.976 میلیارد 3,331.79 7,120 7,040 6,771 7,087 1 147 6,880 1 11,101 6,890 10.173 هزار میلیارد 11.478 میلیون 2.559 میلیون 714,420 1.03 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 39.35 6.4 3.23 4.763 میلیون - 4.763 میلیون -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 26,457 1,259.00 5.00 26,067 869.00 3.45 12:29 565 1.059 میلیون 27.614 میلیارد 782.08 25,198 25,900 24,603 26,457 1 29,717 26,457 2 3,000 26,990 9.071 هزار میلیارد 13.793 میلیون 5.013 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 38.94 15 1.43 1.009 میلیون 50,000 706,854 352,500
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 61,598 2,922.00 4.98 61,499 2,823.00 4.81 12:29 620 616,825 37.934 میلیارد 949.27 58,676 61,609 60,000 61,609 1 55 61,201 1 317 61,598 13.291 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 38.11 29.04 1.83 526,247 90,578 592,215 24,610
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 36,715 1,748.00 5.00 36,535 1,568.00 4.48 12:29 492 1.521 میلیون 55.553 میلیارد 2,660.69 34,967 34,999 33,620 36,715 0 346,097 36,715 40 - - 24.528 هزار میلیارد 27.961 میلیون 8.201 میلیون 701,452 6.349 میلیون 1.852 میلیون 17.374 میلیون 662,252 36.82 11.42 1.4 1.431 میلیون 90,000 1.516 میلیون 4,090
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 27,612 308.00 1.10 27,446 474.00 1.70 12:29 1,438 2.567 میلیون 70.468 میلیارد 1,563.31 27,920 27,855 26,541 28,496 2 3,215 27,610 2 18,995 27,612 12.564 هزار میلیارد 15.327 میلیون 2.504 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 36.51 14.57 9.35 2.221 میلیون 346,200 2.467 میلیون 100,000
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 49,550 1,037.00 2.14 49,443 930.00 1.92 12:29 252 77,608 3.837 میلیارد 260.79 48,513 50,410 48,514 50,410 1 69 49,000 1 971 49,550 4.539 هزار میلیارد 6.338 میلیون 1.882 میلیون 93,558 1.691 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 36.46 24.06 1.37 77,608 - 77,608 -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,384 385.00 4.28 9,417 418.00 4.64 12:30 1,165 6.861 میلیون 64.61 میلیارد 5,989.65 8,999 9,448 9,200 9,448 1 5,000 9,381 1 2,000 9,448 22.736 هزار میلیارد 30.168 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 35.91 6.19 1.68 5.375 میلیون 1.485 میلیون 5.641 میلیون 1.219 میلیون
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 15,033 715.00 4.99 15,033 715.00 4.99 12:20 126 668,212 10.045 میلیارد 2,210.15 14,318 15,033 15,033 15,033 0 2.06 میلیون 15,033 136 - - 3.58 هزار میلیارد 3.762 میلیون 816,890 250,000 480,910 335,980 660,028 105,442 35.64 11.19 5.69 668,212 - 468,212 200,000
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 4,335 24.00 0.55 4,356 3.00 0.07 12:29 1,793 14.074 میلیون 61.301 میلیارد 9,588.78 4,359 4,365 4,170 4,495 2 21,722 4,399 1 27,068 4,399 6.974 هزار میلیارد 7.251 میلیون 2.655 میلیون 1.6 میلیون 525,995 2.129 میلیون 288,067 194,522 34.89 3.19 23.55 13.428 میلیون 645,750 14.074 میلیون -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 2,641 125.00 4.97 2,614 98.00 3.90 12:29 2,933 66.713 میلیون 174.404 میلیارد 20,491.61 2,516 2,516 2,457 2,641 0 2.575 میلیون 2,641 60 - - 13.838 هزار میلیارد 14.244 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 34.43 2.05 22.24 49.413 میلیون 17.3 میلیون 44.163 میلیون 22.55 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 24,008 1,143.00 5.00 23,732 867.00 3.79 12:29 3,309 7.157 میلیون 169.843 میلیارد 3,823.68 22,865 23,000 22,865 24,008 0 14,140 24,008 3 - - 42.529 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون 33.57 16.36 34.01 6.951 میلیون 205,624 5.829 میلیون 1.328 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,257 181.00 1.92 9,402 36.00 0.38 12:29 5,780 27.684 میلیون 260.268 میلیارد 5,296.32 9,438 9,332 9,100 9,612 1 100,000 9,251 1 2,541 9,260 37.752 هزار میلیارد 47.928 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 32.89 5.75 9.24 26.58 میلیون 1.104 میلیون 24.192 میلیون 3.492 میلیون
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 9,204 438.00 5.00 9,173 407.00 4.64 12:29 1,148 6.613 میلیون 60.658 میلیارد 3,860.7 8,766 9,000 9,000 9,204 3 1.641 میلیون 9,204 159 16,200 9,682 4.646 هزار میلیارد 5.846 میلیون 1.825 میلیون 530,000 1.156 میلیون 669,538 1.012 میلیون 150,256 32.35 7.26 4.8 6.613 میلیون - 5.838 میلیون 775,000
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 24,132 1,149.00 5.00 23,847 864.00 3.76 12:29 1,358 2.721 میلیون 64.876 میلیارد 1,204.13 22,983 23,496 22,900 24,132 1 145,367 24,132 52 600 24,269 1.724 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 31.95 11.16 6.97 2.71 میلیون 10,400 2.721 میلیون -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 16,999 569.00 3.24 17,246 322.00 1.83 12:40 558 1.396 میلیون 24.078 میلیارد 2,830.84 17,568 17,500 16,900 17,720 2 1,000 16,981 1 7,217 17,000 7.027 هزار میلیارد 7.105 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 31.57 9.19 9.78 1.396 میلیون - 1.396 میلیون -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 3,711 176.00 4.98 3,656 121.00 3.42 12:29 1,200 12.423 میلیون 45.413 میلیارد 10,326.61 3,535 3,650 3,541 3,711 4 3.212 میلیون 3,711 132 4,710 3,720 8.661 هزار میلیارد 11.222 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 31.11 3.14 2.77 12.423 میلیون - 9.423 میلیون 3 میلیون
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 31,280 1,403.00 4.70 30,997 1,120.00 3.75 12:29 1,183 2.11 میلیون 65.389 میلیارد 937.81 29,877 30,600 29,000 31,370 3 1,800 31,200 1 3,232 31,280 3.585 هزار میلیارد 3.92 میلیون 421,913 120,000 207,055 214,858 424,409 115,041 31.04 16.62 8.42 2.11 میلیون - 1.634 میلیون 475,100
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,798 371.00 5.00 7,798 371.00 5.00 12:29 2,761 80.257 میلیون 625.847 میلیارد 9,271.04 7,427 7,798 7,798 7,798 1 15.239 میلیون 7,798 186 434 7,800 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 30.34 5.46 19.81 74.155 میلیون 6.102 میلیون 27.797 میلیون 52.461 میلیون
دکوثر

داروسازی‌ کوثر

سهام بورس 13,789 10.00 0.07 13,756 43.00 0.31 12:29 1,085 2.715 میلیون 37.342 میلیارد 2,938.74 13,799 13,651 13,401 14,096 2 100 13,678 1 7,513 13,800 7.451 هزار میلیارد 9.463 میلیون 2.78 میلیون 540,000 1.579 میلیون 1.2 میلیون 2.526 میلیون 242,457 30.32 6.12 2.91 2.635 میلیون 80,000 2.715 میلیون -
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 10,510 500.00 5.00 10,243 233.00 2.33 12:27 2,699 11.22 میلیون 114.934 میلیارد 4,723.13 10,010 10,163 9,551 10,510 4 303,883 10,510 31 2,154 10,884 2.953 هزار میلیارد 3.839 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 30.3 8.07 4.07 8.258 میلیون 2.963 میلیون 11.22 میلیون -
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 51,200 1,125.00 2.15 51,143 1,182.00 2.26 12:30 427 182,765 9.347 میلیارد 445.76 52,325 52,898 50,000 53,400 1 20 51,099 1 1,934 51,200 4.605 هزار میلیارد 4.834 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 30.06 26.85 8.94 182,765 - 172,765 10,000
شسینا

صنایع‌شیمیایی‌سینا

سهام بورس 119,154 6,271.00 5.00 119,235 6,190.00 4.94 12:27 518 105,009 12.521 میلیارد 310.82 125,425 119,311 119,154 122,000 48 85 115,448 1 143,597 119,154 3.852 هزار میلیارد 3.91 میلیون 644,920 30,713 254,108 390,812 766,519 122,911 29.83 9.39 4.78 105,009 - 105,009 -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 20,094 483.00 2.35 20,117 460.00 2.24 12:29 3,397 7.773 میلیون 156.38 میلیارد 1,986.4 20,577 20,570 19,850 20,570 1 818 20,094 2 1,000 20,095 11.935 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 29.78 10.8 11.52 7.721 میلیون 52,500 7.773 میلیون -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,240 336.00 2.82 12,103 199.00 1.67 12:39 2,703 6.252 میلیون 75.664 میلیارد 2,614.58 11,904 11,990 11,333 12,350 2 4,444 12,222 1 29,589 12,240 4.166 هزار میلیارد 5.185 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 28.25 6.54 3.88 6.252 میلیون 168 6.252 میلیون -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 6,100 196.00 3.11 6,152 144.00 2.29 12:29 860 5.737 میلیون 35.291 میلیارد 7,633.86 6,296 5,983 5,983 6,310 3 20,000 6,072 1 17,740 6,100 25.184 هزار میلیارد 53.056 میلیون 38.887 میلیون 3 میلیون 34.344 میلیون 4.543 میلیون 17.067 میلیون 866,611 28.13 5.37 1.43 4.876 میلیون 860,769 4.943 میلیون 793,236
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 6,646 198.00 2.89 6,703 141.00 2.06 12:29 2,435 8.981 میلیون 60.203 میلیارد 4,297.96 6,844 6,795 6,580 6,857 1 11,000 6,646 2 2,000 6,670 10.266 هزار میلیارد 53.237 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 27.86 4.74 0.35 8.981 میلیون - 8.378 میلیون 602,699
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 50,107 2,386.00 5.00 49,626 1,905.00 3.99 12:28 87 64,377 3.225 میلیارد 213.6 47,721 47,735 47,735 50,107 1 55 49,000 1 15,623 50,107 9.544 هزار میلیارد 9.387 میلیون 1.696 میلیون 200,000 839,111 856,715 2.732 میلیون 352,259 27.25 11.2 3.51 64,377 - 33,317 31,060
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 23,150 238.00 1.04 23,239 327.00 1.43 12:29 863 983,933 22.866 میلیارد 948.35 22,912 23,200 22,501 23,993 2 480 23,150 1 1,313 23,160 5.843 هزار میلیارد 7.232 میلیون 1.791 میلیون 255,000 1.291 میلیون 499,485 1.333 میلیون 216,723 27.09 11.75 4.41 983,933 - 983,933 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,430 257.00 2.96 8,490 197.00 2.27 12:32 1,012 4.844 میلیون 41.125 میلیارد 5,119.23 8,687 8,839 8,262 8,839 1 1,500 8,400 2 8,341 8,499 19.98 هزار میلیارد 79.736 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 26.13 4.58 0.46 3.894 میلیون 950,000 4.441 میلیون 403,141
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 42,209 1,423.00 3.26 42,813 819.00 1.88 12:29 1,741 1.369 میلیون 58.597 میلیارد 741.1 43,632 44,980 42,001 44,980 4 250 42,201 1 6,585 42,215 7.854 هزار میلیارد 7.207 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 26.07 14.41 2.84 1.369 میلیون - 1.369 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 18,110 736.00 3.91 18,159 687.00 3.65 12:29 3,261 6.388 میلیون 115.991 میلیارد 5,015.68 18,846 18,150 17,904 18,635 1 31,786 18,110 2 50 18,232 16.481 هزار میلیارد 18.385 میلیون 2.567 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 25.97 10.88 6.54 6.255 میلیون 133,159 6.298 میلیون 89,621
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 38,200 395.00 1.02 38,450 145.00 0.38 12:29 992 809,796 31.137 میلیارد 1,060.15 38,595 38,200 37,102 39,388 1 516 38,200 1 9,849 38,200 12.557 هزار میلیارد 16.294 میلیون 2.478 میلیون 325,340 1.716 میلیون 762,615 2.358 میلیون 467,965 25.92 15.9 5.14 780,848 28,948 697,839 111,957
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 17,221 820.00 5.00 17,048 647.00 3.94 12:27 3,075 11.918 میلیون 203.188 میلیارد 4,822.39 16,401 16,980 16,400 17,221 3 1.005 میلیون 17,221 107 802 17,419 20.665 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 25.54 8.93 4.68 11.918 میلیون - 6.418 میلیون 5.5 میلیون
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 44,600 316.00 0.70 44,705 211.00 0.47 12:32 1,089 932,457 41.685 میلیارد 2,179.79 44,916 45,000 42,990 46,500 1 800 44,533 1 6,325 44,604 7.276 هزار میلیارد 8.891 میلیون 2.429 میلیون 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 25.49 16.16 3.49 932,457 - 932,457 -
مداران

داده‌پردازی‌ایران‌

سهام بورس 13,040 6.00 0.05 13,095 61.00 0.47 12:29 365 746,223 9.772 میلیارد 1,745.04 13,034 13,367 12,750 13,367 1 3,857 13,039 1 76 13,097 8.472 هزار میلیارد 10.535 میلیون 2.26 میلیون 650,000 1.183 میلیون 1.077 میلیون 1.826 میلیون 332,337 25.45 7.85 4.63 726,223 20,000 689,723 56,500
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,919 350.00 4.62 7,849 280.00 3.70 12:29 1,263 8.814 میلیون 69.179 میلیارد 8,017.1 7,569 7,800 7,363 7,947 1 55,102 7,902 2 1,666 7,919 21.572 هزار میلیارد 44.96 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 25.29 4.93 2.23 7.943 میلیون 870,627 7.816 میلیون 997,556
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 28,000 76.00 0.27 28,063 13.00 0.05 12:41 747 725,354 20.356 میلیارد 544.89 28,076 28,952 27,175 28,952 1 200 27,920 1 646 28,049 4.211 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 25.24 17.61 4.39 725,354 - 659,185 66,169
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 53,401 2,542.00 5.00 52,733 1,874.00 3.68 12:25 419 832,752 43.913 میلیارد 2,137.76 50,859 51,500 48,820 53,401 1 77,357 53,401 14 15,000 53,401 9.918 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 25.19 36.16 3.69 577,335 255,417 682,752 150,000
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 35,838 1,706.00 5.00 34,393 261.00 0.76 12:28 33 45,300 1.623 میلیارد 1,329.61 34,132 35,838 35,838 35,838 0 489,034 35,838 77 - - 34.132 هزار میلیارد 30.296 میلیون 4.071 میلیون 600,000 1.886 میلیون 2.185 میلیون 3.408 میلیون 1.368 میلیون 25.02 15.66 10.04 45,300 - 45,300 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,489 118.00 4.98 2,462 91.00 3.84 12:29 7,057 143.985 میلیون 354.528 میلیارد 16,871.1 2,371 2,380 2,290 2,489 4 3.785 میلیون 2,489 64 51,464 2,692 25.31 هزار میلیارد 256.686 میلیون 23.634 میلیون 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون 24.85 1.91 21.42 143.169 میلیون 815,771 129.598 میلیون 14.387 میلیون
چافست

افست‌

سهام بورس 14,109 96.00 0.69 13,903 110.00 0.78 1398/10/26 1,266 2.25 میلیون 31.287 میلیارد 1,645.69 14,013 14,181 13,682 14,190 1 7,000 13,696 1 1,000 14,300 13.764 هزار میلیارد 17.487 میلیون 3.694 میلیون 990,000 2.044 میلیون 1.65 میلیون 2.104 میلیون 554,005 24.84 8.25 6.54 2.25 میلیون 100 1.95 میلیون 300,000
قشهد

شهد

سهام بورس 18,340 387.00 2.07 18,178 549.00 2.93 1398/10/26 501 598,732 10.884 میلیارد 810.01 18,727 18,361 17,843 18,499 1 1,000 18,150 1 3,000 18,990 7.271 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 24.62 9.34 3.05 598,732 - 598,732 -
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,320 27.00 1.15 2,338 9.00 0.38 12:30 5,817 88.098 میلیون 205.969 میلیارد 18,428.76 2,347 2,300 2,240 2,400 1 100,000 2,320 1 1,000 2,320 18.682 هزار میلیارد 17.74 میلیون 13.004 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 24.52 1.53 26.04 85.498 میلیون 2.6 میلیون 80.74 میلیون 7.357 میلیون
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 31,700 499.00 1.60 31,592 391.00 1.25 12:30 982 932,333 29.455 میلیارد 2,034.31 31,201 30,740 30,700 32,299 2 320 31,601 1 2,394 31,700 7.8 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 24.48 17.53 8.15 932,333 - 932,333 -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,498 61.00 2.38 2,501 58.00 2.27 12:29 4,244 48.394 میلیون 121.02 میلیارد 14,227.83 2,559 2,528 2,464 2,549 3 21,820 2,495 3 81,600 2,500 23.927 هزار میلیارد 29.307 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 24.23 2.6 22.71 47.084 میلیون 1.31 میلیون 44.611 میلیون 3.782 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,350 49.00 0.67 7,360 59.00 0.81 12:29 5,510 28.617 میلیون 210.626 میلیارد 7,821.67 7,301 7,300 7,003 7,663 3 730 7,340 1 6,234 7,357 41.068 هزار میلیارد 39.041 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون 24.03 3.86 22.7 26.603 میلیون 2.014 میلیون 28.227 میلیون 390,000
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 6,130 236.00 3.71 6,149 217.00 3.41 12:29 1,492 5.257 میلیون 32.323 میلیارد 5,400.33 6,366 6,380 6,050 6,400 1 8,863 6,130 1 455 6,130 10.466 هزار میلیارد 11.116 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 23.86 4.45 4.55 5.257 میلیون - 5.257 میلیون -
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 46,900 1,789.00 3.67 47,301 1,388.00 2.85 12:36 1,623 1.229 میلیون 58.15 میلیارد 886.25 48,689 49,200 46,255 50,989 1 4,828 46,700 2 1,068 46,900 9.738 هزار میلیارد 8.915 میلیون 1.617 میلیون 55,000 940,376 676,442 1.239 میلیون 398,847 23.67 13.96 7.62 1.229 میلیون - 1.229 میلیون -
سصوفی

سیمان‌ صوفیان‌

سهام بورس 5,639 268.00 4.99 5,582 211.00 3.93 12:29 766 4.321 میلیون 24.121 میلیارد 5,528.18 5,371 5,541 5,300 5,639 1 189,132 5,639 29 30,000 5,639 5.908 هزار میلیارد 7.902 میلیون 3.022 میلیون 550,000 1.689 میلیون 1.334 میلیون 2.277 میلیون 254,485 23.53 4.49 2.63 4.321 میلیون - 4.17 میلیون 151,008
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 11,830 213.00 1.83 11,699 82.00 0.71 12:29 1,109 3.162 میلیون 36.999 میلیارد 2,686.75 11,617 11,689 11,300 12,149 1 2,000 11,830 1 15,162 11,848 9.758 هزار میلیارد 16.462 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 23.45 8 0.82 2.952 میلیون 210,550 3.062 میلیون 100,000