شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 77,161 3,674.00 5.00 77,161 3,674.00 5.00 1398/10/15 37 151,369 11.68 میلیارد 740.49 73,487 77,161 77,161 77,161 0 1.351 میلیون 77,161 584 - - 2.721 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 169.59 50.79 37.9 75,282 76,087 151,369 -
طپار1107

اختیارف خپارس-1500-1398/11/13

اختیار معامله بورس 200 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1398/11/7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وسپه4

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 1,588 101.00 6.79 1,588 101.00 6.79 1395/10/27 1 457.47 میلیون 726.462 میلیارد - 1,487 1,588 1,588 1,588 0 - - 0 - - 10.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 457.47 میلیون - 457.47 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
سیدکو2

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 1,447 14.00 0.96 1,447 14.00 0.96 1397/09/19 1 47.95 میلیون 69.384 میلیارد - 1,461 1,447 1,447 1,447 0 - - 0 - - 6.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.95 میلیون - 47.95 میلیون
سفارس2

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 3,854 0.00 0.00 3,854 0.00 0.00 1398/03/28 1 52.015 میلیون 200.467 میلیارد - 3,854 3,854 3,854 3,854 0 - - 0 - - 21.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52.015 میلیون - 52.015 میلیون
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
دسبحانح

ح. سبحان دارو

سهام بورس 2,480 64.00 2.65 2,473 57.00 2.36 1397/10/12 39 236,660 585.22 میلیون - 2,416 2,401 2,401 2,480 0 14,900 2,431 3 - - - - - - - - - - - - - 136,660 100,000 - 236,660
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 24,429 1,163.00 5.00 24,219 953.00 4.10 12:28 1,752 2.888 میلیون 69.947 میلیارد 1,159.7 23,266 24,199 23,700 24,429 1 363,992 24,429 182 802 27,000 4.653 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 2.338 میلیون 550,000 2.781 میلیون 106,944
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
غشهدح

ح . شهد ایران‌

سهام بورس 1,450 0.00 0.00 1,450 0.00 0.00 1396/06/27 143 4.491 میلیون 6.512 میلیارد - 1,450 1,450 1,450 1,450 0 10,000 1,450 1 - - - - - - - - - - - - - 1.591 میلیون 2.9 میلیون - 4.491 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
سپاها2

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 771 14.00 1.78 771 14.00 1.78 1397/03/2 3 53.659 میلیون 41.371 میلیارد - 785 771 771 771 0 - - 0 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.659 میلیون - 53.659 میلیون
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - - - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
تکشا2

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 2,630 36.00 1.35 2,630 36.00 1.35 1395/08/22 1 5 میلیون 13.15 میلیارد - 2,666 2,630 2,630 2,630 0 - - 0 - - 289.186 میلیارد - - - - - - - - - - 5 میلیون - - 5 میلیون
وملی4

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 16,490 0.00 0.00 16,490 0.00 0.00 1398/03/1 1 1.5 میلیون 24.735 میلیارد - 16,490 16,490 16,490 16,490 - - - - 4.079 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
وپخش2

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 44,900 885.00 2.01 44,900 885.00 2.01 1398/10/3 1 500,000 22.45 میلیارد - 44,015 44,900 44,900 44,900 0 - - 0 - - 37.716 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,096 93.00 1.86 5,052 49.00 0.98 12:29 1,159 17.025 میلیون 86.006 میلیارد 14,476.85 5,003 5,042 4,985 5,244 2 39,722 5,020 2 2,745 5,096 135.081 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 9.572 میلیون 7.453 میلیون 3.803 میلیون 13.222 میلیون
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,919 424.00 2.93 14,947 452.00 3.12 12:29 7,113 25.419 میلیون 379.932 میلیارد 4,299.04 14,495 14,743 14,001 15,219 7 100,070 14,946 2 104,476 14,946 116.92 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 23.587 میلیون 1.832 میلیون 22.547 میلیون 2.872 میلیون
والبر2

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 6,795 323.00 4.99 6,795 323.00 4.99 1398/07/10 1 47.9 میلیون 325.481 میلیارد - 6,472 6,795 6,795 6,795 0 - - 0 - - 32.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.9 میلیون - 47.9 میلیون
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 7,150 175.00 2.39 7,301 24.00 0.33 12:29 1,664 7.069 میلیون 51.605 میلیارد 4,615.43 7,325 7,200 7,000 7,500 4 1,183 7,150 1 26,294 7,150 10.149 هزار میلیارد 14.12 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 - - - 6.249 میلیون 820,000 7.019 میلیون 50,000
ثابادح

ح . ‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌

سهام بورس 480 0.00 0.00 480 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 480 492 - - 1 7,996 570 2 9,215 630 - - - - - - - - - - - 236,931 - 236,931 -
قنقش

قندنقش‌جهان‌

سهام بورس 4,400 88.00 2.04 29,504 25,192.00 584.23 1398/10/25 10 16,326 68.813 میلیون - 4,312 4,456 4,170 4,456 1 700 4,172 1 923 4,444 4.101 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,326 - 16,326 -
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 72.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 30,399 1,274.00 4.02 30,851 822.00 2.60 12:29 3,283 2.685 میلیون 82.826 میلیارد 870.05 31,673 32,990 30,092 32,990 2 300 30,351 1 8,323 30,399 15.837 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 2.535 میلیون 150,000 2.685 میلیون -
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 11,581 609.00 5.00 12,015 175.00 1.44 12:29 773 1.427 میلیون 17.141 میلیارد 2,439.61 12,190 12,660 11,581 12,660 1 - - 0 10,000 11,581 10.971 هزار میلیارد - - 900,000 712,969 1.663 میلیون 2.269 میلیون 763,561 - - - 1.427 میلیون - 1.427 میلیون -
کهمداح

ح . شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 634 70.00 9.94 645 59.00 8.38 1397/03/30 404 9.145 میلیون 5.897 میلیارد - 704 774 634 774 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.16 میلیون 2.985 میلیون - 9.145 میلیون
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 25,011 58.00 0.23 24,900 53.00 0.21 12:29 854 1.203 میلیون 29.965 میلیارد 868.87 24,953 24,950 23,811 26,174 1 330 25,000 1 10,477 25,011 5.989 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 950,729 252,700 1.022 میلیون 181,050
وانصار2

بانک انصار

سهام بورس 2,086 0.00 0.00 2,086 0.00 0.00 1398/03/25 177 1.77 میلیارد 3.691 هزار میلیارد - 2,086 2,086 2,086 2,086 0 - - 0 - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.77 میلیارد - 1.77 میلیارد
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 10,980 69.00 0.63 10,993 82.00 0.75 12:29 5,486 15.939 میلیون 175.226 میلیارد 3,014.55 10,911 10,900 10,799 11,200 3 32 10,979 1 209,958 10,980 313.015 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 14.906 میلیون 1.033 میلیون 7.543 میلیون 8.396 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,920 119.00 2.95 3,995 44.00 1.09 12:29 4,688 27.812 میلیون 111.112 میلیارد 7,351.46 4,039 4,030 3,896 4,129 18 100,000 3,970 1 84,010 3,970 10.194 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 27.81 میلیون 2,235 26.612 میلیون 1.199 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,080 18.00 0.30 6,107 45.00 0.74 12:29 7,589 46.373 میلیون 283.222 میلیارد 7,228.22 6,062 6,138 6,061 6,155 1 7,933 6,080 2 467 6,095 614.687 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 36.256 میلیون 10.117 میلیون 28.293 میلیون 18.08 میلیون
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 4,848 223.00 4.82 4,766 141.00 3.05 12:29 3,196 28.606 میلیون 136.348 میلیارد 10,326.61 4,625 4,750 4,410 4,856 0 400 4,750 1 - - 11.677 هزار میلیارد 11.747 میلیون 5.15 میلیون 2.45 میلیون 2.344 میلیون 2.806 میلیون 3.182 میلیون 283,307 - - - 28.606 میلیون - 27.773 میلیون 833,533
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,969 378.00 4.98 7,883 292.00 3.85 12:29 6,988 65.247 میلیون 514.37 میلیارد 9,619.5 7,591 7,700 7,660 7,970 3 50,000 7,969 1 75,335 7,969 364.368 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 45.935 میلیون 19.313 میلیون 16.344 میلیون 48.903 میلیون
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 26,060 851.00 3.38 26,322 1,113.00 4.42 12:29 1,837 3.943 میلیون 103.781 میلیارد 1,204.13 25,209 25,000 24,800 26,469 1 4,400 26,000 2 4,235 26,000 1.891 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 3.943 میلیون - 3.929 میلیون 13,410
فجر2

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 10,660 4.00 0.04 10,660 4.00 0.04 1396/04/25 3 10.759 میلیون 114.691 میلیارد - 10,664 10,660 10,660 10,660 0 - - 0 - - 9.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.759 میلیون 10.759 میلیون -
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
خفنر2

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 144.00 3.11 4,772 144.00 3.11 1396/08/13 1 4 میلیون 19.088 میلیارد - 4,628 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 954.4 میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
شسپا2

نفت سپاهان

سهام بورس 8,900 118.00 1.34 8,900 118.00 1.34 1398/08/19 2 30 میلیون 267 میلیارد - 8,782 8,900 8,900 8,900 0 - - 0 - - 53.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 12,197 580.00 4.99 12,161 544.00 4.68 12:25 641 1.951 میلیون 23.732 میلیارد 1,523.8 11,617 12,197 11,765 12,197 0 23,028 12,197 18 - - 8.13 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 1.951 میلیون - 1.951 میلیون -
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
دانا2

بیمه دانا

سهام بورس 5,520 108.00 2.00 5,520 108.00 2.00 1398/06/30 1 7 میلیون 38.64 میلیارد - 5,412 5,520 5,520 5,520 0 - - 0 - - 8.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,136 5.00 0.05 10,131 0.00 0.00 12:25 104 2.791 میلیون 28.275 میلیارد - 10,131 10,129 10,129 10,136 30 26,436 10,136 1 3 میلیون 10,137 1.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.077 میلیون 1.714 میلیون 2.756 میلیون 35,000
وساپا2

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 624 0.00 0.00 624 0.00 0.00 1397/03/6 1 6 میلیون 3.744 میلیارد - 624 624 624 624 0 - - 0 - - 6.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,301 169.00 0.93 18,448 316.00 1.74 12:47 502 665,947 12.286 میلیارد 1,911.19 18,132 18,700 18,210 18,700 1 1,000 18,301 1 45 18,370 152.309 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 639,841 26,106 665,947 -
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 13,253 631.00 5.00 13,154 532.00 4.21 12:48 1,389 6.153 میلیون 80.936 میلیارد 2,432.81 12,622 12,590 12,310 13,253 1 345,972 13,253 35 2,500 13,600 5.989 هزار میلیارد 5.603 میلیون 1.292 میلیون 474,522 597,642 694,727 2.431 میلیون 326,684 - - - 5.732 میلیون 420,716 5.961 میلیون 192,691
ثنوسا2

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,861 136.00 4.99 2,861 136.00 4.99 1398/09/4 1 26 میلیون 74.386 میلیارد - 2,725 2,861 2,861 2,861 0 - - 0 - - 7.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26 میلیون - 26 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 8,856 34.00 0.39 8,961 139.00 1.58 12:29 1,345 3.446 میلیون 30.877 میلیارد 6,314.9 8,822 9,190 8,801 9,190 1 1,939 8,853 1 22,806 8,856 52.932 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 3.44 میلیون 6,240 3.446 میلیون -
کرازی2

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 2,032 96.00 4.96 2,032 96.00 4.96 1396/09/14 2 24.045 میلیون 48.859 میلیارد - 1,936 2,032 2,032 2,032 0 - - 0 - - 2.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.045 میلیون - 24.045 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 5,430 47.00 0.86 5,530 53.00 0.97 12:29 2,113 11.601 میلیون 64.156 میلیارد 5,996.34 5,477 5,525 5,430 5,614 2 3,248 5,430 1 18,154 5,470 19.955 هزار میلیارد 25.641 میلیون 13.812 میلیون 3.643 میلیون 8.423 میلیون 5.39 میلیون 8.385 میلیون 1.651 میلیون - - - 11.251 میلیون 350,000 10.808 میلیون 793,593
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 114,999 2,867.00 2.43 117,019 847.00 0.72 12:29 1,264 329,284 38.533 میلیارد 982.04 117,866 117,000 112,502 123,030 4 56 113,500 1 1,947 115,000 27.463 هزار میلیارد 23.666 میلیون 1.436 میلیون 233,000 856,254 519,025 1.029 میلیون 266,942 - - - 316,626 12,658 329,284 -
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 55,499 1,531.00 2.84 54,684 716.00 1.33 12:29 327 263,799 14.426 میلیارد 2,137.76 53,968 54,800 51,511 55,499 2 4,384 55,250 1 528 55,500 10.524 هزار میلیارد 9.918 میلیون 1.79 میلیون 195,000 1.517 میلیون 272,692 2.673 میلیون 391,467 - - - 248,799 15,000 263,799 -
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 4,110 36.00 0.88 4,071 3.00 0.07 12:29 666 5.838 میلیون 23.769 میلیارد 7,779.67 4,074 4,174 3,990 4,174 1 21,000 4,100 3 2,500 4,113 19.555 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 5.36 میلیون 478,364 5.838 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 11,291 536.00 4.98 11,287 532.00 4.95 12:29 1,957 10.053 میلیون 113.471 میلیارد 3,611.28 10,755 11,270 11,001 11,292 1 3,560 11,290 1 10,000 11,291 10.977 هزار میلیارد - - 1.021 میلیون 2.591 میلیون 1.238 میلیون 5.782 میلیون 131,405 - - - 9.903 میلیون 150,000 5.843 میلیون 4.21 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,800 6.00 0.21 2,772 22.00 0.79 12:30 7,770 103.332 میلیون 286.403 میلیارد 16,871.1 2,794 2,760 2,702 2,850 1 110,635 2,800 2 31,000 2,800 29.826 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - 100.882 میلیون 2.45 میلیون 82.893 میلیون 20.439 میلیون
قشهد

شهد

سهام بورس 20,073 955.00 5.00 19,971 853.00 4.46 12:29 649 1.155 میلیون 23.069 میلیارد 810.01 19,118 19,200 19,200 20,073 3 490,896 20,073 166 1,193 20,367 7.647 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 - - - 1.155 میلیون - 1.155 میلیون -
درازکح

ح . دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 10,001 588.00 6.25 10,000 587.00 6.24 1397/07/29 157 2.882 میلیون 28.82 میلیارد - 9,413 10,000 10,000 10,200 0 2,100 9,053 1 - - - - - - - - - - - - - 161,620 2.72 میلیون - 2.882 میلیون
والبرح

ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,082 564.00 9.99 5,083 563.00 9.97 1398/07/24 26 789,833 4.015 میلیارد 30,378.19 5,646 5,646 5,082 5,646 0 33,372 5,082 1 - - - - - - - - - - - - - 23,205 766,628 - 789,833
فسپا2

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 2,709 24.00 0.89 2,709 24.00 0.89 1396/07/5 1 20.205 میلیون 54.735 میلیارد - 2,685 2,709 2,709 2,709 0 - - 0 - - 1.761 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.205 میلیون - 20.205 میلیون -
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 30,450 3,050.00 9.10 30,365 3,135.00 9.36 1398/10/16 517 2.466 میلیون 74.894 میلیارد 49.33 33,500 32,000 30,150 36,850 0 2,350 30,500 1 - - 20.239 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 589,067 1.877 میلیون - 2.466 میلیون
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 -
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 12,187 376.00 3.18 12,264 453.00 3.84 12:29 829 2.363 میلیون 28.974 میلیارد 1,699.55 11,811 12,360 11,986 12,397 1 4,000 12,187 1 183 12,188 41.683 هزار میلیارد - - 3.529 میلیون 5.876 میلیون 11.397 میلیون 11.728 میلیون 6.144 میلیون - - - 2.103 میلیون 260,000 2.111 میلیون 251,594
شپلی2

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 530 15.00 2.75 530 15.00 2.75 1396/05/10 1 30.65 میلیون 16.244 میلیارد - 545 530 530 530 0 - - 0 - - 1.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.65 میلیون - 30.65 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 14,430 613.00 4.44 14,424 607.00 4.39 12:30 1,101 5.965 میلیون 86.039 میلیارد 2,032.85 13,817 14,507 14,144 14,507 1 8,785 14,430 1 6,064 14,433 70.467 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 45.64 میلیون 11.497 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 5.965 میلیون 375 4.811 میلیون 1.154 میلیون
تایرا2

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,094 0.00 0.00 3,094 0.00 0.00 1397/09/26 3 104.09 میلیون 322.053 میلیارد - 3,094 3,094 3,094 3,094 0 - - 0 - - 9.901 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104.09 میلیون - 104.09 میلیون
غبهنوشح

ح . بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 2,700 699.00 20.56 2,700 699.00 20.56 1396/09/7 39 872,608 2.356 میلیارد - 3,399 2,700 2,700 2,700 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 872,608
غبشهر2

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 7,852 373.00 4.99 7,852 373.00 4.99 1398/09/4 1 3.317 میلیون 26.047 میلیارد - 7,479 7,852 7,852 7,852 0 - - 0 - - 23.556 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.317 میلیون - 3.317 میلیون
پاسا2

ایران‌یاساتایرورابر

سهام بورس 6,950 340.00 4.66 6,950 340.00 4.66 1398/05/16 2 5.227 میلیون 36.328 میلیارد - 7,290 6,950 6,950 6,950 0 - - 0 - - 6.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.227 میلیون - 5.227 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 18,053 924.00 4.87 18,269 708.00 3.73 12:29 2,208 4.645 میلیون 84.853 میلیارد 1,871.65 18,977 18,450 18,029 18,978 1 458 18,100 1 8,000 18,198 3.036 هزار میلیارد 3.454 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 - - - 4.445 میلیون 200,000 4.64 میلیون 5,000
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 12,500 346.00 2.69 12,791 55.00 0.43 12:30 2,937 13.184 میلیون 168.633 میلیارد 6,140.87 12,846 12,839 12,348 13,150 3 200 12,500 1 63,384 12,500 12.846 هزار میلیارد 23.464 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 - - - 11.644 میلیون 1.54 میلیون 11.422 میلیون 1.762 میلیون
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 10,501 500.00 5.00 10,464 463.00 4.63 12:26 502 3.234 میلیون 33.845 میلیارد 2,968.64 10,001 10,100 10,100 10,501 2 12.447 میلیون 10,501 225 4,100 10,642 16.502 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 - - - 3.234 میلیون - 2.84 میلیون 394,052
ونوین2

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,700 84.00 2.32 3,700 84.00 2.32 12:23 1 50 میلیون 185 میلیارد - 3,616 3,700 3,700 3,700 0 - - 0 - - 48.585 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 میلیون - 50 میلیون
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 6,759 94.00 1.37 6,803 50.00 0.73 12:29 930 3.473 میلیون 23.627 میلیارد 5,400.33 6,853 6,989 6,651 6,989 1 1,000 6,757 1 6,250 6,759 11.266 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 3.473 میلیون - 3.473 میلیون -
وصنا2

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 1,300 33.00 2.60 1,300 33.00 2.60 1396/07/1 1 6.261 میلیون 8.139 میلیارد - 1,267 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 2.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 6.261 میلیون
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 19,726 939.00 5.00 19,726 939.00 5.00 12:07 85 190,468 3.757 میلیارد 2,210.15 18,787 19,726 19,726 19,726 0 2,663 19,726 5 - - 4.932 هزار میلیارد 3.762 میلیون 816,890 250,000 480,910 335,980 660,028 105,442 - - - 190,468 - 190,468 -
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 11,905 626.00 5.00 12,097 434.00 3.46 12:29 2,212 5.977 میلیون 72.301 میلیارد 2,590.87 12,531 12,850 11,905 12,850 146 90 11,800 1 1.356 میلیون 11,905 8.458 هزار میلیارد 7.729 میلیون 2.226 میلیون 675,000 1.203 میلیون 1.023 میلیون 1.194 میلیون 97,541 - - - 5.947 میلیون 29,470 5.977 میلیون -
دزهراوی2

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 27,452 0.00 0.00 27,452 0.00 0.00 1395/08/17 1 1,000,000 27.452 میلیارد - 27,452 27,452 27,452 27,452 0 - - 0 - - 68.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
کرازی4

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 3,980 189.00 4.99 3,980 189.00 4.99 1398/02/8 1 4.4 میلیون 17.512 میلیارد - 3,791 3,980 3,980 3,980 - - - - 4.776 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.4 میلیون 4.4 میلیون -
غشاذر2

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 4,000 37.00 0.92 4,000 37.00 0.92 1397/06/3 1 2.65 میلیون 10.6 میلیارد - 4,037 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.65 میلیون - 2.65 میلیون -
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 10,805 60.00 0.56 10,892 147.00 1.37 12:29 2,584 10.824 میلیون 117.895 میلیارد 3,462.2 10,745 10,900 10,750 11,097 2 20,000 10,811 1 16,794 10,998 204.678 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 9.173 میلیون 1.652 میلیون 5.358 میلیون 5.466 میلیون
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
شبریز2

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 17,079 169.00 0.98 17,079 169.00 0.98 1397/12/6 1 2 میلیون 34.158 میلیارد - 17,248 17,079 17,079 17,079 0 - - 0 - - 66.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 30,599 1,039.00 3.51 30,590 1,030.00 3.48 12:29 911 1.991 میلیون 60.913 میلیارد 1,708.28 29,560 30,825 30,000 31,000 1 1,808 30,081 2 1,833 30,598 85.724 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.296 میلیون 694,972 658,078 1.333 میلیون
ما

بیمه ما

سهام بورس 6,251 119.00 1.87 6,313 57.00 0.89 12:52 460 2.385 میلیون 15.059 میلیارد 11,750.71 6,370 6,360 6,200 6,449 1 3,200 6,250 2 7,500 6,251 9.555 هزار میلیارد 27.988 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 1.177 میلیون - - - 2.27 میلیون 115,590 2.343 میلیون 42,692
شمواد

تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌

سهام بورس 3,701 46.00 1.23 49,010 45,263.00 1.00 1398/11/1 - - - - 3,747 3,700 - - 1 6,810 3,653 1 200 3,849 7.032 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 101,760 3,000 104,760 -
وملی2

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 15,000 87.00 0.58 15,000 87.00 0.58 1397/12/26 2 13.583 میلیون 203.738 میلیارد - 14,913 15,000 15,000 15,000 0 - - 0 - - 3.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13.583 میلیون - 13.583 میلیون
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 40,039 2,107.00 5.00 40,144 2,002.00 4.75 12:28 975 814,706 32.706 میلیارد 570.9 42,146 40,039 40,039 41,330 78 31 32,970 1 544,965 40,039 5.353 هزار میلیارد 4.031 میلیون 368,116 127,000 193,659 174,457 246,394 19,835 - - - 814,706 - 794,175 20,531
سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

سهام بورس 12,733 606.00 5.00 12,733 606.00 5.00 12:25 88 729,420 9.288 میلیارد 3,996.67 12,127 12,733 12,733 12,733 0 9.85 میلیون 12,733 411 - - 13.146 هزار میلیارد 12.416 میلیون 3.69 میلیون 542,000 1.581 میلیون 2.109 میلیون 2.92 میلیون 700,517 - - - 729,420 - 223,488 505,932
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون