شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضگل8065

اختیارخ کگل-24000-1399/08/21

اختیار معامله بورس 7,500 0.00 0.00 6,931 0.00 0.00 12:26 15 146 1.01 میلیون - - 7,100 6,000 7,500 1 30 6,100 1 100 8,500 - - - - - - - - - - - - - - -
سنیرح

ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز

سهام بورس 23,500 2,500.00 9.62 23,512 2,488.00 9.57 1398/07/10 16 51,965 1.222 میلیارد 3,247.81 26,000 25,600 23,500 25,600 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7,963 44,002 - 51,965
پسهند4

صنایع‌ لاستیکی‌ سهند

سهام بورس 610 26,432.00 97.74 1,619 25,423.00 94.01 1398/12/28 1 41.744 میلیون 67.584 میلیارد - 27,042 - - - - - - - 566.65 میلیارد - - - - - - - - - - - 41.744 میلیون - 41.744 میلیون
کگلح2

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 4,760 51.00 1.06 4,760 51.00 1.06 1398/03/19 1 8.889 میلیون 42.31 میلیارد - 4,811 4,760 4,760 4,760 0 - - 0 - - 125.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.889 میلیون - 8.889 میلیون
بترانسح

ح . ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 4,100 200.00 4.65 4,100 200.00 4.65 1396/06/12 280 13.602 میلیون 55.768 میلیارد - 4,300 4,101 4,100 4,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 406,000 13.196 میلیون - 13.602 میلیون
فملیح2

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 884 4.00 0.45 884 4.00 0.45 1396/08/15 1 6 میلیون 5.304 میلیارد - 880 884 884 884 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 میلیون
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 25,309 44.00 0.17 25,309 44.00 0.17 1399/03/19 12 228,722 5.789 میلیارد - 25,265 25,309 25,309 25,309 0 11,278 25,309 1 - - 131.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 228,722 - 228,722
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
رکیش2

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,051 0.00 0.00 3,051 0.00 0.00 1398/04/3 1 21 میلیون 64.071 میلیارد - 3,051 3,051 3,051 3,051 0 - - 0 - - 7.933 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21 میلیون - 21 میلیون
سفارح

ح . سیمان‌فارس‌

حق تقدم بورس 3,451 0.00 0.00 3,451 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 3,451 3,451 3,451 - - - - 28.399 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسیانح2

ح.بیمه پارسیان

سهام بورس 667 16.00 2.34 667 16.00 2.34 1395/12/4 1 42.342 میلیون 28.242 میلیارد - 683 667 667 667 - - - - - - - - - - - - - - - - 42.342 میلیون - 42.342 میلیون
وبوعلی2

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 1,100 14.00 1.26 1,100 14.00 1.26 1397/04/16 1 20 میلیون 22 میلیارد - 1,114 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - 1.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
سصفها2

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 12,000 21.00 0.17 12,000 21.00 0.17 1395/08/22 1 2.5 میلیون 30 میلیارد - 12,021 12,000 12,000 12,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 183,380 9,650.00 5.00 183,430 9,600.00 4.97 1399/04/24 1,856 965,407 177.089 میلیارد 1,515.8 193,030 965,407 183,380 177.089 میلیارد 469 1,744 183,380 8 878,261 183,380 59.064 هزار میلیارد 10.966 میلیون 1.752 میلیون 322,000 1.004 میلیون 748,498 2.454 میلیون 450,988 - - - 730,119 235,288 576,274 389,133
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
غگرجیح

ح . بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 46,000 1,080.00 2.29 46,220 860.00 1.83 1399/04/24 41 609,924 28.194 میلیارد - 47,080 51,790 46,000 51,790 0 - - 0 - - 2.542 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 48,234 561,690 - 609,924
دسیناح

ح . داروسازی‌ سینا

سهام بورس 12,300 910.00 7.99 12,300 910.00 7.99 1398/05/7 47 460,118 5.659 میلیارد - 11,390 12,300 12,300 12,300 0 23,000 12,300 2 - - - - - - - - - - - - - - 460,118 - 460,118
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 33,130 1,600.00 4.61 33,280 1,450.00 4.18 12:29 3,783 6.171 میلیون 205.351 میلیارد 2,103.01 34,730 6.171 میلیون 33,000 205.351 میلیارد 4 6,119 33,060 12 1,340 33,060 29.103 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 - - - 6.171 میلیون - 5.911 میلیون 260,000
چفیبرح

ح . فیبر ایران‌

سهام بورس 6,600 74.00 1.13 6,408 118.00 1.81 1399/02/17 254 9.612 میلیون 61.59 میلیارد 6,081.41 6,526 7,178 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.612 میلیون 8 میلیون - 9.612 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 17,700 423.00 2.45 17,700 423.00 2.45 1399/02/20 1 14 میلیون 247.8 میلیارد - 17,277 17,700 17,700 17,700 0 - - 0 - - 287.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14 میلیون - 14 میلیون
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 35,000 1,840.00 4.99 36,140 700.00 1.90 1399/04/25 1,947 6.681 میلیون 241.447 میلیارد 15,021.95 36,840 6.681 میلیون 38,680 241.447 میلیارد 62 2,099 35,000 6 1.416 میلیون 35,000 54.21 هزار میلیارد - - 1.5 میلیون 919,770 4.622 میلیون 1.29 میلیون 1.206 میلیون - - - 3.475 میلیون 3.206 میلیون 6.079 میلیون 602,141
دفراح

ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌

سهام بورس 5,600 100.00 1.75 5,600 100.00 1.75 1397/12/11 180 827,221 4.633 میلیارد - 5,700 5,615 5,600 5,615 0 3,000 5,570 1 - - - - - - - - - - - - - 295,420 531,801 - 827,221
قزوینح

ح . کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 1,533 74.00 5.07 1,453 6.00 0.41 1396/01/28 943 20.072 میلیون 29.167 میلیارد - 1,459 1,500 1,445 1,533 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 8.426 میلیون 11.646 میلیون - 20.072 میلیون
چفیبر2

فیبر ایران‌

سهام بورس 6,000 208.00 3.59 6,000 208.00 3.59 1396/07/23 1 4 میلیون 24 میلیارد - 5,792 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 10.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
قنیشاح

ح . قند نیشابور

حق تقدم بورس 4,200 0.00 0.00 4,150 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 4,200 4,200 4,200 - - - - 8.762 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ورناح

ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1397/10/26 173 17.251 میلیون 155.256 میلیون - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 17.251 میلیون - 17.251 میلیون
فولاژ4

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 2,496 319.00 14.65 2,496 319.00 14.65 1396/03/2 1 17.974 میلیون 44.862 میلیارد - 2,177 2,496 2,496 2,496 - - - - 14.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17.974 میلیون - 17.974 میلیون
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 1,000 2,166.00 68.41 1399/02/16 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 167.029 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 -
غالبرح

ح . لبنیات‌کالبر

سهام بورس 232 21.00 9.95 232 21.00 9.95 1397/03/21 219 5.151 میلیون 1.195 میلیارد - 211 232 232 232 0 - - 0 - - 1.506 میلیارد - - - - - - - - - - 5.151 میلیون - - 5.151 میلیون
ولصنم2

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 1,212 0.00 0.00 1,212 0.00 0.00 1397/03/12 1 10 میلیون 12.12 میلیارد - 1,212 1,212 1,212 1,212 0 - - 0 - - 2.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شفنح

ح . پتروشیمی فناوران

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 158.33 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فاما2

صنعتی‌ آما

سهام بورس 4,100 52.00 1.25 4,100 52.00 1.25 1396/04/24 3 12.394 میلیون 50.815 میلیارد - 4,152 4,100 4,100 4,100 0 - - 0 - - 3.69 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.394 میلیون 12.394 میلیون -
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 29,710 1,070.00 3.48 30,410 370.00 1.20 12:29 1,377 2.797 میلیون 85.052 میلیارد 1,005.8 30,780 2.797 میلیون 32,000 85.052 میلیارد 4 15,900 29,800 3 7,132 29,800 6.629 هزار میلیارد 3.611 میلیون 911,905 218,000 614,946 296,959 592,288 80,346 - - - 2.732 میلیون 64,636 2.797 میلیون -
فولاژح

ح.فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 16,440 1,826.00 10.00 16,455 1,811.00 9.91 1399/03/3 153 4.926 میلیون 81.057 میلیارد - 18,266 18,000 16,440 18,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 305,971 4.62 میلیون - 4.926 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,900 82.00 4.51 1,900 82.00 4.51 1399/03/21 1 1,400 2.66 میلیون - 1,818 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 333.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400
رتاپح

ح.تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 1,320 40.00 3.13 1,299 19.00 1.48 1397/06/27 96 3.192 میلیون 4.146 میلیارد - 1,280 1,280 1,280 1,320 0 1,100 1,200 1 - - - - - - - - - - - - - 2.162 میلیون 1.03 میلیون - 3.192 میلیون
سشمال2

سیمان‌ شمال‌

سهام بورس 1,300 7.00 0.54 1,300 7.00 0.54 1397/10/25 1 11 میلیون 14.3 میلیارد - 1,293 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 1.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11 میلیون 11 میلیون -
قهکمتح

ح . قندهکمتان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 15.903 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1399/02/17 - - - - 2,086 2,088 2,088 2,088 - - - - 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 22,600 330.00 1.44 22,380 550.00 2.40 12:29 3,583 7.199 میلیون 161.1 میلیارد 2,000.36 22,930 7.199 میلیون 22,000 161.1 میلیارد 6 27,397 22,890 17 13,359 22,890 30.213 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 6.51 میلیون 689,045 7.199 میلیون -
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 122,500 4,280.00 3.62 121,360 3,140.00 2.66 1399/04/22 7,767 7.69 میلیون 933.277 میلیارد 607.26 118,220 7.69 میلیون 115,000 933.277 میلیارد 48 108,914 123,700 64 305,163 123,700 36.408 هزار میلیارد - - 300,000 853,405 794,347 2.57 میلیون 146,432 - - - 4.66 میلیون 3.03 میلیون 5.82 میلیون 1.87 میلیون
ثامانح

ح . سامان‌ گستراصفهان‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 460 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 4.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسیانح

ح.بیمه پارسیان

سهام بورس 3,780 1.00 0.03 3,758 21.00 0.56 1398/10/16 171 10.147 میلیون 38.131 میلیارد 41,649.03 3,779 3,740 3,740 3,780 0 28,620 3,780 1 - - 19.616 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 76,000 10.071 میلیون - 10.147 میلیون
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 80,250 3,410.00 4.08 80,870 2,790.00 3.33 12:29 968 731,134 59.127 میلیارد 792.05 83,660 731,134 80,050 59.127 میلیارد 3 536 80,250 3 1,175 80,250 16.368 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 705,216 25,918 731,134 -
وصندوق4

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 1,999 508.00 34.07 1,999 508.00 34.07 1396/03/3 1 22.399 میلیون 44.776 میلیارد - 1,491 1,999 1,999 1,999 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.399 میلیون - 22.399 میلیون
فاسمین2

کالسیمین‌

سهام بورس 9,344 331.00 3.67 9,344 331.00 3.67 1397/12/27 1 4 میلیون 37.376 میلیارد - 9,013 9,344 9,344 9,344 0 - - 0 - - 18.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
غمارگح

ح . مارگارین‌

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/09/14 254 5.645 میلیون 6.209 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 4.012 میلیون 1.633 میلیون - 5.645 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 8,920 460.00 4.90 8,950 430.00 4.58 12:29 17,142 73.486 میلیون 657.43 میلیارد 918.25 9,380 73.486 میلیون 8,940 657.43 میلیارد 76 191,250 8,920 60 657,906 8,920 21.174 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 72.995 میلیون 490,590 72.176 میلیون 1.31 میلیون
غاذر2

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 3,200 67.00 2.14 3,133 0.00 0.00 1395/08/6 - - - - 3,133 3,200 - - 0 - - 0 - - 234.975 میلیارد - - - - - - - - - - - 2.7 میلیون - 2.7 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 1399/04/25 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 15.816 میلیون 43,500 667.246 میلیارد 136 25,167 41,800 50 828,860 41,800 97.037 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.409 میلیون 4.407 میلیون 15.72 میلیون 96,634
سبجنوح

ح . سیمان‌ بجنورد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 18.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,264 0.00 0.00 11,264 0.00 0.00 1398/12/11 1 8 میلیون 90.112 میلیارد - 11,264 11,264 11,264 11,264 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
ما2

بیمه ما

سهام بورس 1,236 1.00 0.08 1,236 1.00 0.08 1397/04/26 1 15 میلیون 18.54 میلیارد - 1,235 1,236 1,236 1,236 0 - - 0 - - 1.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 9.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
آسیا4

بیمه آسیا

سهام بورس 8,163 130.00 1.62 8,163 130.00 1.62 1398/12/28 1 30.5 میلیون 248.972 میلیارد - 8,033 8,163 8,163 8,163 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 8,084 7,271.00 894.34 1399/04/18 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 - - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
غپاکح2

ح . لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 618 32.00 5.46 618 32.00 5.46 1396/02/23 1 6.815 میلیون 4.212 میلیارد - 586 618 618 618 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.815 میلیون - 6.815 میلیون
فلوله2

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 4,020 136.00 3.50 4,020 136.00 3.50 1395/10/11 1 5.134 میلیون 20.637 میلیارد - 3,884 4,020 4,020 4,020 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.134 میلیون - - 5.134 میلیون
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 29,340 1,390.00 4.97 28,070 120.00 0.43 12:30 3,933 8.191 میلیون 229.893 میلیارد 3,219.94 27,950 8.191 میلیون 26,560 229.893 میلیارد 5 68,812 29,340 33 8,094 29,340 14.035 هزار میلیارد 6.272 میلیون 1.825 میلیون 300,000 885,363 896,696 1.434 میلیون 310,473 - - - 8.191 میلیون - 8.191 میلیون -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 38,890 2,040.00 4.98 38,930 2,000.00 4.89 12:29 4,407 22.762 میلیون 886.217 میلیارد 6,786.51 40,930 22.762 میلیون 38,890 886.217 میلیارد 74 10,951 38,890 9 1.108 میلیون 38,890 1167.9 هزار میلیارد 1.406 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 6.829 میلیون 15.933 میلیون 17.507 میلیون 5.255 میلیون
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 51,580 2,710.00 4.99 52,810 1,480.00 2.73 12:29 7,273 10.016 میلیون 528.958 میلیارد 2,686.75 54,290 10.016 میلیون 55,000 528.958 میلیارد 97 5,847 51,580 11 410,298 51,580 44.36 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 9.905 میلیون 111,228 9.915 میلیون 100,685
کچادح2

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,580 157.00 2.74 5,580 157.00 2.74 1398/12/17 1 4.836 میلیون 26.986 میلیارد - 5,737 5,580 5,580 5,580 0 - - 0 - - 64.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

سهام بورس 2,720 80.00 2.86 2,674 126.00 4.50 1398/02/4 436 19.271 میلیون 51.533 میلیارد - 2,800 2,600 2,600 2,730 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.271 میلیون 16 میلیون - 19.271 میلیون
رمپناح

ح. گروه مپنا (سهامی عام)

حق تقدم بورس 6,968 0.00 0.00 6,968 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,968 6,968 6,968 - - - - 775.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نبروجح

ح . نساجی‌ بروجرد

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 875.34 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حفاری2

حفاری شمال

سهام بورس 19,340 0.00 0.00 19,340 0.00 0.00 1399/04/16 1 47.371 میلیون 916.155 میلیارد - 19,340 19,340 19,340 19,340 0 - - 0 - - 100.777 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47.371 میلیون - 47.371 میلیون
تمحرکهح

ح . ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 2.072 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شکربن4

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 825,000 775,218.00 1.00 17,694 32,088.00 64.46 1398/12/28 1 9.981 میلیون 176.6 میلیارد - 49,782 851,000 818,000 851,000 - - - - 4.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.981 میلیون - 9.981 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 1399/04/18 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1044.747 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 47,690 2,270.00 5.00 46,860 1,440.00 3.17 09:22 172 778,743 37.138 میلیارد 4,896.25 45,420 778,743 47,690 37.138 میلیارد 0 2.518 میلیون 47,690 817 - - 23.43 هزار میلیارد 3.762 میلیون 902,805 500,000 296,671 606,134 495,451 81,053 - - - 778,743 - 778,743 -
فایرا2

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 6,001 21.00 0.35 6,001 21.00 0.35 1398/03/19 1 38.477 میلیون 230.899 میلیارد - 5,980 6,001 6,001 6,001 0 - - 0 - - 31.192 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 38.477 میلیون - 38.477 میلیون
ولغدرح

ح . لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 95 4.00 4.40 95 4.00 4.40 1395/11/12 172 6.01 میلیون 568.863 میلیون - 91 91 91 95 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.01 میلیون 4 میلیون - 6.01 میلیون
حپترو4

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 36,774 601.00 1.61 36,774 601.00 1.61 1399/03/21 2 5,565 204.647 میلیون - 37,375 36,774 36,774 36,774 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 5,565 - 5,565
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 26,220 1,370.00 4.97 26,880 710.00 2.57 12:29 622 846,033 22.183 میلیارد 3,717.66 27,590 846,033 26,220 22.183 میلیارد 775 2,893 26,220 5 6.73 میلیون 26,220 48.922 هزار میلیارد 19.712 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 - - - 806,033 40,000 846,033 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 30,740 1,610.00 4.98 31,310 1,040.00 3.21 1399/04/24 953 3.355 میلیون 105.051 میلیارد 2,278.27 32,350 3.355 میلیون 33,390 105.051 میلیارد 21 14,077 30,740 2 591,983 30,740 7.514 هزار میلیارد - - 240,000 73,571 283,275 14,919 630 - - - 3.25 میلیون 104,415 3.09 میلیون 264,400
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 9,120 830.00 10.01 9,120 830.00 10.01 1399/04/2 2,435 56.768 میلیون 517.724 میلیارد 8,122.41 8,290 9,120 9,120 9,120 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 42.433 میلیون 14.335 میلیون - 56.768 میلیون
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 12,864 612.00 5.00 12,864 612.00 5.00 1398/08/6 1 24 میلیون 308.736 میلیارد - 12,252 12,864 12,864 12,864 0 - - 0 - - 103.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
غدشتح

ح . دشت‌ مرغاب‌

حق تقدم بورس 611 0.00 0.00 625 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 611 611 611 - - - - 6.77 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 29,500 590.00 1.96 29,180 910.00 3.02 12:29 3,660 5.312 میلیون 155.016 میلیارد 3,150.99 30,090 5.312 میلیون 30,000 155.016 میلیارد 5 17,953 29,490 16 15,910 29,490 17.508 هزار میلیارد 6.764 میلیون 1.385 میلیون 600,000 817,460 567,587 2.561 میلیون 82,032 - - - 5.312 میلیون - 5.312 میلیون -
کاماح

ح . باما

سهام بورس 8,030 1,964.00 32.38 8,029 1,963.00 32.36 1397/08/30 300 14.232 میلیون 114.272 میلیارد - 6,066 8,022 8,022 8,030 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.513 میلیون 12.719 میلیون - 14.232 میلیون
دفرا2

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 31,030 215.00 0.70 31,030 215.00 0.70 1399/03/3 1 34.3 میلیون 1.064 هزار میلیارد - 30,815 31,030 31,030 31,030 0 - - 0 - - 21.721 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.3 میلیون - 34.3 میلیون
چافست2

افست‌

سهام بورس 11,577 609.00 5.00 11,577 609.00 5.00 1396/11/24 1 1.779 میلیون 20.598 میلیارد - 12,186 11,577 11,577 11,577 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.779 میلیون
غالبر2

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 1,980 73.00 3.83 1,980 73.00 3.83 1395/08/17 1 4.041 میلیون 8.001 میلیارد - 1,907 1,980 1,980 1,980 0 - - 0 - - 914.76 میلیارد - - - - - - - - - - - - 4.041 میلیون -
نبروج

نساجی‌ بروجرد

سهام بورس 6,200 290.00 4.91 5,910 0.00 0.00 1399/03/31 2 1,267 7.855 میلیون 785 5,910 6,200 6,200 6,200 0 1.471 میلیون 6,200 70 - - 875.93 میلیارد 2.953 میلیون 2.469 میلیون 148,212 2.198 میلیون 270,725 1.998 میلیون 183,144 - - - 1,267 - 1,267 -
کگاز4

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 5,594 822.00 17.23 5,594 822.00 17.23 1396/03/3 1 1.293 میلیون 7.231 میلیارد - 4,772 5,594 5,594 5,594 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.293 میلیون - 1.293 میلیون
فلامی2

لامیران‌

سهام بورس 3,862 0.00 0.00 3,862 0.00 0.00 1396/01/29 1 2.9 میلیون 11.2 میلیارد - 3,862 3,862 3,862 3,862 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون - 2.9 میلیون
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
وپارس2

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,750 54.00 1.12 4,750 54.00 1.12 1398/12/12 1 100 میلیون 475 میلیارد - 4,804 4,750 4,750 4,750 0 - - 0 - - 742.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 32,090 1,680.00 4.97 32,200 1,570.00 4.65 12:29 1,986 3.006 میلیون 96.816 میلیارد 1,774.5 33,770 3.006 میلیون 32,090 96.816 میلیارد 15 2,556 32,090 6 32,181 32,090 70.84 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 2.946 میلیون 60,000 2.94 میلیون 66,577
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,900 660.00 1.19 57,700 2,460.00 4.45 12:30 40,156 86.103 میلیون 4.968 هزار میلیارد 9,321.38 55,240 86.103 میلیون 58,000 4.968 هزار میلیارد 45 646,054 55,000 649 989,945 55,000 1244.012 هزار میلیارد 1.448 میلیارد 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 84.646 میلیون 1.458 میلیون 68.224 میلیون 17.88 میلیون
شگل2

گلتاش‌

سهام بورس 7,750 82.00 1.05 7,750 82.00 1.05 1397/07/2 1 2.5 میلیون 19.375 میلیارد - 7,832 7,750 7,750 7,750 0 - - 0 - - 7.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 57,380 2,730.00 5.00 56,110 1,460.00 2.67 12:28 1,261 1.347 میلیون 75.587 میلیارد 2,034.31 54,650 1.347 میلیون 52,100 75.587 میلیارد 4 51,636 57,380 40 14,682 57,380 14.028 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 - - - 800,925 546,299 1.347 میلیون -
تایرا4

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 2,377 225.00 8.65 2,377 225.00 8.65 1396/02/25 1 20.661 میلیون 49.111 میلیارد - 2,602 2,377 2,377 2,377 - - - - 7.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 20.661 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 16,993 745.00 4.59 16,993 745.00 4.59 1399/03/19 65 5.476 میلیون 93.061 میلیارد - 16,248 16,993 16,993 16,993 0 296,128 16,993 10 - - 1723.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.476 میلیون - 5.476 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی