شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,800 144.00 1.49 9,827 171.00 1.77 12:29 836 4.808 میلیون 47.254 میلیارد 4,632.61 9,656 9,740 9,700 9,974 1 7 9,790 1 513 9,849 883.524 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون - - - 2.403 میلیون 2.405 میلیون 1.93 میلیون 2.878 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,016 157.00 1.77 9,016 157.00 1.77 1398/10/15 1 3 میلیون 27.048 میلیارد - 8,859 9,016 9,016 9,016 0 - - 0 - - 824.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,815 37.00 0.98 3,815 37.00 0.98 12:10 1 15 میلیون 57.225 میلیارد - 3,778 3,815 3,815 3,815 0 - - 0 - - 797.335 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 132.00 3.49 3,874 96.00 2.54 12:30 12,062 120.614 میلیون 467.259 میلیارد 7,949 3,778 3,840 3,819 3,940 1 23,262 3,910 2 50,000 3,910 789.602 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 79.697 میلیون 40.917 میلیون 54.841 میلیون 65.773 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,986 425.00 6.48 6,986 425.00 6.48 1398/07/1 1 30.5 میلیون 213.073 میلیارد - 6,561 6,986 6,986 6,986 - - - - 639.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,122 60.00 0.99 6,122 60.00 0.99 12:08 1 67 میلیون 410.174 میلیارد - 6,062 6,122 6,122 6,122 0 - - 0 - - 620.771 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 67 میلیون - 67 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,080 18.00 0.30 6,107 45.00 0.74 12:29 7,589 46.373 میلیون 283.222 میلیارد 7,228.22 6,062 6,138 6,061 6,155 1 7,933 6,080 2 467 6,095 614.687 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - 36.256 میلیون 10.117 میلیون 28.293 میلیون 18.08 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,900 651.00 12.40 5,900 651.00 12.40 1398/08/26 11 4.479 میلیارد 26.425 هزار میلیارد - 5,249 5,900 5,900 5,900 0 - - 0 - - 598.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.479 میلیارد - 4.479 میلیارد
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 597.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 63,500 746.00 1.19 63,500 746.00 1.19 1398/10/25 1 400,000 25.4 میلیارد - 62,754 63,500 63,500 63,500 0 - - 0 - - 381 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 65,000 1,652.00 2.61 64,215 867.00 1.37 12:29 711 422,729 27.145 میلیارد 384.73 63,348 64,090 63,800 65,000 16 2,883 64,325 2 6,758 65,000 380.088 هزار میلیارد 421.529 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 319,283 103,446 366,178 56,551
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 6,165 158.00 2.63 6,195 188.00 3.13 1398/11/7 460 4.387 میلیون 27.179 میلیارد 15,108.7 6,007 6,200 6,151 6,200 3 21,005 6,151 3 23,752 6,165 371.7 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 3.687 میلیون 700,000 3.862 میلیون 525,621
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,743 152.00 2.00 7,743 152.00 2.00 12:11 1 13 میلیون 100.659 میلیارد - 7,591 7,743 7,743 7,743 0 - - 0 - - 371.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,969 378.00 4.98 7,883 292.00 3.85 12:29 6,988 65.247 میلیون 514.37 میلیارد 9,619.5 7,591 7,700 7,660 7,970 3 50,000 7,969 1 75,335 7,969 364.368 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 45.935 میلیون 19.313 میلیون 16.344 میلیون 48.903 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,061 33.00 0.47 7,199 171.00 2.43 12:30 8,346 84.272 میلیون 606.709 میلیارد 10,910.66 7,028 7,109 7,044 7,309 2 593,719 7,050 15 30,000 7,050 351.4 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 61.903 میلیون 22.369 میلیون 41.953 میلیون 42.319 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,900 77.00 0.59 13,129 152.00 1.17 12:47 3,059 23.832 میلیون 312.897 میلیارد 20,543.21 12,977 12,950 12,900 13,350 2 10,000 12,900 2 52,932 12,900 350.379 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 12.069 میلیون 11.764 میلیون 11.362 میلیون 12.471 میلیون
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,176 0.00 0.00 4,194 18.00 0.43 12:29 1,957 24.314 میلیون 101.981 میلیارد 8,069.52 4,176 4,201 4,168 4,256 1 8,395 4,176 1 300 4,179 340.344 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 17.46 میلیون 6.854 میلیون 7.809 میلیون 16.505 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,972 0.00 0.00 3,972 0.00 0.00 1398/10/23 2 814.5 میلیون 3.235 هزار میلیارد - 3,972 3,972 3,972 3,972 0 - - 0 - - 323.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.5 میلیون - 814.5 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,467 235.00 1.41 16,649 53.00 0.32 12:29 1,887 3.686 میلیون 61.366 میلیارد - 16,702 16,703 16,447 16,799 2 12,640 16,465 5 12,632 16,467 319.661 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.996 میلیون 689,537 1.949 میلیون 1.737 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,560 0.00 0.00 16,560 0.00 0.00 1398/10/28 1 14.015 میلیون 232.084 میلیارد - 16,560 16,560 16,560 16,560 0 - - 0 - - 317.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.015 میلیون - 14.015 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,020 109.00 1.00 11,020 109.00 1.00 12:06 1 22 میلیون 242.44 میلیارد - 10,911 11,020 11,020 11,020 0 - - 0 - - 316.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22 میلیون - 22 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 10,980 69.00 0.63 10,993 82.00 0.75 12:29 5,486 15.939 میلیون 175.226 میلیارد 3,014.55 10,911 10,900 10,799 11,200 3 32 10,979 1 209,958 10,980 313.015 هزار میلیارد 455.133 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 14.906 میلیون 1.033 میلیون 7.543 میلیون 8.396 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,980 107.00 1.82 5,994 121.00 2.06 12:49 7,381 44.628 میلیون 267.489 میلیارد 5,763.09 5,873 5,900 5,870 6,109 1 3,799 5,953 1 400 5,996 299.523 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 31.568 میلیون 13.059 میلیون 22.017 میلیون 22.611 میلیون
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,787 113.00 1.99 5,787 113.00 1.99 1398/10/3 1 7 میلیون 40.509 میلیارد - 5,674 5,787 5,787 5,787 0 - - 0 - - 295.137 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,260 131.00 1.77 7,260 131.00 1.77 1398/10/30 1 20 میلیون 145.2 میلیارد - 7,391 7,260 7,260 7,260 0 - - 0 - - 294.03 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 10,800 230.00 2.09 1398/06/17 1 2 میلیون 21.6 میلیارد - 11,030 10,800 10,800 10,800 0 - - 0 - - 291.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,480 151.00 2.28 6,480 151.00 2.28 1398/10/30 1 5 میلیون 32.4 میلیارد - 6,631 6,480 6,480 6,480 0 - - 0 - - 285.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,039 85.00 2.15 3,963 9.00 0.23 12:29 4,033 60.338 میلیون 239.107 میلیارد 25,825.51 3,954 3,979 3,913 4,073 2 9,854 4,039 1 3,500 4,040 284.688 هزار میلیارد 311.501 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 36.533 میلیون 23.805 میلیون 50.698 میلیون 9.641 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 5,680 181.00 3.09 5,680 181.00 3.09 1398/10/15 1 30 میلیون 170.4 میلیارد - 5,861 5,680 5,680 5,680 0 - - 0 - - 284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,902 39.00 1.01 3,902 39.00 1.01 1398/10/28 1 5 میلیون 19.51 میلیارد - 3,863 3,902 3,902 3,902 0 - - 0 - - 280.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 46,650 480.00 1.04 46,650 480.00 1.04 1398/02/8 1 500,000 23.325 میلیارد - 46,170 46,650 46,650 46,650 0 - - 0 - - 279.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,830 81.00 1.17 6,876 35.00 0.51 12:29 3,147 20.322 میلیون 139.739 میلیارد 8,168.62 6,911 6,980 6,830 6,980 2 105,150 6,835 3 5,406 6,835 279.896 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 11.806 میلیون 8.515 میلیون 17.161 میلیون 3.16 میلیون
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,594 314.00 5.00 6,569 289.00 4.60 12:29 2,802 28.07 میلیون 184.387 میلیارد 10,844.96 6,280 6,398 6,315 6,594 1 1.675 میلیون 6,594 139 5,000 6,600 276.32 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 16.236 میلیون 11.834 میلیون 9.186 میلیون 18.883 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,458 21.00 0.25 8,458 21.00 0.25 1398/10/25 1 4 میلیون 33.832 میلیارد - 8,437 8,458 8,458 8,458 0 - - 0 - - 253.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,810 69.00 1.20 5,807 66.00 1.15 12:29 6,526 39.634 میلیون 230.159 میلیارد 4,515.33 5,741 5,820 5,742 5,863 2 1,700 5,814 1 20,300 5,815 252.604 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 38.295 میلیون 1.338 میلیون 15.322 میلیون 24.312 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 6,577 313.00 5.00 6,575 311.00 4.96 12:30 12,765 324.703 میلیون 2.135 هزار میلیارد 8,595.38 6,264 6,577 6,450 6,577 1 850,939 6,577 21 30,000 8,500 252.439 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 240.429 میلیون 84.274 میلیون 118.414 میلیون 206.289 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,749 416.00 4.99 8,737 404.00 4.85 12:29 2,527 42.128 میلیون 368.055 میلیارد 6,786.51 8,333 8,343 8,343 8,749 1 3.975 میلیون 8,749 77 306 8,856 249.99 هزار میلیارد 308.971 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 29.036 میلیون 13.092 میلیون 2.215 میلیون 39.913 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,580 110.00 2.46 4,602 132.00 2.95 1398/06/23 152 8.988 میلیون 41.365 میلیارد - 4,470 4,630 4,580 4,631 0 477 4,580 1 - - 245.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,500 8.953 میلیون - 8.988 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 237.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,646 71.00 1.27 5,646 71.00 1.27 1398/10/30 1 10 میلیون 56.46 میلیارد - 5,575 5,646 5,646 5,646 0 - - 0 - - 227.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,900 482.00 4.22 11,900 482.00 4.22 1398/10/28 1 3 میلیون 35.7 میلیارد - 11,418 11,900 11,900 11,900 0 - - 0 - - 226.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 218.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 4,336 0.00 0.00 4,336 0.00 0.00 1398/06/16 1 40,000 173.44 میلیون - 4,336 4,336 4,336 4,336 0 - - 0 - - 216.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 15,250 428.00 2.73 15,250 428.00 2.73 1398/11/1 1 53.914 میلیون 822.184 میلیارد - 15,678 15,250 15,250 15,250 0 - - 0 - - 210.45 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 53.914 میلیون - 53.914 میلیون
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,093 242.00 4.99 5,093 242.00 4.99 1398/10/22 1 34.6 میلیون 176.218 میلیارد - 4,851 5,093 5,093 5,093 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 205.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.6 میلیون - 34.6 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 10,805 60.00 0.56 10,892 147.00 1.37 12:29 2,584 10.824 میلیون 117.895 میلیارد 3,462.2 10,745 10,900 10,750 11,097 2 20,000 10,811 1 16,794 10,998 204.678 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 9.173 میلیون 1.652 میلیون 5.358 میلیون 5.466 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 14,700 44.00 0.30 14,822 78.00 0.53 12:30 1,636 6.106 میلیون 90.502 میلیارد - 14,744 14,930 14,550 14,976 1 2,257 14,700 1 4,988 14,700 204.544 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.58 میلیون 1.526 میلیون 3.575 میلیون 2.531 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,807 391.00 3.21 11,825 373.00 3.06 12:29 1,935 9.428 میلیون 111.476 میلیارد 4,277.92 12,198 12,100 11,651 12,198 1 400 11,806 2 14,874 11,807 173.846 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 7.82 میلیون 1.608 میلیون 8 میلیون 1.427 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 57,523 0.00 0.00 57,811 288.00 0.50 12:29 2,826 2.607 میلیون 150.684 میلیارد 1,835.06 57,523 58,120 57,500 58,777 1 2,000 57,521 1 532 57,521 172.569 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 1.832 میلیون 774,861 944,276 1.662 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,981 35.00 0.29 11,981 35.00 0.29 1398/10/29 1 5 میلیون 59.905 میلیارد - 12,016 11,981 11,981 11,981 0 - - 0 - - 170.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 10,361 493.00 5.00 10,361 493.00 5.00 10:02 262 6.805 میلیون 70.505 میلیارد 9,271.04 9,868 10,361 10,361 10,361 0 19,842 10,361 6 - - 169.848 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 5.2 میلیون 1.605 میلیون 2.905 میلیون 3.9 میلیون
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 11,493 547.00 5.00 11,475 529.00 4.83 12:28 8,508 100.94 میلیون 1.158 هزار میلیارد 12,069.44 10,946 11,174 11,170 11,493 1 25.222 میلیون 11,493 691 1,628 11,500 167.474 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 82.914 میلیون 18.026 میلیون 32.775 میلیون 68.165 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 26,885 306.00 1.13 27,125 66.00 0.24 12:29 2,465 2.978 میلیون 80.792 میلیارد 1,156.79 27,191 27,100 26,650 27,600 1 5,474 26,875 3 50 26,875 163.146 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.977 میلیون 1,000 2.951 میلیون 27,967
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 17,010 4.00 0.02 17,007 1.00 0.01 12:30 336 484,462 8.24 میلیارد 1,088.64 17,006 17,001 16,905 17,118 1 592 17,006 2 3,107 17,010 153.054 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 355,032 129,430 476,970 7,492
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,301 169.00 0.93 18,448 316.00 1.74 12:47 502 665,947 12.286 میلیارد 1,911.19 18,132 18,700 18,210 18,700 1 1,000 18,301 1 45 18,370 152.309 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 639,841 26,106 665,947 -
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 38,899 269.00 0.70 38,146 484.00 1.25 12:30 2,351 2.056 میلیون 78.421 میلیارد 1,650.46 38,630 39,002 36,699 39,002 1 35 38,800 1 36,611 38,899 150.047 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 1.456 میلیون 600,038 1.926 میلیون 129,456
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 24,499 329.00 1.36 24,556 386.00 1.60 12:30 1,192 3.306 میلیون 81.172 میلیارد - 24,170 25,089 24,115 25,090 3 216 24,498 1 86,230 24,499 147.336 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.865 میلیون 1.441 میلیون 794,194 2.511 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,870 71.00 2.54 2,870 71.00 2.54 1398/11/7 2 24.22 میلیون 69.511 میلیارد - 2,799 2,870 2,870 2,870 0 - - 0 - - 144.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24.22 میلیون - 24.22 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,970 126.00 4.43 2,982 138.00 4.85 12:29 6,754 131.974 میلیون 393.609 میلیارد 16,838.3 2,844 2,930 2,924 2,986 4 400 2,970 1 118,592 2,970 143.338 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 71.846 میلیون 60.129 میلیون 82.133 میلیون 49.842 میلیون
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,800 185.00 0.77 23,800 185.00 0.77 1398/10/25 1 1,000,000 23.8 میلیارد - 23,985 23,800 23,800 23,800 0 - - 0 - - 142.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 10,221 16.00 0.16 10,221 16.00 0.16 1396/12/14 1 4.892 میلیون 50 میلیارد - 10,237 10,221 10,221 10,221 0 - - 0 - - 141.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.892 میلیون - 4.892 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,096 93.00 1.86 5,052 49.00 0.98 12:29 1,159 17.025 میلیون 86.006 میلیارد 14,476.85 5,003 5,042 4,985 5,244 2 39,722 5,020 2 2,745 5,096 135.081 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 9.572 میلیون 7.453 میلیون 3.803 میلیون 13.222 میلیون
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,297 121.00 3.81 3,259 83.00 2.61 12:29 17,917 233.267 میلیون 760.135 میلیارد 30,505.2 3,176 3,140 3,060 3,330 1 5,000 3,259 1 773 3,323 127.97 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 212.634 میلیون 20.633 میلیون 228.476 میلیون 4.79 میلیون
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 41,072 0.00 0.00 41,072 0.00 0.00 1398/09/19 1 12 میلیون 492.864 میلیارد - 41,072 41,072 41,072 41,072 0 - - 0 - - 123.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 552 26.00 4.94 552 26.00 4.94 12:29 11,347 484.218 میلیون 267.288 میلیارد 32,012.42 526 552 552 552 1 552.579 میلیون 552 6777 5,000 555 117.785 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 427.818 میلیون 56.4 میلیون 151.506 میلیون 332.711 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,919 424.00 2.93 14,947 452.00 3.12 12:29 7,113 25.419 میلیون 379.932 میلیارد 4,299.04 14,495 14,743 14,001 15,219 7 100,070 14,946 2 104,476 14,946 116.92 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 23.587 میلیون 1.832 میلیون 22.547 میلیون 2.872 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 2,880 116.00 4.20 2,880 116.00 4.20 1398/10/30 1 200 میلیون 576 میلیارد - 2,764 2,880 2,880 2,880 0 - - 0 - - 113.088 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون - 200 میلیون
وصندوق2

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 4,180 3.00 0.07 4,180 3.00 0.07 1398/10/2 2 15 میلیون 62.7 میلیارد - 4,177 4,180 4,180 4,180 0 - - 0 - - 112.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 672 32.00 5.00 672 32.00 5.00 12:30 5,775 262 میلیون 176.064 میلیارد 31,314 640 672 672 672 1 407.979 میلیون 672 5240 5,000 687 112.227 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 197.2 میلیون 64.8 میلیون 57.764 میلیون 204.236 میلیون
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,780 80.00 1.17 6,780 80.00 1.17 1398/10/4 1 3 میلیون 20.34 میلیارد - 6,860 6,780 6,780 6,780 0 - - 0 - - 111.145 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
نوری4

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,175 1,498.00 4.45 35,175 1,498.00 4.45 1398/07/1 1 500,000 17.588 میلیارد - 33,677 35,175 35,175 35,175 - - - - 105.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 12,864 612.00 5.00 12,864 612.00 5.00 1398/08/6 1 24 میلیون 308.736 میلیارد - 12,252 12,864 12,864 12,864 0 - - 0 - - 103.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 590 20.00 3.51 590 20.00 3.51 1398/10/23 9 481.15 میلیون 283.879 میلیارد - 570 590 590 590 0 - - 0 - - 103.459 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 481.15 میلیون - 481.15 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,195 37.00 0.60 6,183 25.00 0.41 12:27 749 6.892 میلیون 42.61 میلیارد 5,631.88 6,158 6,085 6,085 6,269 1 1,304 6,179 2 18,231 6,195 100.068 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 6.802 میلیون 90,000 3.738 میلیون 3.153 میلیون
فخاس2

فولاد خراسان

سهام بورس 11,052 581.00 4.99 11,052 581.00 4.99 1398/02/17 1 4.953 میلیون 54.737 میلیارد - 11,633 11,052 11,052 11,052 0 - - 0 - - 99.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.953 میلیون - 4.953 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 436 7.00 1.63 436 7.00 1.63 1398/06/4 1 113.8 میلیون 49.617 میلیارد - 429 436 436 436 0 - - 0 - - 97.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.8 میلیون - 113.8 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 15,021 715.00 5.00 14,955 649.00 4.54 12:29 3,877 27.333 میلیون 408.756 میلیارد 3,617.83 14,306 14,829 14,400 15,021 0 2,500 15,015 1 - - 92.989 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 19.736 میلیون 7.597 میلیون 16.438 میلیون 10.895 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 92,417 652.00 0.71 92,402 637.00 0.69 12:30 554 194,854 18.005 میلیارد 882.4 91,765 91,810 91,810 92,978 1 33 92,195 1 30 92,500 87.177 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 194,854 - 181,898 12,956
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 10,690 99.00 0.92 10,721 68.00 0.63 12:29 3,195 14.768 میلیون 158.332 میلیارد 2,764.84 10,789 10,960 10,500 11,107 3 9,366 10,627 1 36,482 10,700 87.003 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 12.357 میلیون 2.411 میلیون 13.216 میلیون 1.552 میلیون
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 30,599 1,039.00 3.51 30,590 1,030.00 3.48 12:29 911 1.991 میلیون 60.913 میلیارد 1,708.28 29,560 30,825 30,000 31,000 1 1,808 30,081 2 1,833 30,598 85.724 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 1.296 میلیون 694,972 658,078 1.333 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,395 133.00 3.12 4,348 86.00 2.02 12:30 2,216 20.61 میلیون 89.61 میلیارد 11,656.36 4,262 4,300 4,280 4,395 1 459,594 4,390 5 500 4,395 85.24 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 13.579 میلیون 7.031 میلیون 14.014 میلیون 6.596 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 5,212 58.00 1.13 5,212 58.00 1.13 1398/10/1 1 13 میلیون 67.756 میلیارد - 5,154 5,212 5,212 5,212 0 - - 0 - - 84.695 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون