شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,097 92.00 0.90 10,182 7.00 0.07 12:40 1,846 7.047 میلیون 71.756 میلیارد 4,632.61 10,189 10,279 10,002 10,279 1 1,400 10,075 1 2,320 10,097 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 9.89 3.56 9.86 2.154 میلیون 4.893 میلیون 3.927 میلیون 3.12 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 40.00 1.01 3,913 37.00 0.94 12:29 12,247 126.845 میلیون 496.319 میلیارد 7,949 3,950 3,911 3,888 3,955 2 20,000 3,909 1 61,800 3,910 825.55 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 5.12 2.67 2.42 89.115 میلیون 37.73 میلیون 75.85 میلیون 50.995 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 9,016 157.00 1.77 9,016 157.00 1.77 1398/10/15 1 3 میلیون 27.048 میلیارد - 8,859 9,016 9,016 9,016 0 - - 0 - - 824.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,920 6.00 0.15 3,920 6.00 0.15 1398/10/28 1 25 میلیون 98 میلیارد - 3,926 3,920 3,920 3,920 0 - - 0 - - 819.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,986 425.00 6.48 6,986 425.00 6.48 1398/07/1 1 30.5 میلیون 213.073 میلیارد - 6,561 6,986 6,986 6,986 - - - - 639.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,600 94.00 1.25 7,673 167.00 2.22 1398/10/26 12,568 135.181 میلیون 1.037 هزار میلیارد 7,228.22 7,506 7,590 7,450 7,740 3 1,000 7,551 1 300,000 7,600 598.494 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون 6.98 3.11 3.79 74.455 میلیون 60.726 میلیون 39.415 میلیون 95.766 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 597.113 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 7,506 0.00 0.00 7,506 0.00 0.00 1398/10/25 1 30 میلیون 225.18 میلیارد - 7,506 7,506 7,506 7,506 0 - - 0 - - 585.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,370 293.00 1.66 17,370 293.00 1.66 1398/09/4 2 8.834 میلیون 153.447 میلیارد - 17,663 17,370 17,370 17,370 0 - - 0 - - 498.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.834 میلیون - 8.834 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,900 651.00 12.40 5,900 651.00 12.40 1398/08/26 11 4.479 میلیارد 26.425 هزار میلیارد - 5,249 5,900 5,900 5,900 0 - - 0 - - 460.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.479 میلیارد - 4.479 میلیارد
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,889 134.00 1.67 7,825 198.00 2.47 12:29 3,540 20.258 میلیون 158.524 میلیارد 9,619.5 8,023 7,915 7,760 7,919 1 7,713 7,890 1 43,088 7,890 385.104 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون 7.28 4.7 3.06 13.935 میلیون 6.323 میلیون 18.338 میلیون 1.92 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,950 38.00 0.48 7,950 38.00 0.48 1398/10/28 1 3 میلیون 23.85 میلیارد - 7,912 7,950 7,950 7,950 0 - - 0 - - 381.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 63,500 746.00 1.19 63,500 746.00 1.19 1398/10/25 1 400,000 25.4 میلیارد - 62,754 63,500 63,500 63,500 0 - - 0 - - 381 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 62,000 1,315.00 2.08 62,454 861.00 1.36 12:29 901 1.338 میلیون 83.571 میلیارد 384.73 63,315 63,374 61,905 63,400 2 913 61,992 2 23,750 62,000 379.89 هزار میلیارد 413.945 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون 6.38 8.85 2.85 966,565 371,556 325,277 1.013 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,317 4.00 0.09 4,311 2.00 0.05 12:29 1,337 12.756 میلیون 54.99 میلیارد 8,069.52 4,313 4,370 4,213 4,370 1 20,000 4,311 1 79,894 4,318 351.51 هزار میلیارد 349.014 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.32 3.1 9.03 5.852 میلیون 6.904 میلیون 8.791 میلیون 3.965 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 11,651 308.00 2.58 11,598 361.00 3.02 12:29 6,613 16.417 میلیون 190.401 میلیارد 3,014.55 11,959 11,805 11,362 11,854 1 855 11,653 1 5,374 11,655 343.08 هزار میلیارد 484.653 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 5.77 4.66 0.56 15.599 میلیون 817,250 16.417 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,900 40.00 0.58 6,869 9.00 0.13 12:29 7,850 95.105 میلیون 653.283 میلیارد 10,910.66 6,860 6,699 6,660 6,998 1 300 6,902 1 100,000 6,903 343 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.53 1.77 0.86 44.998 میلیون 50.107 میلیون 62.625 میلیون 32.481 میلیون
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:29 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 12,287 0.00 0.00 12,387 100.00 0.81 12:29 3,447 19.803 میلیون 245.293 میلیارد 20,543.21 12,287 12,490 12,000 12,600 4 1,000 12,286 1 101,546 12,287 331.749 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 271.988 میلیون 48.377 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون 20.27 6.91 8.14 14.166 میلیون 5.636 میلیون 11.091 میلیون 8.712 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,391 32.00 0.50 6,458 35.00 0.54 12:29 4,686 27.334 میلیون 176.524 میلیارد 5,763.09 6,423 6,432 6,250 6,700 1 47,306 6,390 9 63,868 6,390 327.573 هزار میلیارد 406.175 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 4.46 2.94 0.45 24.911 میلیون 2.424 میلیون 20.267 میلیون 7.067 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,972 0.00 0.00 3,972 0.00 0.00 1398/10/23 2 814.5 میلیون 3.235 هزار میلیارد - 3,972 3,972 3,972 3,972 0 - - 0 - - 323.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 814.5 میلیون - 814.5 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,417 512.00 3.02 16,622 307.00 1.81 12:29 2,617 4.802 میلیون 79.812 میلیارد - 16,929 16,900 16,395 16,999 5 350 16,414 2 1,837 16,420 319.142 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.483 میلیون 318,474 4.245 میلیون 556,897
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,560 0.00 0.00 16,560 0.00 0.00 1398/10/28 1 14.015 میلیون 232.084 میلیارد - 16,560 16,560 16,560 16,560 0 - - 0 - - 317.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.015 میلیون - 14.015 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,373 95.00 1.27 7,391 77.00 1.03 12:29 1,464 12.472 میلیون 92.185 میلیارد 8,168.62 7,468 7,498 7,299 7,498 1 6,765 7,370 1 38,700 7,380 302.454 هزار میلیارد 328.754 میلیون 122.69 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون 7.12 2.7 6.99 3.808 میلیون 8.664 میلیون 7.13 میلیون 5.343 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 7,440 0.00 0.00 7,440 0.00 0.00 1398/10/15 1 5 میلیون 37.2 میلیارد - 7,440 7,440 7,440 7,440 0 - - 0 - - 301.32 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,689 38.00 0.56 6,631 96.00 1.43 12:41 2,024 10.619 میلیون 70.418 میلیارد 10,844.96 6,727 6,657 6,490 6,727 2 13,893 6,682 2 33,582 6,689 295.988 هزار میلیارد 325.475 میلیون 118.352 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون 7.21 3.31 3.29 5.235 میلیون 5.384 میلیون 9.693 میلیون 926,451
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,787 113.00 1.99 5,787 113.00 1.99 1398/10/3 1 7 میلیون 40.509 میلیارد - 5,674 5,787 5,787 5,787 0 - - 0 - - 295.137 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7 میلیون - 7 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 10,800 230.00 2.09 1398/06/17 1 2 میلیون 21.6 میلیارد - 11,030 10,800 10,800 10,800 0 - - 0 - - 291.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,110 65.00 1.61 4,116 71.00 1.76 12:29 3,382 47.166 میلیون 194.114 میلیارد 25,825.51 4,045 4,180 4,044 4,180 3 12,900 4,115 2 69,985 4,116 291.24 هزار میلیارد 287.237 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون 11.45 2.56 10.55 27.842 میلیون 19.324 میلیون 18.514 میلیون 28.652 میلیون
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 5,680 181.00 3.09 5,680 181.00 3.09 1398/10/15 1 30 میلیون 170.4 میلیارد - 5,861 5,680 5,680 5,680 0 - - 0 - - 284 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 میلیون - 30 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,902 39.00 1.01 3,902 39.00 1.01 1398/10/28 1 5 میلیون 19.51 میلیارد - 3,863 3,902 3,902 3,902 0 - - 0 - - 280.944 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 46,650 480.00 1.04 46,650 480.00 1.04 1398/02/8 1 500,000 23.325 میلیارد - 46,170 46,650 46,650 46,650 0 - - 0 - - 279.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,070 74.00 1.20 6,128 16.00 0.26 12:29 4,773 30.176 میلیون 184.914 میلیارد 4,515.33 6,144 6,144 6,010 6,256 1 326 6,089 1 16,147 6,089 270.336 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.99 3.1 0.52 29.826 میلیون 350,000 25.758 میلیون 4.417 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,500 98.00 1.14 8,564 34.00 0.40 12:41 374 2.579 میلیون 22.082 میلیارد 6,786.51 8,598 8,590 8,405 8,610 4 2,000 8,454 1 84,952 8,500 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 10.75 3.75 7.01 2.169 میلیون 409,169 847,838 1.731 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,458 21.00 0.25 8,458 21.00 0.25 1398/10/25 1 4 میلیون 33.832 میلیارد - 8,437 8,458 8,458 8,458 0 - - 0 - - 253.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,663 136.00 2.46 5,652 125.00 2.26 1398/10/1 2 15 میلیون 84.78 میلیارد - 5,527 5,630 5,630 5,663 0 - - 0 - - 248.688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,580 110.00 2.46 4,602 132.00 2.95 1398/06/23 152 8.988 میلیون 41.365 میلیارد - 4,470 4,630 4,580 4,631 0 477 4,580 1 - - 245.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,500 8.953 میلیون - 8.988 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 237.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 3,884 142.00 3.79 3,884 142.00 3.79 1398/07/30 1 30.75 میلیون 119.433 میلیارد - 3,742 3,884 3,884 3,884 0 - - 0 - - 233.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.75 میلیون - 30.75 میلیون
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,900 482.00 4.22 11,900 482.00 4.22 1398/10/28 1 3 میلیون 35.7 میلیارد - 11,418 11,900 11,900 11,900 0 - - 0 - - 226.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 11,900 34.00 0.29 12,023 157.00 1.32 12:29 1,504 8.978 میلیون 107.948 میلیارد 3,462.2 11,866 11,988 11,557 12,300 1 85 11,900 1 51,097 11,900 226.032 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون 5.73 3.94 1.52 3.749 میلیون 5.229 میلیون 2.416 میلیون 6.562 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,550 73.00 1.33 5,575 98.00 1.79 12:29 4,458 55.698 میلیون 310.543 میلیارد 8,595.38 5,477 5,488 5,330 5,750 3 30,000 5,580 1 117,790 5,580 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 10.64 3.96 10.56 42.582 میلیون 13.116 میلیون 27.531 میلیون 28.167 میلیون
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 218.029 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 4,336 0.00 0.00 4,336 0.00 0.00 1398/06/16 1 40,000 173.44 میلیون - 4,336 4,336 4,336 4,336 0 - - 0 - - 216.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,373 104.00 1.90 5,373 104.00 1.90 11:27 2 47 میلیون 252.531 میلیارد - 5,477 5,373 5,373 5,373 0 - - 0 - - 216.532 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 47 میلیون - 47 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 15,027 715.00 5.00 14,946 634.00 4.43 12:33 3,815 44.226 میلیون 660.992 میلیارد - 14,312 14,490 14,290 15,027 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,093 242.00 4.99 5,093 242.00 4.99 1398/10/22 1 34.6 میلیون 176.218 میلیارد - 4,851 5,093 5,093 5,093 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 205.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 34.6 میلیون - 34.6 میلیون
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 14,880 568.00 3.97 14,844 532.00 3.72 11:27 2 6.98 میلیون 103.612 میلیارد - 14,312 14,780 14,780 14,880 0 - - 0 - - 204.847 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.98 میلیون - 6.98 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,397 602.00 1.00 59,782 217.00 0.36 12:29 3,157 4.376 میلیون 261.621 میلیارد 1,835.06 59,999 60,680 58,000 60,680 1 260 59,380 4 6,194 59,380 179.997 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 2.031 میلیون 2.345 میلیون 2.895 میلیون 1.481 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,758 258.00 2.15 11,968 48.00 0.40 12:29 877 4.529 میلیون 54.21 میلیارد 4,277.92 12,016 12,110 11,611 12,110 1 1,297 11,758 1 323 11,790 171.252 هزار میلیارد 173.854 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون 6.11 4.91 2.1 2.977 میلیون 1.553 میلیون 2.276 میلیون 2.254 میلیون
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,981 35.00 0.29 11,981 35.00 0.29 12:12 1 5 میلیون 59.905 میلیارد - 12,016 11,981 11,981 11,981 0 - - 0 - - 170.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,833 55.00 0.62 8,833 55.00 0.62 1398/08/19 1 10 میلیون 88.33 میلیارد - 8,888 8,833 8,833 8,833 - - - - 168.257 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 41,300 175.00 0.42 41,822 347.00 0.84 12:29 3,211 3.734 میلیون 156.179 میلیارد 1,650.46 41,475 43,000 41,143 43,000 1 150 41,300 1 22,000 41,300 161.098 هزار میلیارد 183.828 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 3.727 میلیون 7,063 1.39 میلیون 2.345 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,498 113.00 1.09 10,389 4.00 0.04 12:30 8,996 44.344 میلیون 460.687 میلیارد 12,069.44 10,385 10,245 10,051 10,731 2 4,500 10,498 1 150,000 10,499 158.891 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 -1.36 -1.33 0.74 39.609 میلیون 4.735 میلیون 42.514 میلیون 1.83 میلیون
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 19,150 655.00 3.54 18,676 181.00 0.98 12:29 656 1.923 میلیون 35.909 میلیارد 1,911.19 18,495 18,235 17,852 19,419 1 2,000 18,891 1 700 19,150 155.358 هزار میلیارد 163.201 میلیون 32.35 میلیون 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون 12.8 7.66 8.09 622,773 1.3 میلیون 1.767 میلیون 156,114
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,730 16.00 0.10 16,714 0.00 0.00 12:29 249 288,644 4.824 میلیارد 1,088.64 16,714 16,900 16,297 16,900 1 656 16,720 1 9,935 16,730 150.426 هزار میلیارد 166.566 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون 22.77 10.42 3.7 288,644 - 278,579 10,065
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 24,054 94.00 0.39 24,009 49.00 0.20 12:29 1,377 6.096 میلیون 146.347 میلیارد - 23,960 23,161 23,161 24,092 1 1,000 24,050 1 9,925 24,054 144.054 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.41 میلیون 2.685 میلیون 1.537 میلیون 4.559 میلیون
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,800 185.00 0.77 23,800 185.00 0.77 1398/10/25 1 1,000,000 23.8 میلیارد - 23,985 23,800 23,800 23,800 0 - - 0 - - 142.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 10,221 16.00 0.16 10,221 16.00 0.16 1396/12/14 1 4.892 میلیون 50 میلیارد - 10,237 10,221 10,221 10,221 0 - - 0 - - 141.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.892 میلیون - 4.892 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 23,090 363.00 1.55 23,219 234.00 1.00 12:29 1,161 1.308 میلیون 30.372 میلیارد 1,156.79 23,453 23,500 22,750 23,500 1 10,000 23,090 1 1,000 23,115 140.718 هزار میلیارد 170.738 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون 6.82 5.65 5.05 1.308 میلیون - 1.254 میلیون 54,550
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,748 10.00 0.37 2,740 2.00 0.07 12:30 8,196 135.046 میلیون 370.037 میلیارد 16,838.3 2,738 2,777 2,659 2,848 8 140,000 2,750 14 229,625 2,750 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 6.75 1.57 0.83 102.588 میلیون 32.458 میلیون 89.956 میلیون 45.09 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 5,090 19.00 0.37 5,116 45.00 0.89 12:29 1,044 10.202 میلیون 52.195 میلیارد 14,476.85 5,071 5,080 5,080 5,170 2 8,609 5,087 3 29,520 5,090 136.917 هزار میلیارد 138.609 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 1.449 میلیون 8.753 میلیون 3.657 میلیون 6.545 میلیون
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 41,072 0.00 0.00 41,072 0.00 0.00 1398/09/19 1 12 میلیون 492.864 میلیارد - 41,072 41,072 41,072 41,072 0 - - 0 - - 123.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12 میلیون - 12 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 7,798 371.00 5.00 7,798 371.00 5.00 12:29 2,761 80.257 میلیون 625.847 میلیارد 9,271.04 7,427 7,798 7,798 7,798 1 15.239 میلیون 7,798 186 434 7,800 121.751 هزار میلیارد 273.935 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 148.463 میلیون 23.405 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون 30.34 5.46 19.81 74.155 میلیون 6.102 میلیون 27.797 میلیون 52.461 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,390 7.00 0.29 2,390 7.00 0.29 1398/09/19 1 15 میلیون 35.85 میلیارد - 2,383 2,390 2,390 2,390 0 - - 0 - - 120.456 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 517 6.00 1.17 519 8.00 1.57 12:29 26,021 820.07 میلیون 426.018 میلیارد 32,012.42 511 518 502 529 18 100,000 517 1 1.045 میلیون 517 114.426 هزار میلیارد 2.072 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 17.59 0.74 0.47 721.54 میلیون 98.529 میلیون 612.452 میلیون 207.617 میلیون
وصندوق2

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 4,180 3.00 0.07 4,180 3.00 0.07 1398/10/2 2 15 میلیون 62.7 میلیارد - 4,177 4,180 4,180 4,180 0 - - 0 - - 112.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,780 80.00 1.17 6,780 80.00 1.17 1398/10/4 1 3 میلیون 20.34 میلیارد - 6,860 6,780 6,780 6,780 0 - - 0 - - 111.145 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 623 1.00 0.16 628 4.00 0.64 12:29 7,787 222.231 میلیون 139.545 میلیارد 31,314 624 628 610 639 1 410,000 622 5 100,000 624 109.421 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 -7.69 0.76 0.46 220.231 میلیون 2 میلیون 205.389 میلیون 16.842 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 12:30 8,486 35.31 میلیون 471.785 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.636 هزار میلیارد 24.102 میلیون 91.907 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون 12.01 6.2 6.16 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
نوری4

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,175 1,498.00 4.45 35,175 1,498.00 4.45 1398/07/1 1 500,000 17.588 میلیارد - 33,677 35,175 35,175 35,175 - - - - 105.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,808 133.00 4.97 2,764 89.00 3.33 12:29 21,661 399.917 میلیون 1.105 هزار میلیارد 30,505.2 2,675 2,680 2,588 2,808 1 3.8 میلیون 2,808 169 3,999 3,130 105.038 هزار میلیارد 404.677 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.54 -1.71 1.18 379.3 میلیون 20.616 میلیون 360.796 میلیون 39.12 میلیون
شیران2

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 12,864 612.00 5.00 12,864 612.00 5.00 1398/08/6 1 24 میلیون 308.736 میلیارد - 12,252 12,864 12,864 12,864 0 - - 0 - - 103.764 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 590 20.00 3.51 590 20.00 3.51 1398/10/23 9 481.15 میلیون 283.879 میلیارد - 570 590 590 590 0 - - 0 - - 103.459 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 481.15 میلیون - 481.15 میلیون
فخاس2

فولاد خراسان

سهام بورس 11,052 581.00 4.99 11,052 581.00 4.99 1398/02/17 1 4.953 میلیون 54.737 میلیارد - 11,633 11,052 11,052 11,052 0 - - 0 - - 99.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.953 میلیون - 4.953 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,050 15.00 0.25 6,032 33.00 0.54 12:29 846 12.058 میلیون 72.738 میلیارد 5,631.88 6,065 6,065 5,950 6,114 11 12,530 6,005 1 342,175 6,050 98.556 هزار میلیارد 112.763 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون 6.9 2.62 6.78 8.942 میلیون 3.116 میلیون 9.309 میلیون 2.749 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 436 7.00 1.63 436 7.00 1.63 1398/06/4 1 113.8 میلیون 49.617 میلیارد - 429 436 436 436 0 - - 0 - - 97.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.8 میلیون - 113.8 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 95,900 1,388.00 1.43 96,097 1,191.00 1.22 12:29 731 565,071 54.302 میلیارد 882.4 97,288 97,800 95,600 97,800 1 471 95,897 4 13,470 96,000 92.424 هزار میلیارد 107.732 میلیون 41.163 میلیون 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون 4.43 6.3 2.91 505,071 60,000 420,489 144,582
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 41.00 0.71 5,776 18.00 0.31 12:29 1,767 16.547 میلیون 95.58 میلیارد 10,075.44 5,758 5,910 5,600 5,910 3 1,000 5,742 1 16,100 5,800 86.37 هزار میلیارد 131.808 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون 8.73 4.96 1.78 6.749 میلیون 9.798 میلیون 10.41 میلیون 6.137 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 5,212 58.00 1.13 5,212 58.00 1.13 1398/10/1 1 13 میلیون 67.756 میلیارد - 5,154 5,212 5,212 5,212 0 - - 0 - - 84.695 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 13 میلیون - 13 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,100 79.00 1.89 4,165 14.00 0.34 12:29 2,694 23.636 میلیون 98.454 میلیارد 11,656.36 4,179 4,198 4,070 4,250 2 224,242 4,100 19 94,053 4,150 83.58 هزار میلیارد 83.605 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون 11.44 2.85 10.76 19.237 میلیون 4.4 میلیون 21.078 میلیون 2.559 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,160 175.00 4.39 4,160 175.00 4.39 1398/10/28 1 25 میلیون 104 میلیارد - 3,985 4,160 4,160 4,160 0 - - 0 - - 83.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 82,132 859.00 1.04 82,652 339.00 0.41 12:28 303 93,603 7.727 میلیارد 318.37 82,991 84,200 82,101 84,200 1 2,075 82,133 1 97 82,900 82.991 هزار میلیارد 90.6 میلیون 15.004 میلیون 1,000,000 10.418 میلیون 4.586 میلیون 16.719 میلیون 5.361 میلیون 15.49 18.11 4.97 93,345 258 82,441 11,162
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 12,408 332.00 2.61 12,597 143.00 1.12 12:29 1,189 7.907 میلیون 99.606 میلیارد 3,617.83 12,740 12,844 12,233 12,844 1 10,000 12,408 1 1,900 12,537 82.81 هزار میلیارد 97.507 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون 7.79 5.25 4.64 6.046 میلیون 1.861 میلیون 3.812 میلیون 4.095 میلیون