شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 23,000 1,070.00 4.88 23,020 1,090.00 4.97 1399/04/25 28,384 111.839 میلیون 2.574 هزار میلیارد 29,032.62 21,930 111.839 میلیون 23,020 2.574 هزار میلیارد 1 142,076 22,970 44 33,029 23,000 4811.18 هزار میلیارد 77.482 میلیون 4.42 میلیارد 5.04 1.752 میلیارد 14.15 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 98.445 میلیون 13.394 میلیون 88.208 میلیون 23.631 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 32,610 1,550.00 4.99 32,610 1,550.00 4.99 1399/04/25 1 75 میلیون 2.446 هزار میلیارد - 31,060 32,610 32,610 32,610 0 - - 0 - - 4679.535 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 75 میلیون - 75 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 30,690 370.00 1.19 32,330 1,270.00 4.09 12:29 78,343 404.046 میلیون 13.062 هزار میلیارد 14,298.51 31,060 404.046 میلیون 32,180 13.062 هزار میلیارد 100 300,021 30,680 316 204,833 30,680 4639.355 هزار میلیارد 102.557 میلیون 4.088 میلیارد 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 119.401 میلیون 118.183 میلیون - - - 274.369 میلیون 129.676 میلیون 183.686 میلیون 220.36 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 35,080 1,760.00 4.78 37,260 420.00 1.14 12:30 250,607 406.22 میلیون 15.136 هزار میلیارد 6,291.99 36,840 406.22 میلیون 37,700 15.136 هزار میلیارد 610 2.615 میلیون 35,100 2128 2.293 میلیون 35,100 3778.164 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 383.944 میلیون 22.276 میلیون 296.901 میلیون 109.319 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 35,880 310.00 0.87 35,930 360.00 1.01 13:45 187,692 528.324 میلیون 18.983 هزار میلیارد 1,931.74 35,570 528.324 میلیون 37,000 18.983 هزار میلیارد 1 150 35,870 1 19,923 35,880 2874.4 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 443.525 میلیون 84.799 میلیون 491.866 میلیون 36.458 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 16,709 191.00 1.16 16,709 191.00 1.16 1399/03/21 306 10.021 میلیون 167.448 میلیارد - 16,518 16,709 16,709 16,709 0 - - 0 - - 2397.742 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.021 میلیون - 10.021 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,763 174.00 1.64 10,763 174.00 1.64 1399/03/20 316 12.471 میلیون 134.224 میلیارد - 10,589 - 10,763 10,763 0 - - 0 - - 2249.467 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.471 میلیون - 12.471 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 10,700 275.00 2.64 10,700 275.00 2.64 1399/02/29 4 500.999 میلیون 5.361 هزار میلیارد - 10,425 10,700 10,700 10,700 0 - - 0 - - 2236.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500.999 میلیون - 500.999 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 20,500 900.00 4.59 20,500 900.00 4.59 1399/03/25 1 64.268 میلیون 1.317 هزار میلیارد - 19,600 20,500 20,500 20,500 0 - - 0 - - 2078.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 64.268 میلیون - 64.268 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 37,500 1,470.00 3.77 37,620 1,350.00 3.46 13:40 105,507 394.846 میلیون 14.855 هزار میلیارد 24,085.64 38,970 394.846 میلیون 38,950 14.855 هزار میلیارد 6 153,575 37,500 38 239,430 37,690 1918.62 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 364.59 میلیون 30.256 میلیون 353.042 میلیون 41.804 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 21,820 1,140.00 4.97 22,770 190.00 0.83 12:29 29,318 101.329 میلیون 2.308 هزار میلیارد 14,992.9 22,960 101.329 میلیون 23,000 2.308 هزار میلیارد 1991 175,309 21,820 119 42.81 میلیون 21,820 1855.755 هزار میلیارد 1.599 میلیارد 130.68 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون - - - 82.564 میلیون 18.765 میلیون 75.186 میلیون 26.143 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 5,810 300.00 4.91 6,050 60.00 0.98 14:50 135,974 1.605 میلیارد 9.706 هزار میلیارد 12,069.44 6,110 1.605 میلیارد 6,410 9.706 هزار میلیارد 9999 1,000 5,790 1 707.198 میلیون 5,810 1825.019 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 1.348 میلیارد 256.323 میلیون 1.329 میلیارد 275.706 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 40,160 1,910.00 4.99 40,160 1,910.00 4.99 12:29 6,226 87.487 میلیون 3.513 هزار میلیارد 8,186.86 38,250 87.487 میلیون 40,160 3.513 هزار میلیارد 406 53.133 میلیون 40,160 9999 21.209 میلیون 40,160 1767.04 هزار میلیارد 1.816 میلیارد 138.157 میلیون 44 میلیون 42.605 میلیون 86.632 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 69.971 میلیون 17.517 میلیون 57.244 میلیون 30.244 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 16,993 745.00 4.59 16,993 745.00 4.59 1399/03/19 65 5.476 میلیون 93.061 میلیارد - 16,248 16,993 16,993 16,993 0 296,128 16,993 10 - - 1723.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.476 میلیون - 5.476 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,400 0.00 0.00 20,400 0.00 0.00 1399/04/21 1 45 میلیون 918 میلیارد - 20,400 20,400 20,400 20,400 0 - - 0 - - 1662.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 45 میلیون - 45 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,400 610.00 2.65 22,200 810.00 3.52 12:29 13,312 51.882 میلیون 1.152 هزار میلیارد 9,619.5 23,010 51.882 میلیون 21,960 1.152 هزار میلیارد 10 53,394 22,330 23 46,594 22,330 1651.68 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 24.504 میلیون 27.378 میلیون 38.984 میلیون 12.897 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,600 2,030.00 5.00 38,600 2,030.00 5.00 12:29 4,417 14.97 میلیون 577.855 میلیارد 8,168.62 40,630 14.97 میلیون 38,600 577.855 میلیارد 3236 25,255 38,600 41 42.352 میلیون 38,600 1563.3 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 11.386 میلیون 3.585 میلیون 13.17 میلیون 1.8 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 49,690 840.00 1.66 52,770 2,240.00 4.43 12:30 154,310 310.649 میلیون 16.392 هزار میلیارد 10,923.43 50,530 310.649 میلیون 53,050 16.392 هزار میلیارد 727 1.686 میلیون 49,670 2332 2.169 میلیون 49,670 1513.866 هزار میلیارد 1.59 میلیارد 128.328 میلیون 8.97 463.598 میلیون 26.17 599.926 میلیون 57.244 میلیون - - - 286.198 میلیون 24.45 میلیون 199.5 میلیون 111.149 میلیون
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 1423.817 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 24,850 0.00 0.00 24,850 0.00 0.00 1399/04/21 1 6.962 میلیون 172.997 میلیارد - 24,850 24,850 24,850 24,850 0 - - 0 - - 1379.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.962 میلیون - 6.962 میلیون
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 45,310 1,690.00 3.60 45,310 1,690.00 3.60 1399/04/21 1 40 میلیون 1.812 هزار میلیارد - 47,000 45,310 45,310 45,310 0 - - 0 - - 1359.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40 میلیون - 40 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,550 10.00 0.04 26,990 450.00 1.70 12:29 61,821 175.261 میلیون 4.731 هزار میلیارد 18,119.93 26,540 175.261 میلیون 26,710 4.731 هزار میلیارد 146 657,389 26,590 267 277,950 26,590 1349.5 هزار میلیارد 112.059 میلیون 1.29 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 143.504 میلیون 31.757 میلیون 123.043 میلیون 52.218 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 55,900 660.00 1.19 57,700 2,460.00 4.45 12:30 40,156 86.103 میلیون 4.968 هزار میلیارد 9,321.38 55,240 86.103 میلیون 58,000 4.968 هزار میلیارد 45 646,054 55,000 649 989,945 55,000 1244.012 هزار میلیارد 1.448 میلیارد 221.049 میلیون 16.393 میلیون 198.59 میلیون 22.459 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 84.646 میلیون 1.458 میلیون 68.224 میلیون 17.88 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 22,160 1,160.00 4.97 22,180 1,140.00 4.89 12:30 9,266 55.84 میلیون 1.238 هزار میلیارد 10,844.96 23,320 55.84 میلیون 22,160 1.238 هزار میلیارد 47 37,441 22,160 28 187,456 22,160 1230.99 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - 18.926 میلیون 36.914 میلیون 36.909 میلیون 18.931 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 16,930 890.00 4.99 17,000 820.00 4.60 12:29 34,202 156.122 میلیون 2.654 هزار میلیارد 4,767.08 17,820 156.122 میلیون 17,100 2.654 هزار میلیارد 680 167,474 16,930 109 9.554 میلیون 16,930 1224 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 131.492 میلیون 24.63 میلیون 142.828 میلیون 13.293 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 16,930 890.00 4.99 16,930 890.00 4.99 1399/04/25 1 20 میلیون 338.6 میلیارد - 17,820 16,930 16,930 16,930 0 - - 0 - - 1218.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 16,352 502.00 3.17 16,352 502.00 3.17 1399/04/1 1 15 میلیون 245.28 میلیارد - 15,850 16,352 16,352 16,352 0 - - 0 - - 1216.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15 میلیون - 15 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 43,700 2,300.00 5.00 43,930 2,070.00 4.50 12:29 12,295 61.836 میلیون 2.717 هزار میلیارد 11,316.56 46,000 61.836 میلیون 43,700 2.717 هزار میلیارد 370 16,114 43,700 30 8.851 میلیون 43,700 1186.11 هزار میلیارد 1.468 میلیارد 329.742 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 28.036 میلیون 33.8 میلیون 44.91 میلیون 16.927 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 38,890 2,040.00 4.98 38,930 2,000.00 4.89 12:29 4,407 22.762 میلیون 886.217 میلیارد 6,786.51 40,930 22.762 میلیون 38,890 886.217 میلیارد 74 10,951 38,890 9 1.108 میلیون 38,890 1167.9 هزار میلیارد 1.406 میلیارد 117.008 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون - - - 6.829 میلیون 15.933 میلیون 17.507 میلیون 5.255 میلیون
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 15,486 475.00 2.98 15,486 475.00 2.98 1399/03/19 10 773,015 11.971 میلیارد - 15,961 15,486 15,486 15,486 0 - - 0 - - 1152.158 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 773,015 - 773,015
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 17,880 850.00 4.99 17,880 850.00 4.99 1399/03/27 1,300 8.395 میلیون 150.103 میلیارد 15,108.7 17,030 8.395 میلیون 17,880 150.103 میلیارد 3 76.248 میلیون 17,880 2695 4,303 17,880 1072.8 هزار میلیارد 495.421 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون - - - 7.695 میلیون 700,000 6.782 میلیون 1.614 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,920 490.00 2.66 19,030 600.00 3.26 1399/04/18 1,460 6.01 میلیون 114.822 میلیارد 23,445.25 18,430 6.01 میلیون 19,130 114.822 میلیارد 2 10,000 18,800 1 73,299 18,920 1044.747 هزار میلیارد 241.693 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون - - - 5.49 میلیون 520,000 6.01 میلیون -
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 169,000 5,330.00 3.06 169,000 5,330.00 3.06 1399/04/23 1 1.05 میلیون 177.45 میلیارد - 174,330 169,000 169,000 169,000 0 - - 0 - - 1014 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.05 میلیون - 1.05 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 163,740 1,210.00 0.74 161,020 1,510.00 0.93 12:29 3,155 2.422 میلیون 389.954 میلیارد 384.73 162,530 2.422 میلیون 167,700 389.954 میلیارد 6 595 163,740 7 9,128 163,740 966.12 هزار میلیارد 539.694 میلیون 84.264 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - 1.407 میلیون 1.014 میلیون 1.386 میلیون 1.036 میلیون
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 15,375 667.00 4.16 15,375 667.00 4.16 1399/03/20 87 2.1 میلیون 32.288 میلیارد - 16,042 - 15,375 15,375 2 - - 0 90,025 15,375 922.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.1 میلیون - 2.1 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 4,080 150.00 3.82 4,110 180.00 4.58 12:29 86,722 1.723 میلیارد 7.076 هزار میلیارد 29,964.11 3,930 1.723 میلیارد 4,120 7.076 هزار میلیارد 311 10.339 میلیون 4,080 1292 12.189 میلیون 4,080 920.336 هزار میلیارد 2.64 میلیارد 2.264 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 1.475 میلیارد 248.251 میلیون 1.268 میلیارد 454.914 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 16,089 418.00 2.53 16,089 418.00 2.53 1399/03/20 8 650,825 10.471 میلیارد - 16,507 - 16,089 16,089 0 - - 0 - - 892.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,825 - 650,825
وبملتح

ح . بانک ملت

حق تقدم بورس 1,250 0.00 0.00 1,250 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 1,250 1,250 1,250 - - - - 884.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شپنا4

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 16,996 809.00 5.00 16,996 809.00 5.00 1399/03/21 391 391 6.645 میلیون - 16,187 16,996 16,996 16,996 0 299,609 16,996 3 - - 866.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 391 - - 391
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 17,000 836.00 4.69 17,000 836.00 4.69 1399/02/30 1 28.6 میلیون 486.2 میلیارد - 17,836 17,000 17,000 17,000 0 - - 0 - - 850 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 28.6 میلیون - 28.6 میلیون
خگستر2

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 20,000 715.00 3.45 20,000 715.00 3.45 1398/12/24 1 97 میلیون 1.94 هزار میلیارد - 20,715 20,000 20,000 20,000 0 - - 0 - - 792.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 97 میلیون - 97 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 41,100 2,160.00 4.99 41,110 2,150.00 4.97 1399/04/25 5,844 11.545 میلیون 474.637 میلیارد - 43,260 41,100 41,100 41,900 67 9,466 41,100 25 379,500 41,100 789.312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.187 میلیون 2.358 میلیون 8.729 میلیون 2.816 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,420 170.00 4.00 4,440 190.00 4.47 12:30 58,081 1.66 میلیارد 7.376 هزار میلیارد 34,998.17 4,250 1.66 میلیارد 4,460 7.376 هزار میلیارد 365 18.204 میلیون 4,420 2441 14.402 میلیون 4,420 778.572 هزار میلیارد 383.098 میلیون 715.444 میلیون 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 1.491 میلیارد 168.762 میلیون 997.015 میلیون 662.91 میلیون
رمپناح

ح. گروه مپنا (سهامی عام)

حق تقدم بورس 6,968 0.00 0.00 6,968 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 6,968 6,968 6,968 - - - - 775.278 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وپارس2

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 4,750 54.00 1.12 4,750 54.00 1.12 1398/12/12 1 100 میلیون 475 میلیارد - 4,804 4,750 4,750 4,750 0 - - 0 - - 742.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 میلیون - 100 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,190 220.00 1.57 14,160 190.00 1.36 12:29 16,028 172.24 میلیون 2.439 هزار میلیارد 20,984.95 13,970 172.24 میلیون 14,020 2.439 هزار میلیارد 21 1.644 میلیون 14,000 67 98,825 14,000 713.664 هزار میلیارد 2.048 میلیارد 1.563 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 186.16 میلیون 24.731 میلیون - - - 62.909 میلیون 109.33 میلیون 70.173 میلیون 102.067 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 14,150 380.00 2.62 14,150 380.00 2.62 1399/04/23 1 135 میلیون 1.91 هزار میلیارد - 14,530 14,150 14,150 14,150 0 - - 0 - - 713.16 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 135 میلیون - 135 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 36,370 750.00 2.02 37,170 50.00 0.13 12:29 11,643 33.492 میلیون 1.245 هزار میلیارد 3,462.2 37,120 33.492 میلیون 37,320 1.245 هزار میلیارد 25 292,884 36,000 57 23,871 36,000 708.04 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 18.595 میلیون 14.897 میلیون 23.636 میلیون 9.856 میلیون
خساپا2

سایپا

سهام بورس 3,550 84.00 2.31 3,550 84.00 2.31 1398/11/19 1 170 میلیون 603.5 میلیارد - 3,634 3,550 3,550 3,550 0 - - 0 - - 694.062 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 170 میلیون
خودرو4

ایران‌ خودرو

سهام بورس 2,296 493.00 27.34 2,296 493.00 27.34 1399/03/21 24 775,548 1.781 میلیارد - 1,803 2,296 2,296 2,296 0 6.534 میلیون 2,296 71 - - 692.602 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 475,548 300,000 - 775,548
شستا4

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 8,600 0.00 0.00 8,600 0.00 0.00 1399/01/30 190 1.293 میلیارد 11.121 هزار میلیارد - 8,600 8,600 8,600 8,600 0 - - 0 - - 688 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.293 میلیارد - 1.293 میلیارد
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 3,870 180.00 4.88 3,870 180.00 4.88 1399/04/18 2 1.28 میلیارد 4.954 هزار میلیارد - 3,690 3,870 3,870 3,870 0 - - 0 - - 678.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.28 میلیارد - 1.28 میلیارد
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 23,390 162.00 0.70 23,390 162.00 0.70 1399/03/20 21 510,000 11.929 میلیارد - 23,228 - 23,390 23,390 4 - - 0 222,670 23,390 671.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 510,000 - 510,000
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 47,490 3,320.00 7.52 48,400 4,230.00 9.58 1399/04/25 1,415 5.164 میلیون 249.974 میلیارد - 44,170 49,400 46,950 49,430 38 101,989 47,500 79 260,235 47,500 667.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.164 میلیون - 2.797 میلیون 2.367 میلیون
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 12,900 576.00 4.67 12,900 576.00 4.67 1399/02/24 1 54.659 میلیون 705.097 میلیارد - 12,324 12,900 12,900 12,900 0 - - 0 - - 657.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 54.659 میلیون - 54.659 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 61,780 2,940.00 5.00 61,560 2,720.00 4.62 1399/04/24 15,493 24.921 میلیون 1.534 هزار میلیارد 2,492.9 58,840 24.921 میلیون 61,480 1.534 هزار میلیارد 23 4.758 میلیون 61,780 3544 32,803 61,780 615.6 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 23.064 میلیون 1.857 میلیون 21.242 میلیون 3.679 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 98,450 5,180.00 5.00 98,670 4,960.00 4.79 1399/04/25 2,497 6.297 میلیون 621.281 میلیارد - 103,630 98,450 98,450 103,900 52 1,545 98,450 5 1.023 میلیون 98,450 592.02 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.189 میلیون 5.108 میلیون 2.757 میلیون 3.54 میلیون
حکشتی4

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 27,403 3,911.00 16.65 27,403 3,911.00 16.65 1399/03/13 2 1,476 40.447 میلیون - 23,492 27,403 27,403 27,403 0 8,524 27,403 1 - - 590.809 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,476 - 1,476
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 98,450 5,180.00 5.00 98,450 5,180.00 5.00 1399/04/25 1 6 میلیون 590.7 میلیارد - 103,630 98,450 98,450 98,450 0 - - 0 - - 590.7 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 میلیون - 6 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 21,080 1,100.00 4.96 21,090 1,090.00 4.91 12:29 3,878 28.583 میلیون 602.761 میلیارد 8,014.9 22,180 28.583 میلیون 21,080 602.761 میلیارد 144 18,946 21,080 9 6.006 میلیون 21,080 569.43 هزار میلیارد 155.403 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.112 میلیون - - - 17.939 میلیون 10.644 میلیون 22.195 میلیون 6.388 میلیون
غگل2

گلوکوزان‌

سهام بورس 91,058 0.00 0.00 91,058 0.00 0.00 1398/11/8 1 1,000,000 91.058 میلیارد - 91,058 91,058 91,058 91,058 0 - - 0 - - 556.075 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
فخوز4

فولاد خوزستان

سهام بورس 27,157 1,225.00 4.72 27,157 1,225.00 4.72 1399/03/21 1 114 3.096 میلیون - 25,932 27,157 27,157 27,157 0 499,886 27,157 17 - - 517.305 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 114 - - 114
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 25,770 1,080.00 4.37 25,740 1,050.00 4.25 1399/04/25 13,327 79.909 میلیون 2.057 هزار میلیارد 8,873.52 24,690 79.909 میلیون 25,920 2.057 هزار میلیارد 23 175,425 25,850 68 109,409 25,850 514.8 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 37.773 میلیون 42.136 میلیون 48.095 میلیون 31.814 میلیون
افق2

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 170,000 1,890.00 1.10 170,000 1,890.00 1.10 1399/04/1 1 225,000 38.25 میلیارد - 171,890 170,000 170,000 170,000 0 - - 0 - - 510 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 171,000 4,680.00 2.81 168,630 2,310.00 1.39 12:29 9,286 3.79 میلیون 639.124 میلیارد 2,035.16 166,320 3.79 میلیون 160,130 639.124 میلیارد 12 2,525 171,900 16 1,409 171,900 505.89 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 163.02 میلیون 48.482 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 3.594 میلیون 196,436 3.405 میلیون 384,839
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 12,500 650.00 4.94 12,500 650.00 4.94 1399/03/25 2 400 میلیون 5 هزار میلیارد - 13,150 12,500 12,500 12,500 0 - - 0 - - 503.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 میلیون - 400 میلیون
شپناح

ح . پالایش نفت اصفهان

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 501.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 34,500 1,135.00 3.40 34,500 1,135.00 3.40 1399/03/21 1 10 میلیون 345 میلیارد - 33,365 34,500 34,500 34,500 0 - - 0 - - 476.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 34,259 894.00 2.68 34,257 892.00 2.67 1399/03/21 21 739,049 25.318 میلیارد - 33,365 34,257 34,257 34,259 0 150,000 34,260 5 - - 472.747 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 259,858 479,191 - 739,049
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 39,950 1,900.00 4.99 39,240 1,190.00 3.13 12:29 270 1.866 میلیون 74.529 میلیارد 1,088.64 38,050 1.866 میلیون 39,950 74.529 میلیارد 2 8.004 میلیون 39,950 967 435 39,950 466.956 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - 1.566 میلیون 300,000 1.426 میلیون 440,000
کگلح

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

حق تقدم بورس 17,140 810.00 4.96 17,220 890.00 5.45 1399/04/11 4,603 41.14 میلیون 708.302 میلیارد 45,681.31 16,330 16,500 16,350 17,960 16 61,704 17,130 10 201,929 17,130 454.608 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.327 میلیون 21.813 میلیون 37.302 میلیون 3.838 میلیون
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 2,009 72.00 3.72 2,009 72.00 3.72 1399/03/21 911 26.245 میلیون 52.726 میلیارد - 1,937 2,009 2,009 2,009 0 5.145 میلیون 2,009 52 - - 449.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.09 میلیون 24.155 میلیون - 26.245 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 31,480 320.00 1.03 30,900 260.00 0.83 12:29 3,682 12.702 میلیون 392.457 میلیارد 6,389.81 31,160 12.702 میلیون 29,610 392.457 میلیارد 9 4,288 31,470 7 105,809 31,470 440.387 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 9.552 میلیون 3.15 میلیون 7.176 میلیون 5.526 میلیون
تاصیکو2

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 20,930 990.00 4.96 20,930 990.00 4.96 1399/04/11 3 190 میلیون 3.977 هزار میلیارد - 19,940 20,930 20,930 20,930 0 - - 0 - - 418.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 190 میلیون - 190 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 23,900 550.00 2.25 24,190 260.00 1.06 1399/04/25 7,449 32.808 میلیون 793.776 میلیارد 7,598.81 24,450 32.808 میلیون 24,460 793.776 میلیارد 13 35,702 23,850 31 39,699 23,850 393.088 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.987 میلیون 9.821 میلیون 27.195 میلیون 5.613 میلیون
وتجارتح

ح . بانک تجارت

حق تقدم بورس 860 0.00 0.00 857 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - 860 860 860 - - - - 385.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 9,200 249.00 2.78 9,200 249.00 2.78 1399/01/27 1 69.243 میلیون 637.036 میلیارد - 8,951 9,200 9,200 9,200 0 - - 0 - - 372.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.243 میلیون - 69.243 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 16,530 780.00 4.95 16,390 640.00 4.06 1399/04/24 286 6.594 میلیون 109.003 میلیارد 9,595.86 15,750 6.594 میلیون 16,530 109.003 میلیارد 0 90.64 میلیون 16,530 9999 - - 372.385 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 6.594 میلیون - 6.544 میلیون 50,000
خساپا4

سایپا

سهام بورس 1,820 86.00 4.96 1,820 86.00 4.96 1399/03/21 39 39 70,980 - 1,734 1,820 1,820 1,820 0 399,961 1,820 4 - - 355.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 39 - - 39
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 59,150 3,110.00 5.00 59,150 3,110.00 5.00 12:29 1,980 2.355 میلیون 139.294 میلیارد 1,156.79 62,260 2.355 میلیون 59,150 139.294 میلیارد 395 5,573 59,150 6 809,484 59,150 354.9 هزار میلیارد 177.326 میلیون 56.506 میلیون 6 میلیون 31.826 میلیون 24.679 میلیون 27.636 میلیون 20.45 میلیون - - - 2.022 میلیون 332,600 1.895 میلیون 460,000
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 42,680 640.00 1.48 41,910 1,410.00 3.25 12:29 9,690 25.604 میلیون 1.073 هزار میلیارد 4,108.66 43,320 25.604 میلیون 41,170 1.073 هزار میلیارد 18 23,404 42,680 19 41,381 42,680 352.044 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 16.876 میلیون 8.728 میلیون 24.6 میلیون 1.003 میلیون
رانفورح

ح . خدمات‌انفورماتیک‌

حق تقدم بورس - 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1399/02/16 - - - - - - - - - - - - 348.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 355,560 16,930.00 5.00 355,560 16,930.00 5.00 12:29 435 819,271 291.3 میلیارد 882.4 338,630 819,271 355,560 291.3 میلیارد 1 284,242 355,560 370 28 355,560 337.782 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 559,271 260,000 284,271 535,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 42,400 1,340.00 3.06 41,580 2,160.00 4.94 12:29 16,641 43.723 میلیون 1.818 هزار میلیارد 3,572.69 43,740 43.723 میلیون 41,560 1.818 هزار میلیارد 89 207,188 43,040 30 249,902 43,040 335.393 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 35.787 میلیون 7.936 میلیون 35.117 میلیون 8.606 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 1,900 82.00 4.51 1,900 82.00 4.51 1399/03/21 1 1,400 2.66 میلیون - 1,818 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 333.173 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 60,130 1,440.00 2.34 62,370 800.00 1.30 12:29 6,265 17.069 میلیون 1.065 هزار میلیارد 2,032.85 61,570 17.069 میلیون 59,990 1.065 هزار میلیارد 1 85,912 60,010 7 2,000 60,010 318.087 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 7.084 میلیون 9.985 میلیون 13.321 میلیون 3.748 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 16,560 0.00 0.00 16,560 0.00 0.00 1398/10/28 1 14.015 میلیون 232.084 میلیارد - 16,560 16,560 16,560 16,560 0 - - 0 - - 317.952 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.015 میلیون - 14.015 میلیون
پاکشو2

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 79,000 3,415.00 4.52 79,000 3,415.00 4.52 1398/12/14 1 2.5 میلیون 197.5 میلیارد - 75,585 79,000 79,000 79,000 0 - - 0 - - 316 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 150,000 3,340.00 2.28 153,270 6,610.00 4.51 1399/04/25 14,311 11.919 میلیون 1.827 هزار میلیارد - 146,660 153,990 147,770 153,990 25 28,374 151,000 38 27,797 151,000 306.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.193 میلیون 725,343 11.692 میلیون 226,239
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 19,960 1,050.00 5.00 20,010 1,000.00 4.76 1399/04/24 10,123 60.433 میلیون 1.209 هزار میلیارد 13,047.62 21,010 60.433 میلیون 20,020 1.209 هزار میلیارد 11 734,779 19,960 71 29,802 19,960 300.15 هزار میلیارد 140.508 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 48.034 میلیون 25.188 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون - - - 46.34 میلیون 14.093 میلیون 54.464 میلیون 5.969 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 17,700 423.00 2.45 17,700 423.00 2.45 1399/02/20 1 14 میلیون 247.8 میلیارد - 17,277 17,700 17,700 17,700 0 - - 0 - - 287.625 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14 میلیون - 14 میلیون
شبریز4

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 28,720 140.00 0.49 28,720 140.00 0.49 1399/03/20 12 254,936 7.322 میلیارد - 28,580 28,720 28,720 28,720 0 15,064 28,720 1 - - 287.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254,936 - 254,936
نبورس2

نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

سهام بورس 140,000 320.00 0.23 140,000 320.00 0.23 1399/04/24 1 1.667 میلیون 233.333 میلیارد - 139,680 140,000 140,000 140,000 0 - - 0 - - 280 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.667 میلیون - 1.667 میلیون
تیپیکو2

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 64,300 660.00 1.04 64,300 660.00 1.04 1399/03/31 1 8.852 میلیون 569.157 میلیارد - 63,640 64,300 64,300 64,300 0 - - 0 - - 279.705 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.852 میلیون - 8.852 میلیون
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,690 1,450.00 4.98 27,690 1,450.00 4.98 12:29 5,477 12.822 میلیون 355.039 میلیارد 22,307.42 29,140 12.822 میلیون 27,690 355.039 میلیارد 7209 49,872 27,690 83 66.169 میلیون 27,690 276.9 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 9.302 میلیون 3.52 میلیون 12.722 میلیون 100,000
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 64,980 1,040.00 1.63 63,330 610.00 0.95 12:29 2,282 3.244 میلیون 205.43 میلیارد 1,914.98 63,940 3.244 میلیون 60,750 205.43 میلیارد 13 12,668 65,000 4 9,270 65,000 275.486 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - 2.831 میلیون 413,489 2.714 میلیون 530,460
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
کبورس

کارگزاران بورس اوراق بهادار

سهام بورس 139,330 7,330.00 5.00 146,660 0.00 0.00 1399/04/25 1 100 13.933 میلیون - 146,660 139,330 139,330 139,330 2 - - 0 99,900 139,330 267.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شیراز2

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 52,290 2,490.00 5.00 52,290 2,490.00 5.00 1399/04/16 1 5 میلیون 261.45 میلیارد - 49,800 52,290 52,290 52,290 0 - - 0 - - 266.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی