شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
گواهی ظرفیت

گواهی ظرفیت نقدی

سهام بورس 7.066 میلیون 0.00 0.00 7.066 میلیون 0.00 0.00 1398/12/7 1 3,600 25.437 میلیارد - 7.066 میلیون 7.066 میلیون 7.066 میلیون 7.066 میلیون 16 - - 0 394,370 7.066 میلیون 1.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,600 - 3,600
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 6.119 میلیون 156,796.00 2.63 6.098 میلیون 135,658.00 2.28 1398/12/25 193 7,770 47.38 میلیارد - 5.962 میلیون 6.1 میلیون 6.045 میلیون 6.119 میلیون 1 100 5.95 میلیون 1 50 6.39 میلیون 121.957 میلیارد - - - - - - - - - - 4,990 100 4,860 230
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 1398/12/28 1 2 10.489 میلیون - 3.496 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 0 1 5.245 میلیون 1 - - 9.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
جنفت903

آتی ش فرآورده نفتی-1399/03/03

آتی بورس 1.931 میلیون 0.00 0.00 1.931 میلیون 0.00 0.00 1398/12/14 1 1 19.31 میلیون - - 1.931 میلیون 1.931 میلیون 1.931 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 1.5 میلیون 461,538.00 44.44 1.558 میلیون 519,231.00 50.00 1398/12/25 1 1 1.558 میلیون - 1.038 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.5 میلیون 0 16 1.558 میلیون 2 - - 2.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.322 میلیون 440,500.00 50.00 1.322 میلیون 440,500.00 50.00 1399/01/17 1 1 1.322 میلیون - 881,000 1.322 میلیون 1.322 میلیون 1.322 میلیون 0 77 880,000 1 - - 1.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1398/12/27 1 16 19.36 میلیون - 1.1 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 0 2 1.21 میلیون 2 - - 4.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16 16 -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

اوراق بورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 10:52 2 18,000 18.18 میلیارد - 1,000,000 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 0 2,000 1 میلیون 1 - - 4.545 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18,000 - 18,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1,000,000 4,367.00 0.43 1.005 میلیون 183.00 0.02 12:29 46 2,270 2.28 میلیارد - 1.004 میلیون 997,051 990,015 1.001 میلیون 1 20 997,029 1 50 1.008 میلیون 2.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,547 10,977 17,524 -
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1398/10/30 2 6 6.018 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 996 1,000,000 1 2 1.003 میلیون 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.09 میلیون - 1.09 میلیون
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 911,500.00 91.15 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/30 2 999,000 999 میلیارد - 1,000,000 88,400 88,100 89,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 795,000 - 795,000
مشیر1122

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 19,001.00 1.94 1,000,000 19,001.00 1.94 1398/07/28 1 390,000 390 میلیارد - 980,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 390,000 - 390,000
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 990,000 1 4,975 1,000,000 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - - 10
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3ماهه16%

اوراق بورس 929,300 40,997.00 4.23 1,000,000 29,703.00 3.06 1398/12/24 2 20,000 20 میلیارد - 970,297 929,300 929,300 929,300 1 7,500 912,656 1 7,500 921,783 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/17 1 230,000 230 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160,000 - 160,000
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/21 24 230,000 230 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/17 1 525,015 525.015 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
صشستا1122

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 4 1.19 میلیون 1.19 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیون - 1.19 میلیون
مشهد00122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 1,166.00 0.12 1,000,000 1,166.00 0.12 1398/06/27 1 150,000 150 میلیارد - 998,834 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صمعاد2122

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 2 399,000 399 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 399,000 - 399,000
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/14 301 3 میلیون 3 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 3 میلیون - 3 میلیون
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/11/29 3 1.529 میلیون 1.529 هزار میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.529 میلیون
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/11 1 289,279 289.279 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 289,279 - 289,279
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 8,611 982,560 1 49,483 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 999,997 3.00 0.00 1398/10/22 2 3,601 3.601 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 3,749 990,000 1 3,750 1,000,000 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,601 1 3,600
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 - - - - - - - - - - - 295 - 110 185
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 - - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 987,000 8,065.00 0.81 995,065 0.00 0.00 1399/01/18 1 5 4.975 میلیون - 995,065 987,000 987,000 987,000 1 1,000 987,000 1 999 996,870 1.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 995,000 5,000.00 0.51 1398/07/30 2 2 1.99 میلیون - 990,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 994 990,000 1 1,000 1,000,000 995 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مکرج112

مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

اوراق بورس 969,001 32,949.00 3.29 993,000 8,950.00 0.89 1398/12/14 1 1,000 993 میلیون - 1.002 میلیون 969,001 969,001 969,001 1 7,500 990,000 1 7,500 999,900 2.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 09:57 1 1 990 - 990,000 990,000 990,000 990,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 2.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1398/09/6 1 700,000 693 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1398/11/27 1 5 4.95 میلیون - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 0 8,673 990,000 1 - - 2.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 985,000 250.00 0.03 985,000 250.00 0.03 1399/01/12 1 1 985,000 - 984,750 985,000 985,000 985,000 1 3,000 985,000 1 3,000 995,000 985 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 987,982 17,981.00 1.85 979,700 9,699.00 1.00 1399/01/18 1 2 1.959 میلیون - 970,001 987,982 987,982 987,982 0 2,000 978,200 1 - - 3.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 979,000 9,000.00 0.93 979,000 9,000.00 0.93 1399/01/10 1 150 146.85 میلیون - 970,000 979,000 979,000 979,000 1 1,999 970,000 1 1,850 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - - 700
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 980,000 137.00 0.01 974,005 5,858.00 0.60 11:33 10 1,350 1.315 میلیارد - 979,863 980,000 980,000 980,000 1 333 963,333 1 750 989,990 1.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 965,900 5,687.00 0.59 965,900 5,687.00 0.59 1398/12/10 2 1.553 میلیون 1.5 هزار میلیارد - 960,213 965,900 965,900 965,900 0 - - 0 - - 1.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.553 میلیون - 1.553 میلیون
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 0.00 0.00 960,213 0.00 0.00 1399/01/17 1 1 960,213 - 960,213 960,213 960,213 960,213 1 399 960,213 1 400 969,815 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 946,500 18,500.00 1.92 946,500 18,500.00 1.92 1398/12/15 1 1,500 1.42 میلیارد - 965,000 946,500 946,500 946,500 0 - - 0 - - 946.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
صشستا112

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

اوراق بورس 945,001 27,053.00 2.78 945,001 27,053.00 2.78 12:16 1 1,000 945.001 میلیون - 972,054 945,001 945,001 945,001 1 6,450 970,000 1 2 1.021 میلیون 4.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 945,000 0.00 0.00 945,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 279,950 264.553 میلیارد - 945,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 3.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279,950 - 279,950
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 940,000 0.00 0.00 940,000 0.00 0.00 10:52 1 32 30.08 میلیون - 940,000 940,000 940,000 940,000 1 1,365 940,000 1 1,400 949,000 3.29 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 32 32 -
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 937,364 18,379.00 2.00 937,364 18,379.00 2.00 1398/11/26 1 210,000 196.846 میلیارد - 918,985 937,364 937,364 937,364 0 - - 0 - - 937.364 میلیارد - - - - - - - - - - - 210,000 - 210,000
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 932,000 18,000.00 1.89 932,000 18,000.00 1.89 1398/10/28 1 490,000 456.68 میلیارد - 950,000 932,000 932,000 932,000 0 - - 0 - - 3.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 930,000 10,000.00 1.06 930,000 10,000.00 1.06 12:16 2 102 94.86 میلیون - 940,000 930,000 930,000 930,000 1 350 925,010 1 135 944,500 2.325 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 102 - 102 -
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 930,000 550.00 0.06 929,352 1,198.00 0.13 11:13 5 54 50.185 میلیون - 930,550 930,000 926,500 930,000 1 1,000 930,000 1 5 950,000 929.352 میلیارد - - - - - - - - - - 54 - 54 -
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 928,000 27,000.00 3.00 928,000 27,000.00 3.00 1397/11/14 1 3,300 3.062 میلیارد - 901,000 928,000 928,000 928,000 0 7,125 928,000 2 - - 788.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,300 - 3,300
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 925,800 17,727.00 1.95 925,800 17,727.00 1.95 1399/01/12 1 267 247.189 میلیون - 908,073 925,800 925,800 925,800 1 2,000 907,647 1 2,000 925,800 1.389 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 267 - - 267
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 920,000 13,809.00 1.48 920,000 13,809.00 1.48 10:49 9 14,165 13.032 میلیارد - 933,809 920,000 920,000 920,000 0 2,380 910,800 1 - - 1.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14,165 - 14,165
صخود14042

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,500 932,309.00 99.84 920,000 13,809.00 1.48 10:58 3 320,000 294.4 میلیارد - 933,809 1,500 1,500 1,500 - - - - 1.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 320,000 - 320,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 907,001 22,999.00 2.47 907,001 22,999.00 2.47 1398/12/25 1 2,200 1.995 میلیارد - 930,000 907,001 907,001 907,001 0 12,500 907,000 2 - - 9.07 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,200 - 2,200
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 895,000 1,891.00 0.21 902,361 5,470.00 0.61 10:32 3 1,190 1.074 میلیارد - 896,891 903,000 895,000 903,000 1 9,050 893,000 1 9,748 903,000 5.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 22 - 17 5
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 900,000 10,000.00 1.12 900,000 10,000.00 1.12 12:29 1 30 27 میلیون - 890,000 900,000 900,000 900,000 1 500 890,001 1 158 900,000 5.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 880,000 3,700.00 0.42 880,000 3,700.00 0.42 1398/03/27 1 180,000 158.4 میلیارد - 876,300 880,000 880,000 880,000 0 - - 0 - - 2.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 885,000 4,854.00 0.55 875,851 4,295.00 0.49 12:26 14 2,135 1.87 میلیارد - 880,146 897,895 875,100 897,895 1 1,000 875,010 1 16 890,000 7.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 135 2,000 135 2,000
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 875,200 24,800.00 2.76 875,000 25,000.00 2.78 12:14 1 500 437.5 میلیون - 900,000 875,200 875,200 875,200 0 - - 0 - - 1.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50 - 50
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی