iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

قیمت پایانی

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
گواهی ظرفیت

گواهی ظرفیت نقدی

سهام بورس 7.066 میلیون 0.00 0.00 7.066 میلیون 0.00 0.00 1398/11/28 5 110,000 777.24 میلیارد - 7.066 میلیون 7.066 میلیون 7.066 میلیون 7.066 میلیون 16 - - 0 397,970 7.066 میلیون 1.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30 - 30
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 5.242 میلیون 17,081.00 0.33 5.256 میلیون 31,081.00 0.59 1398/11/29 130 7,940 41.733 میلیارد - 5.225 میلیون 5.288 میلیون 5.24 میلیون 5.288 میلیون 1 - - 0 10 5.32 میلیون 105.12 میلیارد - - - - - - - - - - 770 1,120 1,890 -
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1398/10/30 2 6 6.018 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 996 1,000,000 1 2 1.003 میلیون 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.001 میلیون 2,246.00 0.22 1.002 میلیون 1,167.00 0.12 12:24 47 3,638 3.644 میلیارد - 1.003 میلیون 1 میلیون 1,000,000 1.004 میلیون 1 33 1 میلیون 2 4,000 1.005 میلیون 2.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,051 12,327 16,091 7,287
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/21 1 550,000 550 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 385,000 - 385,000
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/29 7 60,001 60.001 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 15,001 1 15,002
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
مشهد112

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

اوراق بورس 985,000 15,000.00 1.50 1,000,000 0.00 0.00 12:29 70 700 700 میلیارد - 1,000,000 985,000 985,000 985,000 0 4,500 990,000 1 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشهد00122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 1,166.00 0.12 1,000,000 1,166.00 0.12 1398/06/27 1 150,000 150 میلیارد - 998,834 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.09 میلیون - 1.09 میلیون
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
مشیر1122

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 19,001.00 1.94 1,000,000 19,001.00 1.94 1398/07/28 1 390,000 390 میلیارد - 980,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 390,000 - 390,000
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 911,500.00 91.15 1,000,000 0.00 0.00 1398/10/30 2 999,000 999 میلیارد - 1,000,000 88,400 88,100 89,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 795,000 - 795,000
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3ماهه16%

اوراق بورس 920,000 50,297.00 5.18 1,000,000 29,703.00 3.06 1398/11/2 2 20,000 20 میلیارد - 970,297 920,000 920,000 920,000 1 7,500 912,656 1 7,500 921,783 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/11/29 3 1.529 میلیون 1.529 هزار میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.529 میلیون
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 1,154.00 0.12 1,000,000 1,154.00 0.12 1398/12/1 38 225 225 میلیارد - 998,846 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/6 1 4,985 4.985 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 16,500 990,000 2 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,985 - 4,985
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 999,997 3.00 0.00 1398/10/22 2 3,601 3.601 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 3,749 990,000 1 3,750 1,000,000 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,601 1 3,600
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 999,974 5,000.00 0.50 999,974 5,000.00 0.50 11:09 4 10 10 میلیون - 1.005 میلیون 999,974 999,974 999,974 0 990 999,974 1 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 - - - - - - - - - - - 295 - 110 185
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 - - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,065 0.00 0.00 995,065 0.00 0.00 10:33 1 5 4.975 میلیون - 995,065 995,065 995,065 995,065 1 1,456 986,000 1 1,000 995,065 1.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 995,000 5,000.00 0.51 1398/07/30 2 2 1.99 میلیون - 990,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 994 990,000 1 1,000 1,000,000 995 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مکرج112

مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

اوراق بورس 978,500 23,450.00 2.34 993,000 8,950.00 0.89 1398/11/16 1 1,000 993 میلیون - 1.002 میلیون 978,500 978,500 978,500 1 7,500 990,000 1 7,500 999,900 2.483 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,050
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1398/11/16 2 3,000 2.97 میلیارد - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 0 1,500 981,000 1 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3,000
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1398/11/27 1 5 4.95 میلیون - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 0 8,673 990,000 1 - - 2.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1398/09/6 1 700,000 693 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 989,999 7,439.00 0.76 982,560 0.00 0.00 09:00 1 19 18.669 میلیون - 982,560 989,999 989,999 989,999 0 8,630 982,560 1 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 980,000 491.00 0.05 980,000 491.00 0.05 09:53 4 670 656.6 میلیون - 979,509 980,000 980,000 980,000 1 710 980,000 2 50 983,000 1.715 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 670 670 -
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 980,000 19,787.00 2.06 980,000 19,787.00 2.06 1398/10/14 1 500,000 490 میلیارد - 960,213 980,000 980,000 980,000 0 - - 0 - - 1.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 970,001 0.00 0.00 979,700 9,699.00 1.00 1398/11/29 1 2 1.959 میلیون - 970,001 970,001 970,001 970,001 1 3,093 970,001 1 1,487 979,700 3.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 976,000 21,580.00 2.26 976,000 21,580.00 2.26 1398/09/17 2 229,159 223.659 میلیارد - 954,420 976,000 976,000 976,000 0 - - 0 - - 1.708 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 229,159 - 229,159
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 975,000 25,000.00 2.50 975,000 25,000.00 2.50 1398/11/9 1 800 780 میلیون - 1,000,000 975,000 975,000 975,000 2 12,500 970,000 2 12,500 989,400 9.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 800 - 800
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 975,000 10,150.00 1.03 975,000 10,150.00 1.03 1398/10/19 1 3,000 2.925 میلیارد - 985,150 975,000 975,000 975,000 1 - - 0 3,000 984,750 975 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,969 - 1,969
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1398/09/18 1 2 1.94 میلیون - 970,000 970,000 970,000 970,000 1 2,000 970,000 1 2,000 979,000 1.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 969,815 0.00 0.00 969,815 0.00 0.00 1398/11/30 1 4 3.879 میلیون - 969,815 969,815 969,815 969,815 1 400 960,213 1 400 969,815 1.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 969,500 2,605.00 0.27 963,531 3,364.00 0.35 12:08 7 34 32.76 میلیون - 966,895 973,000 966,630 973,000 1 4,358 957,113 2 200 975,000 1.927 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 500 2 500
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 950,600 19,600.00 2.11 950,600 19,600.00 2.11 1398/07/9 2 629,000 597.927 میلیارد - 931,000 950,600 950,600 950,600 0 - - 0 - - 3.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 629,000 - 629,000
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 950,000 15,000.00 1.60 950,000 15,000.00 1.60 1398/11/28 4 660 627 میلیون - 935,000 950,000 950,000 950,000 0 7,995 918,985 4 - - 950 میلیارد - - - - - - - - - - - 660 660 -
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 945,000 0.00 0.00 945,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 279,950 264.553 میلیارد - 945,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 3.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279,950 - 279,950
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 937,364 18,379.00 2.00 937,364 18,379.00 2.00 1398/11/26 1 210,000 196.846 میلیارد - 918,985 937,364 937,364 937,364 0 - - 0 - - 937.364 میلیارد - - - - - - - - - - - 210,000 - 210,000
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 937,000 2,000.00 0.21 937,000 2,000.00 0.21 1398/12/1 1 1,400 1.312 میلیارد - 935,000 937,000 937,000 937,000 1 1,400 940,000 1 1,400 949,000 3.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,400 - 1,400
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 935,000 7,000.00 0.74 935,000 7,000.00 0.74 1398/12/1 2 200 187 میلیون - 942,000 935,000 935,000 935,000 1 2,000 925,650 1 2,000 935,000 1.403 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 100 - 200
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 932,000 18,000.00 1.89 932,000 18,000.00 1.89 1398/10/28 1 490,000 456.68 میلیارد - 950,000 932,000 932,000 932,000 0 - - 0 - - 3.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 930,000 3,782.00 0.41 931,891 1,891.00 0.20 11:45 2 10 9.319 میلیون - 933,782 933,782 930,000 933,782 1 11 901,345 1 11 980,471 3.634 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 928,000 27,000.00 3.00 928,000 27,000.00 3.00 1397/11/14 1 3,300 3.062 میلیارد - 901,000 928,000 928,000 928,000 0 7,125 928,000 2 - - 788.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,300 - 3,300
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 925,373 4,627.00 0.50 927,541 2,459.00 0.26 11:42 4 549 509.22 میلیون - 930,000 944,000 925,373 944,000 1 560 925,373 1 23 943,999 2.319 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 109 440 49 500
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 888,000 7,016.00 0.80 898,899 17,915.00 2.03 14:41 14 3,014 2.709 میلیارد - 880,984 899,990 888,000 899,990 1 4 889,000 1 500 900,000 898.899 میلیارد - - - - - - - - - - 35 2,979 3,014 -
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 893,000 6,499.00 0.73 886,005 496.00 0.06 12:24 1 44 38.98 میلیون - 886,501 893,000 893,000 893,000 1 8 886,005 1 9 893,000 5.759 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 880,000 3,700.00 0.42 880,000 3,700.00 0.42 1398/03/27 1 180,000 158.4 میلیارد - 876,300 880,000 880,000 880,000 0 - - 0 - - 2.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 868,600 0.00 0.00 868,600 0.00 0.00 12:28 1 50 43.43 میلیون - 868,600 868,000 866,000 868,600 2 15,000 860,000 2 15,000 868,600 5.212 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - 4 -
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 857,551 4,271.00 0.50 861,929 107.00 0.01 14:52 14 438 377.525 میلیون - 861,822 889,999 857,551 860,509 3 60 858,002 1 360 888,968 6.895 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 438 - 38 400
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 881,996 20,926.00 2.43 851,101 9,969.00 1.16 12:10 7 542 461.297 میلیون - 861,070 881,997 845,000 881,997 1 30 842,007 1 100 881,996 2.979 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 542 - 42 500
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صایپا2032

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

سهام بورس 845,000 37,000.00 4.58 845,000 37,000.00 4.58 1398/11/2 1 900,000 760.5 میلیارد - 808,000 845,000 845,000 845,000 0 - - 0 - - 3.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 844,989 13,976.00 1.68 844,990 13,977.00 1.68 10:33 3 408 344.756 میلیون - 831,013 844,990 844,989 844,990 1 2 844,989 1 600 844,990 3.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 408 - 408 -
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 835,000 10,000.00 1.21 835,000 10,000.00 1.21 1398/11/24 1 2 1.67 میلیون - 825,000 835,000 835,000 835,000 0 500 835,007 1 - - 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 586,270 5,791.00 1.00 557,051 23,428.00 4.04 09:57 7 3,820 2.128 میلیارد - 580,479 557,000 551,511 586,270 1 995 551,511 1 1,400 556,970 74.199 میلیارد - - - - - - - - - - 3,820 - 20 3,800
سماه951

سلف موازی برق ماهتاب گستر 951

سهام بورس 535,453 771.00 0.14 535,453 771.00 0.14 1395/11/24 1 93,330 49.974 میلیارد - 534,682 535,453 535,453 535,453 1 30,000 505,445 1 20,000 515,250 245.114 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -