شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
شکربن4

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 825,000 775,218.00 1.00 17,694 32,088.00 64.46 1398/12/28 1 9.981 میلیون 176.6 میلیارد - 49,782 851,000 818,000 851,000 - - - - 4.424 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.981 میلیون - 9.981 میلیون
شتران4

پالایش نفت تهران

سهام بورس 87,200 80,346.00 1.00 4,278 2,576.00 37.58 1398/12/28 1 633,333 2.709 میلیارد - 6,854 90,600 87,200 91,300 - - - - 188.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 633,333 - 633,333
سیمرغ4

سیمرغ

سهام بورس 5,100 4,100.00 410.00 5,100 4,100.00 410.00 1398/04/2 1 6.5 میلیون 33.15 میلیارد - 1,000 5,100 5,100 5,100 - - - - 6.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.5 میلیون - 6.5 میلیون
کطبسح

ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 11,006 7,334.00 199.73 11,000 7,328.00 199.56 1398/04/10 347 6.183 میلیون 68.014 میلیارد - 3,672 11,000 11,000 11,006 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.589 میلیون 4.594 میلیون - 6.183 میلیون
سهگمت4

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 7,947 5,016.00 171.14 7,947 5,016.00 171.14 1396/02/26 1 1.056 میلیون 8.393 میلیارد - 2,931 7,947 7,947 7,947 - - - - 3.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون
فاراک4

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 5,164 3,124.00 153.14 5,164 3,124.00 153.14 1396/01/29 1 200,000 1.033 میلیارد - 2,040 5,164 5,164 5,164 - - - - 32.464 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
ستران4

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 5,030 2,978.00 145.13 5,030 2,978.00 145.13 1396/02/26 1 18.592 میلیون 93.519 میلیارد - 2,052 5,030 5,030 5,030 - - - - 8.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.592 میلیون - 18.592 میلیون
خفنرح

ح . فنرسازی‌خاور

سهام بورس 2,000 1,143.00 133.37 2,000 1,143.00 133.37 1397/09/27 112 5.596 میلیون 11.192 میلیارد - 857 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون 2.696 میلیون - 5.596 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
طمخا7032

اختیارف اخابر-4750-1399/07/30

سهام بورس 400 225.00 128.57 279 104.00 59.43 1398/10/25 6 57 15.89 میلیون - 175 50 50 400 1 20 155 1 20 490 279,000 - - - - - - - - - - - - 1 -
کپارسح

ح . کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 11,400 6,405.00 128.23 11,400 6,405.00 128.23 1398/03/19 177 1.899 میلیون 21.654 میلیارد - 4,995 11,400 11,400 11,400 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 585,799 1.314 میلیون - 1.899 میلیون
فخاسح

ح . فولاد خراسان

سهام بورس 8,800 4,890.00 125.06 8,800 4,890.00 125.06 1397/07/25 11 107,383 944.97 میلیون - 3,910 8,800 8,800 8,800 0 43,800 3,001 15 - - 25.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 107,383 - 107,383
شاراک4

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,129 3,737.00 110.17 7,129 3,737.00 110.17 1396/02/25 1 4.676 میلیون 33.335 میلیارد - 3,392 7,129 7,129 7,129 - - - - 57.488 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 4.676 میلیون
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 4,911 2,502.00 103.86 4,911 2,502.00 103.86 1396/02/25 1 5.164 میلیون 25.36 میلیارد - 2,409 4,911 4,911 4,911 - - - - 25.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.164 میلیون
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 137,540 68,770.00 100.00 565,970 497,200.00 722.99 1399/04/18 12 29 3.989 میلیون 883.06 68,770 137,540 137,540 137,540 0 3.706 میلیون 137,540 1399 - - 16.979 هزار میلیارد 2.61 میلیون 286,668 30,000 233,579 53,089 111,768 32,145 - - - - - - -
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - 23.739 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
جشکر903

آتی ش قند و شکر-1399/03/31

آتی بورس 180,138 77,691.00 75.84 97,383 5,064.00 4.94 1399/03/19 3 3 73.038 میلیون - 102,447 180,138 180,138 180,138 0 - - 0 - - 24.346 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
ولیز4

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 2,221 949.00 74.61 2,221 949.00 74.61 1396/03/3 1 4.136 میلیون 9.187 میلیارد - 1,272 2,221 2,221 2,221 - - - - 1.333 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.136 میلیون - 4.136 میلیون
داروح

ح . کارخانجات‌داروپخش

سهام بورس 20,000 8,479.00 73.60 20,044 8,523.00 73.98 1398/08/28 194 691,992 13.87 میلیارد 3,566.97 11,521 20,000 20,000 22,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 641,992 50,000 - 691,992
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 11.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 1398/12/28 1 2 10.489 میلیون - 3.496 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 0 1 5.245 میلیون 1 - - 9.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
شاراکح

ح . پتروشیمی شازند

سهام بورس 1,392 458.00 49.04 1,388 454.00 48.61 1396/08/14 147 4.497 میلیون 6.243 میلیارد - 934 1,392 1,385 1,392 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 723,583 3.773 میلیون - 4.497 میلیون
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 1.5 میلیون 461,538.00 44.44 1.558 میلیون 519,231.00 50.00 1398/12/25 1 1 1.558 میلیون - 1.038 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.5 میلیون 0 16 1.558 میلیون 2 - - 2.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
وتوسم4

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 1,880 512.00 37.43 1,880 512.00 37.43 1396/03/3 1 5.379 میلیون 10.113 میلیارد - 1,368 1,880 1,880 1,880 - - - - 8.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.379 میلیون - 5.379 میلیون
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 90,000 22,893.00 34.11 64,000 3,107.00 4.63 1398/12/19 1 1 16 میلیون - 67,107 90,000 90,000 90,000 0 4 71,438 2 - - 16 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
وصندوق4

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 1,999 508.00 34.07 1,999 508.00 34.07 1396/03/3 1 22.399 میلیون 44.776 میلیارد - 1,491 1,999 1,999 1,999 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.399 میلیون - 22.399 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
کاماح

ح . باما

سهام بورس 8,030 1,964.00 32.38 8,029 1,963.00 32.36 1397/08/30 300 14.232 میلیون 114.272 میلیارد - 6,066 8,022 8,022 8,030 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.513 میلیون 12.719 میلیون - 14.232 میلیون
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 105,000 25,257.00 31.67 76,000 3,743.00 4.69 1398/11/15 1 1 22.8 میلیون - 79,743 105,000 105,000 105,000 0 - - 0 - - 22.8 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
وبهمن4

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 1,411 332.00 30.77 1,411 332.00 30.77 1396/03/3 1 3.186 میلیون 4.495 میلیارد - 1,079 1,411 1,411 1,411 - - - - 3.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.186 میلیون - 3.186 میلیون
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
خودرو4

ایران‌ خودرو

سهام بورس 2,296 493.00 27.34 2,296 493.00 27.34 1399/03/21 24 775,548 1.781 میلیارد - 1,803 2,296 2,296 2,296 0 6.534 میلیون 2,296 71 - - 692.602 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 475,548 300,000 - 775,548
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
البرز4

بیمه البرز

سهام بورس 1,301 254.00 24.26 1,301 254.00 24.26 1396/12/12 1 169 میلیون 219.869 میلیارد - 1,047 1,301 1,301 1,301 0 693.667 میلیون 1,300 1 - - 5.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 169 میلیون - 169 میلیون
قپیرا4

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 9,500 1,733.00 22.31 9,500 1,733.00 22.31 1396/12/21 5 15.654 میلیون 148.713 میلیارد - 7,767 9,500 9,500 9,500 0 - - 0 - - 1.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.895 میلیون 13.759 میلیون - 15.654 میلیون
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 74,305 13,337.00 21.88 64,016 3,048.00 5.00 1398/12/10 1 1 19.205 میلیون - 60,968 74,305 74,305 74,305 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 13.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
سخوز4

سیمان خوزستان

سهام بورس 3,900 649.00 19.96 3,900 649.00 19.96 1396/05/11 1 33 میلیون 128.7 میلیارد - 3,251 3,900 3,900 3,900 0 - - 0 - - 5.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33 میلیون - 33 میلیون
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 4.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
کگاز4

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 5,594 822.00 17.23 5,594 822.00 17.23 1396/03/3 1 1.293 میلیون 7.231 میلیارد - 4,772 5,594 5,594 5,594 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.293 میلیون - 1.293 میلیون
حکشتی4

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 27,403 3,911.00 16.65 27,403 3,911.00 16.65 1399/03/13 2 1,476 40.447 میلیون - 23,492 27,403 27,403 27,403 0 8,524 27,403 1 - - 590.809 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,476 - 1,476
سرود4

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 1,326 189.00 16.62 1,326 189.00 16.62 1397/03/20 1 500,000 663 میلیون - 1,137 1,326 1,326 1,326 - - - - 1.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
فملیح

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 1,650 235.00 16.61 1,645 230.00 16.25 1396/12/8 989 44.912 میلیون 73.901 میلیارد - 1,415 1,600 1,600 1,650 0 505,269 1,650 8 - - - - - - - - - - - - - 12.868 میلیون 32.045 میلیون - 44.912 میلیون
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 9.626 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 68.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
فولاژ4

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 2,496 319.00 14.65 2,496 319.00 14.65 1396/03/2 1 17.974 میلیون 44.862 میلیارد - 2,177 2,496 2,496 2,496 - - - - 14.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17.974 میلیون - 17.974 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 1.01 میلیون 116,898.00 13.09 1.01 میلیون 116,898.00 13.09 1399/04/24 1 5 5.05 میلیون - 893,001 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 500 970,000 1 5 1.008 میلیون 6.564 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خگستر4

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,116 476.00 13.08 4,116 476.00 13.08 1396/02/25 1 5.82 میلیون 23.957 میلیارد - 3,640 4,116 4,116 4,116 - - - - 163.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.82 میلیون
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - - - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
فمراد

آلومراد

سهام بورس 105,000 11,420.00 12.20 102,690 9,110.00 9.73 12:29 1,919 1.498 میلیون 153.88 میلیارد 527.93 93,580 1.498 میلیون 100,000 153.88 میلیارد 4 78,403 105,000 118 1,688 105,000 5.087 هزار میلیارد 1.888 میلیون 176,044 49,535 157,597 18,447 619,624 -15,378 - - - 1.411 میلیون 87,011 1.198 میلیون 300,000
وپارس4

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 1,145 119.00 11.60 1,145 119.00 11.60 1396/12/26 1 600,000 687 میلیون - 1,026 1,145 1,145 1,145 - - - - 179.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.078 میلیون 104,500.00 10.74 973,000 0.00 0.00 12:06 1 1 973,000 - 973,000 1.078 میلیون 991,000 1.078 میلیون 1 32 973,000 1 300 990,000 1.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 211 102,307 85 102,433
جو9606-03

جو دامی9606انبار سعیدآباد

سهام بورس 10,000 961.00 10.63 10,000 961.00 10.63 1396/05/15 1 12,450 124.5 میلیون - 9,039 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 50 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 91,020 8,460.00 10.25 88,040 5,480.00 6.64 12:29 1,541 4.77 میلیون 419.975 میلیارد 740.49 82,560 4.77 میلیون 86,690 419.975 میلیارد 28 944,964 91,020 775 116,865 91,020 30.814 هزار میلیارد 3.447 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 - - - 4.77 میلیون - 3.57 میلیون 1.2 میلیون
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 9,120 830.00 10.01 9,120 830.00 10.01 1399/04/2 2,435 56.768 میلیون 517.724 میلیارد 8,122.41 8,290 9,120 9,120 9,120 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 42.433 میلیون 14.335 میلیون - 56.768 میلیون
ذرت9612ن49

ذرت دانه9612انباررجائی(ن)

سهام بورس 9,350 850.00 10.00 9,350 850.00 10.00 1396/12/23 1 10,031 93.79 میلیون - 8,500 9,350 9,350 9,350 0 - - 0 - - 46.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وتوکاح

ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌

سهام بورس 176 16.00 10.00 176 16.00 10.00 1396/03/2 548 27.4 میلیون 4.822 میلیارد - 160 176 176 176 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون 24.9 میلیون - 27.4 میلیون
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
پترولح

ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان

حق تقدم بورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1399/04/7 1 49 53,900 - 1,000 1,100 1,100 1,100 0 - - 0 - - 3.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1398/12/27 1 16 19.36 میلیون - 1.1 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 0 2 1.21 میلیون 2 - - 4.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16 16 -
ختوقاح

ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 770 70.00 10.00 770 70.00 10.00 1398/02/29 239 7.258 میلیون 5.589 میلیارد - 700 770 770 770 0 687,400 847 20 - - - - - - - - - - - - - 990,000 6.268 میلیون - 7.258 میلیون
برکتح

ح . گروه دارویی برکت

سهام بورس 8,063 733.00 10.00 7,546 216.00 2.95 1398/12/11 752 3.025 میلیون 22.83 میلیارد - 7,330 8,063 7,300 8,063 0 72,255 8,063 48 - - 47.502 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سبهانح

ح . سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 62,964 5,724.00 10.00 62,964 5,724.00 10.00 1399/02/13 8 15,478 974.557 میلیون - 57,240 62,964 62,964 62,964 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 15,478 - - 15,478
کرازیح2

ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 914 83.00 9.99 914 83.00 9.99 1396/09/14 2 24.04 میلیون 21.973 میلیارد - 831 914 914 914 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 24.04 میلیون - 24.04 میلیون
سخزرح

ح . سیمان‌ خزر

سهام بورس 9,831 893.00 9.99 9,831 893.00 9.99 1398/12/6 344 5.884 میلیون 57.848 میلیارد - 8,938 9,831 9,831 9,831 0 1,310 9,831 3 - - 5.945 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.064 میلیون 4.82 میلیون - 5.884 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
سغربح

ح . سیمان‌غرب‌

سهام بورس 6,880 625.00 9.99 6,880 625.00 9.99 1398/07/16 151 5.143 میلیون 35.383 میلیارد 34,058.39 6,255 6,880 6,880 6,880 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.372 میلیون 2.771 میلیون - 5.143 میلیون
خزرح

ح . فنرسازی‌زر

سهام بورس 3,633 330.00 9.99 3,633 330.00 9.99 1398/10/1 463 11.551 میلیون 41.963 میلیارد - 3,303 3,633 3,633 3,633 0 26.135 میلیون 3,633 646 - - - - - - - - - - - - - 200,000 11.351 میلیون - 11.551 میلیون
غشصفاح

ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 4,106 373.00 9.99 4,106 373.00 9.99 1396/01/16 51 1.28 میلیون 5.256 میلیارد - 3,733 4,106 4,106 4,106 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 1.28 میلیون - 1.28 میلیون
نمرینوح

ح . ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 4,583 416.00 9.98 4,509 342.00 8.21 1397/03/29 7 206,888 932.793 میلیون - 4,167 4,300 4,300 4,583 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 206,888 - - 206,888
واتیح

ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند

سهام بورس 839 76.00 9.96 839 76.00 9.96 1395/12/3 393 19.775 میلیون 16.591 میلیارد - 763 839 839 839 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 17.025 میلیون 2.75 میلیون - 19.775 میلیون
غالبرح

ح . لبنیات‌کالبر

سهام بورس 232 21.00 9.95 232 21.00 9.95 1397/03/21 219 5.151 میلیون 1.195 میلیارد - 211 232 232 232 0 - - 0 - - 1.506 میلیارد - - - - - - - - - - 5.151 میلیون - - 5.151 میلیون
کاذرح

ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 189 17.00 9.88 189 17.00 9.88 1397/05/8 1,063 26.485 میلیون 5.006 میلیارد - 172 189 189 189 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7.158 میلیون 19.327 میلیون - 26.485 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
کاما2

باما

سهام بورس 38,300 3,305.00 9.44 38,300 3,305.00 9.44 1399/01/20 1 3.456 میلیون 132.348 میلیارد - 34,995 38,300 - - 0 - - 0 - - 38.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.456 میلیون - 3.456 میلیون
ذرت9612ن94

ذرت دانه 9612 انبار حیدری(ن)

سهام بورس 9,002 752.00 9.12 9,002 752.00 9.12 1396/11/7 6 204,594 1.842 میلیارد - 8,250 9,002 9,002 9,002 0 - - 0 - - 18.004 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وصنعتح

ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 48 4.00 9.09 48 4.00 9.09 1396/09/25 448 22.353 میلیون 1.073 میلیارد - 44 48 48 48 0 14.114 میلیون 48 143 - - - - - - - - - - - - - 4.392 میلیون 17.961 میلیون - 22.353 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 5,740 456.00 8.63 5,620 336.00 6.36 1399/03/24 6,848 87.86 میلیون 493.693 میلیارد 5,423.72 5,284 5,500 5,400 5,810 45 76,830 5,740 30 460,937 5,740 6.463 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 62.631 میلیون 25.229 میلیون 87.635 میلیون 225,673
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 8,580 680.00 8.61 8,660 760.00 9.62 12:29 5,519 40.112 میلیون 347.415 میلیارد 5,769.15 7,900 40.112 میلیون 8,680 347.415 میلیارد 81 1.099 میلیون 8,570 444 595,624 8,570 77.94 هزار میلیارد 26.066 میلیون 14.901 میلیون 6 میلیون 10.268 میلیون 4.634 میلیون 449,822 -680,099 - - - 40.104 میلیون 7,600 40.097 میلیون 15,000
خموتور4

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,750 297.00 8.60 3,750 297.00 8.60 1396/03/9 1 70.44 میلیون 264.15 میلیارد - 3,453 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 5.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70.44 میلیون - 70.44 میلیون
خموتورح

ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

سهام بورس 5,960 460.00 8.36 5,963 463.00 8.42 1398/10/1 664 8.726 میلیون 52.034 میلیارد 7,597.61 5,500 6,050 5,960 6,050 0 5,000 5,961 1 - - - - - - - - - - - - - 5.726 میلیون 3 میلیون - 8.726 میلیون
ونیروح2

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 550 42.00 8.27 550 42.00 8.27 1398/05/28 1 93 میلیون 51.15 میلیارد - 508 550 550 550 - - - - 632.5 میلیارد - - - - - - - - - - - 93 میلیون - 93 میلیون
امیدح

ح . تامین سرمایه امید

حق تقدم بورس 12,400 940.00 8.20 12,160 700.00 6.11 1399/04/25 2,246 16.321 میلیون 198.531 میلیارد 49,970.04 11,460 11,010 10,990 12,610 4 4,408 12,400 4 16,870 12,400 30.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.821 میلیون 3.5 میلیون 15.884 میلیون 437,681
وخارزم4

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 835 63.00 8.16 835 63.00 8.16 1396/03/24 1 274 میلیون 228.79 میلیارد - 772 835 835 835 0 - - 0 - - 10.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 274 میلیون - 274 میلیون
دسیناح

ح . داروسازی‌ سینا

سهام بورس 12,300 910.00 7.99 12,300 910.00 7.99 1398/05/7 47 460,118 5.659 میلیارد - 11,390 12,300 12,300 12,300 0 23,000 12,300 2 - - - - - - - - - - - - - - 460,118 - 460,118
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 47,490 3,320.00 7.52 48,400 4,230.00 9.58 1399/04/25 1,415 5.164 میلیون 249.974 میلیارد - 44,170 49,400 46,950 49,430 38 101,989 47,500 79 260,235 47,500 667.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.164 میلیون - 2.797 میلیون 2.367 میلیون
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی