شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تغییر آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
خپارسح

ح . پارس‌ خودرو

سهام بورس 60 59.00 5.00 60 59.00 5.00 1395/12/15 472 3.539 میلیارد 212.353 میلیارد - 1 60 60 60 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 165,000 3.539 میلیارد - 3.539 میلیارد
شکربن4

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 825,000 775,218.00 1.00 17,694 32,088.00 64.46 1398/12/28 1 9.981 میلیون 176.6 میلیارد - 49,782 851,000 818,000 851,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 9.981 میلیون - 9.981 میلیون
شتران4

پالایش نفت تهران

سهام بورس 87,200 80,346.00 1.00 4,278 2,576.00 37.58 1398/12/28 1 633,333 2.709 میلیارد - 6,854 90,600 87,200 91,300 - - - - 188.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 633,333 - 633,333
سیمرغ4

سیمرغ

سهام بورس 5,100 4,100.00 410.00 5,100 4,100.00 410.00 1398/04/2 1 6.5 میلیون 33.15 میلیارد - 1,000 5,100 5,100 5,100 - - - - 6.63 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.5 میلیون - 6.5 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 733.165 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
کطبسح

ح . ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 11,006 7,334.00 199.73 11,000 7,328.00 199.56 1398/04/10 347 6.183 میلیون 68.014 میلیارد - 3,672 11,000 11,000 11,006 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.589 میلیون 4.594 میلیون - 6.183 میلیون
سهگمت4

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 7,947 5,016.00 171.14 7,947 5,016.00 171.14 1396/02/26 1 1.056 میلیون 8.393 میلیارد - 2,931 7,947 7,947 7,947 - - - - 3.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون
فاراک4

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 5,164 3,124.00 153.14 5,164 3,124.00 153.14 1396/01/29 1 200,000 1.033 میلیارد - 2,040 5,164 5,164 5,164 - - - - 32.464 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
ستران4

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 5,030 2,978.00 145.13 5,030 2,978.00 145.13 1396/02/26 1 18.592 میلیون 93.519 میلیارد - 2,052 5,030 5,030 5,030 - - - - 8.803 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.592 میلیون - 18.592 میلیون
خفنرح

ح . فنرسازی‌خاور

سهام بورس 2,000 1,143.00 133.37 2,000 1,143.00 133.37 1397/09/27 112 5.596 میلیون 11.192 میلیارد - 857 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.9 میلیون 2.696 میلیون - 5.596 میلیون
خرینگ4

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 3,223 1,832.00 131.70 3,223 1,832.00 131.70 1396/12/28 2 223.396 میلیون 720.006 میلیارد - 1,391 3,223 3,223 3,223 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 223.396 میلیون - 223.396 میلیون
کپارسح

ح . کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 11,400 6,405.00 128.23 11,400 6,405.00 128.23 1398/03/19 177 1.899 میلیون 21.654 میلیارد - 4,995 11,400 11,400 11,400 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 585,799 1.314 میلیون - 1.899 میلیون
فخاسح

ح . فولاد خراسان

سهام بورس 8,800 4,890.00 125.06 8,800 4,890.00 125.06 1397/07/25 11 107,383 944.97 میلیون - 3,910 8,800 8,800 8,800 0 43,800 3,001 15 - - - - - - - - - - - - - - 107,383 - 107,383
شاراک4

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,129 3,737.00 110.17 7,129 3,737.00 110.17 1396/02/25 1 4.676 میلیون 33.335 میلیارد - 3,392 7,129 7,129 7,129 - - - - 57.488 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 4.676 میلیون
شیراز4

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 4,911 2,502.00 103.86 4,911 2,502.00 103.86 1396/02/25 1 5.164 میلیون 25.36 میلیارد - 2,409 4,911 4,911 4,911 - - - - 25.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.164 میلیون
خمحرکه4

نیرو محرکه‌

سهام بورس 4,140 2,037.00 96.86 4,140 2,037.00 96.86 1396/07/1 1 310.2 میلیون 1.284 هزار میلیارد - 2,103 4,140 4,140 4,140 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 310.2 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
ولیز4

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 2,221 949.00 74.61 2,221 949.00 74.61 1396/03/3 1 4.136 میلیون 9.187 میلیارد - 1,272 2,221 2,221 2,221 - - - - 1.333 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.136 میلیون - 4.136 میلیون
داروح

ح . کارخانجات‌داروپخش

سهام بورس 20,000 8,479.00 73.60 20,044 8,523.00 73.98 1398/08/28 194 691,992 13.87 میلیارد 3,566.97 11,521 20,000 20,000 22,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 641,992 50,000 - 691,992
ولغدر4

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 1,940 815.00 72.44 1,940 815.00 72.44 1395/12/24 1 339.509 میلیون 658.648 میلیارد - 1,125 1,940 1,940 1,940 0 - - 0 - - 1.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 339.509 میلیون - 339.509 میلیون
خفنر4

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 4,772 1,997.00 71.96 4,772 1,997.00 71.96 1396/01/15 1 69.984 میلیون 333.964 میلیارد - 2,775 4,772 4,772 4,772 0 - - 0 - - 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 69.984 میلیون - 69.984 میلیون
فایرا4

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 2,000 799.00 66.53 2,000 799.00 66.53 1397/02/2 3 1.016 میلیارد 2.031 هزار میلیارد - 1,201 2,000 2,000 2,000 0 - - 0 - - 10.396 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.016 میلیارد - 1.016 میلیارد
غگل4

گلوکوزان‌

سهام بورس 17,228 6,630.00 62.56 17,228 6,630.00 62.56 1397/10/4 1 102.269 میلیون 1.762 هزار میلیارد - 10,598 17,228 17,228 17,228 0 - - 0 - - 105.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102.269 میلیون - 102.269 میلیون
خمحور4

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 4,045 1,532.00 60.96 3,817 1,304.00 51.89 1396/06/29 2 139.404 میلیون 532.166 میلیارد - 2,513 3,291 3,291 4,045 0 - - 0 - - 1.606 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 139.404 میلیون - 139.404 میلیون
وصنعت4

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 1,900 688.00 56.77 1,900 688.00 56.77 1396/12/2 6 2.295 میلیارد 4.361 هزار میلیارد - 1,212 1,900 1,900 1,900 0 - - 0 - - 8.55 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.295 میلیارد - 2.295 میلیارد
خاهنح

ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,530 1,640.00 56.75 4,500 1,610.00 55.71 1398/07/17 340 9.686 میلیون 43.589 میلیارد 28,489.61 2,890 4,500 4,500 4,530 0 250 4,950 1 - - - - - - - - - - - - - 2.886 میلیون 6.8 میلیون - 9.686 میلیون
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 1398/12/28 1 2 10.489 میلیون - 3.496 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 0 1 5.245 میلیون 1 - - 9.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.322 میلیون 440,500.00 50.00 1.322 میلیون 440,500.00 50.00 1399/01/17 1 1 1.322 میلیون - 881,000 1.322 میلیون 1.322 میلیون 1.322 میلیون 0 77 880,000 1 - - 1.322 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شاراکح

ح . پتروشیمی شازند

سهام بورس 1,392 458.00 49.04 1,388 454.00 48.61 1396/08/14 147 4.497 میلیون 6.243 میلیارد - 934 1,392 1,385 1,392 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 723,583 3.773 میلیون - 4.497 میلیون
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 1.5 میلیون 461,538.00 44.44 1.558 میلیون 519,231.00 50.00 1398/12/25 1 1 1.558 میلیون - 1.038 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.5 میلیون 0 16 1.558 میلیون 2 - - 2.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
والبر4

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 4,147 1,200.00 40.72 4,147 1,200.00 40.72 1396/06/1 1 80.98 میلیون 335.823 میلیارد - 2,947 4,147 4,147 4,147 - - - - 19.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80.98 میلیون - 80.98 میلیون
وتوسم4

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 1,880 512.00 37.43 1,880 512.00 37.43 1396/03/3 1 5.379 میلیون 10.113 میلیارد - 1,368 1,880 1,880 1,880 - - - - 8.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.379 میلیون - 5.379 میلیون
جشکر812

آتی ش قند و شکر-1398/12/21

آتی بورس 90,000 22,893.00 34.11 64,000 3,107.00 4.63 1398/12/19 1 1 16 میلیون - 67,107 90,000 90,000 90,000 0 4 71,438 2 - - 16 میلیون - - - - - - - - - - - 1 1 -
وصندوق4

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 1,999 508.00 34.07 1,999 508.00 34.07 1396/03/3 1 22.399 میلیون 44.776 میلیارد - 1,491 1,999 1,999 1,999 - - - - - - - - - - - - - - - - 22.399 میلیون - 22.399 میلیون
ونیکی4

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 1,720 437.00 34.06 1,720 437.00 34.06 1397/05/6 2 835.147 میلیون 1.436 هزار میلیارد - 1,283 1,720 1,720 1,720 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 835.147 میلیون
ورنا4

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,300 323.00 33.06 1,300 323.00 33.06 1395/12/23 1 552.335 میلیون 718.036 میلیارد - 977 1,300 1,300 1,300 0 - - 0 - - 10.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 552.335 میلیون - 552.335 میلیون
کاماح

ح . باما

سهام بورس 8,030 1,964.00 32.38 8,029 1,963.00 32.36 1397/08/30 300 14.232 میلیون 114.272 میلیارد - 6,066 8,022 8,022 8,030 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.513 میلیون 12.719 میلیون - 14.232 میلیون
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 105,000 25,257.00 31.67 76,000 3,743.00 4.69 1398/11/15 1 1 22.8 میلیون - 79,743 105,000 105,000 105,000 0 - - 0 - - 22.8 میلیون - - - - - - - - - - - - 1 -
وبهمن4

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 1,411 332.00 30.77 1,411 332.00 30.77 1396/03/3 1 3.186 میلیون 4.495 میلیارد - 1,079 1,411 1,411 1,411 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.186 میلیون - 3.186 میلیون
دکیمی4

کیمیدارو

سهام بورس 8,980 2,106.00 30.64 8,980 2,106.00 30.64 1396/07/24 1 59,000 529.82 میلیون - 6,874 8,980 8,980 8,980 - - - - 5.172 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 59,000 - 59,000
بموتو4

موتوژن‌

سهام بورس 6,677 1,475.00 28.35 6,677 1,475.00 28.35 1396/05/18 1 113.826 میلیون 760.018 میلیارد - 5,202 6,677 6,677 6,677 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 113.826 میلیون - 113.826 میلیون
ونفت4

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 2,422 511.00 26.74 2,422 511.00 26.74 1396/03/3 1 3.67 میلیون 8.889 میلیارد - 1,911 2,422 2,422 2,422 - - - - 3.996 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.67 میلیون - 3.67 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
البرز4

بیمه البرز

سهام بورس 1,301 254.00 24.26 1,301 254.00 24.26 1396/12/12 1 169 میلیون 219.869 میلیارد - 1,047 1,301 1,301 1,301 0 693.667 میلیون 1,300 1 - - 5.204 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 169 میلیون - 169 میلیون
قپیرا4

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 9,500 1,733.00 22.31 9,500 1,733.00 22.31 1396/12/21 5 15.654 میلیون 148.713 میلیارد - 7,767 9,500 9,500 9,500 0 - - 0 - - 1.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.895 میلیون 13.759 میلیون - 15.654 میلیون
جاتو812

آتی ش خودرو و قطعات-1398/12/14

آتی بورس 74,305 13,337.00 21.88 64,016 3,048.00 5.00 1398/12/10 1 1 19.205 میلیون - 60,968 74,305 74,305 74,305 0 - - 0 - - 19.205 میلیون - - - - - - - - - - 1 - 1 -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 4,530 769.00 20.45 4,101 340.00 9.04 1399/01/10 1 18,000 81.54 میلیون 10,593.2 3,761 4,530 4,530 4,530 1 1.281 میلیون 4,530 62 10,000 4,550 38.344 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - - - - -
ونیرو4

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,320 220.00 20.00 1,320 220.00 20.00 1397/11/15 4 1.19 میلیارد 1.571 هزار میلیارد - 1,100 1,320 1,320 1,320 0 - - 0 - - 12.342 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیارد - 1.19 میلیارد
سخوز4

سیمان خوزستان

سهام بورس 3,900 649.00 19.96 3,900 649.00 19.96 1396/05/11 1 33 میلیون 128.7 میلیارد - 3,251 3,900 3,900 3,900 0 - - 0 - - 5.46 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33 میلیون - 33 میلیون
ثفارس4

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,016 497.00 19.73 3,016 497.00 19.73 1396/07/24 1 725,000 2.187 میلیارد - 2,519 3,016 3,016 3,016 - - - - 5.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 725,000 - 725,000
وتوکا4

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 1,800 289.00 19.13 1,800 289.00 19.13 1397/08/12 1 254 میلیون 457.2 میلیارد - 1,511 1,800 1,800 1,800 0 - - 0 - - 4.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 254 میلیون - 254 میلیون
کگاز4

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 5,594 822.00 17.23 5,594 822.00 17.23 1396/03/3 1 1.293 میلیون 7.231 میلیارد - 4,772 5,594 5,594 5,594 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.293 میلیون - 1.293 میلیون
سرود4

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 1,326 189.00 16.62 1,326 189.00 16.62 1397/03/20 1 500,000 663 میلیون - 1,137 1,326 1,326 1,326 - - - - 1.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
فملیح

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 1,650 235.00 16.61 1,645 230.00 16.25 1396/12/8 989 44.912 میلیون 73.901 میلیارد - 1,415 1,600 1,600 1,650 0 505,269 1,650 8 - - - - - - - - - - - - - 12.868 میلیون 32.045 میلیون - 44.912 میلیون
غگرجیح

ح . بیسکویت‌ گرجی‌

حق تقدم بورس 29,698 4,150.00 16.24 27,405 1,857.00 7.27 1398/12/29 1,245 1.455 میلیون 39.877 میلیارد - 25,548 23,135 23,135 29,698 1 - - 0 3,520 29,900 10.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.355 میلیون 100,000 1.455 میلیون -
های وب4

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,500 1,426.00 15.72 10,500 1,426.00 15.72 1398/10/15 1 200 میلیون 2.1 هزار میلیارد - 9,074 10,500 10,500 10,500 0 - - 0 - - 42 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون 200 میلیون -
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 4,945 648.00 15.08 4,930 633.00 14.73 12:30 4,022 51.23 میلیون 252.559 میلیارد 8,069.52 4,297 4,770 4,770 5,008 17 56,085 4,970 10 84,190 4,970 350.206 هزار میلیارد 373.953 میلیون 135.431 میلیون 81.5 میلیون 23.34 میلیون 112.091 میلیون 38.549 میلیون 37.317 میلیون 9.37 3.13 9.07 42.987 میلیون 8.243 میلیون 20.257 میلیون 30.973 میلیون
درازک4

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 13,500 1,766.00 15.05 13,500 1,766.00 15.05 1397/08/6 1 42.9 میلیون 579.15 میلیارد - 11,734 13,500 13,500 13,500 0 - - 0 - - 8.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 42.9 میلیون - 42.9 میلیون
تیپیکو4

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 15,769 2,049.00 14.93 15,769 2,049.00 14.93 1398/05/2 1 493 میلیون 7.774 هزار میلیارد - 13,720 15,769 15,769 15,769 0 - - 0 - - 45.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 493 میلیون - 493 میلیون
فولاژ4

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 2,496 319.00 14.65 2,496 319.00 14.65 1396/03/2 1 17.974 میلیون 44.862 میلیارد - 2,177 2,496 2,496 2,496 - - - - 14.976 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 17.974 میلیون - 17.974 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,567 323.00 14.39 2,567 323.00 14.39 1398/10/17 3 1.281 میلیارد 3.288 هزار میلیارد - 2,244 2,567 2,567 2,567 0 - - 0 - - 129.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.281 میلیارد - 756.362 میلیون 524.58 میلیون
رکیش4

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,300 413.00 14.31 3,300 413.00 14.31 1397/12/19 1 160 میلیون 528 میلیارد - 2,887 3,300 3,300 3,300 0 - - 0 - - 8.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160 میلیون - 160 میلیون
خگستر4

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 4,116 476.00 13.08 4,116 476.00 13.08 1396/02/25 1 5.82 میلیون 23.957 میلیارد - 3,640 4,116 4,116 4,116 - - - - 163.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 5.82 میلیون
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - - - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
امیدح

ح . تامین سرمایه امید

سهام بورس 875 95.00 12.18 864 84.00 10.77 1398/08/25 436 21.787 میلیون 18.817 میلیارد 49,970.04 780 860 855 946 0 1,400 946 1 - - 864 میلیارد - - - - - - - - - - 7.509 میلیون 14.278 میلیون - 21.787 میلیون
وپارس4

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 1,145 119.00 11.60 1,145 119.00 11.60 1396/12/26 1 600,000 687 میلیون - 1,026 1,145 1,145 1,145 - - - - 179.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 600,000 - 600,000
جو9606-03

جو دامی9606انبار سعیدآباد

سهام بورس 10,000 961.00 10.63 10,000 961.00 10.63 1396/05/15 1 12,450 124.5 میلیون - 9,039 10,000 10,000 10,000 0 - - 0 - - 50 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
نکالا

نهادهای مالی بورس کالای ایران

سهام بورس 64,167 5,965.00 10.25 57,140 1,062.00 1.82 1398/12/11 1 80,000 4.423 میلیارد - 58,202 64,167 64,167 64,167 1 - - 0 9,846 64,167 106.28 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 6,181 574.00 10.24 5,632 25.00 0.45 12:29 2,168 869,298 5.118 میلیارد 423.44 5,607 5,607 5,887 6,181 342 33.516 میلیون 6,181 668 334,978 6,181 22.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 869,298 - 869,298 -
برکتح

ح . گروه دارویی برکت

سهام بورس 8,063 733.00 10.00 7,546 216.00 2.95 1398/12/11 752 3.025 میلیون 22.83 میلیارد - 7,330 8,063 7,300 8,063 0 72,255 8,063 48 - - 47.502 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ختوقاح

ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 770 70.00 10.00 770 70.00 10.00 1398/02/29 239 7.258 میلیون 5.589 میلیارد - 700 770 770 770 0 687,400 847 20 - - - - - - - - - - - - - 990,000 6.268 میلیون - 7.258 میلیون
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
وتوکاح

ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌

سهام بورس 176 16.00 10.00 176 16.00 10.00 1396/03/2 548 27.4 میلیون 4.822 میلیارد - 160 176 176 176 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون 24.9 میلیون - 27.4 میلیون
سیلامح

ح . سیمان‌ ایلام‌

حق تقدم بورس 7,383 671.00 10.00 7,301 589.00 8.78 12:28 2,005 10.222 میلیون 74.625 میلیارد - 6,712 7,000 6,801 7,383 0 576,155 7,383 92 - - 5.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.221 میلیون 554 10.222 میلیون -
ذرت9612ن49

ذرت دانه9612انباررجائی(ن)

سهام بورس 9,350 850.00 10.00 9,350 850.00 10.00 1396/12/23 1 10,031 93.79 میلیون - 8,500 9,350 9,350 9,350 0 - - 0 - - 46.75 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1398/12/27 1 16 19.36 میلیون - 1.1 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 0 2 1.21 میلیون 2 - - 4.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16 16 -
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 1,618 147.00 9.99 1,563 92.00 6.25 1398/09/24 3,131 89.057 میلیون 139.155 میلیارد 5,254.2 1,471 1,471 1,471 1,618 0 1.876 میلیون 1,618 31 - - - - - - - - - - - - - 34.983 میلیون 54.074 میلیون - 89.057 میلیون
سغربح

ح . سیمان‌غرب‌

سهام بورس 6,880 625.00 9.99 6,880 625.00 9.99 1398/07/16 151 5.143 میلیون 35.383 میلیارد 34,058.39 6,255 6,880 6,880 6,880 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 2.372 میلیون 2.771 میلیون - 5.143 میلیون
کرازیح2

ح . ‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 914 83.00 9.99 914 83.00 9.99 1396/09/14 2 24.04 میلیون 21.973 میلیارد - 831 914 914 914 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 24.04 میلیون - 24.04 میلیون
خزرح

ح . فنرسازی‌زر

سهام بورس 3,633 330.00 9.99 3,633 330.00 9.99 1398/10/1 463 11.551 میلیون 41.963 میلیارد - 3,303 3,633 3,633 3,633 0 26.135 میلیون 3,633 646 - - - - - - - - - - - - - 200,000 11.351 میلیون - 11.551 میلیون
سخزرح

ح . سیمان‌ خزر

سهام بورس 9,831 893.00 9.99 9,831 893.00 9.99 1398/12/6 344 5.884 میلیون 57.848 میلیارد - 8,938 9,831 9,831 9,831 0 1,310 9,831 3 - - 5.945 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.064 میلیون 4.82 میلیون - 5.884 میلیون
غشصفاح

ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 4,106 373.00 9.99 4,106 373.00 9.99 1396/01/16 51 1.28 میلیون 5.256 میلیارد - 3,733 4,106 4,106 4,106 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 1.28 میلیون - 1.28 میلیون
دیرانح

ح . ‌ایران‌دارو

سهام بورس 529 48.00 9.98 466 15.00 3.12 1397/12/6 524 6.998 میلیون 3.265 میلیارد - 481 452 440 529 0 4.245 میلیون 529 91 - - 23.3 میلیارد - - - - - - - - - - 5.848 میلیون 1.15 میلیون - 6.998 میلیون
نمرینوح

ح . ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 4,583 416.00 9.98 4,509 342.00 8.21 1397/03/29 7 206,888 932.793 میلیون - 4,167 4,300 4,300 4,583 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 206,888 - - 206,888
واتیح

ح . سرمایه‌ گذاری‌آتیه‌ دماوند

سهام بورس 839 76.00 9.96 839 76.00 9.96 1395/12/3 393 19.775 میلیون 16.591 میلیارد - 763 839 839 839 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 17.025 میلیون 2.75 میلیون - 19.775 میلیون
غالبرح

ح . لبنیات‌کالبر

سهام بورس 232 21.00 9.95 232 21.00 9.95 1397/03/21 219 5.151 میلیون 1.195 میلیارد - 211 232 232 232 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.151 میلیون - - 5.151 میلیون
کاذرح

ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 189 17.00 9.88 189 17.00 9.88 1397/05/8 1,063 26.485 میلیون 5.006 میلیارد - 172 189 189 189 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7.158 میلیون 19.327 میلیون - 26.485 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
پاساح

ح . ایران‌یاساتایرورابر

حق تقدم بورس 8,759 745.00 9.30 8,418 404.00 5.04 1399/01/6 1,480 4.888 میلیون 41.14 میلیارد - 8,014 8,013 8,010 8,795 3 15,874 8,759 2 12,370 8,799 10.203 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ذرت9612ن94

ذرت دانه 9612 انبار حیدری(ن)

سهام بورس 9,002 752.00 9.12 9,002 752.00 9.12 1396/11/7 6 204,594 1.842 میلیارد - 8,250 9,002 9,002 9,002 0 - - 0 - - 18.004 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

حق تقدم بورس 5,979 499.00 9.11 5,756 276.00 5.04 12:30 2,449 17.737 میلیون 102.09 میلیارد - 5,480 5,600 5,600 5,995 2 41,922 5,811 10 90,148 5,811 68.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16.162 میلیون 1.574 میلیون 11.888 میلیون 5.848 میلیون
وصنعتح

ح . سرمایه‌ گذاری‌صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 48 4.00 9.09 48 4.00 9.09 1396/09/25 448 22.353 میلیون 1.073 میلیارد - 44 48 48 48 0 14.114 میلیون 48 143 - - - - - - - - - - - - - 4.392 میلیون 17.961 میلیون - 22.353 میلیون
خموتور4

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 3,750 297.00 8.60 3,750 297.00 8.60 1396/03/9 1 70.44 میلیون 264.15 میلیارد - 3,453 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 5.358 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70.44 میلیون - 70.44 میلیون
خموتورح

ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

سهام بورس 5,960 460.00 8.36 5,963 463.00 8.42 1398/10/1 664 8.726 میلیون 52.034 میلیارد 7,597.61 5,500 6,050 5,960 6,050 0 5,000 5,961 1 - - - - - - - - - - - - - 5.726 میلیون 3 میلیون - 8.726 میلیون
ونیروح2

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 550 42.00 8.27 550 42.00 8.27 1398/05/28 1 93 میلیون 51.15 میلیارد - 508 550 550 550 - - - - - - - - - - - - - - - - 93 میلیون - 93 میلیون
وخارزم4

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 835 63.00 8.16 835 63.00 8.16 1396/03/24 1 274 میلیون 228.79 میلیارد - 772 835 835 835 0 - - 0 - - 10.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 274 میلیون - 274 میلیون
فخاس4

فولاد خراسان

سهام بورس 4,000 301.00 8.14 4,000 301.00 8.14 1396/07/17 1 151.139 میلیون 604.556 میلیارد - 3,699 4,000 4,000 4,000 0 - - 0 - - 36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 151.139 میلیون - 151.139 میلیون
دسیناح

ح . داروسازی‌ سینا

سهام بورس 12,300 910.00 7.99 12,300 910.00 7.99 1398/05/7 47 460,118 5.659 میلیارد - 11,390 12,300 12,300 12,300 0 23,000 12,300 2 - - - - - - - - - - - - - - 460,118 - 460,118
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی