شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه0011پ02

سکه تمام بهارتحویلی 1روزه ملت

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 10 190 1.815 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 7,690 9.55 میلیون 91 - - 14.326 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 760 350 1,110 -
سکه9912پ04

سکه تمام بهارتحویل1روزه صادرات

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 18 690 6.59 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 10,020 9.55 میلیون 96 - - 40.605 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,710 3,320 11,400 2,630
سکه0012پ01

سکه تمام بهارتحویلی 1روزه رفاه

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 13 180 1.719 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 14,500 9.55 میلیون 179 - - 27.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36,560 16,740 38,680 14,620
سکه0112پ03

سکه تمام بهارتحویلی1روزه سامان

سهام بورس 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 9.55 میلیون 454,781.00 5.00 1399/04/14 9 940 8.977 میلیارد - 9.096 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 9.55 میلیون 0 6,350 9.55 میلیون 74 - - 7.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 170 330 500 -
گواهی ظرفیت

گواهی ظرفیت نقدی

سهام بورس 7.066 میلیون 0.00 0.00 7.066 میلیون 0.00 0.00 1398/12/7 1 3,600 25.437 میلیارد - 7.066 میلیون 7.066 میلیون 7.066 میلیون 7.066 میلیون 16 - - 0 394,370 7.066 میلیون 1.795 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,600 - 3,600
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 6.119 میلیون 156,796.00 2.63 6.098 میلیون 135,658.00 2.28 1398/12/25 193 7,770 47.38 میلیارد - 5.962 میلیون 6.1 میلیون 6.045 میلیون 6.119 میلیون 1 100 5.95 میلیون 1 50 6.39 میلیون 14.391 میلیارد - - - - - - - - - - 4,990 100 4,860 230
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 5.245 میلیون 1,748,226.00 50.00 1398/12/28 1 2 10.489 میلیون - 3.496 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 5.245 میلیون 0 1 5.245 میلیون 1 - - 9.178 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.553 میلیون 68,919.00 4.25 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/11/1 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.56 میلیون 1.553 میلیون 1.56 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 1.5 میلیون 461,538.00 44.44 1.558 میلیون 519,231.00 50.00 1398/12/25 1 1 1.558 میلیون - 1.038 میلیون 1,000,000 1,000,000 1.5 میلیون 0 16 1.558 میلیون 2 - - 2.726 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.364 میلیون 454,600.00 50.00 1.364 میلیون 454,600.00 50.00 11:53 1 4 5.455 میلیون - 909,200 1.364 میلیون 1.364 میلیون 1.364 میلیون 0 15 1.364 میلیون 2 - - 1.364 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1.21 میلیون 110,000.00 10.00 1398/12/27 1 16 19.36 میلیون - 1.1 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 1.21 میلیون 0 2 1.21 میلیون 2 - - 4.719 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16 16 -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 1.056 میلیون 69,000.00 6.99 1.056 میلیون 69,000.00 6.99 1399/04/16 2 8 8.45 میلیون - 987,000 1.056 میلیون 1.056 میلیون 1.056 میلیون 0 218 1.056 میلیون 18 - - 2.112 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.05 میلیون 5,625.00 0.54 1.05 میلیون 5,625.00 0.54 12:23 5 61 64.05 میلیون - 1.044 میلیون 61 1.05 میلیون 64.05 میلیون 1 1,391 1.04 میلیون 1 1,400 1.05 میلیون 3.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61 - - 61
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.02 میلیون 14,903.00 1.44 1.023 میلیون 12,143.00 1.17 12:17 20 8,567 8.762 میلیارد - 1.035 میلیون 1.087 میلیون 1.015 میلیون 1.087 میلیون 2 5,250 1.015 میلیون 1 15 1.087 میلیون 3.58 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 363 8,204 117 8,450
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1.015 میلیون 8,375.00 0.83 1.015 میلیون 8,375.00 0.83 10:09 1 4 4.06 میلیون - 1.007 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1.015 میلیون 1 930 1.005 میلیون 1 926 1.015 میلیون 1.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 1.014 میلیون 14,000.00 1.40 1.014 میلیون 14,000.00 1.40 1399/02/30 1 170,000 172.38 میلیارد - 1,000,000 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1.014 میلیون 0 - - 0 - - 2.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 170,000 - 170,000
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.012 میلیون 625.00 0.06 1.009 میلیون 1,905.00 0.19 11:33 7 209 210.979 میلیون - 1.011 میلیون 209 1.015 میلیون 210.979 میلیون 1 3,500 1.005 میلیون 1 25 1.012 میلیون 2.524 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 104 105 135 74
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 1.01 میلیون 40,000.00 4.12 1.008 میلیون 37,647.00 3.88 10:11 2 17 17.13 میلیون - 970,000 1,000,000 1,000,000 1.01 میلیون 1 1,830 970,000 1 24 1.5 میلیون 2.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.009 میلیون 1,471.00 0.15 12:28 6 34 34.29 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1,000,000 1.01 میلیون 1 395 1,000,000 1 395 1.01 میلیون 2.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29 5 5 29
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 1.005 میلیون 2,286.00 0.23 1.003 میلیون 140.00 0.01 12:25 12 94 94.291 میلیون - 1.003 میلیون 94 1.005 میلیون 94.291 میلیون 1 2,235 995,292 1 5 995,292 1.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 79 15 25 69
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1.005 میلیون 4,900.00 0.49 1.005 میلیون 4,900.00 0.49 10:09 2 15 15.07 میلیون - 1,000,000 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 9,006 994,950 2 1,120 1.005 میلیون 3.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1.003 میلیون 3,000.00 0.30 1398/10/30 2 6 6.018 میلیون - 1,000,000 1.003 میلیون 1.003 میلیون 1.003 میلیون 2 996 1,000,000 1 2 1.003 میلیون 2.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 - 6 -
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دومینو4

اجاره دومینو14040208

اوراق بورس 1.001 میلیون 500.00 0.05 1.001 میلیون 500.00 0.05 1399/04/12 1 5 5.003 میلیون - 1,000,000 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1.001 میلیون 1 10 1.001 میلیون 1 990 1.02 میلیون 2.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - 5 -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 1 میلیون 17,937.00 1.76 1.004 میلیون 13,612.00 1.34 12:26 8 355 356.546 میلیون - 1.018 میلیون 355 1.045 میلیون 356.546 میلیون 1 20 1.001 میلیون 1 10 1.001 میلیون 1.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 55 300 55 300
صمعاد212

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

اوراق بورس 1 میلیون 3.00 0.00 1 میلیون 3.00 0.00 1399/02/17 11 110,000 110 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 18,000 1,000,000 2 - - 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 110,000 - 110,000
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 1,000,000 1.00 0.00 1398/11/29 3 1.529 میلیون 1.529 هزار میلیارد - 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.529 میلیون
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/11 1 289,279 289.279 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 289,279 - 289,279
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 - - - - - - - - - - - 295 - 110 185
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 15,250.00 1.55 1.03 میلیون 45,250.00 4.60 10:49 2 10 10.3 میلیون - 984,750 5 1,000,000 5 میلیون 1 3,000 1,000,000 1 2,878 1.03 میلیون 1.03 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.46 میلیون - 1.46 میلیون
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
مصفها203

مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1398/12/4 - - - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/25 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 8,611 982,560 1 49,483 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مصفها012

مشارکت ش اصفهان012-3ماهه20%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 - 0.00 0.00 1398/12/5 - - - - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/17 1 525,015 525.015 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 27,000.00 2.77 973,000 0.00 0.00 12:19 1 1 973,000 - 973,000 149 990,000 147.88 میلیون 1 32 973,000 1 300 990,000 1.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 119 30 149 -
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 1,000,000 10,000.00 1.01 1399/01/24 1 200,000 200 میلیارد - 990,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 153,000 - 153,000
مشیر1122

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 19,001.00 1.94 1,000,000 19,001.00 1.94 1398/07/28 1 390,000 390 میلیارد - 980,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 390,000 - 390,000
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صمعاد2122

صکوک اجاره معادن212-6ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2.00 0.00 1,000,000 2.00 0.00 1399/04/1 1 879,000 879 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 879,000 - 879,000
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 1,000,000 106,999.00 11.98 1,000,000 106,999.00 11.98 10:37 5 283 283 میلیون - 893,001 40 965,002 39.3 میلیون 1 717 1,000,000 1 100 1.005 میلیون 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
صشستا1122

صکوک اجاره شستا112-6ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1399/01/17 4 1.19 میلیون 1.19 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.19 میلیون - 1.19 میلیون
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 4,138.00 0.42 1,000,000 4,138.00 0.42 1399/04/4 1 80,000 80 میلیارد - 995,862 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
مشهد14122

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/11/5 2 1.09 میلیون 1.09 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/12/21 24 230,000 230 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مشهد00122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 1,166.00 0.12 1,000,000 1,166.00 0.12 1398/06/27 1 150,000 150 میلیارد - 998,834 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 4,756.00 0.47 999,251 5,505.00 0.55 12:29 7 190 189.858 میلیون - 1.005 میلیون 190 980,003 189.858 میلیون 1 905 1,000,000 1 262 1.021 میلیون 2.498 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45 145 190 -
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 999,898 159.00 0.02 998,499 1,558.00 0.16 1399/02/14 103 22,469 22.44 میلیارد - 1 میلیون 990,000 990,000 1 میلیون 1 15 994,000 2 95 999,900 1.997 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 997,500 17,500.00 1.79 997,500 17,500.00 1.79 1399/02/23 1 650,000 648.375 میلیارد - 980,000 997,500 997,500 997,500 0 - - 0 - - 1.496 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 650,000 - 650,000
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 - - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1399/04/11 1 45 44.55 میلیون - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 0 8,623 990,000 1 - - 2.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1398/09/6 1 700,000 693 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 985,001 15,000.00 1.55 985,001 15,000.00 1.55 1399/03/27 1 1,000 985 میلیون - 970,001 985,001 985,001 985,001 0 2,000 985,000 1 - - 3.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 983,000 2,612.00 0.27 981,300 912.00 0.09 12:17 5 433 424.903 میلیون - 980,388 433 984,000 424.903 میلیون 1 10,000 975,000 1 10 1,000,000 7.85 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9 424 9 424
مشهد1412

مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18%

اوراق بورس 980,000 20,000.00 2.00 980,000 20,000.00 2.00 1399/02/29 1 1,000 980 میلیون - 1,000,000 980,000 980,000 980,000 - - - - 5.39 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
صمعاد412

صکوک اجاره معادن412-6ماهه21%

سهام بورس 970,000 30,000.00 3.00 970,000 30,000.00 3.00 1399/03/11 1 5,000 4.85 میلیارد - 1,000,000 970,000 970,000 970,000 0 1,000 980,000 1 - - 2.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مکرج112

مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

اوراق بورس 965,000 36,950.00 3.69 965,000 36,950.00 3.69 1399/02/21 1 1,000 965 میلیون - 1.002 میلیون 965,000 965,000 965,000 0 7,500 960,000 1 - - 2.413 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 960,201 33,888.00 3.41 993,822 267.00 0.03 12:23 8 148 147.086 میلیون - 994,089 1,000,000 956,021 1,000,000 1 125 960,400 3 10 960,400 3.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 148 - 148 -
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 960,000 0.00 0.00 960,000 0.00 0.00 1399/02/1 1 52,100 50.016 میلیارد - 960,000 960,000 960,000 960,000 0 - - 0 - - 3.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 52,100 - 52,100
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230,000 - 230,000
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 947,625 57,624.00 6.47 890,001 0.00 0.00 1399/03/13 4 116 103.24 میلیون - 890,001 6 947,625 5.686 میلیون 1 15,000 890,000 2 88 900,000 5.34 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 937,364 18,379.00 2.00 937,364 18,379.00 2.00 1398/11/26 1 210,000 196.846 میلیارد - 918,985 937,364 937,364 937,364 0 - - 0 - - 937.364 میلیارد - - - - - - - - - - - 210,000 - 210,000
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 932,000 18,000.00 1.89 932,000 18,000.00 1.89 1398/10/28 1 490,000 456.68 میلیارد - 950,000 932,000 932,000 932,000 0 - - 0 - - 3.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3ماهه16%

اوراق بورس 929,300 40,997.00 4.23 929,300 40,997.00 4.23 1399/02/11 2 7,488 6.96 میلیارد - 970,297 929,300 929,300 929,300 0 60 929,300 1 - - 1.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی