شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 4.96 میلیون 11,875.00 0.24 4.985 میلیون 36,750.00 0.74 1398/10/25 108 2,130 10.618 میلیارد - 4.948 میلیون 5.098 میلیون 4.941 میلیون 5.098 میلیون 1 10 4.7 میلیون 1 20 5.24 میلیون 99.698 میلیارد - - - - - - - - - - 3,190 2,030 5,220 -
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1.703 میلیون 81,109.00 5.00 1398/10/26 2 2 34.066 میلیون - 1.622 میلیون 1.703 میلیون 1.703 میلیون 1.703 میلیون 0 - - 0 - - 17.033 میلیون - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

اوراق بورس 1.045 میلیون 45,000.00 4.50 1,000,000 0.00 0.00 1398/08/22 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1.045 میلیون 1.045 میلیون 1.045 میلیون 0 4 1.045 میلیون 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.03 میلیون 47,440.00 4.83 992,386 9,826.00 1.00 1398/10/11 1 3 2.977 میلیون - 982,560 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1.03 میلیون 1 69 983,000 1 69 992,386 2.977 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.014 میلیون 2,640.00 0.26 1.013 میلیون 2,401.00 0.24 12:25 51 5.348 5.42 میلیارد - 1.011 میلیون 1.009 میلیون 1.009 میلیون 1.014 میلیون 1 1 1.013 میلیون 1 200 1.014 میلیون 2.027 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.238 110 5.348 -
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 206,679.00 25.97 859,469 63,664.00 8.00 1398/08/29 1 1,000 859.469 میلیون - 795,805 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 15,037 859,469 6 - - 2.063 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مکرج112

مشارکت شهرداری کرج-3ماهه18%

اوراق بورس 1.002 میلیون 9,550.00 0.96 1.002 میلیون 9,550.00 0.96 1398/10/16 1 1,000 1.002 میلیارد - 992,400 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 7,500 990,000 1 7,500 999,900 2.505 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
تبریز1122

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/24 2 1.4 میلیون 1.4 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 798,000 - 798,000
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/30 1 1.6 میلیون 1.6 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 490,000 - 490,000
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
مشهد00122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 1,166.00 0.12 1,000,000 1,166.00 0.12 1398/06/27 1 150,000 150 میلیارد - 998,834 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 499.72 میلیارد - - - - - - - - - - 295 - 110 185
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1,000,000 6.00 0.00 1,000,000 6.00 0.00 10:47 1 4 4 میلیون - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 996 1,000,000 1 1 1.003 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 10,000.00 0.99 1,000,000 10,000.00 0.99 12:22 1 500 500 میلیون - 1.01 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 12,500 1,000,000 2 12,500 1.02 میلیون 10 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 2,258.00 0.23 1,000,000 2,258.00 0.23 1398/08/20 1 1.099 میلیون 1.099 هزار میلیارد - 1.002 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.099 میلیون - 1.099 میلیون
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 850,000 - 850,000
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 11:21 2 11 11 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 11 - 11
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/25 1 160,000 160 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160,000 - 160,000
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
رایان106

مشارکت رایان سایپا-3ماهه16%

اوراق بورس 1,000,000 29,703.00 3.06 1,000,000 29,703.00 3.06 1398/10/22 2 20,000 20 میلیارد - 970,297 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 7,500 912,656 1 7,500 921,783 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 5,000 -
مشیر1122

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 19,001.00 1.94 1,000,000 19,001.00 1.94 1398/07/28 1 390,000 390 میلیارد - 980,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 390,000 - 390,000
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 34.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مشهد0012

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه20%

اوراق بورس 995,000 5,000.00 0.50 995,000 5,000.00 0.50 1398/10/26 1 20 19.9 میلیون - 1,000,000 995,000 995,000 995,000 1 8,674 990,000 1 6,235 1,000,000 2.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

سهام بورس 995,000 10,000.00 1.00 995,000 10,000.00 1.00 1398/05/23 1 1 995,000 - 1.005 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 995 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 0.00 0.00 995,000 5,000.00 0.51 1398/07/30 2 2 1.99 میلیون - 990,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 994 990,000 1 1,000 1,000,000 995 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 990,000 0.00 0.00 990,000 0.00 0.00 1398/09/6 1 700,000 693 میلیارد - 990,000 990,000 990,000 990,000 0 - - 0 - - 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 700,000 - 700,000
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 999,997 3.00 0.00 1398/10/22 2 3,601 3.601 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 990,000 1,000,000 1 3,749 990,000 1 3,750 1,000,000 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3,601 1 3,600
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 986,000 9,065.00 0.91 986,000 9,065.00 0.91 09:32 1 20 19.72 میلیون - 995,065 986,000 986,000 986,000 1 1,466 986,000 1 1,000 995,065 1.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 20 -
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 980,000 19,787.00 2.06 980,000 19,787.00 2.06 1398/10/14 1 500,000 490 میلیارد - 960,213 980,000 980,000 980,000 0 - - 0 - - 1.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 976,000 21,580.00 2.26 976,000 21,580.00 2.26 1398/09/17 2 229,159 223.659 میلیارد - 954,420 976,000 976,000 976,000 0 - - 0 - - 1.708 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 229,159 - 229,159
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 975,000 10,150.00 1.03 975,000 10,150.00 1.03 1398/10/19 1 3,000 2.925 میلیارد - 985,150 975,000 975,000 975,000 1 - - 0 3,000 984,750 975 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,969 - 1,969
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 970,001 9,699.00 0.99 970,001 9,699.00 0.99 1398/10/15 1 2 1.94 میلیون - 979,700 970,001 970,001 970,001 1 3,095 970,001 1 1,489 979,700 3.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1398/09/18 1 2 1.94 میلیون - 970,000 970,000 970,000 970,000 1 2,000 970,000 1 2,000 979,000 1.94 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 969,000 4,928.00 0.51 959,019 5,053.00 0.52 12:01 39 5.04 4.83 میلیارد - 964,072 942,199 940,169 969,500 1 70 946,000 1 200 968,900 1.918 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 4.752 4.311 729
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 31,392.00 3.17 960,213 31,392.00 3.17 1398/10/26 1 400 384.085 میلیون - 991,605 960,213 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 991,610 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 - 400
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 955,000 9,001.00 0.95 955,000 9,001.00 0.95 1397/05/10 1 700,000 668.5 میلیارد - 945,999 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 950,600 19,600.00 2.11 950,600 19,600.00 2.11 1398/07/9 2 629,000 597.927 میلیارد - 931,000 950,600 950,600 950,600 0 - - 0 - - 3.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 629,000 - 629,000
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 950,000 50,000.00 5.00 950,000 50,000.00 5.00 1398/10/26 1 10,000 9.5 میلیارد - 1,000,000 950,000 950,000 950,000 0 - - 0 - - 3.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,000 - 10,000
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 945,000 0.00 0.00 945,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 279,950 264.553 میلیارد - 945,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 3.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279,950 - 279,950
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

اوراق بورس 945,000 15,000.00 1.56 945,000 15,000.00 1.56 1398/10/16 1 750 708.75 میلیون - 960,000 945,000 945,000 945,000 1 2,000 935,000 1 2,000 945,000 1.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 750 - 750
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 928,000 27,000.00 3.00 928,000 27,000.00 3.00 1397/11/14 1 3,300 3.062 میلیارد - 901,000 928,000 928,000 928,000 0 7,125 928,000 2 - - 788.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,300 - 3,300
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 922,000 4,550.00 0.49 922,000 4,550.00 0.49 12:20 1 10 9.22 میلیون - 926,550 922,000 922,000 922,000 1 100 908,005 1 1,500 969,998 1.614 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 919,000 8,999.00 0.99 919,000 8,999.00 0.99 10:20 1 3 2.76 میلیون - 910,001 919,000 919,000 919,000 1 1,400 910,000 1 1,400 919,000 3.217 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 - - 3
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 910,870 11,993.00 1.30 910,870 11,993.00 1.30 12:15 1 2 1.82 میلیون - 922,863 910,870 910,870 910,870 1 5 910,863 1 10 936,606 1.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - 2 -
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 910,000 10,000.00 1.09 910,000 10,000.00 1.09 1398/07/24 1 126,300 114.933 میلیارد - 920,000 910,000 910,000 910,000 0 - - 0 - - 910 میلیارد - - - - - - - - - - - 126,300 - 126,300
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 907,902 17,802.00 2.00 907,902 17,802.00 2.00 1398/10/22 1 3 2.724 میلیون - 890,100 907,902 907,902 907,902 0 17 907,902 1 - - 907.902 میلیارد - - - - - - - - - - 3 - 3 -
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 897,000 8,274.00 0.93 884,381 4,345.00 0.49 12:28 5 216 191.03 میلیون - 888,726 883,516 883,516 897,000 1 30 884,300 1 28 918,660 2.211 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 216 - 216 -
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 895,000 7,165.00 0.81 888,435 600.00 0.07 12:28 7 275 244.32 میلیون - 887,835 887,806 887,806 895,000 1 2,397 887,806 1 9 895,000 888.435 میلیارد - - - - - - - - - - 72 203 127 148
تبریز112

مشارکت شهرداری تبریز-3ماهه18%

اوراق بورس 886,666 666.00 0.08 886,666 666.00 0.08 12:26 1 16 14.19 میلیون - 886,000 886,666 886,666 886,666 1 9,750 886,000 1 26 886,666 5.763 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16 - 16 -
مشیر112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه18%

اوراق بورس 885,000 30,000.00 3.28 885,000 30,000.00 3.28 12:16 1 4 3.54 میلیون - 915,000 885,000 885,000 885,000 2 14,996 885,000 2 15,000 893,500 5.31 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 880,000 3,700.00 0.42 880,000 3,700.00 0.42 1398/03/27 1 180,000 158.4 میلیارد - 876,300 880,000 880,000 880,000 0 - - 0 - - 2.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 871,000 24,100.00 2.69 873,880 21,220.00 2.37 1398/10/24 2 50 43.694 میلیون - 895,100 895,001 871,000 895,001 1 3,900 870,000 1 6 950,000 3.408 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 - - 50
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صایپا2032

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

سهام بورس 845,000 10,298.00 1.23 845,000 10,298.00 1.23 1398/09/6 2 999,970 844.975 میلیارد - 834,702 845,000 845,000 845,000 0 - - 0 - - 3.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 999,970 - 999,970
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 832,500 33,217.00 4.16 821,820 22,537.00 2.82 14:33 20 2.974 2.44 میلیارد - 799,283 821,006 821,002 833,000 1 200 823,502 1 20 879,200 6.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 868 2.106 11 2.963
مشهد0112

مشارکت ش مشهد0112-3ماهه18%

اوراق بورس 804,407 16,598.00 2.02 804,407 16,598.00 2.02 1398/10/23 1 20 16.09 میلیون - 821,005 804,407 804,407 804,407 0 750 800,010 1 - - 1.207 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20 - 20 -
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 800,000 12,643.00 1.61 797,178 9,821.00 1.25 12:11 34 2.906 2.32 میلیارد - 787,357 826,724 788,005 826,724 1 100 791,000 1 474 800,000 2.79 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.898 1.008 542 2.364
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 780,000 11,054.00 1.40 792,688 1,634.00 0.21 1398/10/26 14 1,510 1.197 میلیارد - 791,054 809,000 775,000 814,999 1 100 780,000 1 310 821,270 3.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,210 300 500 1,010
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 685,900 36,099.00 5.00 685,900 36,099.00 5.00 1398/10/28 3 1,200 823.08 میلیون - 721,999 685,900 685,900 685,900 1 200 685,900 1 700 692,759 91.362 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,200 500 700
سماه951

سلف موازی برق ماهتاب گستر 951

سهام بورس 535,453 771.00 0.14 535,453 771.00 0.14 1395/11/24 1 93,330 49.974 میلیارد - 534,682 535,453 535,453 535,453 1 30,000 505,445 1 20,000 515,250 245.114 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سنندج961

سلف موازی برق سنندج مپنا961

سهام بورس 461,862 4,824.00 1.06 461,862 4,824.00 1.06 1396/08/24 1 1,000 461.862 میلیون - 457,038 461,862 461,862 461,862 0 - - 0 - - 2.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سماه961

سلف موازی برق ماهتاب گستر 961

سهام بورس 430,441 6,126.00 1.44 430,441 6,126.00 1.44 1396/08/24 1 240 103.306 میلیون - 424,315 430,441 430,441 430,441 0 31,810 430,441 2 - - 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-03

پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612

سهام بورس 351,750 16,750.00 5.00 351,750 16,750.00 5.00 1396/12/2 24 2,011 707.369 میلیون - 335,000 351,750 351,750 351,750 0 96,726 335,000 10 - - 35.175 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-01

پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 342,500 500.00 0.15 342,500 500.00 0.15 1396/12/2 2 20 6.85 میلیون - 342,000 342,500 342,500 342,500 0 - - 0 - - 34.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمپنا971

سلف موازی برق گروه مپنا 971

سهام بورس 337,669 137.00 0.04 337,669 137.00 0.04 1397/08/30 1 1,000 337.669 میلیون - 337,532 337,669 337,669 337,669 0 - - 0 - - 477.247 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000