شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ضملت1113

اختیارخ وبملت-5000-1398/11/30

اختیار معامله بورس 2,409 0.00 0.00 1,941 0.00 0.00 14:30 7 357 692.97 میلیون - - 2,111 1,317 2,410 1 5 1,901 1 9 2,369 - - - - - - - - - - - 357 - 357 -
ضترا2005

اختیارخ شتران-6000-1399/02/10

اختیار معامله بورس 900 0.00 0.00 900 0.00 0.00 14:14 12 408 367.2 میلیون - - 1,843 900 900 5 1 900 1 492 900 - - - - - - - - - - - 408 - - 408
ضترا2007

اختیارخ شتران-7000-1399/02/10

اختیار معامله بورس 300 0.00 0.00 348 0.00 0.00 14:09 22 1.272 442.33 میلیون - - 1,000 300 330 1 100 251 1 50 999 - - - - - - - - - - - 1.272 - 100 1.172
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 15,850 58.00 0.36 15,875 33.00 0.21 13:53 177 1.473 میلیون 23.38 میلیارد - 15,908 16,000 15,002 16,000 1 199 15,733 1 31,086 16,000 1.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 210,867 1.262 میلیون 1.114 میلیون 358,579
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 27,988 61.00 0.22 27,916 11.00 0.04 12:45 528 2.023 میلیون 56.48 میلیارد 2,576.99 27,927 28,140 27,150 28,300 1 720 27,601 1 9,023 27,987 72.61 هزار میلیارد 82.935 میلیون 26.62 میلیون 2.6 میلیون 19.448 میلیون 7.172 میلیون 33.031 میلیون 8.411 میلیون 8.59 10.07 2.19 921,333 1.102 میلیون 1.564 میلیون 458,992
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 13,350 149.00 1.10 13,343 156.00 1.16 12:45 682 1.098 میلیون 14.65 میلیارد 1,609.23 13,499 13,700 13,121 13,700 1 6,834 13,321 1 500 13,365 7.775 هزار میلیارد 9.195 میلیون 2.85 میلیون 576,000 1.61 میلیون 1.24 میلیون 1.603 میلیون 715,525 10.83 6.25 4.84 1.098 میلیون - 1.098 میلیون -
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 36,711 385.00 1.04 36,960 136.00 0.37 12:44 718 625,271 23.11 میلیارد 1,467.68 37,096 36,001 35,870 38,000 1 342 36,711 1 2,500 36,965 1.892 هزار میلیارد 2.14 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 17.02 20.03 3.91 625,271 - 569,911 55,360
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 9,350 146.00 1.54 9,454 42.00 0.44 12:43 1,097 6.052 میلیون 57.216 میلیارد 3,717.66 9,496 9,499 9,261 9,579 1 52,256 9,350 1 1,740 9,400 17.283 هزار میلیارد 20.336 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 120.2 5.32 13.31 4.172 میلیون 1.88 میلیون 3.663 میلیون 2.389 میلیون
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 85,302 2,776.00 3.15 87,386 692.00 0.79 12:43 158 38,898 3.358 میلیارد 381 88,078 84,641 84,636 89,897 1 188 85,158 1 1,900 86,990 21.787 هزار میلیارد 23.113 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 5632.95 78.78 3650.74 38,898 - 38,898 -
ولملت

واسپاری ملت

سهام بورس 5,150 215.00 4.01 5,228 137.00 2.55 12:43 1,208 6.255 میلیون 32.696 میلیارد 3,968.04 5,365 5,330 5,097 5,396 1 1,000 5,134 1 347 5,184 4.292 هزار میلیارد 8.058 میلیون 4.452 میلیون 800,000 3.445 میلیون 1.007 میلیون 690,476 368,027 11.37 4.16 6.06 5.221 میلیون 1.034 میلیون 6.255 میلیون -
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,810 121.00 4.13 2,854 77.00 2.63 12:42 5,339 48.186 میلیون 137.529 میلیارد 6,252.04 2,931 2,939 2,785 2,980 2 100,000 2,806 1 469 2,810 17.586 هزار میلیارد 15.854 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 5.35 1.79 5.25 48.078 میلیون 107,624 40.939 میلیون 7.246 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 8,500 98.00 1.14 8,564 34.00 0.40 12:41 374 2.579 میلیون 22.082 میلیارد 6,786.51 8,598 8,590 8,405 8,610 4 2,000 8,454 1 84,952 8,500 257.94 هزار میلیارد 299.071 میلیون 124.506 میلیون 30 میلیون 55.711 میلیون 68.794 میلیون 36.785 میلیون 23.981 میلیون 10.75 3.75 7.01 2.169 میلیون 409,169 847,838 1.731 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,500 250.00 3.23 7,527 223.00 2.88 12:41 4,338 17.598 میلیون 132.462 میلیارد 4,391.04 7,750 7,700 7,365 7,845 2 28,000 7,500 1 963 7,500 37.201 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون 12.53 4.46 22.74 16.718 میلیون 880,000 17.038 میلیون 560,000
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,689 38.00 0.56 6,631 96.00 1.43 12:41 2,024 10.619 میلیون 70.418 میلیارد 10,844.96 6,727 6,657 6,490 6,727 2 13,893 6,682 2 33,582 6,689 295.988 هزار میلیارد 325.475 میلیون 118.352 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون 7.21 3.31 3.29 5.235 میلیون 5.384 میلیون 9.693 میلیون 926,451
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 28,000 76.00 0.27 28,063 13.00 0.05 12:41 747 725,354 20.356 میلیارد 544.89 28,076 28,952 27,175 28,952 1 200 27,920 1 646 28,049 4.211 هزار میلیارد 5.101 میلیون 870,242 150,000 631,670 238,572 955,902 166,311 25.24 17.61 4.39 725,354 - 659,185 66,169
کلوند

کاشی‌ الوند

سهام بورس 10,635 52.00 0.49 10,487 200.00 1.87 12:40 1,215 3.197 میلیون 33.53 میلیارد 4,793.44 10,687 10,600 10,216 10,765 1 3,000 10,636 1 1,500 10,658 4.275 هزار میلیارد 5.975 میلیون 2.19 میلیون 400,000 1.576 میلیون 613,817 1.817 میلیون 227,692 18.13 6.73 2.27 3.147 میلیون 50,000 3.197 میلیون -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 16,999 569.00 3.24 17,246 322.00 1.83 12:40 558 1.396 میلیون 24.078 میلیارد 2,830.84 17,568 17,500 16,900 17,720 2 1,000 16,981 1 7,217 17,000 7.027 هزار میلیارد 7.105 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 31.57 9.19 9.78 1.396 میلیون - 1.396 میلیون -
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 20,005 573.00 2.95 19,823 391.00 2.01 12:40 1,019 1.874 میلیون 37.155 میلیارد 2,237.66 19,432 18,561 18,561 20,200 1 300 20,120 1 230 20,130 12.631 هزار میلیارد 15.211 میلیون 5.138 میلیون 650,000 3.483 میلیون 1.655 میلیون 9.245 میلیون 1.042 میلیون 11.93 7.58 1.34 1.849 میلیون 25,561 1.874 میلیون -
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 10,097 92.00 0.90 10,182 7.00 0.07 12:40 1,846 7.047 میلیون 71.756 میلیارد 4,632.61 10,189 10,279 10,002 10,279 1 1,400 10,075 1 2,320 10,097 932.294 هزار میلیارد 939.409 میلیون 555.193 میلیون 91.5 میلیون 294.792 میلیون 260.401 میلیون 94.069 میلیون 93.731 میلیون 9.89 3.56 9.86 2.154 میلیون 4.893 میلیون 3.927 میلیون 3.12 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,440 2.00 0.05 4,489 47.00 1.06 12:39 6,605 50.338 میلیون 225.952 میلیارد 9,042.08 4,442 4,470 4,238 4,648 1 6,000 4,440 1 38,244 4,440 27.925 هزار میلیارد 31.959 میلیون 11.248 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 1983.22 5.17 9.75 49.588 میلیون 750,000 50.279 میلیون 59,000
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,240 336.00 2.82 12,103 199.00 1.67 12:39 2,703 6.252 میلیون 75.664 میلیارد 2,614.58 11,904 11,990 11,333 12,350 2 4,444 12,222 1 29,589 12,240 4.166 هزار میلیارد 5.185 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 28.25 6.54 3.88 6.252 میلیون 168 6.252 میلیون -
سهگمت

سیمان‌هگمتان‌

سهام بورس 15,000 575.00 3.69 15,070 505.00 3.24 12:38 1,441 4.052 میلیون 61.068 میلیارد 3,544.45 15,575 15,014 14,797 15,600 1 500 14,951 1 3,245 14,951 7.833 هزار میلیارد 9.621 میلیون 2.999 میلیون 502,900 1.299 میلیون 1.701 میلیون 2.467 میلیون 500,607 - - - 3.928 میلیون 124,596 4.052 میلیون -
جبانک812

آتی ش بانک ها-1398/12/07

آتی بورس 2,254 100.00 4.64 2,148 6.00 0.28 12:38 5 9 139.265 میلیون - 2,154 2,255 2,250 2,255 1 8 2,048 1 4 2,247 15.036 میلیون - - - - - - - - - - 10 - 10 -
سکرما

سیمان‌ کرمان‌

سهام بورس 8,240 350.00 4.07 8,360 230.00 2.68 12:37 1,656 5.729 میلیون 47.892 میلیارد 11,567.31 8,590 8,550 8,199 8,592 1 450 8,241 1 500 8,340 8.516 هزار میلیارد 9.596 میلیون 2.557 میلیون 991,440 950,009 1.607 میلیون 1.606 میلیون 572,123 14.46 5.15 5.15 5.729 میلیون - 5.729 میلیون -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 4,040 24.00 0.59 4,068 4.00 0.10 12:37 739 4.631 میلیون 18.84 میلیارد 6,732.01 4,064 4,100 3,921 4,173 1 905 4,002 1 33,003 4,044 8.941 هزار میلیارد 11.714 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 53.39 7.77 7.69 4.631 میلیون - 4.631 میلیون -
سرود

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 7,292 39.00 0.53 7,331 0.00 0.00 12:37 828 2.785 میلیون 20.418 میلیارد 3,513.03 7,331 7,399 7,001 7,597 1 7,756 7,286 2 6,799 7,349 5.938 هزار میلیارد 6.958 میلیون 2.31 میلیون 810,000 1.144 میلیون 1.166 میلیون 1.8 میلیون 292,845 19.93 5.01 3.24 2.785 میلیون - 2.785 میلیون -
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 4,380 185.00 4.05 4,434 131.00 2.87 12:36 2,054 12.946 میلیون 57.405 میلیارد 5,184.61 4,565 4,598 4,360 4,598 1 10,000 4,373 1 8,328 4,442 2.929 هزار میلیارد 4.737 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.239 میلیون 37,882 74.91 8.2 2.29 12.946 میلیون - 12.946 میلیون -
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 46,900 1,789.00 3.67 47,301 1,388.00 2.85 12:36 1,623 1.229 میلیون 58.15 میلیارد 886.25 48,689 49,200 46,255 50,989 1 4,828 46,700 2 1,068 46,900 9.738 هزار میلیارد 8.915 میلیون 1.617 میلیون 55,000 940,376 676,442 1.239 میلیون 398,847 23.67 13.96 7.62 1.229 میلیون - 1.229 میلیون -
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,900 14.00 0.74 1,916 30.00 1.59 12:36 12,146 220.669 میلیون 422.9 میلیارد 18,630.26 1,886 1,879 1,800 1,980 21 15,000 1,900 1 599,585 1,900 42.85 هزار میلیارد 96.064 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 -1.78 -3.35 2.8 220.669 میلیون - 197.291 میلیون 23.378 میلیون
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 24,370 190.00 0.77 24,719 159.00 0.65 12:34 1,227 1.606 میلیون 39.692 میلیارد 1,494.25 24,560 25,175 23,500 25,770 1 8,310 24,370 2 8,079 24,390 4.912 هزار میلیارد 4.968 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 560,743 51,412 94.08 20.02 8.64 1.606 میلیون - 1.606 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,681 366.00 11.04 3,665 350.00 10.56 12:33 5,652 58.141 میلیون 213.074 میلیارد 7,351.46 3,315 3,506 3,506 3,681 1 4.147 میلیون 3,681 233 18,948 3,698 8.367 هزار میلیارد 11.858 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -369.33 6.25 5.59 58.041 میلیون 100,000 57.901 میلیون 240,000
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 15,027 715.00 5.00 14,946 634.00 4.43 12:33 3,815 44.226 میلیون 660.992 میلیارد - 14,312 14,490 14,290 15,027 1 8.328 میلیون 15,027 290 30 15,027 206.255 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.768 میلیون 13.458 میلیون 6.441 میلیون 37.785 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,532 406.00 5.00 8,427 301.00 3.70 12:32 1,141 4.298 میلیون 36.223 میلیارد 3,000.6 8,126 8,300 8,137 8,532 2 5,367 8,532 7 1,118 8,742 1.995 هزار میلیارد 2.254 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 -1319.85 13.83 19.66 4.248 میلیون 50,000 4.248 میلیون 50,000
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 26,950 89.00 0.33 27,176 315.00 1.17 12:32 1,084 1.868 میلیون 50.765 میلیارد 2,219.74 26,861 26,200 25,850 27,999 1 900 26,950 1 9,000 26,987 18.276 هزار میلیارد 19.598 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون - - - 1.797 میلیون 71,400 1.721 میلیون 146,695
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 44,600 316.00 0.70 44,705 211.00 0.47 12:32 1,089 932,457 41.685 میلیارد 2,179.79 44,916 45,000 42,990 46,500 1 800 44,533 1 6,325 44,604 7.276 هزار میلیارد 8.891 میلیون 2.429 میلیون 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 25.49 16.16 3.49 932,457 - 932,457 -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 8,430 257.00 2.96 8,490 197.00 2.27 12:32 1,012 4.844 میلیون 41.125 میلیارد 5,119.23 8,687 8,839 8,262 8,839 1 1,500 8,400 2 8,341 8,499 19.98 هزار میلیارد 79.736 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 26.13 4.58 0.46 3.894 میلیون 950,000 4.441 میلیون 403,141
سشمال

سیمان‌ شمال‌

سهام بورس 6,300 290.00 4.40 6,468 122.00 1.85 12:30 2,482 12.487 میلیون 80.765 میلیارد 21,765.58 6,590 6,600 6,261 6,850 1 31,250 6,270 4 10,000 6,300 8.502 هزار میلیارد 8.033 میلیون 2.875 میلیون 1.075 میلیون 1.052 میلیون 1.822 میلیون 1.542 میلیون 356,279 22.85 4.47 5.28 11.987 میلیون 500,000 12.327 میلیون 160,089
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 31,700 499.00 1.60 31,592 391.00 1.25 12:30 982 932,333 29.455 میلیارد 2,034.31 31,201 30,740 30,700 32,299 2 320 31,601 1 2,394 31,700 7.8 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 24.48 17.53 8.15 932,333 - 932,333 -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 35,088 404.00 1.16 35,234 550.00 1.59 12:30 3,355 3.391 میلیون 119.493 میلیارد 1,202.3 34,684 35,499 34,600 36,299 2 3,630 34,800 3 5,574 35,100 70.468 هزار میلیارد 71.131 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 3.371 میلیون 20,000 2.328 میلیون 1.064 میلیون
سخاش

سیمان‌خاش‌

سهام بورس 34,052 1,792.00 5.00 34,439 1,405.00 3.92 12:30 730 686,267 23.634 میلیارد 1,892.09 35,844 35,265 34,052 36,500 6 500 18,018 1 5,685 34,052 4.481 هزار میلیارد 4.94 میلیون 1.237 میلیون 125,000 829,498 407,062 1.369 میلیون 348,496 12.42 7.54 3.16 686,267 - 686,267 -
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 11,290 368.00 3.37 11,153 231.00 2.11 12:30 2,634 8.684 میلیون 96.854 میلیارد 3,651.84 10,922 11,100 10,786 11,430 2 400 11,285 1 16,075 11,290 21.298 هزار میلیارد 25.772 میلیون 6.728 میلیون 1,000,000 3.473 میلیون 3.255 میلیون 3.712 میلیون 2.155 میلیون 9.89 6.54 5.73 8.136 میلیون 547,995 6.377 میلیون 2.307 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,315 156.00 4.94 3,283 124.00 3.93 12:30 7,926 149.37 میلیون 490.356 میلیارد 21,568.27 3,159 3,259 3,156 3,316 1 3,102 3,302 2 28,284 3,315 75.058 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.739 میلیون -15,086,623 -5.09 -4.71 0.56 117.17 میلیون 32.2 میلیون 114.9 میلیون 34.47 میلیون
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 22,979 65.00 0.28 22,879 35.00 0.15 12:30 458 882,915 20.2 میلیارد 1,156.57 22,914 23,700 22,500 23,700 1 1,000 22,979 1 500 22,979 45.828 هزار میلیارد 55.479 میلیون 15.23 میلیون 2 میلیون 10.707 میلیون 4.523 میلیون 19.839 میلیون 3.636 میلیون 12.6 10.14 2.31 872,815 10,100 576,414 306,501
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 2,320 27.00 1.15 2,338 9.00 0.38 12:30 5,817 88.098 میلیون 205.969 میلیارد 18,428.76 2,347 2,300 2,240 2,400 1 100,000 2,320 1 1,000 2,320 18.682 هزار میلیارد 17.74 میلیون 13.004 میلیون 7.96 میلیون 1.27 میلیون 11.733 میلیون 693,591 736,527 24.52 1.53 26.04 85.498 میلیون 2.6 میلیون 80.74 میلیون 7.357 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 11,900 346.00 2.83 12,046 200.00 1.63 12:30 1,257 2.532 میلیون 30.502 میلیارد 1,763.47 12,246 12,300 11,866 12,380 4 5,000 11,880 1 14,202 12,000 12.613 هزار میلیارد 14.297 میلیون 3.693 میلیون 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 13.27 7.45 4.07 2.492 میلیون 40,000 2.519 میلیون 13,000
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,379 160.00 4.97 3,338 119.00 3.70 12:30 5,131 91.628 میلیون 305.833 میلیارد 17,439.86 3,219 3,379 3,219 3,379 0 8.156 میلیون 3,379 356 - - 5.029 هزار میلیارد 4.686 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -73.12 6.88 14.41 90.928 میلیون 700,000 91.427 میلیون 200,999
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 9,384 385.00 4.28 9,417 418.00 4.64 12:30 1,165 6.861 میلیون 64.61 میلیارد 5,989.65 8,999 9,448 9,200 9,448 1 5,000 9,381 1 2,000 9,448 22.736 هزار میلیارد 30.168 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 35.91 6.19 1.68 5.375 میلیون 1.485 میلیون 5.641 میلیون 1.219 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 10,498 113.00 1.09 10,389 4.00 0.04 12:30 8,996 44.344 میلیون 460.687 میلیارد 12,069.44 10,385 10,245 10,051 10,731 2 4,500 10,498 1 150,000 10,499 158.891 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 -1.36 -1.33 0.74 39.609 میلیون 4.735 میلیون 42.514 میلیون 1.83 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,352 1,302.00 5.00 27,223 1,173.00 4.50 12:30 12,828 31.066 میلیون 845.715 میلیارد 3,085.25 26,050 27,352 26,478 27,352 0 189,911 27,352 62 - - 62.52 هزار میلیارد 30.653 میلیون 51.653 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون 15.94 10.16 2.07 30.427 میلیون 639,748 25.364 میلیون 5.702 میلیون
کپارس

کاشی‌ پارس‌

سهام بورس 34,590 120.00 0.35 34,261 209.00 0.61 12:30 480 715,555 24.516 میلیارد 1,121.36 34,470 34,998 33,701 34,998 1 3,427 34,090 1 6,376 34,590 4.295 هزار میلیارد 4.517 میلیون 840,897 124,605 608,525 232,372 1.24 میلیون 201,145 21.13 18.29 3.43 695,335 20,220 688,205 27,350
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,748 10.00 0.37 2,740 2.00 0.07 12:30 8,196 135.046 میلیون 370.037 میلیارد 16,838.3 2,738 2,777 2,659 2,848 8 140,000 2,750 14 229,625 2,750 137.995 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 6.75 1.57 0.83 102.588 میلیون 32.458 میلیون 89.956 میلیون 45.09 میلیون
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 49,200 3,038.00 6.58 48,659 2,497.00 5.41 12:30 644 598,960 29.145 میلیارد 1,918.72 46,162 49,056 47,001 50,779 1 300 48,640 1 5,000 49,210 2.842 هزار میلیارد 2.717 میلیون 389,859 60,000 95,935 293,924 332,574 144,845 - - - 583,960 15,000 553,342 45,618
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 12:30 8,486 35.31 میلیون 471.785 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.636 هزار میلیارد 24.102 میلیون 91.907 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون 12.01 6.2 6.16 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 51,200 1,125.00 2.15 51,143 1,182.00 2.26 12:30 427 182,765 9.347 میلیارد 445.76 52,325 52,898 50,000 53,400 1 20 51,099 1 1,934 51,200 4.605 هزار میلیارد 4.834 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 30.06 26.85 8.94 182,765 - 172,765 10,000
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 37,300 461.00 1.25 37,091 252.00 0.68 12:30 1,777 2.096 میلیون 77.739 میلیارد 817.47 36,839 36,000 35,270 38,395 3 227 37,110 1 3,964 37,500 9.21 هزار میلیارد 9.571 میلیون 2.057 میلیون 250,000 1.159 میلیون 898,126 3.026 میلیون 312,646 - - - 1.948 میلیون 147,854 2.074 میلیون 21,986
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,088 19.00 0.19 10,081 12.00 0.12 12:30 484 20.115 میلیون 202.767 میلیارد - 10,069 10,085 10,064 10,088 2 617,606 10,085 7 175,000 10,088 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.479 میلیون 18.635 میلیون 3.269 میلیون 16.845 میلیون
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 3,399 62.00 1.79 3,397 64.00 1.85 12:30 1,395 9.102 میلیون 30.921 میلیارد - 3,461 3,412 3,334 3,459 1 800 3,385 1 32 3,392 2.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.102 میلیون - 9.102 میلیون -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 3,688 23.00 0.62 3,715 4.00 0.11 12:30 2,861 18.885 میلیون 70.164 میلیارد 8,246.02 3,711 3,775 3,591 3,800 1 38,000 3,665 1 8,300 3,688 16.7 هزار میلیارد 15.407 میلیون 10.992 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون 4.17 1.52 4.18 18.85 میلیون 35,000 18.282 میلیون 602,489
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,717 177.00 5.00 3,648 108.00 3.05 12:30 11,760 207.17 میلیون 755.852 میلیارد 10,913.9 3,540 3,650 3,499 3,717 5 42.414 میلیون 3,717 776 500,000 3,717 46.484 هزار میلیارد 513.403 میلیون 468.944 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 195.607 میلیون 11.562 میلیون 163.541 میلیون 43.628 میلیون
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 6,925 221.00 3.30 6,923 219.00 3.27 12:29 3,890 59.293 میلیون 410.47 میلیارد 23,169.52 6,704 7,039 6,650 7,039 3 91,450 6,850 1 16,766 6,930 18.436 هزار میلیارد 15.454 میلیون 5.929 میلیون 2.75 میلیون 933,996 4.995 میلیون 999,299 988,142 19.36 3.83 19.15 25.786 میلیون 33.508 میلیون 55.256 میلیون 4.038 میلیون
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 9,709 126.00 1.28 9,695 140.00 1.42 12:29 2,515 5.095 میلیون 49.401 میلیارد 5,114.26 9,835 9,900 9,600 9,900 1 85,590 9,700 1 2,314 9,709 16.72 هزار میلیارد 19.171 میلیون 4.541 میلیون 1,000,000 1.489 میلیون 3.051 میلیون 2.211 میلیون 1.844 میلیون 8.93 5.4 7.45 4.575 میلیون 520,000 4.595 میلیون 500,000
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 14,171 115.00 0.80 14,260 26.00 0.18 12:29 1,773 2.971 میلیون 42.365 میلیارد 1,976.07 14,286 14,500 13,572 14,788 1 3,249 14,171 1 95 14,179 4.714 هزار میلیارد 5.717 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 104.51 11.86 5.3 2.971 میلیون - 2.971 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 5,620 224.00 3.83 5,701 143.00 2.45 12:29 2,148 8.161 میلیون 46.526 میلیارد 3,414.07 5,844 5,800 5,577 5,898 1 462 5,621 1 3,000 5,645 33.895 هزار میلیارد 40.627 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 79.98 5.79 56.15 8.03 میلیون 130,656 8.161 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 5,850 225.00 4.00 5,868 243.00 4.32 12:29 12,687 230.569 میلیون 1.353 هزار میلیارد 15,108.7 5,625 5,904 5,697 5,906 3 11,774 5,840 5 12,000 5,849 337.5 هزار میلیارد 503.161 میلیون 229.458 میلیون 60 میلیون 151.081 میلیون 78.376 میلیون 50.157 میلیون 31.873 میلیون 11.03 4.49 7.01 169.999 میلیون 60.57 میلیون 134.658 میلیون 95.911 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,070 74.00 1.20 6,128 16.00 0.26 12:29 4,773 30.176 میلیون 184.914 میلیارد 4,515.33 6,144 6,144 6,010 6,256 1 326 6,089 1 16,147 6,089 270.336 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.99 3.1 0.52 29.826 میلیون 350,000 25.758 میلیون 4.417 میلیون
سشمالح

ح . سیمان‌ شمال‌

حق تقدم بورس 5,009 354.00 6.60 5,105 258.00 4.81 12:29 1,196 5.902 میلیون 30.129 میلیارد 3,051.63 5,363 5,100 4,900 5,390 1 10,000 5,000 1 2,077 5,040 1.098 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.288 میلیون 614,073 5.899 میلیون 3,065
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 3,220 39.00 1.20 3,253 6.00 0.18 12:29 2,944 37.52 میلیون 122.063 میلیارد 30,874.27 3,259 3,310 3,100 3,348 1 79,460 3,210 1 1,000 3,219 32.59 هزار میلیارد 31.364 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون 10.73 2.48 10.75 29.759 میلیون 7.761 میلیون 37.26 میلیون 260,000
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 11,758 258.00 2.15 11,968 48.00 0.40 12:29 877 4.529 میلیون 54.21 میلیارد 4,277.92 12,016 12,110 11,611 12,110 1 1,297 11,758 1 323 11,790 171.252 هزار میلیارد 173.854 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون 6.11 4.91 2.1 2.977 میلیون 1.553 میلیون 2.276 میلیون 2.254 میلیون
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 10,411 495.00 4.99 10,188 272.00 2.74 12:29 787 4.447 میلیون 45.303 میلیارد 3,522.84 9,916 9,600 9,522 10,411 2 646,866 10,411 36 4,303 10,700 2.281 هزار میلیارد 2.825 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 - - - 4.447 میلیون - 4.347 میلیون 100,000
وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 3,900 67.00 1.69 3,920 47.00 1.18 12:29 910 5.3 میلیون 20.777 میلیارد 5,176.99 3,967 3,999 3,818 4,039 1 500 3,882 1 23,134 3,900 6.347 هزار میلیارد 6.882 میلیون 3.632 میلیون 1.6 میلیون 407,252 3.225 میلیون 1.057 میلیون 999,292 6.2 1.92 5.86 5.3 میلیون - 5.016 میلیون 283,829
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,850 208.00 3.43 5,896 162.00 2.67 12:29 5,176 29.705 میلیون 175.132 میلیارد 5,930.89 6,058 6,000 5,756 6,050 1 5,500 5,849 2 78,783 5,855 31.567 هزار میلیارد 53.354 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون 95,118 319.05 2.93 4.75 28.725 میلیون 980,000 28.359 میلیون 1.346 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 26,600 819.00 2.99 26,906 513.00 1.87 12:29 1,092 1.003 میلیون 26.978 میلیارد 870.23 27,419 27,390 26,502 27,799 1 1,868 26,600 1 5,754 26,600 20.564 هزار میلیارد 25.688 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 11.17 10.27 3.12 983,301 19,396 816,434 186,263
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,600 380.00 2.21 17,885 665.00 3.86 12:29 6,150 33.149 میلیون 592.886 میلیارد 7,963.45 17,220 17,900 17,311 18,081 1 2,770 17,600 3 500 17,609 34.44 هزار میلیارد 32.978 میلیون 13.053 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون 8.08 4.1 5.31 29.925 میلیون 3.225 میلیون 19.364 میلیون 13.785 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 18,800 500.00 2.59 18,956 344.00 1.78 12:29 3,046 4.566 میلیون 86.55 میلیارد 1,697.42 19,300 19,057 18,550 19,280 1 1,000 18,798 1 15,000 18,799 19.3 هزار میلیارد 20.416 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.666 میلیون 1.768 میلیون 10.65 7.74 3.32 4.266 میلیون 300,000 3.912 میلیون 654,186
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,350 49.00 0.67 7,360 59.00 0.81 12:29 5,510 28.617 میلیون 210.626 میلیارد 7,821.67 7,301 7,300 7,003 7,663 3 730 7,340 1 6,234 7,357 41.068 هزار میلیارد 39.041 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون 24.03 3.86 22.7 26.603 میلیون 2.014 میلیون 28.227 میلیون 390,000
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,808 133.00 4.97 2,764 89.00 3.33 12:29 21,661 399.917 میلیون 1.105 هزار میلیارد 30,505.2 2,675 2,680 2,588 2,808 1 3.8 میلیون 2,808 169 3,999 3,130 105.038 هزار میلیارد 404.677 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.54 -1.71 1.18 379.3 میلیون 20.616 میلیون 360.796 میلیون 39.12 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 6,101 290.00 4.99 6,040 229.00 3.94 12:29 7,273 149.588 میلیون 903.518 میلیارد 21,104.82 5,811 5,999 5,800 6,101 1 4.026 میلیون 6,101 190 5,000 6,101 47.941 هزار میلیارد 44.967 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 16.63 3.97 27.19 124.679 میلیون 24.909 میلیون 80.604 میلیون 68.984 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,910 40.00 1.01 3,913 37.00 0.94 12:29 12,247 126.845 میلیون 496.319 میلیارد 7,949 3,950 3,911 3,888 3,955 2 20,000 3,909 1 61,800 3,910 825.55 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 5.12 2.67 2.42 89.115 میلیون 37.73 میلیون 75.85 میلیون 50.995 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 12,034 573.00 5.00 11,862 401.00 3.50 12:29 4,677 28.742 میلیون 340.952 میلیارد 4,258.27 11,461 11,500 11,301 12,034 12 5,200 12,033 2 549,098 12,034 42.979 هزار میلیارد 60.267 میلیون 25.881 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 26.365 میلیون 2.377 میلیون 27.865 میلیون 876,947
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 5,340 189.00 3.42 5,354 175.00 3.17 12:29 3,673 16.979 میلیون 90.906 میلیارد 5,542.17 5,529 5,420 5,263 5,467 2 18,631 5,350 1 7,000 5,350 9.952 هزار میلیارد 10.417 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 9.24 3.04 8.76 16.879 میلیون 100,210 16.626 میلیون 352,874
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,200 18.00 0.20 9,238 20.00 0.22 12:29 1,965 10.142 میلیون 93.69 میلیارد 2,764.84 9,218 9,339 9,170 9,339 1 1,089 9,200 1 601 9,200 74.334 هزار میلیارد 99.375 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون 5.56 4.1 1.18 9.284 میلیون 858,359 6.631 میلیون 3.511 میلیون
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 110,057 4,850.00 4.22 110,381 4,526.00 3.94 12:29 534 144,952 16 میلیارد 278.05 114,907 112,600 109,162 114,000 1 320 110,057 1 263 110,057 6.142 هزار میلیارد 7.676 میلیون 2.468 میلیون 53,453 2.467 میلیون 1,438 3.184 میلیون 37,953 154.59 4079.79 1.84 144,952 - 138,476 6,476
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 49,550 1,037.00 2.14 49,443 930.00 1.92 12:29 252 77,608 3.837 میلیارد 260.79 48,513 50,410 48,514 50,410 1 69 49,000 1 971 49,550 4.539 هزار میلیارد 6.338 میلیون 1.882 میلیون 93,558 1.691 میلیون 191,211 3.354 میلیون 126,233 36.46 24.06 1.37 77,608 - 77,608 -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 14,150 302.00 2.18 14,182 334.00 2.41 12:29 7,485 32.006 میلیون 453.907 میلیارد 8,721.77 13,848 14,050 13,411 14,540 1 27,400 14,150 1 2,002 14,180 33.235 هزار میلیارد 34.145 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 28.759 میلیون 3.248 میلیون 25.203 میلیون 6.803 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 2,255 33.00 1.44 2,273 15.00 0.66 12:29 5,550 77.744 میلیون 176.736 میلیارد 18,274.89 2,288 2,249 2,174 2,359 2 120,000 2,255 2 185,370 2,255 12.652 هزار میلیارد 28.138 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 - - - 77.719 میلیون 25,000 73 میلیون 4.744 میلیون
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 4,860 46.00 0.96 4,886 72.00 1.50 12:29 2,541 18.582 میلیون 90.791 میلیارد - 4,814 4,900 4,711 5,038 1 17,000 4,851 1 4,100 4,870 4.886 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.582 میلیون - 18.582 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 62,000 1,315.00 2.08 62,454 861.00 1.36 12:29 901 1.338 میلیون 83.571 میلیارد 384.73 63,315 63,374 61,905 63,400 2 913 61,992 2 23,750 62,000 379.89 هزار میلیارد 413.945 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون 6.38 8.85 2.85 966,565 371,556 325,277 1.013 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,397 602.00 1.00 59,782 217.00 0.36 12:29 3,157 4.376 میلیون 261.621 میلیارد 1,835.06 59,999 60,680 58,000 60,680 1 260 59,380 4 6,194 59,380 179.997 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 2.031 میلیون 2.345 میلیون 2.895 میلیون 1.481 میلیون
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 24,316 1,157.00 5.00 23,848 689.00 2.98 12:29 2,142 3.548 میلیون 84.62 میلیارد 1,444.15 23,159 23,850 22,990 24,316 1 319,333 24,316 110 100 24,395 4.632 هزار میلیارد 6.467 میلیون 858,679 90,000 684,024 174,655 710,651 -66,816 -70.02 26.79 6.58 3.548 میلیون - 3.508 میلیون 40,000
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 51,799 1,254.00 2.48 50,850 305.00 0.60 12:29 514 530,379 26.97 میلیارد 1,283.95 50,545 50,000 49,000 52,552 1 100 51,000 1 1,000 51,799 22.745 هزار میلیارد 24.241 میلیون 5.815 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 7.037 میلیون 2.467 میلیون 9.15 8.22 3.21 392,171 138,208 527,379 3,000
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,148 143.00 4.76 3,120 115.00 3.83 12:29 2,209 27.751 میلیون 86.584 میلیارد 11,776.3 3,005 3,115 3,060 3,155 2 649 3,060 1 2,856 3,155 5.616 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 27.704 میلیون 47,691 25.858 میلیون 1.893 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 5,550 73.00 1.33 5,575 98.00 1.79 12:29 4,458 55.698 میلیون 310.543 میلیارد 8,595.38 5,477 5,488 5,330 5,750 3 30,000 5,580 1 117,790 5,580 220.723 هزار میلیارد 221.019 میلیون 70.024 میلیون 40.3 میلیون 15.368 میلیون 54.656 میلیون 20.481 میلیون 20.341 میلیون 10.64 3.96 10.56 42.582 میلیون 13.116 میلیون 27.531 میلیون 28.167 میلیون
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 22,700 841.00 3.85 22,756 897.00 4.10 12:29 860 1.692 میلیون 38.501 میلیارد 1,202.01 21,859 22,000 22,000 22,951 1 2,673 22,560 2 1,000 22,744 6.519 هزار میلیارد 8.455 میلیون 2.607 میلیون 286,469 1.926 میلیون 681,575 5.388 میلیون 784,340 - - - 1.485 میلیون 206,837 1.651 میلیون 41,000
ضفلا1147

اختیارخ فولاد-7000-1398/11/27

اختیار معامله بورس 30 0.00 0.00 30 0.00 0.00 12:29 3 200 9.65 میلیون - - 30 30 35 - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - 200
وبیمهح

ح . سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

حق تقدم بورس 3,589 112.00 3.03 3,587 114.00 3.08 12:29 4,410 36.578 میلیون 131.216 میلیارد 8,122.41 3,701 3,727 3,400 3,745 1 6,292 3,572 1 18 3,596 3.677 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 36.578 میلیون - 35.565 میلیون 1.012 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 41.00 0.71 5,776 18.00 0.31 12:29 1,767 16.547 میلیون 95.58 میلیارد 10,075.44 5,758 5,910 5,600 5,910 3 1,000 5,742 1 16,100 5,800 86.37 هزار میلیارد 131.808 میلیون 72.353 میلیون 11 میلیون 55.038 میلیون 17.316 میلیون 48.186 میلیون 9.844 میلیون 8.73 4.96 1.78 6.749 میلیون 9.798 میلیون 10.41 میلیون 6.137 میلیون
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 14,800 11.00 0.07 14,817 6.00 0.04 12:29 1,248 2.344 میلیون 34.736 میلیارد 1,774.5 14,811 15,000 14,402 15,000 2 6,126 14,798 1 1,712 14,800 27.548 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون 11.41 7.34 3.86 2.294 میلیون 50,000 2.314 میلیون 30,000
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 6,130 236.00 3.71 6,149 217.00 3.41 12:29 1,492 5.257 میلیون 32.323 میلیارد 5,400.33 6,366 6,380 6,050 6,400 1 8,863 6,130 1 455 6,130 10.466 هزار میلیارد 11.116 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 23.86 4.45 4.55 5.257 میلیون - 5.257 میلیون -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,498 61.00 2.38 2,501 58.00 2.27 12:29 4,244 48.394 میلیون 121.02 میلیارد 14,227.83 2,559 2,528 2,464 2,549 3 21,820 2,495 3 81,600 2,500 23.927 هزار میلیارد 29.307 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 24.23 2.6 22.71 47.084 میلیون 1.31 میلیون 44.611 میلیون 3.782 میلیون
دجابر

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

سهام بورس 12,698 490.00 3.72 12,755 433.00 3.28 12:29 2,816 7.514 میلیون 95.843 میلیارد 3,910.5 13,188 12,881 12,529 13,498 1 5,950 12,660 3 1,500 12,699 14.955 هزار میلیارد 16.52 میلیون 5.65 میلیون 1.134 میلیون 3.088 میلیون 2.562 میلیون 2.055 میلیون 621,610 23.02 5.59 6.96 7.014 میلیون 500,000 7.512 میلیون 2,240