شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,477 133.00 1.00 13,361 17.00 0.13 17:36 8,485 35.31 میلیون 471.78 میلیارد 4,299.04 13,344 13,000 12,731 13,988 2 10,000 13,477 1 5,197 13,568 107.773 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 33.145 میلیون 2.165 میلیون 31.112 میلیون 4.198 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,872 470.00 5.00 9,837 435.00 4.63 15:25 12,211 194.585 میلیون 1.914 هزار میلیارد 5,296.32 9,402 9,301 9,250 9,872 8 15.152 میلیون 9,872 627 2,450 9,900 37.608 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 165.39 میلیون 29.195 میلیون 60.901 میلیون 133.683 میلیون
بورس

بورس اوراق بهادار تهران

سهام بورس 25,054 1,193.00 5.00 25,000 1,139.00 4.77 14:29 838 3.112 میلیون 77.792 میلیارد - 23,861 24,999 24,402 25,054 0 867,678 25,054 191 - - 50 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.002 میلیون 110,000 2.812 میلیون 300,000
ضجار3005

اختیارخ وتجارت-800-1399/03/21

اختیار معامله بورس 29 0.00 0.00 26 0.00 0.00 14:19 1 49 1.27 میلیون - - 80 29 29 100 100 25 1 10,000 29 - - - - - - - - - - - 49 - 49 -
مشهد1122

مشارکت ش مشهد112-3ماهه18%

سهام بورس 88,500 0.00 0.00 - 0.00 0.00 14:18 - - - - - 88,400 88,100 89,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 999,000 - 999,000
ضترا2007

اختیارخ شتران-7000-1399/02/10

اختیار معامله بورس 300 0.00 0.00 302 0.00 0.00 14:09 155 7.5 2.26 میلیارد - - 1,000 300 330 60 1,239 300 13 6,000 300 - - - - - - - - - - - 3.074 4.426 100 7.4
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 9,901 206.00 2.12 9,827 132.00 1.36 13:01 2,747 7.223 میلیون 70.98 میلیارد 5,114.26 9,695 9,801 9,691 10,040 4 21,100 9,900 4 65,350 9,960 16.482 هزار میلیارد 19.171 میلیون 4.541 میلیون 1,000,000 1.489 میلیون 3.051 میلیون 2.211 میلیون 1.844 میلیون - - - 7.123 میلیون 100,000 7.123 میلیون 100,000
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 3,617 172.00 4.99 3,617 172.00 4.99 13:01 1,174 23.613 میلیون 85.399 میلیارد 7,376.59 3,445 3,617 3,550 3,617 0 5.149 میلیون 3,617 207 - - 4.306 هزار میلیارد 4.888 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 - - - 23.613 میلیون - 15.223 میلیون 8.391 میلیون
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 9,135 112.00 1.21 9,291 44.00 0.48 13:01 1,164 6.763 میلیون 62.835 میلیارد 2,968.64 9,247 9,300 8,950 9,555 1 200 9,134 1 3,594 9,135 15.258 هزار میلیارد 16.421 میلیون 4.285 میلیون 1.65 میلیون 1.31 میلیون 2.976 میلیون 980,652 990,321 - - - 5.008 میلیون 1.754 میلیون 6.163 میلیون 600,000
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,712 142.00 4.98 2,746 108.00 3.78 13:01 4,584 49.407 میلیون 135.656 میلیارد 6,252.04 2,854 2,800 2,712 2,851 3 50,000 2,712 1 27,690 2,712 17.124 هزار میلیارد 17.498 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون - - - 49.275 میلیون 131,041 48.206 میلیون 1.201 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 6,000 32.00 0.53 6,007 25.00 0.41 13:00 701 6.563 میلیون 39.427 میلیارد 5,631.88 6,032 6,007 5,960 6,060 1 500 5,998 1 7,000 6,000 98.02 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 6.523 میلیون 40,000 3.131 میلیون 3.432 میلیون
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 3,343 54.00 1.59 3,348 49.00 1.44 13:00 1,254 8.715 میلیون 29.181 میلیارد - 3,397 3,380 3,326 3,397 2 1,145 3,342 1 3,727 3,344 2.678 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.715 میلیون - 8.715 میلیون -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 27,000 223.00 0.82 27,372 149.00 0.55 13:00 16,390 23.818 میلیون 651.94 میلیارد 3,085.25 27,223 27,500 26,450 28,399 2 6,050 27,002 3 549 27,002 65.335 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - 22.734 میلیون 1.084 میلیون 21.701 میلیون 2.116 میلیون
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 10,621 505.00 4.99 10,367 251.00 2.48 12:59 966 5.778 میلیون 59.903 میلیارد - 10,116 10,116 9,930 10,621 1 465,402 10,621 26 2,773 10,621 30.442 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.202 میلیون 1.576 میلیون 4.361 میلیون 1.417 میلیون
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 18,700 576.00 3.18 18,590 466.00 2.57 12:59 1,495 2.271 میلیون 42.224 میلیارد 2,564.22 18,124 18,360 18,300 18,888 3 1,066 18,699 1 11,071 18,700 3.353 هزار میلیارد 3.955 میلیون 888,456 185,000 535,716 352,740 730,754 207,386 - - - 2.271 میلیون - 2.053 میلیون 218,072
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 18,108 862.00 5.00 17,880 634.00 3.68 12:59 963 2.917 میلیون 52.147 میلیارد 2,830.84 17,246 17,785 17,000 18,108 1 676,477 18,108 39 500 18,148 6.898 هزار میلیارد 7.493 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 - - - 2.917 میلیون - 2.917 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 18,799 640.00 3.52 18,580 421.00 2.32 12:59 2,871 5.057 میلیون 93.952 میلیارد 5,015.68 18,159 18,500 17,700 19,021 1 500 18,745 2 9,944 18,799 15.88 هزار میلیارد 17.264 میلیون 2.73 میلیون 874,491 1.117 میلیون 1.449 میلیون 2.411 میلیون 606,912 - - - 5.056 میلیون 100 5.057 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,357 132.00 2.94 4,405 84.00 1.87 12:58 7,133 59.2 میلیون 260.801 میلیارد 9,042.08 4,489 4,470 4,327 4,582 2 103,131 4,360 3 100,602 4,360 28.22 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - 57.123 میلیون 2.076 میلیون 58.213 میلیون 986,467
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 17,900 852.00 5.00 17,804 756.00 4.43 12:58 3,659 13.898 میلیون 247.449 میلیارد 4,822.39 17,048 17,900 17,202 17,900 1 697,031 17,900 141 10 17,900 21.48 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - 13.604 میلیون 294,400 8.656 میلیون 5.242 میلیون
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 24,835 1,182.00 5.00 24,833 1,180.00 4.99 12:57 1,141 3.217 میلیون 79.884 میلیارد 1,006.42 23,653 24,835 24,600 24,835 0 485,755 24,835 155 - - 4.731 هزار میلیارد 4.423 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 181,784 1.026 میلیون - - - 3.161 میلیون 55,571 2.567 میلیون 650,000
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 59,140 2,359.00 3.84 59,920 1,579.00 2.57 12:57 621 439,436 26.331 میلیارد 949.27 61,499 61,605 58,500 63,900 1 1,006 59,140 1 3,968 59,990 13.93 هزار میلیارد 13.215 میلیون 2.105 میلیون 226,509 1.624 میلیون 480,149 7.639 میلیون 365,918 - - - 287,912 151,524 439,436 -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 25,774 1,227.00 5.00 25,674 1,127.00 4.59 12:56 795 1.997 میلیون 51.262 میلیارد 1,092.12 24,547 25,774 23,600 25,774 1 690,145 25,774 74 30,000 26,611 4.909 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - 1.347 میلیون 650,000 1.995 میلیون 2,000
شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

سهام بورس 14,191 675.00 4.99 14,063 547.00 4.05 12:56 793 1.754 میلیون 24.668 میلیارد 4,779.45 13,516 14,188 13,555 14,191 1 8,647 14,191 1 100 15,000 6.961 هزار میلیارد 8.696 میلیون 2.356 میلیون 515,000 1.495 میلیون 860,258 3.411 میلیون 305,901 - - - 1.754 میلیون - 1.724 میلیون 30,000
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 17,186 818.00 5.00 17,009 641.00 3.92 12:55 1,889 2.965 میلیون 50.432 میلیارد 1,871.65 16,368 16,900 16,650 17,186 1 4,360 17,186 4 1,838 17,264 2.619 هزار میلیارد 3.454 میلیون 970,277 160,000 744,077 226,200 442,289 4,002 - - - 2.959 میلیون 5,809 2.925 میلیون 40,000
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 55,900 92.00 0.16 54,136 1,856.00 3.31 12:55 1,452 941,832 50.987 میلیارد 1,657.03 55,992 55,000 53,193 56,500 18 157,200 56,842 6 28,855 56,842 5.599 هزار میلیارد 5.599 میلیون 461,827 50,000 204,456 257,371 503,747 129,288 - - - 805,355 136,477 867,232 74,600
سخاش

سیمان‌خاش‌

سهام بورس 34,213 226.00 0.66 34,132 307.00 0.89 12:54 625 362,849 12.385 میلیارد 1,892.09 34,439 33,801 33,801 35,000 1 2,100 34,213 2 4,551 34,213 4.305 هزار میلیارد 5.142 میلیون 1.441 میلیون 125,000 829,498 407,062 1.369 میلیون 348,496 - - - 362,849 - 362,849 -
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 46,900 401.00 0.85 47,843 542.00 1.15 12:54 816 668,854 32 میلیارد 886.25 47,301 46,850 46,000 49,150 2 100 46,900 1 2,360 46,900 9.46 هزار میلیارد 10.622 میلیون 1.617 میلیون 55,000 940,376 676,442 1.239 میلیون 398,847 - - - 574,381 94,473 668,854 -
ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

سهام بورس 22,200 21.00 0.09 21,874 347.00 1.56 12:54 669 997,671 21.823 میلیارد 868.87 22,221 22,640 21,500 22,640 1 12,000 22,100 1 3,600 22,149 5.333 هزار میلیارد 5.822 میلیون 1.118 میلیون 240,000 528,872 589,136 1.229 میلیون 384,676 - - - 892,571 105,100 624,056 373,615
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 18,522 154.00 0.82 18,700 24.00 0.13 12:53 545 721,835 13.498 میلیارد 1,911.19 18,676 18,620 18,500 18,959 2 600 18,505 1 22,462 18,640 156.878 هزار میلیارد - - 8.4 میلیون 12.295 میلیون 20.055 میلیون 18.978 میلیون 11.996 میلیون - - - 671,835 50,000 721,835 -
دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 15,713 748.00 5.00 15,556 591.00 3.95 12:52 843 2.522 میلیون 39.235 میلیارد 1,477.23 14,965 15,102 14,851 15,713 1 255,420 15,713 89 3,000 15,746 10.476 هزار میلیارد 11.464 میلیون 2.015 میلیون 700,000 767,103 1.248 میلیون 1.711 میلیون 839,514 - - - 2.491 میلیون 30,674 1.462 میلیون 1.06 میلیون
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 11,900 146.00 1.21 12,009 37.00 0.31 12:52 1,230 3.091 میلیون 37.116 میلیارد 1,763.47 12,046 12,060 11,806 12,180 1 13,000 11,900 2 500 11,900 12.407 هزار میلیارد - - 1.03 میلیون 2.028 میلیون 1.666 میلیون 3.049 میلیون 934,741 - - - 3.091 میلیون - 3.091 میلیون -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 13,950 232.00 1.64 14,008 174.00 1.23 12:51 5,332 18.315 میلیون 256.551 میلیارد 8,721.77 14,182 14,149 13,800 14,470 132 1.11 میلیون 14,708 13 858,280 14,708 34.037 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - 18.245 میلیون 70,330 17.379 میلیون 935,642
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,895 21.00 1.10 1,897 19.00 0.99 12:50 9,347 164.345 میلیون 311.784 میلیارد 18,630.26 1,916 1,910 1,855 1,950 8 100,000 1,900 1 252,578 1,900 43.532 هزار میلیارد 97.677 میلیون 42.05 میلیون 22.72 میلیون 54.622 میلیون -12,572,369 15.065 میلیون -23,642,714 - - - 162.797 میلیون 1.548 میلیون 148.224 میلیون 16.121 میلیون
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 13,184 43.00 0.33 13,039 188.00 1.42 12:50 246 433,134 5.647 میلیارد 1,216.53 13,227 12,640 12,640 13,220 1 845 13,140 2 10,000 13,189 5.565 هزار میلیارد 6.579 میلیون 1.373 میلیون 420,741 1.048 میلیون 324,413 1.68 میلیون 61,493 - - - 433,134 - 433,134 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 26,310 773.00 2.85 26,406 677.00 2.50 12:49 751 1.254 میلیون 33.12 میلیارد 1,899.79 27,083 26,552 26,200 26,800 1 1,000 26,300 1 511 26,310 48.476 هزار میلیارد 42.451 میلیون 9.21 میلیون 1.79 میلیون 1.981 میلیون 7.229 میلیون 14.228 میلیون 8.956 میلیون - - - 668,567 585,689 1.152 میلیون 101,976
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 8,150 166.00 2.08 7,970 14.00 0.18 12:48 2,557 14.571 میلیون 116.135 میلیارد 4,995.66 7,984 8,000 7,670 8,320 2 417 8,150 1 37,978 8,150 8.782 هزار میلیارد 9.502 میلیون 2.358 میلیون 1.1 میلیون 883,136 1.475 میلیون 88,729 39,467 - - - 14.569 میلیون 1,250 13.904 میلیون 667,000
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 14,001 10.00 0.07 13,929 82.00 0.59 12:48 656 2.673 میلیون 37.228 میلیارد 3,234.16 14,011 13,800 13,402 14,200 1 100,000 14,000 2 1,500 14,187 6.585 هزار میلیارد 6.796 میلیون 1.133 میلیون 470,000 311,861 820,881 265,314 293,906 - - - 1.803 میلیون 869,758 1.673 میلیون 1,000,000
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 8,751 316.00 3.75 8,484 49.00 0.58 12:47 1,934 10.089 میلیون 85.588 میلیارد 5,483.47 8,435 8,281 8,100 8,820 2 6,089 8,752 1 1,706 8,779 1.028 هزار میلیارد 1.048 میلیون 83,604 121,843 51,921 31,683 18,926 7,196 - - - 10.089 میلیون - 10.035 میلیون 54,000
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 18,953 901.00 4.99 18,762 710.00 3.93 12:47 3,046 10.852 میلیون 203.605 میلیارد 1,845.51 18,052 18,111 17,611 18,954 2 3,009 18,954 1 1,076 18,999 47.838 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 6.858 میلیون 3.994 میلیون 8.908 میلیون 1.944 میلیون
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 19,749 50.00 0.25 19,742 43.00 0.22 12:43 104 1.471 میلیون 29.041 میلیارد - 19,699 19,748 19,701 19,749 1 8,000 19,742 1 60,424 19,749 1.974 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 480,012 991,000 402,510 1.069 میلیون
ضپار1107

اختیارخ خپارس-1500-1398/11/13

اختیار معامله بورس 370 0.00 0.00 378 0.00 0.00 12:43 8 206 77.93 میلیون - - 560 314 560 1 111 370 2 8 528 - - - - - - - - - - - 206 - 206 -
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 15,800 75.00 0.47 15,748 127.00 0.80 12:41 77 597,572 9.41 میلیارد - 15,875 16,000 15,405 16,000 1 20,000 15,602 1 799 15,800 1.575 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 95,216 502,356 596,956 616
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 9,751 160.00 1.61 10,072 161.00 1.62 12:30 334 630,245 6.348 میلیارد 1,523.8 9,911 10,198 9,580 10,199 1 10,000 9,750 1 252 10,120 6.936 هزار میلیارد 8.438 میلیون 2.214 میلیون 699,840 1.421 میلیون 793,342 919,332 72,762 - - - 630,245 - 630,245 -
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 42,470 2,235.00 5.00 43,579 1,126.00 2.52 12:30 1,149 955,684 41.648 میلیارد 2,179.79 44,705 46,000 42,470 46,000 2 130 42,470 2 40,224 42,470 7.242 هزار میلیارد - - 162,000 1.989 میلیون 440,426 2.039 میلیون 279,124 - - - 955,684 - 955,684 -
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 38,399 455.00 1.20 38,426 482.00 1.27 12:30 871 851,737 32.729 میلیارد 785.82 37,944 38,008 37,800 38,790 1 1,000 38,056 1 40 38,200 19.921 هزار میلیارد 21.02 میلیون 4.282 میلیون 210,000 2.404 میلیون 1.878 میلیون 2.972 میلیون 1.684 میلیون - - - 721,737 130,000 691,971 159,766
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 4,100 169.00 3.96 4,139 130.00 3.05 12:30 1,609 8.22 میلیون 34.025 میلیارد 7,977.42 4,269 4,300 4,060 4,300 1 3,000 4,100 2 64,099 4,100 7.684 هزار میلیارد 7.709 میلیون 1.406 میلیون 1.347 میلیون 215,334 1.191 میلیون 85,206 -16,741 - - - 8.22 میلیون - 8.22 میلیون -
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,090 11.00 0.11 10,086 7.00 0.07 12:30 2,978 134.636 میلیون 1.358 هزار میلیارد - 10,079 10,086 10,085 10,090 1 1,000,000 10,090 10 10,000 10,091 30.258 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.629 میلیون 126.007 میلیون 18.226 میلیون 116.411 میلیون
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 55,942 2,663.00 5.00 55,226 1,947.00 3.65 12:30 212 171,650 9.48 میلیارد 590.45 53,279 55,500 54,100 55,942 0 547 55,900 1 - - 7.672 هزار میلیارد 8.651 میلیون 2.08 میلیون 144,000 1.597 میلیون 482,912 4.469 میلیون 151,086 - - - 171,650 - 171,650 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,019 109.00 1.78 6,017 111.00 1.81 12:30 6,315 38.667 میلیون 232.646 میلیارد 4,515.33 6,128 6,100 5,990 6,110 1 1,200 6,010 2 6,000 6,010 269.632 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - 38.012 میلیون 655,000 26.097 میلیون 12.569 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,167 5.00 0.05 10,168 6.00 0.06 12:30 1,367 33.009 میلیون 335.645 میلیارد - 10,162 10,165 10,165 10,171 15 93,641 10,166 2 1.454 میلیون 10,167 1.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.961 میلیون 19.048 میلیون 14.751 میلیون 18.258 میلیون
دجابر

داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌

سهام بورس 12,698 57.00 0.45 12,693 62.00 0.49 12:30 2,063 5.036 میلیون 63.92 میلیارد 3,910.5 12,755 12,701 12,200 13,099 1 690 12,697 2 8,079 12,697 14.464 هزار میلیارد 16.52 میلیون 5.65 میلیون 1.134 میلیون 3.088 میلیون 2.562 میلیون 2.055 میلیون 621,610 - - - 4.986 میلیون 50,000 5.036 میلیون -
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 13,899 556.00 4.17 13,677 334.00 2.50 12:30 1,092 1.861 میلیون 25.458 میلیارد 1,609.23 13,343 12,910 12,910 14,000 1 6,500 13,899 2 145 13,921 7.686 هزار میلیارد 9.195 میلیون 2.85 میلیون 576,000 1.61 میلیون 1.24 میلیون 1.603 میلیون 715,525 - - - 1.861 میلیون - 1.86 میلیون 1,500
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,880 116.00 4.20 2,847 83.00 3.00 12:30 21,087 270.648 میلیون 770.402 میلیارد 30,505.2 2,764 2,843 2,770 2,899 2 322,732 2,881 7 102,000 2,881 108.533 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 267.866 میلیون 2.782 میلیون 234.375 میلیون 36.273 میلیون
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 22,300 155.00 0.69 22,234 221.00 0.98 12:30 1,017 1.107 میلیون 24.603 میلیارد 1,123.66 22,455 22,400 22,000 22,700 1 500 22,198 1 1,414 22,300 4.491 هزار میلیارد 5.407 میلیون 1.236 میلیون 200,000 926,603 309,301 811,292 60,738 - - - 1.107 میلیون - 1.107 میلیون -
ساروم

سیمان‌ارومیه‌

سهام بورس 9,865 172.00 1.71 9,873 164.00 1.63 12:30 550 1.595 میلیون 15.745 میلیارد 4,391.04 10,037 9,703 9,700 10,100 1 22,601 9,856 1 4,974 9,869 7.026 هزار میلیارد 7.61 میلیون 2.514 میلیون 700,000 908,780 1.501 میلیون 2.19 میلیون 827,497 - - - 1.595 میلیون - 1.491 میلیون 103,596
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,529 185.00 3.92 4,599 115.00 2.44 12:30 12,097 64.753 میلیون 297.802 میلیارد 4,020.87 4,714 4,790 4,479 4,888 1 9,849 4,544 2 2,000 4,547 9.428 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 - - - 62.453 میلیون 2.301 میلیون 63.893 میلیون 860,128
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 9,360 164.00 1.78 8,966 230.00 2.50 12:30 4,357 19.142 میلیون 171.626 میلیارد 6,314.9 9,196 9,000 8,737 9,400 26 343,000 9,414 5 287,159 9,414 55.176 هزار میلیارد - - 5.5 میلیون 14.135 میلیون 10.656 میلیون 25.403 میلیون 5.89 میلیون - - - 17.287 میلیون 1.854 میلیون 16.973 میلیون 2.169 میلیون
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 21,913 1,108.00 5.33 21,552 747.00 3.59 12:30 1,664 2.936 میلیون 63.273 میلیارد 1,159.7 20,805 22,336 21,220 22,336 3 1,862 21,913 1 5,377 21,913 4.168 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 2.93 میلیون 5,442 2.936 میلیون -
فاما

صنعتی‌ آما

سهام بورس 11,980 159.00 1.35 12,013 192.00 1.62 12:30 404 1.056 میلیون 12.686 میلیارد 2,439.61 11,821 12,280 11,801 12,280 1 14,576 11,900 4 50,000 11,900 10.639 هزار میلیارد - - 900,000 712,969 1.663 میلیون 2.269 میلیون 763,561 - - - 1.056 میلیون - 1.056 میلیون -
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 4,209 76.00 1.77 4,229 56.00 1.31 12:30 1,251 8.265 میلیون 34.957 میلیارد 6,202.31 4,285 4,290 4,200 4,318 2 300 4,209 1 19,083 4,209 7.383 هزار میلیارد 8.289 میلیون 2.404 میلیون 1.723 میلیون 965,846 1.438 میلیون 1.135 میلیون 68,439 - - - 8.265 میلیون - 7.965 میلیون 300,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 59,125 657.00 1.10 59,611 171.00 0.29 12:30 3,247 8.617 میلیون 513.662 میلیارد 1,835.06 59,782 59,890 58,800 60,000 3 2,000 59,150 1 6,843 59,150 179.346 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون - - - 1.326 میلیون 7.29 میلیون 2.777 میلیون 5.84 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 16,688 386.00 2.26 16,645 429.00 2.51 12:30 5,237 6.349 میلیون 105.687 میلیارد - 17,074 17,048 16,450 17,049 1 70 16,686 1 70 16,686 9.987 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.329 میلیون 20,000 6.314 میلیون 35,305
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 6,420 38.00 0.59 6,355 103.00 1.59 12:30 3,780 19.133 میلیون 121.594 میلیارد 5,763.09 6,458 6,395 6,304 6,444 3 1,800 6,420 3 41,500 6,420 329.358 هزار میلیارد 419.639 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 15.711 میلیون 3.422 میلیون 16.998 میلیون 2.135 میلیون
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 3,990 69.00 1.76 3,951 30.00 0.77 12:30 491 4.32 میلیون 17.067 میلیارد 7,779.67 3,921 3,930 3,901 4,000 1 497,720 3,989 5 3,500 3,995 18.821 هزار میلیارد 19.679 میلیون 8.197 میلیون 4.8 میلیون 772,093 7.425 میلیون 1.157 میلیون 1.103 میلیون - - - 4.293 میلیون 27,087 4.059 میلیون 260,499
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 7,178 309.00 4.50 7,125 256.00 3.73 12:30 11,901 188.747 میلیون 1.345 هزار میلیارد 10,910.66 6,869 6,875 6,850 7,212 1 102,387 7,180 3 4,220 7,180 343.45 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 127.846 میلیون 60.901 میلیون 66.266 میلیون 122.48 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 6,866 165.00 2.35 6,907 124.00 1.76 12:30 859 3.25 میلیون 22.447 میلیارد 4,896.25 7,031 6,973 6,800 7,111 1 1,000 6,865 1 1,927 6,866 3.516 هزار میلیارد 3.762 میلیون 902,805 500,000 296,671 606,134 495,451 81,053 - - - 3.226 میلیون 24,000 3.25 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 24,033 1,144.00 5.00 24,033 1,144.00 5.00 12:30 442 4.483 میلیون 107.742 میلیارد 2,790.01 22,889 24,033 24,033 24,033 0 195,775 24,033 50 - - 22.889 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 3.263 میلیون 1.22 میلیون 1.619 میلیون 2.864 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 5,490 237.00 4.51 5,329 76.00 1.45 12:30 3,426 18.738 میلیون 99.861 میلیارد - 5,253 5,180 5,080 5,500 1 10,200 5,486 2 20,000 5,486 13.855 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.738 میلیون - 16.385 میلیون 2.353 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 4,028 137.00 3.29 4,061 104.00 2.50 12:30 2,708 18.562 میلیون 75.386 میلیارد 11,656.36 4,165 4,195 4,006 4,195 1 5,737 4,025 2 3,545 4,025 83.3 هزار میلیارد 92.945 میلیون 40.517 میلیون 20 میلیون 11.545 میلیون 28.972 میلیون 7.677 میلیون 7.222 میلیون - - - 14.984 میلیون 3.578 میلیون 15.334 میلیون 3.228 میلیون
سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

سهام بورس 10,280 277.00 2.77 10,164 161.00 1.61 12:30 611 1.084 میلیون 11.022 میلیارد 3,996.67 10,003 9,845 9,845 10,421 2 2,520 10,280 1 230 10,289 10.843 هزار میلیارد 12.416 میلیون 3.69 میلیون 542,000 1.581 میلیون 2.109 میلیون 2.92 میلیون 700,517 - - - 657,354 427,036 1.072 میلیون 12,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 34,510 724.00 2.05 34,409 825.00 2.34 12:30 3,201 3.107 میلیون 106.899 میلیارد 1,202.3 35,234 35,443 33,895 35,443 1 2,919 34,500 3 2,000 34,500 68.818 هزار میلیارد 74.509 میلیون 14.103 میلیون 2 میلیون 5.651 میلیون 8.452 میلیون 26.077 میلیون 9.805 میلیون - - - 2.548 میلیون 558,368 2.605 میلیون 501,400
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 4,438 4.00 0.09 4,365 69.00 1.56 12:30 1,716 11.399 میلیون 49.754 میلیارد 5,184.61 4,434 4,438 4,290 4,440 2 1,000 4,438 1 16,900 4,438 2.845 هزار میلیارد 4.737 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.239 میلیون 37,882 - - - 11.399 میلیون - 11.399 میلیون -
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 11,590 109.00 0.93 11,754 55.00 0.47 12:30 1,070 2.37 میلیون 27.858 میلیارد 2,686.75 11,699 12,200 11,500 12,200 2 2,871 11,590 2 220 11,610 9.827 هزار میلیارد 15.963 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 - - - 2.37 میلیون - 2.264 میلیون 106,220
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 4,343 86.00 1.94 4,385 44.00 0.99 12:30 1,155 7.831 میلیون 34.337 میلیارد 6,813.12 4,429 4,340 4,295 4,489 2 240 4,345 1 25,710 4,345 39.861 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 7.35 میلیون 480,765 7.458 میلیون 372,699
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 12,111 7.00 0.06 11,959 145.00 1.20 12:30 1,626 4.749 میلیون 56.797 میلیارد 3,816.77 12,104 12,149 11,685 12,189 1 1,000 12,119 1 1,901 12,120 13.944 هزار میلیارد 17.772 میلیون 6.863 میلیون 1.152 میلیون 4.02 میلیون 2.843 میلیون 1.945 میلیون 1.017 میلیون - - - 4.549 میلیون 200,000 4.377 میلیون 371,861
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 13,413 705.00 4.99 13,452 666.00 4.72 12:30 1,445 4.45 میلیون 59.861 میلیارد 41,120.72 14,118 13,556 13,413 13,999 21 1,300 13,413 1 266,078 13,413 17.789 هزار میلیارد 19.241 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 838,755 1.92 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون - - - 4.25 میلیون 200,000 4.045 میلیون 404,605
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 8,426 1.00 0.01 8,599 172.00 2.04 12:30 951 3.033 میلیون 26.079 میلیارد 3,000.6 8,427 8,488 8,356 8,798 1 14,000 8,366 1 16,197 8,426 2.069 هزار میلیارد 2.305 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 - - - 3.033 میلیون - 3.033 میلیون -
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 31,500 258.00 0.83 31,411 169.00 0.54 12:30 936 943,674 29.642 میلیارد 1,450.82 31,242 32,000 30,700 32,200 1 900 31,400 1 2,000 31,500 18.527 هزار میلیارد 22.694 میلیون 5.551 میلیون 593,000 3.978 میلیون 1.574 میلیون 3.797 میلیون 1.372 میلیون - - - 938,674 5,000 928,883 14,791
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 15,399 99.00 0.64 15,346 152.00 0.98 12:30 2,395 5.303 میلیون 81.383 میلیارد 2,582.78 15,498 15,500 15,100 15,589 2 14,632 15,302 1 2,710 15,399 7.749 هزار میلیارد 10.06 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 - - - 5.295 میلیون 8,622 5.303 میلیون -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 5,801 141.00 2.49 5,760 100.00 1.77 12:30 2,449 20.531 میلیون 118.251 میلیارد 12,131.02 5,660 5,623 5,550 5,900 1 4,894 5,800 4 2,000 5,849 18.301 هزار میلیارد 190.963 میلیون 164.928 میلیون 3.233 میلیون 157.814 میلیون -7,894,750 19.649 میلیون -3,595,798 - - - 19.375 میلیون 1.156 میلیون 20.195 میلیون 336,044
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 22,120 624.00 2.74 22,432 312.00 1.37 12:30 407 365,690 8.171 میلیارد 995.6 22,744 23,750 22,055 23,750 1 200 22,111 1 1,500 22,120 32.979 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 288,955 76,735 365,690 -
قمرو

قند مرودشت‌

سهام بورس 28,939 4.00 0.01 28,644 299.00 1.03 12:30 669 526,790 15.09 میلیارد 1,258.8 28,943 29,499 28,180 29,499 1 4,870 28,939 1 1,282 28,940 5.789 هزار میلیارد 5.983 میلیون 834,634 200,000 238,765 595,869 1.075 میلیون 265,871 - - - 526,790 - 526,790 -
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,090 9.00 0.09 10,088 7.00 0.07 12:30 493 13.63 میلیون 137.5 میلیارد - 10,081 10,085 10,085 10,093 1 163,000 10,090 2 500 10,093 1.009 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.37 میلیون 10.26 میلیون 9.528 میلیون 4.102 میلیون
سشمال

سیمان‌ شمال‌

سهام بورس 6,300 168.00 2.60 6,278 190.00 2.94 12:30 2,247 11.433 میلیون 71.778 میلیارد 21,765.58 6,468 6,300 6,151 6,570 1 101,350 6,300 3 474 6,310 8.344 هزار میلیارد 9.162 میلیون 2.875 میلیون 1.075 میلیون 1.052 میلیون 1.822 میلیون 1.542 میلیون 356,279 - - - 8.845 میلیون 2.587 میلیون 11.397 میلیون 35,412
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 2,473 22.00 0.88 2,465 30.00 1.20 12:30 4,916 85.931 میلیون 211.798 میلیارد 15,041.87 2,495 2,490 2,421 2,495 2 8,000 2,474 2 30,326 2,478 31.188 هزار میلیارد 37.866 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون - - - 52.605 میلیون 33.325 میلیون 52.151 میلیون 33.78 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 22,025 423.00 1.96 21,713 111.00 0.51 12:30 4,171 13.69 میلیون 297.255 میلیارد 2,556.63 21,602 21,000 21,000 22,270 2 100 22,025 1 6,000 22,025 24.302 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 6.971 میلیون 6.72 میلیون 12.54 میلیون 1.15 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 9,699 461.00 4.99 9,570 332.00 3.59 12:30 2,430 37.266 میلیون 356.636 میلیارد 2,764.84 9,238 9,210 9,070 9,699 1 34.322 میلیون 9,699 588 4,000 9,700 74.495 هزار میلیارد 101.762 میلیون 42.847 میلیون 8.064 میلیون 24.71 میلیون 18.137 میلیون 63.143 میلیون 13.351 میلیون - - - 18.566 میلیون 18.701 میلیون 10.674 میلیون 26.592 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 7,298 62.00 0.84 7,174 186.00 2.53 12:30 6,178 39.171 میلیون 281.019 میلیارد 7,821.67 7,360 7,350 7,097 7,350 1 48,034 7,280 4 5,000 7,280 41.4 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 28.562 میلیون 10.609 میلیون 30.398 میلیون 8.773 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 7,699 150.00 1.91 7,769 80.00 1.02 12:30 974 3.889 میلیون 30.218 میلیارد 8,017.1 7,849 7,960 7,680 7,980 1 1,000 7,681 1 3,950 7,700 22.37 هزار میلیارد 46.357 میلیون 28.445 میلیون 2.85 میلیون 24.087 میلیون 4.358 میلیون 9.693 میلیون 849,164 - - - 3.724 میلیون 165,000 3.889 میلیون -
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,504 166.00 4.97 3,498 160.00 4.79 12:30 2,951 49.077 میلیون 171.68 میلیارد 17,439.86 3,338 3,504 3,380 3,504 0 7.037 میلیون 3,504 342 - - 5.215 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 - - - 47.477 میلیون 1.6 میلیون 49.077 میلیون -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 62,486 2,975.00 5.00 61,866 2,355.00 3.96 12:30 66 63,316 3.956 میلیارد 494.62 59,511 62,486 62,486 62,486 0 229,479 62,486 67 - - 11.902 هزار میلیارد 10.898 میلیون 1.622 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,153 1.314 میلیون 81,069 - - - 63,316 - 63,316 -
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 14,585 325.00 2.28 14,223 37.00 0.26 12:30 2,925 6.099 میلیون 86.74 میلیارد 1,976.07 14,260 14,170 13,550 14,600 3 12,723 14,570 6 49,600 14,570 4.706 هزار میلیارد - - 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 - - - 6.099 میلیون - 6.099 میلیون -
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,571 48.00 0.38 12,467 152.00 1.20 12:30 4,177 11.167 میلیون 139.219 میلیارد 6,114.24 12,619 12,750 12,205 12,750 1 25,650 12,571 2 490 12,580 75.714 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 9.918 میلیون 1.249 میلیون 8.338 میلیون 2.83 میلیون
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 26,495 322.00 1.23 26,397 224.00 0.86 12:30 576 834,666 22.032 میلیارد 1,295.88 26,173 25,701 25,701 26,790 1 33,432 26,450 2 200 26,500 9.76 هزار میلیارد 11.687 میلیون 2.727 میلیون 372,886 1.769 میلیون 957,987 2.681 میلیون 823,544 - - - 834,666 - 834,666 -
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 25,984 454.00 1.72 26,042 396.00 1.50 12:30 1,255 1.317 میلیون 34.306 میلیارد 870.05 26,438 26,437 25,888 26,437 1 2,700 25,984 2 78 25,984 13.219 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 1.317 میلیون - 1.317 میلیون -
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 91,600 4,497.00 4.68 91,507 4,590.00 4.78 12:30 1,731 1.211 میلیون 110.769 میلیارد 882.4 96,097 91,500 91,293 94,500 1 200 91,600 1 1,860 91,600 91.292 هزار میلیارد - - 950,000 26.639 میلیون 14.524 میلیون 31.453 میلیون 20.631 میلیون - - - 1.095 میلیون 115,359 822,535 387,971
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 8,600 124.00 1.42 8,643 81.00 0.93 12:30 1,983 7.527 میلیون 65.053 میلیارد 2,530.5 8,724 8,830 8,288 8,830 2 15,000 8,600 1 6,872 8,600 10.469 هزار میلیارد 11.433 میلیون 2.896 میلیون 850,000 1.159 میلیون 1.737 میلیون 1.688 میلیون 742,963 - - - 7.082 میلیون 445,525 7.24 میلیون 287,228
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 24,000 153.00 0.64 24,567 720.00 3.02 12:30 2,117 2.886 میلیون 70.888 میلیارد 1,204.13 23,847 25,039 23,905 25,039 1 42 23,991 1 1,900 24,000 1.789 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 2.786 میلیون 100,000 2.668 میلیون 217,664
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 513 6.00 1.16 515 4.00 0.77 12:30 29,196 831.705 میلیون 428.622 میلیارد 32,012.42 519 520 502 532 66 1.601 میلیون 512 29 6.569 میلیون 512 116.218 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون - - - 797.489 میلیون 34.216 میلیون 728.649 میلیون 103.056 میلیون
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 31,599 7.00 0.02 31,541 51.00 0.16 12:30 974 861,421 27.17 میلیارد 2,034.31 31,592 32,299 30,800 32,299 1 967 31,599 1 8,498 31,600 7.898 هزار میلیارد 9.075 میلیون 1.317 میلیون 250,000 878,417 438,907 944,238 314,172 - - - 861,421 - 860,421 1,000