شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

حق تقدم بورس 3,070 60.00 1.99 2,870 140.00 4.65 1399/06/27 19,139 268.921 میلیون 772.602 میلیارد 14,050.92 3,010 2,980 2,730 3,090 34 7.574 میلیون 2,750 135 1.699 میلیون 2,750 47.61 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207.259 میلیون 61.662 میلیون 268.805 میلیون 115,172
پترولح

ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 11,950 1,080.00 9.94 11,950 1,080.00 9.94 1399/06/27 3,052 7.439 میلیون 88.897 میلیارد 2,437.44 10,870 11,950 11,950 11,950 43 29.364 میلیون 11,950 1018 22,570 11,950 342.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.339 میلیون 100,000 5.124 میلیون 2.315 میلیون
وتوکاح

ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌

سهام بورس 9,850 99.00 1.02 10,161 410.00 4.20 1399/06/27 3,370 26.257 میلیون 266.791 میلیارد 7,791.48 9,751 10,550 9,500 10,600 11 42,996 9,850 16 13,611 9,850 48.521 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.009 میلیون 15.249 میلیون 11.176 میلیون 15.081 میلیون
کویرح

ح. تولیدی فولاد سپید فراب کویر

حق تقدم بورس 12,000 760.00 5.96 12,730 30.00 0.24 1399/06/27 5,675 23.855 میلیون 303.769 میلیارد 4,203.52 12,760 13,340 11,960 13,800 15 53,296 12,000 19 36,058 12,000 166.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.775 میلیون 80,000 22.964 میلیون 891,189
شپارسح

ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌

حق تقدم بورس 13,390 553.00 4.31 13,492 655.00 5.10 1399/06/27 1,193 3.007 میلیون 40.566 میلیارد 2,520.15 12,837 14,000 12,837 14,000 13 6,400 13,390 3 10,163 13,390 12.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.007 میلیون - 3.005 میلیون 2,023
کگازح

ح . شیشه‌ و گاز

حق تقدم بورس 19,610 1,780.00 9.98 19,520 1,690.00 9.48 1399/06/27 1,361 5.125 میلیون 100.023 میلیارد 3,765.61 17,830 19,610 18,000 19,610 7 2.255 میلیون 19,610 109 1,455 19,610 22.381 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.625 میلیون 500,000 5.092 میلیون 32,590
دسبحاح

ح .گروه دارویی سبحان

حق تقدم بورس 16,200 150.00 0.92 16,920 570.00 3.49 1399/06/27 750 869,615 14.716 میلیارد 1,159.49 16,350 17,990 15,200 17,990 4 8,857 16,200 7 2,942 16,200 57.236 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 869,615 - 652,938 216,677
کدماح

ح . معدنی‌ دماوند

سهام بورس 104,360 440.00 0.42 108,570 4,650.00 4.47 1399/06/27 10,180 10.083 میلیون 1.095 هزار میلیارد 990.43 103,920 113,000 103,920 114,290 217 667,023 112,020 22 669,003 112,020 33.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.969 میلیون 113,150 8.826 میلیون 1.256 میلیون
افقح

ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش

حق تقدم بورس 66,060 3,460.00 4.98 67,400 2,120.00 3.05 1399/06/27 2,009 2.685 میلیون 181.009 میلیارد 1,336.71 69,520 70,170 65,170 72,100 16 11,383 66,050 6 8,972 66,050 220.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.91 میلیون 775,359 2.34 میلیون 345,889
ختورح

ح . رادیاتور ایران‌

سهام بورس 28,800 2,610.00 9.97 28,540 2,350.00 8.97 1399/06/27 3,591 11.349 میلیون 323.881 میلیارد 3,160.37 26,190 27,150 26,740 28,810 13 71,983 28,810 63 24,163 28,810 32.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.349 میلیون - 9.399 میلیون 1.95 میلیون
فخاسح

ح . فولاد خراسان

سهام بورس 33,240 1,260.00 3.65 34,810 310.00 0.90 1399/06/27 1,845 2.468 میلیون 85.901 میلیارد 1,337.54 34,500 36,180 32,000 37,320 23 33,784 33,240 8 61,622 33,240 475.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.468 میلیون - 2.091 میلیون 376,321
تاصیکوح

ح . سرمایه گذاری صدرتامین

حق تقدم بورس 11,270 160.00 1.40 11,530 100.00 0.87 1399/06/27 2,438 15.661 میلیون 180.527 میلیارد 6,423.85 11,430 11,900 10,510 12,300 4 51,550 11,280 3 3,438 11,280 417.57 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.927 میلیون 734,324 11.449 میلیون 4.212 میلیون
دتمادح

ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

حق تقدم بورس 35,600 1,070.00 3.10 36,820 2,290.00 6.63 1399/06/27 1,206 1.591 میلیون 58.561 میلیارد 1,318.92 34,530 35,550 34,500 37,980 7 716 35,650 3 1,823 35,650 28.893 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.031 میلیون 560,000 1.399 میلیون 192,118
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 5,170 470.00 10.00 5,170 470.00 10.00 1399/06/27 37 1,000,000 5.17 میلیارد 27,027.03 4,700 5,170 5,170 5,170 0 63.801 میلیون 5,170 1028 - - 32.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,000,000 - - 1,000,000
دارا یکم

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

سهام بورس 232,200 8,980.00 3.72 245,150 3,970.00 1.65 1399/06/26 171,507 54.031 میلیون 13.246 هزار میلیارد - 241,180 255,200 230,000 262,000 1569 356,957 232,110 1130 296,505 232,110 144.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.536 میلیون 527,039 52.988 میلیون 1.076 میلیون
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 18,620 870.00 4.90 18,570 820.00 4.62 1399/06/26 4,933 26.859 میلیون 498.741 میلیارد 5,444 17,750 18,630 17,020 18,630 19 20,136 18,630 24 72,900 18,630 124.252 هزار میلیارد 127.515 میلیون 15.47 میلیون 6.691 میلیون 3.263 میلیون 12.207 میلیون 5.995 میلیون 5.908 میلیون 21.03 10.18 20.73 15.74 میلیون 11.118 میلیون 14.258 میلیون 12.601 میلیون
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 1.002 میلیون 19,887.00 1.95 1.002 میلیون 19,887.00 1.95 1399/06/26 2 6 6.01 میلیون - 1.021 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 0 5 1.073 میلیون 1 - - 3.506 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 6 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 1,000,000 29,740.00 2.89 1.006 میلیون 24,107.00 2.34 1399/06/26 28 2,382 2.395 میلیارد - 1.03 میلیون 1.545 میلیون 1,000,000 1.016 میلیون 1 39 1.013 میلیون 2 991 1.013 میلیون 1.006 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 359 2,023 82 2,300
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 51,000 80.00 0.16 51,000 80.00 0.16 1399/06/26 36 24,667 1.258 میلیارد - 50,920 51,000 51,000 51,000 9 5,121 51,040 5 2,297 51,040 1.377 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,294 7,373 24,667 -
زیر0003پ04

زیره سبز0003شرکت مینوبذر(پ)

اختیار معامله بورس 430,000 0.00 0.00 650,644 0.00 0.00 1399/06/26 34 946 615.51 میلیون - - 860 451,000 369.363 میلیون - - - - 29.93 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سدشت2

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 38,710 1,840.00 4.99 38,710 1,840.00 4.99 1399/06/26 11 375,045 14.518 میلیارد - 36,870 38,710 38,710 38,710 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 35,130 1,470.00 4.02 36,010 590.00 1.61 1399/06/26 2,046 2.063 میلیون 74.291 میلیارد 1,008.31 36,600 37,500 34,810 38,200 11 21,601 35,130 18 16,235 35,130 43.752 هزار میلیارد 44.193 میلیون 2.746 میلیون 1.215 میلیون 441,281 2.304 میلیون - 6,592 6637.16 18.99 - 2.021 میلیون 42,500 2.063 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 265,000 8,220.00 3.01 264,140 9,080.00 3.32 1399/06/26 391 197,394 52.139 میلیارد 504.84 273,220 262,100 259,560 277,000 2 1,030 265,000 1 67 265,000 14.309 هزار میلیارد 14.445 میلیون 839,544 54,173 135,827 703,717 7.15 میلیون 243,079 58.87 20.33 2 174,850 22,544 193,314 4,080
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 5,580 110.00 2.01 5,660 190.00 3.47 1399/06/26 6,617 33.738 میلیون 190.892 میلیارد 5,098.64 5,470 5,740 5,490 5,740 4 441,623 5,560 63 194,405 5,560 25.379 هزار میلیارد 25.818 میلیون 5.445 میلیون 4.484 میلیون 438,658 5.006 میلیون 2.316 میلیون 316,832 80.1 5.07 10.96 33.677 میلیون 60,890 33.738 میلیون -
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 40,790 2,110.00 4.92 42,190 710.00 1.66 1399/06/26 4,236 7.219 میلیون 304.59 میلیارد 1,704.24 42,900 45,000 40,760 45,030 101 295,055 43,400 5 301,480 43,400 73.833 هزار میلیارد 79.96 میلیون 10.675 میلیون 1.75 میلیون 6.128 میلیون 4.547 میلیون 5.259 میلیون 971,623 75.99 16.24 14.04 6.962 میلیون 257,537 7.219 میلیون -
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 20,630 980.00 4.99 20,630 980.00 4.99 1399/06/26 11 7.09 میلیون 146.275 میلیارد - 19,650 20,630 20,630 20,632 0 - - 0 - - 1144.965 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.09 میلیون - 7.09 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 25,070 1,190.00 4.98 25,070 1,190.00 4.98 1399/06/26 13 1.372 میلیون 34.402 میلیارد - 23,880 25,070 25,070 25,070 0 - - 0 - - 1865.208 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.372 میلیون - 1.372 میلیون
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 1.522 میلیون 507,210.00 50.00 1.522 میلیون 507,210.00 50.00 1399/06/26 7 34 51.735 میلیون - 1.014 میلیون 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1 245 1.522 میلیون 34 10 1.522 میلیون 3.043 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 69,800 1,880.00 2.62 71,820 140.00 0.20 1399/06/26 6,493 6.581 میلیون 472.668 میلیارد - 71,680 74,690 69,010 74,700 5 17,787 69,750 35 31,201 69,750 28.728 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.897 میلیون 683,558 5.762 میلیون 819,038
وخاور

بانک خاورمیانه

سهام بورس 11,540 250.00 2.21 11,810 520.00 4.61 1399/06/26 4,373 39.14 میلیون 462.066 میلیارد - 11,290 11,790 11,450 11,850 11 57,380 11,540 15 59,532 11,540 177.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.107 میلیون 22.033 میلیون 23.729 میلیون 15.411 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 169,370 3,070.00 1.85 171,560 5,260.00 3.16 1399/06/26 4,178 2.88 میلیون 494.079 میلیارد 689.31 166,300 174,610 165,510 174,610 10 12,108 169,380 15 2,509 169,380 1029.36 هزار میلیارد 1.066 میلیارد 127.53 میلیون 6 میلیون 36.841 میلیون 90.689 میلیون 157.862 میلیون 61.389 میلیون 16.77 11.35 6.52 1.64 میلیون 1.24 میلیون 2.36 میلیون 519,684
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 10,880 570.00 4.98 11,060 390.00 3.41 1399/06/26 1,943 10.005 میلیون 110.705 میلیارد 5,149.41 11,450 11,850 10,880 11,850 35 5,005 10,880 7 139,894 10,880 22.12 هزار میلیارد 23.371 میلیون 6.876 میلیون 2 میلیون 1.251 میلیون 5.625 میلیون 534,338 2.641 میلیون 8.37 3.93 41.4 9.603 میلیون 402,244 9.954 میلیون 51,101
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 7,520 50.00 0.66 7,630 60.00 0.79 1399/06/26 2,672 29.985 میلیون 228.636 میلیارد 11,221.93 7,570 7,890 7,400 7,900 22 206,469 7,620 2 207,321 7,620 45.78 هزار میلیارد 47.316 میلیون 13.295 میلیون 6 میلیون 1.536 میلیون 11.758 میلیون 5.183 میلیون 5.176 میلیون 8.84 3.89 8.83 15.857 میلیون 14.128 میلیون 29.107 میلیون 878,417
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 13,970 450.00 3.33 14,140 620.00 4.59 1399/06/26 1,275 14.75 میلیون 208.52 میلیارد 11,568.25 13,520 14,190 13,740 14,190 5 15,189 13,970 7 4,439 13,970 63.63 هزار میلیارد 67.294 میلیون 12.689 میلیون 4.5 میلیون 3.664 میلیون 9.025 میلیون 4.553 میلیون 4.607 میلیون 13.81 7.05 13.98 13.927 میلیون 822,530 10.767 میلیون 3.982 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 28,270 640.00 2.32 28,770 1,140.00 4.13 1399/06/26 2,213 13.826 میلیون 397.821 میلیارد 6,247.77 27,630 28,450 27,580 29,010 8 6,860 28,290 6 18,987 28,290 410.03 هزار میلیارد 430.884 میلیون 79.177 میلیون 14.252 میلیون 20.854 میلیون 58.323 میلیون 77.25 میلیون 31.72 میلیون 12.93 7.03 5.31 5.186 میلیون 8.641 میلیون 9.343 میلیون 4.483 میلیون
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 43,550 2,070.00 4.99 43,090 1,610.00 3.88 1399/06/26 705 944,794 41.044 میلیارد 1,340.13 41,480 43,450 42,120 43,550 3 22,424 43,550 11 4,600 43,550 34.472 هزار میلیارد 36.946 میلیون 3.522 میلیون 372,886 2.474 میلیون 1.048 میلیون 3.496 میلیون 948,978 36.33 32.9 9.86 944,794 - 944,794 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 46,440 2,440.00 4.99 47,890 990.00 2.03 1399/06/26 774 991,658 47.49 میلیارد 1,281.21 48,880 46,460 46,440 51,240 116 126 46,440 1 755,303 46,440 9.578 هزار میلیارد 9.882 میلیون 494,876 200,000 303,651 191,225 803,856 23,499 407.59 50.09 11.92 841,658 150,000 991,658 -
قزوین

کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 39,000 2,040.00 4.97 39,820 1,220.00 2.97 1399/06/26 1,690 5.944 میلیون 236.657 میلیارد 3,516.99 41,040 39,200 38,990 42,300 4 6,121 38,990 8 7,422 38,990 13.148 هزار میلیارد 13.689 میلیون 1.44 میلیون 330,197 540,192 900,143 1.924 میلیون 335,232 39.22 14.61 6.83 4.823 میلیون 1.121 میلیون 3.885 میلیون 2.059 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 99,820 4,750.00 5.00 99,700 4,630.00 4.87 1399/06/26 3,908 6.593 میلیون 657.303 میلیارد 1,686.95 95,070 99,820 95,070 99,820 7 70,191 99,820 51 1,407 99,820 50.847 هزار میلیارد 51.549 میلیون 1.033 میلیون 510,000 702,013 330,977 246,605 -79,853 -636.76 153.63 206.19 4.295 میلیون 2.298 میلیون 6.543 میلیون 50,000
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 60,000 640.00 1.08 59,090 270.00 0.45 1399/06/26 1,902 2.196 میلیون 129.736 میلیارد 1,154.38 59,360 59,170 56,600 60,500 10 1,150 59,590 5 3,992 59,590 11.818 هزار میلیارد 12.899 میلیون 1.389 میلیون 200,000 1.081 میلیون 308,084 2.946 میلیون 151,564 77.97 38.36 4.01 1.262 میلیون 933,240 2.168 میلیون 27,331
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 30,550 550.00 1.83 30,670 670.00 2.23 1399/06/26 1,579 4.472 میلیون 137.134 میلیارد 2,832.03 30,000 31,360 28,800 31,500 3 1,550 30,560 2 439 30,560 33.124 هزار میلیارد 37.271 میلیون 7.554 میلیون 1.08 میلیون 4.147 میلیون 3.407 میلیون 11.521 میلیون 2.009 میلیون 16.49 9.73 2.88 3.764 میلیون 708,160 4.265 میلیون 206,809
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 31,310 1,490.00 5.00 31,040 1,220.00 4.09 1399/06/26 2,471 7.901 میلیون 245.271 میلیارد 3,197.31 29,820 31,310 29,900 31,310 7 5.883 میلیون 31,310 68 3,317 31,310 260.736 هزار میلیارد 278.612 میلیون 34.998 میلیون 8.4 میلیون 17.876 میلیون 17.122 میلیون 20.627 میلیون 10.616 میلیون 24.56 15.23 12.64 7.271 میلیون 629,698 6.867 میلیون 1.034 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 5,720 300.00 4.98 5,960 60.00 1.00 1399/06/26 69,922 685.824 میلیون 4.089 هزار میلیارد 9,808.41 6,020 6,250 5,720 6,310 1478 753,097 5,720 213 38.847 میلیون 5,720 14.304 هزار میلیارد 255.729 میلیون 67.926 میلیون 39.605 میلیون 19.682 میلیون 48.244 میلیون 2.93 میلیون 2.85 میلیون 82.82 4.89 80.56 665.192 میلیون 20.632 میلیون 677.487 میلیون 8.337 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 10,090 530.00 4.99 10,470 150.00 1.41 1399/06/26 21,577 149.762 میلیون 1.569 هزار میلیارد 6,940.79 10,620 11,130 10,090 11,150 373 82,898 10,090 46 7.124 میلیون 10,090 237.881 هزار میلیارد 317.056 میلیون 70.387 میلیون 22.72 میلیون 79.175 میلیون -8,787,413 14.733 میلیون 653,096 364.24 -27.07 16.15 144.542 میلیون 5.22 میلیون 145.849 میلیون 3.913 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 10,070 530.00 5.00 10,150 450.00 4.25 1399/06/26 2,255 12.303 میلیون 124.869 میلیارد 5,455.71 10,600 10,070 10,070 10,480 437 518 10,070 1 4.139 میلیون 10,070 11.367 هزار میلیارد 12.518 میلیون 2.055 میلیون 1.12 میلیون 1.151 میلیون 903,912 3.604 میلیون -39,617 -286.92 12.58 3.15 12.303 میلیون - 12.303 میلیون -
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 9,290 480.00 4.91 9,610 160.00 1.64 1399/06/26 9,646 41.613 میلیون 399.715 میلیارد 4,314.03 9,770 10,130 9,290 10,200 977 43,579 9,290 29 8.344 میلیون 9,290 55.105 هزار میلیارد 58.828 میلیون 5.166 میلیون 1.021 میلیون 3.723 میلیون 1.442 میلیون 9.383 میلیون 632,558 87.11 38.21 5.87 41.613 میلیون - 41.595 میلیون 17,855
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 28,500 1,270.00 4.27 29,160 610.00 2.05 1399/06/26 1,521 2.702 میلیون 78.798 میلیارد 1,776.44 29,770 28,830 28,290 30,500 5 600 28,500 3 2,495 28,500 12.976 هزار میلیارد 15.567 میلیون 2.871 میلیون 445,000 2.591 میلیون 280,399 4.531 میلیون 47,563 272.82 46.28 2.86 2.546 میلیون 156,440 2.702 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 11,930 240.00 2.05 12,160 470.00 4.02 1399/06/26 2,663 16.869 میلیون 205.168 میلیارد 6,334.42 11,690 12,270 11,700 12,270 3 54,887 11,930 9 23,959 11,930 109.44 هزار میلیارد 124.798 میلیون 27.919 میلیون 9 میلیون 15.358 میلیون 12.561 میلیون 8.987 میلیون 8.146 میلیون 13.43 8.72 12.18 10.96 میلیون 5.909 میلیون 11.54 میلیون 5.329 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 31,760 1,510.00 4.99 31,750 1,500.00 4.96 1399/06/26 1,635 8.746 میلیون 277.673 میلیارد 5,349.28 30,250 31,750 31,000 31,760 4 1.004 میلیون 31,760 50 7,300 31,760 206.375 هزار میلیارد 218.188 میلیون 38.971 میلیون 6.5 میلیون 11.813 میلیون 27.158 میلیون 25.224 میلیون 15.42 میلیون 13.38 7.6 8.18 2.36 میلیون 6.386 میلیون 3.159 میلیون 5.587 میلیون
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 46,870 2,460.00 4.99 48,760 570.00 1.16 1399/06/26 412 311,270 14.792 میلیارد 755.51 49,330 51,250 46,870 51,250 41 - - 0 61,467 46,870 48.76 هزار میلیارد 50.997 میلیون 5.549 میلیون 1,000,000 2.237 میلیون 3.312 میلیون 3.675 میلیون 1.656 میلیون 29.44 14.72 13.27 311,270 - 311,270 -
انرژی1

نهادهای مالی بورس انرژی

سهام بورس 441,340 23,220.00 5.00 464,510 50.00 0.01 1399/06/26 1 500 220.67 میلیون - 464,560 441,340 441,340 441,340 17 - - 0 812,829 441,340 278.706 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500 - 500
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,910 90.00 3.00 3,040 40.00 1.33 1399/06/26 91,015 1.826 میلیارد 5.56 هزار میلیارد 20,066.71 3,000 3,150 2,860 3,150 116 11.924 میلیون 2,890 947 12.257 میلیون 2,890 119.371 هزار میلیارد 947.171 میلیون 453.307 میلیون 7.37 740.985 میلیون -34.72 154.108 میلیون -21,338,909 -27.85 5.91 3.86 1.787 میلیارد 39.853 میلیون 1.683 میلیارد 143.23 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 51,820 510.00 0.99 53,040 1,730.00 3.37 1399/06/26 25,856 61.076 میلیون 3.24 هزار میلیارد 2,362.14 51,310 53,870 50,720 53,870 56 248,572 51,830 166 158,568 51,830 1010.343 هزار میلیارد 1.088 میلیارد 157.836 میلیون 19.049 میلیون 77.445 میلیون 80.391 میلیون 168.456 میلیون 33.941 میلیون 29.77 12.57 6 54.702 میلیون 6.373 میلیون 42.548 میلیون 18.527 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,390 150.00 3.54 4,420 180.00 4.25 1399/06/26 7,431 150.109 میلیون 663.372 میلیارد 20,200.33 4,240 4,430 4,240 4,590 53 1.812 میلیون 4,390 61 3.164 میلیون 4,390 134.482 هزار میلیارد 795.759 میلیون 695.202 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 74.265 میلیون 3.647 میلیون 36.87 3.96 1.81 87.478 میلیون 62.63 میلیون 133.336 میلیون 16.773 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 6,270 10.00 0.16 6,350 70.00 1.11 1399/06/26 89,855 1.109 میلیارد 7.046 هزار میلیارد 12,345.7 6,280 6,540 6,030 6,590 322 7.347 میلیون 6,280 350 8.287 میلیون 6,280 1314.722 هزار میلیارد 5.734 میلیارد 4.805 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 420.789 میلیون 27.034 میلیون 48.63 3.58 3.12 863.297 میلیون 246.027 میلیون 899.166 میلیون 210.157 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,070 10.00 0.10 10,070 10.00 0.10 1399/06/26 4,769 298.079 میلیون 3.002 هزار میلیارد - 10,060 10,070 10,060 10,080 9 12.615 میلیون 10,070 140 432,311 10,070 80.56 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 97.063 میلیون 201.015 میلیون 90.007 میلیون 208.072 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 6,450 300.00 4.44 6,610 140.00 2.07 1399/06/26 5,275 26.719 میلیون 176.535 میلیارد 5,065.26 6,750 7,070 6,420 7,070 21 22,604 6,440 12 64,649 6,440 43.774 هزار میلیارد 46.116 میلیون 10.759 میلیون 6.622 میلیون 2.342 میلیون 8.417 میلیون 5.124 میلیون 1.181 میلیون 37.07 5.2 8.54 22.219 میلیون 4.5 میلیون 25.38 میلیون 1.339 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 67,000 1,570.00 2.40 68,070 2,640.00 4.03 1399/06/26 2,026 2.098 میلیون 142.826 میلیارد 1,035.66 65,430 68,700 65,630 68,700 5 2,059 67,050 12 10,727 67,050 76.579 هزار میلیارد 88.846 میلیون 14.483 میلیون 1.125 میلیون 12.267 میلیون 2.216 میلیون 14.427 میلیون 3.373 میلیون 22.7 34.56 5.31 2.064 میلیون 34,082 1.764 میلیون 334,001
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 13,700 650.00 4.98 13,700 650.00 4.98 1399/06/26 3,897 19.369 میلیون 265.354 میلیارد - 13,050 13,700 13,700 13,700 38 143.515 میلیون 13,700 7985 83,361 13,700 342.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.579 میلیون 790,000 14.685 میلیون 4.684 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 20,230 410.00 1.99 20,820 180.00 0.87 1399/06/26 17,820 72.047 میلیون 1.5 هزار میلیارد 4,043.06 20,640 21,280 20,090 21,570 83 59,370 20,230 62 118,781 20,230 1696.83 هزار میلیارد 1.497 میلیارد 185.081 میلیون 81.5 میلیون 15.96 میلیون 169.121 میلیون 62.186 میلیون 60.758 میلیون 27.93 10.03 27.29 55.284 میلیون 16.763 میلیون 55.58 میلیون 16.467 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 3,350 60.00 1.76 3,510 100.00 2.93 1399/06/26 120,082 2.593 میلیارد 9.098 هزار میلیارد 21,595.76 3,410 3,580 3,260 3,580 550 6.762 میلیون 3,340 719 49.201 میلیون 3,340 1058.813 هزار میلیارد 1.508 میلیارد 570.975 میلیون 8.47 1.342 میلیارد -25.52 210.84 میلیون -114,123,067 -14.73 8.73 2.79 2.491 میلیارد 102.022 میلیون 2.252 میلیارد 340.775 میلیون
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 73,500 410.00 0.56 72,890 200.00 0.27 1399/06/26 4,661 7.269 میلیون 529.843 میلیارد 1,559.56 73,090 72,910 70,000 75,500 34 2.001 میلیون 74,000 23 93,119 74,000 291.56 هزار میلیارد 301.126 میلیون 20.639 میلیون 2 میلیون 9.566 میلیون 11.073 میلیون 22.209 میلیون 7.914 میلیون 36.85 26.33 13.13 3.809 میلیون 3.46 میلیون 6.972 میلیون 296,992
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 4,160 190.00 4.79 4,160 190.00 4.79 1399/06/26 31,995 957.404 میلیون 3.982 هزار میلیارد 29,923.54 3,970 4,160 4,040 4,160 183 105.458 میلیون 4,160 3189 1.703 میلیون 4,160 729.473 هزار میلیارد 4.138 میلیارد 3.602 میلیارد 3.99 640.042 میلیون 155.46 309.912 میلیون 4.117 میلیون 177.18 4.55 2.35 876.498 میلیون 80.905 میلیون 610.075 میلیون 347.329 میلیون
غزر

صنعتی زر ماکارون

سهام بورس 72,200 2,250.00 3.02 73,050 1,400.00 1.88 1399/06/26 71,339 7.718 میلیون 563.87 میلیارد 108.19 74,450 76,800 70,730 78,170 1341 118,513 72,500 75 157,371 72,500 116.88 هزار میلیارد 120.639 میلیون 8.471 میلیون 1.6 میلیون 3.759 میلیون 4.712 میلیون 10.697 میلیون 2.519 میلیون 46.39 24.8 10.93 7.241 میلیون 477,908 7.484 میلیون 234,396
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 45,100 440.00 0.99 46,300 1,640.00 3.67 1399/06/26 3,890 7.487 میلیون 346.675 میلیارد - 44,660 46,890 44,000 46,890 10 4,220 45,140 6 4,480 45,140 888.96 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.487 میلیون 200 5.46 میلیون 2.027 میلیون
ارزش

صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام

صندوق بورس 11,990 80.00 0.66 12,320 250.00 2.07 1399/06/26 6,024 30.872 میلیون 380.197 میلیارد - 12,070 12,700 11,800 12,890 18 35,962 11,990 17 161,558 11,990 4.928 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.729 میلیون 2.143 میلیون 30.617 میلیون 255,000
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 21,970 630.00 2.95 21,920 580.00 2.72 1399/06/26 1,005 3.811 میلیون 83.535 میلیارد 3,791.81 21,340 22,400 20,700 22,400 1 650 21,950 3 1,000 21,950 65.76 هزار میلیارد 74.553 میلیون 16.604 میلیون 3 میلیون 8.793 میلیون 7.811 میلیون 33.795 میلیون 2.643 میلیون 24.88 8.42 1.95 3.127 میلیون 683,855 2.991 میلیون 820,000
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,730 840.00 4.97 17,700 810.00 4.80 1399/06/26 13,226 124.63 میلیون 2.206 هزار میلیارد 9,423.08 16,890 17,730 17,110 17,730 78 17.232 میلیون 17,730 1307 130,321 17,730 1274.4 هزار میلیارد 1.315 میلیارد 167.156 میلیون 72 میلیون 40.339 میلیون 126.817 میلیون 49.188 میلیون 47.002 میلیون 27.11 10.06 25.91 94.154 میلیون 30.476 میلیون 94.693 میلیون 29.936 میلیون
سخوز

سیمان خوزستان

سهام بورس 20,430 970.00 4.98 19,720 260.00 1.34 1399/06/26 234 785,636 16.051 میلیارد 3,357.42 19,460 20,430 20,430 20,430 1 1.685 میلیون 20,430 242 20,000 25,370 27.608 هزار میلیارد 31.009 میلیون 5.249 میلیون 1.4 میلیون 3.401 میلیون 1.848 میلیون 5.064 میلیون 1.018 میلیون 27.13 14.94 5.45 685,636 100,000 547,167 238,469
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 13,220 690.00 4.96 13,640 270.00 1.94 1399/06/26 11,348 24.737 میلیون 337.294 میلیارد 2,179.87 13,910 14,550 13,220 14,550 56 150,439 13,220 28 159,865 13,220 54.56 هزار میلیارد 101.48 میلیون 15.355 میلیون 7 میلیون 6 میلیون 9.355 میلیون 4.905 میلیون 4.321 میلیون 22.1 10.22 19.47 23.14 میلیون 1.597 میلیون 22.032 میلیون 2.705 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 35,230 340.00 0.97 36,240 1,350.00 3.87 1399/06/26 5,924 15.743 میلیون 570.574 میلیارد 2,657.48 34,890 36,630 34,900 36,630 24 23,154 35,250 22 23,181 35,250 292.32 هزار میلیارد 301.73 میلیون 30.194 میلیون 8.066 میلیون 9.41 میلیون 20.784 میلیون 19.169 میلیون 13.535 میلیون 21.6 14.06 15.25 14.511 میلیون 1.232 میلیون 13.575 میلیون 2.168 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 13,320 400.00 3.10 13,470 550.00 4.26 1399/06/26 3,661 32.191 میلیون 433.586 میلیارد 8,792.85 12,920 13,560 12,830 13,560 10 17,783 13,400 9 9,779 13,400 417.57 هزار میلیارد 425.089 میلیون 52.668 میلیون 20 میلیون 7.519 میلیون 45.149 میلیون 18.989 میلیون 17.922 میلیون 23.3 9.25 21.99 29.699 میلیون 2.492 میلیون 21.336 میلیون 10.854 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 37,130 1,740.00 4.92 36,990 1,600.00 4.52 1399/06/26 118,845 297.701 میلیون 11.011 هزار میلیارد 2,504.95 35,390 37,150 35,690 37,150 408 1.58 میلیون 37,140 1041 2.46 میلیون 37,140 3750.786 هزار میلیارد 3.668 میلیارد 366.659 میلیون 101.4 میلیون 80.565 میلیون 286.094 میلیون 238.543 میلیون 124.934 میلیون 30.02 13.11 15.72 272.685 میلیون 25.015 میلیون 235.961 میلیون 61.739 میلیون
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 21,260 570.00 2.61 22,060 230.00 1.05 1399/06/26 102,438 79.109 میلیون 1.745 هزار میلیارد 772.26 21,830 22,920 21,010 22,920 873 445,763 21,230 325 527,183 21,230 242.66 هزار میلیارد 248.184 میلیون 27.669 میلیون 11 میلیون 5.524 میلیون 22.145 میلیون 8.392 میلیون 8.216 میلیون 29.53 10.96 28.92 76.995 میلیون 2.114 میلیون 77.776 میلیون 1.333 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 23,140 1,100.00 4.99 23,100 1,060.00 4.81 1399/06/26 4,054 16.851 میلیون 389.272 میلیارد 4,156.64 22,040 23,140 22,290 23,140 12 66,686 23,140 57 6,281 23,140 138.6 هزار میلیارد 147.232 میلیون 28.308 میلیون 6 میلیون 8.632 میلیون 19.676 میلیون 43.742 میلیون 8.661 میلیون 16 7.04 3.17 13.443 میلیون 3.408 میلیون 15.811 میلیون 1.04 میلیون
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 39,600 710.00 1.76 38,570 1,740.00 4.32 1399/06/26 4,183 10.795 میلیون 416.371 میلیارد 2,580.61 40,310 38,300 38,300 39,990 34 153,669 39,600 18 40,439 39,600 32.785 هزار میلیارد 33.978 میلیون 2.089 میلیون 300,000 1.194 میلیون 895,325 3.139 میلیون 160,478 204.29 36.62 10.45 10.788 میلیون 6,996 10.794 میلیون 355
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 27,730 1,320.00 5.00 27,660 1,250.00 4.73 1399/06/26 4,408 25.739 میلیون 712.065 میلیارد 5,839.27 26,410 27,730 26,850 27,730 12 13,705 27,730 18 491,227 27,730 223.05 هزار میلیارد 246.493 میلیون 48.88 میلیون 8.064 میلیون 23.443 میلیون 25.437 میلیون 65.946 میلیون 10.562 میلیون 21.12 8.77 3.38 18.491 میلیون 7.248 میلیون 12.53 میلیون 13.21 میلیون
ثبهساز

بهساز کاشانه تهران

سهام بورس 4,670 220.00 4.94 4,670 220.00 4.94 1399/06/26 58,766 80.109 میلیون 374.107 میلیارد 1,363.18 4,450 4,670 4,670 4,670 1688 36.707 میلیون 4,670 5330 1.306 میلیون 4,670 10.791 هزار میلیارد 99.896 میلیون 27.183 میلیون 2.311 میلیون 5.885 میلیون 21.298 میلیون 4.445 میلیون 1.759 میلیون 53.46 4.41 21.15 80.057 میلیون 51,330 69.63 میلیون 10.479 میلیون
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 4,010 190.00 4.97 3,850 30.00 0.79 1399/06/26 29,968 2.289 میلیون 9.177 میلیارد 76.37 3,820 4,010 4,010 4,010 381 59.549 میلیون 4,010 2506 27,804 4,010 7.7 هزار میلیارد 11.555 میلیون 6.354 میلیون 2 میلیون 3.855 میلیون 2.498 میلیون 1.09 میلیون 557,598 13.81 3.08 7.06 1.889 میلیون 400,000 2.244 میلیون 44,919
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 20,580 980.00 5.00 20,550 950.00 4.85 1399/06/26 77,447 500.745 میلیون 10.291 هزار میلیارد 6,465.65 19,600 20,580 20,100 20,580 294 12.048 میلیون 20,580 2329 975,448 20,580 4294.95 هزار میلیارد 4.332 میلیارد 646.309 میلیون 209 میلیون 235.25 میلیون 411.059 میلیون 422.406 میلیون 149.415 میلیون 28.75 10.45 10.17 441.345 میلیون 59.4 میلیون 372.79 میلیون 127.955 میلیون
امین

تامین سرمایه امین

سهام بورس 15,130 730.00 4.60 15,660 200.00 1.26 1399/06/26 120,094 67.768 میلیون 1.061 هزار میلیارد 564.29 15,860 16,550 15,070 16,600 1826 350,162 15,130 263 371,696 15,130 109.62 هزار میلیارد 112.218 میلیون 12.476 میلیون 3.5 میلیون 2.598 میلیون 9.878 میلیون 4.042 میلیون 2.869 میلیون 38.21 11.1 27.12 66.71 میلیون 1.058 میلیون 65.278 میلیون 2.49 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 5,220 270.00 4.92 5,290 200.00 3.64 1399/06/26 63,416 1.422 میلیارد 7.519 هزار میلیارد 22,423.62 5,490 5,550 5,220 5,630 477 1.467 میلیون 5,220 224 23.656 میلیون 5,220 125.69 هزار میلیارد 2.392 میلیارد 1.65 میلیارد 8.08 927.096 میلیون -84.38 164.335 میلیون -10,986,736 -75.28 7.2 5.03 971.489 میلیون 450.527 میلیون 1.346 میلیارد 75.754 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 17,460 820.00 4.93 17,440 800.00 4.81 1399/06/26 1,885 14.598 میلیون 254.657 میلیارد 7,744.32 16,640 17,470 16,900 17,470 5 4,128 17,470 6 50,196 17,470 143.88 هزار میلیارد 145.005 میلیون 17.774 میلیون 8.25 میلیون 1.125 میلیون 16.649 میلیون 4.475 میلیون 4.313 میلیون 33.36 8.64 32.15 7.889 میلیون 6.709 میلیون 11.044 میلیون 3.554 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 18,450 670.00 3.77 18,580 800.00 4.50 1399/06/26 4,677 33.467 میلیون 621.799 میلیارد 7,155.69 17,780 18,660 17,980 18,660 16 42,951 18,490 22 114,119 18,490 104.513 هزار میلیارد 112.766 میلیون 17.543 میلیون 5.625 میلیون 8.254 میلیون 9.29 میلیون 6.177 میلیون 6.041 میلیون 17.3 11.25 16.93 28.993 میلیون 4.475 میلیون 22.132 میلیون 11.335 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 3,560 100.00 2.89 3,590 130.00 3.76 1399/06/26 59,486 1.151 میلیارد 4.128 هزار میلیارد 19,349.41 3,460 3,630 3,400 3,630 240 6.373 میلیون 3,550 508 4.302 میلیون 3,550 803.895 هزار میلیارد 3.342 میلیارد 2.706 میلیارد 5.22 723.281 میلیون 172.99 267.442 میلیون 4.181 میلیون 192.28 5.8 3.01 1.059 میلیارد 91.559 میلیون 1.037 میلیارد 113.786 میلیون
ضخود7057

اختیارخ خودرو-4000-1399/07/09

اختیار معامله بورس 27 0.00 0.00 15 0.00 0.00 1399/06/26 2,979 177,972 2.59 میلیون - - 177,972 200 2.589 میلیارد 1 100 28 1 100 28 - - - - - - - - - - - - - - -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 29,020 1,380.00 4.99 28,960 1,320.00 4.78 1399/06/26 6,634 38.864 میلیون 1.126 هزار میلیارد 5,858.36 27,640 29,020 27,660 29,020 12 42,539 29,020 30 73,899 29,020 1172.88 هزار میلیارد 1.211 میلیارد 130.499 میلیون 40.5 میلیون 38.535 میلیون 91.964 میلیون 25.408 میلیون 24.756 میلیون 47.38 12.75 46.16 28.892 میلیون 9.973 میلیون 28.126 میلیون 10.739 میلیون
آبادا

تولید نیروی برق آبادان

سهام بورس 26,030 1,360.00 4.97 26,930 460.00 1.68 1399/06/26 48,290 12.415 میلیون 334.314 میلیارد 257.1 27,390 28,000 26,030 28,490 7980 39,170 26,030 70 1.437 میلیون 26,030 67.325 هزار میلیارد 71.665 میلیون 7.926 میلیون 2.5 میلیون 4.34 میلیون 3.586 میلیون 2.019 میلیون 700,853 96.06 18.77 33.35 12.295 میلیون 120,000 11.985 میلیون 430,390
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 8,100 170.00 2.14 8,150 220.00 2.77 1399/06/26 2,716 16.272 میلیون 132.698 میلیارد 5,991.19 7,930 8,320 7,800 8,320 4 17,622 8,030 10 11,499 8,030 32.6 هزار میلیارد 86.234 میلیون 55.918 میلیون 1.5 میلیون 53.634 میلیون 2.284 میلیون 40.343 میلیون 416,447 78.28 14.27 0.81 16.06 میلیون 211,896 15.942 میلیون 330,500
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 10,720 560.00 4.96 10,990 290.00 2.57 1399/06/26 3,311 14.876 میلیون 163.515 میلیارد 4,492.97 11,280 11,460 10,720 11,460 408 15,016 10,720 10 2.816 میلیون 10,720 19.782 هزار میلیارد 21.498 میلیون 3.86 میلیون 1.8 میلیون 1.716 میلیون 2.144 میلیون 1.318 میلیون 205,119 96.44 9.23 15.01 14.751 میلیون 125,000 14.864 میلیون 11,937
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 12,820 670.00 4.97 13,210 280.00 2.08 1399/06/26 6,167 27.819 میلیون 367.41 میلیارد 4,510.87 13,490 13,550 12,820 13,950 674 22,259 12,820 17 7.648 میلیون 12,820 68.835 هزار میلیارد 91.476 میلیون 36.313 میلیون 5.211 میلیون 22.641 میلیون 13.672 میلیون 9.321 میلیون 4.825 میلیون 14.27 5.03 7.38 27.737 میلیون 81,335 26.819 میلیون 1,000,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 41,990 1,730.00 3.96 43,400 320.00 0.73 1399/06/26 7,813 13.529 میلیون 587.182 میلیارد 1,731.62 43,720 45,400 41,740 45,500 32 31,979 42,000 25 23,150 42,000 162.75 هزار میلیارد 182.167 میلیون 28.69 میلیون 3.75 میلیون 19.417 میلیون 9.272 میلیون 10.196 میلیون 3.922 میلیون 41.5 17.55 15.96 12.881 میلیون 648,301 12.677 میلیون 852,144
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 41,990 1,180.00 2.89 42,520 1,710.00 4.19 1399/06/26 4,859 10.539 میلیون 448.132 میلیارد 2,169.02 40,810 42,850 41,000 42,850 26 47,452 42,000 37 82,828 42,000 297.64 هزار میلیارد 308.968 میلیون 38.604 میلیون 7 میلیون 11.328 میلیون 27.276 میلیون 17.881 میلیون 13.947 میلیون 21.34 10.91 16.65 8.995 میلیون 1.545 میلیون 7.556 میلیون 2.983 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 4,880 240.00 4.69 5,030 90.00 1.76 1399/06/26 6,217 39.402 میلیون 198.085 میلیارد 6,337.82 5,120 5,320 4,870 5,360 23 137,633 4,910 9 72,485 4,910 11.9 هزار میلیارد 12.332 میلیون 2.937 میلیون 2.366 میلیون 431,422 2.506 میلیون 841,220 9,457 1258.34 4.75 14.15 39.391 میلیون 11,621 39.402 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,080 1,420.00 4.98 27,570 930.00 3.26 1399/06/26 10,871 70.223 میلیون 1.936 هزار میلیارد 6,459.65 28,500 29,920 27,080 29,920 217 51,386 27,080 17 4.073 میلیون 27,080 275.7 هزار میلیارد 277.264 میلیون 19.1 میلیون 10 میلیون 1.564 میلیون 17.536 میلیون 5.428 میلیون 5.292 میلیون 52.1 15.72 50.79 54.491 میلیون 15.732 میلیون 51.362 میلیون 18.861 میلیون
وبوعلی

سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌

سهام بورس 9,770 310.00 3.28 9,500 40.00 0.42 1399/06/26 2,794 13.446 میلیون 127.802 میلیارد 4,812.41 9,460 9,840 9,000 9,900 15 126,649 9,800 12 305,681 9,800 28.5 هزار میلیارد 28.665 میلیون 9.085 میلیون 1.6 میلیون 164,748 8.921 میلیون 6.037 میلیون 5.985 میلیون 4.76 3.19 4.72 12.322 میلیون 1.124 میلیون 12.837 میلیون 609,358
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 44,120 1,510.00 3.31 45,050 580.00 1.27 1399/06/26 2,423 5.001 میلیون 225.289 میلیارد 2,063.81 45,630 47,400 43,610 47,500 9 86,822 44,100 4 14,745 44,100 1351.5 هزار میلیارد 1.401 میلیارد 147.561 میلیون 30 میلیون 49.369 میلیون 98.192 میلیون 53.03 میلیون 44.121 میلیون 30.63 13.76 25.49 4.221 میلیون 779,410 3.997 میلیون 1.003 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 18,550 880.00 4.98 18,550 880.00 4.98 1399/06/26 10,151 104.803 میلیون 1.944 هزار میلیارد 10,324.41 17,670 18,550 18,450 18,550 30 1.775 میلیون 18,550 71 201,577 18,550 1018.395 هزار میلیارد 1.029 میلیارد 106.449 میلیون 40.3 میلیون 10.496 میلیون 95.953 میلیون 29.904 میلیون 30.247 میلیون 33.67 10.61 34.06 97.274 میلیون 7.53 میلیون 53.392 میلیون 51.411 میلیون
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 212,030 530.00 0.25 218,100 5,540.00 2.61 1399/06/26 1,632 921,320 200.943 میلیارد - 212,560 222,210 212,000 227,990 7 62,866 212,000 11 39,214 212,000 21.81 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 766,973 154,347 685,796 235,524
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 29,270 1,540.00 5.00 29,720 1,090.00 3.54 1399/06/26 5,179 18.959 میلیون 563.459 میلیارد 3,660.8 30,810 31,200 29,270 32,330 25 1.186 میلیون 29,270 35 38,969 29,270 47.552 هزار میلیارد 48.027 میلیون 2.81 میلیون 1.6 میلیون 474,718 2.336 میلیون 526,112 413,265 115.06 20.36 90.38 8.903 میلیون 10.056 میلیون 18.753 میلیون 205,904
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی