شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 6,651 174.00 2.55 6,964 139.00 2.04 12:30 69,464 352.884 میلیون 2.457 هزار میلیارد 603.53 6,825 7,166 6,501 7,166 31 749,782 6,670 39 959,842 6,670 41.679 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 351.537 میلیون 1.348 میلیون 274.19 میلیون 78.694 میلیون
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 49,219 4,575.00 10.25 48,631 3,987.00 8.93 12:30 11,124 2.015 میلیون 97.974 میلیارد - 44,644 46,876 46,876 49,219 167 35.624 میلیون 49,219 1968 10,699 49,219 44.644 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.806 میلیون 208,693 1.215 میلیون 800,134
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 6,619 315.00 5.00 6,545 241.00 3.82 12:30 8,535 86.72 میلیون 567.608 میلیارد 8,246.02 6,304 6,619 6,303 6,619 1 199,585 6,619 26 10,000 6,619 28.368 هزار میلیارد 148.645 میلیون 24.17 میلیون 4.5 میلیون 120,858 10.871 میلیون 3.949 میلیون 3.957 میلیون - - - 83.393 میلیون 3.327 میلیون 67.202 میلیون 19.518 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 4,806 228.00 4.98 4,803 225.00 4.91 12:30 14,011 272.026 میلیون 1.307 هزار میلیارد 10,804.31 4,578 4,806 4,650 4,806 3 13.736 میلیون 4,806 629 11,510 4,806 60.114 هزار میلیارد 576.014 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 179.307 میلیون 92.719 میلیون 194.297 میلیون 77.729 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 10,280 324.00 3.25 10,192 236.00 2.37 12:30 6,009 26.259 میلیون 267.642 میلیارد 7,323.54 9,956 10,453 9,501 10,453 3 6,189 10,290 8 13,000 10,290 56.003 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 19.198 میلیون 7.061 میلیون 24.737 میلیون 1.522 میلیون
سیلامح

ح . سیمان‌ ایلام‌

حق تقدم بورس 6,060 60.00 1.00 6,206 206.00 3.43 12:30 1,867 9.466 میلیون 58.742 میلیارد - 6,000 6,390 5,906 6,400 1 26,800 6,060 1 1,000 6,065 4.887 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.466 میلیون - 9.466 میلیون -
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 39,530 1,879.00 4.99 39,514 1,863.00 4.95 12:30 5,101 10.93 میلیون 431.895 میلیارد 801.76 37,651 39,533 38,999 39,533 2 39,998 39,520 8 21,000 39,520 11.295 هزار میلیارد 8.293 میلیون 1.208 میلیون 245,000 665,977 542,194 1.782 میلیون 338,627 - - - 10.93 میلیون - 4.495 میلیون 6.435 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,957 18.00 0.36 5,132 157.00 3.16 12:30 3,527 16.493 میلیون 84.646 میلیارد 4,020.87 4,975 5,223 4,899 5,223 6 82,202 4,959 4 109,438 4,959 9.95 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 - - - 16.482 میلیون 10,731 15.487 میلیون 1.006 میلیون
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 46,283 2,202.00 5.00 46,092 2,011.00 4.56 12:30 1,753 1.723 میلیون 79.438 میلیارد 1,204.13 44,081 46,285 44,915 46,285 5 2,053 46,190 1 6,142 46,190 3.306 هزار میلیارد 1.863 میلیون 239,217 75,000 84,164 155,053 248,238 54,169 - - - 1.722 میلیون 1,000 1.723 میلیون -
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 42,000 1,549.00 3.83 42,128 1,677.00 4.15 12:30 3,265 3.623 میلیون 152.635 میلیارد 1,101.42 40,451 42,473 40,500 42,473 6 800 41,999 1 22,881 42,000 70.789 هزار میلیارد 41.641 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 - - - 3.528 میلیون 94,906 3.623 میلیون -
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 21,189 927.00 4.58 21,268 1,006.00 4.96 12:30 2,576 10.337 میلیون 219.852 میلیارد - 20,262 21,275 21,000 21,275 1 3,852 21,200 4 21,668 21,200 408.346 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.329 میلیون 2.009 میلیون 7.109 میلیون 3.229 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 9,981 5.00 0.05 10,054 68.00 0.68 12:29 4,618 22.945 میلیون 230.688 میلیارد 9,619.5 9,986 10,180 9,911 10,218 3 4,726 9,989 1 33,046 9,989 479.328 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 10.667 میلیون 12.279 میلیون 15.29 میلیون 7.655 میلیون
دکیمی

کیمیدارو

سهام بورس 20,789 150.00 0.72 21,305 366.00 1.75 12:29 1,196 1.474 میلیون 31.752 میلیارد 1,609.23 20,939 21,985 20,100 21,985 1 500 20,771 1 1,029 20,789 12.061 هزار میلیارد 9.195 میلیون 2.85 میلیون 576,000 1.61 میلیون 1.24 میلیون 1.603 میلیون 715,525 - - - 1.473 میلیون 1,000 1.474 میلیون -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 24,954 1,188.00 5.00 24,926 1,160.00 4.88 12:29 5,191 22.184 میلیون 552.945 میلیارد 7,811.32 23,766 24,954 23,520 24,954 1 1.125 میلیون 24,954 198 3,000 25,080 89.123 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 20.13 میلیون 2.054 میلیون 21.835 میلیون 348,393
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 5,250 51.00 0.98 5,322 123.00 2.37 12:29 5,889 38.61 میلیون 205.467 میلیارد 12,732.56 5,199 5,458 5,115 5,458 7 107,800 5,260 2 306,274 5,260 9.679 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - 38.51 میلیون 100,000 38.61 میلیون -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 152,980 4,717.00 3.18 153,704 5,441.00 3.67 12:29 5,003 1.463 میلیون 224.795 میلیارد 908.81 148,263 155,600 149,901 155,676 6 2,694 153,011 4 2,466 153,011 14.826 هزار میلیارد 4.839 میلیون 881,772 100,000 801,219 80,553 618,234 -53,599 - - - 1.463 میلیون - 1.456 میلیون 6,854
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 9,699 277.00 2.94 9,806 384.00 4.08 12:29 23,714 251.384 میلیون 2.465 هزار میلیارد 16,904.77 9,422 9,893 9,508 9,893 30 53,662 9,700 11 552,520 9,700 471.1 هزار میلیارد 251.384 میلیون 490.3 میلیون 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 184.17 میلیون 67.214 میلیون 136.253 میلیون 115.131 میلیون
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 27,879 1,101.00 4.11 27,839 1,061.00 3.96 12:29 2,498 2.925 میلیون 81.438 میلیارد 1,159.7 26,778 28,108 27,000 28,116 1 200 27,763 1 3,900 27,879 5.356 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 2.925 میلیون - 2.825 میلیون 100,000
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 12,350 588.00 5.00 12,350 588.00 5.00 12:29 1,409 9.679 میلیون 119.531 میلیارد 3,152.92 11,762 12,350 12,350 12,350 1 26.431 میلیون 12,350 2583 2,700 13,826 47.048 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - 9.229 میلیون 450,000 5.908 میلیون 3.77 میلیون
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 20,300 607.00 2.90 20,927 20.00 0.10 12:29 878 1.287 میلیون 26.965 میلیارد 2,830.84 20,907 21,898 20,170 21,898 1 400 20,300 1 2,000 20,390 8.363 هزار میلیارد 7.493 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 - - - 1.287 میلیون 500 1.287 میلیون -
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 33,500 1,053.00 3.05 34,866 313.00 0.91 12:29 7,490 11.489 میلیون 400.579 میلیارد 1,989.17 34,553 36,280 32,826 36,280 1 3,269 33,131 4 1,508 33,131 8.638 هزار میلیارد 6.382 میلیون 981,134 250,000 916,362 59,147 1.032 میلیون -27,359 - - - 11.482 میلیون 7,000 10.339 میلیون 1.15 میلیون
ضملت2023

اختیارخ وبملت-10000-1399/02/31

اختیار معامله بورس 933 0.00 0.00 892 0.00 0.00 12:29 36 878 782.79 میلیون - - 999 600 999 1 30 900 1 20 944 - - - - - - - - - - - - - - -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 17,150 274.00 1.57 17,557 133.00 0.76 12:29 3,723 6.334 میلیون 111.202 میلیارد 2,614.58 17,424 18,295 16,700 18,295 1 119 17,150 1 19,915 17,150 6.098 هزار میلیارد 5.307 میلیون 1.507 میلیون 350,000 883,839 622,946 1.052 میلیون 144,215 - - - 6.184 میلیون 150,000 6.266 میلیون 67,871
پاکشوح

ح . گروه صنعتی پاکشو

حق تقدم بورس 38,791 929.00 2.45 37,862 0.00 0.00 12:29 3,958 6.03 میلیون 228.3 میلیارد - 37,862 37,201 35,910 38,792 1 6,411 38,790 4 100 38,791 177.264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 20,022 482.00 2.35 20,822 318.00 1.55 12:29 4,098 4.85 میلیون 100.985 میلیارد 1,976.07 20,504 21,529 19,990 21,529 3 10,650 20,000 4 8,797 20,000 6.766 هزار میلیارد - - 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 - - - 4.716 میلیون 134,000 4.747 میلیون 102,626
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,464 51.00 1.16 4,490 77.00 1.74 12:29 15,932 140.996 میلیون 633.07 میلیارد 9,298.39 4,413 4,500 4,450 4,550 3 148,858 4,461 13 102,285 4,461 922.317 هزار میلیارد 269.34 میلیون 1.04 میلیارد 130 میلیون 272.015 میلیون 332.376 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - 94.793 میلیون 46.203 میلیون 106.752 میلیون 34.244 میلیون
سکرما

سیمان‌ کرمان‌

سهام بورس 13,000 532.00 4.27 12,927 459.00 3.68 12:29 1,356 3.654 میلیون 47.453 میلیارد 11,567.31 12,468 13,091 12,500 13,091 5 6,200 13,000 7 8,283 13,000 12.361 هزار میلیارد 9.04 میلیون 2.557 میلیون 991,440 950,009 1.607 میلیون 1.606 میلیون 572,123 - - - 3.382 میلیون 271,453 3.115 میلیون 539,027
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 4,380 40.00 0.90 4,471 51.00 1.15 12:29 22,134 179.458 میلیون 802.366 میلیارد 13,441.15 4,420 4,641 4,267 4,641 2 22,000 4,380 3 10,500 4,380 39.957 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - 160.252 میلیون 19.207 میلیون 173.328 میلیون 6.131 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 60,090 22.00 0.04 60,735 667.00 1.11 12:29 6,216 3.614 میلیون 219.493 میلیارد 1,022.99 60,068 61,301 59,502 61,860 4 2,938 60,000 6 17,361 60,000 180.204 هزار میلیارد 243.583 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 186.256 میلیون 24.537 میلیون - - - 3.604 میلیون 10,000 2.552 میلیون 1.062 میلیون
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 29,300 1,009.00 3.33 30,528 219.00 0.72 12:29 10,576 15.61 میلیون 476.537 میلیارد 2,065.61 30,309 31,824 29,000 31,824 4 2,677 29,350 8 1,904 29,350 17.579 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 - - - 15.607 میلیون 3,154 15.49 میلیون 119,985
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,143 5.00 0.05 10,147 1.00 0.01 12:29 133 2.49 میلیون 25.266 میلیارد - 10,148 10,150 10,143 10,180 1 1.845 میلیون 10,143 20 1,116 10,143 1.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 673,994 1.816 میلیون 2.39 میلیون 100,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,357 68.00 1.25 5,426 1.00 0.02 12:29 21,706 108.796 میلیون 590.317 میلیارد 4,937.36 5,425 5,505 5,312 5,550 5 16,673 5,343 6 11,486 5,343 276.675 هزار میلیارد 428.374 میلیون 219.851 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 107.83 میلیون 965,694 78.252 میلیون 30.544 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 21,171 433.00 2.00 21,976 372.00 1.72 12:29 16,314 27.654 میلیون 607.729 میلیارد 3,113.81 21,604 22,684 20,975 22,684 6 14,079 21,198 12 18,449 21,198 54.096 هزار میلیارد 32.007 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 - - - 27.234 میلیون 420,050 27.354 میلیون 300,000
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 31,600 614.00 1.98 32,205 1,219.00 3.93 12:29 5,036 8.431 میلیون 271.531 میلیارد 6,270.3 30,986 32,530 31,313 32,535 8 50,000 31,700 1 55,364 31,700 26.586 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - 8.173 میلیون 258,507 7.374 میلیون 1.058 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 4,167 190.00 4.78 4,138 161.00 4.05 12:29 7,631 107.581 میلیون 445.212 میلیارد 20,984.95 3,977 4,175 3,995 4,175 2 11,280 4,165 3 10,320 4,165 200.441 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - 66.183 میلیون 41.398 میلیون 102.755 میلیون 4.826 میلیون
دالبرح

ح . البرزدارو

حق تقدم بورس 25,170 315.00 1.27 24,855 0.00 0.00 12:29 2,395 2.204 میلیون 54.77 میلیارد - 24,855 24,700 23,425 25,344 1 221 25,170 1 1,527 25,170 56.615 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 10,554 502.00 4.99 10,500 448.00 4.46 12:29 7,060 27.305 میلیون 286.705 میلیارد 2,948.2 10,052 10,554 10,084 10,554 2 40,000 10,520 4 46,000 10,520 58.302 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 26.276 میلیون 1.03 میلیون 18.705 میلیون 8.6 میلیون
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 35,489 936.00 2.57 36,609 184.00 0.51 12:29 2,518 1.849 میلیون 67.682 میلیارد 853.28 36,425 38,246 35,302 38,246 1 1,000 35,450 1 1,000 35,450 13.113 هزار میلیارد 11.416 میلیون 2.246 میلیون 360,000 1.363 میلیون 883,644 2.103 میلیون 449,187 - - - 1.826 میلیون 23,000 1.849 میلیون -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 60,300 1,347.00 2.28 60,964 2,011.00 3.41 12:29 5,576 4.108 میلیون 250.451 میلیارد 1,563.31 58,953 61,825 57,000 61,900 1 13,007 59,982 12 3,383 59,982 26.529 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 4.005 میلیون 102,976 4.108 میلیون -
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 37,999 166.00 0.43 38,658 493.00 1.29 12:29 16,942 30.995 میلیون 1.198 هزار میلیارد 3,886.35 38,165 40,000 36,701 40,073 14 132,756 38,000 17 162,341 38,000 41.218 هزار میلیارد 24.236 میلیون 7.29 میلیون 1.08 میلیون 4.11 میلیون 3.18 میلیون 9.392 میلیون 2.286 میلیون - - - 25.889 میلیون 5.105 میلیون 28.575 میلیون 2.419 میلیون
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 32,566 1,713.00 5.00 34,631 352.00 1.03 12:29 6,853 9.525 میلیون 329.847 میلیارد 1,310.1 34,279 35,992 32,566 35,992 4 17,869 32,566 18 209,271 32,566 41.649 هزار میلیارد 22.172 میلیون 49.827 میلیون 202,500 365,487 2.297 میلیون 1.353 میلیون 1.058 میلیون - - - 9.517 میلیون 7,986 9.307 میلیون 217,907
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

حق تقدم بورس 5,799 54.00 0.94 5,745 0.00 0.00 12:29 1,738 9.026 میلیون 51.85 میلیارد - 5,745 5,897 5,611 5,898 1 34,733 5,780 2 2 5,781 398.268 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 62,798 2,016.00 3.11 65,553 739.00 1.14 12:29 5,183 3.17 میلیون 207.819 میلیارد 1,292.58 64,814 68,054 62,510 68,054 6 3,652 62,629 12 5,991 62,629 25.148 هزار میلیارد 16.695 میلیون 4.039 میلیون 388,000 2.865 میلیون 1.174 میلیون 3.344 میلیون 1.002 میلیون - - - 3.076 میلیون 94,219 3.17 میلیون -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 24,996 924.00 3.84 25,210 1,138.00 4.73 12:29 1,879 3.603 میلیون 90.825 میلیارد 2,556.63 24,072 25,275 24,800 25,275 1 790 24,996 1 4,802 24,997 27.081 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 3.13 میلیون 472,500 2.067 میلیون 1.536 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 17,711 209.00 1.17 18,199 279.00 1.56 12:29 14,965 39.219 میلیون 713.753 میلیارد 6,796.15 17,920 18,816 17,051 18,816 8 69,874 17,700 28 117,224 17,700 293.763 هزار میلیارد 282.673 میلیون 171.868 میلیون 16.393 میلیون 178.539 میلیون 22.627 میلیون 6.453 میلیون 4.213 میلیون - - - 36.566 میلیون 2.653 میلیون 37.409 میلیون 1.81 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 5,400 159.00 3.03 5,497 256.00 4.88 12:29 3,738 83.317 میلیون 457.955 میلیارد 30,510.96 5,241 5,503 5,300 5,503 3 7,422 5,400 3 39,411 5,400 52.41 هزار میلیارد - - 10 میلیون 208.895 میلیون 14.257 میلیون 31.644 میلیون 2.228 میلیون - - - 48.967 میلیون 34.35 میلیون 39.493 میلیون 43.824 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 4,005 14.00 0.35 4,101 82.00 2.04 12:29 16,198 139.06 میلیون 570.329 میلیارد 10,593.2 4,019 4,219 3,940 4,219 8 802,416 4,000 27 246,040 4,000 37.578 هزار میلیارد 25.399 میلیون 11.156 میلیون 7 میلیون 2.201 میلیون 8.955 میلیون 1.025 میلیون 960,277 - - - 133.027 میلیون 6.033 میلیون 136.279 میلیون 2.781 میلیون
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 6,350 43.00 0.68 6,426 119.00 1.89 12:29 1,768 7.46 میلیون 48.011 میلیارد 5,184.61 6,307 6,622 6,010 6,622 4 1,310 6,349 1 118,055 6,350 4.047 هزار میلیارد 4.737 میلیون 1.986 میلیون 641,697 1.64 میلیون 346,239 1.239 میلیون 37,882 - - - 7.46 میلیون - 7.46 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام بورس 4,970 236.00 4.99 4,966 232.00 4.90 12:29 3,080 23.748 میلیون 117.925 میلیارد - 4,734 4,970 4,752 4,970 1 434,463 4,970 36 10,000 5,000 4.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.748 میلیون - 23.719 میلیون 29,106
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 850 24.00 2.91 859 33.00 4.00 12:29 34,935 1.052 میلیارد 903.57 میلیارد 27,685.51 826 867 831 867 7 497,719 848 25 259,500 848 144.842 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - 768.5 میلیون 283.856 میلیون 727.881 میلیون 324.474 میلیون
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 14,850 174.00 1.19 15,009 333.00 2.27 12:29 731 2.162 میلیون 32.89 میلیارد 41,120.72 14,676 15,409 14,265 15,409 3 5,100 14,810 2 9,200 14,855 18.492 هزار میلیارد 19.241 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 838,755 1.92 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون - - - 1.495 میلیون 666,906 1.962 میلیون 200,000
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 135,888 3,220.00 2.31 139,401 293.00 0.21 12:29 21,749 6.993 میلیون 974.879 میلیارد 2,317.22 139,108 141,000 134,000 146,000 4 2,057 135,001 5 1,701 135,001 41.732 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 6.978 میلیون 15,755 5.097 میلیون 1.896 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 17,750 8.00 0.05 18,025 267.00 1.50 12:29 1,751 5.318 میلیون 95.914 میلیارد - 17,758 18,580 17,301 18,580 2 5,011 17,757 1 12,320 17,757 248.745 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.943 میلیون 3.375 میلیون 4.022 میلیون 1.296 میلیون
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 65,950 2,408.00 3.79 66,424 2,882.00 4.54 12:29 2,083 2.299 میلیون 152.74 میلیارد 1,307.57 63,542 66,719 64,478 66,719 4 1,900 65,960 1 33,414 65,960 38.125 هزار میلیارد 26.636 میلیون 7.594 میلیون 400,000 3.477 میلیون 2.95 میلیون 6.241 میلیون 3.48 میلیون - - - 2.198 میلیون 101,500 2.109 میلیون 190,100
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 51,000 1,003.00 1.93 52,519 516.00 0.99 12:29 1,770 1.21 میلیون 63.528 میلیارد 817.47 52,003 54,490 50,901 54,490 4 346 51,000 3 16,037 51,000 13.001 هزار میلیارد 9.571 میلیون 2.057 میلیون 250,000 1.159 میلیون 898,126 3.026 میلیون 312,646 - - - 1.196 میلیون 13,407 1.194 میلیون 16,049
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 7,160 143.00 2.04 7,282 265.00 3.78 12:29 1,827 11.243 میلیون 81.876 میلیارد 8,740.92 7,017 7,349 7,120 7,367 1 47,388 7,159 2 30,730 7,159 31.577 هزار میلیارد 27.152 میلیون 9.201 میلیون 4.5 میلیون 1.083 میلیون 8.118 میلیون 2.141 میلیون 2.104 میلیون - - - 8.333 میلیون 2.91 میلیون 7.967 میلیون 3.276 میلیون
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 5,380 51.00 0.96 5,427 98.00 1.84 12:29 5,227 35.487 میلیون 192.573 میلیارد 7,897.75 5,329 5,595 5,224 5,595 1 26,678 5,380 1 26,637 5,397 10.658 هزار میلیارد 6.552 میلیون 4.104 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 362,775 707,699 - - - 34.225 میلیون 1.262 میلیون 35.487 میلیون -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 4,760 163.00 3.55 4,806 209.00 4.55 12:29 1,363 15.107 میلیون 72.604 میلیارد 20,491.61 4,597 4,826 4,651 4,826 3 40,662 4,775 7 64,996 4,775 25.284 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - 14.595 میلیون 511,858 12.779 میلیون 2.328 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 24,040 697.00 2.82 24,563 174.00 0.70 12:29 6,365 14.77 میلیون 362.796 میلیارد - 24,737 25,098 23,950 25,300 2 2,156 24,015 6 1,099 24,015 14.738 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.704 میلیون 4.067 میلیون 11.4 میلیون 3.37 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 7,739 368.00 4.99 7,679 308.00 4.18 12:29 5,194 22.938 میلیون 176.127 میلیارد 10,394.33 7,371 7,698 7,500 7,739 2 397,110 7,739 54 21,000 7,739 8.255 هزار میلیارد 6.289 میلیون 2.138 میلیون 1.12 میلیون 1.104 میلیون 926,119 2.327 میلیون 31,374 - - - 22.938 میلیون - 22.136 میلیون 801,950
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 60,200 39.00 0.06 61,478 1,239.00 2.06 12:29 2,324 1.434 میلیون 88.162 میلیارد 785.82 60,239 63,250 60,100 63,250 2 10,000 60,012 1 447 60,200 31.625 هزار میلیارد 21.02 میلیون 4.282 میلیون 210,000 2.404 میلیون 1.878 میلیون 2.972 میلیون 1.684 میلیون - - - 1.235 میلیون 199,000 1.272 میلیون 161,862
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 14,860 334.00 2.20 15,149 45.00 0.30 12:29 3,447 4.217 میلیون 63.879 میلیارد 2,359.92 15,194 15,748 14,790 15,748 3 1,000 14,898 1 10,840 14,898 151.94 هزار میلیارد 202.161 میلیون 65.069 میلیون 3.884 میلیون 39.09 میلیون 25.979 میلیون 224.814 میلیون 24.994 میلیون - - - 4.217 میلیون - 3.818 میلیون 398,939
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 13,598 268.00 1.93 13,816 50.00 0.36 12:29 2,121 4.361 میلیون 60.249 میلیارد 2,875.46 13,866 14,550 13,200 14,550 1 6,000 13,495 2 3,138 13,598 4.449 هزار میلیارد 4.013 میلیون 1.521 میلیون 320,857 1.328 میلیون 192,924 2.943 میلیون 1,020 - - - 4.352 میلیون 9,000 4.311 میلیون 50,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 15,350 116.00 0.76 15,693 459.00 3.01 12:29 10,375 34.866 میلیون 547.166 میلیارد 2,869.87 15,234 15,950 15,261 15,995 3 44,696 15,350 10 10,304 15,350 122.881 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - 31.326 میلیون 3.54 میلیون 21.772 میلیون 13.095 میلیون
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 39,300 5.00 0.01 40,344 1,049.00 2.67 12:29 16,996 43.282 میلیون 1.746 هزار میلیارد 1,872.5 39,295 41,259 38,800 41,259 7 67,356 39,400 35 47,710 39,400 19.648 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 39.42 میلیون 3.862 میلیون 36.269 میلیون 7.014 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 3,698 39.00 1.04 3,824 87.00 2.33 12:29 5,390 41.688 میلیون 159.423 میلیارد 5,676.75 3,737 3,923 3,620 3,923 2 7,133 3,698 3 48,300 3,698 5.838 هزار میلیارد 6.082 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 - - - 41.638 میلیون 50,000 39.888 میلیون 1.8 میلیون
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 24,897 174.00 0.69 25,595 524.00 2.09 12:29 1,983 2.021 میلیون 51.745 میلیارد 2,210.15 25,071 26,324 23,818 26,324 1 12,475 24,850 2 1,000 24,850 6.268 هزار میلیارد 3.762 میلیون 816,890 250,000 480,910 335,980 660,028 105,442 - - - 2.021 میلیون - 2.021 میلیون -
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 41,501 1,478.00 3.44 42,666 313.00 0.73 12:29 4,273 3.342 میلیون 142.578 میلیارد 825.41 42,979 45,000 40,831 45,127 3 14,885 41,700 9 10,184 41,700 10.315 هزار میلیارد 7.548 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 - - - 2.901 میلیون 440,452 3.068 میلیون 273,500
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 17,060 575.00 3.26 17,725 90.00 0.51 12:29 3,024 5.563 میلیون 98.6 میلیارد 2,055.86 17,635 18,390 16,951 18,516 2 745 17,100 1 7,463 17,100 3.653 هزار میلیارد - - 207,166 154,070 296,914 409,959 29,891 - - - 5.563 میلیون - 5.507 میلیون 55,801
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 25,300 434.00 1.69 26,125 391.00 1.52 12:29 4,046 4.786 میلیون 125.032 میلیارد 1,774.5 25,734 27,020 24,962 27,020 1 21,443 25,230 11 17,380 25,230 56.615 هزار میلیارد 35.089 میلیون 10.386 میلیون 1.86 میلیون 6.657 میلیون 3.729 میلیون 7.092 میلیون 2.399 میلیون - - - 4.723 میلیون 63,000 4.676 میلیون 110,000
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 12,685 263.00 2.12 12,943 521.00 4.19 12:29 3,624 12.616 میلیون 163.292 میلیارد 2,535.8 12,422 13,035 12,501 13,043 2 5,210 12,698 4 56,370 12,698 74.532 هزار میلیارد 85.586 میلیون 23.848 میلیون 6 میلیون 10.424 میلیون 13.424 میلیون 43.72 میلیون 10.666 میلیون - - - 9.679 میلیون 2.937 میلیون 11.718 میلیون 897,436
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 17,657 840.00 4.99 17,570 753.00 4.48 12:29 3,613 23.005 میلیون 404.182 میلیارد 8,213.39 16,817 17,657 17,001 17,657 4 300,000 17,657 3 151,118 17,657 454.059 هزار میلیارد 569.177 میلیون 320.365 میلیون 27 میلیون 280.561 میلیون 49.181 میلیون 41.107 میلیون 16.49 میلیون - - - 11.302 میلیون 11.703 میلیون 15.527 میلیون 7.478 میلیون
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 72,600 168.00 0.23 73,098 666.00 0.92 12:29 615 220,177 16.414 میلیارد 445.76 72,432 76,053 72,000 76,053 4 193 73,000 3 1,892 73,000 6.374 هزار میلیارد 4.724 میلیون 383,590 88,000 217,255 166,335 499,743 148,570 - - - 220,177 - 220,177 -
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 16,460 183.00 1.10 17,017 374.00 2.25 12:29 5,149 11.552 میلیون 196.582 میلیارد 2,917.67 16,643 17,475 16,077 17,475 1 6,703 16,450 5 12,324 16,450 22.468 هزار میلیارد 15.695 میلیون 4.267 میلیون 829,400 2.088 میلیون 2.179 میلیون 3.561 میلیون 1.344 میلیون - - - 11.549 میلیون 3,020 11.237 میلیون 315,000
سخزر

سیمان‌ خزر

سهام بورس 12,710 465.00 3.80 12,426 181.00 1.48 12:29 1,191 3.666 میلیون 45.663 میلیارد 7,886.35 12,245 12,857 12,000 12,857 1 100,065 12,710 3 10,058 12,711 6.123 هزار میلیارد 5.028 میلیون 1.574 میلیون 230,000 786,885 787,399 1.303 میلیون 305,699 - - - 3.215 میلیون 451,582 3.664 میلیون 2,711
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 76,389 3,637.00 5.00 76,389 3,637.00 5.00 12:29 5,197 8.175 میلیون 624.498 میلیارد 1,585.81 72,752 76,389 76,388 76,389 0 2.153 میلیون 76,389 1067 - - 43.651 هزار میلیارد - - 600,000 1.792 میلیون 538,129 1.24 میلیون 125,330 - - - 8.175 میلیون 130 2.875 میلیون 5.3 میلیون
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 6,380 220.00 3.33 6,591 9.00 0.14 12:29 2,246 5.159 میلیون 33.973 میلیارد 7,114.71 6,600 6,930 6,357 6,930 2 4,804 6,380 2 11,446 6,380 3.498 هزار میلیارد 3.052 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 - - - 5.159 میلیون - 5.159 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 14,218 677.00 5.00 14,165 624.00 4.61 12:29 6,930 37.731 میلیون 534.472 میلیارد 3,594.69 13,541 14,218 13,600 14,218 4 550,930 14,218 62 1,102 14,218 64.998 هزار میلیارد 38.947 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.577 میلیون 2.861 میلیون - - - 32.778 میلیون 4.952 میلیون 34.231 میلیون 3.5 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 12,999 95.00 0.74 13,097 193.00 1.50 12:29 5,830 12.27 میلیون 160.697 میلیارد 3,462.2 12,904 13,400 12,781 13,400 1 15,296 12,922 3 490 12,940 245.804 هزار میلیارد 277.646 میلیون 137.136 میلیون 19.049 میلیون 80.34 میلیون 56.796 میلیون 146.989 میلیون 38.98 میلیون - - - 11.376 میلیون 894,311 9.047 میلیون 3.224 میلیون
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 7,840 149.00 1.87 8,044 55.00 0.69 12:29 1,645 4.364 میلیون 35.219 میلیارد 3,331.79 7,989 8,370 7,721 8,377 2 3,664 7,830 1 150 7,830 11.415 هزار میلیارد 10.838 میلیون 2.559 میلیون 714,420 1.03 میلیون 1.529 میلیون 3.032 میلیون 248,887 - - - 4.264 میلیون 100,000 4.364 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 5,659 103.00 1.85 5,761 205.00 3.69 12:29 6,070 41.063 میلیون 236.549 میلیارد 4,549.57 5,556 5,833 5,571 5,833 3 16,200 5,650 5 15,839 5,650 14.023 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - 39.516 میلیون 1.547 میلیون 35.993 میلیون 5.071 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 16,524 786.00 4.99 16,524 786.00 4.99 12:29 451 4.412 میلیون 72.901 میلیارد 3,359.53 15,738 16,524 16,524 16,524 1 10.061 میلیون 16,524 546 2,100 32,000 7.869 هزار میلیارد - - 500,000 - 347,709 1.178 میلیون -92,819 - - - 4.162 میلیون 250,000 1.65 میلیون 2.761 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 10,930 327.00 2.90 11,120 137.00 1.22 12:29 3,722 8.404 میلیون 93.451 میلیارد 4,252.94 11,257 11,587 10,900 11,587 2 10,068 10,929 5 9,100 10,929 58.512 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - 8.404 میلیون - 8.404 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 7,910 128.00 1.59 8,181 143.00 1.78 12:29 2,276 7.79 میلیون 63.731 میلیارد - 8,038 8,439 7,873 8,439 5 4,800 7,920 1 10,780 7,920 21.271 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.788 میلیون 1,294 7.79 میلیون -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 89,289 4,251.00 5.00 87,773 2,735.00 3.22 12:29 602 391,234 34.901 میلیارد 830.87 85,038 89,289 88,006 89,289 1 232 89,289 4 1,000 90,401 71.432 هزار میلیارد 43.421 میلیون 5.99 میلیون 840,000 3.186 میلیون 2.804 میلیون 3.041 میلیون 2.955 میلیون - - - 341,121 50,113 286,234 105,000
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 6,749 30.00 0.44 6,924 145.00 2.14 12:29 5,528 29.183 میلیون 202.054 میلیارد 5,887.77 6,779 7,117 6,600 7,117 2 24,980 6,749 1 40,300 6,749 17.829 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - 27.258 میلیون 1.925 میلیون 27.783 میلیون 1.4 میلیون
کاما

باما

سهام بورس 28,463 824.00 2.98 28,819 1,180.00 4.27 12:29 2,554 3.385 میلیون 97.548 میلیارد 2,790.01 27,639 29,020 28,237 30,415 1 1,209 28,490 3 6,743 28,490 27.639 هزار میلیارد 24.749 میلیون 5.401 میلیون 1,000,000 716,029 4.685 میلیون 1.949 میلیون 2.183 میلیون - - - 3.385 میلیون - 2.889 میلیون 495,685
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 39,700 106.00 0.27 40,810 1,216.00 3.07 12:29 2,624 2.328 میلیون 94.991 میلیارد 870.05 39,594 41,573 39,001 41,573 4 490 39,705 2 1,375 39,705 19.797 هزار میلیارد 15.578 میلیون 3.63 میلیون 500,000 2.548 میلیون 1.082 میلیون 2.822 میلیون 777,972 - - - 2.225 میلیون 102,533 2.328 میلیون -
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 7,921 161.00 1.99 8,183 101.00 1.25 12:29 1,216 3.413 میلیون 28.23 میلیارد 3,356.66 8,082 8,486 7,900 8,486 1 249 7,901 1 1,016 7,921 6.466 هزار میلیارد 5.216 میلیون 1.159 میلیون 499,997 501,647 657,743 711,732 68,249 - - - 3.401 میلیون 11,725 3.313 میلیون 100,000
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 31,194 160.00 0.51 31,520 166.00 0.53 12:29 1,498 1.749 میلیون 55.123 میلیارد 995.6 31,354 32,921 30,000 32,921 1 1,136 31,100 1 361 31,200 45.463 هزار میلیارد 39.893 میلیون 9.534 میلیون 1.45 میلیون 5.958 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون - - - 1.668 میلیون 80,867 1.321 میلیون 428,135
فلامی

لامیران‌

سهام بورس 81,080 3,857.00 4.99 78,241 1,018.00 1.32 12:29 430 211,097 16.98 میلیارد 1,918.72 77,223 81,084 73,362 81,084 8 150 81,050 1 49,266 81,080 4.633 هزار میلیارد 3.146 میلیون 396,675 60,000 95,935 293,924 332,574 144,845 - - - 207,176 3,921 184,029 27,068
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 20,590 269.00 1.32 20,671 350.00 1.72 12:29 5,210 12.168 میلیون 251.531 میلیارد 1,583.3 20,321 21,000 19,305 21,337 3 2,647 20,590 2 10,065 20,590 26.417 هزار میلیارد 23.973 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 - - - 11.705 میلیون 463,185 11.668 میلیون 500,000
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 11,500 273.00 2.43 11,769 542.00 4.83 12:29 1,192 10.388 میلیون 122.262 میلیارد 3,717.66 11,227 11,690 11,450 11,788 4 1,486 11,500 1 17,030 11,502 20.433 هزار میلیارد 19.712 میلیون 6.011 میلیون 1.82 میلیون 2.793 میلیون 3.218 میلیون 1.285 میلیون 142,303 - - - 8.888 میلیون 1.5 میلیون 8.306 میلیون 2.082 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 4,000 17.00 0.42 4,046 29.00 0.72 12:29 8,893 61.935 میلیون 250.572 میلیارد - 4,017 4,135 3,950 4,141 7 67,753 3,980 15 32,484 3,980 80.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 53.618 میلیون 8.317 میلیون 61.654 میلیون 280,294
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 9,160 436.00 5.00 9,144 420.00 4.81 12:29 468 5.683 میلیون 52.057 میلیارد - 8,724 9,160 9,160 9,160 0 9.032 میلیون 9,160 453 - - 9.144 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.683 میلیون - 5.683 میلیون -
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 15,065 717.00 5.00 15,040 692.00 4.82 12:29 2,798 15.708 میلیون 236.251 میلیارد 4,277.92 14,348 15,049 14,733 15,065 1 745,711 15,065 168 165 15,199 204.488 هزار میلیارد 192.467 میلیون 58.879 میلیون 14.252 میلیون 24.165 میلیون 34.713 میلیون 81.06 میلیون 27.88 میلیون - - - 10.015 میلیون 5.693 میلیون 7.767 میلیون 7.941 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 4,694 125.00 2.74 4,743 174.00 3.81 12:29 5,851 33.874 میلیون 160.655 میلیارد 9,498.84 4,569 4,740 4,650 4,786 1 4,000 4,693 1 20,000 4,696 328.968 هزار میلیارد 388.413 میلیون 151.103 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 30.198 میلیون 3.677 میلیون 21.105 میلیون 12.77 میلیون
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 3,659 79.00 2.21 3,699 119.00 3.32 12:29 2,397 19.284 میلیون 71.326 میلیارد 7,376.59 3,580 3,759 3,410 3,759 2 129,082 3,649 6 30,000 3,649 4.475 هزار میلیارد 4.888 میلیون 2.38 میلیون 1.25 میلیون 367,605 2.012 میلیون 795,715 765,769 - - - 19.276 میلیون 7,900 17.692 میلیون 1.591 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 4,310 185.00 4.48 4,324 199.00 4.82 12:29 1,468 21.761 میلیون 94.094 میلیارد 30,874.27 4,125 4,331 4,114 4,331 1 14,101 4,232 5 13,608 4,232 41.25 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 17.607 میلیون 4.155 میلیون 17.395 میلیون 4.366 میلیون
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 6,072 289.00 5.00 6,060 277.00 4.79 12:29 3,215 47.767 میلیون 289.467 میلیارد 6,813.12 5,783 6,072 5,802 6,072 3 395,483 6,072 24 3,000 6,072 52.047 هزار میلیارد 86.999 میلیون 61.659 میلیون 9 میلیون 47.552 میلیون 12.721 میلیون 6.581 میلیون 5.763 میلیون - - - 36.417 میلیون 11.35 میلیون 19.674 میلیون 28.093 میلیون
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی