شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 57,615 2,743.00 5.00 57,467 2,595.00 4.73 14:34 255 232.907 13.38 میلیارد 590.45 54,872 57,615 54,001 57,615 1 91 56,573 1 3,969 57,615 8.275 هزار میلیارد 8.651 میلیون 2.08 میلیون 144,000 1.597 میلیون 482,912 4.469 میلیون 151,086 - - - - - - -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 19,700 891.00 4.74 19,699 890.00 4.73 14:30 4,442 12.14 میلیون 239.16 میلیارد 5,092.42 18,809 19,749 19,294 19,749 6 50,000 19,749 1 60,658 19,749 21.478 هزار میلیارد 21.062 میلیون 6.545 میلیون 1.09 میلیون 3.275 میلیون 3.27 میلیون 2.428 میلیون 1.743 میلیون - - - - - - -
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 6,050 83.00 1.35 6,038 95.00 1.55 14:30 1,181 5.111 میلیون 30.86 میلیارد 4,776.88 6,133 6,135 5,910 6,200 1 3,998 6,028 1 1,000 6,084 16.001 هزار میلیارد 18.04 میلیون 8.341 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 2.128 میلیون 1.701 میلیون - - - - - - -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 21,668 1,031.00 5.00 21,581 944.00 4.57 14:30 4,711 12.162 میلیون 262.47 میلیارد 1,986.4 20,637 21,668 21,000 21,668 1 308,120 21,668 92 500 22,343 12.517 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 - - - - - - -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 4,509 101.00 2.29 4,578 170.00 3.86 14:29 7,196 85.165 میلیون 389.91 میلیارد 9,042.08 4,408 4,550 4,408 4,628 2 19,000 4,502 1 6,927 4,509 28.78 هزار میلیارد 33.005 میلیون 10.752 میلیون 6.287 میلیون 5.644 میلیون 5.604 میلیون 2.814 میلیون 13,827 - - - - - - -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 63,120 534.00 0.85 63,008 422.00 0.67 14:21 614 510.968 32.2 میلیارد 384.73 62,586 63,600 62,586 63,600 2 1,920 63,100 1 1,030 63,200 378.048 هزار میلیارد 421.529 میلیون 91.237 میلیون 6 میلیون 48.659 میلیون 42.578 میلیون 132.345 میلیون 59.039 میلیون - - - - - - -
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,769 90.00 3.15 2,799 60.00 2.10 14:20 6,682 107.301 میلیون 300.38 میلیارد 16,838.3 2,859 2,901 2,722 2,901 49 190,000 2,769 2 600,000 2,769 141.07 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 178.144 میلیون 19.809 میلیون - - - - - - -
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 610 2.00 0.33 617 9.00 1.48 14:19 17,229 586.979 میلیون 361.97 میلیارد 31,314 608 608 608 630 10 9,500 610 1 1,000,000 610 108.193 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 - - - - - - -
کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

سهام بورس 20,090 356.00 1.80 20,269 535.00 2.71 14:19 1,774 3.345 میلیون 67.79 میلیارد 2,564.22 19,734 20,700 19,000 20,700 2 1,925 20,100 1 1,821 20,100 3.75 هزار میلیارد 3.955 میلیون 888,456 185,000 535,716 352,740 730,754 207,386 - - - - - - -
قشهد

شهد

سهام بورس 18,400 573.00 3.02 18,758 215.00 1.13 14:18 1,005 1.487 میلیون 27.9 میلیارد 810.01 18,973 19,100 18,300 19,200 1 150 18,310 1 1,883 18,310 7.503 هزار میلیارد 8.689 میلیون 1.54 میلیون 400,000 761,122 778,710 2.384 میلیون 295,337 - - - - - - -
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,540 1,179.00 8.82 14,572 1,211.00 9.06 14:16 4,797 28.864 میلیون 420.61 میلیارد 4,299.04 13,361 14,029 14,029 14,730 1 800 14,540 1 1,000 14,545 117.541 هزار میلیارد 113.511 میلیون 22.546 میلیون 5.47 91.907 میلیون 10.58 16.916 میلیون 8.684 میلیون - - - - - - -
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 6,149 89.00 1.43 6,289 51.00 0.82 14:16 1,370 7.872 میلیون 49.5 میلیارد 3,356.66 6,238 6,470 6,001 6,528 1 6,780 6,101 2 3,770 6,160 5.031 هزار میلیارد 5.216 میلیون 1.159 میلیون 499,997 501,647 657,743 711,732 68,249 - - - - - - -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 2,999 46.00 1.51 3,079 34.00 1.12 14:16 4,233 50.745 میلیون 156.25 میلیارد 20,491.61 3,045 3,197 2,950 3,197 2 69,186 2,990 2 16,165 3,000 16.935 هزار میلیارد 16.032 میلیون 7.941 میلیون 5.5 میلیون 1.028 میلیون 6.914 میلیون 637,687 412,014 - - - - - - -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 26,870 1,414.00 5.00 27,297 987.00 3.49 14:09 6,461 12.895 میلیون 351.99 میلیارد 3,823.68 28,284 28,700 26,870 28,700 7 1,703 26,870 3 39,032 26,870 50.772 هزار میلیارد 40.155 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.267 میلیون 1.283 میلیون - - - - - - -
شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

سهام فرابورس 97,802 0.00 0.00 97,802 0.00 0.00 13:58 42 202.68 19.82 میلیارد - 97,802 97,802 97,802 97,802 0 42 97,802 1 - - 5.868 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 910,003 5,465.00 0.60 910,658 4,810.00 0.53 13:54 11 71.4 65.02 میلیارد - 915,468 918,000 906,000 932,999 1 100 905,000 1 200 925,000 18.213 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خفناور

مهندسی صنعتی روان فن آور

سهام پایه فرابورس 13,760 171.00 1.26 13,871 282.00 2.08 13:53 1,174 3.725 میلیون 51.66 میلیارد - 13,589 13,600 13,600 13,996 1 1,000 13,800 1 10,000 13,842 1.387 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تابا

تابان نیرو سپاهان

سهام پایه فرابورس 20,082 584.00 3.00 19,792 294.00 1.51 12:44 719 1.807 میلیون 35.77 میلیارد - 19,498 20,082 19,122 20,082 0 1,969 19,400 1 - - 1.227 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 4,627 219.00 4.97 4,592 184.00 4.17 12:42 2,805 41.584 میلیون 190.94 میلیارد 6,852.59 4,408 4,628 4,400 4,628 1 5,350 4,620 2 25,620 4,627 5.97 هزار میلیارد 6.193 میلیون 2.302 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 96,900 - - - - - - -
سفاسی

شرکت فارسیت اهواز

سهام پایه فرابورس 4,777 1.00 0.02 4,737 39.00 0.82 12:41 2,633 14.483 میلیون 68.61 میلیارد - 4,776 4,919 4,633 4,919 1 8,604 4,721 1 2,057 4,780 3.126 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شصفها

پتروشیمی‌ اصفهان‌

سهام پایه فرابورس 48,850 496.00 1.01 49,059 287.00 0.58 12:41 669 678.022 33.26 میلیارد - 49,346 49,900 48,829 49,900 2 1,000 48,850 1 3,525 48,850 14.718 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 2,167 90.00 3.99 2,181 76.00 3.37 12:41 16,841 285.453 میلیون 622.45 میلیارد - 2,257 2,250 2,167 2,260 13 5,000 2,118 1 291,892 2,167 33.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ثالوند

سرمایه گذاری مسکن الوند

سهام فرابورس 9,100 310.00 3.29 9,411 1.00 0.01 12:41 9,607 75.232 میلیون 707.99 میلیارد 9,318.31 9,410 9,880 8,940 9,880 1 500 9,090 1 13,206 9,105 4.706 هزار میلیارد 4.274 میلیون 941,790 500,000 204,188 728,802 265,791 144,005 - - - - - - -
وپسا

س. پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

سهام پایه فرابورس 3,345 103.00 2.99 3,367 81.00 2.35 12:41 1,544 12.63 میلیون 42.53 میلیارد - 3,448 3,498 3,345 3,498 1 50,300 3,345 2 737 3,360 8.42 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 88,989 1,488.00 1.64 88,071 2,406.00 2.66 12:39 307 109.879 9.68 میلیارد 381 90,477 91,490 86,501 91,499 1 200 88,500 1 608 88,989 21.785 هزار میلیارد 22.157 میلیون 853,772 247,360 577,473 276,299 5,962 3,864 - - - - - - -
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 14,983 274.00 1.86 15,186 477.00 3.24 12:39 1,462 3.396 میلیون 51.57 میلیارد 3,762.92 14,709 15,444 14,287 15,444 1 782 14,850 2 6,334 14,988 3.311 هزار میلیارد 3.611 میلیون 911,905 218,000 614,946 296,959 592,288 80,346 - - - - - - -
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,481 81.00 1.07 7,503 59.00 0.78 12:39 3,765 26.379 میلیون 197.93 میلیارد 9,619.5 7,562 7,637 7,291 7,638 1 42,450 7,481 1 2,838 7,490 360.144 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - - - - -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 3,740 76.00 1.99 3,765 51.00 1.34 12:39 10,836 89.104 میلیون 335.5 میلیارد 7,949 3,816 3,869 3,729 3,869 1 315,781 3,740 16 61,700 3,745 786.885 هزار میلیارد 139.267 میلیون 755.82 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون - - - - - - -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,990 213.00 1.27 17,030 253.00 1.51 12:38 346 667.702 11.37 میلیارد 1,088.64 16,777 17,275 16,801 17,275 1 1,169 16,980 2 670 16,990 153.27 هزار میلیارد 171.48 میلیون 35.99 میلیون 9 میلیون 21.567 میلیون 14.422 میلیون 40.597 میلیون 6.602 میلیون - - - - - - -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 28,300 1,083.00 3.98 28,461 1,244.00 4.57 12:38 857 1.254 میلیون 35.7 میلیارد 1,092.12 27,217 28,577 28,010 28,577 2 198 28,385 2 1,000 28,385 5.692 هزار میلیارد 6.122 میلیون 1.155 میلیون 200,000 844,950 310,148 2.528 میلیون 106,692 - - - - - - -
شپارس

بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌

سهام بورس 13,174 687.00 4.96 13,280 581.00 4.19 12:38 1,430 4.414 میلیون 58.62 میلیارد 4,779.45 13,861 13,866 13,168 14,000 1 5,649 13,172 1 80 13,175 6.839 هزار میلیارد 8.696 میلیون 2.356 میلیون 515,000 1.495 میلیون 860,258 3.411 میلیون 305,901 - - - - - - -
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 4,100 2,901.00 241.95 4,118 2,919.00 243.45 12:37 2,843 46.304 میلیون 190.66 میلیارد 36,600.15 1,199 4,150 4,010 4,222 1 298 4,070 1 70,000 4,118 24.955 هزار میلیارد - - 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون - - - - - - -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 38,000 178.00 0.47 37,591 231.00 0.61 12:37 1,731 1.698 میلیون 63.83 میلیارد 1,741.77 37,822 37,460 37,054 38,200 1 682 37,900 1 2,263 38,000 3.761 هزار میلیارد 4.054 میلیون 587,267 100,043 295,573 291,694 1.086 میلیون 171,602 - - - - - - -
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 12,458 655.00 5.00 12,522 591.00 4.51 12:37 2,711 8.178 میلیون 102.4 میلیارد 2,432.81 13,113 12,530 12,458 12,758 10 12,000 11,970 2 115,415 12,458 5.942 هزار میلیارد 5.603 میلیون 1.292 میلیون 474,522 597,642 694,727 2.431 میلیون 326,684 - - - - - - -
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 3,062 161.00 5.00 3,098 125.00 3.88 12:37 2,041 21.244 میلیون 65.81 میلیارد 16,114.13 3,223 3,180 3,062 3,300 1 10,000 3,060 1 15,000 3,100 4.647 هزار میلیارد 7.93 میلیون 3.83 میلیون 1.5 میلیون 2.981 میلیون 848,538 1.707 میلیون -11,186 - - - - - - -
دکوثر

داروسازی‌ کوثر

سهام بورس 15,910 757.00 5.00 15,778 625.00 4.12 12:37 2,232 6.555 میلیون 103.43 میلیارد 2,938.74 15,153 15,910 14,850 15,910 1 2,184 15,910 3 20,000 16,000 8.52 هزار میلیارد 8.729 میلیون 2.78 میلیون 540,000 1.579 میلیون 1.2 میلیون 2.526 میلیون 242,457 - - - - - - -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 25,882 542.00 2.05 26,082 342.00 1.29 12:37 2,699 2.631 میلیون 68.63 میلیارد 1,426.93 26,424 27,300 25,250 27,300 4 475 25,881 3 427 25,881 5.216 هزار میلیارد 5.419 میلیون 811,123 200,000 451,699 359,424 803,416 212,816 - - - - - - -
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 10,700 325.00 2.95 11,119 94.00 0.85 12:36 2,840 10.098 میلیون 112.29 میلیارد 2,362.19 11,025 11,576 10,474 11,576 1 300 10,699 2 541 10,720 30.41 هزار میلیارد 27.593 میلیون 5.146 میلیون 2.735 میلیون 917,630 3.691 میلیون 1.551 میلیون 1.639 میلیون - - - - - - -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 9,300 137.00 1.50 9,436 273.00 2.98 12:36 1,522 5.88 میلیون 55.49 میلیارد 2,071.26 9,163 9,621 9,200 9,621 1 210 9,297 1 10,750 9,300 8.124 هزار میلیارد 9.991 میلیون 3.386 میلیون 861,000 2.396 میلیون 990,324 1.771 میلیون 81,662 - - - - - - -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 13,590 593.00 4.18 14,063 120.00 0.85 12:36 8,210 30.368 میلیون 427.06 میلیارد 8,721.77 14,183 14,220 13,500 14,870 2 5,000 13,600 1 6,944 13,640 33.751 هزار میلیارد 35.877 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 - - - - - - -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 43,280 2,160.00 4.75 44,665 775.00 1.71 12:36 3,411 2.448 میلیون 109.34 میلیارد 792.76 45,440 47,711 43,172 47,711 4 139 43,280 1 368 43,280 8.933 هزار میلیارد 9.243 میلیون 701,642 200,000 413,390 288,252 580,563 103,766 - - - - - - -
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 7,430 389.00 4.98 7,497 322.00 4.12 12:36 3,422 33.906 میلیون 254.18 میلیارد 16,245.55 7,819 7,950 7,429 7,950 1 - - 0 150 7,480 10.496 هزار میلیارد 10.912 میلیون 5.305 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 918,011 113,181 - - - - - - -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 6,520 296.00 4.34 6,582 234.00 3.43 12:36 2,696 14.618 میلیون 96.21 میلیارد 4,423.92 6,816 6,900 6,476 6,900 1 2,000 6,500 1 5,772 6,539 6.267 هزار میلیارد - - 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 7,112 - - - - - - -
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 911,885 36.00 0.00 911,877 44.00 0.00 12:35 67 60.34 55.02 میلیارد - 911,921 912,005 906,299 919,999 1 - - 0 500 956,277 20.973 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 4,469 212.00 4.98 4,407 150.00 3.52 12:35 5,684 92.526 میلیون 407.74 میلیارد 18,889.45 4,257 4,249 4,152 4,469 1 985,653 4,469 73 4,772 4,478 8.205 هزار میلیارد 10.095 میلیون 4.669 میلیون 1.862 میلیون 4.219 میلیون 450,118 5.412 میلیون -480,454 - - - - - - -
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 880,662 541.00 0.06 880,670 533.00 0.06 12:35 144 64.055 56.41 میلیارد - 881,203 882,312 878,026 882,900 1 150 880,124 1 361 883,000 35.573 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 4,049 99.00 2.51 4,086 136.00 3.44 12:35 6,905 60.705 میلیون 248.04 میلیارد 7,351.46 3,950 4,120 3,980 4,147 1 1,499 4,039 1 2,000 4,039 10.313 هزار میلیارد 12.539 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 - - - - - - -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 14,530 145.00 0.99 14,780 105.00 0.72 12:33 1,168 2.406 میلیون 35.57 میلیارد 2,338.05 14,675 14,900 14,001 15,100 1 1,740 14,530 2 710 14,600 4.684 هزار میلیارد 6.475 میلیون 2.131 میلیون 316,920 1.821 میلیون 349,853 2.224 میلیون 27,332 - - - - - - -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 8,453 401.00 4.98 8,424 372.00 4.62 12:30 4,418 38.129 میلیون 321.2 میلیارد 12,671.04 8,052 8,454 8,250 8,454 5 69,357 8,452 3 135,419 8,454 11.204 هزار میلیارد 11.556 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 - - - - - - -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 8,695 423.00 5.11 8,652 380.00 4.59 12:30 5,814 44.293 میلیون 383.23 میلیارد 7,821.67 8,272 8,685 8,280 8,900 2 66,571 8,670 16 141,310 8,670 48.668 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - - - - -
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام پایه فرابورس 11,318 329.00 2.99 11,256 267.00 2.43 12:30 1,389 3.488 میلیون 39.26 میلیارد - 10,989 11,318 10,833 11,318 4 550 11,205 1 24,082 11,318 2.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 32,770 1,021.00 3.02 33,421 370.00 1.09 12:30 7,830 14.62 میلیون 488.62 میلیارد 5,012.87 33,791 33,800 32,500 34,900 1 200 32,800 1 6,000 32,800 46.789 هزار میلیارد 41.626 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 - - - - - - -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 4,709 137.00 2.83 4,794 52.00 1.07 12:30 5,309 26.184 میلیون 125.53 میلیارد 4,020.87 4,846 5,080 4,644 5,080 2 5,046 4,708 3 62,244 4,709 9.588 هزار میلیارد - - 750,000 169,170 1.317 میلیون 92,054 50,531 - - - - - - -
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 8,170 75.00 0.93 8,256 161.00 1.99 12:30 2,384 8.939 میلیون 73.8 میلیارد 6,925.78 8,095 8,200 8,010 8,487 1 1,285 8,169 1 7,400 8,170 18.423 هزار میلیارد 18.268 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون - - - - - - -
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 9,727 463.00 5.00 9,698 434.00 4.68 12:30 2,478 20.996 میلیون 203.61 میلیارد 4,252.94 9,264 9,546 9,368 9,727 1 839 9,720 1 10 9,741 50.409 هزار میلیارد 67.088 میلیون 28.509 میلیون 5.198 میلیون 11.6 میلیون 11.939 میلیون 37.662 میلیون 7.168 میلیون - - - - - - -
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 14,410 10.00 0.07 14,673 253.00 1.75 12:30 1,562 4.028 میلیون 59.11 میلیارد 5,032.45 14,420 14,600 14,301 15,000 1 288 14,410 1 880 14,478 14.673 هزار میلیارد 14.947 میلیون 2.196 میلیون 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.76 میلیون 505,224 - - - - - - -
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 50,849 563.00 1.10 49,387 2,025.00 3.94 12:30 1,796 1.154 میلیون 57 میلیارد 1,082.04 51,412 52,495 48,842 52,495 1 2,595 50,000 1 2,403 50,849 4.149 هزار میلیارد 5.081 میلیون 581,831 84,000 499,816 50,000 418,963 96,422 - - - - - - -
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 18,895 199.00 1.04 18,893 201.00 1.05 12:30 609 1.4 میلیون 26.46 میلیارد 2,830.84 19,094 19,879 18,140 19,879 1 5,622 18,220 1 15,000 18,895 7.557 هزار میلیارد 7.493 میلیون 1.163 میلیون 400,000 422,205 740,920 696,335 215,754 - - - - - - -
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,580 142.00 3.82 3,646 76.00 2.04 12:30 13,939 146.542 میلیون 534.35 میلیارد 10,913.9 3,722 3,779 3,570 3,779 7 10,000 3,590 1 109,350 3,590 47.876 هزار میلیارد - - -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - - - - -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 29,600 544.00 1.80 29,239 905.00 3.00 12:30 985 729.476 21.33 میلیارد 782.08 30,144 31,000 28,637 31,000 1 1,000 29,221 1 7,972 29,600 10.526 هزار میلیارد 15.169 میلیون 5.941 میلیون 360,000 4.467 میلیون 545,185 6.372 میلیون 234,063 - - - - - - -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 34,636 573.00 1.68 35,057 994.00 2.92 12:30 4,228 3.736 میلیون 130.99 میلیارد 1,286.74 34,063 35,765 33,600 35,766 1 130 34,622 2 113 34,622 15.776 هزار میلیارد 32.262 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.395 میلیون 1.221 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون - - - - - - -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 2,789 38.00 1.38 2,829 78.00 2.84 12:30 8,330 152.12 میلیون 430.35 میلیارد 16,871.1 2,751 2,888 2,711 2,888 6 11,627 2,789 2 150,284 2,789 30.2 هزار میلیارد - - 1.79 23.634 میلیون 23.36 1.174 میلیون 1.012 میلیون - - - - - - -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,655 145.00 2.50 5,861 61.00 1.05 12:30 3,232 19.764 میلیون 115.83 میلیارد 6,705.11 5,800 6,090 5,510 6,090 1 17,409 5,620 1 5,725 5,665 4.689 هزار میلیارد 4.846 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 - - - - - - -
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 14,938 1,388.00 10.24 14,307 757.00 5.59 12:30 32,482 49.374 میلیون 706.4 میلیارد 519.35 13,550 14,227 13,516 14,938 5 1.177 میلیون 14,938 451 867 14,938 8.584 هزار میلیارد 7.487 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - - - - - - -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,922 186.00 4.98 3,888 152.00 4.07 12:29 3,470 46.506 میلیون 180.82 میلیارد 7,574 3,736 3,870 3,735 3,922 0 4.226 میلیون 3,922 44 - - 4.666 هزار میلیارد 5.807 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 - - - - - - -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,700 122.00 2.10 5,737 85.00 1.46 12:29 7,707 40.181 میلیون 230.53 میلیارد 4,515.33 5,822 5,812 5,685 5,813 2 292,278 5,700 4 10,000 5,700 252.428 هزار میلیارد 335.725 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون - - - - - - -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 23,970 202.00 0.85 23,438 330.00 1.39 12:29 1,281 2.775 میلیون 65.04 میلیارد 1,546.21 23,768 24,320 22,900 24,320 1 215 23,530 1 761 23,970 288.287 هزار میلیارد 343.465 میلیون 67.638 میلیون 12.3 میلیون 32.792 میلیون 34.846 میلیون 52.187 میلیون 25.552 میلیون - - - - - - -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 21,579 1,027.00 5.00 21,579 1,027.00 5.00 12:29 544 2.426 میلیون 52.36 میلیارد 4,822.39 20,552 21,579 21,579 21,579 0 451,654 21,579 195 - - 27.19 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 - - - - - - -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 6,001 53.00 0.89 6,219 271.00 4.56 12:29 2,491 27.991 میلیون 174.08 میلیارد 4,509.39 5,948 6,245 5,960 6,245 2 10,000 6,001 1 6,845 6,099 8.209 هزار میلیارد 7.573 میلیون 2.384 میلیون 1.32 میلیون - 1.847 میلیون 480,628 242,379 - - - - - - -
سباقر

سیمان باقران

سهام پایه فرابورس 9,241 285.00 2.99 9,418 108.00 1.13 12:29 1,774 4.55 میلیون 42.85 میلیارد - 9,526 9,797 9,241 9,797 2 9,270 9,241 2 9,321 9,300 5.651 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 10,440 489.00 4.91 10,335 384.00 3.86 12:29 1,716 12.761 میلیون 131.89 میلیارد 5,389.71 9,951 10,400 9,970 10,448 0 94,606 10,448 1 - - 72.345 هزار میلیارد 64.044 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.385 میلیون - - - - - - -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 42,399 137.00 0.32 42,933 397.00 0.93 12:29 436 169.473 7.28 میلیارد 468.12 42,536 44,480 42,050 44,480 1 100 42,398 1 777 42,400 6.011 هزار میلیارد 7.564 میلیون 2.133 میلیون 140,000 1.649 میلیون 484,039 2.371 میلیون 234,549 - - - - - - -
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,725 355.00 3.91 8,909 171.00 1.88 12:29 9,923 41.311 میلیون 368.03 میلیارد 4,831.49 9,080 9,190 8,650 9,265 1 1,000 8,721 1 5,198 8,746 26.727 هزار میلیارد 30.565 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 - - - - - - -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 3,070 17.00 0.55 3,114 27.00 0.87 12:29 12,744 89.993 میلیون 280.24 میلیارد 7,737.47 3,087 3,200 3,012 3,200 3 5,000 3,052 1 4,476 3,052 75.189 هزار میلیارد 81.638 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.348 میلیون 546,425 - - - - - - -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 29,640 1,049.00 3.67 29,360 769.00 2.69 12:29 2,216 4.412 میلیون 129.53 میلیارد 1,708.28 28,591 29,984 28,969 29,984 1 300 29,579 1 100 29,700 85.144 هزار میلیارد 90.024 میلیون 17.129 میلیون 2.9 میلیون 10.585 میلیون 6.545 میلیون 7.02 میلیون 6.863 میلیون - - - - - - -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,844 183.00 5.00 3,829 168.00 4.59 12:29 6,140 85.043 میلیون 325.6 میلیارد 10,831.65 3,661 3,800 3,700 3,844 1 1.97 میلیون 3,844 73 1,000 3,850 24.506 هزار میلیارد 364.548 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 - - - - - - -
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 28,885 277.00 0.97 29,420 812.00 2.84 12:29 12,114 22.322 میلیون 656.73 میلیارد 3,085.25 28,608 30,000 28,600 30,034 2 560 28,850 2 549 28,850 70.608 هزار میلیارد 74.99 میلیون 15.33 میلیون 8.07 51.653 میلیون 12.67 31.391 میلیون 4.078 میلیون - - - - - - -
چافست

افست‌

سهام بورس 15,855 755.00 5.00 15,809 709.00 4.70 12:29 2,338 12.477 میلیون 197.26 میلیارد 1,645.69 15,100 15,430 15,201 15,855 1 629 15,803 1 50 15,855 15.651 هزار میلیارد 17.487 میلیون 3.694 میلیون 990,000 2.044 میلیون 1.65 میلیون 2.104 میلیون 554,005 - - - - - - -
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 16,758 0.00 0.00 16,881 0.00 0.00 12:29 1,697 3.888 میلیون 65.64 میلیارد 3,266.91 - 17,350 16,370 17,350 3 3,566 16,757 1 7,759 16,760 324.115 هزار میلیارد 550.427 میلیون 267.35 میلیون 9.6 میلیون 224.692 میلیون 38.829 میلیون 165.328 میلیون 37.576 میلیون - - - - - - -
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,038 78.00 1.28 6,068 48.00 0.78 12:29 9,803 76.637 میلیون 465.06 میلیارد 7,228.22 6,116 6,168 5,972 6,168 2 3,550 6,038 2 7,450 6,040 615.295 هزار میلیارد 101.788 میلیون 554.268 میلیون 2.88 554.268 میلیون 6.46 157.838 میلیون 85.793 میلیون - - - - - - -
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 6,800 183.00 2.62 6,973 10.00 0.14 12:29 1,430 6.533 میلیون 45.55 میلیارد 5,400.33 6,983 7,332 6,635 7,332 1 42,217 6,800 2 4,000 6,815 11.464 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - - - - -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 4,779 72.00 1.48 4,915 64.00 1.32 12:29 9,528 96.369 میلیون 473.61 میلیارد 9,085.97 4,851 5,093 4,609 5,093 2 2,834 4,770 3 7,878 4,770 12.926 هزار میلیارد 13.484 میلیون 3.473 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.012 میلیون 38,890 -308,085 - - - - - - -
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 16,752 11.00 0.07 17,178 437.00 2.61 12:29 621 722.678 12.41 میلیارد 1,401.17 16,741 17,578 16,700 17,578 1 6,233 16,700 2 3,702 16,799 9.671 هزار میلیارد 9.609 میلیون 2.091 میلیون 213,000 1.512 میلیون 578,569 3.599 میلیون 349,939 - - - - - - -
ثنام

س ساختمانی ب نام آوران مهندسی

سهام پایه فرابورس 4,161 198.00 5.00 4,147 184.00 4.64 12:29 1,159 11.702 میلیون 48.53 میلیارد - 3,963 4,161 3,966 4,161 5 480 4,140 1 98,691 4,161 2.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 4,220 50.00 1.17 4,224 46.00 1.08 12:29 1,023 7.914 میلیون 33.43 میلیارد 4,432.02 4,270 4,361 4,140 4,398 1 2,381 4,180 1 5,131 4,260 5.491 هزار میلیارد 6.343 میلیون 3.074 میلیون 1.3 میلیون 894,990 2.179 میلیون 954,738 926,115 - - - - - - -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 56,488 1,436.00 2.61 57,323 2,271.00 4.13 12:29 5,528 12.658 میلیون 725.61 میلیارد 1,291.49 55,052 55,500 54,122 57,804 1 103 56,200 2 7,900 56,488 34.411 هزار میلیارد 32.773 میلیون 1.752 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 906,844 - - - - - - -
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 6,160 186.00 2.93 6,220 126.00 1.99 12:29 3,409 21.439 میلیون 133.35 میلیارد 10,844.96 6,346 6,360 6,140 6,369 2 2,000 6,160 1 2,035 6,160 273.68 هزار میلیارد 318.466 میلیون 121.833 میلیون 3.61 286.616 میلیون 6.53 87.601 میلیون 39.988 میلیون - - - - - - -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 14,079 0.00 0.00 13,805 0.00 0.00 12:29 2,183 6.423 میلیون 88.66 میلیارد 2,920.14 - 14,370 13,103 14,448 1 3,750 14,079 2 2,000 14,080 9.664 هزار میلیارد 13.647 میلیون 5.296 میلیون 700,000 4.421 میلیون 875,742 4.306 میلیون 54,979 - - - - - - -
فجر

فولاد امیرکبیرکاشان

سهام بورس 23,220 632.00 2.80 23,534 946.00 4.19 12:29 4,695 41.61 میلیون 979.27 میلیارد 6,270.3 22,588 23,717 22,588 23,717 1 10,000 23,077 1 2,500 23,280 20.192 هزار میلیارد 21.417 میلیون 7.22 میلیون 858,000 4.145 میلیون 3.074 میلیون 9.382 میلیون 2.183 میلیون - - - - - - -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 38,434 1,830.00 5.00 38,193 1,589.00 4.34 12:29 7,359 4.654 میلیون 177.75 میلیارد 438.02 36,604 37,900 37,082 38,434 5 97,154 38,434 38 325 38,434 22.916 هزار میلیارد 44.325 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 - - - - - - -
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 17,102 173.00 1.00 17,110 165.00 0.96 12:29 1,900 8.355 میلیون 142.95 میلیارد 7,963.45 17,275 17,699 16,650 17,699 1 300 17,100 1 175 17,150 34.22 هزار میلیارد 39.14 میلیون 13.019 میلیون 2 میلیون 4.352 میلیون 8.701 میلیون 6.695 میلیون 4.396 میلیون - - - - - - -
داراب

پتروشیمی داراب

سهام پایه فرابورس 1,624 77.00 4.98 1,608 61.00 3.94 12:29 4,981 70.978 میلیون 114.16 میلیارد - 1,547 1,624 1,470 1,624 3 9,000 1,623 1 84,278 1,624 5.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,868 136.00 4.98 2,854 122.00 4.47 12:29 12,321 263.058 میلیون 750.86 میلیارد 16,539.09 2,732 2,868 2,777 2,868 1 7,222 2,868 2 4,000 2,868 25.8 هزار میلیارد 39.205 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون - - - - - - -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 13,196 52.00 0.40 13,462 318.00 2.42 12:29 7,073 40.848 میلیون 549.9 میلیارد 4,258.27 13,144 13,801 12,990 13,801 1 100,941 13,140 8 100,000 13,140 50.483 هزار میلیارد - - 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - - - - -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 10,388 494.00 4.54 10,643 239.00 2.20 12:29 13,452 60.502 میلیون 643.9 میلیارد 5,296.32 10,882 10,978 10,350 11,205 1 28,196 10,388 8 20,000 10,388 42.572 هزار میلیارد 47.764 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون - - - - - - -
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 39,989 1,639.00 3.94 40,577 1,051.00 2.52 12:29 2,926 1.844 میلیون 74.82 میلیارد 1,490.3 41,628 42,288 39,579 42,288 1 52 39,989 1 238 40,000 8.115 هزار میلیارد 7.862 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 - - - - - - -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 6,516 179.00 2.82 6,610 273.00 4.31 12:29 4,149 25.873 میلیون 171.02 میلیارد 3,965.09 6,337 6,653 6,440 6,653 1 4,555 6,516 1 8,663 6,570 18.111 هزار میلیارد 19.517 میلیون 5.84 میلیون 2.377 میلیون 2.543 میلیون 3.297 میلیون 1.867 میلیون 363,653 - - - - - - -
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 27,220 1,145.00 4.04 27,692 673.00 2.37 12:29 5,296 8.416 میلیون 233.05 میلیارد 2,905.75 28,365 29,550 26,947 29,710 1 267 27,120 1 278 27,250 13.292 هزار میلیارد 13.708 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 - - - - - - -
وجامی

سرمایه گذاری جامی

سهام پایه فرابورس 15,971 464.00 2.99 16,115 608.00 3.92 12:29 1,261 2.393 میلیون 38.56 میلیارد - 15,507 16,282 15,800 16,282 1 40,203 15,971 1 5,068 15,978 1.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
خساپا

سایپا

سهام بورس 3,159 120.00 3.95 3,176 137.00 4.51 12:29 27,258 558.127 میلیون 1.773 هزار میلیارد 30,505.2 3,039 3,190 3,050 3,190 3 20,000 3,159 1 146,676 3,159 124.711 هزار میلیارد 421.522 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - - - - -