شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 10,000 340.00 3.29 10,020 320.00 3.09 22:18 28,210 107.622 میلیون 1.078 هزار میلیارد 370.39 10,340 107.622 میلیون 10,000 1.078 هزار میلیارد 836 269,956 9,830 106 5.211 میلیون 9,830 44.93 هزار میلیارد 9.487 میلیون 30.692 میلیون 300,000 680,476 566,870 2.151 میلیون 275,084 - - - 107.619 میلیون 3,000 107.162 میلیون 460,357
سیتا

سرمایه گذاری سیمان تامین

سهام بورس 18,850 890.00 4.96 18,160 200.00 1.11 15:04 3,895 999,022 18.832 میلیارد - 17,960 999,022 18,850 18.832 میلیارد 0 253.118 میلیون 18,850 9999 - - 199.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 999,022 - 966,919 32,103
ولپارس

لیزینگ پارسیان

سهام بورس 3,390 160.00 4.95 3,250 20.00 0.62 14:59 8,519 1.536 میلیون 5.206 میلیارد - 3,230 1.536 میلیون 3,390 5.206 میلیارد 0 538.658 میلیون 3,390 9999 - - 5.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.536 میلیون - 622,579 913,089
خساپا

سایپا

سهام بورس 4,470 210.00 4.93 4,470 210.00 4.93 14:54 3,551 183.458 میلیون 820.056 میلیارد 19,080.55 4,260 183.458 میلیون 4,470 820.056 میلیارد 0 1.89 میلیارد 4,470 9999 - - 175.522 هزار میلیارد 466.504 میلیون 330.608 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 - - - 181.858 میلیون 1.6 میلیون 71.81 میلیون 111.648 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,110 290.00 4.98 6,110 290.00 4.98 14:49 3,549 110.461 میلیون 674.918 میلیارد 12,069.44 5,820 110.461 میلیون 6,110 674.918 میلیارد 0 1.321 میلیارد 6,110 9999 - - 1843.119 هزار میلیارد 508.291 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 - - - 106.761 میلیون 3.7 میلیون 86.779 میلیون 23.682 میلیون
شستا

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سهام بورس 35,570 1,690.00 4.99 35,570 1,690.00 4.99 13:44 25,093 234.757 میلیون 8.35 هزار میلیارد 1,931.74 33,880 234.757 میلیون 35,570 8.35 هزار میلیارد 0 320.262 میلیون 35,570 9999 - - 2845.6 هزار میلیارد 1.545 میلیارد 203.469 میلیون - - - - - - - - 212.931 میلیون 21.825 میلیون 18.632 میلیون 216.125 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 38,970 1,850.00 4.98 38,970 1,850.00 4.98 13:40 8,631 103.703 میلیون 4.041 هزار میلیارد 24,085.64 37,120 103.703 میلیون 38,970 4.041 هزار میلیارد 0 265.274 میلیون 38,970 9999 - - 1987.47 هزار میلیارد 1.968 میلیارد 178.978 میلیون 5.12 549.015 میلیون 17.12 723.269 میلیون 72.265 میلیون - - - 98.977 میلیون 4.726 میلیون 23.923 میلیون 79.779 میلیون
پیزد

مجتمع صنایع لاستیک یزد

سهام فرابورس 51,634 2,458.00 5.00 49,616 440.00 0.89 13:29 12,772 186,324 9.621 میلیارد - 49,176 186,324 51,634 9.621 میلیارد 0 8.841 میلیون 51,634 3578 - - 25.304 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 186,324 - 186,243 81
آریا

پلیمر آریا ساسول

سهام فرابورس 108,746 5,178.00 5.00 106,926 3,358.00 3.24 13:29 8,710 661,955 71.985 میلیارد - 103,568 661,955 108,746 71.985 میلیارد 0 42.158 میلیون 108,746 9691 - - 490.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 661,955 - 450,262 211,693
وپویا

سرمایه گذاری پویا

سهام فرابورس 5,198 247.00 4.99 5,092 141.00 2.85 13:29 5,380 6.265 میلیون 32.568 میلیارد - 4,951 6.265 میلیون 5,198 32.568 میلیارد 0 168.053 میلیون 5,198 9625 - - 20.368 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.265 میلیون - 1.054 میلیون 5.212 میلیون
اراد38

مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105

سهام فرابورس 975,000 25,000.00 2.50 975,000 25,000.00 2.50 13:00 80 15.698 میلیون 15.306 هزار میلیارد - 1,000,000 975,000 975,000 975,000 1 15,000 945,000 1 11.78 میلیون 975,000 48.75 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.698 میلیون - 15.698 میلیون
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 870,000 4,929.00 0.57 871,859 6,788.00 0.78 12:46 43 120,690 105.225 میلیارد - 865,071 870,000 864,836 880,000 1 3,000 865,201 1 10,000 875,000 9.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6 120,684 8,472 112,218
شگامرن

مجتمع پترو صنعت گامرون

سهام فرابورس 259,200 6,100.00 2.41 259,200 6,100.00 2.41 12:30 4 15,500 4.018 میلیارد - 253,100 15,500 259,200 4.018 میلیارد 0 - - 0 - - 15.552 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,500 15,500 -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 14,960 140.00 0.94 15,390 570.00 3.85 12:30 3,670 9.819 میلیون 151.14 میلیارد 6,732.01 14,820 9.819 میلیون 15,560 151.14 میلیارد 9 22,635 14,980 19 6,666 14,980 33.858 هزار میلیارد 11.135 میلیون 3.107 میلیون 2.2 میلیون 1.972 میلیون 1.134 میلیون 1.145 میلیون 165,044 - - - 9.819 میلیون - 9.819 میلیون -
بخاور

بیمه زندگی خاورمیانه

سهام فرابورس 9,657 459.00 4.99 9,647 449.00 4.88 12:30 2,161 21.119 میلیون 203.73 میلیارد - 9,198 21.119 میلیون 9,657 203.73 میلیارد 1 96,260 9,657 16 2,540 9,657 11.576 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.432 میلیون 687,292 18.594 میلیون 2.525 میلیون
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 17,727 844.00 5.00 17,578 695.00 4.12 12:30 4,765 14.172 میلیون 249.114 میلیارد 2,327.52 16,883 14.172 میلیون 16,500 249.114 میلیارد 17 343,549 17,727 49 6,457 17,727 10.547 هزار میلیارد 9.622 میلیون 1.733 میلیون 600,000 112,342 715,847 1.059 میلیون 1.027 میلیون - - - 10.427 میلیون 3.745 میلیون 13.355 میلیون 816,887
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 51,710 2,720.00 5.00 52,040 2,390.00 4.39 12:30 6,758 12.73 میلیون 662.505 میلیارد 1,335.89 54,430 12.73 میلیون 52,700 662.505 میلیارد 26 126,214 51,710 28 26,854 51,710 26.02 هزار میلیارد 43.282 میلیون 20.172 میلیون 500,000 1.276 میلیون 869,559 1.768 میلیون 673,849 - - - 7.063 میلیون 5.667 میلیون 12.269 میلیون 461,605
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 9,290 480.00 4.91 9,380 390.00 3.99 12:30 13,125 53.727 میلیون 503.924 میلیارد 918.25 9,770 53.727 میلیون 9,750 503.924 میلیارد 656 125,058 9,290 52 7.024 میلیون 9,290 22.192 هزار میلیارد 11.794 میلیون 673,180 182,250 399,410 273,770 1.039 میلیون 121,760 - - - 53.672 میلیون 55,693 44.546 میلیون 9.182 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 40,100 0.00 0.00 41,440 0.00 0.00 12:30 671 2.532 میلیون 104.94 میلیارد 1,673.63 - 18.214 میلیون 43,100 758.825 میلیارد 6 4.735 میلیون 41,440 1155 5,608 41,440 133.315 هزار میلیارد 128.295 میلیون 9.653 میلیون 13.26 56.893 میلیون 19.47 11.856 میلیون 3.103 میلیون - - - - - - -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 25,930 490.00 1.93 26,220 780.00 3.07 12:30 54,070 170.378 میلیون 4.468 هزار میلیارد 3,272.68 25,440 170.378 میلیون 25,010 4.468 هزار میلیارد 96 801,752 25,990 116 1.09 میلیون 25,990 152.076 هزار میلیارد 39.443 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 - - - 161.957 میلیون 8.421 میلیون 139.567 میلیون 30.811 میلیون
کاذر

فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 42,030 90.00 0.21 42,130 10.00 0.02 12:30 3,323 5.892 میلیون 248.198 میلیارد 1,609.17 42,120 5.892 میلیون 40,710 248.198 میلیارد 11 1,781 42,100 5 8,705 42,100 18.959 هزار میلیارد 7.508 میلیون 1.321 میلیون 450,000 640,213 680,743 1.441 میلیون 365,649 - - - 3.847 میلیون 2.044 میلیون 5.837 میلیون 54,312
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 66,090 3,470.00 4.99 66,090 3,470.00 4.99 12:30 2,808 4.523 میلیون 298.928 میلیارد 3,666.45 69,560 4.523 میلیون 66,090 298.928 میلیارد 3202 7,785 66,090 28 12.276 میلیون 66,090 247.838 هزار میلیارد 35.001 میلیون 88.658 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 7.275 میلیون 2.295 میلیون - - - 3.073 میلیون 1.45 میلیون 3.293 میلیون 1.23 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 89,980 3,980.00 4.63 90,050 4,050.00 4.71 12:30 14,054 12.802 میلیون 1.153 هزار میلیارد 878.09 86,000 12.802 میلیون 90,300 1.153 هزار میلیارد 7 36,919 89,990 104 32,817 89,990 270.15 هزار میلیارد 87.138 میلیون 19.708 میلیون 1,000,000 16.761 میلیون 2.947 میلیون 68.159 میلیون 4.028 میلیون - - - 12.483 میلیون 319,355 8.153 میلیون 4.649 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 23,900 550.00 2.25 24,190 260.00 1.06 12:30 7,449 32.808 میلیون 793.776 میلیارد 7,598.81 24,450 32.808 میلیون 24,460 793.776 میلیارد 13 35,702 23,850 31 39,699 23,850 393.088 هزار میلیارد 117.475 میلیون 57.122 میلیون 16.25 میلیون 19.91 میلیون 37.212 میلیون 14.385 میلیون 14.136 میلیون - - - 22.987 میلیون 9.821 میلیون 27.195 میلیون 5.613 میلیون
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 102,510 5,390.00 5.00 104,110 3,790.00 3.51 12:30 7,298 8.751 میلیون 911.064 میلیارد 1,252.67 107,900 8.751 میلیون 103,600 911.064 میلیارد 118 2,637 102,510 13 233,111 102,510 53.096 هزار میلیارد 13.337 میلیون 999,369 510,000 620,778 378,591 640,476 68,453 - - - 7.096 میلیون 1.654 میلیون 7.685 میلیون 1.066 میلیون
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 71,410 2,590.00 3.50 74,850 850.00 1.15 12:30 2,617 2.361 میلیون 176.743 میلیارد 687.37 74,000 2.361 میلیون 73,600 176.743 میلیارد 8 1,601 71,400 7 2,306 71,400 17.964 هزار میلیارد 7.548 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 - - - 2.321 میلیون 40,000 2.361 میلیون -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 70,150 2,016.00 2.79 69,038 3,128.00 4.33 12:30 7,656 11.929 میلیون 823.564 میلیارد 2,746.16 72,166 11.929 میلیون 73,500 823.564 میلیارد 34 11,035 70,150 16 24,065 70,150 76.653 هزار میلیارد 51.416 میلیون 1.739 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 390,448 - - - 8.787 میلیون 3.143 میلیون 10.914 میلیون 1.015 میلیون
صبا

سرمایه گذاری صبا تامین

سهام فرابورس 36,709 1,932.00 5.00 37,660 981.00 2.54 12:30 45,276 73.459 میلیون 2.766 هزار میلیارد 625.79 38,641 73.459 میلیون 36,850 2.766 هزار میلیارد 2811 117,599 36,709 159 13.713 میلیون 36,709 564.9 هزار میلیارد - - 6.86 321.06 میلیون 11.07 33.764 میلیون 29.002 میلیون - - - 56.897 میلیون 16.562 میلیون 65.215 میلیون 8.244 میلیون
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 17,740 930.00 4.98 18,260 410.00 2.20 12:30 15,443 53.363 میلیون 974.518 میلیارد 3,909.57 18,670 53.363 میلیون 18,620 974.518 میلیارد 277 98,059 17,740 57 3.719 میلیون 17,740 32.868 هزار میلیارد 8.562 میلیون 3.854 میلیون 1,000,000 2.5 میلیون 1.354 میلیون 1.997 میلیون 129,190 - - - 53.063 میلیون 300,000 52.945 میلیون 417,350
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 26,200 630.00 2.46 26,540 970.00 3.79 12:30 69,838 253.302 میلیون 6.723 هزار میلیارد 18,119.93 25,570 253.302 میلیون 26,400 6.723 هزار میلیارد 191 737,612 26,200 500 616,293 26,200 1327 هزار میلیارد 112.059 میلیون 1.29 میلیارد 4.24 821.05 میلیون 6.03 387.225 میلیون 132.294 میلیون - - - 202.116 میلیون 51.186 میلیون 175.142 میلیون 78.159 میلیون
زکوثر

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

سهام بورس 38,710 1,840.00 4.54 39,800 750.00 1.85 12:30 16,056 16.229 میلیون 645.924 میلیارد 1,224.77 40,550 16.229 میلیون 40,010 645.924 میلیارد 56 40,898 38,710 32 19,230 38,710 109.45 هزار میلیارد 86.955 میلیون 6.482 میلیون - - - 964,686 656,889 - - - 13.602 میلیون 2.627 میلیون 15.921 میلیون 308,723
وگردش

بانک گردشگری

سهام پایه فرابورس 28,107 869.00 3.00 29,525 549.00 1.89 12:30 13,258 53.692 میلیون 1.585 هزار میلیارد - 28,976 53.692 میلیون 29,839 1.585 هزار میلیارد 0 109.55 میلیون 8,542 1129 - - 177.15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47.928 میلیون 5.764 میلیون 39.957 میلیون 13.735 میلیون
قهکمت

قندهکمتان‌

سهام بورس 46,020 1,940.00 4.05 47,260 700.00 1.46 12:30 769 797,711 37.51 میلیارد 637.78 47,960 797,711 46,700 37.51 میلیارد 3 795 46,300 3 2,779 46,300 19.396 هزار میلیارد 9.083 میلیون 1.841 میلیون 273,600 900,671 940,113 2.608 میلیون 440,594 - - - 792,601 5,110 797,711 -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 22,160 1,160.00 4.97 22,350 970.00 4.16 12:30 2,652 4.577 میلیون 102.316 میلیارد 2,034.39 23,320 4.577 میلیون 22,490 102.316 میلیارد 232 927 22,160 3 976,262 22,160 20.567 هزار میلیارد 16.056 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 - - - 4.577 میلیون 500 3.575 میلیون 1.003 میلیون
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 51,190 2,220.00 4.16 51,190 2,220.00 4.16 12:30 3,980 4.056 میلیون 207.613 میلیارد 916.53 53,410 4.056 میلیون 52,240 207.613 میلیارد 15 7,454 51,200 18 15,527 51,200 23.036 هزار میلیارد 14.493 میلیون 2.482 میلیون 450,000 1.658 میلیون 845,373 1.285 میلیون 329,145 - - - 3.956 میلیون 100,000 4.022 میلیون 33,502
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 46,236 2,433.00 5.00 49,301 632.00 1.30 12:30 11,446 21.378 میلیون 1.054 هزار میلیارد 4,542.17 48,669 21.378 میلیون 50,840 1.054 هزار میلیارد 261 30,495 46,236 55 1.849 میلیون 46,236 197.204 هزار میلیارد 129.204 میلیون 13.48 میلیون 4 میلیون 6.073 میلیون 4.645 میلیون 1.73 میلیون 1.47 میلیون - - - 20.103 میلیون 1.276 میلیون 19.386 میلیون 1.992 میلیون
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 145,000 5,680.00 3.77 143,960 6,720.00 4.46 12:30 1,047 863,198 124.265 میلیارد 901.17 150,680 863,198 143,150 124.265 میلیارد 3 6,592 145,000 4 430 145,000 7.342 هزار میلیارد 2.14 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 - - - 431,198 432,000 863,198 -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 47,788 1,300.00 2.65 50,432 1,344.00 2.74 12:30 3,845 5.122 میلیون 258.292 میلیارد 2,422.14 49,088 5.122 میلیون 51,542 258.292 میلیارد 7 3,777 47,885 7 9,534 47,885 20.173 هزار میلیارد 19.683 میلیون 2.362 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.821 میلیون 313,592 - - - 4.959 میلیون 162,571 4.825 میلیون 296,836
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 17,280 490.00 2.76 17,820 50.00 0.28 12:30 47,362 193.364 میلیون 3.445 هزار میلیارد 4,767.08 17,770 193.364 میلیون 17,650 3.445 هزار میلیارد 79 844,533 17,060 299 933,411 17,060 1283.04 هزار میلیارد 1.096 میلیارد 150.029 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 27.94 میلیون 25.733 میلیون - - - 138.971 میلیون 54.393 میلیون 176.304 میلیون 17.06 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 12,427 11,228.00 936.45 9,128 7,929.00 661.30 12:30 9,028 54.308 میلیون 495.73 میلیارد 10,463.91 1,199 8.062 میلیون 12,427 100.184 میلیارد 12 98,827 9,210 26 60,983 9,210 124.27 هزار میلیارد - - 6.06 میلیون 241.887 میلیون 9.529 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون - - - - - - -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,350 108.00 0.87 12,640 182.00 1.46 12:30 36,450 186.534 میلیون 2.358 هزار میلیارد 13,012.04 12,458 186.534 میلیون 12,900 2.358 هزار میلیارد 75 445,950 12,360 115 340,410 12,360 118.286 هزار میلیارد 32.556 میلیون 5.574 میلیون 9.2 32.707 میلیون 21.18 4.211 میلیون 1.544 میلیون - - - 186.275 میلیون 259,144 149.109 میلیون 37.425 میلیون
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 10,150 90.00 0.88 10,450 210.00 2.05 12:30 49,125 338.467 میلیون 3.538 هزار میلیارد 7,250.78 10,240 338.467 میلیون 10,620 3.538 هزار میلیارد 170 462,800 10,150 169 598,185 10,150 63.816 هزار میلیارد 352.707 میلیون 42.528 میلیون 200,000 1.498 میلیون 807,806 3.957 میلیون 598,267 - - - 338.463 میلیون 3,827 338.172 میلیون 294,546
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 42,985 1,953.00 4.35 44,488 450.00 1.00 12:30 2,982 4.455 میلیون 198.186 میلیارد 1,366.54 44,938 4.455 میلیون 43,700 198.186 میلیارد 12 10,316 43,650 3 72,014 43,650 31.142 هزار میلیارد 21.633 میلیون 1.829 میلیون 350,000 1.218 میلیون 642,924 2.177 میلیون 597,342 - - - 4.159 میلیون 295,475 4.353 میلیون 101,406
دی

بانک دی

سهام فرابورس 44,500 1,308.00 3.03 45,128 1,936.00 4.48 12:30 37,007 84.728 میلیون 3.824 هزار میلیارد 8,376.44 43,192 84.728 میلیون 45,348 3.824 هزار میلیارد 63 318,248 44,560 338 187,339 44,560 288.819 هزار میلیارد 64.763 میلیون 117.965 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 24.8 میلیون -37,409,211 - - - 83.332 میلیون 1.396 میلیون 81.793 میلیون 2.935 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 12,530 651.00 4.94 12,914 267.00 2.03 12:30 2,230 10.84 میلیون 139.985 میلیارد 4,491.43 13,181 10.84 میلیون 12,810 139.985 میلیارد 7 45,436 12,530 5 8,290 12,530 10.331 هزار میلیارد 8.791 میلیون 2.087 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 1.26 میلیون 428,216 - - - 10.561 میلیون 279,065 10.508 میلیون 331,771
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 71,400 374.00 0.52 74,222 2,448.00 3.41 12:30 3,176 6.976 میلیون 517.8 میلیارد 1,162.77 71,774 6.976 میلیون 75,362 517.8 میلیارد 12 3,551 71,450 11 4,552 71,450 29.689 هزار میلیارد 21.113 میلیون 1.669 میلیون 400,000 969,249 564,308 2.367 میلیون 322,123 - - - 6.231 میلیون 745,500 5.196 میلیون 1.781 میلیون
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 28,850 1,480.00 4.88 29,120 1,210.00 3.99 12:30 3,801 7.268 میلیون 211.612 میلیارد 3,511.24 30,330 7.268 میلیون 30,820 211.612 میلیارد 13 315,427 28,820 81 16,126 28,820 73.572 هزار میلیارد 32.457 میلیون 12 میلیون 2.527 میلیون 8.18 میلیون 3.82 میلیون 14.032 میلیون 658,279 - - - 4.195 میلیون 3.072 میلیون 6.542 میلیون 725,500
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 27,690 1,457.00 5.00 28,257 890.00 3.05 12:30 5,664 14.919 میلیون 421.575 میلیارد 2,646.53 29,147 14.919 میلیون 27,850 421.575 میلیارد 116 48,225 27,690 21 2.302 میلیون 27,690 90.422 هزار میلیارد 71.597 میلیون 7.416 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 5.475 میلیون 1.326 میلیون - - - 14.383 میلیون 536,180 14.859 میلیون 60,180
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 38,040 1,590.00 4.01 40,630 1,000.00 2.52 12:30 44,370 186.745 میلیون 7.588 هزار میلیارد 8,168.62 39,630 186.745 میلیون 40,800 7.588 هزار میلیارد 41 178,772 38,050 145 112,100 38,050 1645.515 هزار میلیارد 308.463 میلیون 122.693 میلیون 40.5 میلیون 11.598 میلیون 111.091 میلیون 42.901 میلیون 42.116 میلیون - - - 140.247 میلیون 46.498 میلیون 113.358 میلیون 73.387 میلیون
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 33,000 465.00 1.43 33,235 700.00 2.15 12:29 3,484 6.253 میلیون 207.828 میلیارد 4,930.74 32,535 6.253 میلیون 34,150 207.828 میلیارد 4 5,148 33,900 6 26,058 33,900 33.235 هزار میلیارد - - 750,000 763,739 1.432 میلیون 1.924 میلیون 782,051 - - - 5.938 میلیون 315,561 5.693 میلیون 560,339
غگیلا

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

سهام فرابورس 14,946 711.00 4.99 14,288 53.00 0.37 12:29 13,042 266,609 3.985 میلیارد 24.68 14,235 266,609 14,946 3.985 میلیارد 859 9.023 میلیون 14,946 3058 12,390 14,946 2.858 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 266,609 - 186,478 80,131
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 20,700 0.00 0.00 16,848 0.00 0.00 12:29 3,530 18.532 میلیون 312.22 میلیارد 7,575.2 - 13.289 میلیون 19,570 270.985 میلیارد 2 188,156 16,450 4 15,043 16,450 53.014 هزار میلیارد 16.636 میلیون 7.531 میلیون 2.6 میلیون 3.197 میلیون 4.334 میلیون 4.803 میلیون 1.088 میلیون - - - - - - -
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 186,900 9,332.00 4.76 198,864 2,632.00 1.34 12:29 5,872 2.285 میلیون 454.497 میلیارد 854.99 196,232 2.285 میلیون 206,036 454.497 میلیارد 13 4,892 186,800 36 9,821 186,800 227.385 هزار میلیارد - - 1.143 میلیون 32.377 میلیون 7.712 میلیون 100.738 میلیون 7.032 میلیون - - - 2.277 میلیون 8,329 1.61 میلیون 675,374
تملت

تامین سرمایه بانک ملت

سهام بورس 15,770 820.00 4.94 15,980 610.00 3.68 12:29 22,889 55.712 میلیون 890.367 میلیارد 980.59 16,590 55.712 میلیون 16,350 890.367 میلیارد 696 82,782 15,770 60 998,021 15,770 63.92 هزار میلیارد 74.383 میلیون 14.829 میلیون - - - 4.644 میلیون 4.086 میلیون - - - 49.432 میلیون 6.28 میلیون 44.033 میلیون 11.679 میلیون
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 29,850 1,410.00 4.96 29,860 1,420.00 4.99 12:29 1,316 2.5 میلیون 74.644 میلیارد 2,265.16 28,440 2.5 میلیون 29,860 74.644 میلیارد 7 38,274 29,000 22 65,761 29,000 6.627 هزار میلیارد 2.326 میلیون 648,641 221,941 152,501 496,140 58,961 30,215 - - - 2.5 میلیون - 2.499 میلیون 635
قرن

پدیده شیمی قرن

سهام بورس 81,590 3,890.00 4.55 84,660 820.00 0.96 12:29 49,047 12.315 میلیون 1.043 هزار میلیارد 752.34 85,480 12.315 میلیون 87,990 1.043 هزار میلیارد 58 67,844 81,590 24 16,329 81,590 84.66 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8.963 میلیون 3.352 میلیون 7.53 میلیون 4.785 میلیون
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 54,080 2,570.00 4.99 54,020 2,510.00 4.87 12:29 1,295 1.757 میلیون 94.928 میلیارد 1,166.35 51,510 1.757 میلیون 53,600 94.928 میلیارد 3 411,116 54,080 118 1,230 54,080 10.804 هزار میلیارد 5.185 میلیون 627,965 200,000 409,395 218,570 647,370 64,844 - - - 1.757 میلیون - 1.748 میلیون 8,912
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 22,300 1,120.00 4.78 23,010 410.00 1.75 12:29 13,769 46.675 میلیون 1.074 هزار میلیارد 9,619.5 23,420 46.675 میلیون 23,890 1.074 هزار میلیارد 33 51,536 22,290 63 55,956 22,290 1711.944 هزار میلیارد 469.394 میلیون 177.172 میلیون 36 میلیون 97.01 میلیون 80.162 میلیون 122.709 میلیون 51.63 میلیون - - - 31.28 میلیون 15.396 میلیون 38.73 میلیون 7.946 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 36,850 1,750.00 4.99 36,840 1,740.00 4.96 12:29 137,116 437.248 میلیون 16.108 هزار میلیارد 6,291.99 35,100 437.248 میلیون 36,850 16.108 هزار میلیارد 128 2.378 میلیون 36,850 2215 304,969 36,850 3735.576 هزار میلیارد 57.391 میلیون 3.43 میلیارد 2.88 554.268 میلیون 6.46 224.016 میلیون 121.762 میلیون - - - 354.095 میلیون 83.153 میلیون 155.639 میلیون 281.609 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 28,250 1,340.00 4.98 28,250 1,340.00 4.98 12:29 4,734 19.488 میلیون 550.533 میلیارد 8,553.78 26,910 19.488 میلیون 28,250 550.533 میلیارد 25 9.807 میلیون 28,250 4518 87,141 28,250 156.219 هزار میلیارد 28.321 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 29.186 میلیون 1.216 میلیون - - - 19.488 میلیون - 19.408 میلیون 80,000
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 20,810 370.00 1.81 20,070 370.00 1.81 12:29 1,834 5.685 میلیون 114.072 میلیارد 2,473.78 20,440 5.685 میلیون 19,420 114.072 میلیارد 15 182,142 20,900 7 106,913 20,900 4.928 هزار میلیارد 2.305 میلیون 323,350 245,549 177,844 145,506 102,378 -1,525 - - - 5.468 میلیون 216,687 5.685 میلیون -
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 22,934 1,092.00 5.00 22,934 1,092.00 5.00 12:29 632 3.082 میلیون 70.674 میلیارد 4,236.57 21,842 3.082 میلیون 22,934 70.674 میلیارد 1 7.588 میلیون 22,934 1139 3,500 22,934 32.108 هزار میلیارد 28.217 میلیون 5.494 میلیون 1.4 میلیون 3.664 میلیون 1.641 میلیون 923,458 182,274 - - - 3.082 میلیون - 1.782 میلیون 1.3 میلیون
سمازن

سیمان‌مازندران‌

سهام بورس 16,570 870.00 4.99 17,150 290.00 1.66 12:29 6,855 19.268 میلیون 330.431 میلیارد 6,795.2 17,440 19.268 میلیون 18,000 330.431 میلیارد 92 17,904 16,570 20 383,017 16,570 28.195 هزار میلیارد 11.275 میلیون 3.493 میلیون 1.233 میلیون 1.231 میلیون 2.262 میلیون 2.211 میلیون 422,025 - - - 19.197 میلیون 71,000 19.268 میلیون -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 17,300 750.00 4.16 17,430 620.00 3.43 12:29 783 5.569 میلیون 97.056 میلیارد 3,213.19 18,050 5.569 میلیون 18,200 97.056 میلیارد 20 100,500 17,330 2 103,336 17,330 16.595 هزار میلیارد - - 952,095 1.604 میلیون 1.009 میلیون 1.642 میلیون 7,112 - - - 5.069 میلیون 500,000 5.569 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 35,140 1,840.00 4.98 36,710 270.00 0.73 12:29 6,343 9.279 میلیون 340.607 میلیارد 1,385.27 36,980 9.279 میلیون 37,000 340.607 میلیارد 106 9,983 35,140 21 583,108 35,140 27.952 هزار میلیارد 12.721 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 - - - 9.139 میلیون 139,728 9.164 میلیون 115,521
فروی

ذوب روی اصفهان

سهام فرابورس 67,590 3,557.00 5.00 68,432 2,715.00 3.82 12:29 9,942 7.077 میلیون 484.321 میلیارد 687.93 71,147 7.077 میلیون 69,910 484.321 میلیارد 1220 16,215 67,590 50 1.747 میلیون 67,590 41.059 هزار میلیارد 29.113 میلیون 3.425 میلیون - - - 2.979 میلیون 1.296 میلیون - - - 6.85 میلیون 227,205 6.465 میلیون 612,672
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 56,320 2,960.00 4.99 56,860 2,420.00 4.08 12:29 772 806,517 45.857 میلیارد 2,277.37 59,280 806,517 56,450 45.857 میلیارد 164 250 56,320 1 864,984 56,320 17.058 هزار میلیارد 6.016 میلیون 1.541 میلیون 300,000 1.077 میلیون 463,839 2.043 میلیون 246,781 - - - 806,517 - 806,517 -
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 61,610 2,920.00 4.98 61,570 2,880.00 4.91 12:29 2,196 13.494 میلیون 830.886 میلیارد 2,032.85 58,690 13.494 میلیون 61,620 830.886 میلیارد 21 774,930 61,620 65 323,309 61,620 314.007 هزار میلیارد 115.505 میلیون 57.136 میلیون 5.1 میلیون 44.659 میلیون 15.649 میلیون 32.471 میلیون 9.065 میلیون - - - 9.987 میلیون 3.507 میلیون 9.206 میلیون 4.288 میلیون
اخزا821

اسنادخزانه-م21بودجه98-020906

اوراق فرابورس 580,000 4,203.00 0.73 574,803 994.00 0.17 12:29 90 68,891 39.599 میلیارد - 575,797 570,600 570,011 580,002 1 9,205 580,000 1 350 580,000 14.37 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,301 45,590 34,779 34,112
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 21,625 1,138.00 5.00 21,659 1,104.00 4.85 12:29 941 3.844 میلیون 83.247 میلیارد 3,767.2 22,763 3.844 میلیون 21,625 83.247 میلیارد 406 8,306 21,625 5 5.287 میلیون 21,625 17.327 هزار میلیارد 10.127 میلیون 2.09 میلیون 600,000 133,842 1.483 میلیون 919,440 888,979 - - - 2.174 میلیون 1.67 میلیون 3.839 میلیون 4,372
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 73,700 1,340.00 1.85 74,940 2,580.00 3.57 12:29 5,127 3.758 میلیون 281.634 میلیارد 2,556.63 72,360 3.758 میلیون 74,800 281.634 میلیارد 15 5,270 74,400 10 8,224 74,400 84.308 هزار میلیارد 24.424 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون - - - 3.451 میلیون 306,684 3.662 میلیون 95,912
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 38,300 170.00 0.45 39,360 1,230.00 3.23 12:29 7,302 10.97 میلیون 431.746 میلیارد 3,474.15 38,130 10.97 میلیون 40,030 431.746 میلیارد 20 20,746 38,300 39 14,468 38,300 22.829 هزار میلیارد 6.259 میلیون 1.825 میلیون 530,000 1.156 میلیون 669,538 1.012 میلیون 150,256 - - - 10.519 میلیون 451,248 10.815 میلیون 155,000
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 37,120 740.00 2.03 37,850 1,470.00 4.04 12:29 5,056 9.276 میلیون 351.099 میلیارد 2,224.62 36,380 9.276 میلیون 37,490 351.099 میلیارد 13 12,053 37,110 24 8,336 37,110 100.303 هزار میلیارد 53.033 میلیون 10.204 میلیون 2.65 میلیون 5.038 میلیون 5.165 میلیون 48.95 میلیون 2.752 میلیون - - - 7.966 میلیون 1.31 میلیون 6.661 میلیون 2.615 میلیون
سدبیر

تدبیرگران فارس وخوزستان

سهام پایه فرابورس 24,510 0.00 0.00 19,297 0.00 0.00 12:29 1,272 2.42 میلیون 46.84 میلیارد 1,861.18 - 488,529 25,800 12.503 میلیارد 4 2,928 19,520 6 10,961 19,520 6.422 هزار میلیارد 5.112 میلیون 565,269 250,000 76,172 367,621 250,288 224,956 - - - - - - -
لازما

کارخانه های صنعتی آزمایش

سهام پایه فرابورس 37,000 158.00 0.43 37,774 616.00 1.66 12:29 1,141 1.631 میلیون 61.602 میلیارد - 37,158 1.631 میلیون 37,901 61.602 میلیارد 0 243,464 24,730 115 - - 8.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.626 میلیون 5,000 1.631 میلیون -
فبیرا

بسته‌ بندی‌ ایران‌

سهام پایه فرابورس 5,670 28.00 0.50 5,771 129.00 2.29 12:29 2,423 19.495 میلیون 112.51 میلیارد - 5,642 19.495 میلیون 5,720 112.51 میلیارد 65 2,875 5,684 2 1.92 میلیون 5,684 10.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19.495 میلیون - 18.195 میلیون 1.3 میلیون
اتکای

بیمه اتکایی ایرانیان

سهام پایه فرابورس 12,130 0.00 0.00 10,098 0.00 0.00 12:29 888 4.597 میلیون 46.57 میلیارد 7,499.85 - 5.873 میلیون 11,701 71.278 میلیارد 1 1,000 10,200 1 771 10,240 39.445 هزار میلیارد 32.309 میلیون 7.622 میلیون 2.5 میلیون 1.711 میلیون 5.005 میلیون 1.535 میلیون 1.325 میلیون - - - - - - -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 30,850 1,469.00 5.00 30,850 1,469.00 5.00 12:29 3,410 7.32 میلیون 225.823 میلیارد 12,671.04 29,381 7.32 میلیون 30,850 225.823 میلیارد 18 6.283 میلیون 30,850 2741 13,952 30,850 41.031 هزار میلیارد 44.922 میلیون 3.928 میلیون 20.83 46.3 میلیون 54.59 2.732 میلیون 848,173 - - - 7.32 میلیون - 7.317 میلیون 3,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 121,348 6,386.00 5.00 123,710 4,024.00 3.15 12:29 2,001 1.376 میلیون 170.187 میلیارد 922.26 127,734 1.376 میلیون 125,000 170.187 میلیارد 27 3,120 121,348 6 19,507 121,348 9.897 هزار میلیارد 7.993 میلیون 776,705 80,000 487,783 234,212 1.082 میلیون 217,748 - - - 1.12 میلیون 255,725 1.27 میلیون 106,191
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 11,129 341.00 2.97 11,529 59.00 0.51 12:29 7,859 55.509 میلیون 639.972 میلیارد - 11,470 55.509 میلیون 11,814 639.972 میلیارد 573 16,482 10,339 6 20.502 میلیون 10,339 37.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 51.509 میلیون 4 میلیون 54.202 میلیون 1.307 میلیون
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 68,250 1,424.00 2.04 70,576 902.00 1.29 12:29 2,300 1.244 میلیون 87.795 میلیارد 1,082.04 69,674 1.244 میلیون 67,220 87.795 میلیارد 5 1,644 68,250 5 12,801 68,250 5.928 هزار میلیارد 6.693 میلیون 613,094 84,000 499,816 50,000 500,340 114,053 - - - 1.235 میلیون 9,000 1.188 میلیون 55,481
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 64,394 3,389.00 5.00 66,613 1,170.00 1.73 12:29 2,641 3.465 میلیون 230.844 میلیارد 1,945.55 67,783 3.465 میلیون 64,700 230.844 میلیارد 102 796 64,394 4 1.44 میلیون 64,394 33.307 هزار میلیارد 34.967 میلیون 3.297 میلیون 500,000 2.775 میلیون 1.093 میلیون 6.644 میلیون 392,068 - - - 3.433 میلیون 32,524 3.31 میلیون 155,823
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 49,200 1,691.00 3.32 48,794 2,097.00 4.12 12:29 9,627 16.233 میلیون 792.069 میلیارد 1,615.63 50,891 16.233 میلیون 48,530 792.069 میلیارد 35 29,099 49,200 28 24,535 49,200 63.432 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون - - - - - 12.022 میلیون 4.211 میلیون 9.504 میلیون 6.729 میلیون
قجام

فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

سهام پایه فرابورس 16,600 399.00 2.35 17,214 215.00 1.26 12:29 664 4.08 میلیون 70.236 میلیارد - 16,999 4.08 میلیون 17,508 70.236 میلیارد 4 1,000 13,870 2 4,072 13,870 5.371 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.08 میلیون - 3.88 میلیون 200,000
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 15,700 230.00 1.44 15,926 4.00 0.03 12:29 3,973 36.153 میلیون 575.771 میلیارد 7,712.13 15,930 36.153 میلیون 15,800 575.771 میلیارد 54 2.073 میلیون 16,200 12 2.17 میلیون 16,200 719.855 هزار میلیارد 204.057 میلیون 48.876 میلیون 29 میلیون 14.882 میلیون 48.241 میلیون 11.054 میلیون 10.762 میلیون - - - 9.249 میلیون 26.904 میلیون 17.05 میلیون 19.103 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 41,800 2,190.00 4.98 42,190 1,800.00 4.09 12:29 7,309 15.816 میلیون 667.246 میلیارد 5,395.72 43,990 15.816 میلیون 43,500 667.246 میلیارد 136 25,167 41,800 50 828,860 41,800 97.037 هزار میلیارد 81.364 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 - - - 11.409 میلیون 4.407 میلیون 15.72 میلیون 96,634
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 83,220 4,380.00 5.00 83,660 3,940.00 4.50 12:29 1,041 604,779 50.596 میلیارد 792.05 87,600 604,779 85,400 50.596 میلیارد 21 1,863 83,220 5 49,535 83,220 16.933 هزار میلیارد 9.171 میلیون 944,078 202,400 404,966 539,112 952,322 520,573 - - - 504,779 100,000 604,779 -
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 6,330 330.00 4.95 6,330 330.00 4.95 12:29 3,375 22.398 میلیون 141.782 میلیارد 10,995.21 6,660 22.398 میلیون 6,330 141.782 میلیارد 5951 129,965 6,330 69 307.657 میلیون 6,330 192.595 هزار میلیارد 621.356 میلیون 515.104 میلیون -231.19 41.862 میلیون -3.98 48.172 میلیون -10,522,715 - - - 21.198 میلیون 1.2 میلیون 19.78 میلیون 2.619 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 36,820 1,930.00 4.98 37,180 1,570.00 4.05 12:29 2,830 17.341 میلیون 644.8 میلیارد 3,617.83 38,750 17.341 میلیون 38,400 644.8 میلیارد 28 126,712 36,820 14 1.056 میلیون 36,820 241.67 هزار میلیارد 95.901 میلیون 31.396 میلیون 6.5 میلیون 15.795 میلیون 15.601 میلیون 17.655 میلیون 10.511 میلیون - - - 7.022 میلیون 10.319 میلیون 7.92 میلیون 9.421 میلیون
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام پایه فرابورس 92,130 0.00 0.00 71,112 0.00 0.00 12:29 18,130 36.32 میلیون 2.583 هزار میلیارد 738.36 - 11.934 میلیون 93,601 1.112 هزار میلیارد 25 33,422 71,328 81 12,642 71,328 257.226 هزار میلیارد 15.444 میلیون 277.231 میلیون 2.76 میلیون 21.02 میلیون 6.761 میلیون 6.877 میلیون 2.887 میلیون - - - - - - -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 41,780 1,310.00 3.04 42,510 580.00 1.35 12:29 5,171 6.041 میلیون 256.798 میلیارد 1,565.28 43,090 6.041 میلیون 42,850 256.798 میلیارد 10 6,573 41,790 13 10,496 41,790 18.917 هزار میلیارد 5.25 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 - - - 6.03 میلیون 11,081 6.04 میلیون 799
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 8,506 447.00 4.99 8,646 307.00 3.43 12:29 50,880 294.356 میلیون 2.545 هزار میلیارد 11,704.63 8,953 294.356 میلیون 8,750 2.545 هزار میلیارد 4629 987,051 8,506 425 71.726 میلیون 8,506 531.76 هزار میلیارد 299.375 میلیون 582.623 میلیون 2.56 138.075 میلیون 14.33 95.897 میلیون 9.637 میلیون - - - 290.837 میلیون 3.519 میلیون 256.924 میلیون 37.432 میلیون
شصدف

صنعتی دوده فام

سهام فرابورس 36,702 1,747.00 5.00 35,236 281.00 0.80 12:29 4,564 231,789 8.507 میلیارد 25.92 34,955 231,789 36,702 8.507 میلیارد 12 10.182 میلیون 36,702 1854 236 36,702 7.047 هزار میلیارد 6.781 میلیون 1.553 میلیون - - - 3.278 میلیون 572,457 - - - 231,789 - 231,663 126
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 8,132 428.00 5.00 8,234 326.00 3.81 12:29 33,258 170.703 میلیون 1.406 هزار میلیارد 141.178 میلیون 8,560 170.703 میلیون 8,300 1.406 هزار میلیارد 3577 358,264 8,132 157 36.477 میلیون 8,132 198.813 هزار میلیارد 159.064 میلیون 28.753 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.588 میلیون 400,712 - - - 165.628 میلیون 5.075 میلیون 161.36 میلیون 9.343 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 25,390 1,330.00 4.98 25,820 900.00 3.37 12:29 11,279 40.682 میلیون 1.05 هزار میلیارد 2,999.7 26,720 40.682 میلیون 26,550 1.05 هزار میلیارد 49 24,284 25,390 26 100,945 25,390 145.238 هزار میلیارد 43.422 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.758 میلیون 1.66 میلیون - - - 31.741 میلیون 8.941 میلیون 33.584 میلیون 7.098 میلیون
کساوه

صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا

سهام بورس 43,880 2,300.00 4.98 44,160 2,020.00 4.37 12:29 1,544 2.429 میلیون 107.257 میلیارد 2,070.4 46,180 2.429 میلیون 44,500 107.257 میلیارد 7 1,966 43,880 6 8,146 43,880 23.385 هزار میلیارد 8.77 میلیون 2.306 میلیون 529,550 1.347 میلیون 959,353 2.447 میلیون 488,592 - - - 1.229 میلیون 1.2 میلیون 2.422 میلیون 7,000
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 32,190 1,690.00 4.99 32,310 1,570.00 4.63 12:29 6,348 11.09 میلیون 358.356 میلیارد 2,205.92 33,880 11.09 میلیون 32,190 358.356 میلیارد 186 17,167 32,190 17 592,465 32,190 9.531 هزار میلیارد 3.839 میلیون 935,161 294,981 574,576 360,585 715,898 96,074 - - - 11.09 میلیون - 11.09 میلیون -
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 60,960 1,230.00 1.98 61,840 350.00 0.56 12:29 2,699 3.31 میلیون 204.702 میلیارد 1,228.16 62,190 3.31 میلیون 62,490 204.702 میلیارد 3 4,509 60,690 13 2,962 60,690 42.076 هزار میلیارد 20.827 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون - - - 2.066 میلیون 1.244 میلیون 3.088 میلیون 222,052
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 27,620 1,450.00 4.99 29,140 70.00 0.24 12:29 48,197 122.383 میلیون 3.566 هزار میلیارد 22,307.42 29,070 122.383 میلیون 29,490 3.566 هزار میلیارد 1958 497,568 27,620 277 32.372 میلیون 27,620 291.4 هزار میلیارد 36.154 میلیون 16.579 میلیون 10 میلیون 3.624 میلیون 12.955 میلیون 2.981 میلیون 2.987 میلیون - - - 112.691 میلیون 9.692 میلیون 83.214 میلیون 39.17 میلیون
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 12,900 650.00 4.80 13,140 410.00 3.03 12:29 10,235 40.26 میلیون 529.018 میلیارد 4,896.87 13,550 40.26 میلیون 13,900 529.018 میلیارد 42 133,311 12,900 33 156,863 12,900 34.868 هزار میلیارد 13.079 میلیون 6.612 میلیون 2.654 میلیون 3.776 میلیون 2.836 میلیون 2.505 میلیون 841,138 - - - 38.628 میلیون 1.631 میلیون 40.245 میلیون 14,500
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی