شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حق تقدم

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین حاشیه سود تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه پایان پذیره نویسی تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتعاونح

ح . بیمه تعاون

حق تقدم پایه فرابورس 642 111.00 20.90 580 49.00 9.23 1398/07/24 8,376 300.055 میلیون 173.896 میلیارد - 531 557 552 642 - - - - - - - - 585.8 میلیارد - - - - - - - - - - 682,500 299.373 میلیون - 300.055 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

حق تقدم بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 - - - - 0 60.851 میلیون 804 664 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 - - - - 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
خموتورح

ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 3,278 114.00 3.60 3,274 110.00 3.48 1398/08/12 1,961 14.899 میلیون 48.785 میلیارد 7,597.61 3,164 3,195 3,161 3,376 - - - - 0 - - 0 - - 2.339 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.899 میلیون - 14.899 میلیون -
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

حق تقدم بورس 967 86.00 8.17 955 98.00 9.31 1398/07/29 1,162 17.848 میلیون 17.043 میلیارد 15,359.4 1,053 1,049 948 1,050 - - - - 2 2,486 970 2 16,212 970 764 میلیارد - - - - - - - - - - 14.428 میلیون 3.42 میلیون 14.488 میلیون 3.359 میلیون
دتولیدح

ح. داروسازی تولید دارو

حق تقدم فرابورس 4,001 190.00 4.99 3,979 168.00 4.41 1398/06/27 1,033 7.102 میلیون 28.262 میلیارد - 3,811 4,001 3,851 4,001 - - - - 0 897,060 4,001 54 - - 915.17 میلیارد - - - - - - - - - - 7.102 میلیون - 7.102 میلیون 311
ختراکح

ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌

حق تقدم بورس 7,080 187.00 2.57 7,154 113.00 1.55 1398/08/20 777 2.865 میلیون 20.493 میلیارد 3,686.71 7,267 7,021 7,001 7,496 - - - - 1 350 7,060 1 150 7,100 - - - - - - - - - - - 2.865 میلیون - 2.865 میلیون -
دبالکح

ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

حق تقدم فرابورس 3,797 180.00 4.98 3,783 166.00 4.59 1398/06/13 639 6.499 میلیون 24.584 میلیارد - 3,617 3,709 3,670 3,797 - - - - 1 1.655 میلیون 3,797 78 1,000 3,900 756.6 میلیارد - - - - - - - - - - 6.499 میلیون - 6.483 میلیون 16,200
سبهانح

ح . سیمان‌ بهبهان‌

حق تقدم بورس 13,700 231.00 1.72 13,460 9.00 0.07 1398/06/13 635 1.91 میلیون 25.705 میلیارد - 13,469 14,190 13,133 14,190 - - - - 1 200 13,000 1 1,043 14,200 3.877 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.91 میلیون - 1.91 میلیون -
کاسپینح

ح .داروسازی کاسپین تامین

حق تقدم فرابورس 16,625 875.00 5.00 16,761 739.00 4.22 1398/07/13 611 1.449 میلیون 24.281 میلیارد 2,370.95 17,500 17,320 16,625 17,700 - - - - 23 1,750 16,625 1 173,594 16,625 2.514 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.449 میلیون - 1.449 میلیون -
دفاراح

ح . داروسازی‌ فارابی‌

حق تقدم بورس 24,270 1,813.00 8.07 23,344 887.00 3.95 1398/06/31 448 1.07 میلیون 24.988 میلیارد 2,389.4 22,457 22,461 22,461 24,701 - - - - 1 100 23,250 1 4,038 24,270 4.669 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 711,328 359,121
سصوفیح

ح . سیمان‌ صوفیان‌

حق تقدم بورس 2,000 95.00 4.99 1,982 77.00 4.04 1398/08/20 350 6.767 میلیون 13.414 میلیارد 19,333.82 1,905 1,950 1,950 2,000 - - - - 20 5,376 1,960 1 983,163 2,000 1.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6.516 میلیون 250,619 - 6.767 میلیون
سجامح

ح.مجتمع سیمان غرب آسیا

حق تقدم پایه فرابورس 400 114.00 22.18 400 114.00 22.18 1398/08/2 336 117.873 میلیون 47.149 میلیارد - 514 524 514 524 - - - - - - - - 203.652 میلیارد - - - - - - - - - - 5.982 میلیون 111.891 میلیون - 117.873 میلیون
پخشح

ح. پخش البرز

حق تقدم فرابورس 7,003 322.00 4.40 7,256 69.00 0.94 1398/08/20 334 768,072 5.573 میلیارد 2,299.62 7,325 6,960 6,960 7,450 - - - - 1 20,000 7,003 1 2,103 7,280 2.54 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 768,072 - 768,072 -
مادیراح

ح.صنایع ماشین های اداری ایران

حق تقدم فرابورس 6,057 288.00 4.99 6,046 277.00 4.80 1398/08/20 330 1.593 میلیون 9.634 میلیارد - 5,769 5,775 5,775 6,057 - - - - 1 6.609 میلیون 6,057 108 208 6,057 6.046 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.59 میلیون 3,000 393,449 1.2 میلیون
پارسیانح

ح.بیمه پارسیان

حق تقدم بورس 1,623 135.00 9.07 1,627 139.00 9.34 1398/08/1 319 5.102 میلیون 8.3 میلیارد 15,993.49 1,488 1,589 1,462 1,636 - - - - 1 1,467 1,623 1 4,921 1,623 1.139 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.575 میلیون 3.527 میلیون 3.869 میلیون 1.233 میلیون
کخاکح

ح . صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

حق تقدم بورس 25,266 331.00 1.33 24,947 12.00 0.05 1398/08/11 284 355,714 8.874 میلیارد 1,252.51 24,935 25,000 24,202 26,398 - - - - 1 1,000 24,410 1 337 25,266 3.118 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 293,998 61,716 293,998 61,716
آ س پح

ح. آ.س.پ

حق تقدم فرابورس 860 0.00 0.00 860 0.00 0.00 1398/06/4 277 12.882 میلیون 11.083 میلیارد - 860 903 860 903 - - - - 0 30,000 859 1 - - 86 میلیارد - - - - - - - - - - 177,172 - - 177,172
سمازنح

ح . سیمان‌مازندران‌

حق تقدم بورس 2,020 226.00 12.60 2,008 214.00 11.93 1398/08/6 227 10.544 میلیون 21.17 میلیارد 46,447.76 1,794 2,000 2,000 2,100 - - - - 0 1.153 میلیون 2,020 13 - - 825.288 میلیارد - - - - - - - - - - 842,574 9.701 میلیون - 10.544 میلیون
ولرازح

ح . لیزینگ رازی

حق تقدم پایه فرابورس 5,220 65.00 1.23 5,221 64.00 1.21 1398/08/20 210 435,538 2.274 میلیارد - 5,285 5,139 5,132 5,440 - - - - - - - - 203.619 میلیارد - - - - - - - - - - 435,538 - 435,538 -
تلیسهح

ح . دامداری تلیسه نمونه

حق تقدم فرابورس 14,761 702.00 4.99 14,635 576.00 4.10 1398/08/20 207 401,818 5.881 میلیارد 1,941.15 14,059 13,402 13,400 14,761 - - - - 4 12,000 14,501 1 5,430 14,761 2.049 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 379,818 22,000 401,818 -
سخوزح

ح . سیمان خوزستان

حق تقدم بورس 3,150 8.00 0.25 3,171 13.00 0.41 1398/08/1 199 1.208 میلیون 3.83 میلیارد 6,069.12 3,158 3,250 3,131 3,349 - - - - 1 5,193 3,141 1 18,830 3,150 2.378 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 910,140 297,615 740,952 466,803
ارفعح

ح.شرکت آهن و فولاد ارفع

حق تقدم فرابورس 2,903 51.00 1.79 2,881 29.00 1.02 1398/08/20 178 601,173 1.732 میلیارد 3,377.38 2,852 2,754 2,754 2,950 - - - - 1 9,329 2,903 1 9,184 2,931 8.643 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 374,759 226,414 555,732 45,441
اوانح

ح . مبین وان کیش

حق تقدم فرابورس 20,689 798.00 4.01 20,393 502.00 2.52 1398/06/13 166 687,406 14.018 میلیارد - 19,891 19,515 19,501 20,885 - - - - 1 1,402 20,689 1 2,959 20,722 2.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 330,604 356,802 687,406 -
بنوح

ح . بیمه تجارت نو

حق تقدم پایه فرابورس 1,237 36.00 3.00 1,237 36.00 3.00 1398/07/14 152 2.791 میلیون 3.452 میلیارد - 1,201 1,237 1,237 1,237 - - - - - - - - 395.84 میلیارد - - - - - - - - - - 1.171 میلیون 1.62 میلیون - 2.791 میلیون
سغربح

ح . سیمان‌غرب‌

حق تقدم بورس 6,880 625.00 9.99 6,880 625.00 9.99 1398/07/16 151 5.143 میلیون 35.383 میلیارد 34,058.39 6,255 6,880 6,880 6,880 - - - - 0 - - 0 - - 1.376 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.372 میلیون 2.771 میلیون - 5.143 میلیون
لوتوسح

ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

حق تقدم بورس 2,100 6.00 0.29 2,103 9.00 0.43 1398/08/20 138 885,375 1.862 میلیارد 6,415.76 2,094 2,034 2,024 2,167 - - - - 1 426 2,064 1 1,500 2,133 2.103 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 118,626 766,749 432,484 452,891
خفولاح

ح . خدمات فنی فولاد یزد

حق تقدم پایه فرابورس 8,618 262.00 2.95 8,621 259.00 2.92 1398/07/23 116 273,582 2.359 میلیارد - 8,880 8,801 8,614 8,850 - - - - - - - - 101.642 میلیارد - - - - - - - - - - 273,582 - 273,582 -
سفانوح

ح . سیمان فارس نو

حق تقدم بورس 11,880 1,080.00 10.00 11,858 1,058.00 9.80 1398/08/20 114 4 میلیون 47.433 میلیارد 35,087.72 10,800 11,880 11,000 11,880 - - - - 0 258,070 11,880 9 - - 1.779 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 350,000 3.65 میلیون - 4 میلیون
سهرمزح

ح . سیمان‌هرمزگان‌

حق تقدم بورس 4,551 466.00 9.29 4,621 396.00 7.89 1398/07/30 106 236,518 1.093 میلیارد 2,231.3 5,017 4,520 4,520 4,999 - - - - 1 - - 0 1,520 4,869 - - - - - - - - - - - 236,518 - 236,518 -
شاملاح

ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌

حق تقدم بورس 31,801 316.00 1.00 31,157 328.00 1.04 1398/07/3 100 175,327 5.463 میلیارد 1,753.27 31,485 30,111 30,111 31,998 - - - - 1 - - 0 60 32,000 1.869 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 47,264 500 10,405 37,359
دپارسح

ح . پارس‌ دارو

حق تقدم بورس 29,250 3,250.00 10.00 29,263 3,237.00 9.96 1398/07/16 79 2.184 میلیون 63.899 میلیارد 27,640.89 32,500 31,000 29,250 31,000 - - - - 0 - - 0 - - 9.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 283,630 1.9 میلیون - 2.184 میلیون
وسرمدح

ح. بیمه سرمد

حق تقدم پایه فرابورس 1,672 185.00 9.96 1,689 168.00 9.05 1398/06/9 43 331,955 560.564 میلیون - 1,857 1,680 1,672 1,749 - - - - - - - - 1.013 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 331,955 - 331,955 -
والبرح

ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌

حق تقدم بورس 5,082 564.00 9.99 5,083 563.00 9.97 1398/07/24 26 789,833 4.015 میلیارد 30,378.19 5,646 5,646 5,082 5,646 - - - - 0 33,372 5,082 1 - - 5.591 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23,205 766,628 - 789,833
سنیرح

ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز

حق تقدم بورس 23,500 2,500.00 9.62 23,512 2,488.00 9.57 1398/07/10 16 51,965 1.222 میلیارد 3,247.81 26,000 25,600 23,500 25,600 - - - - 0 - - 0 - - 1.176 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7,963 44,002 - 51,965
دقاضیح

ح . داروسازی شهید قاضی

حق تقدم پایه فرابورس 57,000 21,854.00 62.18 57,003 21,857.00 62.19 1398/08/1 12 210,405 11.994 میلیارد - 35,146 57,000 57,000 57,300 - - - - - - - - 15.391 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 102,523 107,882 - 210,405
فماکح

ح . ماداکتو استیل کرد

حق تقدم بورس 2,301 0.00 0.00 2,301 0.00 0.00 1398/06/31 2 60,000 138.06 میلیون - 2,301 2,301 2,301 2,301 - - - - 0 - - 0 - - 586.755 میلیارد - - - - - - - - - - - 592,400 592,400 -
اعتلاح

ح سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حق تقدم فرابورس 3,230 48.00 1.46 3,230 48.00 1.46 1398/06/13 1 220 710,600 - 3,278 3,230 3,230 3,230 - - - - 0 - - 0 - - 646 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -