شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 12,519 596.00 5.00 12,394 471.00 3.95 1398/08/20 17,105 8.843 میلیون 109.591 میلیارد 998.54 11,923 12,240 12,041 12,519 13 13.503 میلیون 12,519 771 3,566 12,519 28.618 هزار میلیارد 38.979 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 7.46 4.71 0.95 8.843 میلیون - 8.656 میلیون 186,698
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 448 2.00 0.45 446 0.00 0.00 1398/08/20 7,475 205.884 میلیون 91.766 میلیارد 27,079.69 446 445 440 453 9 616,590 447 9 319,271 448 99.871 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.23 0.65 0.41 169.908 میلیون 35.976 میلیون 200.884 میلیون 5 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 8,323 396.00 5.00 8,273 346.00 4.36 1398/08/20 6,622 66.663 میلیون 551.482 میلیارد 8,196.92 7,927 8,010 7,950 8,323 1 100,650 8,323 16 30,000 8,380 121.283 هزار میلیارد 479.955 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.11 -1.08 0.6 54.072 میلیون 12.592 میلیون 42.733 میلیون 23.93 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,810 75.00 2.74 2,804 69.00 2.52 1398/08/20 6,458 55.007 میلیون 154.256 میلیارد 7,814.52 2,735 2,730 2,710 2,864 5 200 2,859 1 210,202 2,859 35.913 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.95 36.35 0.75 52.405 میلیون 2.602 میلیون 25.716 میلیون 29.291 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,133 7.00 0.33 2,165 39.00 1.83 1398/08/20 6,317 92.318 میلیون 199.881 میلیارد 15,064.99 2,126 2,101 2,101 2,215 1 14,000 2,130 2 18,475 2,130 83.481 هزار میلیارد 395.174 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 81.29 میلیون 11.028 میلیون 84.833 میلیون 7.486 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,838 278.00 5.00 5,822 262.00 4.71 1398/08/20 5,872 45.919 میلیون 267.346 میلیارد 7,819.98 5,560 5,838 5,640 5,838 1 388,251 5,838 17 313 6,106 2.78 هزار میلیارد 4.268 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -63.03 8.37 2.65 44.969 میلیون 950,000 37.335 میلیون 8.584 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 5,902 281.00 5.00 5,594 27.00 0.48 1398/08/20 5,528 38.249 میلیون 213.953 میلیارد 6,919.16 5,621 5,650 5,340 5,902 1 150,500 5,902 4 8,020 5,902 3.373 هزار میلیارد 6.581 میلیون 3.555 میلیون 600,000 3.224 میلیون 330,394 468,416 -97,605 -33.57 9.92 7 37.265 میلیون 984,238 36.032 میلیون 2.217 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,141 112.00 4.97 2,161 92.00 4.08 1398/08/20 4,827 78.505 میلیون 169.641 میلیارد 16,263.63 2,253 2,200 2,141 2,235 8 470 2,141 1 425,758 2,141 21.066 هزار میلیارد 22.406 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 20.97 2.26 19.63 64.289 میلیون 14.216 میلیون 75.033 میلیون 3.471 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 517 3.00 0.58 518 2.00 0.38 1398/08/20 4,518 130.971 میلیون 67.809 میلیارد 28,988.73 520 516 510 528 3 286,714 514 8 20,880 517 91.184 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 78.655 میلیون 52.316 میلیون 118.971 میلیون 12 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,665 44.00 2.57 1,667 42.00 2.46 1398/08/20 4,005 50.546 میلیون 84.255 میلیارد 12,620.71 1,709 1,700 1,624 1,738 1 7,852 1,651 1 20,000 1,669 2.157 هزار میلیارد 2.73 میلیون 1.394 میلیون 1.262 میلیون 626,228 767,480 361,722 -61,221 -34.36 2.74 5.82 50.131 میلیون 415,000 50.379 میلیون 166,721
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,880 62.00 1.04 5,762 180.00 3.03 1398/08/20 3,995 22.727 میلیون 130.945 میلیارد 5,688.75 5,942 5,645 5,645 5,984 1 14,145 5,851 1 500 5,870 28.522 هزار میلیارد 28.569 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 9.73 3.24 17.57 22.429 میلیون 298,000 22.49 میلیون 236,455
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 17,600 406.00 2.25 17,759 247.00 1.37 1398/08/20 3,502 8.086 میلیون 143.604 میلیارد 2,309.02 18,006 18,000 17,420 18,680 1 348 17,500 1 970 17,570 20.257 هزار میلیارد 25.145 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.36 6.32 1.57 6.436 میلیون 1.65 میلیون 8.086 میلیون -
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,444 7.00 0.49 1,450 13.00 0.90 1398/08/20 3,322 56.24 میلیون 81.546 میلیارد 16,929.69 1,437 1,431 1,425 1,485 1 4,829 1,444 1 100,000 1,445 32.649 هزار میلیارد 87.712 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.39 -2.59 2.19 45.484 میلیون 10.756 میلیون 52.685 میلیون 3.555 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 13,198 475.00 3.73 12,920 197.00 1.55 1398/08/20 3,261 6.215 میلیون 80.299 میلیارد 1,905.88 12,723 12,600 12,101 13,300 4 190 13,200 1 2,501 13,200 4.199 هزار میلیارد 4.872 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 97.61 11.07 4.95 6.215 میلیون - 6.139 میلیون 76,321
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,500 206.00 2.82 7,365 71.00 0.97 1398/08/20 3,192 10.645 میلیون 78.399 میلیارد 3,334.9 7,294 7,020 7,020 7,555 2 1,000 7,500 1 27,927 7,548 18.264 هزار میلیارد 23.727 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -95.31 16.46 6.8 10.645 میلیون - 10.645 میلیون -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,126 101.00 4.99 2,125 100.00 4.94 1398/08/20 3,169 80.189 میلیون 170.436 میلیارد 25,304.24 2,025 2,126 2,051 2,126 1 3.025 میلیون 2,126 216 4,389 2,169 12.15 هزار میلیارد 23.202 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -41.85 2.5 14.58 78.88 میلیون 1.309 میلیون 43.185 میلیون 37.004 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 20,971 524.00 2.44 20,825 670.00 3.12 1398/08/20 2,933 5.841 میلیون 121.642 میلیارد 1,991.54 21,495 22,000 20,421 22,000 4 476 20,971 1 1,436 21,189 4.299 هزار میلیارد 4.839 میلیون 849,950 90,000 674,185 175,765 745,519 4,516 922.28 23.7 5.59 5.664 میلیون 177,326 5.841 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 15,497 57.00 0.37 15,151 289.00 1.87 1398/08/20 2,684 6.662 میلیون 100.944 میلیارد 2,482.25 15,440 15,110 14,723 15,880 8 10,000 15,550 2 19,081 15,550 8.955 هزار میلیارد 9.095 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 22.76 8.06 8.76 5.946 میلیون 716,066 6.662 میلیون 728
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,399 6.00 0.11 5,387 6.00 0.11 1398/08/20 2,653 19.608 میلیون 105.635 میلیارد 7,390.7 5,393 5,333 5,321 5,437 1 200 5,393 1 605 5,397 275.043 هزار میلیارد 342.845 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.67 2.46 0.37 14.41 میلیون 5.198 میلیون 6.347 میلیون 13.26 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 17,228 211.00 1.21 17,429 10.00 0.06 1398/08/20 2,640 1.5 میلیون 26.141 میلیارد - 17,439 17,380 17,000 17,898 2 1,538 17,210 1 2,440 17,230 6.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.455 میلیون 45,325 1.48 میلیون 20,000
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 50,944 2,681.00 5.00 51,653 1,972.00 3.68 1398/08/20 2,534 2.431 میلیون 125.582 میلیارد 959.46 53,625 53,600 50,944 55,000 2 195 50,944 1 1,700 51,850 9.773 هزار میلیارد 9.813 میلیون 672,952 182,250 399,182 273,770 1.039 میلیون 124,687 75.5 34.39 9.06 2.431 میلیون - 2.431 میلیون -
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,383 42.00 0.79 5,367 26.00 0.49 1398/08/20 2,510 20.89 میلیون 112.124 میلیارد 8,170.17 5,341 5,300 5,251 5,449 2 7,222 5,375 1 16,710 5,383 267.05 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.03 1.42 0.69 9.279 میلیون 11.611 میلیون 18.679 میلیون 2.211 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,498 0.00 0.00 4,499 1.00 0.02 1398/08/20 2,500 22.508 میلیون 101.266 میلیارد 9,003.11 4,498 4,500 4,480 4,551 2 41,200 4,489 1 35,350 4,498 584.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.67 1.91 1.74 10.783 میلیون 11.725 میلیون 12.876 میلیون 9.632 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,901 423.00 4.99 8,760 282.00 3.33 1398/08/20 2,458 17.858 میلیون 156.438 میلیارد 7,265.09 8,478 8,450 8,400 8,901 1 3.546 میلیون 8,901 171 625 8,949 20.347 هزار میلیارد 23.095 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 271.59 2.67 141.9 17.857 میلیون 555 16.708 میلیون 1.15 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,164 26.00 1.22 2,149 11.00 0.51 1398/08/20 2,337 27.76 میلیون 59.666 میلیارد 11,878.43 2,138 2,100 2,099 2,214 2 72,000 2,165 1 29,272 2,165 13.441 هزار میلیارد 19.143 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 46.19 2.41 4.37 23.524 میلیون 4.235 میلیون 27.298 میلیون 461,452
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 32,500 446.00 1.35 32,703 243.00 0.74 1398/08/20 2,262 2.098 میلیون 68.612 میلیارد 927.51 32,946 34,593 31,378 34,593 1 796 31,802 1 1,500 32,500 1.68 هزار میلیارد 1.827 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 15.56 18.33 3.58 2.098 میلیون - 2.098 میلیون -
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,639 40.00 0.87 4,530 69.00 1.50 1398/08/20 2,196 12.38 میلیون 56.077 میلیارد 5,637.45 4,599 4,370 4,370 4,768 2 21,434 4,640 1 50,464 4,640 26.674 هزار میلیارد 33.156 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 63.85 4.63 44.83 10.712 میلیون 1.668 میلیون 12.37 میلیون 10,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,747 256.00 1.83 13,908 95.00 0.68 1398/08/20 2,194 5.513 میلیون 76.679 میلیارد 2,512.88 14,003 14,000 13,745 14,002 1 100 13,742 1 499 13,750 64.82 هزار میلیارد 70.119 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.41 3.83 3.81 3.513 میلیون 2 میلیون 5.063 میلیون 450,720
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,690 105.00 4.06 2,631 46.00 1.78 1398/08/20 2,160 21.251 میلیون 55.92 میلیارد 9,838.56 2,585 2,612 2,561 2,694 1 368 2,694 1 10,900 2,694 61.42 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -4.33 -3.98 0.44 20.425 میلیون 826,500 17.326 میلیون 3.925 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,600 13.00 0.81 1,609 4.00 0.25 1398/08/20 2,090 30.833 میلیون 49.614 میلیارد 14,752.48 1,613 1,596 1,579 1,635 2 3,500 1,600 1 31,247 1,600 20.163 هزار میلیارد 27.216 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.3 1.08 6.26 23.103 میلیون 7.73 میلیون 24.873 میلیون 5.96 میلیون
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,704 206.00 0.60 34,590 92.00 0.27 1398/08/20 2,059 1.881 میلیون 65.076 میلیارد 913.72 34,498 34,249 34,153 35,299 1 37 34,704 1 571 34,705 103.494 هزار میلیارد 193.683 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.14 2.81 0.63 883,585 997,770 1.602 میلیون 279,649
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,398 48.00 1.10 4,404 54.00 1.24 1398/08/20 1,997 11.492 میلیون 50.61 میلیارد 5,754.44 4,350 4,388 4,370 4,439 2 1,450 4,398 2 1,000 4,398 24.469 هزار میلیارد 29.306 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.75 2.4 13.97 10.942 میلیون 550,000 5.292 میلیون 6.199 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,610 27.00 0.35 7,637 0.00 0.00 1398/08/20 1,986 7.312 میلیون 55.842 میلیارد 3,682.02 7,637 7,720 7,555 7,774 1 1,550 7,610 2 919 7,610 28.639 هزار میلیارد 48.381 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 15.69 4.47 4.72 7.038 میلیون 274,000 7.312 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,930 19.00 0.24 7,797 114.00 1.44 1398/08/20 1,980 6.831 میلیون 53.263 میلیارد 3,450.25 7,911 7,899 7,660 7,942 1 3,157 7,920 1 2,846 7,920 31.644 هزار میلیارد 39.879 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 29.63 4.92 7.88 6.631 میلیون 200,000 4.966 میلیون 1.866 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,339 36.00 0.68 5,318 15.00 0.28 1398/08/20 1,905 9.853 میلیون 52.402 میلیارد 5,172.31 5,303 5,301 5,264 5,370 2 600 5,340 1 29,274 5,340 233.332 هزار میلیارد 300.196 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.38 2.72 0.46 7.644 میلیون 2.209 میلیون 8.696 میلیون 1.158 میلیون
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,620 13.00 0.81 1,611 4.00 0.25 1398/08/20 1,812 29.311 میلیون 47.217 میلیارد 16,176.12 1,607 1,590 1,570 1,645 2 100,000 1,616 1 20,500 1,625 8.887 هزار میلیارد 24.715 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -13.01 2.87 0.56 28.942 میلیون 368,960 28.811 میلیون 500,000
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,400 37.00 0.57 6,347 90.00 1.40 1398/08/20 1,810 4.982 میلیون 31.621 میلیارد 2,752.35 6,437 6,173 6,116 6,595 5 30,050 6,408 1 19,215 6,408 3.412 هزار میلیارد 4.541 میلیون 1.827 میلیون 530,000 1.177 میلیون 649,508 1.009 میلیون 130,226 25.83 5.18 3.33 4.952 میلیون 30,000 4.949 میلیون 33,000
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 2,950 73.00 2.41 2,957 66.00 2.18 1398/08/20 1,776 9.282 میلیون 27.45 میلیارد - 3,023 3,025 2,880 3,060 1 1,120 2,920 1 5,000 2,955 2.366 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.276 میلیون 6,000 9.282 میلیون -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,619 716.00 4.99 13,730 605.00 4.22 1398/08/20 1,759 5.678 میلیون 77.955 میلیارد 3,227.76 14,335 14,583 13,619 14,583 6 200 12,589 1 38,174 13,619 2.294 هزار میلیارد 2.928 میلیون 957,788 160,000 731,093 226,695 442,289 4,497 488.5 9.69 4.97 5.675 میلیون 3,000 5.678 میلیون -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 10,308 490.00 4.99 10,090 272.00 2.77 1398/08/20 1,752 9.494 میلیون 95.795 میلیارد 5,418.89 9,818 10,000 9,331 10,308 1 1.587 میلیون 10,308 63 2,000 10,350 3.436 هزار میلیارد 4.414 میلیون 1.505 میلیون 350,000 882,195 622,410 1.052 میلیون 144,215 24.58 5.7 3.37 9.494 میلیون - 9.494 میلیون -
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,119 8.00 0.08 10,119 8.00 0.08 1398/08/20 1,742 36.725 میلیون 371.621 میلیارد - 10,111 10,115 10,115 10,125 1 2,800 10,118 1 5,823 10,119 1.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.197 میلیون 22.528 میلیون 8.76 میلیون 27.965 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,787 132.00 4.97 2,771 116.00 4.37 1398/08/20 1,742 17.6 میلیون 48.765 میلیارد 10,103.13 2,655 2,709 2,662 2,787 1 4.686 میلیون 2,787 203 3,380 2,850 6.701 هزار میلیارد 9.881 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -308.72 5.23 4.67 17.6 میلیون - 17.6 میلیون -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,380 12.00 0.27 4,372 20.00 0.46 1398/08/20 1,729 10.322 میلیون 45.129 میلیارد 5,969.79 4,392 4,400 4,301 4,497 1 3,980 4,365 1 1,500 4,366 176.998 هزار میلیارد 191.855 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.67 3.22 8.6 4.246 میلیون 6.075 میلیون 8.258 میلیون 2.064 میلیون
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 22,550 69.00 0.31 22,168 451.00 1.99 1398/08/20 1,717 3.402 میلیون 75.412 میلیارد 1,981.29 22,619 21,490 21,489 23,242 1 60,000 22,500 2 300 22,777 10.179 هزار میلیارد 11.597 میلیون 2.487 میلیون 450,000 1.622 میلیون 865,251 1.376 میلیون 409,338 24.37 11.53 7.25 3.394 میلیون 7,500 3.401 میلیون 438
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,910 20.00 0.68 2,905 25.00 0.85 1398/08/20 1,711 8.631 میلیون 25.076 میلیارد 5,044.32 2,930 2,921 2,880 2,950 2 25,634 2,889 3 16,877 2,910 58.6 هزار میلیارد 71.874 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.47 2.08 8.14 7.076 میلیون 1.555 میلیون 8.617 میلیون 13,874
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,055 16.00 0.78 2,048 9.00 0.44 1398/08/20 1,661 29.15 میلیون 59.715 میلیارد 17,549.93 2,039 2,001 2,001 2,089 1 1,200 2,045 1 20,739 2,055 18.433 هزار میلیارد 34.987 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 10.63 1.46 2.53 14.561 میلیون 14.589 میلیون 19.141 میلیون 10.01 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,295 14.00 0.26 5,292 17.00 0.32 1398/08/20 1,648 19.992 میلیون 105.799 میلیارد 12,131.17 5,309 5,300 5,261 5,350 1 200 5,300 1 20,000 5,300 414.102 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.8 2.14 2.62 4.464 میلیون 15.528 میلیون 18.357 میلیون 1.636 میلیون
فمراد

آلومراد

سهام بورس 27,640 1,272.00 4.82 27,506 1,138.00 4.32 1398/08/20 1,624 1.342 میلیون 36.915 میلیارد 826.42 26,368 26,980 26,700 27,685 2 8,860 27,565 16 6,500 27,565 1.306 هزار میلیارد 1.517 میلیون 171,793 49,535 154,041 17,752 619,624 -16,073 -84.77 76.75 2.21 1.342 میلیون - 1.342 میلیون -
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,879 93.00 1.94 4,898 112.00 2.34 1398/08/20 1,561 15.578 میلیون 76.306 میلیارد 9,979.73 4,786 4,895 4,850 4,975 1 50,400 4,853 2 9,032 4,882 12.444 هزار میلیارد 14.14 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.405 میلیون 3.575 میلیون 919,456 760,600 16.74 3.56 13.85 9.226 میلیون 6.352 میلیون 14.778 میلیون 800,000
حتاید

تایدواترخاورمیانه

سهام بورس 17,310 824.00 5.00 17,212 726.00 4.40 1398/08/20 1,540 5.199 میلیون 89.491 میلیارد 3,376.14 16,486 17,190 16,815 17,310 1 351,374 17,310 82 5,000 18,888 16.486 هزار میلیارد 20.557 میلیون 6.717 میلیون 1,000,000 3.345 میلیون 3.372 میلیون 3.712 میلیون 2.255 میلیون 7.63 5.1 4.64 3.759 میلیون 1.44 میلیون 3.759 میلیون 1.44 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 6,356 302.00 4.99 6,263 209.00 3.45 1398/08/20 1,509 12.346 میلیون 77.326 میلیارد 8,181.43 6,054 6,085 6,081 6,356 1 2.682 میلیون 6,356 111 50 6,490 6.054 هزار میلیارد - - 1,000,000 - 1.751 میلیون 3.863 میلیون -170,059 -36.83 3.58 1.62 12.326 میلیون 20,000 11.605 میلیون 740,732
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,220 24.00 0.46 5,215 29.00 0.55 1398/08/20 1,467 5.081 میلیون 26.5 میلیارد 3,463.71 5,244 5,150 5,150 5,379 1 18,433 5,220 3 50,000 5,220 7.866 هزار میلیارد 50.216 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 42.394 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 21.91 3.73 0.29 4.68 میلیون 401,000 5.081 میلیون -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 9,754 513.00 5.00 9,901 366.00 3.56 1398/08/20 1,457 3.194 میلیون 31.622 میلیارد 2,192.02 10,267 10,400 9,754 10,494 5 1,000 9,654 1 14,868 9,754 3.254 هزار میلیارد 4.629 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 51.77 9.11 1.34 3.194 میلیون - 3.194 میلیون -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 17,375 914.00 5.00 17,440 849.00 4.64 1398/08/20 1,446 3.085 میلیون 53.8 میلیارد 2,133.41 18,289 18,399 17,375 18,399 6 294 16,905 1 83,276 17,375 3.658 هزار میلیارد 3.778 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 291.48 19.28 5.75 2.858 میلیون 226,500 3.085 میلیون -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,605 9.00 0.56 1,617 21.00 1.32 1398/08/20 1,431 21.658 میلیون 35.028 میلیارد 15,123.91 1,596 1,561 1,561 1,659 1 1,921 1,605 1 31,335 1,618 17.037 هزار میلیارد 22.712 میلیون 18.644 میلیون 10.675 میلیون 5.45 میلیون 13.194 میلیون 1.173 میلیون 1.009 میلیون 17.11 1.31 14.71 19.338 میلیون 2.32 میلیون 21.356 میلیون 301,980
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 15,001 182.00 1.20 14,887 296.00 1.95 1398/08/20 1,430 2.183 میلیون 32.498 میلیارد 1,526.57 15,183 15,000 14,620 15,130 1 132 15,001 1 500 15,064 15.183 هزار میلیارد 16.302 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.165 میلیون 1.697 میلیون 8.77 6.12 2.88 1.849 میلیون 333,806 2.183 میلیون -
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,020 1.00 0.02 5,008 11.00 0.22 1398/08/20 1,428 8.381 میلیون 41.969 میلیارد 5,868.91 5,019 5,039 4,980 5,050 1 5,955 5,010 2 500 5,020 220.836 هزار میلیارد 259.211 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.02 2.77 2.42 3.429 میلیون 4.952 میلیون 7.101 میلیون 1.28 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,134 38.00 1.81 2,112 16.00 0.76 1398/08/20 1,427 20.81 میلیون 43.944 میلیارد 14,583.3 2,096 2,100 2,090 2,134 9 1,000 2,134 1 339,494 2,134 105.638 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.17 1.2 0.64 11.653 میلیون 9.157 میلیون 19.261 میلیون 1.549 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 26,331 33.00 0.13 26,300 64.00 0.24 1398/08/20 1,401 681,241 17.917 میلیارد 486.25 26,364 26,179 26,179 26,350 1 792 26,331 2 832 26,343 52.6 هزار میلیارد 58.196 میلیون 14.1 میلیون 2 میلیون 5.596 میلیون 8.505 میلیون 25.875 میلیون 9.858 میلیون - - - 681,241 - 678,441 2,800
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 33,200 57.00 0.17 32,778 479.00 1.44 1398/08/20 1,381 1.184 میلیون 38.818 میلیارد 857.54 33,257 32,900 32,495 33,650 1 36 33,185 1 1,723 33,200 67.046 هزار میلیارد 72.706 میلیون 11.236 میلیون 1.68 میلیون 6.625 میلیون 4.611 میلیون 8.065 میلیون 1.72 میلیون 38.42 14.33 8.19 1.168 میلیون 16,677 856,141 328,118
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 31,716 403.00 1.25 31,730 389.00 1.21 1398/08/20 1,375 1.978 میلیون 62.764 میلیارد 1,438.6 32,119 31,999 31,150 32,485 2 188,936 31,716 5 260 32,190 8.03 هزار میلیارد 9.105 میلیون 2.063 میلیون 250,000 1.173 میلیون 889,841 3.09 میلیون 447,531 17.73 8.91 2.57 1.428 میلیون 550,110 1.978 میلیون 320
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 13,650 67.00 0.49 13,703 14.00 0.10 1398/08/20 1,354 2.973 میلیون 40.736 میلیارد 2,195.6 13,717 13,700 13,400 13,990 1 500 13,700 1 19,000 13,730 24.005 هزار میلیارد 30.089 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -2135.56 6.24 6.01 2.782 میلیون 191,279 2.869 میلیون 104,090
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,898 8.00 0.28 2,860 30.00 1.04 1398/08/20 1,348 15.161 میلیون 43.358 میلیارد 11,247.34 2,890 2,868 2,801 2,920 1 105,700 2,851 3 1,281 2,898 11.56 هزار میلیارد 45.527 میلیون 39.667 میلیون 4 میلیون 34.087 میلیون 5.58 میلیون 24.099 میلیون 765,355 14.95 2.05 0.47 10.459 میلیون 4.702 میلیون 14.951 میلیون 210,000
سغرب

سیمان‌غرب‌

سهام بورس 9,312 43.00 0.46 9,219 50.00 0.54 1398/08/20 1,342 7.449 میلیون 68.673 میلیارد 5,550.82 9,269 9,450 8,806 9,670 1 285 9,311 2 1,000 9,360 4.635 هزار میلیارد 5.495 میلیون 1.782 میلیون 300,000 885,363 896,696 1.231 میلیون 236,772 19.47 5.14 3.74 7.149 میلیون 300,000 7.449 میلیون -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,877 16.00 0.55 2,907 14.00 0.48 1398/08/20 1,293 13.198 میلیون 38.368 میلیارد 10,206.92 2,893 2,950 2,836 2,988 1 69,538 2,875 2 3,106 2,877 7.609 هزار میلیارد 9.879 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -35.65 5.95 44.31 13.198 میلیون - 13.194 میلیون 3,441
خاور

ایران‌ خودرودیزل‌

سهام بورس 503 11.00 2.14 505 9.00 1.75 1397/04/27 1,272 24.793 میلیون 12.532 میلیارد - 514 516 500 516 1 266,000 500 6 35,000 513 2.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.793 میلیون - 24.793 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 24,070 827.00 3.32 24,291 606.00 2.43 1398/08/20 1,253 3.474 میلیون 84.387 میلیارد 2,772.6 24,897 25,349 23,810 25,349 1 174 24,066 1 427 24,100 12.697 هزار میلیارد 12.95 میلیون 959,516 510,000 561,669 397,847 663,636 36,800 336.64 31.14 18.68 1.694 میلیون 1.78 میلیون 2.854 میلیون 619,785
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,594 77.00 1.40 5,526 9.00 0.16 1398/08/20 1,231 13.307 میلیون 73.539 میلیارد 10,810.21 5,517 5,408 5,408 5,678 1 4,000 5,530 1 3,500 5,580 60.687 هزار میلیارد 112.407 میلیون 68.842 میلیون 11 میلیون 51.621 میلیون 17.221 میلیون 47.467 میلیون 9.749 میلیون 6.24 3.53 1.28 2 میلیون 11.307 میلیون 3.898 میلیون 9.409 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,880 18.00 0.31 5,820 78.00 1.32 1398/08/20 1,205 2.693 میلیون 15.676 میلیارد 2,235.12 5,898 5,959 5,769 5,959 1 1,000 5,871 1 41,601 5,880 4.424 هزار میلیارد 4.533 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 32.55 3.37 24.63 2.633 میلیون 60,000 2.693 میلیون -
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,298 9.00 0.39 2,288 1.00 0.04 1398/08/20 1,203 11.123 میلیون 25.454 میلیارد - 2,289 2,277 2,272 2,307 2 480 2,298 1 18,068 2,300 45.76 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.63 میلیون 3.493 میلیون 10.178 میلیون 944,932
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 50,219 2,391.00 5.00 50,065 2,237.00 4.68 1398/08/20 1,198 1.297 میلیون 64.955 میلیارد 1,082.97 47,828 49,991 48,300 50,219 1 37,073 50,219 24 1,794 51,820 9.566 هزار میلیارد 11.693 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 22.73 17.07 2.81 1.282 میلیون 15,000 1.201 میلیون 96,371
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,990 50.00 1.27 4,033 93.00 2.36 1398/08/18 1,197 6.221 میلیون 25.09 میلیارد - 3,940 4,000 3,921 4,100 1 240 4,000 1 4,197 4,000 10.486 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.921 میلیون 300,000 5.721 میلیون 500,000
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,854 469.00 5.00 9,775 390.00 4.16 1398/08/20 1,196 2.488 میلیون 24.321 میلیارد 2,080.31 9,385 9,600 9,400 9,854 1 310,397 9,854 62 1,750 10,292 8.636 هزار میلیارد 9.992 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 28.84 10.81 8.23 2.488 میلیون - 2.488 میلیون -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,669 244.00 4.50 5,454 29.00 0.53 1398/08/20 1,191 7.627 میلیون 41.594 میلیارد 6,403.61 5,425 5,255 5,255 5,679 1 1,000 5,670 1 1,000 5,670 5.968 هزار میلیارد 6.904 میلیون 2.39 میلیون 1.1 میلیون 904,211 1.485 میلیون 88,729 50,266 119.35 4.04 67.61 6.988 میلیون 638,516 7.627 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام بورس 2,143 22.00 1.04 2,147 26.00 1.23 1398/08/20 1,190 9.678 میلیون 20.775 میلیارد - 2,121 2,150 2,089 2,209 1 9,500 2,131 1 6,822 2,150 1.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.678 میلیون - 8.678 میلیون 1,000,000
شدوص

دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

سهام بورس 8,200 336.00 3.94 8,181 355.00 4.16 1398/08/20 1,165 3.708 میلیون 30.333 میلیارد 3,182.8 8,536 8,203 8,110 8,378 1 12,136 8,200 1 5,000 8,201 4.051 هزار میلیارد 4.506 میلیون 1.319 میلیون 474,522 624,413 694,727 2.431 میلیون 326,684 11.88 5.59 1.6 3.708 میلیون - 3.708 میلیون -
خعتبارح

ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1396/01/15 1,163 28.682 میلیون 4.302 میلیارد - 150 150 150 150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.647 میلیون 23.035 میلیون - 28.682 میلیون
سرودح

ح . سیمان‌شاهرود

سهام بورس 207 23.00 10.00 208 22.00 9.57 1396/09/5 1,157 31.104 میلیون 6.482 میلیارد - 230 230 207 230 0 49,396 207 1 - - - - - - - - - - - - - 25.104 میلیون 6 میلیون - 31.104 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,590 18.00 0.70 2,574 2.00 0.08 1398/08/20 1,131 7.675 میلیون 19.756 میلیارد 6,785.84 2,572 2,520 2,520 2,626 1 4,000 2,589 1 2,297 2,600 6.805 هزار میلیارد 11.28 میلیون 5.183 میلیون 1.323 میلیون 4.47 میلیون 712,838 3.95 میلیون -228,180 -29.84 9.56 1.72 7.675 میلیون - 7.675 میلیون -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,067 13.00 0.26 5,031 23.00 0.46 1398/08/20 1,123 3.741 میلیون 18.821 میلیارد 3,331.08 5,054 5,051 4,929 5,135 1 21,000 5,061 2 4,000 5,067 13.848 هزار میلیارد 16.222 میلیون 5.636 میلیون 2.377 میلیون 2.437 میلیون 3.199 میلیون 1.864 میلیون 346,665 39.76 4.31 7.39 3.541 میلیون 200,000 3.741 میلیون 192
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 6,890 254.00 3.56 6,806 338.00 4.73 1398/08/20 1,108 14.626 میلیون 99.549 میلیارد 13,200.26 7,144 7,219 6,787 7,219 1 2.448 میلیون 6,787 26 3,000 6,889 16.431 هزار میلیارد 77.298 میلیون 65.855 میلیون 2.3 میلیون 61.644 میلیون 4.211 میلیون 41.777 میلیون 738,105 21.21 3.72 0.37 9.088 میلیون 5.538 میلیون 14.471 میلیون 155,269
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 13,307 633.00 4.99 13,158 484.00 3.82 1398/08/20 1,106 3.307 میلیون 43.511 میلیارد 2,989.92 12,674 13,070 12,591 13,307 1 156,143 13,307 19 3,668 13,307 23.574 هزار میلیارد 25.376 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 23.32 9.31 21.57 3.307 میلیون - 3.032 میلیون 275,070