شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی‌زهراوی‌

دزهراوی | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,402 1.30
قیمت پایانی: 7,449 1.94

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,501 پایانی 7,449 142.00
بیشترین 7,640 کمترین 7,342
حجم 5.86 میلیون دفعات 2,177
حد قیمت 6,942 - 7,672 ارزش 43.648 میلیارد
حجم مبنا 1.002 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
931 تعداد خریدار -
5.86 میلیون حجم خرید -
530 تعداد فروشنده -
5.86 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 8,685 7,402 7,419 3,050 1
2 6,049 7,400 7,420 333 2
1 955 7,399 7,447 6,055 1
1 5,000 7,330 7,799 700 1
1 1,363 7,301 7,814 1,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -34 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -177
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 67 % رتبه 53
۶ ماهه 90.94 % رتبه 52
۹ ماهه 376.06 % رتبه 80
۱ ساله 349.22 % رتبه 86
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.297 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.65

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 7,449 1.94 5.86 میلیون 2,177
1398/08/28 7,307 4.48 6.007 میلیون 1,524
1398/08/27 6,994 1.44 11.041 میلیون 2,644
1398/08/26 7,096 4.99 1.161 میلیون 424
1398/08/25 7,469 3.54 9.847 میلیون 3,331
1398/08/22 7,743 0.56 7.939 میلیون 2,862
1398/08/21 7,700 4.55 8.202 میلیون 2,250
1398/08/20 7,365 0.97 10.645 میلیون 3,192
1398/08/19 7,294 4.77 8.501 میلیون 2,578
1398/08/18 7,659 2.95 15.554 میلیون 4,539
1398/08/14 7,892 2.16 15.446 میلیون 4,829
1398/08/13 8,066 3.24 23.072 میلیون 6,897
1398/08/12 7,813 3.66 9.31 میلیون 2,068
1398/08/11 7,537 3.66 30.487 میلیون 6,006
1398/08/8 7,271 5.00 3.755 میلیون 574
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,663 36,920 339,799 16.346 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 150.00 9,585 1.61 میلیون 9.873 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,866 39,190 477,244 32.307 هزار میلیارد 12:29
دسینا 577.00 15,549 300,920 12.268 هزار میلیارد 12:29
داسوه 59.00 13,425 498,413 10.125 هزار میلیارد 12:29
دفرا 277.00 12,225 461,412 8.413 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 542.00 11,400 485,016 6.477 هزار میلیارد 12:23
درازک 239.00 25,400 308,832 15.12 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 34.00 7,697 1.074 میلیون 4.15 هزار میلیارد 12:29
دلقما 336.00 7,070 958,675 4.737 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها