شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نفت سپاهان

شسپا | سهام - بورس
گروه:

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

زیر گروه:

تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,755 2.20
قیمت پایانی: 9,784 1.90

گردش وجوه نقد

1398/04/30
سال مالی 1398/12/29 3 ماهه
1398/04/10
سال مالی 1397/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

2.384 هزار میلیارد 9.755 هزار میلیارد 511.09 - میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

- 627 میلیون -

سود سهام پرداختی

727.34 - میلیارد 1.528 - هزار میلیارد 1.071 - هزار میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

- 18.7 - میلیارد -

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

- 389.33 میلیارد -

سود دریافتی بابت سرمایه گذاری ها

190.97 میلیارد - 250.64 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

536.36 - میلیارد 1.157 - هزار میلیارد 820.6 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

- 359.5 - میلیارد 139.86 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

- 51.49 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

46.55 - میلیارد 240.37 - میلیارد 124.31 - میلیارد

فروش سایر دارایی ها

- 45 میلیارد -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

- 4.911 - هزار میلیارد -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

793 میلیون 25.02 میلیارد 601 میلیون

خرید دارایی های نامشهود

9 - میلیون 150.35 - میلیارد 93.96 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

- 109.21 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

45.77 - میلیارد 5.071 - هزار میلیارد 217.67 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1.802 هزار میلیارد 3.167 هزار میلیارد 1.689 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

- 200 میلیارد -

باز پرداخت تسهیلات مالی

- 380 - میلیارد -

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت اصلی توسط فرعی

- 200.96 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

- 20.96 میلیارد -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1.802 هزار میلیارد 3.188 هزار میلیارد 1.689 - هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

3.84 هزار میلیارد 674.57 میلیارد 3.84 هزار میلیارد

تغییرات نرخ ارز

- 31.37 میلیارد 30.43 - میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

5.643 هزار میلیارد 3.894 هزار میلیارد 2.121 هزار میلیارد

مبادلات غیر نقدی

- 17.75 میلیارد -