شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

فلوله | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,440 4.99
قیمت پایانی: 12,579 3.93

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,380 پایانی 12,579 515.00
بیشترین 13,380 کمترین 12,440
حجم 3.002 میلیون دفعات 1,447
حد قیمت 12,440 - 13,748 ارزش 37.756 میلیارد
حجم مبنا 200 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
645 تعداد خریدار 2
2.902 میلیون حجم خرید 100,000
382 تعداد فروشنده -
3.002 میلیون حجم فروش -
400.58 تغییر مالکیت 400.58

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 829 12,000 12,440 1.192 میلیون 114
1 5,000 11,920 12,441 1,000 1
1 166 11,701 12,450 20 1
1 113 13,120 13,222 1,000 1
1 179 13,112 13,230 20 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 4 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 24
سود نقدی 3
درصد توزیع 12.5 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 22.19 % رتبه 116
۶ ماهه 47.17 % رتبه 88
۹ ماهه 216.97 % رتبه 98
۱ ساله 165.98 % رتبه 98
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.547 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.12

P/B

% 15

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 12,579 3.93 3.002 میلیون 1,447
1398/08/22 13,094 5.18 6.244 میلیون 3,089
1398/08/21 12,449 4.95 1.258 میلیون 501
1398/08/20 11,862 4.48 1.579 میلیون 698
1398/08/19 11,353 2.88 4.012 میلیون 2,124
1398/08/18 11,035 1.87 6.517 میلیون 2,655
1398/08/14 11,245 0.00 3.286 میلیون 1,323
1398/08/8 11,245 4.79 3.581 میلیون 1,409
1398/08/6 10,731 2.93 4.438 میلیون 1,805
1398/08/4 10,426 4.78 3.11 میلیون 999
1398/08/1 10,949 3.47 4.996 میلیون 1,742
1398/07/30 11,343 0.36 8.694 میلیون 2,593
1398/07/29 11,384 5.00 396,935 212
1398/07/28 11,983 5.00 266,644 125
1398/07/24 12,613 4.99 730,424 379
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 1,721 53,615 465,509 6.509 هزار میلیارد 1398/08/25
فخاس 397.00 14,900 64,006 137.385 هزار میلیارد 1398/08/25
فسپا 348.00 10,952 433,195 7.284 هزار میلیارد 1398/08/25
فمراد 316.00 27,600 884,668 1.375 هزار میلیارد 1398/08/25
فخوز 11.00 8,740 1.198 میلیون 167.267 هزار میلیارد 1398/08/25
فملی 8.00 5,250 11.143 میلیون 409.422 هزار میلیارد 1398/08/25
فولاژ 209.00 6,044 1.25 میلیون 32.637 هزار میلیارد 1398/08/25
فجر 680.00 14,283 899,723 11.925 هزار میلیارد 1398/08/25
فولاد 29.00 4,453 22.998 میلیون 581.75 هزار میلیارد 1398/08/25
وتوکا 158.00 5,307 23.839 میلیون 13.777 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها