شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک دی

دی | سهام - فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,045 5.00
قیمت پایانی: 3,035 4.66

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,020 پایانی 3,035 135.00
بیشترین 3,045 کمترین 2,951
حجم 16.972 میلیون دفعات 1,460
حد قیمت 2,755 - 3,045 ارزش 51.518 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
393 تعداد خریدار 9
14.014 میلیون حجم خرید 2.958 میلیون
558 تعداد فروشنده 8
15.038 میلیون حجم فروش 1.934 میلیون
2.61 میلیون تغییر مالکیت 2.61 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
150 3.692 میلیون 3,045 3,104 2,000 1
1 600 3,044 3,140 325 1
3 17,942 3,042 3,148 200 1
5 105,953 2,923 2,940 3,757 4
1 8,539 2,922 2,942 50,000 1

EPS

سال مالی 1395/12/29 1396/12/29
پیش بینی سود -3,941 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1396/12/29
سود واقعی -4,826
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 14.24 % رتبه 22
۶ ماهه 122.49 % رتبه 18
۹ ماهه 117.35 % رتبه 45
۱ ساله 149.47 % رتبه 43
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.56 هزار میلیارد

ارزش بازار

0.19

P/B

% 89.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 3,035 4.66 16.972 میلیون 1,460
1398/08/28 2,900 2.87 13.398 میلیون 1,485
1398/08/27 2,819 1.33 19.79 میلیون 1,811
1398/08/26 2,857 4.96 25.702 میلیون 2,090
1398/08/25 3,006 0.43 32.393 میلیون 3,727
1398/08/22 3,019 3.71 64.322 میلیون 5,379
1398/08/21 2,911 4.98 4.248 میلیون 208
1398/08/20 2,773 10.78 124.453 میلیون 8,437
1398/08/19 3,108 0.00 10.99 میلیون 903
1398/07/30 3,108 1.86 51.472 میلیون 4,612
1398/07/29 3,167 4.81 77.276 میلیون 3,952
1398/07/28 3,327 4.97 11.378 میلیون 700
1398/07/24 3,501 4.76 44.717 میلیون 2,923
1398/07/23 3,676 4.15 20.702 میلیون 1,502
1398/07/22 3,835 4.74 12.764 میلیون 1,438
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 15.00 5,473 41.048 میلیون 272.8 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 25.00 2,125 15.205 میلیون 106.546 هزار میلیارد 12:29
وپست 105.00 4,173 4.672 میلیون 13.483 هزار میلیارد 12:30
وبصادر 5.00 556 153.473 میلیون 98.023 هزار میلیارد 12:29
وپارس 25.00 2,390 14.958 میلیون 56.145 هزار میلیارد 12:29
وسینا 10.00 2,160 2.121 میلیون 21.52 هزار میلیارد 12:29
ونوین 8.00 2,715 46.994 میلیون 35.769 هزار میلیارد 12:30
وخاور 76.00 3,800 2.044 میلیون 37.77 هزار میلیارد 12:47
وکار 37.00 3,050 319,414 26.257 هزار میلیارد 12:25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها