شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

کویر | سهام - بورس
گروه:

فلزات اساسی

زیر گروه:

تولید آهن و فولاد پایه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,013 4.99
قیمت پایانی: 13,013 4.99

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,013 پایانی 13,013 619.00
بیشترین 13,013 کمترین 13,013
حجم 1.327 میلیون دفعات 4,740
حد قیمت 11,775 - 13,013 ارزش 17.266 میلیارد
حجم مبنا 893.495 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
15 تعداد خریدار -
1.327 میلیون حجم خرید -
4,665 تعداد فروشنده 5
1.32 میلیون حجم فروش 6,469
186.70 تغییر مالکیت 186.70

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
981 9.004 میلیون 13,013 13,013 1,370 5
11 28,183 13,012 - - 0
6 6,438 13,011 - - 0
5 3,678 12,516 - - 0
12 9,021 12,515 - - 0

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 1,610
سود نقدی 965
درصد توزیع 59.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 90.77 % رتبه 50
۶ ماهه 90.77 % رتبه 468
۹ ماهه 90.77 % رتبه 518
۱ ساله 90.77 % رتبه 534
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.746 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.95

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 13,013 4.99 1.327 میلیون 4,740
1398/08/20 12,394 3.95 8.843 میلیون 17,105
1398/08/19 11,923 1.76 43.461 میلیون 77,808
1398/08/18 11,717 4.69 15.898 میلیون 28,002
1398/08/14 11,192 4.85 46.184 میلیون 46,252
1398/08/13 10,674 5.00 3.357 میلیون 8,998
1398/08/12 10,166 5.00 5.665 میلیون 14,948
1398/08/11 9,682 4.49 64.859 میلیون 108,869
1398/08/8 9,266 1.39 37.723 میلیون 128,090
1398/08/6 9,397 5.41 29.726 میلیون 57,470
1398/08/4 8,915 4.99 7.766 میلیون 28,846
1398/08/1 8,491 5.00 2.066 میلیون 8,689
1398/07/30 8,087 5.00 1.047 میلیون 4,213
1398/07/29 7,702 4.99 1.32 میلیون 5,113
1398/07/28 7,336 5.00 1.241 میلیون 4,857
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
فرآور 2,385 50,089 225,705 5.955 هزار میلیارد 12:11
فخاس 293.00 15,100 163,974 137.745 هزار میلیارد 12:29
فسپا 370.00 11,418 550,540 7.287 هزار میلیارد 12:29
فمراد 6.00 27,500 1.171 میلیون 1.359 هزار میلیارد 12:58
فخوز 49.00 8,798 993,522 167.59 هزار میلیارد 12:29
فملی 8.00 5,300 8.991 میلیون 413.79 هزار میلیارد 12:29
فولاژ 127.00 5,816 882,279 31.482 هزار میلیارد 12:29
فجر 226.00 13,619 304,868 11.602 هزار میلیارد 12:29
فولاد 19.00 4,480 20.49 میلیون 583.31 هزار میلیارد 12:29
وتوکا 91.00 4,989 32.515 میلیون 12.987 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها