شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانک شهر

وشهر | سهام - پایه فرابورس
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

زیر گروه سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 915 1.89
قیمت پایانی: 910 1.34

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 900 پایانی 910 12.00
بیشترین 915 کمترین 897
حجم 26.285 میلیون دفعات 1,369
حد قیمت 926 - 962 ارزش 23.914 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
154 تعداد خریدار -
26.285 میلیون حجم خرید -
107 تعداد فروشنده 2
6.285 میلیون حجم فروش 20 میلیون
7.4 میلیون تغییر مالکیت 7.4 میلیون

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 50,000 932 933 412,617 9
11 460,130 930 934 1.8 میلیون 38
7 95,339 928 935 1.702 میلیون 35
1 11,500 897 904 28,500 3
3 24,196 896 905 19,000 3

EPS

سال مالی 1394/12/29 1395/12/29
پیش بینی سود -1,212 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1395/12/29
سود واقعی 288
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 10.81 % رتبه 553
۶ ماهه 5.82 % رتبه 546
۹ ماهه 4.45 % رتبه 541
۱ ساله 4.4 % رتبه 539
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.984 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 910 1.34 26.285 میلیون 1,369
1398/08/28 898 0.79 19.517 میلیون 1,211
1398/08/27 891 0.22 18.62 میلیون 1,049
1398/08/26 893 1.87 42.605 میلیون 2,202
1398/08/25 910 1.83 29.498 میلیون 1,725
1398/08/22 927 1.59 34.499 میلیون 2,230
1398/08/21 942 1.29 26.632 میلیون 1,367
1398/08/20 930 1.48 27.549 میلیون 1,800
1398/08/19 944 1.87 28.258 میلیون 1,838
1398/08/18 962 1.94 34.678 میلیون 1,944
1398/08/14 981 2.00 42.017 میلیون 2,237
1398/08/13 1,001 1.96 51.755 میلیون 2,599
1398/08/12 1,021 1.83 40.263 میلیون 2,494
1398/08/11 1,040 1.70 28.55 میلیون 2,050
1398/08/8 1,058 1.63 33.028 میلیون 2,246
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
وبملت 15.00 5,473 41.048 میلیون 272.8 هزار میلیارد 12:29
وپاسار 25.00 2,125 15.205 میلیون 106.546 هزار میلیارد 12:29
وپست 105.00 4,173 4.672 میلیون 13.483 هزار میلیارد 12:30
وبصادر 5.00 556 153.473 میلیون 98.023 هزار میلیارد 12:29
وپارس 25.00 2,390 14.958 میلیون 56.145 هزار میلیارد 12:29
وسینا 10.00 2,160 2.121 میلیون 21.52 هزار میلیارد 12:29
ونوین 8.00 2,715 46.994 میلیون 35.769 هزار میلیارد 12:30
وخاور 76.00 3,800 2.044 میلیون 37.77 هزار میلیارد 12:47
وکار 37.00 3,050 319,414 26.257 هزار میلیارد 12:25
وانصار 2.00 2,088 1.148 میلیون 20.86 هزار میلیارد 1397/05/3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها