شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

توکاریل

توریل | سهام - فرابورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,212 3.51
قیمت پایانی: 9,321 4.73

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,249 پایانی 9,321 421.00
بیشترین 9,345 کمترین 9,110
حجم 11.096 میلیون دفعات 2,850
حد قیمت 8,455 - 9,345 ارزش 103.428 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,155 تعداد خریدار 2
10.971 میلیون حجم خرید 125,000
540 تعداد فروشنده 2
9.16 میلیون حجم فروش 1.936 میلیون
226.09 تغییر مالکیت 226.09

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 3,000 9,210 9,224 40,000 1
2 1,110 9,204 9,250 16,056 1
4 13,388 9,200 9,260 100,000 1
1 1,150 8,896 9,019 1,000 1
1 449 8,860 9,031 200 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 233 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 817
سود نقدی 200
درصد توزیع 24.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 27.79 % رتبه 109
۶ ماهه 157.86 % رتبه 107
۹ ماهه 205.55 % رتبه 111
۱ ساله 366.54 % رتبه 135
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.41

P/B

% 20.28

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/21 9,321 4.73 11.096 میلیون 2,850
1398/08/20 8,900 4.01 4.616 میلیون 957
1398/08/19 8,557 3.20 6.306 میلیون 1,555
1398/08/18 8,840 2.78 5.545 میلیون 1,886
1398/08/14 8,601 4.52 9.737 میلیون 2,022
1398/08/13 8,229 0.33 5.053 میلیون 1,364
1398/08/12 8,202 1.48 3.951 میلیون 1,100
1398/08/11 8,325 2.97 4.211 میلیون 1,469
1398/08/8 8,580 3.40 2.504 میلیون 866
1398/08/6 8,298 4.34 4.102 میلیون 1,005
1398/08/4 7,953 2.12 3.414 میلیون 848
1398/08/1 7,788 3.22 3.346 میلیون 854
1398/07/30 7,545 4.72 4.424 میلیون 585
1398/07/29 7,205 3.96 4.754 میلیون 755
1398/07/28 7,502 3.25 5.275 میلیون 728
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 824.00 17,310 5.199 میلیون 17.212 هزار میلیارد 1398/08/20
حپترو 772.00 23,400 562,189 4.756 هزار میلیارد 12:56
حتوکا 646.00 13,566 2.388 میلیون 4.455 هزار میلیارد 12:29
حفارس 33.00 2,804 16.059 میلیون 7.122 هزار میلیارد 12:29
حکشتی 126.00 5,699 8.165 میلیون 93.67 هزار میلیارد 12:29
حپارسا 284.00 12,700 501,965 3.216 هزار میلیارد 12:29
حسینا 736.00 21,900 1.415 میلیون 11.128 هزار میلیارد 12:29
حریل 116.00 3,115 10.164 میلیون 6.06 هزار میلیارد 12:29
حسیر - 5,386 2.802 میلیون 3.269 هزار میلیارد 12:29
حخزر - 15,020 3.795 میلیون 4.907 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها