شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

حفارس | سهام - بورس
گروه:

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل بار زمینی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 2,674 1.48
قیمت پایانی: 2,680 1.71

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,707 پایانی 2,680 45.00
بیشترین 2,729 کمترین 2,650
حجم 11.689 میلیون دفعات 1,734
حد قیمت 2,504 - 2,766 ارزش 31.324 میلیارد
حجم مبنا 1.01 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
721 تعداد خریدار -
11.689 میلیون حجم خرید -
418 تعداد فروشنده 2
11.479 میلیون حجم فروش 209,625
1.219 میلیون تغییر مالکیت 1.219 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 2,000 2,669 2,678 4,400 1
1 500 2,667 2,680 100,356 3
1 15,474 2,666 2,682 32,527 3
1 5,000 2,648 2,740 1,500 1
1 5,000 2,645 2,780 1,500 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -7 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -82
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 5.73 % رتبه 37
۶ ماهه 12.52 % رتبه 83
۹ ماهه 29.61 % رتبه 83
۱ ساله 72.61 % رتبه 93
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.65 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.05

P/B

% 8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 2,680 1.71 11.689 میلیون 1,734
1398/08/28 2,635 4.32 18.514 میلیون 1,681
1398/08/27 2,526 2.28 19.057 میلیون 2,455
1398/08/26 2,585 4.82 7.963 میلیون 987
1398/08/25 2,716 1.70 18.988 میلیون 2,570
1398/08/22 2,763 2.09 12.687 میلیون 1,968
1398/08/21 2,822 1.84 16.059 میلیون 2,502
1398/08/20 2,771 4.37 17.6 میلیون 1,742
1398/08/19 2,655 2.21 14.334 میلیون 2,018
1398/08/18 2,715 0.66 15.052 میلیون 2,199
1398/08/14 2,733 1.30 18.082 میلیون 2,238
1398/08/13 2,769 4.15 19.976 میلیون 2,583
1398/08/12 2,889 3.35 22.61 میلیون 2,936
1398/08/11 2,989 0.00 20.919 میلیون 2,635
1398/08/8 2,989 4.44 1.173 میلیون 192
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
حتاید 340.00 9,150 2.399 میلیون 9.128 هزار میلیارد 12:29
حپترو 95.00 21,660 572,347 4.3 هزار میلیارد 12:29
حتوکا 576.00 12,290 3.543 میلیون 4.125 هزار میلیارد 12:29
حکشتی 274.00 5,767 19.764 میلیون 94.014 هزار میلیارد 12:29
حپارسا 590.00 12,409 1.464 میلیون 3.098 هزار میلیارد 12:30
حسینا 65.00 19,488 711,601 9.772 هزار میلیارد 12:29
حریل 80.00 2,990 8.033 میلیون 5.853 هزار میلیارد 12:29
توریل 232.00 8,680 6.745 میلیون 17.4 هزار میلیارد 12:29
حسیر 67.00 5,710 3.323 میلیون 3.501 هزار میلیارد 13:46
حخزر - 15,298 3.795 میلیون 4.907 هزار میلیارد 12:27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها