شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گروه دارویی برکت

برکت | سهام - بورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه سایر محصولات دارویی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,479 1.66
قیمت پایانی: 4,479 1.66

آخرین معامله

12:35
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,580 پایانی 4,479 73.00
بیشترین 4,580 کمترین 4,421
حجم 2.977 میلیون دفعات 938
حد قیمت 4,186 - 4,626 ارزش 13.331 میلیارد
حجم مبنا 2.152 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:35
حقیقی حقوقی
346 تعداد خریدار -
2.977 میلیون حجم خرید -
257 تعداد فروشنده 1
2.961 میلیون حجم فروش 15,200
20.25 تغییر مالکیت 20.25

عرضه و تقاضا

12:35
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 5,711 4,479 4,479 5,541 1
2 5,978 4,475 4,499 8,480 2
1 350 4,474 4,500 126,700 8
1 250 4,419 4,468 599 1
2 1,250 4,415 4,470 2,600 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود -21 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 109
سود نقدی 50
درصد توزیع 45.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 54.23 % رتبه 166
۶ ماهه 111.26 % رتبه 225
۹ ماهه 158.1 % رتبه 282
۱ ساله 154.89 % رتبه 258
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
25.555 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.57

P/B

% 6.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 4,479 1.66 2.977 میلیون 938
1398/08/28 4,406 1.92 4.576 میلیون 999
1398/08/27 4,323 2.04 6.548 میلیون 1,253
1398/08/26 4,413 4.40 1.902 میلیون 400
1398/08/25 4,616 0.67 4.937 میلیون 1,122
1398/08/22 4,647 0.32 3.369 میلیون 1,104
1398/08/21 4,662 2.91 7.369 میلیون 1,394
1398/08/20 4,530 1.50 12.38 میلیون 2,196
1398/08/19 4,599 4.59 3.064 میلیون 750
1398/08/18 4,820 1.29 9.89 میلیون 2,598
1398/08/14 4,883 0.33 11.477 میلیون 2,810
1398/08/13 4,899 4.35 19.265 میلیون 3,685
1398/08/12 4,695 4.31 21.278 میلیون 2,301
1398/08/11 4,501 4.85 28.991 میلیون 2,879
1398/08/8 4,293 2.88 1.314 میلیون 130
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 1,663 36,920 339,799 16.346 هزار میلیارد 12:29
دسبحان 150.00 9,585 1.61 میلیون 9.873 هزار میلیارد 12:29
وپخش 1,866 39,190 477,244 32.307 هزار میلیارد 12:29
دزهراوی 95.00 7,402 5.86 میلیون 18.652 هزار میلیارد 12:29
دسینا 577.00 15,549 300,920 12.268 هزار میلیارد 12:29
داسوه 59.00 13,425 498,413 10.125 هزار میلیارد 12:29
دفرا 277.00 12,225 461,412 8.413 هزار میلیارد 12:29
دکیمی 542.00 11,400 485,016 6.477 هزار میلیارد 12:23
درازک 239.00 25,400 308,832 15.12 هزار میلیارد 12:29
دکوثر 34.00 7,697 1.074 میلیون 4.15 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها