شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

جنرال مکانیک

رنیک | سهام - فرابورس
گروه:

خدمات فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,350 1.17
قیمت پایانی: 15,473 0.37

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,599 پایانی 15,473 58.00
بیشترین 15,855 کمترین 15,150
حجم 4.007 میلیون دفعات 4,629
حد قیمت 14,755 - 16,307 ارزش 61.998 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
800 تعداد خریدار 3
3.731 میلیون حجم خرید 275,723
2,846 تعداد فروشنده 4
4.006 میلیون حجم فروش 622
435.68 تغییر مالکیت 435.68

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
1 430 15,271 15,350 155 1
1 580 15,250 15,355 311 2
1 145 15,210 15,360 4 1
1 320 15,491 15,530 256 2
1 500 15,455 15,538 189 1

EPS

سال مالی 1397/12/29
پیش بینی سود -
تحقق سود -
نسبت P/E -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 634
سود نقدی 610
درصد توزیع 96.21 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 94.23 % رتبه 5
۶ ماهه 94.23 % رتبه 19
۹ ماهه 94.23 % رتبه 30
۱ ساله 94.23 % رتبه 53
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.531 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.14

P/B

% 10.18

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/29 15,473 0.37 4.007 میلیون 4,629
1398/08/28 15,531 1.22 3.055 میلیون 4,536
1398/08/27 15,344 1.61 3.85 میلیون 4,188
1398/08/26 15,101 1.42 7.776 میلیون 5,679
1398/08/25 15,319 4.98 13.076 میلیون 5,073
1398/08/22 14,593 2.97 7.227 میلیون 7,833
1398/08/21 14,172 0.65 3.535 میلیون 5,370
1398/08/20 14,080 1.26 2.454 میلیون 5,814
1398/08/19 13,905 2.77 3.157 میلیون 6,563
1398/08/18 14,301 0.14 3.012 میلیون 6,717
1398/08/14 14,281 0.71 3.36 میلیون 7,059
1398/08/13 14,383 2.05 4.069 میلیون 7,974
1398/08/12 14,094 4.02 6.616 میلیون 10,275
1398/08/11 13,550 0.59 4.358 میلیون 9,992
1398/08/8 13,631 4.04 4.059 میلیون 7,830
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
رتکو 1,111 23,347 3.566 میلیون 4.643 هزار میلیارد 12:29
رمپنا 13.00 9,080 1.371 میلیون 245.376 هزار میلیارد 12:29
تپولا 68.00 3,496 131,890 440.391 میلیارد 12:24
خفولا 11.00 13,808 253,564 829.14 میلیارد 12:29
تابا 293.00 9,633 683,407 599.106 میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها