شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

غشهداب | سهام - فرابورس
گروه:

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

زیر گروه:

زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,150 3.02
قیمت پایانی: 6,141 2.86

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,815 پایانی 6,141 171.00
بیشترین 6,260 کمترین 5,815
حجم 35.901 میلیون دفعات 4,915
حد قیمت 5,672 - 6,268 ارزش 220.45 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,795 تعداد خریدار 17
35.017 میلیون حجم خرید 883,500
1,224 تعداد فروشنده 30
30.233 میلیون حجم فروش 5.668 میلیون
282.23 تغییر مالکیت 282.23

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
2 1,300 6,150 6,150 46,956 1
1 2,000 6,140 6,155 3,216 1
1 2,000 6,120 6,160 4,338 2
1 3,000 4,712 4,750 2,500 1
4 3,146 4,711 4,760 1,000 1

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 342 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 344
سود نقدی 200
درصد توزیع 58.14 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 8.72 % رتبه 81
۶ ماهه 44.68 % رتبه 77
۹ ماهه 111.41 % رتبه 78
۱ ساله 72.98 % رتبه 79
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.336 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.22

P/B

% 30.1

سهام شناور آزاد

اطلاعیه‌ها

مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/09/20 6,141 2.86 35.901 میلیون 4,915
1398/09/19 5,970 4.46 34.762 میلیون 3,539
1398/09/18 5,715 3.22 39.684 میلیون 5,467
1398/09/17 5,537 4.95 32.276 میلیون 2,533
1398/09/16 5,276 4.91 13.212 میلیون 932
1398/09/14 5,029 0.00 18.649 میلیون 2,863
1398/09/13 5,029 2.78 18.649 میلیون 2,863
1398/09/12 4,893 0.81 7.959 میلیون 1,482
1398/09/11 4,933 0.08 11.15 میلیون 2,249
1398/09/10 4,929 1.21 10.649 میلیون 1,777
1398/09/9 4,870 2.23 10.49 میلیون 1,970
1398/09/6 4,764 3.87 14.445 میلیون 3,233
1398/09/5 4,956 0.80 16.536 میلیون 2,973
1398/09/4 4,996 2.00 14.269 میلیون 2,776
1398/09/3 4,898 1.89 16.337 میلیون 2,969
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
غدام 2,227 46,785 518,430 2.78 هزار میلیارد 12:27
غدشت 1,897 89,500 24,531 4.773 هزار میلیارد 12:44
غمهرا 275.00 52,300 170,466 4.996 هزار میلیارد 12:44
وبشهر 234.00 4,926 58.299 میلیون 40.252 هزار میلیارد 12:29
غبهنوش 216.00 26,800 235,129 9.677 هزار میلیارد 12:29
غپینو 614.00 15,009 2.543 میلیون 19.354 هزار میلیارد 12:29
غشهد 107.00 22,050 1.533 میلیون 4.39 هزار میلیارد 12:29
غگل 994.00 51,569 752,192 10.352 هزار میلیارد 12:29
غالبر 56.00 13,659 3.927 میلیون 4.757 هزار میلیارد 12:38
غسالم 750.00 38,005 51,478 11.558 هزار میلیارد 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها