شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داروسازی تولید دارو

دتولید | سهام - فرابورس
گروه:

مواد و محصولات دارویی

زیر گروه:

زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,518 5.00
قیمت پایانی: 7,500 4.75

آخرین معامله

1398/08/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,379 پایانی 7,500 340.00
بیشترین 7,518 کمترین 7,180
حجم 11.35 میلیون دفعات 1,770
حد قیمت 6,802 - 7,518 ارزش 85.122 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1398/08/25
حقیقی حقوقی
533 تعداد خریدار 4
9.921 میلیون حجم خرید 1.429 میلیون
555 تعداد فروشنده 3
9.279 میلیون حجم فروش 2.071 میلیون
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1398/08/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
11 37,598 7,500 7,500 98,000 2
1 200 7,490 7,600 2,700 1
1 1,000 7,483 7,649 1,000 1
3 7,555 7,180 7,296 200 1
1 1,000 7,146 7,300 12,655 4

EPS

سال مالی 1396/12/29 1397/12/29
پیش بینی سود 186 -
تحقق سود - -
نسبت P/E - -

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی 265
سود نقدی 250
درصد توزیع 94.34 %

بازدهی و نقدشوندگی

۳ ماهه 85.01 % رتبه 315
۶ ماهه 136.83 % رتبه 336
۹ ماهه 225.98 % رتبه 288
۱ ساله 207.29 % رتبه 269
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
4.296 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.73

P/B

% 9.99

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1398/08/25 7,500 4.75 11.35 میلیون 1,770
1398/08/22 7,160 2.80 5.295 میلیون 1,758
1398/08/21 7,366 0.97 5.032 میلیون 1,492
1398/08/20 7,295 3.34 11.289 میلیون 2,722
1398/08/19 7,547 4.17 8.498 میلیون 2,153
1398/08/18 7,875 4.90 9.917 میلیون 2,269
1398/08/14 7,507 3.87 11.176 میلیون 2,774
1398/08/13 7,227 4.00 8.864 میلیون 2,343
1398/08/12 6,949 4.00 4.681 میلیون 1,051
1398/08/11 6,682 4.10 8.314 میلیون 1,584
1398/08/8 6,419 4.99 3.57 میلیون 457
1398/08/6 6,114 4.16 3.379 میلیون 609
1398/08/4 5,870 4.71 2.397 میلیون 769
1398/08/1 6,160 1.06 6.281 میلیون 1,648
1398/07/30 6,226 3.84 8.665 میلیون 1,389
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
دلر 504.00 35,600 208,356 16.047 هزار میلیارد 1398/08/25
دسبحان 79.00 9,420 1.923 میلیون 9.81 هزار میلیارد 1398/08/25
وپخش 289.00 38,030 156,078 31.932 هزار میلیارد 1398/08/25
دزهراوی 387.00 7,356 9.847 میلیون 18.702 هزار میلیارد 1398/08/25
دسینا 61.00 15,280 298,689 12.152 هزار میلیارد 1398/08/25
داسوه 58.00 14,140 374,935 10.631 هزار میلیارد 1398/08/25
دفرا 221.00 12,420 282,479 8.772 هزار میلیارد 1398/08/25
دکیمی 540.00 10,935 507,600 6.574 هزار میلیارد 1398/08/25
درازک 747.00 25,950 708,928 15.197 هزار میلیارد 1398/08/25
دکوثر 239.00 7,421 1.569 میلیون 4.079 هزار میلیارد 1398/08/25
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها