شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 10,399 491.00 4.96 10,220 312.00 3.15 1398/08/22 14,622 52.108 میلیون 532.524 میلیارد 4,135.29 9,908 10,000 9,660 10,403 1 111,011 10,399 4 880 10,399 24.074 هزار میلیارد 26.092 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 15.59 6.77 5.72 52.033 میلیون 75,000 46.207 میلیون 5.901 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,663 650.00 5.00 13,659 646.00 4.96 1398/08/22 14,444 36.054 میلیون 492.444 میلیارد 279.91 13,013 13,663 13,450 13,663 1 9.56 میلیون 13,663 806 275 13,663 32.782 هزار میلیارد 42.015 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 8.23 5.2 1.04 35.345 میلیون 709,000 26.899 میلیون 9.155 میلیون
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 29,421 855.00 2.82 29,518 758.00 2.50 1398/08/22 12,327 2.026 میلیون 59.795 میلیارد 173.64 30,276 30,200 29,278 30,200 6 1,015 29,422 1 424 29,422 17.711 هزار میلیارد 41.323 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 18.88 12.76 0.5 2.003 میلیون 23,020 2.025 میلیون 783
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,836 22.00 1.21 1,804 10.00 0.55 1398/08/22 10,962 118.941 میلیون 214.621 میلیارد 12,947.73 1,814 1,810 1,781 1,849 1 1,000 1,836 1 1,000 1,836 110.952 هزار میلیارد 202.794 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.39 2.05 1.16 118.631 میلیون 310,250 117.164 میلیون 1.777 میلیون
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,920 24.00 0.82 2,952 8.00 0.27 1398/08/22 10,285 87.025 میلیون 256.935 میلیارد 7,814.52 2,944 2,980 2,899 3,025 3 10,000 2,901 1 121,700 2,938 38.763 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -4.16 38.28 0.79 83.925 میلیون 3.1 میلیون 47.534 میلیون 39.491 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,520 21.00 0.83 2,531 10.00 0.39 1398/08/22 9,787 31.617 میلیون 80.027 میلیارد 4,194.43 2,541 2,530 2,507 2,578 2 5,000 2,520 2 3,104 2,520 61.112 هزار میلیارد 63.094 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 143.09 2.28 28.15 31.042 میلیون 575,000 31.489 میلیون 127,836
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 448 2.00 0.44 446 4.00 0.89 1398/08/22 8,941 256.712 میلیون 114.422 میلیارد 27,079.69 450 449 440 452 1 2,500 447 1 300 447 99.871 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.23 0.65 0.41 241.736 میلیون 14.976 میلیون 251.625 میلیون 5.087 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 14,880 708.00 5.00 14,593 421.00 2.97 1398/08/22 7,833 7.227 میلیون 105.456 میلیارد 380.73 14,172 14,002 13,951 14,880 3 3.265 میلیون 14,880 200 357 14,880 14.593 هزار میلیارد 25.403 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 18.12 2.01 2.74 7.226 میلیون 100 4.849 میلیون 2.378 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 828 24.00 2.99 828 24.00 2.99 1398/08/4 7,157 140.244 میلیون 116.053 میلیارد - 804 820 816 828 - - - - 17.489 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 139.654 میلیون 590,000 140.244 میلیون -
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,123 13.00 0.61 2,128 8.00 0.37 1398/08/22 5,483 72.266 میلیون 153.786 میلیارد 12,212.13 2,136 2,105 2,071 2,172 1 1,500 2,122 1 4,641 2,123 83.559 هزار میلیارد 393.721 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.23 -1.37 0.95 67.593 میلیون 4.674 میلیون 62.167 میلیون 10.099 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,056 145.00 4.98 3,019 108.00 3.71 1398/08/22 5,379 64.322 میلیون 194.208 میلیارد 20,424.43 2,911 3,001 2,950 3,056 3 2.269 میلیون 3,056 117 3,178 3,100 19.322 هزار میلیارد 360.068 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 12.806 میلیون -52,216,665 -0.37 -0.19 1.51 60.786 میلیون 3.536 میلیون 56.662 میلیون 7.66 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 8,200 156.00 1.87 8,309 47.00 0.56 1398/08/22 4,435 30.456 میلیون 253.052 میلیارد 6,867.29 8,356 8,240 8,150 8,559 1 49,745 8,190 12 100,000 8,190 127.128 هزار میلیارد 480.506 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.11 -1.08 0.6 22.998 میلیون 7.458 میلیون 24.305 میلیون 6.152 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,699 80.00 4.94 1,693 74.00 4.57 1398/08/22 4,409 107.471 میلیون 181.929 میلیارد 24,375.35 1,619 1,627 1,610 1,699 1 5.091 میلیون 1,699 98 700 1,714 9.362 هزار میلیارد 25.169 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -13.67 3.02 0.58 104.718 میلیون 2.753 میلیون 69.661 میلیون 37.81 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,420 117.00 1.79 6,441 96.00 1.47 1398/08/22 4,164 13.303 میلیون 85.682 میلیارد 3,194.73 6,537 6,500 6,400 6,600 1 12,400 6,420 1 894 6,422 19.323 هزار میلیارد 22.431 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1608.78 2.74 78.35 13.293 میلیون 10,000 12.769 میلیون 533,475
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 524 3.00 0.57 526 1.00 0.19 1398/08/22 3,717 105.482 میلیون 55.457 میلیارد 28,378.25 527 528 522 531 1 18,862 527 1 2,800 527 92.236 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.5 0.62 0.39 77.992 میلیون 27.49 میلیون 103.958 میلیون 1.524 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,493 6.00 0.13 4,482 5.00 0.11 1398/08/22 3,582 32.505 میلیون 145.679 میلیارد 9,074.61 4,487 4,480 4,452 4,500 1 1,608 4,491 2 2,903 4,493 582.66 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.66 1.91 1.73 18.063 میلیون 14.442 میلیون 14.341 میلیون 18.164 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,850 28.00 0.48 5,936 114.00 1.96 1398/08/22 3,504 16.36 میلیون 97.108 میلیارد 4,668.89 5,822 6,106 5,801 6,201 3 17,152 5,869 2 29,575 5,869 2.968 هزار میلیارد 4.325 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -64.27 8.54 2.7 16.36 میلیون - 15.271 میلیون 1.089 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,180 4.00 0.18 2,161 15.00 0.69 1398/08/22 3,289 35.147 میلیون 75.95 میلیارد 10,686.24 2,176 2,170 2,131 2,190 1 1,363 2,178 1 4,607 2,180 108.914 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.29 1.23 0.65 21.178 میلیون 13.969 میلیون 33.152 میلیون 1.995 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,120 67.00 0.73 9,218 31.00 0.34 1398/08/22 3,212 12.01 میلیون 110.709 میلیارد 3,739.13 9,187 9,178 8,950 9,400 2 3,110 9,121 1 53,307 9,130 22.123 هزار میلیارد 24.194 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 285.8 2.81 149.31 11.96 میلیون 50,000 11.995 میلیون 15,461
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 5,244 249.00 4.98 5,149 154.00 3.08 1398/08/22 3,208 32.204 میلیون 165.81 میلیارد 10,038.66 4,995 5,001 4,950 5,244 1 2.874 میلیون 5,244 122 200 5,596 13.387 هزار میلیارد 14.793 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.405 میلیون 3.575 میلیون 919,456 760,600 17.61 3.75 14.56 31.485 میلیون 719,200 27.461 میلیون 4.743 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 18,701 890.00 5.00 18,604 793.00 4.45 1398/08/22 3,139 12.016 میلیون 223.543 میلیارد 3,827.88 17,811 18,010 17,600 18,701 1 305,113 18,701 84 57 18,799 20.93 هزار میلیارد 26.096 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.81 6.62 1.64 11.656 میلیون 359,617 9.873 میلیون 2.142 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 8,265 0.00 0.00 23,076 0.00 0.00 1398/08/22 3,101 9.628 میلیون 222.18 میلیارد 10,603.97 - 8,265 8,265 8,265 1 3,450 23,075 3 12,946 23,080 26.448 هزار میلیارد 30.851 میلیون 8.692 میلیون 1.2 میلیون 4.403 میلیون 4.289 میلیون 10.171 میلیون 2.922 میلیون 9.06 6.17 2.6 5.73 میلیون 3.898 میلیون 6.489 میلیون 3.139 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,264 1,065.00 88.82 2,359 1,160.00 96.75 1398/08/22 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 7,197.49 1,199 2,270 2,224 2,270 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 13.599 هزار میلیارد 243.369 میلیون 239.127 میلیون 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون 2.67 1.45 0.36 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 14,150 609.00 4.50 13,886 345.00 2.55 1398/08/22 3,091 9.953 میلیون 138.213 میلیارد 3,220.11 13,541 13,470 13,350 14,200 1 786 13,993 2 50,000 14,170 64.278 هزار میلیارد 70.017 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.4 3.82 3.8 8.689 میلیون 1.264 میلیون 9.376 میلیون 577,773
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,417 7.00 0.49 1,416 8.00 0.56 1398/08/22 3,091 45.999 میلیون 65.144 میلیارد 14,881.45 1,424 1,406 1,395 1,446 2 30,299 1,417 2 2,000 1,418 32.172 هزار میلیارد 86.94 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.35 -2.52 2.14 45.179 میلیون 820,000 45.99 میلیون 8,909
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 13,160 711.00 5.71 13,094 645.00 5.18 1398/08/22 3,089 6.244 میلیون 81.761 میلیارد 2,021.39 12,449 13,071 12,718 13,724 1 150 13,160 1 1,000 13,200 6.547 هزار میلیارد 8.915 میلیون 2.933 میلیون 500,000 2.368 میلیون 565,530 2.168 میلیون 4,435 1476.21 11.58 3.02 5.743 میلیون 500,580 6.144 میلیون 100,000
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,425 0.00 0.00 5,412 13.00 0.24 1398/08/22 2,927 25.492 میلیون 137.961 میلیارد 8,709.22 5,425 5,355 5,355 5,470 1 4,703 5,432 2 298 5,432 270.6 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.05 1.43 0.7 18.413 میلیون 7.079 میلیون 21.939 میلیون 3.553 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,709 9.00 0.12 7,743 43.00 0.56 1398/08/22 2,862 7.939 میلیون 61.469 میلیارد 2,773.81 7,700 7,869 7,523 7,990 1 200 7,706 1 5,000 7,710 19.388 هزار میلیارد 24.673 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -100.2 17.3 7.14 7.929 میلیون 10,000 7.939 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,690 209.00 3.54 5,736 163.00 2.76 1398/08/22 2,755 9.704 میلیون 55.664 میلیارد 3,522.19 5,899 5,950 5,651 5,950 1 89,116 5,680 2 6,853 5,680 27.533 هزار میلیارد 28.444 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 9.68 3.23 17.49 9.569 میلیون 135,000 9.481 میلیون 223,123
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,597 7.00 0.15 4,662 72.00 1.57 1398/08/22 2,730 13.391 میلیون 62.432 میلیارد 4,905.28 4,590 4,677 4,540 4,789 2 753 4,600 3 20,971 4,600 26.224 هزار میلیارد 30.758 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.62 2.54 14.79 11.66 میلیون 1.731 میلیون 13.161 میلیون 230,598
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,690 0.00 0.00 1,683 7.00 0.41 1398/08/22 2,662 34.675 میلیون 58.35 میلیارد 13,025.94 1,690 1,703 1,659 1,723 1 700 1,690 2 20,000 1,690 2.124 هزار میلیارد 2.75 میلیون 1.394 میلیون 1.262 میلیون 626,228 767,480 361,722 -61,221 -34.7 2.77 5.87 34.625 میلیون 50,000 34.675 میلیون -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,191 50.00 2.34 2,204 63.00 2.94 1398/08/22 2,656 44.013 میلیون 96.991 میلیارد 16,571.28 2,141 2,200 2,168 2,233 3 1,740 2,189 1 142,439 2,193 19.924 هزار میلیارد 36.398 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 11.44 1.57 2.72 40.066 میلیون 3.947 میلیون 35.406 میلیون 8.607 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,400 257.00 5.00 5,393 250.00 4.86 1398/08/22 2,650 27.591 میلیون 148.801 میلیارد 10,411.63 5,143 5,331 5,266 5,400 10 10,186 5,397 2 495,000 5,470 28.102 هزار میلیارد 49.506 میلیون 33.576 میلیون 5.211 میلیون 21.404 میلیون 12.172 میلیون 7.664 میلیون 1.896 میلیون 14.83 2.31 3.67 23.091 میلیون 4.5 میلیون 20.341 میلیون 7.25 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 17,250 102.00 0.59 16,944 204.00 1.19 1398/08/22 2,573 1.428 میلیون 24.192 میلیارد - 17,148 17,010 16,621 17,269 1 440 17,210 2 116 17,210 6.354 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.408 میلیون 20,000 1.397 میلیون 30,811
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,361 112.00 4.98 2,330 81.00 3.60 1398/08/22 2,535 35.257 میلیون 82.145 میلیارد 13,907.95 2,249 2,279 2,243 2,361 2 15.295 میلیون 2,361 354 40 2,362 21.786 هزار میلیارد 23.986 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 22.61 2.44 21.17 33.613 میلیون 1.644 میلیون 32.057 میلیون 3.2 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 2,290 0.00 0.00 2,650 0.00 0.00 1398/08/22 2,475 26.769 میلیون 70.94 میلیارد 11,386.4 - 2,305 2,284 2,305 1 19,950 2,662 1 76,917 2,680 45.88 هزار میلیارد 93.057 میلیون 76.236 میلیون 20 میلیون 47.177 میلیون 29.059 میلیون 5.53 میلیون 5.312 میلیون 8.64 1.58 8.31 20.703 میلیون 6.066 میلیون 25.912 میلیون 856.714
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 49,723 2,367.00 5.00 49,674 2,318.00 4.89 1398/08/22 2,412 5.286 میلیون 262.595 میلیارد 2,191.7 47,356 49,723 48,250 49,723 0 318,642 49,723 53 - - 9.935 هزار میلیارد 10.186 میلیون 673,064 200,000 251,157 421,907 1.073 میلیون 186,862 53.17 23.55 9.26 4.636 میلیون 650,401 3.256 میلیون 2.03 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,800 115.00 1.29 8,793 122.00 1.37 1398/08/22 2,335 6.208 میلیون 54.586 میلیارد 2,658.74 8,915 8,811 8,703 8,925 1 750 8,790 1 10,000 8,804 52.758 هزار میلیارد 63.235 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 4.96 3.94 1.21 4.669 میلیون 1.539 میلیون 5.207 میلیون 1.002 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 14,173 674.00 4.99 14,096 597.00 4.42 1398/08/22 2,296 4.184 میلیون 58.976 میلیارد 1,822.28 13,499 14,100 13,600 14,173 1 146,158 14,173 24 100 14,311 4.652 هزار میلیارد 5.26 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 106.49 12.08 5.4 4.184 میلیون - 4.184 میلیون -
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 6,282 299.00 5.00 6,158 175.00 2.92 1398/08/22 2,259 14.316 میلیون 88.157 میلیارد 6,337.41 5,983 6,070 5,853 6,282 1 322,229 6,282 52 500 6,380 3.079 هزار میلیارد 3.705 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 104.67 5.34 4.5 13.569 میلیون 747,249 14.035 میلیون 280,800
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,365 61.00 1.12 5,388 38.00 0.70 1398/08/22 2,234 9.731 میلیون 52.432 میلیارد 4,356.07 5,426 5,439 5,365 5,465 1 22,143 5,369 1 24,960 5,378 274.788 هزار میلیارد 342.896 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.67 2.46 0.37 6.819 میلیون 2.913 میلیون 6.047 میلیون 3.684 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 925 17.00 1.80 927 15.00 1.59 1398/08/22 2,230 34.499 میلیون 31.976 میلیارد - 942 950 924 950 9 50,000 932 1 412,617 933 14.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20.355 میلیون 14.144 میلیون 30.959 میلیون 3.54 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 6,576 313.00 5.00 6,535 272.00 4.34 1398/08/21 2,226 27.979 میلیون 182.853 میلیارد 12,569.16 6,263 6,449 6,356 6,576 1 700 6,289 1 995 6,580 6.535 هزار میلیارد 19.823 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 -38.43 4.2 1.69 26.339 میلیون 1.64 میلیون 23.301 میلیون 4.678 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,688 37.00 2.24 1,675 24.00 1.45 1398/08/22 2,214 24.014 میلیون 40.236 میلیارد 10,846.65 1,651 1,680 1,649 1,695 1 51,115 1,686 4 6,698 1,689 20.938 هزار میلیارد 28.041 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.73 1.13 6.51 23.714 میلیون 300,000 21.095 میلیون 2.919 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,650 47.00 1.74 2,628 69.00 2.56 1398/08/22 2,200 20.849 میلیون 54.799 میلیارد 9,476.68 2,697 2,680 2,600 2,688 1 30,000 2,655 1 100,000 2,655 62.441 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -4.32 -3.98 0.44 14.596 میلیون 6.253 میلیون 20.849 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,210 7.00 0.02 35,294 77.00 0.22 1398/08/22 2,176 1.571 میلیون 55.431 میلیارد 721.75 35,217 35,289 34,800 35,420 1 1,636 35,210 1 400 35,249 105.882 هزار میلیارد 195.795 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.29 2.87 0.64 1.006 میلیون 564,492 1.555 میلیون 15,400
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,291 14.00 0.26 5,258 47.00 0.89 1398/08/22 2,165 12.951 میلیون 68.102 میلیارد 5,982.08 5,305 5,298 5,221 5,301 1 36 5,290 1 5,000 5,290 410.124 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.77 2.13 2.6 5.634 میلیون 7.317 میلیون 8.281 میلیون 4.67 میلیون
ممسنیح

ح.پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 94 0.00 0.00 94 0.00 0.00 1396/03/22 2,157 107.752 میلیون 10.129 میلیارد - 94 94 94 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,676 64.00 3.97 1,646 34.00 2.11 1398/08/22 2,131 24.648 میلیون 40.573 میلیارد 11,566.23 1,612 1,601 1,595 1,681 1 24,056 1,674 4 22,499 1,674 17.571 هزار میلیارد 23.021 میلیون 18.644 میلیون 10.675 میلیون 5.45 میلیون 13.194 میلیون 1.173 میلیون 1.009 میلیون 17.41 1.33 14.98 24.365 میلیون 282,801 24.498 میلیون 150,000
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 8,141 59.00 0.73 8,149 67.00 0.83 1398/08/22 2,073 8.232 میلیون 67.081 میلیارد 3,971.02 8,082 8,180 8,001 8,250 3 9,883 8,140 3 24,200 8,141 32.596 هزار میلیارد 41.287 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 30.96 5.14 8.23 7.158 میلیون 1.074 میلیون 5.234 میلیون 2.998 میلیون
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 33,339 1,587.00 5.00 33,140 1,388.00 4.37 1398/08/22 2,065 2.824 میلیون 93.596 میلیارد 1,367.7 31,752 31,405 31,405 33,339 1 56,500 33,339 6 1,000 33,441 8.285 هزار میلیارد 9.458 میلیون 2.063 میلیون 250,000 1.173 میلیون 889,841 3.09 میلیون 447,531 18.52 9.31 2.68 2.587 میلیون 237,431 2.814 میلیون 10,305
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 13,068 622.00 5.00 13,030 584.00 4.69 1398/08/22 1,986 11.94 میلیون 155.581 میلیارد 6,012.04 12,446 13,068 12,500 13,068 2 1.239 میلیون 13,068 220 2,300 13,461 16.418 هزار میلیارد 17.758 میلیون 3.723 میلیون 1.26 میلیون 1.34 میلیون 2.382 میلیون 4.473 میلیون 837,060 19.61 6.89 3.67 11.855 میلیون 85,000 8.267 میلیون 3.673 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 12,700 35.00 0.27 12,455 280.00 2.20 1398/08/22 1,974 3.399 میلیون 42.338 میلیارد - 12,735 12,888 12,099 12,888 1 7,363 12,556 2 11,311 12,700 171.879 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.959 میلیون 1.44 میلیون 2.244 میلیون 1.155 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,760 62.00 2.20 2,763 59.00 2.09 1398/08/22 1,968 12.687 میلیون 35.053 میلیارد 6,446.85 2,822 2,827 2,730 2,827 1 20,000 2,761 1 12,129 2,761 6.974 هزار میلیارد 9.861 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -307.83 5.21 4.66 12.637 میلیون 50,000 12.687 میلیون -
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 9,399 78.00 0.84 9,364 43.00 0.46 1398/08/22 1,954 6.86 میلیون 64.236 میلیارد 3,510.7 9,321 9,333 9,100 9,647 1 1,000 9,398 1 3,405 9,399 18.728 هزار میلیارد 21.56 میلیون 7.056 میلیون 2 میلیون 2.832 میلیون 4.224 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 10.22 4.43 3.83 6.77 میلیون 90,000 6.86 میلیون -
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 17,750 104.00 0.59 17,704 58.00 0.33 1398/08/22 1,953 1.228 میلیون 21.733 میلیارد - 17,646 17,900 17,000 17,960 3 100 17,702 1 6,121 17,750 5.311 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.187 میلیون 40,189 1.228 میلیون 80
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 9,791 466.00 5.00 9,730 405.00 4.34 1398/08/22 1,946 8.891 میلیون 86.504 میلیارد 4,568.8 9,325 9,790 9,400 9,791 1 652 9,791 2 650 10,930 8.173 هزار میلیارد 14.22 میلیون 7.238 میلیون 840,000 6.046 میلیون 1.192 میلیون 11.647 میلیون 406,321 20.12 6.86 0.7 8.083 میلیون 807,898 7.699 میلیون 1.192 میلیون
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 16,594 790.00 5.00 16,547 743.00 4.70 1398/08/22 1,942 6.977 میلیون 115.449 میلیارد 3,592.61 15,804 16,584 16,201 16,594 1 169,370 16,594 49 1,000 16,594 9.597 هزار میلیارد 9.905 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 24.86 8.79 9.56 6.827 میلیون 150,000 6.675 میلیون 301,997
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 10,970 496.00 4.33 11,061 405.00 3.53 1398/08/22 1,938 5.759 میلیون 63.707 میلیارد - 11,466 11,480 10,893 11,480 2 100 10,970 1 44,540 10,970 5.531 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.553 میلیون 206,342 5.756 میلیون 3,653
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,399 191.00 0.69 27,527 63.00 0.23 1398/08/22 1,887 836,814 23.035 میلیارد 443.46 27,590 27,727 27,264 28,000 5 4,945 27,340 1 952 27,400 12.387 هزار میلیارد 30.735 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 11.66 9.77 0.47 725,196 111,618 836,701 113
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,700 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/08/22 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 1,721.98 - 12,888 12,099 12,888 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 171.879 هزار میلیارد 221.784 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.61 3.88 1.42 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 19,662 936.00 5.00 19,079 353.00 1.89 1398/08/22 1,806 7.197 میلیون 137.318 میلیارد 3,985.26 18,726 17,801 17,800 19,662 0 1.802 میلیون 19,662 283 - - 9.158 هزار میلیارد 9.548 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 - - - 5.424 میلیون 1.773 میلیون 7.144 میلیون 52,900
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,279 87.00 1.18 7,160 206.00 2.80 1398/08/22 1,758 5.295 میلیون 37.916 میلیارد 3,012.18 7,366 7,366 7,090 7,455 1 500 7,183 1 4,212 7,279 4.296 هزار میلیارد 6.203 میلیون 2.49 میلیون 370,000 1.907 میلیون 582,432 1.436 میلیون 133,093 32.28 7.38 2.99 5.265 میلیون 30,000 5.265 میلیون 30,000
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,375 13.00 0.24 5,397 9.00 0.17 1398/08/22 1,753 5.689 میلیون 30.702 میلیارد 3,245.26 5,388 5,429 5,369 5,450 2 11,366 5,375 3 10,300 5,379 237.468 هزار میلیارد 303.672 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.45 2.77 0.47 4.87 میلیون 818,813 5.111 میلیون 577,881
کیسون

شرکت کیسون

سهام پایه فرابورس 3,440 5.00 0.15 3,420 15.00 0.44 1398/08/22 1,739 13.912 میلیون 47.581 میلیارد - 3,435 3,361 3,360 3,493 1 300 3,521 1 31,500 3,521 17.237 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.862 میلیون 50,000 13.86 میلیون 51,673
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 4,201 0.00 0.00 4,262 0.00 0.00 1398/08/22 1,737 7.47 میلیون 31.84 میلیارد 5,527.2 - 4,260 4,047 4,290 2 90,584 4,300 6 140,000 4,300 10.886 هزار میلیارد 14.083 میلیون 7.531 میلیون 2.6 میلیون 3.197 میلیون 4.334 میلیون 4.803 میلیون 1.088 میلیون 10 2.51 2.27 7.47 میلیون - 6.928 میلیون 542.277
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,500 223.00 3.90 5,512 211.00 3.69 1398/08/22 1,735 12.878 میلیون 70.981 میلیارد 7,422.69 5,723 5,750 5,437 5,750 1 11,220 5,439 3 1,454 5,439 6.063 هزار میلیارد 6.967 میلیون 2.39 میلیون 1.1 میلیون 904,211 1.485 میلیون 88,729 50,266 120.62 4.08 68.33 11.678 میلیون 1.2 میلیون 12.778 میلیون 100,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,690 77.00 0.99 7,712 55.00 0.71 1398/08/22 1,721 4.671 میلیون 36.023 میلیارد 2,714.11 7,767 7,880 7,640 7,880 3 7,000 7,687 2 52,769 7,690 28.92 هزار میلیارد 48.662 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 15.84 4.52 4.76 4.538 میلیون 132,956 4.637 میلیون 34,000
خکاوه

سایپا دیزل

سهام پایه فرابورس 1,926 40.00 2.12 1,934 48.00 2.55 1398/08/22 1,716 17.558 میلیون 33.958 میلیارد - 1,886 1,934 1,895 1,942 1 9,508 1,871 2 3,373 1,879 5.097 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.558 میلیون - 14.113 میلیون 3.445 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,959 73.00 2.41 2,956 76.00 2.51 1398/08/22 1,700 9.958 میلیون 29.438 میلیارد 5,857.76 3,032 3,019 2,921 3,025 1 22,100 2,959 2 23,806 2,959 59.12 هزار میلیارد 72.894 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.64 2.12 8.27 8.324 میلیون 1.634 میلیون 9.931 میلیون 26,893
کساوه

صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا

سهام بورس 11,395 542.00 4.99 11,380 527.00 4.86 1398/08/22 1,697 12.694 میلیون 144.466 میلیارد 7,480.53 10,853 11,395 10,960 11,395 2 3,678 11,395 1 70,000 11,395 6.026 هزار میلیارد 7.373 میلیون 2.306 میلیون 529,550 1.347 میلیون 959,353 2.447 میلیون 488,592 12.33 6.28 2.46 12.047 میلیون 647,500 6.737 میلیون 5.957 میلیون