شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 15,649 745.00 5.00 15,608 704.00 4.72 1398/08/29 15,329 22.83 میلیون 356.322 میلیارد 1,967.7 14,904 15,300 15,150 15,649 5 2.48 میلیون 15,649 738 1,372 15,649 37.459 هزار میلیارد 46.692 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 9.39 5.94 1.19 21.151 میلیون 1.679 میلیون 21.806 میلیون 1.024 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 29,010 542.00 1.83 28,996 556.00 1.88 1398/08/29 8,248 1.459 میلیون 42.308 میلیارد 573.04 29,552 29,530 28,734 29,530 3 235 29,010 1 195 29,010 17.398 هزار میلیارد 41.009 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 18.55 12.53 0.49 1.459 میلیون 250 1.459 میلیون 600
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 450 8.00 1.75 452 6.00 1.31 1398/08/29 7,863 227.377 میلیون 102.763 میلیارد 23,763.69 458 457 447 459 50 128,600 450 2 3.442 میلیون 450 101.215 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.44 0.65 0.42 180.818 میلیون 46.559 میلیون 163.231 میلیون 64.146 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,790 2.00 0.11 1,784 4.00 0.22 1398/08/29 7,381 83.001 میلیون 148.076 میلیارد 11,410.13 1,788 1,815 1,762 1,835 3 16,000 1,790 2 158,519 1,790 109.722 هزار میلیارد 201.564 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.27 2.03 1.14 77.008 میلیون 5.994 میلیون 59.518 میلیون 23.483 میلیون
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 828 24.00 2.99 828 24.00 2.99 1398/08/4 7,157 140.244 میلیون 116.053 میلیارد - 804 820 816 828 - - - - 17.489 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 139.654 میلیون 590,000 140.244 میلیون -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,489 29.00 1.18 2,491 31.00 1.26 1398/08/29 6,780 23.474 میلیون 58.471 میلیارد 6,359.96 2,460 2,461 2,450 2,529 1 9,710 2,487 2 1,492 2,489 60.146 هزار میلیارد 60.77 میلیون 24.687 میلیون 24.145 میلیون 624,427 26.75 میلیون 2.177 میلیون 502,548 119.68 2.25 27.63 22.176 میلیون 1.297 میلیون 23.338 میلیون 135,522
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 556 5.00 0.91 559 8.00 1.45 1398/08/29 5,427 153.473 میلیون 85.751 میلیارد 26,190.52 551 566 551 567 26 74,560 557 2 1.498 میلیون 557 98.023 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.91 0.66 0.41 108.068 میلیون 45.404 میلیون 135.357 میلیون 18.115 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,558 121.00 4.97 2,554 117.00 4.80 1398/08/29 5,240 94.979 میلیون 242.602 میلیارد 11,423.42 2,437 2,483 2,483 2,558 1 5.934 میلیون 2,558 194 500 2,558 16.056 هزار میلیارد 21.689 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 54.89 2.86 5.19 83.744 میلیون 11.235 میلیون 64.142 میلیون 30.838 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 15,350 181.00 1.17 15,473 58.00 0.37 1398/08/29 4,629 4.007 میلیون 61.998 میلیارد 896.3 15,531 15,599 15,150 15,855 1 430 15,271 1 155 15,350 15.473 هزار میلیارد 26.283 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 19.21 2.14 2.91 3.731 میلیون 275,723 4.006 میلیون 622
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 4,262 124.00 3.00 4,260 122.00 2.95 1398/08/25 4,558 46.621 میلیون 198.625 میلیارد - 4,138 4,262 4,153 4,262 6 20,300 3,990 2 152,180 3,990 13.783 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.972 میلیون 649,002 41.83 میلیون 4.79 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 17,624 927.00 5.00 18,130 421.00 2.27 1398/08/27 4,513 15.58 میلیون 282.459 میلیارد 2,753.43 18,551 17,624 17,624 19,342 1 500 14,180 1 500 17,897 8.702 هزار میلیارد 9.093 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 - - - 15.455 میلیون 125,000 15.153 میلیون 426,681
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,715 8.00 0.30 2,724 17.00 0.63 1398/08/29 4,194 46.994 میلیون 128.022 میلیارد 7,541.71 2,707 2,731 2,680 2,751 2 126,168 2,710 16 60,000 2,710 35.769 هزار میلیارد 511.334 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.83 35.32 0.72 40.873 میلیون 6.122 میلیون 20.662 میلیون 26.333 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,651 221.00 4.99 4,625 195.00 4.40 1398/08/29 3,826 25.764 میلیون 119.148 میلیارد 6,437.99 4,430 4,540 4,460 4,651 1 5,252 4,651 2 14,100 4,740 6.151 هزار میلیارد 7.705 میلیون 3.593 میلیون 1.33 میلیون 1.553 میلیون 2.039 میلیون 2.581 میلیون 779,517 7.89 3.02 2.38 24.793 میلیون 970,932 19.783 میلیون 5.981 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 4,183 388.00 10.22 4,180 385.00 10.14 1398/08/29 3,795 52.305 میلیون 218.636 میلیارد 13,782.63 3,795 3,984 3,984 4,183 0 120,279 4,180 7 - - 7.524 هزار میلیارد 7.951 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 7.29 2.4 6.92 52.305 میلیون - 15.362 میلیون 36.943 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 37,500 1,405.00 3.89 37,515 1,420.00 3.93 1398/08/29 3,635 6.341 میلیون 237.893 میلیارد 1,744.51 36,095 36,300 36,223 37,899 1 165 37,493 1 297 37,660 22.52 هزار میلیارد 22.709 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.06 14.24 31.74 6.191 میلیون 150,000 5.672 میلیون 668,861
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,988 2.00 0.10 1,991 1.00 0.05 1398/08/29 3,568 52.794 میلیون 105.095 میلیارد 14,796.55 1,990 2,020 1,960 2,020 6 42,825 1,999 1 54,700 1,999 78.18 هزار میلیارد 388.342 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.14 -1.28 0.89 49.095 میلیون 3.699 میلیون 48.477 میلیون 4.317 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 19,044 906.00 5.00 18,886 748.00 4.12 1398/08/29 3,567 13.265 میلیون 250.523 میلیارد 3,718.76 18,138 18,300 17,990 19,044 1 87,000 19,044 1 56 19,099 21.247 هزار میلیارد 26.413 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.95 6.72 1.66 12.453 میلیون 811,659 12.443 میلیون 821,805
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,363 105.00 1.68 6,305 47.00 0.75 1398/08/29 3,563 13.676 میلیون 86.22 میلیارد 3,838.26 6,258 6,370 6,200 6,435 1 650 6,365 1 1,555 6,365 18.915 هزار میلیارد 22.023 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1574.81 2.68 76.7 12.673 میلیون 1.003 میلیون 12.965 میلیون 711,196
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,473 15.00 0.27 5,456 2.00 0.04 1398/08/29 3,371 41.048 میلیون 223.963 میلیارد 12,176.8 5,458 5,450 5,411 5,498 23 300,000 5,480 3 458,657 5,480 272.8 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.06 1.45 0.7 13.38 میلیون 27.667 میلیون 21.112 میلیون 19.936 میلیون
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 11,816 562.00 4.99 11,814 560.00 4.98 1398/08/29 3,210 18.294 میلیون 216.131 میلیارد 5,699.06 11,254 11,816 11,596 11,816 1 1.294 میلیون 11,816 236 80 12,499 10.872 هزار میلیارد 11.868 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 34.85 13.07 9.93 18.244 میلیون 50,000 18.294 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,285 100.00 1.86 5,255 130.00 2.41 1398/08/29 3,131 15.44 میلیون 81.137 میلیارد 4,931.28 5,385 5,330 5,151 5,390 12 1,500 5,285 1 319,512 5,300 25.225 هزار میلیارد 26.135 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 8.87 2.96 16.02 13.714 میلیون 1.726 میلیون 13.505 میلیون 1.935 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 9,356 0.00 0.00 23,076 0.00 0.00 1398/08/29 3,101 9.628 میلیون 222.18 میلیارد 3,263.77 - 9,250 9,021 9,356 1 3,450 23,075 3 12,946 23,080 29.738 هزار میلیارد 34.141 میلیون 8.692 میلیون 1.2 میلیون 4.403 میلیون 4.289 میلیون 10.171 میلیون 2.922 میلیون 10.18 6.93 2.92 5.73 میلیون 3.898 میلیون 6.489 میلیون 3.139 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,210 1,011.00 84.32 2,359 1,160.00 96.75 1398/08/29 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 10,122.17 1,199 2,161 2,151 2,210 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 13.29 هزار میلیارد 243.06 میلیون 239.127 میلیون 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون 2.61 1.42 0.35 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,404 36.00 0.81 4,411 29.00 0.65 1398/08/29 2,947 26.323 میلیون 116.111 میلیارد 8,931.99 4,440 4,450 4,393 4,478 2 4,771 4,404 1 60,380 4,407 573.43 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.6 1.88 1.7 18.691 میلیون 7.631 میلیون 16.87 میلیون 9.452 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,290 46.00 1.97 2,301 35.00 1.50 1398/08/29 2,720 38.664 میلیون 88.957 میلیارد 14,214.79 2,336 2,379 2,260 2,385 1 30,000 2,290 1 38,277 2,290 21.514 هزار میلیارد 23.715 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 22.33 2.4 20.91 35.044 میلیون 3.62 میلیون 38.164 میلیون 500,000
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 27,634 1,315.00 5.00 26,978 659.00 2.50 1398/08/29 2,701 2.503 میلیون 67.53 میلیارد 926.75 26,319 26,200 26,000 27,634 1 348,993 27,634 113 7,467 27,644 5.396 هزار میلیارد 5.824 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 52 19.07 9.29 2.453 میلیون 49,828 2.503 میلیون -
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,582 170.00 12.04 1398/08/26 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 6,776 322.00 4.99 6,738 284.00 4.40 1398/08/29 2,513 19.373 میلیون 130.542 میلیارد 7,708.96 6,454 6,501 6,500 6,776 1 890,569 6,776 84 2,000 7,000 4.043 هزار میلیارد 7.267 میلیون 3.555 میلیون 600,000 3.224 میلیون 330,394 468,416 -97,605 -41.42 12.24 8.64 17.8 میلیون 1.573 میلیون 16.408 میلیون 2.964 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 2,298 0.00 0.00 2,650 0.00 0.00 1398/08/29 2,475 26.769 میلیون 70.94 میلیارد 9,900.3 - 2,262 2,151 2,318 1 19,950 2,662 1 76,917 2,680 45.08 هزار میلیارد 92.257 میلیون 76.236 میلیون 20 میلیون 47.177 میلیون 29.059 میلیون 5.53 میلیون 5.312 میلیون 8.49 1.55 8.15 20.703 میلیون 6.066 میلیون 25.912 میلیون 856.714
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,338 9.00 0.68 1,323 6.00 0.45 1398/08/29 2,372 37.597 میلیون 49.728 میلیارد 15,850.26 1,329 1,339 1,310 1,349 2 7,976 1,334 1 60,000 1,337 30.059 هزار میلیارد 84.827 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.26 -2.37 2 36.897 میلیون 700,000 30.254 میلیون 7.343 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 4,522 215.00 4.99 4,518 211.00 4.90 1398/08/29 2,334 22.494 میلیون 101.638 میلیارد 9,637.53 4,307 4,522 4,401 4,522 0 855,292 4,522 119 - - 3.614 هزار میلیارد 4.456 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 19.68 3.18 5.08 22.494 میلیون - 21.494 میلیون 1 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,984 380.00 5.00 7,934 330.00 4.34 1398/08/29 2,311 10.667 میلیون 84.631 میلیارد 4,615.66 7,604 7,870 7,710 7,984 3 2.351 میلیون 7,984 69 51,000 8,018 29.753 هزار میلیارد 49.495 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 16.3 4.66 4.91 8.441 میلیون 2.225 میلیون 9.896 میلیون 770,396
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,389 59.00 1.08 5,392 56.00 1.03 1398/08/29 2,307 12.371 میلیون 66.705 میلیارد 5,362.54 5,448 5,450 5,360 5,500 3 5,000 5,389 1 12,200 5,390 274.992 هزار میلیارد 343.1 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.68 2.46 0.37 7.867 میلیون 4.504 میلیون 5.125 میلیون 7.246 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,840 109.00 3.99 2,835 104.00 3.81 1398/08/29 2,255 23.913 میلیون 67.798 میلیارد 10,604.51 2,731 2,828 2,780 2,867 1 4,735 2,839 1 100,000 2,839 7.456 هزار میلیارد 9.918 میلیون 3.486 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.025 میلیون 38,890 -294,634 -25.31 7.28 191.72 23.713 میلیون 200,000 23.711 میلیون 201,828
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,206 79.00 3.71 2,184 57.00 2.68 1398/08/29 2,235 27.761 میلیون 60.624 میلیارد 12,420.88 2,127 2,150 2,100 2,228 4 500,000 2,210 5 115,671 2,210 19.743 هزار میلیارد 36.217 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 11.33 1.56 2.7 23.406 میلیون 4.355 میلیون 24.765 میلیون 2.996 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 12,290 576.00 4.48 12,499 367.00 2.85 1398/08/29 2,183 3.543 میلیون 44.292 میلیارد 1,623.22 12,866 12,856 12,230 12,999 1 810 12,290 1 5,000 12,290 4.125 هزار میلیارد 4.733 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 94.43 10.71 4.79 3.543 میلیون - 3.543 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,498 12.00 0.22 5,462 24.00 0.44 1398/08/29 2,179 9.476 میلیون 51.759 میلیارد 4,348.93 5,486 5,496 5,380 5,560 1 41,300 5,470 3 6,549 5,498 240.328 هزار میلیارد 306.245 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.5 2.8 0.47 6.338 میلیون 3.139 میلیون 8.961 میلیون 514,988
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,402 95.00 1.30 7,449 142.00 1.94 1398/08/29 2,177 5.86 میلیون 43.648 میلیارد 2,691.77 7,307 7,501 7,342 7,640 1 8,685 7,402 1 3,050 7,419 18.652 هزار میلیارد 23.937 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -96.4 16.65 6.87 5.86 میلیون - 5.86 میلیون -
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,630 193.00 3.55 5,503 66.00 1.21 1398/08/29 2,173 10.634 میلیون 58.515 میلیارد 4,893.65 5,437 5,384 5,170 5,700 1 1,040 5,621 1 10,000 5,632 2.752 هزار میلیارد 3.364 میلیون 1.19 میلیون 500,000 612,627 576,703 684,309 29,417 - - - 10.136 میلیون 497,806 10.278 میلیون 355,710
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 7,860 65.00 0.82 7,849 76.00 0.96 1398/08/29 2,163 10.195 میلیون 80.024 میلیارد 4,713.55 7,925 7,900 7,761 8,000 1 77,736 7,850 3 2,547 7,879 120.09 هزار میلیارد 473.468 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.05 -1.02 0.57 8.795 میلیون 1.4 میلیون 8.492 میلیون 1.704 میلیون
ممسنیح

ح.پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 94 0.00 0.00 94 0.00 0.00 1396/03/22 2,157 107.752 میلیون 10.129 میلیارد - 94 94 94 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 17,090 161.00 0.95 16,937 8.00 0.05 1398/08/29 2,054 1.227 میلیون 20.776 میلیارد - 16,929 16,990 16,756 17,200 2 3,500 17,044 2 1,987 17,044 6.351 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.226 میلیون 204 1.139 میلیون 87,474
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,647 110.00 7.16 1,643 106.00 6.90 1398/08/29 2,004 28.676 میلیون 47.121 میلیارد 14,309.3 1,537 1,613 1,613 1,675 1 613 1,639 1 34,801 1,647 2.074 هزار میلیارد 2.692 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,977 767,480 361,722 -61,221 -33.86 2.7 5.73 28.676 میلیون - 26.676 میلیون 2 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 5,125 244.00 5.00 5,087 206.00 4.22 1398/08/29 1,902 8.937 میلیون 45.467 میلیارد 4,698.76 4,881 4,915 4,880 5,125 1 261,014 5,125 11 198 5,150 11.352 هزار میلیارد 12.215 میلیون 3.826 میلیون 2.232 میلیون 863,402 2.963 میلیون 1.029 میلیون 1.009 میلیون 11.25 3.83 11.03 8.937 میلیون - 8.437 میلیون 500,000
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 8,680 232.00 2.60 8,700 212.00 2.38 1398/08/29 1,884 6.745 میلیون 58.685 میلیارد 3,580.28 8,912 9,120 8,491 9,120 1 8,333 8,630 1 4,837 8,681 17.4 هزار میلیارد 20.218 میلیون 7.038 میلیون 2 میلیون 2.818 میلیون 4.22 میلیون 4.893 میلیون 1.834 میلیون 9.49 4.12 3.56 6.696 میلیون 49,571 6.558 میلیون 187,644
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,480 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/08/29 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,500.18 - 12,588 12,297 12,590 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 171.686 هزار میلیارد 221.591 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.61 3.88 1.42 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,696 77.00 0.89 8,649 30.00 0.35 1398/08/29 1,836 5.853 میلیون 50.627 میلیارد 3,188.06 8,619 8,621 8,546 8,719 1 901 8,696 1 852 8,696 51.894 هزار میلیارد 62.371 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 4.87 3.87 1.19 3.561 میلیون 2.293 میلیون 5.401 میلیون 451,946
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,718 128.00 4.94 2,697 107.00 4.13 1398/08/25 1,775 17.614 میلیون 47.503 میلیارد 9,923.24 2,590 2,711 2,630 2,719 1 15,737 2,715 2 2,719 2,718 6.743 هزار میلیارد 48.363 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.572 میلیون 1.606 میلیون 4.2 1.93 0.7 16.464 میلیون 1.15 میلیون 16.838 میلیون 776,236
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,170 9.00 0.22 4,179 0.00 0.00 1398/08/29 1,762 8.327 میلیون 34.799 میلیارد 4,726.06 4,179 4,200 4,151 4,257 7 400 4,171 1 45,927 4,179 23.507 هزار میلیارد 28.041 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14 2.28 13.26 7.927 میلیون 400,000 8.226 میلیون 101,195
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,214 105.00 4.98 2,212 103.00 4.88 1398/08/28 1,737 49.542 میلیون 109.6 میلیارد 28,521.73 2,109 2,120 2,120 2,214 1 5,000 2,214 1 1,000 2,214 11.06 هزار میلیارد 12.022 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 3.5 1.17 3.44 49.542 میلیون - 18.542 میلیون 31 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 4,030 0.00 0.00 4,262 0.00 0.00 1398/08/29 1,737 7.47 میلیون 31.84 میلیارد 4,151 - 4,095 3,982 4,095 2 90,584 4,300 6 140,000 4,300 10.475 هزار میلیارد 13.672 میلیون 7.531 میلیون 2.6 میلیون 3.197 میلیون 4.334 میلیون 4.803 میلیون 1.088 میلیون 9.62 2.42 2.19 7.47 میلیون - 6.928 میلیون 542.277
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,238 4.00 0.05 8,252 10.00 0.12 1398/08/29 1,734 6.936 میلیون 57.234 میلیارد 3,999.8 8,242 8,165 8,165 8,400 3 10 8,255 1 150,000 8,255 19.805 هزار میلیارد 21.876 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 255.84 2.52 133.67 6.386 میلیون 549,303 6.735 میلیون 200,752
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,674 39.00 1.48 2,680 45.00 1.71 1398/08/29 1,734 11.689 میلیون 31.324 میلیارد 6,740.83 2,635 2,707 2,650 2,729 1 2,000 2,669 1 4,400 2,678 6.764 هزار میلیارد 9.652 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -298.58 5.05 4.52 11.689 میلیون - 11.479 میلیون 209,625
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,168 7.00 0.07 10,167 6.00 0.06 1398/08/29 1,699 50.937 میلیون 517.869 میلیارد - 10,161 10,166 10,161 10,170 10 2.607 میلیون 10,165 28 951,562 10,168 1.017 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.395 میلیون 39.543 میلیون 24.068 میلیون 26.87 میلیون
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 12,001 200.00 1.69 12,180 379.00 3.21 1398/08/29 1,674 6.835 میلیون 83.249 میلیارد 4,082.92 11,801 12,300 11,900 12,389 1 1,389 12,001 2 3,522 12,075 4.263 هزار میلیارد 5.145 میلیون 1.505 میلیون 350,000 882,195 622,410 1.052 میلیون 144,215 29.56 6.85 4.05 6.835 میلیون - 6.835 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 14,098 504.00 3.71 14,064 470.00 3.46 1398/08/29 1,671 4.49 میلیون 63.148 میلیارد 2,686.96 13,594 13,800 13,761 14,270 1 5,539 14,098 1 2,000 14,098 26.159 هزار میلیارد 27.061 میلیون 3.535 میلیون 1.86 میلیون 901,966 2.633 میلیون 1.135 میلیون 1.05 میلیون 24.92 9.94 23.05 4.189 میلیون 300,900 4.415 میلیون 74,654
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,700 86.00 0.25 34,596 190.00 0.55 1398/08/29 1,623 1.076 میلیون 37.213 میلیارد 662.75 34,786 34,851 34,301 35,005 1 6,052 34,700 1 291 34,750 103.788 هزار میلیارد 193.701 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.14 2.82 0.63 872,608 203,028 865,570 210,066
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,390 25.00 1.06 2,363 2.00 0.08 1398/08/29 1,622 14.958 میلیون 35.348 میلیارد 9,222.11 2,365 2,355 2,349 2,390 3 22,000 2,386 1 50,664 2,390 56.145 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -3.89 -3.58 0.4 9.737 میلیون 5.221 میلیون 14.958 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,100 302.00 1.13 26,823 25.00 0.09 1398/08/29 1,589 652,395 17.499 میلیارد 410.57 26,798 27,000 26,513 27,198 1 1,339 27,000 3 113 27,130 12.07 هزار میلیارد 30.419 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 11.36 9.52 0.46 652,395 - 652,395 -
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,561 518.00 3.68 13,641 438.00 3.11 1398/08/29 1,553 4.558 میلیون 62.171 میلیارد 2,934.79 14,079 14,215 13,376 14,599 1 378 13,447 1 648 13,599 2.183 هزار میلیارد 2.286 میلیون 552,158 160,000 103,125 226,695 442,289 4,497 - - - 4.533 میلیون 24,300 4.558 میلیون -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,482 66.00 1.45 4,525 23.00 0.51 1398/08/29 1,548 7.02 میلیون 31.766 میلیارد 4,535.2 4,548 4,598 4,455 4,599 1 72,205 4,480 6 1,000 4,482 182.358 هزار میلیارد 198.021 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.98 3.34 8.9 3.52 میلیون 3.501 میلیون 6.704 میلیون 316,743
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 8,033 171.00 2.18 8,012 150.00 1.91 1398/08/29 1,506 8.116 میلیون 65.032 میلیارد 5,389.36 7,862 7,935 7,900 8,100 1 656 8,030 2 4,981 8,035 32.048 هزار میلیارد 40.739 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 30.44 5.06 8.09 6.553 میلیون 1.564 میلیون 5.272 میلیون 2.845 میلیون
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام بورس 2,409 93.00 4.02 2,379 63.00 2.72 1398/08/29 1,499 15.785 میلیون 37.547 میلیارد - 2,316 2,345 2,251 2,430 1 213,388 2,400 6 10,000 2,410 2.141 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.785 میلیون - 15.785 میلیون -
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1398/07/22 1,474 99 میلیون 990 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 546,198 10,000 11 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.141 میلیون 96.859 میلیون - 99 میلیون
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 16,750 797.00 5.00 16,720 767.00 4.81 1398/08/29 1,473 4.753 میلیون 79.468 میلیارد 3,226.63 15,953 16,301 16,301 16,750 1 195,315 16,750 36 220 16,750 9.698 هزار میلیارد 10.005 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 25.12 8.89 9.66 4.713 میلیون 40,000 4.739 میلیون 13,720
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 53,175 2,532.00 5.00 52,704 2,061.00 4.07 1398/08/29 1,469 988,120 52.078 میلیارد 672.65 50,643 51,600 51,034 53,175 1 31,711 53,175 13 263 53,259 9.605 هزار میلیارد 10.004 میلیون 672,952 182,250 399,182 273,770 1.039 میلیون 124,687 77.05 35.1 9.25 988,120 - 987,820 300
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,045 145.00 5.00 3,035 135.00 4.66 1398/08/29 1,460 16.972 میلیون 51.518 میلیارد 11,624.69 2,900 3,020 2,951 3,045 1 3.692 میلیون 3,045 150 2,000 3,104 19.424 هزار میلیارد 360.17 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -40,129,008 -0.48 -0.19 0.83 14.014 میلیون 2.958 میلیون 15.038 میلیون 1.934 میلیون