شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 2,035 82.00 3.87 2,066 51.00 2.41 13:30 19,691 252.206 میلیون 521.161 میلیارد 11,644.27 2,117 2,120 2,020 2,135 1 50,725 2,033 6 14,500 2,033 112.059 هزار میلیارد 216.371 میلیون 143.266 میلیون 61.504 میلیون 89.305 میلیون 53.961 میلیون 95.897 میلیون 9.637 میلیون 12.01 2.16 1.22 243.743 میلیون 8.463 میلیون 247.495 میلیون 4.711 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 466 7.00 1.48 469 4.00 0.85 12:29 13,114 399.425 میلیون 187.261 میلیارد 29,333.33 473 476 464 478 4 716,542 465 15 367,028 466 99.199 هزار میلیارد 2.072 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 6.556 میلیون 15.37 0.65 0.41 339.589 میلیون 59.836 میلیون 347.939 میلیون 51.486 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,980 19.00 0.64 3,011 50.00 1.69 12:29 12,578 84.344 میلیون 253.921 میلیارد 6,302.34 2,961 3,029 2,910 3,098 6 20,000 2,980 2 98,737 2,980 64.371 هزار میلیارد 74.684 میلیون 28.733 میلیون 24.145 میلیون 1.983 میلیون 26.75 میلیون 2.177 میلیون 432,041 151.45 2.46 30.06 83.106 میلیون 1.238 میلیون 81.654 میلیون 2.689 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 12,240 342.00 2.87 12,366 468.00 3.93 12:29 12,232 43.093 میلیون 532.892 میلیارد 8,072.67 11,898 12,450 11,703 12,492 1 44,353 12,240 2 90,000 12,240 29.537 هزار میلیارد 31.147 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 19.29 8.39 7.07 42.645 میلیون 448,000 42.591 میلیون 501,900
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 17,281 904.00 4.97 17,855 330.00 1.81 12:29 11,837 29.209 میلیون 521.534 میلیارد 4,082.59 18,185 19,094 17,276 19,094 3 500 17,277 1 1,334 17,300 13.388 هزار میلیارد 17.427 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 49.38 18.52 14.07 29.133 میلیون 75,530 29.209 میلیون -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 10,664 507.00 4.99 10,489 332.00 3.27 12:29 11,316 51.571 میلیون 540.943 میلیارد 3,816.02 10,157 10,400 9,652 10,664 1 949 10,664 1 500 10,665 20.54 هزار میلیارد 31.549 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -120.8 20.86 8.61 51.413 میلیون 157,620 51.512 میلیون 58,892
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,060 51.00 1.64 3,072 39.00 1.25 12:29 10,733 103.564 میلیون 318.181 میلیارد 10,247.17 3,111 3,135 3,035 3,135 4 20,000 3,060 2 55,485 3,060 39.196 هزار میلیارد 509.779 میلیون 468.944 میلیون 13.131 میلیون 469.125 میلیون -181,070 48.172 میلیون -10,522,717 -4.05 37.43 0.77 97.876 میلیون 5.688 میلیون 82.068 میلیون 21.496 میلیون
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 5,952 313.00 5.00 6,161 104.00 1.66 12:29 10,110 83.953 میلیون 517.262 میلیارد 11,014.45 6,265 6,578 5,952 6,578 55 200 5,931 1 1.006 میلیون 5,952 9.065 هزار میلیارد 11.517 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 9.85 3.24 9.34 83.474 میلیون 479,805 81.539 میلیون 2.414 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,700 73.00 1.26 5,789 16.00 0.28 12:29 8,778 50.567 میلیون 292.757 میلیارد 5,849.67 5,773 5,977 5,515 5,998 1 4,800 5,700 2 23,890 5,709 27.253 هزار میلیارد 49.118 میلیون 29.324 میلیون 5.211 میلیون 18.952 میلیون 10.372 میلیون 6.388 میلیون -4,882 14.33 2.23 3.54 49.276 میلیون 1.292 میلیون 48.465 میلیون 2.103 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 598 4.00 0.67 596 2.00 0.34 12:44 8,775 258.742 میلیون 154.3 میلیارد 27,956.24 594 604 585 604 1 10,000 598 1 65,894 598 95.568 هزار میلیارد 2.693 میلیارد 2.732 میلیارد 175.354 میلیون 2.589 میلیارد 143.553 میلیون 239.218 میلیون -14,184,828 -6.95 0.66 0.41 111.767 میلیون 146.975 میلیون 247.808 میلیون 10.934 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,290 29.00 1.25 2,331 12.00 0.52 12:30 8,671 126.583 میلیون 295.025 میلیارد 14,790.08 2,319 2,340 2,280 2,400 2 200,030 2,290 5 200,000 2,290 82.067 هزار میلیارد 401.693 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 110.875 میلیون 15.709 میلیون 123.683 میلیون 2.9 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 3,880 117.00 2.93 3,976 21.00 0.53 12:29 8,309 88.975 میلیون 353.758 میلیارد 15,456.73 3,997 4,130 3,807 4,192 1 8,900 3,879 3 29,000 3,879 7.54 هزار میلیارد 12.918 میلیون 3.486 میلیون 2.63 میلیون 2.461 میلیون 1.025 میلیون 38,890 -295,262 -29.06 8.37 220.6 86.305 میلیون 2.67 میلیون 75.127 میلیون 13.848 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 7,135 84.00 1.19 7,095 44.00 0.62 12:36 7,994 61.132 میلیون 433.749 میلیارد 3,478.85 7,051 7,403 6,790 7,403 2 80,000 7,140 2 15,519 7,140 8.55 هزار میلیارد 52.89 میلیون 44.347 میلیون 1.5 میلیون 42.248 میلیون 2.099 میلیون 28.178 میلیون 357,095 22.88 3.89 0.29 32.382 میلیون 28.75 میلیون 47.31 میلیون 13.821 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 30,899 421.00 1.34 30,994 326.00 1.04 12:29 7,582 2.407 میلیون 74.599 میلیارد 438.92 31,320 31,375 30,600 31,375 2 4,344 30,900 1 496 30,900 18.292 هزار میلیارد 42.598 میلیون 25.386 میلیون 600,000 24.002 میلیون 1.384 میلیون 35.391 میلیون 933,903 20.61 13.91 0.54 2.377 میلیون 29,584 2.407 میلیون 390
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 17,782 183.00 1.04 17,746 147.00 0.84 12:29 7,489 7.1 میلیون 126.001 میلیارد 987.93 17,599 17,400 17,400 17,999 2 1,123 17,780 2 815 17,850 41.148 هزار میلیارد 51.52 میلیون 15.33 میلیون 2.4 میلیون 8.93 میلیون 6.4 میلیون 26.641 میلیون 3.957 میلیون 11.15 7.05 1.42 5.917 میلیون 1.183 میلیون 6.822 میلیون 278,538
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - - - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 10,392 494.00 4.99 10,334 436.00 4.40 12:29 7,408 49.909 میلیون 515.783 میلیارد 3,845.87 9,898 10,392 9,900 10,392 1 2.603 میلیون 10,392 173 758 10,392 29.906 هزار میلیارد 58.193 میلیون 25.881 میلیون 3.75 میلیون 19.441 میلیون 6.44 میلیون 6.072 میلیون 1.865 میلیون 17.2 4.91 5.17 45.616 میلیون 4.293 میلیون 40.801 میلیون 9.109 میلیون
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 22,753 622.00 2.66 23,340 35.00 0.15 12:29 7,366 15.001 میلیون 350.13 میلیارد 2,109.11 23,375 24,543 22,207 24,543 1 910 22,800 1 9,163 22,899 8.35 هزار میلیارد 8.238 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 83.32 25.34 6.79 14.929 میلیون 72,167 14.244 میلیون 757,520
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 5,029 92.00 1.86 5,048 111.00 2.25 12:29 7,271 77.413 میلیون 390.747 میلیارد 10,527.61 4,937 4,990 4,961 5,120 1 396 5,027 1 2,000 5,029 571.74 هزار میلیارد 77.413 میلیون 656.24 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 143.672 میلیون 3.73 1.94 1.76 50.86 میلیون 26.553 میلیون 32.379 میلیون 45.034 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 9,577 11.00 0.11 9,762 196.00 2.05 12:29 7,222 22.018 میلیون 214.934 میلیارد 2,606.2 9,566 9,800 9,503 10,000 2 3,483 9,577 3 35,648 9,578 66.694 هزار میلیارد 84.481 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.48 3.87 3.84 21.592 میلیون 426,168 17.746 میلیون 4.272 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 19,792 769.00 4.04 19,729 706.00 3.71 12:30 7,174 9.296 میلیون 183.397 میلیارد 1,334.54 19,023 19,700 18,950 19,974 1 2,000 19,779 1 156 19,779 17.405 هزار میلیارد 30.539 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 22.41 2.5 3.39 8.594 میلیون 702,232 8.924 میلیون 372,237
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 1,110 32.00 2.97 1,108 30.00 2.78 12:29 6,683 125.434 میلیون 139 میلیارد - 1,078 1,110 1,082 1,110 - - - - 21.946 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 125.434 میلیون - 123.584 میلیون 1.85 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 7,252 231.00 3.09 7,320 163.00 2.18 12:29 6,533 26.039 میلیون 190.599 میلیارد 4,141.62 7,483 7,558 7,101 7,575 1 20,000 7,257 1 15,265 7,257 18.981 هزار میلیارد 25.24 میلیون 10.161 میلیون 3 میلیون 3.28 میلیون 6.881 میلیون 246,633 -187,685 -1751.64 2.98 85.31 25.912 میلیون 126,820 26.036 میلیون 3,057
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 16,650 514.00 2.99 16,934 230.00 1.34 12:29 6,469 12.224 میلیون 207.007 میلیارد 2,038.62 17,164 17,250 16,376 17,850 1 2,274 16,650 4 5,000 16,654 19.819 هزار میلیارد 24.057 میلیون 8.335 میلیون 1.125 میلیون 5.006 میلیون 3.329 میلیون 12.762 میلیون 2.305 میلیون 6.94 6.15 1.5 11.494 میلیون 730,000 12.224 میلیون -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 5,824 306.00 4.99 5,873 257.00 4.19 19:30 6,266 39.733 میلیون 233.354 میلیارد 4,957.89 6,130 6,177 5,824 6,177 38 750 5,681 1 356,935 5,824 6.336 هزار میلیارد 9.355 میلیون 3.584 میلیون 1.33 میلیون 1.544 میلیون 2.041 میلیون 2.581 میلیون 780,658 8.42 3.22 2.54 36.963 میلیون 2.77 میلیون 37.233 میلیون 2.5 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 3,164 150.00 4.98 3,145 131.00 4.35 12:29 6,199 111.721 میلیون 351.357 میلیارد 11,174.5 3,014 3,129 3,051 3,164 1 9.911 میلیون 3,164 164 1,000 3,165 17.722 هزار میلیارد 25.404 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 58.89 3.07 5.57 100.921 میلیون 10.8 میلیون 99.094 میلیون 12.627 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 44,899 94.00 0.21 45,474 481.00 1.07 12:29 6,179 4.284 میلیون 194.805 میلیارد 1,434.26 44,993 46,890 44,000 46,890 1 9,000 44,900 1 25 44,900 106.059 هزار میلیارد 225.205 میلیون 125.606 میلیون 3 میلیون 88.783 میلیون 36.823 میلیون 165.435 میلیون 12.723 میلیون 8.9 3.08 0.68 3.382 میلیون 901,464 4.007 میلیون 276,610
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 4,974 153.00 2.98 5,047 80.00 1.56 12:29 6,153 43.082 میلیون 217.449 میلیارد - 5,127 5,070 4,974 5,270 6 20,300 3,990 2 152,180 3,990 13.783 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.082 میلیون - 43.082 میلیون 204
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,600 39.00 2.38 1,646 7.00 0.43 12:30 6,105 107.208 میلیون 176.514 میلیارد 20,534.29 1,639 1,671 1,592 1,707 1 50,000 1,605 1 1,000 1,605 31.377 هزار میلیارد 92.166 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 26.59 میلیون -22,897,076 -1.45 -2.72 2.3 95.708 میلیون 11.5 میلیون 90.67 میلیون 16.538 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,290 8.00 0.35 2,262 36.00 1.57 12:30 5,740 71.922 میلیون 162.676 میلیارد 13,590.4 2,298 2,335 2,220 2,335 10 100,000 2,270 1 306,391 2,290 114.962 هزار میلیارد 1.316 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 20.571 میلیون 5.63 1.31 0.69 50.404 میلیون 21.518 میلیون 45.757 میلیون 26.164 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 7,820 372.00 4.99 7,721 273.00 3.67 12:29 5,296 29.312 میلیون 226.321 میلیارد 10,281.81 7,448 7,609 7,300 7,820 0 1.939 میلیون 7,820 145 - - 29.42 هزار میلیارد 37.972 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 11.52 3.84 20.82 26.472 میلیون 2.84 میلیون 25.888 میلیون 3.424 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 10,799 304.00 2.74 10,971 132.00 1.19 18:00 5,165 18.845 میلیون 206.761 میلیارد 3,932.51 11,103 11,300 10,601 11,599 3 150 10,799 1 24,889 10,800 21.295 هزار میلیارد 28.5 میلیون 9.925 میلیون 1.5 میلیون 2.169 میلیون 7.755 میلیون 148,166 77,388 279.21 2.79 145.84 18.713 میلیون 132,800 17.343 میلیون 1.502 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,961 141.00 5.00 2,960 140.00 4.96 1398/09/24 5,105 169.145 میلیون 500.705 میلیارد - 2,820 2,961 2,851 2,961 0 30.615 میلیون 2,961 476 - - 17.938 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 119.845 میلیون 49.3 میلیون 140.956 میلیون 28.189 میلیون
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 33,551 1,597.00 5.00 33,436 1,482.00 4.64 12:29 5,057 11.105 میلیون 371.305 میلیارد 1,591.46 31,954 33,551 32,500 33,551 4 1,534 33,549 1 24,881 33,551 6.189 هزار میلیارد 7.335 میلیون 937,183 100,000 647,331 289,852 901,819 58,871 102.69 20.86 6.7 10.24 میلیون 865,305 5.62 میلیون 5.485 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,650 55.00 0.96 5,614 91.00 1.60 12:29 5,042 18.166 میلیون 101.989 میلیارد 4,782.75 5,705 5,745 5,550 5,745 5 101 5,660 1 9,105 5,660 233.992 هزار میلیارد 312.933 میلیون 151.849 میلیون 44 میلیون 65.917 میلیون 85.932 میلیون 510.104 میلیون 53.431 میلیون 4.42 2.75 0.46 17.068 میلیون 1.099 میلیون 17.709 میلیون 457,073
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 9,011 155.00 1.75 8,996 140.00 1.58 12:29 4,934 20.22 میلیون 181.897 میلیارد 3,666.71 8,856 8,997 8,843 9,150 2 50,129 9,030 2 6,353 9,039 34.412 هزار میلیارد 44.776 میلیون 15.198 میلیون 4 میلیون 8.792 میلیون 6.406 میلیون 3.987 میلیون 1.12 میلیون 33.54 5.57 8.92 17.078 میلیون 3.141 میلیون 18.441 میلیون 1.779 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,980 134.00 2.19 6,024 90.00 1.47 12:29 4,900 53.724 میلیون 323.626 میلیارد 7,767.44 6,114 6,104 5,950 6,113 1 13,434 5,970 3 1,500 5,979 288.75 هزار میلیارد 3.842 میلیارد 3.724 میلیارد 50 میلیون 3.535 میلیارد 188.754 میلیون 387.225 میلیون 132.294 میلیون 2.21 1.54 0.75 27.562 میلیون 26.161 میلیون 44.684 میلیون 9.04 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 6,830 317.00 4.44 6,915 232.00 3.25 12:30 4,790 20.173 میلیون 139.495 میلیارد 4,619.47 7,147 7,299 6,790 7,299 2 200 6,821 1 8,500 6,889 11.175 هزار میلیارد 16.309 میلیون 3.845 میلیون 2.232 میلیون 878,284 2.967 میلیون 1.029 میلیون 1.013 میلیون 11.39 3.88 11.17 18.06 میلیون 2.113 میلیون 20.142 میلیون 31,337
ثفارس

عمران‌وتوسعه‌فارس‌

سهام بورس 3,030 144.00 4.99 3,009 123.00 4.26 12:29 4,585 60.843 میلیون 183.102 میلیارد 9,263.1 2,886 3,000 2,887 3,030 1 41,742 3,030 8 30,000 3,120 4.279 هزار میلیارد 7.576 میلیون 3.489 میلیون 1,000,000 2.16 میلیون 1.329 میلیون 1.498 میلیون 264,258 17.12 3.41 3.02 58.55 میلیون 2.293 میلیون 50.216 میلیون 10.627 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 5,001 90.00 1.83 5,038 127.00 2.59 12:29 4,569 53.682 میلیون 270.448 میلیارد 6,021.92 4,911 4,920 4,752 5,156 1 18,861 5,000 4 30,000 5,000 32.225 هزار میلیارد 43.466 میلیون 14.262 میلیون 8.25 میلیون 1.902 میلیون 12.36 میلیون 1.803 میلیون 2.948 میلیون 11.11 2.65 18.18 50.828 میلیون 2.854 میلیون 38.63 میلیون 15.052 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,159 111.00 3.39 3,187 83.00 2.54 12:29 4,551 42.553 میلیون 135.638 میلیارد 11,202.19 3,270 3,261 3,122 3,296 1 2,600 3,152 1 64,827 3,159 20.211 هزار میلیارد 361.143 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 340.746 میلیون -99,955,417 23.472 میلیون -40,129,008 -0.49 -0.2 0.84 41.533 میلیون 1.02 میلیون 32.503 میلیون 10.05 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 2,120 31.00 1.48 2,135 46.00 2.20 12:29 4,409 50.858 میلیون 108.571 میلیارد 21,588.56 2,089 2,158 2,041 2,191 1 86,016 2,110 4 33,000 2,110 2.123 هزار میلیارد 3.313 میلیون 1.375 میلیون 1.262 میلیون 617,978 757,429 361,722 -71,270 -31.31 2.95 6.17 50.538 میلیون 320,000 50.808 میلیون 50,000
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 3,820 39.00 1.01 3,855 4.00 0.10 12:29 4,349 41.331 میلیون 159.321 میلیارد 8,818.09 3,859 3,949 3,670 3,970 1 63,928 3,820 5 921 3,822 7.278 هزار میلیارد 51.258 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.815 میلیون 1.517 میلیون 4.59 1.99 0.71 34.921 میلیون 6.41 میلیون 40.706 میلیون 625,354
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 34,399 934.00 2.79 34,813 1,348.00 4.03 13:36 4,277 9.461 میلیون 329.353 میلیارد 1,246.91 33,465 35,138 32,500 35,138 1 5,562 34,103 1 3,085 34,399 4.233 هزار میلیارد 8.228 میلیون 1.556 میلیون 200,000 1.266 میلیون 290,101 3.944 میلیون 81,156 54.16 15.15 1.12 9.442 میلیون 18,381 8.485 میلیون 975,916
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 18,629 94.00 0.51 18,836 301.00 1.62 12:29 4,265 9.346 میلیون 176.036 میلیارد 3,062.11 18,535 18,450 17,750 19,461 1 100 18,629 1 100 18,629 23.994 هزار میلیارد 39.072 میلیون 9.954 میلیون 1.75 میلیون 6.109 میلیون 3.845 میلیون 3.992 میلیون -11,229 -2423.88 7.08 6.82 9.316 میلیون 30,000 8.886 میلیون 460,000
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 3,440 92.00 2.75 3,429 81.00 2.42 16:34 4,259 49.309 میلیون 169.067 میلیارد 10,162.17 3,348 3,440 3,350 3,479 1 8,393 3,439 1 50,000 3,440 57.2 هزار میلیارد 82.354 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.84 2.17 8.47 33.016 میلیون 16.293 میلیون 40.111 میلیون 9.198 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 9,311 228.00 2.39 9,422 117.00 1.23 12:29 4,228 30.331 میلیون 285.779 میلیارد 7,852.58 9,539 9,783 9,245 9,783 1 90,000 9,308 3 200 9,311 127.25 هزار میلیارد 497.535 میلیون 236.027 میلیون 15.3 میلیون 353.378 میلیون -117,351,045 210.84 میلیون -114,123,067 -1.11 -1.08 0.6 19.153 میلیون 11.178 میلیون 27.691 میلیون 2.64 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,400 56.00 1.03 5,412 44.00 0.81 12:29 4,150 23.695 میلیون 128.243 میلیارد 5,408.54 5,456 5,485 5,378 5,485 6 1,000 5,400 1 3,719 5,400 269.943 هزار میلیارد 371.546 میلیون 204.975 میلیون 20 میلیون 95.534 میلیون 109.44 میلیون 723.269 میلیون 72.265 میلیون 3.71 2.46 0.37 19.521 میلیون 4.174 میلیون 17.416 میلیون 6.279 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 6,400 88.00 1.39 6,426 114.00 1.81 12:29 4,107 35.544 میلیون 228.417 میلیارد 12,873.34 6,312 6,430 6,251 6,596 1 3,853 6,399 2 863 6,399 418.548 هزار میلیارد 29.893 میلیون 488.436 میلیون 78 میلیون 76.648 میلیون 192.363 میلیون 157.838 میلیون 85.793 میلیون 5.24 2.34 2.85 20.023 میلیون 15.521 میلیون 18.416 میلیون 17.128 میلیون
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 5,585 293.00 4.98 5,693 185.00 3.15 13:38 4,090 24.19 میلیون 137.724 میلیارد 5,866.13 5,878 6,100 5,585 6,100 43 41,511 5,585 1 585,609 5,585 4.34 هزار میلیارد 5.396 میلیون 1.977 میلیون 800,000 841,161 1.136 میلیون 711,323 183,655 25.88 4.18 6.68 23.187 میلیون 1.003 میلیون 24.19 میلیون -
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام فرابورس 12,132 577.00 4.99 12,106 551.00 4.77 1398/09/24 4,003 17.822 میلیون 215.759 میلیارد - 11,555 11,850 11,709 12,132 2 323,859 12,132 51 67,000 12,170 6.053 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17.482 میلیون 340,000 10.807 میلیون 7.016 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 7,620 267.00 3.63 7,644 291.00 3.96 12:29 3,894 23.379 میلیون 178.707 میلیارد 5,108.68 7,353 7,369 7,369 7,720 2 1,697 7,610 1 4,898 7,630 3.422 هزار میلیارد 5.22 میلیون 1.739 میلیون 500,000 1.398 میلیون 340,750 1.12 میلیون -53,205 -64.16 10.02 3.05 21.739 میلیون 1.64 میلیون 23.004 میلیون 375,000
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 4,810 147.00 3.15 4,806 143.00 3.07 1398/09/24 3,849 30.099 میلیون 144.645 میلیارد - 4,663 4,896 4,610 4,896 3 58,390 4,810 5 109,151 4,811 12.496 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 29.798 میلیون 300,725 19.198 میلیون 10.901 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 5,313 14.00 0.26 5,284 15.00 0.28 12:38 3,782 26.251 میلیون 138.721 میلیارد 8,208.82 5,299 5,350 5,150 5,390 2 46,663 5,312 1 118,000 5,313 24.182 هزار میلیارد 32.977 میلیون 13.582 میلیون 5.625 میلیون 3.254 میلیون 10.328 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.9 2.59 15.06 24.468 میلیون 1.783 میلیون 25.001 میلیون 1.25 میلیون
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 8,500 404.00 4.99 8,390 294.00 3.63 1398/09/14 3,757 19.11 میلیون 160.33 میلیارد 6,115.14 8,096 8,300 8,120 8,500 1 1,200 8,500 2 12,000 8,500 4.108 هزار میلیارد 8.264 میلیون 3.515 میلیون 600,000 3.23 میلیون 284,502 428,416 -137,605 -34.18 16.53 10.98 19.058 میلیون 52,420 15.43 میلیون 3.681 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 3,161 26.00 0.82 3,224 37.00 1.16 12:29 3,707 22.73 میلیون 73.291 میلیارد 6,823.66 3,187 3,284 3,088 3,335 2 636 3,160 1 11,809 3,167 6.479 هزار میلیارد 11.965 میلیون 5.041 میلیون 1.323 میلیون 3.435 میلیون 1.606 میلیون 3.583 میلیون -370,829 -30.87 9.89 1.78 22.715 میلیون 15,000 21.48 میلیون 1.25 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 14,595 695.00 5.00 14,518 618.00 4.45 12:29 3,685 13.758 میلیون 199.732 میلیارد 2,360.88 13,900 14,200 14,001 14,595 1 175,646 14,595 44 1 14,595 15.337 هزار میلیارد 21.138 میلیون 5.244 میلیون 1.3 میلیون 2.264 میلیون 2.979 میلیون 5.458 میلیون 407,957 38.73 5.3 2.9 12.721 میلیون 1.037 میلیون 13.247 میلیون 511,267
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,811 16.00 0.88 1,827 0.00 0.00 12:36 3,598 56.792 میلیون 103.733 میلیارد 14,112.51 1,827 1,860 1,792 1,878 3 215,856 1,800 6 94,372 1,820 9.506 هزار میلیارد 25.91 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -14.44 3.19 0.61 56.692 میلیون 100,000 51.367 میلیون 5.425 میلیون
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 7,650 214.00 2.72 7,752 112.00 1.42 12:29 3,533 12.171 میلیون 94.353 میلیارد 3,497.66 7,864 8,249 7,471 8,249 2 5,500 7,650 2 3,168 7,669 2.484 هزار میلیارد 4.676 میلیون 1.48 میلیون 445,000 1.226 میلیون 253,567 2.655 میلیون 13,015 208.09 10.68 1.02 12.17 میلیون 444 12.051 میلیون 119,588
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,659 13.00 0.35 3,682 10.00 0.27 12:29 3,459 43.309 میلیون 159.475 میلیارد 10,345.75 3,672 3,755 3,590 3,755 1 28,817 3,661 1 628 3,662 245.234 هزار میلیارد 338.221 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.79 2.28 6.55 18.508 میلیون 24.801 میلیون 24.232 میلیون 19.077 میلیون
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 14,439 687.00 5.00 14,358 606.00 4.41 12:29 3,452 11.489 میلیون 164.96 میلیارد 2,413.18 13,752 14,439 13,820 14,439 1 918,503 14,439 89 1,000 14,570 6.043 هزار میلیارد 9.594 میلیون 2.982 میلیون 500,000 2.415 میلیون 566,975 2.168 میلیون 5,879 1398.76 10.97 2.86 11.482 میلیون 7,000 10.565 میلیون 923,930
بموتو

موتوژن‌

سهام بورس 20,520 526.00 2.50 20,785 261.00 1.24 1398/09/21 3,400 6.855 میلیون 142.481 میلیارد 1,200.24 21,046 20,900 20,302 21,399 1 1,000 19,994 1 50 21,098 12.207 هزار میلیارد 16.889 میلیون 5.566 میلیون 680,400 2.747 میلیون 2.819 میلیون 6.221 میلیون 1.881 میلیون 9.31 4.34 1.93 4.717 میلیون 2.138 میلیون 6.688 میلیون 167,053
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 47,901 1,180.00 2.40 47,616 1,465.00 2.98 12:29 3,384 1.972 میلیون 93.902 میلیارد 638 49,081 48,980 46,627 48,980 2 76 47,901 1 370 48,200 27.487 هزار میلیارد 35.974 میلیون 8.702 میلیون 600,000 7.404 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 30.97 20.09 1.14 1.931 میلیون 41,444 1.87 میلیون 101,700
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 5,462 256.00 4.48 5,520 198.00 3.46 12:29 3,383 17.467 میلیون 96.413 میلیارد 5,586.39 5,718 5,800 5,433 5,800 1 8,000 5,461 1 18,312 5,462 6.246 هزار میلیارد 12.32 میلیون 6.124 میلیون 1.385 میلیون 4.673 میلیون 1.452 میلیون 8.722 میلیون -112,730 -53 4.12 0.68 17.453 میلیون 14,800 17.467 میلیون -
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,170 9.00 0.28 3,176 15.00 0.47 12:29 3,350 25.867 میلیون 82.151 میلیارد 7,992.02 3,161 3,142 3,120 3,261 1 25,000 3,170 1 50,000 3,170 6.857 هزار میلیارد 10.904 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -330.33 5.59 5 25.867 میلیون - 25.117 میلیون 750,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 27,200 390.00 1.45 27,356 546.00 2.04 12:29 3,325 5.718 میلیون 156.411 میلیارد 3,340.01 26,810 27,938 26,120 27,938 1 200 27,200 1 384 27,200 10.92 هزار میلیارد 13.52 میلیون 1.115 میلیون 480,000 388,771 726,096 563,105 165,761 75.1 17.03 21.89 5.478 میلیون 239,073 5.618 میلیون 100,000
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,498 99.00 2.91 3,526 127.00 3.74 12:29 3,255 26.068 میلیون 91.91 میلیارد 8,829.84 3,399 3,452 3,446 3,568 3 600 3,497 1 56,687 3,500 5.913 هزار میلیارد 10.235 میلیون 7.857 میلیون 1.96 میلیون 3.324 میلیون 4.533 میلیون 1.803 میلیون 309,567 19.97 2.51 3.53 24.1 میلیون 1.968 میلیون 24.468 میلیون 1.6 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 11,258 536.00 5.00 11,073 351.00 3.27 1398/09/24 3,244 12.719 میلیون 140.836 میلیارد - 10,722 11,000 10,631 11,258 2 2.169 میلیون 11,258 71 1,000 11,300 35.434 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.545 میلیون 174,296 11.519 میلیون 1.2 میلیون
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,480 548.00 3.65 14,549 479.00 3.19 12:41 3,174 6.15 میلیون 89.48 میلیارد 2,031.67 15,028 15,089 14,277 15,089 1 200 14,476 1 727 14,480 16.681 هزار میلیارد 19.819 میلیون 3.833 میلیون 1.26 میلیون 1.488 میلیون 2.346 میلیون 4.473 میلیون 820,404 21.61 7.56 3.96 5.839 میلیون 311,204 6.058 میلیون 92,399
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,680 107.00 3.84 2,713 74.00 2.66 12:29 3,174 24.601 میلیون 66.745 میلیارد 9,878.21 2,787 2,809 2,653 2,810 1 1,000 2,689 1 2,000 2,698 63.819 هزار میلیارد 1.369 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -4.29 -3.95 0.44 23.701 میلیون 900,000 24.601 میلیون -
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,045.00 99.99 1 10,045.00 99.99 1398/09/24 3,157 313 میلیون 313 میلیون - 10,046 1 1 1 0 - - 0 - - 3 میلیارد - - - - - - - - - - - 313 میلیون - 313 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 36,064 1,717.00 5.00 35,942 1,595.00 4.64 12:29 3,132 4.514 میلیون 162.226 میلیارد 821.24 34,347 35,969 35,350 36,064 2 10,436 36,064 4 192 36,554 6.183 هزار میلیارد 7.617 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 67.52 24.76 12.07 4.035 میلیون 478,900 3.688 میلیون 825,092
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 18,440 234.00 1.29 18,586 380.00 2.09 12:29 3,120 4.492 میلیون 83.48 میلیارد 2,364.18 18,206 18,699 17,890 19,102 1 350 18,424 1 2,000 18,440 15.7 هزار میلیارد 20.001 میلیون 3.849 میلیون 1,000,000 1.415 میلیون 2.434 میلیون 5.165 میلیون 1.697 میلیون 10.18 7.1 3.34 4.486 میلیون 5,500 4.477 میلیون 15,000
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 18,340 34.00 0.19 18,559 185.00 1.01 12:29 3,098 6.54 میلیون 121.372 میلیارد 2,387.43 18,374 18,690 18,220 19,000 1 500 18,340 2 300 18,340 10.056 هزار میلیارد 11.065 میلیون 963,828 580,000 300,387 1.072 میلیون 1.005 میلیون 388,989 26.43 9.35 10.17 6.42 میلیون 120,000 6.44 میلیون 100,060
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,961 1,762.00 146.96 2,359 1,160.00 96.75 12:28 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 11,781.96 1,199 2,961 2,851 2,961 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 15.501 هزار میلیارد 247.708 میلیون 239.127 میلیون 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون 2.92 1.59 0.4 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 11,006 54.00 0.49 11,402 342.00 3.09 12:43 3,058 17.204 میلیون 196.159 میلیارد 11,477.56 11,060 11,613 10,507 11,613 4 10,354 10,832 16 162,264 10,832 1.814 هزار میلیارد 3.046 میلیون 568,215 230,000 423,071 145,144 638,864 21,386 97.91 14.43 3.28 17.119 میلیون 85,000 17.204 میلیون -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 9,999 329.00 3.40 9,940 270.00 2.79 12:29 3,038 24.332 میلیون 241.856 میلیارد 3,250.39 9,670 9,721 9,626 10,153 4 13,388 9,999 2 42,694 10,000 10.078 هزار میلیارد 16.263 میلیون 5.796 میلیون 1.3 میلیون 3.341 میلیون 2.454 میلیون 8.03 میلیون 1.743 میلیون 5.79 4.12 1.26 11.035 میلیون 13.298 میلیون 15.294 میلیون 9.039 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 49,022 2,580.00 5.00 49,555 2,047.00 3.97 12:29 2,991 1.885 میلیون 93.41 میلیارد 1,710.18 51,602 52,500 49,022 53,040 1 40 49,308 2 71 49,308 2.721 هزار میلیارد 2.493 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 25,679 - - - 1.774 میلیون 110,604 1.848 میلیون 36,567
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,549 145.00 0.78 18,439 255.00 1.36 12:29 2,967 6.188 میلیون 114.099 میلیارد 1,802.23 18,694 18,650 18,300 18,799 1 11,000 18,540 1 653 18,549 238.906 هزار میلیارد 379.564 میلیون 196.135 میلیون 13.8 میلیون 125.106 میلیون 71.029 میلیون 599.926 میلیون 57.244 میلیون 4.2 3.39 0.4 4.978 میلیون 1.21 میلیون 5.249 میلیون 938,972
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 8,918 249.00 2.72 8,935 232.00 2.53 12:29 2,962 8.946 میلیون 79.933 میلیارد 3,644.69 9,167 9,200 8,722 9,290 1 3,317 8,881 1 6,094 8,918 4.915 هزار میلیارد 7.115 میلیون 2.489 میلیون 370,000 1.754 میلیون 734,694 1.436 میلیون 122,209 44.33 7.37 3.77 8.886 میلیون 60,000 8.946 میلیون -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,430 56.00 2.25 2,449 37.00 1.49 12:30 2,957 41.877 میلیون 102.564 میلیارد 12,688.7 2,486 2,460 2,380 2,533 3 1,400 2,408 1 11,000 2,435 20.539 هزار میلیارد 38.808 میلیون 29.116 میلیون 9.04 میلیون 16.669 میلیون 12.447 میلیون 7.061 میلیون 1.488 میلیون 11.7 1.61 2.79 28.277 میلیون 13.6 میلیون 38.227 میلیون 3.65 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل

سهام پایه فرابورس 2,207 64.00 2.99 2,203 60.00 2.80 12:29 2,956 31.183 میلیون 68.692 میلیارد - 2,143 2,207 2,150 2,207 1 9,508 1,871 2 3,373 1,879 4.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.836 میلیون 2.347 میلیون 31.183 میلیون -
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام پایه فرابورس 2,368 36.00 1.54 2,357 25.00 1.07 12:29 2,920 33.951 میلیون 80.008 میلیارد - 2,332 2,370 2,330 2,401 - - - - 9.99 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 28.995 میلیون 4.956 میلیون 30.723 میلیون 3.227 میلیون
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 3,080 79.00 2.63 3,077 76.00 2.53 12:29 2,908 36.734 میلیون 113.019 میلیارد 9,714.46 3,001 3,120 2,911 3,145 1 2,000 3,075 2 1,000 3,079 3.038 هزار میلیارد 5.241 میلیون 1.928 میلیون 1.2 میلیون 1.549 میلیون 379,208 963,918 97,069 30.05 7.69 3.03 36.209 میلیون 525,000 35.234 میلیون 1.5 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,964 24.00 1.21 1,996 8.00 0.40 12:29 2,890 45.353 میلیون 90.508 میلیارد 11,882.37 1,988 2,000 1,961 2,030 1 1.102 میلیون 1,964 12 2,000 1,980 21.138 هزار میلیارد 32.053 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 11.55 1.22 7.02 36.336 میلیون 9.017 میلیون 39.993 میلیون 5.36 میلیون