شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 436 1.00 0.23 433 4.00 0.92 12:29 17,373 591.622 میلیون 256.335 میلیارد 27,932.27 437 425 421 440 2 100,000 437 1 101,000 437 97.856 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 14.79 0.63 0.4 161.882 میلیون 429.74 میلیون 577.718 میلیون 13.904 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,705 89.00 4.96 1,712 82.00 4.57 12:29 12,055 176.361 میلیون 301.858 میلیارد 11,410.13 1,794 1,727 1,705 1,755 4 750 1,706 1 252,432 1,709 110.337 هزار میلیارد 197.136 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 10.81 1.95 1.11 150.118 میلیون 26.243 میلیون 175.317 میلیون 1.045 میلیون
شپلی

پلی اکریل ایران

سهام پایه فرابورس 5,065 118.00 2.39 4,964 17.00 0.34 12:30 11,894 73.795 میلیون 366.322 میلیارد - 4,947 4,948 4,799 5,095 0 13.54 میلیون 4,466 1215 - - 17.666 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 73.695 میلیون 100,000 73.77 میلیون 25,500
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 524 5.00 0.96 518 1.00 0.19 12:29 9,151 345.556 میلیون 178.837 میلیارد 29,405.01 519 505 505 525 57 3.24 میلیون 524 33 3.03 میلیون 525 91.009 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 42.911 میلیون 302.646 میلیون 335.59 میلیون 9.966 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,944 96.00 4.71 1,939 101.00 4.95 12:29 8,070 208.882 میلیون 405.126 میلیارد 12,826.55 2,040 1,938 1,938 2,010 1 4,850 1,942 1 99,500 1,944 80.104 هزار میلیارد 386.3 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.12 -1.25 0.86 79.018 میلیون 129.864 میلیون 207.079 میلیون 1.803 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,416 127.00 4.99 2,420 123.00 4.84 12:40 7,544 48.794 میلیون 118.057 میلیارد 6,359.96 2,543 2,422 2,416 2,498 68 7,500 2,416 1 2.298 میلیون 2,416 61.402 هزار میلیارد 60.414 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 136.81 2.19 26.91 45.563 میلیون 3.231 میلیون 48.391 میلیون 402,984
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 804 73.00 9.99 804 73.00 9.99 1398/08/14 7,410 354.458 میلیون 284.984 میلیارد 47,835.09 731 804 804 804 0 60.851 میلیون 804 664 - - 1.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 61.058 میلیون 293.4 میلیون - 354.458 میلیون
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 828 24.00 2.99 828 24.00 2.99 1398/08/4 7,157 140.244 میلیون 116.053 میلیارد - 804 820 816 828 - - - - 17.489 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 139.654 میلیون 590,000 140.244 میلیون -
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 58,100 2,597.00 4.28 60,663 34.00 0.06 12:40 6,858 5.174 میلیون 313.886 میلیارد 743.03 60,697 57,663 57,663 63,690 1 1,485 58,100 2 100 58,100 3.035 هزار میلیارد 3.049 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 129.53 38.79 28.94 5.164 میلیون 10,000 5.124 میلیون 50,000
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 15,520 739.00 5.00 15,039 258.00 1.75 12:47 6,426 36.805 میلیون 553.511 میلیارد 8,328.83 14,781 14,042 14,042 15,520 0 53,876 15,520 7 - - 20.693 هزار میلیارد 21.503 میلیون 2.541 میلیون 1.4 میلیون 448,855 2.092 میلیون 1.153 میلیون 953,400 20.73 9.45 17.14 32.86 میلیون 3.946 میلیون 33.416 میلیون 3.389 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 7,570 376.00 4.73 7,556 390.00 4.91 12:37 6,274 110.591 میلیون 835.574 میلیارد 10,006.06 7,946 7,549 7,549 7,799 1 45,000 7,552 2 700 7,552 121.574 هزار میلیارد 468.985 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.01 -0.99 0.56 28.332 میلیون 82.259 میلیون 103.749 میلیون 6.842 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 5,890 415.00 6.58 5,871 434.00 6.88 12:30 6,019 27.328 میلیون 160.436 میلیارد 3,109.66 6,305 5,801 5,700 6,100 1 500 5,891 1 11,709 5,911 18.915 هزار میلیارد 20.721 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1466.41 2.5 71.42 24.6 میلیون 2.728 میلیون 26.973 میلیون 355,000
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 27,482 1,439.00 4.98 27,494 1,427.00 4.93 12:29 5,955 3.444 میلیون 94.7 میلیارد 573.04 28,921 27,652 27,475 27,750 5 400 27,482 1 4,311 27,482 17.353 هزار میلیارد 40.108 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 17.58 11.88 0.47 3.089 میلیون 355,131 3.444 میلیون 195
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 19,190 460.00 2.46 18,807 77.00 0.41 12:29 5,717 17.418 میلیون 327.568 میلیارد 3,046.62 18,730 18,200 17,794 19,666 1 200 19,190 1 9,493 19,190 6.181 هزار میلیارد 6.742 میلیون 880,151 330,000 535,410 344,741 1.287 میلیون 104,865 57.55 17.52 4.7 17.392 میلیون 25,525 16.764 میلیون 653,247
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 14,889 430.00 2.81 15,101 218.00 1.42 12:40 5,679 7.776 میلیون 117.429 میلیارد 1,369.33 15,319 15,020 14,554 15,550 2 1,000 14,888 1 2,854 14,889 15.319 هزار میلیارد 25.911 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 18.75 2.08 2.84 7.501 میلیون 275,100 7.601 میلیون 175,000
انرژی3

سایر اشخاص بورس انرژی

سهام پایه فرابورس 70,000 1,170.00 1.70 70,268 1,438.00 2.09 13:30 5,318 3.572 میلیون 250.982 میلیارد - 68,830 67,000 65,401 72,271 0 486,008 63,398 436 - - 41.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.522 میلیون 50,000 3.521 میلیون 50,300
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,741 512.00 4.99 9,746 507.00 4.94 12:29 4,963 35.733 میلیون 348.256 میلیارد 7,199.95 10,253 9,741 9,741 9,919 293 1,000 9,680 1 7.462 میلیون 9,741 24.152 هزار میلیارد 24.976 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 14.87 6.46 5.45 24.233 میلیون 11.5 میلیون 35.694 میلیون 39,786
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 4,262 124.00 3.00 4,260 122.00 2.95 1398/08/25 4,558 46.621 میلیون 198.625 میلیارد - 4,138 4,262 4,153 4,262 6 20,300 3,990 2 152,180 3,990 13.783 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.972 میلیون 649,002 41.83 میلیون 4.79 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,288 67.00 4.94 1,291 64.00 4.72 12:29 4,342 91.301 میلیون 117.876 میلیارد 21,027.38 1,355 1,288 1,288 1,310 19 100,000 1,253 1 1.548 میلیون 1,288 30.786 هزار میلیارد 84.1 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.23 -2.31 1.95 58.238 میلیون 33.063 میلیون 91.301 میلیون -
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

سهام بورس 3,646 138.00 3.93 3,647 139.00 3.96 12:29 3,658 43.093 میلیون 157.163 میلیارد 11,780.52 3,508 3,638 3,333 3,683 3 5,703 3,646 1 35,200 3,674 6.314 هزار میلیارد 6.991 میلیون 3.568 میلیون 1.8 میلیون 426,896 3.141 میلیون 1.088 میلیون 1.032 میلیون 6.12 2.01 5.8 43.068 میلیون 25,000 33.129 میلیون 9.965 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,301 149.00 2.73 5,348 102.00 1.87 12:29 3,647 57.365 میلیون 306.802 میلیارد 15,729.46 5,450 5,330 5,201 5,468 8 300,000 5,449 3 364,000 5,449 272.5 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.02 1.42 0.69 18.793 میلیون 38.573 میلیون 49.156 میلیون 8.209 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,248 118.00 4.99 2,255 111.00 4.69 12:29 3,556 66.368 میلیون 149.653 میلیارد 18,663.66 2,366 2,260 2,248 2,327 7 200,010 2,248 3 398,216 2,248 14.874 هزار میلیارد 19.809 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 48.47 2.53 4.58 50.647 میلیون 15.721 میلیون 65.87 میلیون 498,196
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 13,991 332.00 2.43 13,923 264.00 1.93 1398/08/25 3,330 6.552 میلیون 91.227 میلیارد 1,967.7 13,659 13,660 13,659 14,299 6 443 13,991 3 24,196 13,999 33.415 هزار میلیارد 42.648 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 8.39 5.3 1.06 6.552 میلیون - 6.552 میلیون -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,435 40.00 0.89 4,452 23.00 0.51 12:29 3,229 49.732 میلیون 221.412 میلیارد 15,401.64 4,475 4,439 4,397 4,529 1 1,000 4,446 1 1,100 4,446 581.75 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.64 1.89 1.72 10.038 میلیون 39.694 میلیون 36.307 میلیون 13.424 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 8,150 0.00 0.00 23,076 0.00 0.00 12:29 3,101 9.628 میلیون 222.18 میلیارد 3,503.14 - 8,142 8,142 8,370 1 3,450 23,075 3 12,946 23,080 27.424 هزار میلیارد 30.557 میلیون 8.692 میلیون 1.2 میلیون 4.403 میلیون 4.289 میلیون 10.171 میلیون 2.922 میلیون 8.95 6.1 2.57 5.73 میلیون 3.898 میلیون 6.489 میلیون 3.139 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,120 921.00 76.81 2,359 1,160.00 96.75 12:29 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 10,411.64 1,199 2,133 2,088 2,200 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 13.314 هزار میلیارد 242.714 میلیون 239.127 میلیون 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون 2.54 1.38 0.35 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,562 67.00 1.49 4,596 101.00 2.25 12:29 3,023 21.329 میلیون 98.04 میلیارد 7,055.74 4,495 4,524 4,420 4,719 2 3,570 4,562 5 58,344 4,562 181.149 هزار میلیارد 200.882 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 9.11 3.39 9.04 10.678 میلیون 10.651 میلیون 16.513 میلیون 4.816 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 3,319 157.00 4.97 3,318 156.00 4.93 12:29 2,822 89.673 میلیون 297.518 میلیارد 31,776.56 3,162 3,280 3,184 3,320 1 96,902 3,301 1 10,000 3,318 12.648 هزار میلیارد 47.516 میلیون 38.782 میلیون 3 میلیون 34.244 میلیون 4.538 میلیون 17.14 میلیون 861,795 15.4 2.92 0.77 78.873 میلیون 10.8 میلیون 44.977 میلیون 44.696 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,564 82.00 4.98 1,564 82.00 4.98 12:29 2,784 71.628 میلیون 112.059 میلیارد 25,728.52 1,646 1,564 1,564 1,595 51 2,000 1,550 1 3.103 میلیون 1,564 9.102 هزار میلیارد 24.456 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -12.63 2.79 0.53 46.68 میلیون 24.948 میلیون 71.596 میلیون 31,850
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,468 128.00 2.29 5,526 70.00 1.25 12:29 2,766 20.34 میلیون 112.394 میلیارد 7,353.71 5,596 5,360 5,358 5,680 1 5,000 5,462 1 5,000 5,520 246.224 هزار میلیارد 309.348 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.55 2.83 0.48 5.714 میلیون 14.626 میلیون 18.497 میلیون 1.843 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,087 372.00 4.99 7,093 366.00 4.91 12:29 2,671 14.359 میلیون 101.849 میلیارد 5,375.96 7,459 7,100 7,087 7,260 1 6,366 7,087 7 11,066 7,088 27.971 هزار میلیارد 46.341 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 14.57 4.16 4.38 12.409 میلیون 1.95 میلیون 14.359 میلیون -
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,500 17.00 0.31 5,452 65.00 1.18 12:29 2,617 24.36 میلیون 132.813 میلیارد 9,308.33 5,517 5,333 5,260 5,599 3 32,030 5,452 4 77,780 5,507 281.367 هزار میلیارد 346.16 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.72 2.48 0.37 6.653 میلیون 17.707 میلیون 22.113 میلیون 2.246 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,683 141.00 4.99 2,683 141.00 4.99 12:29 2,574 35.287 میلیون 94.687 میلیارد 13,709.18 2,824 2,683 2,683 2,754 210 3,000 2,665 1 7.436 میلیون 2,683 37.082 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.78 34.78 0.71 22.304 میلیون 12.984 میلیون 30.636 میلیون 4.652 میلیون
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
فاهواز

نورد و لوله اهواز

سهام پایه فرابورس 1,651 32.00 1.98 1,639 20.00 1.24 12:28 2,520 39.056 میلیون 64.03 میلیارد - 1,619 1,628 1,587 1,651 0 9.8 میلیون 1,498 323 - - 9.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 38.735 میلیون 321,723 39.056 میلیون -
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,037 107.00 4.99 2,038 106.00 4.94 12:29 2,490 62.131 میلیون 126.624 میلیارد 24,952.19 2,144 2,037 2,037 2,076 5 1,000 2,034 1 175,000 2,037 19.382 هزار میلیارد 34.897 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 10.57 1.45 2.52 27.604 میلیون 34.527 میلیون 61.826 میلیون 305,140
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 2,196 0.00 0.00 2,650 0.00 0.00 12:29 2,475 26.769 میلیون 70.94 میلیارد 13,353.93 - 2,203 2,194 2,270 1 19,950 2,662 1 76,917 2,680 46.18 هزار میلیارد 91.257 میلیون 76.236 میلیون 20 میلیون 47.177 میلیون 29.059 میلیون 5.53 میلیون 5.312 میلیون 8.31 1.52 7.97 20.703 میلیون 6.066 میلیون 25.912 میلیون 856.714
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,590 75.00 4.50 1,586 79.00 4.74 12:29 2,275 39.541 میلیون 62.716 میلیارد 17,380.71 1,665 1,600 1,582 1,647 1 13,950 1,585 3 11,754 1,590 20.813 هزار میلیارد 26.928 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.16 1.07 6.17 35.492 میلیون 4.049 میلیون 39.541 میلیون -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,598 279.00 9.70 2,877 0.00 0.00 12:29 2,246 26.845 میلیون 70.549 میلیارد 11,952.36 2,877 2,734 2,598 2,734 7 544 1,815 1 451,163 2,598 7.567 هزار میلیارد 9.145 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -32.24 5.38 40.06 24.545 میلیون 2.3 میلیون 26.245 میلیون 600,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,095 37.00 1.74 2,066 66.00 3.10 12:30 2,235 31.839 میلیون 65.794 میلیارد 14,245.62 2,132 2,036 2,026 2,145 10 100,000 2,095 1 958,955 2,095 107.453 هزار میلیارد 1.309 میلیارد 1.288 میلیارد 50.4 میلیون 1.199 میلیارد 88.602 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 5.06 1.18 0.63 10.593 میلیون 21.246 میلیون 29.013 میلیون 2.825 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,245 4.00 0.08 5,286 37.00 0.70 12:29 2,219 31.071 میلیون 164.236 میلیارد 14,002.43 5,249 5,190 5,181 5,449 1 158,322 5,221 6 2,019 5,245 409.422 هزار میلیارد 520.403 میلیون 294.261 میلیون 78 میلیون 101.777 میلیون 192.484 میلیون 157.838 میلیون 85.915 میلیون 4.8 2.14 2.61 3.388 میلیون 27.683 میلیون 17.397 میلیون 13.675 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 892 18.00 1.98 893 17.00 1.87 12:29 2,202 42.605 میلیون 38.026 میلیارد - 910 892 892 895 9 50,000 932 1 412,617 933 14.171 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25.055 میلیون 17.55 میلیون 42.346 میلیون 259,696
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون
ممسنیح

ح.پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 94 0.00 0.00 94 0.00 0.00 1396/03/22 2,157 107.752 میلیون 10.129 میلیارد - 94 94 94 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 17,757 934.00 5.00 17,808 883.00 4.72 12:40 2,110 7.03 میلیون 125.196 میلیارد 3,331.91 18,691 17,757 17,757 18,390 37 10 17,757 1 385,251 17,757 21.027 هزار میلیارد 25.2 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.39 6.34 1.57 5.114 میلیون 1.916 میلیون 6.99 میلیون 39,965
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,005 1,013.00 2.89 33,977 1,041.00 2.97 12:29 2,095 1.356 میلیون 46.084 میلیارد 647.4 35,018 34,703 33,530 34,703 1 500 33,994 1 1,623 34,005 105.054 هزار میلیارد 191.844 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 7.98 2.76 0.62 1.003 میلیون 353,762 1.356 میلیون -
دی

بانک دی

سهام فرابورس 2,856 150.00 4.99 2,857 149.00 4.96 12:29 2,090 25.702 میلیون 73.432 میلیارد 12,297.83 3,006 2,856 2,856 2,920 33 1,000 2,722 1 1.486 میلیون 2,856 19.238 هزار میلیارد 359.031 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 23.472 میلیون -37,858,176 -0.48 -0.18 0.78 18.202 میلیون 7.5 میلیون 25.601 میلیون 101,058
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 25,864 1,361.00 5.00 25,949 1,276.00 4.69 12:29 2,067 1.531 میلیون 39.728 میلیارد 740.7 27,225 25,910 25,864 26,990 1 27,292 25,864 23 1,415 26,005 12.251 هزار میلیارد 30.025 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 10.99 9.22 0.44 1.531 میلیون - 1.498 میلیون 33,113
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,196 113.00 4.89 2,204 105.00 4.55 12:29 2,046 27.322 میلیون 60.22 میلیارد - 2,309 2,203 2,194 2,270 3 20,000 2,196 1 151,800 2,200 44.08 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15.6 میلیون 11.722 میلیون 26.97 میلیون 352,278
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,920 258.00 4.98 4,922 256.00 4.94 12:29 1,967 20.975 میلیون 103.231 میلیارد 10,663.27 5,178 4,920 4,920 5,040 14 10 4,920 1 557,377 4,920 26.982 هزار میلیارد 47.052 میلیون 33.576 میلیون 5.211 میلیون 21.404 میلیون 12.172 میلیون 7.664 میلیون 1.896 میلیون 13.53 2.11 3.35 14.153 میلیون 6.822 میلیون 20.975 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,577 398.00 4.99 7,584 391.00 4.90 12:28 1,887 15.419 میلیون 116.945 میلیارد 8,171.41 7,975 7,577 7,577 7,780 33 400 7,401 1 1.193 میلیون 7,577 31.9 هزار میلیارد 39.027 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.82 4.79 7.66 9.619 میلیون 5.8 میلیون 14.699 میلیون 720,364
شمواد

تولید مواداولیه الیاف مصنوعی

سهام پایه فرابورس 43,491 1,265.00 3.00 42,501 275.00 0.65 12:30 1,872 1.683 میلیون 71.514 میلیارد - 42,226 42,411 40,960 43,492 0 577,805 37,908 319 - - 6.059 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.683 میلیون - 1.683 میلیون -
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 8,700 351.00 3.88 8,666 385.00 4.25 12:29 1,852 8.148 میلیون 70.607 میلیارد 4,399.4 9,051 8,610 8,610 8,800 2 42,214 8,700 2 40,000 8,700 54.306 هزار میلیارد 62.473 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 4.88 3.88 1.19 5.156 میلیون 2.992 میلیون 8.132 میلیون 15,900
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,349 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 12:36 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 3,264.58 - 12,569 12,113 12,800 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 174.239 هزار میلیارد 221.95 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.62 3.89 1.42 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,364 703.00 5.00 13,388 679.00 4.83 12:29 1,805 7.841 میلیون 104.979 میلیارد 4,344.26 14,067 13,368 13,364 13,890 4 5,000 13,270 1 50,987 13,364 65.116 هزار میلیارد 67.712 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.14 3.69 3.66 4.929 میلیون 2.913 میلیون 7.841 میلیون -
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,718 128.00 4.94 2,697 107.00 4.13 1398/08/25 1,775 17.614 میلیون 47.503 میلیارد 9,923.24 2,590 2,711 2,630 2,719 1 15,737 2,715 2 2,719 2,718 6.743 هزار میلیارد 48.363 میلیون 45.118 میلیون 2.5 میلیون 41.62 میلیون 3.498 میلیون 9.572 میلیون 1.606 میلیون 4.2 1.93 0.7 16.464 میلیون 1.15 میلیون 16.838 میلیون 776,236
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 3,933 0.00 0.00 4,262 0.00 0.00 12:29 1,737 7.47 میلیون 31.84 میلیارد 9,748.63 - 3,933 3,933 4,020 2 90,584 4,300 6 140,000 4,300 10.761 هزار میلیارد 13.428 میلیون 7.531 میلیون 2.6 میلیون 3.197 میلیون 4.334 میلیون 4.803 میلیون 1.088 میلیون 9.4 2.36 2.13 7.47 میلیون - 6.928 میلیون 542.277
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 10,366 190.00 1.87 10,244 68.00 0.67 12:29 1,734 6.2 میلیون 63.51 میلیارد 3,575.27 10,176 9,668 9,668 10,684 3 200 10,379 1 43,201 10,380 9.364 هزار میلیارد 10.423 میلیون 1.829 میلیون 920,223 996,611 832,056 1.095 میلیون 311,931 28.81 10.8 8.22 6.2 میلیون - 6.2 میلیون -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 6,825 290.00 4.44 6,535 0.00 0.00 12:30 1,726 26.013 میلیون 175.454 میلیارد 15,071.5 6,535 6,500 6,250 6,825 1 604,708 6,825 45 7,000 6,837 6.535 هزار میلیارد 20.033 میلیون 14.842 میلیون 1,000,000 13.288 میلیون 1.555 میلیون 3.863 میلیون -170,059 -39.65 4.34 1.75 15.953 میلیون 10.061 میلیون 24.733 میلیون 1.28 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,934 35.00 0.70 5,012 43.00 0.87 12:29 1,713 18.205 میلیون 91.239 میلیارد 10,627.65 4,969 4,899 4,855 5,200 1 900 4,932 1 1,748 4,940 218.636 هزار میلیارد 259.387 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.02 2.77 2.44 2.67 میلیون 15.536 میلیون 8.48 میلیون 9.725 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,830 85.00 2.92 2,816 99.00 3.40 12:29 1,711 14.844 میلیون 41.798 میلیارد 8,675.51 2,915 2,813 2,785 2,860 5 39,900 2,828 2 500,000 2,850 58.3 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 10.941 میلیون 3.902 میلیون 14.831 میلیون 12,855
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 1,916 30.00 1.54 1,930 16.00 0.82 12:29 1,673 11.694 میلیون 22.573 میلیارد - 1,946 1,940 1,888 1,995 0 21.832 میلیون 1,749 579 - - 2.919 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11.094 میلیون 600,000 11.694 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,999 300.00 5.66 5,299 0.00 0.00 12:29 1,660 15.703 میلیون 78.424 میلیارد 9,459.88 5,299 5,035 4,784 5,150 5 2,915 4,940 1 171,567 4,999 13.777 هزار میلیارد 14.39 میلیون 4.98 میلیون 2.6 میلیون 1.405 میلیون 3.575 میلیون 919,456 760,600 17.07 3.63 14.12 12.139 میلیون 3.565 میلیون 15.558 میلیون 145,835
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون -
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 8,150 420.00 4.90 8,173 397.00 4.63 12:29 1,508 5.283 میلیون 43.177 میلیارد - 8,570 8,142 8,142 8,370 1 977 8,147 1 9,500 8,150 26.154 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.71 میلیون 1.572 میلیون 5.141 میلیون 141,800
قشیرح

ح.قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 1,478 76.00 4.89 1,477 77.00 4.95 1396/10/13 1,496 69.703 میلیون 102.958 میلیارد - 1,554 1,478 1,477 1,480 0 790,975 1,478 16 - - - - - - - - - - - - - 8.69 میلیون 61.013 میلیون - 69.703 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,754 25.00 0.66 3,792 13.00 0.34 12:29 1,490 22.708 میلیون 86.103 میلیارد 15,240.4 3,779 3,750 3,598 3,967 2 64,391 3,754 2 3,100 3,761 226.74 هزار میلیارد 386.327 میلیون 234.975 میلیون 60 میلیون 158.807 میلیون 76.168 میلیون 50.596 میلیون 29.814 میلیون 7.63 2.99 4.5 3.893 میلیون 18.815 میلیون 16.121 میلیون 6.587 میلیون
دمعیار

صندوق س.بادرآمد ثابت معیار-د

سهام فرابورس 10,000 0.00 0.00 10,000 0.00 0.00 1398/07/22 1,474 99 میلیون 990 میلیارد - 10,000 10,000 10,000 10,000 0 546,198 10,000 11 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - 2.141 میلیون 96.859 میلیون - 99 میلیون
فزرین

زرین معدن آسیا

سهام پایه فرابورس 10,060 0.00 0.00 9,399 0.00 0.00 12:28 1,448 8.294 میلیون 77.96 میلیارد 2,855.66 - 10,060 10,060 10,060 1 3.651 میلیون 9,559 120 128 9,570 5.295 هزار میلیارد 6.173 میلیون 2.091 میلیون 500,000 1.143 میلیون 947,654 1.529 میلیون 375,176 13.41 5.31 3.29 6.017 میلیون 2.277 میلیون 7.828 میلیون 466.092
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,144 2.00 0.02 10,150 4.00 0.04 12:29 1,421 37.667 میلیون 382.324 میلیارد - 10,146 10,150 10,130 10,154 31 100,000 10,146 1 3.001 میلیون 10,155 1.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 27.231 میلیون 14.692 میلیون 22.975 میلیون
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 4,507 237.00 5.00 4,530 214.00 4.51 12:29 1,418 12.472 میلیون 56.491 میلیارد 8,795.28 4,744 4,535 4,507 4,850 1 33,590 4,507 1 1,000 4,537 10.586 هزار میلیارد 10.972 میلیون 3.826 میلیون 2.232 میلیون 863,402 2.963 میلیون 1.029 میلیون 1.009 میلیون 10.02 3.41 9.82 5.855 میلیون 6.616 میلیون 12.472 میلیون -