شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وآوا

سرمایه گذاری آوا نوین

سهام فرابورس 3,347 159.00 4.99 3,347 159.00 4.99 1398/08/19 24,760 5.448 میلیون 18.234 میلیارد 173.12 3,188 3,347 3,347 3,347 15 20.779 میلیون 3,347 2150 2,596 3,347 2.008 هزار میلیارد 2.121 میلیون 828,189 600,000 112,342 715,847 - - - 2.81 - 5.448 میلیون - 5.445 میلیون 2,464
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 12,519 596.00 5.00 12,394 471.00 3.95 1398/08/20 17,105 8.843 میلیون 109.591 میلیارد 998.54 11,923 12,240 12,041 12,519 13 13.503 میلیون 12,519 771 3,566 12,519 28.618 هزار میلیارد 38.979 میلیون 15.542 میلیون 2.4 میلیون 9.233 میلیون 6.309 میلیون 31.391 میلیون 3.987 میلیون 7.46 4.71 0.95 8.843 میلیون - 8.656 میلیون 186,698
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 30,222 73.00 0.24 30,513 218.00 0.72 1398/08/20 15,228 2.37 میلیون 72.304 میلیارد 173.64 30,295 30,000 29,701 31,000 3 1,595 30,222 1 195 30,222 18.177 هزار میلیارد 41.92 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 19.52 13.19 0.52 2.363 میلیون 6,678 2.319 میلیون 50,582
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,508 42.00 1.65 2,520 30.00 1.18 1398/08/20 11,006 35.429 میلیون 89.279 میلیارد 6,008.92 2,550 2,512 2,501 2,575 8 7,000 2,510 2 10,045 2,510 61.571 هزار میلیارد 62.828 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 142.46 2.28 28.02 34.849 میلیون 580,000 34.512 میلیون 917,279
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 2,954 140.00 4.98 2,773 41.00 1.46 1398/08/20 8,437 124.453 میلیون 345.061 میلیارد 12,171.06 2,814 2,674 2,674 2,954 5 948,959 2,954 43 19,474 3,100 18.01 هزار میلیارد 358.493 میلیون 240.791 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 12.806 میلیون -52,216,665 -0.33 -0.17 1.36 117.215 میلیون 7.238 میلیون 115.985 میلیون 8.468 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 448 2.00 0.45 446 0.00 0.00 1398/08/20 7,475 205.884 میلیون 91.766 میلیارد 27,079.69 446 445 440 453 9 616,590 447 9 319,271 448 99.871 هزار میلیارد 2.074 میلیارد 2.121 میلیارد 223.926 میلیون 1.966 میلیارد 154.829 میلیون 243.501 میلیون 11.779 میلیون 15.23 0.65 0.41 169.908 میلیون 35.976 میلیون 200.884 میلیون 5 میلیون
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 828 24.00 2.99 828 24.00 2.99 1398/08/4 7,157 140.244 میلیون 116.053 میلیارد - 804 820 816 828 - - - - 17.489 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 139.654 میلیون 590,000 140.244 میلیون -
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 9,514 453.00 5.00 9,473 412.00 4.55 1398/08/20 6,941 43.44 میلیون 411.493 میلیارد 4,135.29 9,061 9,200 9,134 9,514 1 1.172 میلیون 9,514 236 500 9,540 21.344 هزار میلیارد 24.333 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 14.45 6.28 5.3 41.263 میلیون 2.177 میلیون 31.566 میلیون 11.874 میلیون
لکما

کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌

سهام پایه فرابورس 3,985 156.00 3.77 4,124 17.00 0.41 1398/08/20 6,879 37.819 میلیون 155.967 میلیارد - 4,141 4,219 3,960 4,300 6 20,300 3,990 2 152,180 3,990 13.398 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.818 میلیون 1,000 37.235 میلیون 583,560
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 8,323 396.00 5.00 8,273 346.00 4.36 1398/08/20 6,622 66.663 میلیون 551.482 میلیارد 8,196.92 7,927 8,010 7,950 8,323 1 100,650 8,323 16 30,000 8,380 121.283 هزار میلیارد 479.955 میلیون 236.027 میلیون -1.01 118.529 میلیون -1.04 36.416 میلیون 118.529 میلیون -1.11 -1.08 0.6 54.072 میلیون 12.592 میلیون 42.733 میلیون 23.93 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 2,810 75.00 2.74 2,804 69.00 2.52 1398/08/20 6,458 55.007 میلیون 154.256 میلیارد 7,814.52 2,735 2,730 2,710 2,864 5 200 2,859 1 210,202 2,859 35.913 هزار میلیارد 516.336 میلیون 476.577 میلیون 13.131 میلیون 475.565 میلیون 1.013 میلیون 49.366 میلیون -9,328,840 -3.95 36.35 0.75 52.405 میلیون 2.602 میلیون 25.716 میلیون 29.291 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,811 21.00 1.17 1,818 28.00 1.56 1398/08/20 6,361 79.522 میلیون 144.56 میلیارد 12,947.73 1,790 1,831 1,799 1,880 4 70,000 1,820 2 81,175 1,820 110.091 هزار میلیارد 203.655 میلیون 145.905 میلیون 61.504 میلیون 91.842 میلیون 54.063 میلیون 95.897 میلیون 9.74 میلیون 11.48 2.07 1.17 77.92 میلیون 1.602 میلیون 78.488 میلیون 1.034 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 2,133 7.00 0.33 2,165 39.00 1.83 1398/08/20 6,317 92.318 میلیون 199.881 میلیارد 15,064.99 2,126 2,101 2,101 2,215 1 14,000 2,130 2 18,475 2,130 83.481 هزار میلیارد 395.174 میلیون 249.133 میلیون 39.267 میلیون 310.162 میلیون -61,029,261 88.32 میلیون -67,854,946 -1.25 -1.39 0.96 81.29 میلیون 11.028 میلیون 84.833 میلیون 7.486 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,838 278.00 5.00 5,822 262.00 4.71 1398/08/20 5,872 45.919 میلیون 267.346 میلیارد 7,819.98 5,560 5,838 5,640 5,838 1 388,251 5,838 17 313 6,106 2.78 هزار میلیارد 4.268 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -63.03 8.37 2.65 44.969 میلیون 950,000 37.335 میلیون 8.584 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,975 70.00 0.50 14,080 175.00 1.26 1398/08/20 5,814 2.454 میلیون 34.554 میلیارد 422.12 13,905 13,950 13,870 14,350 2 17,338 13,851 11 10,156 13,851 13.905 هزار میلیارد 24.89 میلیون 18.056 میلیون 1,000,000 10.81 میلیون 7.246 میلیون 5.32 میلیون 805,505 17.48 1.94 2.65 2.404 میلیون 50,000 2.396 میلیون 58,175
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 5,902 281.00 5.00 5,594 27.00 0.48 1398/08/20 5,528 38.249 میلیون 213.953 میلیارد 6,919.16 5,621 5,650 5,340 5,902 1 150,500 5,902 4 8,020 5,902 3.373 هزار میلیارد 6.581 میلیون 3.555 میلیون 600,000 3.224 میلیون 330,394 468,416 -97,605 -33.57 9.92 7 37.265 میلیون 984,238 36.032 میلیون 2.217 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 22,987 1,209.00 5.00 23,202 994.00 4.11 1398/08/20 5,385 8.936 میلیون 207.33 میلیارد 1,659.43 24,196 23,490 22,987 24,000 20 100 21,920 2 46,281 22,987 4.839 هزار میلیارد 5.069 میلیون 711,341 200,000 428,340 283,001 580,563 103,765 44.72 16.4 7.99 8.883 میلیون 53,053 8.036 میلیون 900,184
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - - - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,141 112.00 4.97 2,161 92.00 4.08 1398/08/20 4,827 78.505 میلیون 169.641 میلیارد 16,263.63 2,253 2,200 2,141 2,235 8 470 2,141 1 425,758 2,141 21.066 هزار میلیارد 22.406 میلیون 11.159 میلیون 7 میلیون 2.2 میلیون 8.959 میلیون 1.029 میلیون 963,613 20.97 2.26 19.63 64.289 میلیون 14.216 میلیون 75.033 میلیون 3.471 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 517 3.00 0.58 518 2.00 0.38 1398/08/20 4,518 130.971 میلیون 67.809 میلیارد 28,988.73 520 516 510 528 3 286,714 514 8 20,880 517 91.184 هزار میلیارد 2.679 میلیارد 2.729 میلیارد 175.354 میلیون 2.58 میلیارد 148.944 میلیون 239.218 میلیون -9,316,544 -6.4 0.61 0.38 78.655 میلیون 52.316 میلیون 118.971 میلیون 12 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,665 44.00 2.57 1,667 42.00 2.46 1398/08/20 4,005 50.546 میلیون 84.255 میلیارد 12,620.71 1,709 1,700 1,624 1,738 1 7,852 1,651 1 20,000 1,669 2.157 هزار میلیارد 2.73 میلیون 1.394 میلیون 1.262 میلیون 626,228 767,480 361,722 -61,221 -34.36 2.74 5.82 50.131 میلیون 415,000 50.379 میلیون 166,721
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,880 62.00 1.04 5,762 180.00 3.03 1398/08/20 3,995 22.727 میلیون 130.945 میلیارد 5,688.75 5,942 5,645 5,645 5,984 1 14,145 5,851 1 500 5,870 28.522 هزار میلیارد 28.569 میلیون 9.443 میلیون 3.7 میلیون 910,773 8.532 میلیون 1.574 میلیون 2.845 میلیون 9.73 3.24 17.57 22.429 میلیون 298,000 22.49 میلیون 236,455
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 17,600 406.00 2.25 17,759 247.00 1.37 1398/08/20 3,502 8.086 میلیون 143.604 میلیارد 2,309.02 18,006 18,000 17,420 18,680 1 348 17,500 1 970 17,570 20.257 هزار میلیارد 25.145 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 12.762 میلیون 2.135 میلیون 9.36 6.32 1.57 6.436 میلیون 1.65 میلیون 8.086 میلیون -
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 38,875 1,851.00 5.00 38,855 1,831.00 4.95 1398/08/11 3,368 12.515 میلیون 486.276 میلیارد 3,715.93 37,024 38,875 37,992 38,875 11 258 38,874 1 140,147 38,875 23.325 هزار میلیارد 23.513 میلیون 1.77 میلیون 600,300 188,511 1.581 میلیون 709,591 898,513 25.96 14.75 32.87 9.958 میلیون 2.558 میلیون 3.791 میلیون 8.724 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,444 7.00 0.49 1,450 13.00 0.90 1398/08/20 3,322 56.24 میلیون 81.546 میلیارد 16,929.69 1,437 1,431 1,425 1,485 1 4,829 1,444 1 100,000 1,445 32.649 هزار میلیارد 87.712 میلیون 42.068 میلیون 22.72 میلیون 54.768 میلیون -12,700,371 15.065 میلیون -23,770,716 -1.39 -2.59 2.19 45.484 میلیون 10.756 میلیون 52.685 میلیون 3.555 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 13,198 475.00 3.73 12,920 197.00 1.55 1398/08/20 3,261 6.215 میلیون 80.299 میلیارد 1,905.88 12,723 12,600 12,101 13,300 4 190 13,200 1 2,501 13,200 4.199 هزار میلیارد 4.872 میلیون 993,113 330,000 608,121 384,992 861,537 43,681 97.61 11.07 4.95 6.215 میلیون - 6.139 میلیون 76,321
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,420 83.00 1.31 6,433 96.00 1.51 1398/08/20 3,249 9.977 میلیون 64.184 میلیارد 3,070.84 6,337 6,399 6,380 6,540 1 21,800 6,420 2 5,000 6,430 19.011 هزار میلیارد 22.407 میلیون 10.165 میلیون 3 میلیون 3.108 میلیون 7.057 میلیون 246,615 -12,011 -1606.78 2.73 78.27 9.767 میلیون 210,000 8.697 میلیون 1.28 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,500 206.00 2.82 7,365 71.00 0.97 1398/08/20 3,192 10.645 میلیون 78.399 میلیارد 3,334.9 7,294 7,020 7,020 7,555 2 1,000 7,500 1 27,927 7,548 18.264 هزار میلیارد 23.727 میلیون 6.405 میلیون 2.504 میلیون 5.285 میلیون 1.12 میلیون 2.714 میلیون -193,498 -95.31 16.46 6.8 10.645 میلیون - 10.645 میلیون -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,126 101.00 4.99 2,125 100.00 4.94 1398/08/20 3,169 80.189 میلیون 170.436 میلیارد 25,304.24 2,025 2,126 2,051 2,126 1 3.025 میلیون 2,126 216 4,389 2,169 12.15 هزار میلیارد 23.202 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -41.85 2.5 14.58 78.88 میلیون 1.309 میلیون 43.185 میلیون 37.004 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 7,536 0.00 0.00 23,076 0.00 0.00 1398/08/20 3,101 9.628 میلیون 222.18 میلیارد 7,220.13 - 7,370 7,200 7,536 1 3,450 23,075 3 12,946 23,080 22.97 هزار میلیارد 28.397 میلیون 8.692 میلیون 1.2 میلیون 4.403 میلیون 4.289 میلیون 10.171 میلیون 2.922 میلیون 8.22 5.59 2.36 5.73 میلیون 3.898 میلیون 6.489 میلیون 3.139 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,250 1,051.00 87.66 2,359 1,160.00 96.75 1398/08/20 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 9,923.38 1,199 2,201 2,170 2,260 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 13.477 هزار میلیارد 243.175 میلیون 239.127 میلیون 6.06 میلیون 229.77 میلیون 9.357 میلیون 37.455 میلیون 5.089 میلیون 2.63 1.43 0.36 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 20,971 524.00 2.44 20,825 670.00 3.12 1398/08/20 2,933 5.841 میلیون 121.642 میلیارد 1,991.54 21,495 22,000 20,421 22,000 4 476 20,971 1 1,436 21,189 4.299 هزار میلیارد 4.839 میلیون 849,950 90,000 674,185 175,765 745,519 4,516 922.28 23.7 5.59 5.664 میلیون 177,326 5.841 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 7,300 247.00 3.27 7,295 252.00 3.34 1398/08/20 2,722 11.289 میلیون 82.355 میلیارد 4,147.38 7,547 7,170 7,170 7,547 1 75,175 7,300 4 2,075 7,305 4.528 هزار میلیارد 6.284 میلیون 2.49 میلیون 370,000 1.907 میلیون 582,432 1.436 میلیون 133,093 32.89 7.52 3.05 11.169 میلیون 120,000 11.051 میلیون 238,528
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 15,497 57.00 0.37 15,151 289.00 1.87 1398/08/20 2,684 6.662 میلیون 100.944 میلیارد 2,482.25 15,440 15,110 14,723 15,880 8 10,000 15,550 2 19,081 15,550 8.955 هزار میلیارد 9.095 میلیون 1.399 میلیون 580,000 307,514 1.091 میلیون 1.004 میلیون 386,029 22.76 8.06 8.76 5.946 میلیون 716,066 6.662 میلیون 728
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,399 6.00 0.11 5,387 6.00 0.11 1398/08/20 2,653 19.608 میلیون 105.635 میلیارد 7,390.7 5,393 5,333 5,321 5,437 1 200 5,393 1 605 5,397 275.043 هزار میلیارد 342.845 میلیون 180.094 میلیون 20 میلیون 68.108 میلیون 111.986 میلیون 750.662 میلیون 74.811 میلیون 3.67 2.46 0.37 14.41 میلیون 5.198 میلیون 6.347 میلیون 13.26 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 17,228 211.00 1.21 17,429 10.00 0.06 1398/08/20 2,640 1.5 میلیون 26.141 میلیارد - 17,439 17,380 17,000 17,898 2 1,538 17,210 1 2,440 17,230 6.536 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.455 میلیون 45,325 1.48 میلیون 20,000
کیسون

شرکت کیسون

سهام پایه فرابورس 3,510 24.00 0.69 3,531 45.00 1.29 1398/08/20 2,608 18.62 میلیون 65.753 میلیارد - 3,486 3,550 3,453 3,575 1 300 3,521 1 31,500 3,521 17.569 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 18.57 میلیون 50,000 18.314 میلیون 305,794
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 50,944 2,681.00 5.00 51,653 1,972.00 3.68 1398/08/20 2,534 2.431 میلیون 125.582 میلیارد 959.46 53,625 53,600 50,944 55,000 2 195 50,944 1 1,700 51,850 9.773 هزار میلیارد 9.813 میلیون 672,952 182,250 399,182 273,770 1.039 میلیون 124,687 75.5 34.39 9.06 2.431 میلیون - 2.431 میلیون -
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,383 42.00 0.79 5,367 26.00 0.49 1398/08/20 2,510 20.89 میلیون 112.124 میلیارد 8,170.17 5,341 5,300 5,251 5,449 2 7,222 5,375 1 16,710 5,383 267.05 هزار میلیارد 54.198 میلیون 270.35 میلیون 1.43 270.35 میلیون 2.04 54.198 میلیون 270.35 میلیون 2.03 1.42 0.69 9.279 میلیون 11.611 میلیون 18.679 میلیون 2.211 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,498 0.00 0.00 4,499 1.00 0.02 1398/08/20 2,500 22.508 میلیون 101.266 میلیارد 9,003.11 4,498 4,500 4,480 4,551 2 41,200 4,489 1 35,350 4,498 584.74 هزار میلیارد 802.46 میلیون 513.395 میلیون 130 میلیون 207.97 میلیون 305.425 میلیون 336.337 میلیون 159.155 میلیون 3.67 1.91 1.74 10.783 میلیون 11.725 میلیون 12.876 میلیون 9.632 میلیون
آسامید2

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

سهام فرابورس 1 10,157.00 99.99 1 10,157.00 99.99 1398/08/1 2,497 24.97 میلیون 24.97 میلیون - 10,158 1 1 1 0 - - 0 - - 100 میلیون - - - - - - - - - - - 24.97 میلیون - 24.97 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 2,298 0.00 0.00 2,650 0.00 0.00 1398/08/20 2,475 26.769 میلیون 70.94 میلیارد 9,245.73 - 2,277 2,272 2,307 1 19,950 2,662 1 76,917 2,680 45.78 هزار میلیارد 92.937 میلیون 76.236 میلیون 20 میلیون 47.177 میلیون 29.059 میلیون 5.53 میلیون 5.312 میلیون 8.61 1.57 8.27 20.703 میلیون 6.066 میلیون 25.912 میلیون 856.714
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 8,901 423.00 4.99 8,760 282.00 3.33 1398/08/20 2,458 17.858 میلیون 156.438 میلیارد 7,265.09 8,478 8,450 8,400 8,901 1 3.546 میلیون 8,901 171 625 8,949 20.347 هزار میلیارد 23.095 میلیون 9.934 میلیون 1.5 میلیون 2.071 میلیون 7.863 میلیون 148,165 77,411 271.59 2.67 141.9 17.857 میلیون 555 16.708 میلیون 1.15 میلیون
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 5,863 308.00 4.99 5,907 264.00 4.28 1398/08/20 2,395 15.809 میلیون 93.379 میلیارد 6,600.89 6,171 6,270 5,863 6,270 20 403 4,691 1 285,757 5,863 3.086 هزار میلیارد 3.579 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 100.4 5.12 4.32 15.574 میلیون 235,006 15.756 میلیون 53,335
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 2,164 26.00 1.22 2,149 11.00 0.51 1398/08/20 2,337 27.76 میلیون 59.666 میلیارد 11,878.43 2,138 2,100 2,099 2,214 2 72,000 2,165 1 29,272 2,165 13.441 هزار میلیارد 19.143 میلیون 11.237 میلیون 6.287 میلیون 5.633 میلیون 5.604 میلیون 3.092 میلیون 292,489 46.19 2.41 4.37 23.524 میلیون 4.235 میلیون 27.298 میلیون 461,452
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 32,500 446.00 1.35 32,703 243.00 0.74 1398/08/20 2,262 2.098 میلیون 68.612 میلیارد 927.51 32,946 34,593 31,378 34,593 1 796 31,802 1 1,500 32,500 1.68 هزار میلیارد 1.827 میلیون 251,259 51,000 159,573 91,686 469,354 107,953 15.56 18.33 3.58 2.098 میلیون - 2.098 میلیون -
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,639 40.00 0.87 4,530 69.00 1.50 1398/08/20 2,196 12.38 میلیون 56.077 میلیارد 5,637.45 4,599 4,370 4,370 4,768 2 21,434 4,640 1 50,464 4,640 26.674 هزار میلیارد 33.156 میلیون 12.562 میلیون 3.4 میلیون 6.882 میلیون 5.68 میلیون 586,144 411,480 63.85 4.63 44.83 10.712 میلیون 1.668 میلیون 12.37 میلیون 10,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 13,747 256.00 1.83 13,908 95.00 0.68 1398/08/20 2,194 5.513 میلیون 76.679 میلیارد 2,512.88 14,003 14,000 13,745 14,002 1 100 13,742 1 499 13,750 64.82 هزار میلیارد 70.119 میلیون 22.546 میلیون 4.629 میلیون 5.739 میلیون 16.807 میلیون 16.916 میلیون 8.684 میلیون 7.41 3.83 3.81 3.513 میلیون 2 میلیون 5.063 میلیون 450,720
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 2,690 105.00 4.06 2,631 46.00 1.78 1398/08/20 2,160 21.251 میلیون 55.92 میلیارد 9,838.56 2,585 2,612 2,561 2,694 1 368 2,694 1 10,900 2,694 61.42 هزار میلیارد 1.377 میلیارد 1.287 میلیارد 23.76 میلیون 1.303 میلیارد -15,690,820 140.75 میلیون -14,447,778 -4.33 -3.98 0.44 20.425 میلیون 826,500 17.326 میلیون 3.925 میلیون
ممسنیح

ح.پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 94 0.00 0.00 94 0.00 0.00 1396/03/22 2,157 107.752 میلیون 10.129 میلیارد - 94 94 94 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,600 13.00 0.81 1,609 4.00 0.25 1398/08/20 2,090 30.833 میلیون 49.614 میلیارد 14,752.48 1,613 1,596 1,579 1,635 2 3,500 1,600 1 31,247 1,600 20.163 هزار میلیارد 27.216 میلیون 25.648 میلیون 12.5 میلیون 7.103 میلیون 18.544 میلیون 3.214 میلیون 1.952 میلیون 10.3 1.08 6.26 23.103 میلیون 7.73 میلیون 24.873 میلیون 5.96 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 34,704 206.00 0.60 34,590 92.00 0.27 1398/08/20 2,059 1.881 میلیون 65.076 میلیارد 913.72 34,498 34,249 34,153 35,299 1 37 34,704 1 571 34,705 103.494 هزار میلیارد 193.683 میلیون 126.782 میلیون 3 میلیون 89.913 میلیون 36.869 میلیون 165.435 میلیون 12.769 میلیون 8.14 2.81 0.63 883,585 997,770 1.602 میلیون 279,649
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 27,300 700.00 2.63 27,259 659.00 2.48 1398/08/20 2,044 870,284 23.723 میلیارد 425.77 26,600 26,501 26,339 27,500 1 2,731 27,300 1 113 27,329 11.97 هزار میلیارد 30.615 میلیون 19.616 میلیون 450,000 18.348 میلیون 1.268 میلیون 26.265 میلیون 1.063 میلیون 11.54 9.68 0.47 809,184 61,100 859,171 11,113
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,398 48.00 1.10 4,404 54.00 1.24 1398/08/20 1,997 11.492 میلیون 50.61 میلیارد 5,754.44 4,350 4,388 4,370 4,439 2 1,450 4,398 2 1,000 4,398 24.469 هزار میلیارد 29.306 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.75 2.4 13.97 10.942 میلیون 550,000 5.292 میلیون 6.199 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,610 27.00 0.35 7,637 0.00 0.00 1398/08/20 1,986 7.312 میلیون 55.842 میلیارد 3,682.02 7,637 7,720 7,555 7,774 1 1,550 7,610 2 919 7,610 28.639 هزار میلیارد 48.381 میلیون 26.144 میلیون 3.75 میلیون 19.742 میلیون 6.401 میلیون 6.072 میلیون 1.826 میلیون 15.69 4.47 4.72 7.038 میلیون 274,000 7.312 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,930 19.00 0.24 7,797 114.00 1.44 1398/08/20 1,980 6.831 میلیون 53.263 میلیارد 3,450.25 7,911 7,899 7,660 7,942 1 3,157 7,920 1 2,846 7,920 31.644 هزار میلیارد 39.879 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 29.63 4.92 7.88 6.631 میلیون 200,000 4.966 میلیون 1.866 میلیون
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 17,866 850.00 5.00 17,835 819.00 4.81 1398/08/20 1,928 7.794 میلیون 139.004 میلیارد 4,066.98 17,016 17,866 17,039 17,866 0 2.073 میلیون 17,866 208 - - 8.168 هزار میلیارد 8.951 میلیون 1.114 میلیون 480,000 390,209 723,994 563,105 164,143 52.15 11.82 15.2 7.794 میلیون - 7.794 میلیون -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,339 36.00 0.68 5,318 15.00 0.28 1398/08/20 1,905 9.853 میلیون 52.402 میلیارد 5,172.31 5,303 5,301 5,264 5,370 2 600 5,340 1 29,274 5,340 233.332 هزار میلیارد 300.196 میلیون 152.087 میلیون 44 میلیون 66.204 میلیون 85.883 میلیون 509.806 میلیون 53.463 میلیون 4.38 2.72 0.46 7.644 میلیون 2.209 میلیون 8.696 میلیون 1.158 میلیون
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 12,750 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/08/20 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 4,156.73 - 12,736 12,618 12,990 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 174.004 هزار میلیارد 226.518 میلیون 94.16 میلیون 13.8 میلیون 49.905 میلیون 44.255 میلیون 121.305 میلیون 30.629 میلیون 5.77 3.99 1.46 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 17,190 439.00 2.62 16,827 76.00 0.45 1398/08/20 1,846 1.635 میلیون 27.515 میلیارد - 16,751 16,980 16,210 17,400 1 1,020 17,190 1 500 17,200 5.048 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.625 میلیون 10,000 1.555 میلیون 80,109
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,620 13.00 0.81 1,611 4.00 0.25 1398/08/20 1,812 29.311 میلیون 47.217 میلیارد 16,176.12 1,607 1,590 1,570 1,645 2 100,000 1,616 1 20,500 1,625 8.887 هزار میلیارد 24.715 میلیون 18.907 میلیون 5.53 میلیون 15.807 میلیون 3.1 میلیون 16.194 میلیون -684,915 -13.01 2.87 0.56 28.942 میلیون 368,960 28.811 میلیون 500,000
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,400 37.00 0.57 6,347 90.00 1.40 1398/08/20 1,810 4.982 میلیون 31.621 میلیارد 2,752.35 6,437 6,173 6,116 6,595 5 30,050 6,408 1 19,215 6,408 3.412 هزار میلیارد 4.541 میلیون 1.827 میلیون 530,000 1.177 میلیون 649,508 1.009 میلیون 130,226 25.83 5.18 3.33 4.952 میلیون 30,000 4.949 میلیون 33,000
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 933 11.00 1.17 930 14.00 1.48 1398/08/20 1,800 27.549 میلیون 25.62 میلیارد - 944 927 926 934 9 50,000 932 1 412,617 933 14.701 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.804 میلیون 13.745 میلیون 9.83 میلیون 17.719 میلیون
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 2,950 73.00 2.41 2,957 66.00 2.18 1398/08/20 1,776 9.282 میلیون 27.45 میلیارد - 3,023 3,025 2,880 3,060 1 1,120 2,920 1 5,000 2,955 2.366 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.276 میلیون 6,000 9.282 میلیون -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 13,619 716.00 4.99 13,730 605.00 4.22 1398/08/20 1,759 5.678 میلیون 77.955 میلیارد 3,227.76 14,335 14,583 13,619 14,583 6 200 12,589 1 38,174 13,619 2.294 هزار میلیارد 2.928 میلیون 957,788 160,000 731,093 226,695 442,289 4,497 488.5 9.69 4.97 5.675 میلیون 3,000 5.678 میلیون -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 10,308 490.00 4.99 10,090 272.00 2.77 1398/08/20 1,752 9.494 میلیون 95.795 میلیارد 5,418.89 9,818 10,000 9,331 10,308 1 1.587 میلیون 10,308 63 2,000 10,350 3.436 هزار میلیارد 4.414 میلیون 1.505 میلیون 350,000 882,195 622,410 1.052 میلیون 144,215 24.58 5.7 3.37 9.494 میلیون - 9.494 میلیون -
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,119 8.00 0.08 10,119 8.00 0.08 1398/08/20 1,742 36.725 میلیون 371.621 میلیارد - 10,111 10,115 10,115 10,125 1 2,800 10,118 1 5,823 10,119 1.012 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.197 میلیون 22.528 میلیون 8.76 میلیون 27.965 میلیون
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,787 132.00 4.97 2,771 116.00 4.37 1398/08/20 1,742 17.6 میلیون 48.765 میلیارد 10,103.13 2,655 2,709 2,662 2,787 1 4.686 میلیون 2,787 203 3,380 2,850 6.701 هزار میلیارد 9.881 میلیون 4.226 میلیون 2.524 میلیون 2.888 میلیون 1.338 میلیون 1.498 میلیون -22,654 -308.72 5.23 4.67 17.6 میلیون - 17.6 میلیون -
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام پایه فرابورس 3,990 0.00 0.00 4,262 0.00 0.00 1398/08/18 1,737 7.47 میلیون 31.84 میلیارد 5,197.57 - 4,000 3,921 4,100 2 90,584 4,300 6 140,000 4,300 10.486 هزار میلیارد 13.683 میلیون 7.531 میلیون 2.6 میلیون 3.197 میلیون 4.334 میلیون 4.803 میلیون 1.088 میلیون 9.64 2.42 2.19 7.47 میلیون - 6.928 میلیون 542.277
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,380 12.00 0.27 4,372 20.00 0.46 1398/08/20 1,729 10.322 میلیون 45.129 میلیارد 5,969.79 4,392 4,400 4,301 4,497 1 3,980 4,365 1 1,500 4,366 176.998 هزار میلیارد 191.855 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.48 میلیون 20.333 میلیون 8.67 3.22 8.6 4.246 میلیون 6.075 میلیون 8.258 میلیون 2.064 میلیون
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 22,550 69.00 0.31 22,168 451.00 1.99 1398/08/20 1,717 3.402 میلیون 75.412 میلیارد 1,981.29 22,619 21,490 21,489 23,242 1 60,000 22,500 2 300 22,777 10.179 هزار میلیارد 11.597 میلیون 2.487 میلیون 450,000 1.622 میلیون 865,251 1.376 میلیون 409,338 24.37 11.53 7.25 3.394 میلیون 7,500 3.401 میلیون 438
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,910 20.00 0.68 2,905 25.00 0.85 1398/08/20 1,711 8.631 میلیون 25.076 میلیارد 5,044.32 2,930 2,921 2,880 2,950 2 25,634 2,889 3 16,877 2,910 58.6 هزار میلیارد 71.874 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.47 2.08 8.14 7.076 میلیون 1.555 میلیون 8.617 میلیون 13,874
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 5,525 1,983.00 55.99 1398/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 66.3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 2,055 16.00 0.78 2,048 9.00 0.44 1398/08/20 1,661 29.15 میلیون 59.715 میلیارد 17,549.93 2,039 2,001 2,001 2,089 1 1,200 2,045 1 20,739 2,055 18.433 هزار میلیارد 34.987 میلیون 29.146 میلیون 9.04 میلیون 16.473 میلیون 12.673 میلیون 7.315 میلیون 1.742 میلیون 10.63 1.46 2.53 14.561 میلیون 14.589 میلیون 19.141 میلیون 10.01 میلیون
وعسکر

موسسه مالی و اعتباری عسکریه

سهام فرابورس 2,250 26.00 1.17 2,212 12.00 0.54 1398/08/20 1,650 16.374 میلیون 36.218 میلیارد - 2,224 2,201 2,170 2,260 1 1,800 2,235 1 1 2,256 13.405 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.274 میلیون 9.1 میلیون 16.313 میلیون 61,000