شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تسهیلات مسکن

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
تسه9807

امتیاز تسهیلات مسکن مهر98

تسهیلات مسکن فرابورس 410,000 979.00 0.24 413,663 2,684.00 0.65 1398/08/25 1,723 34,735 14.369 میلیارد - 410,979 420,000 401,560 429,000 1 340 400,000 3 119 410,000 408.017 میلیارد - - - - - - - - - - 28,570 6,165 21,028 13,707
تسه9806

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 398,000 13,851.00 3.36 415,012 3,161.00 0.77 1398/08/25 698 12,367 5.132 میلیارد - 411,851 420,000 396,500 428,000 0 100 397,012 1 - - 470.467 میلیارد - - - - - - - - - - 7,128 5,239 10,400 1,967
تسه9803

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 400,111 6,730.00 1.65 411,723 4,882.00 1.20 1398/08/25 410 5,388 2.218 میلیارد - 406,841 407,002 395,600 420,000 2 28 400,111 1 140 420,000 693.045 میلیارد - - - - - - - - - - 5,388 - 5,352 36
تسه9802

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 406,400 64.00 0.02 412,267 5,931.00 1.46 1398/08/25 341 4,709 1.941 میلیارد - 406,336 406,500 405,000 420,000 1 - - 0 10 426,000 702.379 میلیارد - - - - - - - - - - 4,709 - 4,690 19
تسه9805

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 409,000 3,297.00 0.81 414,567 8,864.00 2.18 1398/08/25 296 2,978 1.235 میلیارد - 405,703 425,000 392,530 425,000 0 - - 0 - - 309.919 میلیارد - - - - - - - - - - 2,978 - 2,962 16
تسه9804

امتیاز تسهیلات مسکن تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 425,000 18,212.00 4.48 412,753 5,965.00 1.47 1398/08/25 276 3,378 1.394 میلیارد - 406,788 406,155 386,449 425,000 1 - - 0 19 427,000 368.491 میلیارد - - - - - - - - - - 3,378 - 3,335 43
تسه9712

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 397,000 16,609.00 4.02 416,411 2,802.00 0.68 1398/08/25 265 3,424 1.426 میلیارد - 413,609 425,000 393,322 425,000 1 93 397,000 1 2 425,000 658.034 میلیارد - - - - - - - - - - 1,070 2,354 3,407 17
تسه9801

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 400,000 18,005.00 4.31 417,538 467.00 0.11 1398/08/25 242 2,562 1.07 میلیارد - 418,005 425,000 397,108 425,000 1 - - 0 1 425,000 732.894 میلیارد - - - - - - - - - - 1,062 1,500 2,545 17
تسه9611

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96

تسهیلات مسکن فرابورس 399,844 5,579.00 1.42 395,860 1,595.00 0.40 1398/08/25 231 2,384 943.73 میلیون - 394,265 391,111 390,111 402,988 1 17 390,577 1 16 399,824 705.25 میلیارد - - - - - - - - - - 2,384 - 2,379 5
تسه9704

امتیاز تسهیلات مسکن تیر97

تسهیلات مسکن فرابورس 400,000 1,512.00 0.38 405,449 3,937.00 0.98 1398/08/25 216 3,787 1.535 میلیارد - 401,512 386,666 386,666 410,000 1 6 400,000 1 6 421,000 743.594 میلیارد - - - - - - - - - - 3,787 - 2,205 1,582
تسه9710

امتیاز تسهیلات مسکن دی 97

تسهیلات مسکن فرابورس 401,888 21,151.00 5.00 422,472 567.00 0.13 1398/08/25 213 3,736 1.578 میلیارد - 423,039 430,000 401,888 430,000 1 - - 0 50 444,000 727.406 میلیارد - - - - - - - - - - 1,236 2,500 2,614 1,122
تسه9711

امتیاز تسهیلات مسکن بهمن 97

تسهیلات مسکن فرابورس 400,034 15,190.00 3.66 415,367 143.00 0.03 1398/08/25 191 2,512 1.043 میلیارد - 415,224 425,000 397,001 425,000 1 - - 0 30 429,999 745.436 میلیارد - - - - - - - - - - 1,012 1,500 2,511 1
تسه9709

امتیاز تسهیلات مسکن آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 412,685 21,720.00 5.00 425,445 8,960.00 2.06 1398/08/25 161 1,749 744.103 میلیون - 434,405 435,000 412,685 435,000 1 - - 0 1 440,000 788.825 میلیارد - - - - - - - - - - 749 1,000 1,747 2
تسه9612

امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 400,000 2,959.00 0.75 398,145 1,104.00 0.28 1398/08/25 151 1,421 565.763 میلیون - 397,041 397,041 392,244 406,443 1 2 400,000 1 10 416,893 863.373 میلیارد - - - - - - - - - - 1,421 - 1,417 4
تسه9708

امتیاز تسهیلات مسکن آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 412,499 21,710.00 5.00 428,212 5,997.00 1.38 1398/08/25 149 2,864 1.226 میلیارد - 434,209 435,000 412,499 435,000 1 - - 0 21 449,880 847.092 میلیارد - - - - - - - - - - 412 2,452 1,743 1,121
تسه9702

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 410,000 7,658.00 1.90 405,663 3,321.00 0.83 1398/08/25 131 1,189 482.333 میلیون - 402,342 395,100 395,100 422,459 1 - - 0 26 419,000 772.807 میلیارد - - - - - - - - - - 1,189 - 1,075 114
تسه9703

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 412,000 6,819.00 1.68 406,505 1,324.00 0.33 1398/08/25 130 1,697 689.839 میلیون - 405,181 392,888 385,000 414,998 1 - - 0 12 705,000 754.934 میلیارد - - - - - - - - - - 1,697 - 781 916
تسه9705

امتیاز تسهیلات مسکن مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 400,000 7,431.00 1.82 411,460 4,029.00 0.99 1398/08/25 127 1,467 603.611 میلیون - 407,431 419,900 387,060 427,000 0 - - 0 - - 805.989 میلیارد - - - - - - - - - - 867 600 1,337 130
تسه9701

امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 400,000 2,429.00 0.61 404,023 6,452.00 1.62 1398/08/25 123 1,325 535.331 میلیون - 397,571 395,555 395,111 413,990 1 11 400,000 1 26 417,449 757.085 میلیارد - - - - - - - - - - 1,325 - 1,325 -
تسه9610

امتیاز تسهیلات مسکن دی96

تسهیلات مسکن فرابورس 392,000 180.00 0.05 389,065 3,115.00 0.79 1398/08/25 123 1,598 621.725 میلیون - 392,180 384,120 384,120 395,000 1 18 385,665 1 3 394,998 634.163 میلیارد - - - - - - - - - - 1,598 - 1,595 3
تسه9707

امتیاز تسهیلات مسکن مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 417,050 21,950.00 5.00 427,323 11,677.00 2.66 1398/08/25 116 2,137 913.188 میلیون - 439,000 439,000 417,050 439,000 1 - - 0 5 460,950 705.865 میلیارد - - - - - - - - - - 723 1,414 1,413 724
تسه9706

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 415,150 21,850.00 5.00 427,370 9,630.00 2.20 1398/08/25 101 1,788 764.138 میلیون - 437,000 437,000 415,150 437,000 1 - - 0 16 457,999 799.253 میلیارد - - - - - - - - - - 788 1,000 1,237 551
تسه9609

امتیاز تسهیلات مسکن آذر96

تسهیلات مسکن فرابورس 377,200 2,548.00 0.68 382,869 8,217.00 2.19 1398/08/25 93 1,404 537.548 میلیون - 374,652 375,000 375,000 391,950 1 13 377,201 1 40 380,000 628.753 میلیارد - - - - - - - - - - 1,404 - 1,040 364
تسه9608

امتیاز تسهیلات مسکن آبان96

تسهیلات مسکن فرابورس 321,214 16,905.00 5.00 324,418 13,701.00 4.05 1398/08/14 89 1,179 382.489 میلیون - 338,119 321,214 321,214 330,000 1 - - 0 24 329,997 494.482 میلیارد - - - - - - - - - - 1,179 - 868 311
تسه9606

امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96

تسهیلات مسکن فرابورس 400,001 6,844.00 1.68 397,034 9,811.00 2.41 1398/06/13 65 962 381.947 میلیون - 406,845 388,866 386,587 410,000 1 72 400,001 1 1 409,000 550.72 میلیارد - - - - - - - - - - 962 - 950 12
تسه9607

امتیاز تسهیلات مسکن مهر96

تسهیلات مسکن فرابورس 283,638 14,928.00 5.00 283,638 14,928.00 5.00 1398/07/15 39 614 174.154 میلیون - 298,566 283,638 283,638 283,638 43 - - 0 574 283,638 435.307 میلیارد - - - - - - - - - - 614 - 611 3
تملی702

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97

تسهیلات مسکن فرابورس 377,026 0.00 0.00 377,026 0.00 0.00 1398/06/24 10 100 37.703 میلیون - 377,026 377,026 377,026 377,026 1 - - 0 42 396,869 2.655 میلیارد - - - - - - - - - - 100 - 83 17
تملی701

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین97

تسهیلات مسکن فرابورس 326,830 10,887.00 3.45 316,617 674.00 0.21 1398/06/10 5 48 15.198 میلیون - 315,943 310,489 310,489 326,830 2 - - 0 38 344,031 2.187 میلیارد - - - - - - - - - - 48 - 48 -
تملی712

تسهیلات مسکن ب. ملی-اسفند97

تسهیلات مسکن فرابورس 228,000 958.00 0.42 223,204 3,838.00 1.69 1398/08/4 4 77 17.187 میلیون - 227,042 215,690 215,690 228,000 2 - - 0 47 227,042 3.138 میلیارد - - - - - - - - - - 77 - 77 -
تملی804

تسهیلات مسکن ب. ملی-تیر98

تسهیلات مسکن فرابورس 199,500 10,500.00 5.00 199,500 10,500.00 5.00 1398/08/11 3 56 11.172 میلیون - 210,000 199,500 199,500 199,500 1 - - 0 14 199,998 2.409 میلیارد - - - - - - - - - - 56 - 56 -
تملی612

تسهیلات مسکن بانک ملی-اسفند96

تسهیلات مسکن فرابورس 405,006 21,316.00 5.00 405,006 21,316.00 5.00 1398/08/8 3 18 7.29 میلیون - 426,322 405,006 405,006 405,006 9 - - 0 211 405,006 2.377 میلیارد - - - - - - - - - - 18 - 18 -
تملی802

تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت98

تسهیلات مسکن فرابورس 179,821 9,464.00 5.00 179,821 9,464.00 5.00 1398/08/18 3 16 2.877 میلیون - 189,285 179,821 179,821 179,821 0 - - 0 - - 2.278 میلیارد - - - - - - - - - - 16 - 16 -
تملی707

تسهیلات مسکن ب. ملی-مهر97

تسهیلات مسکن فرابورس 200,000 5,000.00 2.44 197,375 7,625.00 3.72 1398/08/11 2 36 7.106 میلیون - 205,000 194,750 194,750 200,000 1 - - 0 14 204,000 2.51 میلیارد - - - - - - - - - - 36 - 36 -
تملی703

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 180,519 9,500.00 5.00 180,519 9,500.00 5.00 1398/08/25 2 2 361,038 - 190,019 180,519 180,519 180,519 3 - - 0 50 180,519 1.39 میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
تملی801

تسهیلات مسکن ب. ملی-فروردین98

تسهیلات مسکن فرابورس 214,127 3,064.00 1.45 213,771 2,708.00 1.28 1398/07/9 2 43 9.192 میلیون - 211,063 211,063 211,063 214,127 2 - - 0 65 214,127 3.105 میلیارد - - - - - - - - - - 43 - 43 -
تملی806

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور98

تسهیلات مسکن فرابورس 200,000 0.00 0.00 191,905 8,095.00 4.05 1398/08/18 2 84 16.12 میلیون - 200,000 190,000 190,000 200,000 0 - - 0 - - 2.245 میلیارد - - - - - - - - - - 84 - 84 -
تملی803

تسهیلات مسکن ب. ملی-خرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 203,420 10,706.00 5.00 203,420 10,706.00 5.00 1398/08/18 2 45 9.154 میلیون - 214,126 203,420 203,420 203,420 1 - - 0 2 223,987 2.54 میلیارد - - - - - - - - - - 45 - 45 -
تملی705

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد97

تسهیلات مسکن فرابورس 205,400 9,765.00 4.99 205,400 9,765.00 4.99 1398/07/30 1 1 205,400 - 195,635 205,400 205,400 205,400 1 - - 0 24 205,000 2.45 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
تملی710

تسهیلات مسکن ب. ملی-دی97

تسهیلات مسکن فرابورس 217,705 11,458.00 5.00 217,705 11,458.00 5.00 1398/08/11 1 11 2.395 میلیون - 229,163 217,705 217,705 217,705 0 - - 0 - - 3.344 میلیارد - - - - - - - - - - 11 - 11 -
تملی708

تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان97

تسهیلات مسکن فرابورس 174,645 9,191.00 5.00 174,645 9,191.00 5.00 1398/08/11 1 22 3.842 میلیون - 183,836 174,645 174,645 174,645 1 - - 0 29 174,645 2.201 میلیارد - - - - - - - - - - 22 - 22 -
تملی805

تسهیلات مسکن ب. ملی-مرداد98

تسهیلات مسکن فرابورس 190,000 10,000.00 5.00 190,000 10,000.00 5.00 1398/08/18 1 55 10.45 میلیون - 200,000 190,000 190,000 190,000 0 - - 0 - - 2.378 میلیارد - - - - - - - - - - 55 - 55 -
تملی711

تسهیلات مسکن ب. ملی-بهمن97

تسهیلات مسکن فرابورس 207,434 10,917.00 5.00 207,434 10,917.00 5.00 1398/08/13 1 10 2.074 میلیون - 218,351 207,434 207,434 207,434 2 - - 0 31 207,434 3.186 میلیارد - - - - - - - - - - 10 - 10 -
تملی706

تسهیلات مسکن ب. ملی-شهریور97

تسهیلات مسکن فرابورس 196,498 10,341.00 5.00 196,498 10,341.00 5.00 1398/08/11 1 9 1.768 میلیون - 206,839 196,498 196,498 196,498 1 - - 0 1 217,180 2.79 میلیارد - - - - - - - - - - 9 - 9 -
تملی709

تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر97

تسهیلات مسکن فرابورس 205,808 10,831.00 5.00 205,808 10,831.00 5.00 1398/08/11 1 18 3.705 میلیون - 216,639 205,808 205,808 205,808 0 - - 0 - - 3.029 میلیارد - - - - - - - - - - 18 - 18 -