شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت (هم وزن)

شاخص قیمت(هم وزن6) | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 71,986.98 0.51

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,459.8 پایانی 71,986.98
بیشترین 72,705.36 کمترین 71,986.97
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 71,986.98 71,986.97 72,705.36
1398/09/23 71,621.18 70,895.73 71,621.2
1398/09/20 70,296.43 69,486.12 70,297.8
1398/09/19 70,245.34 70,107.14 70,571.36
1398/09/18 69,615.12 69,265.59 69,615.14
1398/09/17 68,693.15 67,957.32 68,693.18
1398/09/16 67,532.41 67,140.61 67,759.43
1398/09/13 66,366.26 65,680.21 66,366.26
1398/09/12 65,138.62 64,437.71 65,139.11
1398/09/11 64,565.33 64,589.59 65,401.13
1398/09/10 64,523.14 63,960.36 64,523.14
1398/09/9 63,388.18 62,588.19 63,388.23
1398/09/6 62,092.09 61,788.52 62,092.08
1398/09/5 61,752.82 61,694.08 61,919.68
1398/09/4 61,148.42 60,141.33 61,148.44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها