شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بانکها

57-بانکها6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,649.67 1.02

آخرین معامله

1398/09/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,664.9 پایانی 1,649.67
بیشترین 1,664.88 کمترین 1,649.67
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/24 1,649.67 1,649.67 1,664.88
1398/09/23 1,666.75 1,660.94 1,667.29
1398/09/20 1,671.93 1,671.14 1,678.44
1398/09/19 1,697.83 1,674.29 1,706.78
1398/09/18 1,673.01 1,673.01 1,692.1
1398/09/17 1,674.3 1,639.72 1,675.8
1398/09/16 1,624.35 1,623.67 1,632.16
1398/09/13 1,606.08 1,599.97 1,606.08
1398/09/12 1,595.25 1,579.93 1,595.25
1398/09/11 1,598.72 1,598.72 1,628.19
1398/09/10 1,628.26 1,625.27 1,631.32
1398/09/9 1,617.46 1,598.12 1,617.46
1398/09/6 1,592.68 1,574.07 1,592.68
1398/09/5 1,566.78 1,541.37 1,566.78
1398/09/4 1,540.26 1,524.4 1,541.98
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها