شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازار دوم

شاخص بازار دوم6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 715,590.59 0.53

آخرین معامله

16:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 716,456.8 پایانی 715,590.59
بیشترین 721,393.02 کمترین 715,593.01
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 711,831.14 703,424.44 711,831.22
1398/09/20 701,237.11 696,449.75 701,236.94
1398/09/19 700,278.87 695,344.35 702,753.77
1398/09/18 691,156.12 685,404.53 691,156.02
1398/09/17 681,673.66 675,996.61 681,673.74
1398/09/16 676,249.85 673,921.45 678,490.3
1398/09/13 669,396.54 667,615.84 670,267.05
1398/09/12 665,453.67 662,169.88 665,489.64
1398/09/11 664,948.53 664,500.04 670,371.39
1398/09/10 660,529.17 653,608.93 660,596.98
1398/09/9 651,502.88 646,029.13 651,503.03
1398/09/6 643,262.11 641,402.15 643,282.82
1398/09/5 641,119.36 641,114.77 642,914.1
1398/09/4 639,023.72 634,098.04 639,023.85
1398/09/3 631,245.25 630,307.21 631,247.15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها