شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سیمان

53-سیمان6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 3,152.35 1.97

آخرین معامله

17:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,147.2 پایانی 3,152.35
بیشترین 3,164.17 کمترین 3,147.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/09/23 3,091.57 3,078.48 3,097.49
1398/09/20 3,056.81 3,021.26 3,057.67
1398/09/19 3,040.04 3,034.15 3,047.65
1398/09/18 3,023.68 3,022.94 3,025.35
1398/09/17 2,951.36 2,909.9 2,951.45
1398/09/16 2,882.49 2,862.74 2,882.49
1398/09/13 2,811.51 2,773.83 2,811.51
1398/09/12 2,759.52 2,719.62 2,759.52
1398/09/11 2,721.63 2,713.88 2,747.62
1398/09/10 2,710.25 2,675.99 2,710.25
1398/09/9 2,627.32 2,564.38 2,627.32
1398/09/6 2,550.61 2,530.33 2,550.61
1398/09/5 2,551.12 2,548.81 2,569.28
1398/09/4 2,535.74 2,500.4 2,535.74
1398/09/3 2,443.15 2,423.61 2,443.19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها